logo
logo bip
Protokoły z posiedzeń Komisji Ochrony Środowiska

Protokoły z posiedzeń Komisji Ochrony Środowiska - 2010

25 października 2010 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Radni podsumowali pracę Komisji w latach 2006 - 2010. Zapoznali się z informacjami dot. postępowania w sprawach firm: Przemysław i Drop.
 
 
23 września 2010 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Radni zaopiniowali projekty dokumentów na LVII Sesję RM dotyczących spraw związanych z Sater oraz zapoznali się z informacją nt. działalności firmy Przemysław.
 
 
9 września 2010 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Podczas posiedzenia omówiono sprawy związane z działalnością spółki Sater Kórnik oraz firmy Przemysław.
 
 
22 lipca 2010 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Członkowie Komisji zaopiniowali projekty uchwał na LVI Sesję RM, zapoznano się z informacją nt. kosztów produkcji tablic informacyjnych oraz odpowiedzią w sprawie skargi Sater Kórnik sp. z o.o.
 
 
24 czerwca 2010 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Radni zaopiniowali projekt uchwały na LV Sesję RM, zapoznali sięz pismami w sprawie: skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę RM nr LI/522/2010, utrzymania i konserwacji Kopli, monitoringu stanu środowiska. Wysłuchano informacji nt. przebirgu spotkania w Kamionkach dotyczącego strefy zrzutów dla F16.
 
 
20 maja 2010 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Podczas posiedzenia zaopiniowano projekt uchwały na LIV Sesję RM. Zapoznano się z korespondencją nt. strefy zrzutu dla F-16. Omówiono procedurę uchwalania Obszaru Chronionego Krajobrazu.
 
 
22 kwietnia 2010 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Gośćmi posiedzenia była RS Czmońca i właściciel firmy Przemysław. Rozmawiano nt. obaw związanych z zagospodarowaniem nieruchomości w Czmońcu. Zaopiniowano projekt oświadczenia w sprawie przyłączenia Gminy Śrem do Pozrozumienia Jarocińskiego. Zapoznano się z odpowiedzią Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w sprawie specjalnej strefy dla lotniska Poznań - Krzesiny.
 
 
25 marca 2010 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Radni zaopiniowali projekty uchwał na LI Sesję RM oraz zdecydowali o podziale środków na edukację ekologiczną i zadrzewianie. Przyjęto pomysł umieszczania tablic informacyjnych w lasach - w ramach walki z nielegalnymi wysypiskami.
 
 
4 lutego 2010 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Przedmiotem posiedzenia była dyskusja nt. metod rekultywacji skladowiska odpadów w Czmoniu.
 
 
 
21 stycznia 2010 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Radni dyskutowali nt. współpracy międzygminnej w sprawie schroniska dla zwierząt, Zapoznano się z bieżącymi informacjami dotyczącymi składowiska odpadów w Czmoniu oraz odpowiedzią Marszałka Województwa Wlkp. w sprawie utrzymania czystości i ochrony jeziora borówieckiego i rzeki Kopli.

Protokoły z posiedzeń Komisji Ochrony Środowiska - 2009

30 listopada 2009 roku
 
 
Radni dyskutowali nt. budżetu Gminy Kórnik na 2010 rok.
 
 
19 listopada 2009 roku
 
 
Dokonano wyboru przewodniczącej Komisji:  radna Magdalena Kosakowska. Członkowie Komisji zapoznali się z informacjami nt. prac Porozumienia Międzygminnego w Jarocinie. Wysłuchano prezentacji przedstawicieli stpwarzyszenia Marlewo nt. niebezpieczeństw związanych z funkcjonowaniem lotniska wojskowego Poznań - Krzesiny, zaopiniowano projekt oświadczenia RM w sprawie lokalizacji przestrzeni operacyjnej dla lotniska Poznań - Krzesiny przeznaczonej do awaryjnego opuszczania samolotu i awaryjnego zrzutu podwieszeń.
 
 
22 października 2009 roku
 
 
Radni wysłuchali prezentacji IMiGW nt. zanieczyszczenia rzeki Kopli i jeziora borówieckiego. Zapoznano się z wynikami badań akustycznych drogi przy ul. Mosińskiej w Mościenicy oraz sprawami bieżącymi dot. odlewni aluminium w Runowie. Zaopiniowano projekty uchwał na XLV Sesję RM.
 
