logo
logo bip
Projekty uchwał Rady Miejskiej

Projekty uchwał na LIV Sesję RM - teksty przed posiedzeniami komisji

Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a) zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2010r.

uchwała

autopoprawka

uzasadnienie

załącznik nr 1

załącznik nr 1a

załącznik nr 2

załącznik nr 2a

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

 

b) aneksu nr 5 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju

uchwała

uzasadnienie

załącznik

 

c) nadania nazwy ulicy w Szczytnikach

uchwała

uzasadnienie

załącznik

 

d) nadania nazwy ulicy w miejscowości Dachowa

uchwała

uzasadnienie

załącznik

 

e) sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Kórniku obręb Bnin gm. Kórnik

uchwała

uzasadnienie

załącznik

 

f) kupna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej
w Dziećmierowie gm. Kórnik

uchwała

uzasadnienie

załącznik

 

g) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kórniku Nr XX/207/2008 z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kórniku- obr. geod. Bnin i Błażejewko - rejon ul. Lipowej i Śremskiej

uchwała

uzasadnienie

załącznik

 

h) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kórniku- obręb geod. Bnin i Błażejewko - rejon ul. Lipowej i Śremskiej - etap I

uchwała

uzasadnienie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 

i) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Skrzynki, Kamionki, Czołowo, gm. Kórnik w zakresie wyznaczenia trasy magistrali wodociągowej

uchwała

uzasadnienie

załącznik

 

j) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 370, obręb geodezyjny Robakowo, gmina Kórnik

uchwała

uzasadnienie

załącznik nr 1

załacznik nr 2

załacznik nr 3

 

k) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Robakowo na lata 2010-2020

uchwała

uzasadnienie

załącznik część 1

załącznik część 2

załącznik część 3

załącznik część 4

załącznik część 5

 

l) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Skrzynki na lata 2010-2020

uchwała

uzasadnienie

załącznik część 1

załącznik część 2

załącznik część 3

załącznik część 4

załącznik część 5

projekty uchwał na LI sesję RM - teksty przed posiedzeniami Komisji

Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/ zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2010 rok,

uchwał

uzasadnienie

zał1

zał1a

zał2

zał2a

zał3

zał4

zał5

zał6

zał7

zał8

b/ ustalenia dopłaty do taryfy Spółki z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne        WODKOM KÓRNIK dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowościach: Czmoń, Czmoniec, Celestynowo, Pierzchno, Radzewo, Runowo, Szczodrzykowo, Szczodrzykowo Osiedle, Trzykolne  Młyny na terenie Gminy Kórnik ,

uchwała

uzasadnienie

c/ określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kórnik
jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,

d/ nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011r.,

uchwała

uzasadnienie

e/ ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania,

uchwała

uzasadnienie

f/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Śrem,

uchwała

uzasadnienie

g/ regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kórnik,

uchwała

uzasadnienie

h/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na dz. nr ewid. 114/2 i 148/8, obręb Radzewo, gm. Kórnik,

uchwała

uzasadnienie

mapa

zał2

zał3

i/ ustalenia kierunków działania Burmistrza w zakresie polityki przestrzennej Gminy Kórnik,

uchwała

zalacznik

j/  zmiany uchwały w sprawie Honorowego Obywatelstwa Miasta Kórnika oraz zasad i trybu   

jego nadawania,

uchwała

załącznik

k/ zmiany uchwały w sprawie powołania Kapituły Honorowego Obywatelstwa Miasta Kórnika.

uchwała

załącznik

 

projekty uchwał na L sesję RM - teksty przed posiedzeniami Komisji

Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/ sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XLVIII/479/2009 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2009 rok,

uchwała

uzasdnienie

załacznik

b/ przejęcia pojazdu na własność Gminy Kórnik,

uchwała

uzasadnienie

c/ przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania  drogami  powiatowymi,

uchwała

uzasadnienie

d/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Spółdzielczej, obręb geod. Borowiec,

uchwała

uzasadnienie

rysunek

e/ zmiany uchwały nr XXXI/337/2008 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie Żernik, Koninka i Gądek,

uchwała

uzasadnienie

rysunek

f/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług w Żernikach,

uchwała

uzasdnienie

rysunek

zał2

zał3

g/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych w Kamionkach – działka 141,

uchwała

uzasadnienie

rysunek

zał2

zał3

h/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 370, obręb geodezyjny Robakowo, 

uchwała

uzasadnienie

rysunek

zał2

zał3

i/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budownictwa mieszkaniowego, zabudowy usługowej w Robakowie - dz. nr ewid.: 320/5, 320/6, 321/1, 322/1,

uchwała

uzasadnienie

rysunek

zał2

zał3

j/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującej działki o nr ewid.  294/1, 294/2 i  295 w  miejscowości Szczytniki,

uchwała

uzasadnienie

rysunek

zał2

zał3

k/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Szczytnikach, dla działki o nr ewid. 32/1,

uchwała

uzasadnienie

rysunek

zał2

zał3

l/ ustalenia kierunków działania dla Burmistrza Gminy Kórnik w zakresie polityki przestrzennej,

uchwała

ł/ ustalenia planu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach  i  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kórnik na rok 2010,

uchwała

uzasadnienie

zał1

zał2-regulamin

zał1-regulamin

zał2-regulamin

zał3-regulamin

zał4-regulamin

m/ zmieniająca uchwałę w sprawie Honorowego Obywatelstwa Miasta Kórnika oraz zasad i trybu jego nadawania,

n/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego,

o/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa,

p/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska.