 
23 lipca 2009 roku
 
 
Podczas obrad odbyła się druga część dyskusji nt. przyczyn zanieczyszczenia rzeki Kopli i sposobów rozwiązania problemu. Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM zaprezentował listę drzew, które kwalifikują się o objęcia ochroną i nadania nazw pomników przyrody.
 
 
7 lipca 2009 roku
 
 
Członkowie Komisji spotkali sie w świetlicy w Borówcu z mieszkańcami, którzy zglaszają informacje nt. zanieczyszczenia rzeki Kopli przepływającej przez Borówiec i Kamionki. Następnie przeprowadzono wizję lokalną: oczyszczalnia ścieków w Borówcu, koryto rzeki w Borówcu i Kamionkach.
 
 
18 czerwca 2009 roku
 
 
 
Radni zaopiniowali projekty uchwał na XLII Sesję RM, zapoznali się ze sprawozadniem  z realizacji Programu Ochrony Środowiska. Rozpatrzono wnioski, które wpłynęły do Komisji.
 
 
21 maja 2009 roku
 
 
Podczas posiedzenia omówiono sprawy związane z potrzebą ochrony środowiska w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, rozpatrzono wniosek SP 2 o dofinansowanie do XI Turnieju Ekologicznego, zapoznano sięz informacją nt. badań poziomu hałasu spowodowanego przez loty F16, propozycją organizacji Europejskiego Dnia bez Samochodu.
 
 
16 kwietnia 2009 roku
 
 
Radni zapoznali sie ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami za okres 2007-2008. Zaopiniowali wnioski do GFOŚ. Zapoznali się z informacją nt. bałaganu w Szczytnikach.
 
 
19 marca 2009 roku
 
 
Wyjazd do Jarocina - spotkanie w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów.
 
 
19 lutego 2009 roku
 
 
Zebrani zapoznali się z korespondencją dot. odlewni aluminium w Runowie oraz informacjami nt. odgazowania składowiska w Czmoniu i prac związanych z Zakładem Zagospodarowania Odpadów Jarocin. Przyjęto podział środków na edukację ekologiczną i zadrzewienia.

Protokoły z posiedzeń Komisji Ochrony Środowiska - 2008

18 grudnia 2008 roku
 
 
Członkowie Komisji uzyskali informacje w sprawach: składowiska odpadów w Czmoniu i koncepcji porozumienia Jarocin (dot. programu gospodarki odpadami). Zaopiniowano także projekt rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie planu ochrony dla Rogalińskiego Parku Krajobrazowego.
 
 
1 grudnia 2008 roku
 
 
Przedmiotem posiedzenia była dyskusja nad projektem budżetu Gminy Kórnik na 2009 rok.
 
 
16 października 2008 roku
 
 
Członkowie Komisji wysłuchali informacji nt. uwarunkowań działalności spółki Karmil w Runowie. Uzgodniono podział środków na koła łowieckie z Gminy Kórnik, zapoznano sie z wnioskiem właściciela terenu w Koninku o zmiane m.p.z.p.
 
 
26 września 2008 roku
 
 
Podczas posiedzenia zapoznano się ze skalą problemów spowodowanych podwyższaniem gruntów, odczytano opinię Stowarzyszenia Zieloni Rzeczpospolitej Polskiej nt. rekultywacji składowiska w Czmoniu. Radni przeprowadzili wizję lokalną odlewni aluminium w Runowie. 
 
 
4 września 2008 roku
 
 
Radni wysłuchali informacji burmistrza Jarocina dotyczących Porozumienia zawieranego przez Gminę Kórni i 16 innych gmin w sprawie systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi - pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały dotyczący Porozumienia. Członkowie Komisji dokonali wizji lokalnej terenu, na którym powstała budowla stabilizacyjna w Skrzynkach.
 
 
24 lipca 2008 roku
 
 
Wyjaśniano sprawy związane z nieuprzątnięciem nieruchomości w Skrzynkach, zapoznano się z koncepcją rekultywacji składowiska w Czmoniu. W obecności mieszkańców Runowa dyskutowano nt. działalności odlewni aluminium.
 