projekty uchwał na XLVIII Sesję RM - treśc przed posiedzeniami komisji RM

Projekty uchwał w sprawach:

a) zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2009r.:

uchwała

uzasadnienie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

 

b) wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Kórnik na 2009 rok niewygasających  z upływem roku budżetowego:

uchwała

uzasadnienie

 

c) udzielenia pomocy rzeczowej samorządowi Województwa Wielkopolskiego:

uchwała

uzasadnienie

 

d) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Przemocy na 2010r.:

uchwała

uzasadnienie

załącznik

 

e) BUDŻETU GMINY KÓRNIK NA 2010r.:

zarządzenie burmistrza

Projekty uchwał na XLV sesję RM-teksty przed posiedzeniami Komisji

Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/  zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2009r.,

uchwała

uzasadnienie

zal1

zał2

zał3

zał4

zał5

zał6

zał7

b/ określenia wysokości zobowiązań, które przekraczają kwotę określoną na zadania inwestycyjne w budżecie 2009 r., do której Burmistrz Gminy Kórnik może zaciągnąć zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji,

uchwała

uzasadnienie

c/ zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wlkp.
z przeznaczeniem na budowę chodnika we wsi Dziećmierowo  w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434,

uchwała

uzasadnienie

d/ przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania  drogami  powiatowymi,

uchwała

uzasadnienie

e/ określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości,

uchwała

uzasadnienie

f/ określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych,

uchwała

uzasadnienie

zał1

zał2

zał3

g/ opłaty od posiadania psów,

uchwała

uzasadnienie

h/ opłaty targowej,

uchwała

uzasadnienie

i/ kupna nieruchomości położonej w Czołowie,

uchwała

uzasadnienie

załacznik

j/ wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, na terenie Gminy Kórnik należącej do Porozumienia Międzygminnego w Jarocinie zawartego w dniu 07 października 2008r.,

uchwała

uzasadnienie

k/ wyrażenia opinii Rady Miejskiej w Kórniku potwierdzającej celowość i efektywność realizacji zadań projektowanych przedsięwzięć rekultywacyjnych przewidzianych do wykonania w 2010 r.,

uchwała

uzasadnienie

załacznik]

l/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego działki o nr ewid.  294/1, 294/2

i  295 w  miejscowości Szczytniki,

uchwala

uzasadnienie

załacznik

załącznik2

załącznik3

ł/przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Głównej i Poznańskiej, dz. nr ewid.: 199/2,200/2 i 200/3, obręb Borówiec,

uchwała

uzasadnienie

załacznik

m/ nadania nazwy ulicy w Biernatach,

uchwała

uzasadnienie

załącznik

n/ nadania nazwy ulicy w Szczytnikach,

uchwała

uzasadnienie

załącznik

o/ nadania nazw ulicom w Kamionkach,

uchwała

uzasadnienie

załącznik1

załącznik2

p/ rozpatrzenia skargi na procedury postępowania w Wydziale Planowania Przestrzennego oraz obiektywizm Burmistrza Gminy Kórnik,

uchwała

uzasadnienie

r/ odpowiedzi na skargę.

uchwała

uzasadnienie

Projekty uchwał na XLIV sesję RM-teksty przed posiedzeniami Komisji

Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/  zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2009r.,

uchwała

uzasadnienie

zał1

zał2

zał3

zał4

zał5

b/ zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości zobowiązań, które przekraczają kwotę określoną na zadania inwestycyjne w budżecie 2008 roku, do której Burmistrz Gminy Kórnik może zaciągnąć zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji,

uchwała

uzasadnienie

c/ określenia wysokości zobowiązań, które przekraczają kwotę określoną na zadania inwestycyjne w budżecie 2009 roku, do której Burmistrz Gminy Kórnik może zaciągnąć zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji,

uchwała

uzasadnienie

d/ zmiany uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych za wyniki w sporcie kwalifikowanym,

uchwała

uzasadnienie

e/ zmiany uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

uchwała

uzasadnienie

f/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej Borowiec I (działka nr 216, 275/14),

uchwał

uzasadnienie

zał1-mapa

zał2

zał3

g/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki oznaczone nr ewid.: 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103 i 104 położone w Koninku,

uchwała

uzasadnienie

zał1-mapa

zał2

zał3

h/  wynagrodzenia  burmistrza.