 
19 czerwca 2008 roku
 
 
Podczas posiedzenia dyskutowano m.in. nt. nieuprzątnięcia nieruchomości w Skrzynkach przez wykonawcę przepustu, dojazdu do planowanej siedziby firmy w Gądkach, działalności odlewni aluminium w Runowie, rekultywacji składowiska w Czmoniu. Radni opiniowali także projekty uchwał na XXV Sesję.
 
 
20 maja 2008 roku
 
 
Głównym tematem posiedzenia była gospodarka ściekowa Gminy Kórnik. Dyskutowano także nad rozwiązaniami dot. konserwacji cieków wodnych, środowiskowymi uwarunkowaniami działalności firmy, która chce zozpocząć prace w Gądkach, bieżacymi  sprawami związamymi z spółką Sater Kórnik.
 
 
17 kwietnia 2008 roku
 
 
Podczas posiedzenia wysłuchano informacji nt. planowanej działalności firmy AM Trans Progress oraz postepów prac nad koncepcją rekultywacji wysypiska w Czmoniu. Zaopiniowano wniosek o dofinansowanie z GFOŚ.
 
 
20 marca 2008 roku
 
 
Członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały na XXI Sesję RM. Wypracowano propozycję zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kórnik. Podczas spotkania z komendantem Straży Miejskiej i właścicielami firm odbierających nieczystości płynne omówiono bieżącą działalność i problemy, które występują na terenie naszej gminy.
 
 
21 lutego 2008 roku
 
 
Przedmiotami posiedzenia były: wybór koncepcji budowy chodnika w Biernatkach, podział środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, spotkanie z przedstawicielami firm odbierających śmieci.
 
 
6 lutego 2008 roku
 
 
Posiedzenie poświęcono dyskusji nt. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kórnik.
 
 
24 stycznia 2008 roku
 
 
 
Przedmiotem posiedzenia była dyskusja nad koncepcją budowy chodnika/ ścieżki w Biernatkach. Członkowie Komisji opiniowali także projekty uchwał na XIX Sesję RM, zapoznali się z pismami do wiadomości Komisji.
 

Protokoły z posiedzeń Komisji Ochrony Środowiska 2006-2007

13 grudnia 2007 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Dyskusja nt. działalności firmy MTL w Runowie, infornacja dot. rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego - uchwała nr XVI/161/2007.
 
 
28 listopada 2007 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Dyskusja nad propozycją budżetu Gminy Kórnik na 2008 rok.
 
 
22 listopada 2007 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Członkowie komisji przeprowadzili wizję lokalną w Biernatkach, zaopiniowali przojekty uchwał na XVII Sesję RM, rozpatrzyli wniosek RS Dziecmierowo.
 
 
23 października 2007 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Na posiedzeniu zaopiniowano projekty uchwał na XVI Sesję RM, wysłuchano informacji nt. spraw dotyczących wysypiska odpadów w Czmoniu. Radni zaakceptowali podział środków dla kół łowieckich. Dyskutowano także nad zasadami podziału Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska oraz nt. przeciwdziałania niedogodnościom spowodowanym przez loty F-16.
 
 
10 października 2007 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Wizja lokalna terenów wokół jezior Skrzyneckie Duże i Małe w celu przygotowania map do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Gminy Kórnik.
 
 
 
20 września 2007 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Zebrani dyskutowali nt. projektów uchwał na XV Sesję RM, w tym w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu ne terenie Gminy Kórnik. Rozpatrzono wnioski o dofinansowanie zadań z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, którzy przedstawili propozycję przeprowadzenia badań: ocena stanu ekologicznego oraz możliwości wykorzystania walorów przyrodniczych i turysyucznych jezior rynny kórnickiej.
 
12 września 2007 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Posiedzenie wspólne z komisją ds. bezpieczeństwa. Spotkanie poświęcone sprawom zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania porządku w Gminie Kórnik.
 