uchwała

uzasadnienie

projekty uchwał na XLIII Sesję RM - teksty przed posiedzeniami

7. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/ nadania imienia  Gimnazjum w Robakowie,

uchwała

uzasadnienie

b/ zmiany budżetu Gminy Kórnik,

uchwała

uzasadnienie

zał1

zał2

zał3

zał4

zał5

c/ nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonych w obrębie Biernatki,

uchwała

uzasadnienie

mapa
d/ kupna nieruchomości drogowych położonych w Kórniku obręb Bnin,

uchwała

uzasadnienie

mapa

e/ zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/389/2009 z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miejscowości Gądki, Koninko, Żerniki, 

uchwała  

uzasadnienie

f/ nadania nazw ulicom w Szczytnikach i Koninku ,

uchwała

uzasadnienie

mapa

g/ ze skargi ROD im. A. Wróblewskiego w Mościenicy,

uchwała

załacznik

h/ udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu,

uchwała
i/ upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku,

uchwała

j/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Mościenica.

uchwała

uzasadnienie

zał1-mapa

zał2-uwagi

zał3

 

 

 

projekty uchwal na LX sesję RM - teksty przed posiedzeniami

projekty uchwał na XXXVIII Sesją RM - teksty przed posiedzeniami Komisji

Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/ ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  w szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kórnik ,

uchwała

uzasadnienie

b/ sposobu podziału środków oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kórnik,

uchwała

uzasadnienie

zał1

zał2

c/ przekazania środków finansowych dla Powiatu Poznańskiego na realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy dla dziewcząt zamieszkałych na terenie Gminy Kórnik,

uchwała

uzasadnienie

d/ przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi (ul. Poznańska w Borówcu),

uchwała

uzasadnienie

e/ zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych dróg na terenie miejscowości Gądki, Koninko, Żerniki,

uchwała

uzasadnienie

zał1

zał2

zał3

f/  zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi na terenie miejscowości Kromolice,

uchwała

uzasadnienie

zał

g/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Koninku (dz. nr ewid.: 69/2, 105, 109/25, 113, 122),w części dotyczącej dz. nr ewid. 113 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową z usługami osiedlowymi,

uchwała

uzasadnienie

zał1-mapa

zał2

zał3

h/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Borówiec w rejonie ulicy Głównej BORÓWIEC II, w części dotyczącej dz. nr ewid.: 204/4, obręb Kamionki,

uchwała

uzasadnienie

zał1-mapa

i/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania      przestrzennego dla obrębu Kamionki, Borówiec, Skrzynki, gm. Kórnik w zakresie  wyznaczenia trasy czterotorowej linii elektroenergetycznej NN 2x220 kV + 2x 400 kV ze strefą ograniczonego użytkowania.

uchwała

uzasadnienie

zał1-mapa

projety uchwał na XXXVI Sesję RM-teksty przed posiedzeniami Komisji

a/ zmiany budżetu gminy Kórnik na 2009r.,

uchwała.doc

uzasadnienie

załacznik 1

załącznik 2

załacznik 3

załacznik 4

załacznik 5

załącznik 6

b/ zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej,

uchwała

uzasadnienie

c/ przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania  drogami  powiatowymi,

uchwała

uzasadnienie

d/ zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Kamionkach dla części działki o nr ewid.: 1070/21 i 1070/158,

uchwała

uzasadnienie

mapa1

mapa2

zał3

zał4

e/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kamionkach, gmina Kórnik dla części działki o nr ewid.: 88/4( przed podziałem),

uchwała

uzasadnienie

mapa

zał2

zał3

f/  przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały nr LIX/622/2006 Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 30.08.2006r. w sprawie  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w Gądkach, gm. Kórnik.

uchwała

uzasadnienie

mapa

g/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kamionki, Borówiec, Skrzynki, gm. Kórnik w zakresie wyznaczenia trasy czterotorowej linii elektroenergetycznej NN 2x220 kV + 2x 400 kV ze strefą ograniczonego użytkowania.

uchwała

uzasadnienie

mapa

h/ rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez PSE - Operator S.A.,

uchwała

uzasadnienie

i/ rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Gminy Kórnik(skarga p. Z.Glanc),

j/ ze skargi p.L.Marciniaka,

k/ ze skargi p. A. Stróżyńskiej

l/ nadania nazwy ulicy w Kórniku-obręb Bnin.

uchwała

uzasadnienie

mapa

        treści projektów uchwał i uzasadnień do podpunktów:i,j,k dostępne bedą po zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną.  

 

Projekty uchwał na XXXV Sesję Rady Miejskiej- teksty przed posiedzeniami Komisji

a/ określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych

 w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, oraz pedagogów, psychologów i logopedów

uchwała

uzasadnienie

załącznik

 

b/ ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach 

oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych

uchwała

uzasadnienie

załącznik

 

c/ zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego  zasobu gminy

uchwała

uzasadnienie

 

d/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy  

mieszkaniowej jednorodzinnej, położonego w Radzewie, gm. Kórnik,

uchwała

uzasadnienie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

 

e/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu zabudowy mieszkaniowej

z funkcją rekreacyjną, położonego w Błażejewku, gm. Kórnik

uchwała

uzasadnienie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 

f/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dziećmierowie – dz. nr ewid.: 297/2 i 298, gm. Kórnik

uchwała

uzasadnienie

załącznik

 

g/ rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez PSE - Operator S.A.

uchwała

 

 

h/ rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Panią Musielak

uchwała

uzasadnienie

 

Projekty uchwał na XXXII Sesję Rady Miejskiej- teksty przed posiedzeniami Komisji

Projekty uchwał na XXXI Sesję Rady Miejskiej-teksty przed posiedzeniami Komisji

projekty uchwał na XXX Sesję Rday Miejskiej-teksty przed posiedzeniami Komisji

a/ zmiany budżetu gminy Kórnik,

uchwała

uzasadnienie

zał1

zał2

zał3

zał4

zał5

zał6

b/ upoważnienia burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań,

uchwała

uzasadnienie

c/ uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu,

uchwała

uzasadnienie

d/ określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości,

uchwała

uzasadnienie

e/ określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku od środków    transportowych,

uchwała

uzasadnienie

zał1

zał2

zał3

f/ obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego,

uchwała

uzasadnienie

g/ opłaty od posiadania psów,

uchwała

uzasdnienie

h/ opłaty targowej,

uchwała

uzasadnienie

i/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym,

uchwała

uzasadnienie

j/ wyrażenia opinii Rady Miejskiej w Kórniku potwierdzającej celowość realizacji zadań

i efektywność projektowanych przedsięwzięć rekultywacyjnych przewidzianych do wykonania w roku 2009,

uchwała

uzasadnienie

załącznik

k/ zmiany uchwały nr XVIII/194/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie  przekazania środków finansowych dla Policji,

uchwała

uzasadnienie

l/ uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok,

uchwała

uzasadnienie

załacznik

ł/ zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania
i pozbawiania stypendiów sportowych za wyniki w sporcie kwalifikowanym,

uchwała

uzasadnienie

m/ zmiany statutu OPS,

uchwała

uzasadnienie

n/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej  Bórówiec I (działka nr 216, 275/14)

uchwała

uzasadnienie

mapa

projekty uchwał na XXIX sesję Rady Miejskiej - teksty przed posiedzeniami Komisji

 

Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/ zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2008 r.,

uchwała

uzasadnienie

zał1

zał2

zał3

zał4

zał5

zał6

b/ określenia wysokości zobowiązań, które przekraczają kwotę określoną na zadania inwestycyjne w budżecie 2008 r., do której Burmistrz Gminy Kórnik może zaciągnąć zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji,

uchwała

uzasadnienie

c/ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, ze zmianami obejmującymi miejscowości: Czmoniec i Radzewo oraz Borówiec, Kamionki, Koninko i Szczytniki,

uchwała

uzasadnienie

zał1

zał3

projekty uchwał na XXVIII Sesję Rady Miejskiej - teksty przed posiedzeniami komisji

Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:

a/ zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2008 r.

uchwała

uzasadnienie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załacznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

b/ określenia wysokości zobowiązań, które przekraczają kwotę określoną na zadania inwestycyjne w budżecie 2008 r., do której Burmistrz Gminy Kórnik może zaciągnąć zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji

uchwała

uzasadnienie

c/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Poznańskiej i Woźniaka, obręb Kórnik

uchwała

uzasadnienie

załacznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

d/ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, ze zmianami obejmującymi miejscowości: Czmoniec i Radzewo oraz Borówiec, Kamionki, Koninko i Szczytniki

uchwała

e/ zmiany uchwały nr XLIII/477/2005 z dnia 27 lipca 2005r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kamionki, Borówiec, Skrzynki, gm. Kórnik w zakresie wyznaczenia trasy czterotorowej linii elektroenergetycznej WN 2x220kV+2x400kV ze strefą ograniczonego użytkowania

uchwała

uzasadnienie

załącznik

f/ zmiany uchwały nr XXXVIII/429/2005 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 23 lutego 2005r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Mościenica, gmina Kórnik

uchwała

uzasadnienie

załącznik

g/ zmiany uchwały nr XIX/203/2008 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 stycznia 2008r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Robakowie, rejon ul. Zbożowej

uchwała

uzasadnienie

załącznik

h/ przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kórniku nr V/36/2003 z dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lotniska cywilnego, działki nr 31/2, 31/5, 31/7 i 21L/1 w  Żernikach, gm. Kórnik oraz przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Żernikach i Gądkach, gm. Kórnik

uchwała

uzasadnienie

załącznik

i/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Prusinowie dla działek nr 50/7 i 51, obręb Prusinowo

uchwała

uzasadnienie

załącznik

j/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej Borówiec I (działka nr 216, 275/14)

uchwała

uzasadnienie

załącznik

k/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Szczytnikach dla działki o nr ewid. 32/1

uchwała

uzasadnienie

załącznik

projekty uchwał na XXVII Sesję Rady Miejskiej - teksty przed posiedzeniami komisji

Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/ zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej  dla uczniów

uchwała

uzasadnienie

załącznik

b/ ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Kórnik publicznych przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

uchwała

uzasadnienie

c/ powierzenia Gminie Jarocin zadania publicznego p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem
    systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz
    z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi
    punktami przeładunkowymi” oraz zawarcia porozumienia

uchwała

uzasadnienie

d/ nadania nazwy ulicy w Kamionkach

uchwała

uzasadnienie

załącznik

e/ nadania nazwy ulicy w Borówcu

uchwała

uzasadnienie

załącznik

f/  zmieniającą uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w Kamionkach

uchwała

uzasadnienie

załącznik

g/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
    działalności gospodarczej -  obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług, obręb
    geodezyjny Robakowo, gm. Kórnik

uchwała

uzasadnienie

załącznik

h/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obiektów produkcyjnych, składów
    i magazynów oraz usług w Żernikach, gm. Kórnik

uchwała

uzasadnienie

załacznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

i/  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej
    dz. nr 8 Kamionki, Gm. Kórnik

uchwała

uzasadnienie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

j/  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej
    dz. nr 13 Kamionki, Gm. Kórnik

uchwała

uzasadnienie

załacznik nr 1

zalącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

k/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej
    w Kamionkach, Gm. Kórnik (dot. dz. nr ewid. 115/7, 115/9, 115/10, 115/11, 1115/12)

uchwała

uzasadnienie

załacznik nr 1

załacznik nr 2

załącznik nr 3

załacznik nr 4

l/  zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kórnik
   dla fragmentu wsi Kamionki – działka nr ewid. 141

uchwała

uzasadnienie

załacznik nr 1

załacznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

ł/  zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowaniaprzestrzennego miasta i gminy Kórnik
   dla fragmentu wsi Kamionki– działka nr ewid. 190

uchwała

uzasadnienie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

m/ sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy
     mieszkaniowej działki nr ewid. 252/21 i 252/22 w Kamionkach,  Gm. Kórnik

uchwała

uzasadnienie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

n/  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej
     we wsi Kamionki – działa nr ewid. 254/1, Gm. Kórnik

uchwała

uzasadnienie

załącznik nr 1

załacznik nr 2

załącznik nr 3

załacznik nr 4

o/ zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kórnik
    we wsi Kamionki – działka nr ewid. 255

uchwała

uzasadnienie

załacznik nr 1

załacznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

p/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej

    obejmującego działki nr 345/5, 345/6, 345/7 w Kamionkach, Gm. Kórnik

uchwała

uzasadnienie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

r/  zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kórnik
    we wsi Kamionki – działki nr ewid. 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399,
    400, 401, 402, 403, 404, 405/1, 405/2, 437/1

uchwała

uzasadnienie

załacznik nr 1

załacznik nr 2

załacznik nr 3

załacznik nr 4

s/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej
    dla działki nr ewid. 433, położonej w Kamionkach, Gm. Kórnik

uchwała

uzasadnienie

załacznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

t/  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej
    dz. nr 438 Kamionki, Gm. Kórnik

uchwała

uzasadnienie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załacznik nr 4

u/  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej
     we wsi Kamionki w rejonie ulicy Rogalińskiej – działka nr ewid. 496/4, Gm. Kórnik

uchwała

uzasadnienie

załacznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

w/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej
     w miejscowości Kamionki – działki nr ewid. 506/2, 507/1, Gm. Kórnik

uchwała

uzasadnienie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

x/  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej
     położonego przy ulicy Mieczewskiej w Kamionkach, Gm. Kórnik, obejmujący działkę nr ewid. 420

uchwała

uzasadnienie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

y/  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej
   „Osiedle Długie część I” Kamionki, Gm. Kórnik

uchwała

uzasadnienie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

z/  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej 
    „Osiedle Długie część II” Kamionki, Gm. Kórnik

uchwała

uzasadnienie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

aa/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej
     „Osiedle Długie część III” Kamionki, Gm. Kórnik

uchwała

uzasadnienie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

ab/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej  
     „Osiedle Długie część IV” Kamionki, Gm. Kórnik

uchwała

uzasadnienie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

ac/  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej
     „Osiedle Grot” Kamionki, Gm. Kórnik

uchwała

uzasadnienie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

ad/  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej
      „Osiedle Kresowe I” Kamionki, Gm. Kórnik

uchwała

uzasadnienie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

ae/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej
     „Osiedle Kresowe” Kamionki , Gm. Kórnik (dot. dz. nr ewid. 88/5 i 84/5)