 
9 sierpnia 2007 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Radni wysłuchali informacji przedstawiciela firmy MTL dotyczących planów rozwoju firmy, zapoznali się z wnioskiem o zezwolenie na wykorzystanie odpadów na terenie nieruchomości w Gądkach. Przyjęto Uchwałę Komisji Ochrony Środowiska w zprawie zagospodarowania terenu w rejonie ul. Woźniaka w Kórniku.
 
 
19 lipca 2007 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały na XII Sesję RM, zapoznali się z wnioskami mieszkańców. Dyskutowano nt. schroniska dla psów.
 
 
21 czerwca 2007 roku
 
porządek obrad
 
Podczas posiedzenia dyskutowano nt. spraw związanych ze spółką Sater Kórnik oraz wyznaczeniem Obszaru Chronionego Krajobrazu w Gmnie Kórnik. Zapoznano się z dokumentacją w sprawie kontroli zakładu w Robakowie.
 
 
25 maja 2007 roku
 
porządek obrad
protokół
 
  
Zapoznano się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami oraz odpowiedzą Aquanet w sprawie usprawnienia dostarczania wody do Borówca i Kamionek w okresie letnim. Członkowie Komisji wysłuchali informacji komendanta Straży Miejsiej nt. kompleksowych kontroli prowadzonych w Gminie Kórnik. W posiedzeniu uczestniczyli mieszkańcy Kórnika zainteresowani propozycją wprowadzenia Obszaru Chronionego Krajobrazu.
 
 
8 maja 2007 roku
 
porządek obrad
notatka
 
Wizja lokalna terenów objętych propozycją uchwały w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Gminy Kórnik.
 
 
20 kwietnia 2007 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Członkowie Komisji wysłuchali informacji burmistrza i radcy prawnego dotyczących wysypiska odpadów w Czmoniu.
 
 
17 kwietnia 2007 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Tematem posiedzenia był Obszar Chronionego Krajobrazu Gminy Kórnik
 
 
22 marca 2007 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Radni opiniowali projekty uchwał na najbliższą Sesję RM, wysłuchali infornacji przedstawiciela spółki Wodkom nt. programu segregacji odpadów oraz utrzymania czystości i zieleni w Gminie Kórnik. Ustalono zasady wyjazdu do oczyszczalni ścieków w Szlachęcinie.
 
 
22 lutego 2007 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Członkowie Komisji zapoznali się ze sprawozdaniem z kontroli terenów w Kórniku i Bninie, informacją nt. spotkania w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska dot. wysypiska w Czmoniu. Zaopiniowano podział środków na edukację ekologiczną i zadrzewienie, rozpatrzono wnioski rad sołeckich.
 
 
25 stycznia 2007 roku
 
porządek obrad
protokół
 
W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel ANR, który udzielił informacji nt. budowy sieci wodno - kanalizacyjnej w Runowie. Członkowie komisji zapoznali sie z informacją nt. programu segregacji odpadów wprowadzonego przez WODKOM. Zaopiniowano projekty uchwał na najbliższą sesję RM. Zapoznano się z założeniami programu Natura 2000.
 
 
12 stycznia 2007 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Członkowie Komisji opiniowali projekt uchwały budżetowej na rok 2007.
 
 
19 grudnia 2006 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Gośćmi posiedzenia byli przedstawiciele firmy Sokołów S.A. Członkowie Komisji zapoznali się także z protokołem z posiedzenia zarządu spółki Sater, protestem mieszkańców Runowa i Szczodrzykowa w sprawie spółki MTL.
 
 
30 listopada 2006 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Na pierwszym posiedzeniu powierzono funkcję przewodniczącego KOŚ p. Januszowi Wojtusiowi i funkcję z -cy przewodniczącego p. Magdalenie Kosakowskiej. Zaopiniowano projekty uchwał na najbliższą sesję RM.

Protokoły z posiedzeń Komisji Ochrony Środowiska w roku 2006

 
18 października 2006 roku
 
Członkowie Komisji opiniowali projekt uchwały na LXI Sesję, rozpatrzyli wnioski RS Dziećmierowo i Czmoniec oraz  propozycję podziału środków na wydatki związane z leśnictwem. W dyskusji poruszono temat Spółki WODKOM.
 