uchwała

uzasadnienie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

af/  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej
      „Osiedle Kresowe” Kamionki, Gm. Kórnik (dot. dz. nr ewid. 84,88/1, 91, 54/1, 54/2, 55, 56, 58,
      61/2, 57/2, 82, 83/1)

uchwała

uzasadnienie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

ag/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej
      „Osiedle Północne I” Kamionki, Gm. Kórnik

uchwała

uzasadnienie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

ah/  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej
      „Osiedle Północne” Kamionki, Gm. Kórnik

uchwała

uzasadnienie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

ai/  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej
      „Osiedle Wodnik I” Kamionki, Gm. Kórnik

uchwała

uzasadnienie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

aj/  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej
      „Osiedle Wodnik” Kamionki, Gm. Kórnik

uchwała

uzasadnienie

załącznik nr 1

załacznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

ak/  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej
      położonego przy ulicy Poznańskiej w Kamionkach, Gm. Kórnik

uchwała

uzasadnienie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

projekty uchwał na XXVI Sesję RM - teksty przed posiedzeniami Komisji

Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/   zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2008 rok,

uchwała

uzasadnienie

zał1

zał2

zał3

zał4

b/ określenia wysokości zobowiązań, które przekraczają kwotę określoną na zadania inwestycyjne w budżecie 2008 roku, do której Burmistrz Gminy Kórnik może zaciągnąć zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji

uchwała

uzasadnienie 

c/  zaciągnięcia długoterminowego kredytu,

uchwała

uzasadnienie

d/  zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania zadania Gminie Mosina dotyczącego

przewozów pasażerskich na trasie Poznań – Starołęka – Borówiec w roku 2008,

uchwała

uzasadnienie

e/ ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału,

uchwała

uzasadnienie 

f/  sprzedaży nieruchomości w obrębie Czołowa,

uchwała

uzasadnienie

mapa

g/ nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w obrębie Kromolic,

h/ zmieniająca uchwałę nr XXIV/241/2008 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w obrębie Skrzynek,

uchwała

uzasadnienie 

i/  zmieniająca uchwałę nr XIX/199/2008 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonych w obrębie Żernik,

uchwała

uzasadnienie

j/  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid.:  391, 392/1, 392/4, 392/5, 392/6, 392/7,obręb geodezyjny Czmoń,

uchwała

uzasadnienie

mapa

k/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid.:  286/1, obręb geodezyjny Czmoń,

uchwała

uzasadnienie

mapa 

l/  wzniesienia pomnika Powstańców Wielkopolskich 1918-1919,

uchwała

uzasadnienie

ł/  rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,

uchwała

uzasadnienie

m/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady,

uchwała

n/  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów.

uchwała

projekty uchwał na XXV Sesję Rady Miejskiej- teksty przed posiedzeniami Komisji

8. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/ określenia przepisów porządkowych w komunikacji miejskiej w Kórniku oraz  

ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej,

uchwała

uzasadnienie

zał1

zał2

b/ wniesienia aportem do KPA „KOMBUS” Sp. z o.o. nieruchomości gruntowej będącej  własnością Gminy Kórnik,

uchwała

uzasadnienie

mapa

c/ zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kórnik.

uchwała

uzasadnienie

d/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Jarocin,

uchwała

uzasadnienie

e/ ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania,

uchwała

uzasadnienie

f/ zmieniająca uchwałę w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Kórnik,

uchwała

uzasadnienie

załacznik

g/ zmiany  uchwały w sprawie utworzenia celowego związku gmin pod nazwą       Związek Międzygminny „Schronisko dla zwierząt    SCHRONISKO”,

uchwała

uzasadnienie

h/ zmiany uchwały w sprawie  przyjęcia   statutu  związku międzygminnego „Schronisko dla zwierząt  – SCHRONISKO”,

uchwała

uzasadnienie

i/ sprzedaży nieruchomości w obrębie Robakowa dz. nr ew.161/2,

uchwała

uzasadnienie

mapa

j/ w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działalności gospodarczej w Dachowej, działki nr ew. 79/1, 80, 81,

uchwała

uzasadnienie

załacznik1

załacznik2

załącznik3

k/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy przemysłowo – składowej w Żernikach, działki nr ew. 43/8, 43/9, 43/4,

uchwała

uzasadnienie

mapa1

mapa2

załacznik2

załącznik3

l/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej – Żerniki, działki nr ew.  53/34 – 53/39,

uchwała

uzasadnienie

załacznik1

załacznik2

załącznik3

ł/ przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały nr V/36/2003 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lotniska cywilnego, działki nr 31/2, 31/5, 31/7 i 21L/1 w  Żernikach, oraz przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego w Żernikach i Gądkach,

uchwała

uzasadnienie

mapa

projekty uchwał na XXIV Sesję Rady Miejskiej- teksty przed posiedzeniami Komisji

7.Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/  zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2008 rok,