20 września 2006 roku
 
Członkowie Komisji opniowali projekty uchwał na Sesję oraz rozpatrzyli bieżące wnioski.
 
14 września 2006 roku
 
Sprawozdanie z wyjazdu do Mateuszewa. rozpatrzenie  wniosków Amest sp. z o.o.
 
12 września 2006 roku
 
Wyjazd na składowisko odpadów komunalnych w Mateuszewie.
 
23 sierpnia 2006 roku
 
Komisja zaopiniowała projekty uchwał na LIX Sesję RM, rozpatrzyła wnioski RS Biernatki, zapoznała się z pismami spółki Amest.
 
11 sierpnia 2006 roku
 
Członkowie Komisji wysłuchali informacji przedsiębiorców zajmujących się wywozem nieczystosci stałych, omówiono sprawy związne z firmą Muntil oraz składowiskiem odpadów w Czmoniu.
 
12 czerwca 2006 roku
 
Podczas posiedzenia dyskutowano nt. przeznaczenia działki 28/3 w Biernatkach.
 
8 czerwca 2006 roku
 
Członkowie Komisji uczestniczyli w wizji lokalnej - działka 28/ 3 w Biernatkach.
 
31 maja 2006 roku
 
Przedmiotem posiedzenia był projekt uchwały w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu na terenie Gminy Kórnik.
 
25 maja 2006 roku
 
Podczas posiedzenia omawiano obecną sytuację składowiska odpadów w Czmoniu, zaprezentowano sposoby rekultywacji.
 
24 maja 2006 roku
 
Członkowie Komisji zapoznali się ze stanowiskiem spółki Sater w sprawie rekultywacji składowiska odpadów w Czmoniu, zaopiniowano projekty uchwał na LVI Sesję Rady Miejskiej.
 
19 kwietnia 2006 roku
 
Tematem posiedzenia było rozpatrzenie możliwości współpracy gmin w zakresie gospodarki odpadami. Omawiano także: projekty uchwał na LIV Sesję Rady Miejskiej, sprawy wsi Czmoniec i Biernatki.
 
6 kwietnia 2006 roku
 
Członkowie Komisji zapoznali się ze stanem wysypiska odpadów w Czmoniu, dyskutowali nt. segregacji u źródeł. Omówili także zagadnienia związane z działką 55 w Skrzynkach.
 
22 marca 2006 roku
 
Podczas posiedzenia opiniowano zmiany w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Kórnik, rozpatrzono zażalenia dot. zaniedbań w dziedzinie ochrony środowiska podczas budowy  hotelu Daglezja. Gościem posiedzenia był przedstawiciel firmy Karmit.
 
10 marca 2006 roku
 
Członkowie Komisji rozpatrywali wnioski szkół, stowarzyszeń, sołectw i radnych o podział środków z Funduszu Ochrony Środowiska. Zapoznano się z propozycjami zmian w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Kórnik.
 
14 lutego 2006 roku
 
Podczas posiedzenia rozpatrzono wnioski w sprawie działań w rejonie ulic Woźniaka i Błonie w Kórniku, a także sołectwa Czminiec i Koła Gospodyń Wiejskich. Wytypowano przedstawicieli do prac nad projektem Zielone Płuca Wielkopolski. Zaopiniowano projekty uchwał na LI Sesję Rady Miejskiej.
 
18 stycznia 2006 roku
 
Tematem posiedzenia było omówienie: projektu uchwały w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu na terenie Gminy Kórnik, nowego Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Kórnik.
 
12 stycznia 2006 roku
 
Członkowie Komisji zapoznali się z projektem rekultywacji składowiska odpadów w Czmoniu.
 
6 stycznia 2006 roku
 
Podczas posiedzenia dyskutowano nt. zmian w budżecie Funduszu Ochrony Środowiska i budżecie Gminy Kórnik na 2006 rok.
 

Protokoły z posiedzeń Komisji Ochrony Środowiska w roku 2005

 
21-09-2005
 
Tematy posiedzenia: zaopiniowanie wniosku spółki Sater w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odysku odpadów oraz rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zaopiniowania planu aglomeracji Kórnik, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Runowie oraz sprawy bieżące.
 