uchwała

uzasadnienie

załącznik1

załącznik2

załacznik3

załącznik4

załącznik5

załącznik6

załącznik7 

b/  określenia wysokości zobowiązań, które przekraczają kwotę określoną na zadania inwestycyjne w budżecie 2008 roku, do której Burmistrz Gminy Kórnik może zaciągnąć zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji,

uchwała

uzasadnienie 

c/  utworzenia rachunków dochodów własnych przy niektórych jednostkach budżetowych oświaty prowadzonych przez Gminę Kórnik,

uchwała

uzasadnienie

d/  określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się  przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Kórnik lub jej jednostkom organizacyjnym,

uchwała

uzasadnienie

e/  udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane   przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

uchwała

uzasadnienie

f/  nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w obrębie Skrzynki, gm. Kórnik,

uchwała

uzasadnienie

mapa

g/  kupna nieruchomości położonej w obrębie Gądki na rzecz Gminy Kórnik,

uchwała

uzasadnienie

mapa

h/  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego zabudowy mieszkaniowej w Borówcu  – rejon ulicy  Czereśniowej i Wiśniowej, gm. Kórnik,

uchwała

uzasadnienie

mapa

i/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Kórnik rejon ul. M. Reja  – dz. nr ewid.: 207, 208/2, 209/1.

uchwała

uzasadnienie

mapa

Projekty uchwał na XXIII sesję rady Miejskiej

8. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/  zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2008 rok,

autopoprawka

uchwała

uzasadnienie

zał1

zał2

zał3

zał4

zał5

zał6

zał7

zał8

b/  zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” prawidłowego wykorzystania środków z   Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – boisko w Kórniku,

uchwała

uzasadnienie

c/  zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” prawidłowego wykorzystania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – boisko w Kamionkach,

uchwała

uzasadnienie

d/  określenia wysokości zobowiązań, które przekraczają kwotę określoną na     zadania inwestycyjne w budżecie 2008 roku, do której Burmistrz Gminy Kórnik     może zaciągnąć zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji,

uchwała

uzasadnienie

e/  ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Kórnik,

uchwała

uzasadnienie

 f/  przystąpienia Gminy Kórnik do Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski, tworzącego Lokalną Grupę Działania w ramach osi IV LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania gminy w w/w stowarzyszeniu,

uchwała

uzasadnienie

 g/ współdziałania z Gminą Jarocin w zakresie gospodarki odpadami,

uchwała

uzasadnienie

 h/ utworzenia Punktu Przedszkolnego w Radzewie,

uchwała

uzasadnienie

załącznik

 i/  przejęcia pojazdu na własność Gminy Kórnik,

uchwała

uzasadnienie

 j/  sprzedaży nieruchomości w obrębie Robakowo gmina Kórnik,

uchwała

uzasadnienie

mapa 

 k/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej „Osiedle Północne” KAMIONKI, gm. Kórnik,

uchwała

uzasadnienie

mapa

zał2

zał3

 l/  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego zabudowy mieszkaniowej w Borówcu  – rejon ulicy  Czereśniowej i Wiśniowej, gm. Kórnik,

uchwała

uzasadnienie

mapa

 ł/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik obręb Czołowo i Konarskie,

uchwała

uzasadnienie

mapa

 m/ ze skargi Pani Marii Gołębiowskiej,

uchwała

uzasadnienie

 n/  rozpatrzenia skargi na działalność Prezesa KPA KOMBUS Spółka z o.o.

uchwała

uzasadnienie

 

projekty uchwał na XXI Sesję Rady Miejskiej- teksty przed posiedzeniami Komisji

7.  Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/przyjęcia strategii rozwoju Miasta i Gminy Kórnik na lata 2008 – 2017,

uchwała

uzasadnienie

załacznik1

załacznik2

b/zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz budowy „Stacji przeładunkowej Środa Wielkopolska”.

uchwała

uzasadnienie 

c/przystąpienia Gminy Kórnik do Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski,

uchwała

uzasadnienie

d/określenia wysokości zobowiązań, które przekraczają kwotę określoną na zadania inwestycyjne w budżecie 2008 roku, do której burmistrz Gminy Kórnik może zaciągnąć zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji,

uchwała

uzasadnienie

e/oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym gruntu położonego
w Kórniku na rzecz osoby fizycznej,

uchwała

uzasadnienie

mapa

f/sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych dla polepszenia warunków   

zagospodarowania sąsiednich nieruchomości,

uchwała

uzasadnienie

mapa

g/nadania nazwy ulicy w Kamionkach,

uchwała

uzasadnienie

mapa

h/zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Rozwoju     Gospodarczego,

uchwała

i/zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Budżetu i Finansów

uchwała.