22-08-2005
 
Głównym tematem spotkania była dyskusja nad projektem rekultywacji składowiska odpadów w Czmoniu zaprezentowanym przez dyrektora składowiska.
W dalszej części posiedzenia członkowie komisji zajęli się sprawami bieżącymi.
 
18-07-2005
 
Tematem posiedzenia była rekultywacja i proces odgazowania składowiska odpadów w Czmoniu z udziałem przedstawicieli firmy Arcadis i Sater.
 
08-02-2005
 
Tematy spotkania: strefa ciszy na Jeziorach Bnińskim i Kórnickim oraz spotkanie ze specjalistami firmy Arcadis z Wrocławia nt. spraw bieżących zwiazanych z funkcjonowaniem składowiska odpadów w Czmoniu.  
 
05-07-2005
 
W pierwszej części posiedzenia członkowie komisji udali się do Arboretum z wniosku PAN w sprawie renowacji dwóch przepustów. Powyższy wniosek zaakceptowano pozytywnie.
W spotkaniu uczestniczył Komendant Straży Miejskiej w sprawie przedstawienia realizacji uchwały w sprawie utrzymania zasad porządku i czystości na terenie gminy Kórnik.
W drugiej części posiedzenia analizowano ofertę firmy Arcadis dot. projektu odgazowania i rekultywacji składowiska w Czmoniu.
 
06-06-2005
 
Na spotkanie zaproszono przedstawicieli firmy wrocławskiej Arcadis w celu przedstawienia projektu odgazowywania składowiska odpdów w Czmoniu. Jacek Chrząstek przedstawił zasady projektu.
 
24-05-2005
 
Celem spotkania było przedstawienie przez WIOŚ w Poznaniu wyników kontroli przeprowadzonej na składowisku odpadów w Czmoniu przez inspektorów w/w instytucji. Protokół z posiedzenia dostępny jest w Biurze Rady.
 
19-05-2005
 
Członkowie komisji zaopiniowali bieżące wnioski dotyczące dofinansowania. Wnioski zaopiniowano pozytywnie.
 
12-05-2005
 
Tematem posiedzenia była prezentacja projektu rekultywacji składowiska w Czmoniu przez spółkę Sater oraz dyskusja nad projektem. Projekt rekultywacji przedstawił F. Scoccimarro prezes zarządu.
 
26-04-2005
 
W posiedzeniu uczestniczył W. Matuszak prezes WKiUK w celu przedstawienia reazliacji uchwały Planu Gospodarki Odpadami. Członkowie komisji zaproponowali pewne zmiany zapisu w projekcie w/w uchwały.
 
20-04-2005
 
Opiniowano projekty uchwał w sprawie Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami oraz bieżące wnioski. W posiedzeniu uczestniczył Józef pleczyński z Geokom w Poznaniu.
 
22-03-2005
 
Tematy posiedzenia: strefa ciszy wokół Jezior Kórnickich, wywóz nieczystości płynnych i stałych, sprawozdanie ze spotkania z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie działalności składowiska w Czmoniu, przedstawienie reprezentanta Gminy Kórnim w zarządzie spółki Sater.
 
17-02-2005
 
Zaopiniowano projekt uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Ochrony Środowiska oraz podjęto decyzję o przeprowadzeniu kontroli przez Straz Miejską firm dowożących odpady na wysypisko.
 
25-01-2005
 
Komisja przedstawiła plan pracy na rok 2005 oraz sprawozdanie z działalności komisji w 2004r. Sprawozdanie i plan pracy zostały przyjęte jednogłośnie. Komisja opiniowała wniosek Burmistrza w sprawie zbycia udziałów w spółce Sater oraz analizowała koszty rekultywacji kąpieliska na OSiR w Kórniku.
 
12-01-2005
 
W pierwszej części posiedzenia członkowie komisji i pozostałe osoby uczestniczące w posiedzeniu udali się na składowisko odpadów w Czmoniu. W drugiej części posiedzenia wstępnie rozważano kwestię niekontrolowanego rozmnażania zwierząt. W tej sprawie wypowiadał się lekarz weterynarii p. Makulec.
Kolejnym etapem dyskusji było podsumowanie wyjazdu na składowisko.