 

 

 

projekty uchwał na XX Sesję Rady Miejskiej- teksty przed posiedzeniami Komisji

Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/ zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2008 rok,

uchwała

uzasadnienie

zał1

zał2

zał3

zał4

zał5

b/ nadania Statutu Kórnickiemu Ośrodkowi Kultury w Kórniku,

uchwała

uzasadnienie

statut

c/ przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kórnik na lata 2008 – 2017,

uchwała

uzasadnienie

zalacznik

tabele

d/ przekazania w formie aportu sieci wodociągowych na rzecz Spółki WKiUK z siedzibą
w Kórniku,

uchwała

uzasadnienie

załacznik1

załacznik2

załacznik3

załacznik4

e/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w Kórniku - obr. geod. Bnin i Błażejewko(Lipowa,Śremska),

uchwała

uzasadnienie

mapa

f/ wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały 
nr XIV/131/2007,

uchwała

uzasadnienie

g/ wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały 
nr XVIII/185/2007,

uchwała

uzasadnienie

h/ przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego.

uchwała

statut

 

 

projekty uchwał na XIX Sesję Rady Miejskiej- teksty przed posiedzeniami Komisji

7. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/ aneksu do Porozumienia z dnia 21 kwietnia 2004 r w sprawie powierzenia Gminie Kostrzyn zadania  publicznego  polegającego  na  budowie  i  eksploatacji  międzygminnego schroniska  dla bezdomnych zwierząt w Skałowie, 

uchwała

uzasadnienie

b/ utworzenia celowego związku gmin pod nazwą Związek Międzygminny „Schronisko dla zwierząt – SCHRONISKO”, 

uchwała

uzasadnienie          

c/ przyjęcia statutu Związku Międzygminnego  „Schronisko dla zwierząt –  SCHRONISKO”

uchwała

uzasadnienie

statut

d/ przekazania zadania Gminie Mosina dotyczącego przewozów pasażerskich na trasie Poznań – Starołęka – Borówiec w roku 2008,

uchwała

uzasadnienie 

e/ nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonych w obrębie Żernik  gm. Kórnik,

uchwała

uzasadnienie

mapa

f/ sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym w Kórniku,

uchwała

uzasadnienie 

mapa

g/ nadania nazwy ulicy w Żernikach i Koninku,

uchwała

uzasadnienie

mapa

h/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów na dz. nr ewid. 6/12, obręb Żerniki,

uchwała

uzasadnienie.doc

mapa

załacznik2

załacznik3

i/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania   przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Robakowie, rejon ul. Zbożowej,

uchwała

uzasadnienie

załącznik

 

 

projekty uchwał na XVIII sesję Rady Miejskiej- teksty przed posiedzeniami Komisji

Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących  sprawach:

a/ wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp.,

uchwała

załącznik

b/ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na  2008 r.,

uchwała

uzasadnienie

załącznik

c/ regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  w szkołach i przedszkolach  prowadzonych przez Gminę Kórnik na 2008r.,

uchwała

uzasadnienie

d/ zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kórnik,

uchwała

uzasadnienie

e/ ze skargi p. Bożeny Majorczyk,

uchwała

uzasadnienie

f/ ze skargi p. Ireneusza Gołębiowskiego,

uchwała

uzasadnienie

g/ sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym w Kórniku,

uchwała

uzasadnienie

załącznik

h/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Kamionkach dz. Nr 1070/21 i 1070/158,

uchwała

uzasadnienie

załącznik1

załącznik2

załącznik3

załącznik4

i/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy usługowej w miejscowości Dachowa,

uchwała

uzasadnienie

załącznik

j/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Koninku 69/4,

uchwała

uzasadnienie

załącznik

k/ zmiany uchwały Nr XXXIX/435/2005 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych,

uchwała

uzasadnienie

l/ zmiany budżetu gminy Kórnik na 2007r.,

uchwała

uzasadnienie

załącznik1

załącznik2

załącznik3

załącznik4

załącznik5

załącznik6

załącznik7

załącznik8

ł/ wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Kórnik na 2007 rok niewygasających
z upływem roku budżetowego,

uchwała

uzasadnienie

m/  budżetu Gminy Kórnik na 2008r.,

uchwała

objaśnienia

załacznik1

załacznik2

załacznik3

załącznik4

załącznik5

załacznik6

załacznik7

załacznik8

załacznik9

załącznik10

załącznik11

załacznik12

załącznik13

załącznik14

załącznik15

załacznik16

n/  stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Ośrodka Sportu i  Rekreacji w Kórniku – w 2008 roku.,

uchwała

uzasadnienie

o/ przekazania środków finansowych dla Policji

uchwała

uzasadnienie

projekty uchwał na XVII sesję Rady Miejskiej- teksty przed posiedzeniami Komisji

Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/ zmiany budżetu gminy Kórnik,

uchwała

uzasadnienie

zał1

zał2

zał3

zał4

zał5

zał6

b/ zawiadomienia Skarbnika Gminy Kórnik o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego,

uchwała

uzasadnienie

c/ zawiadomienia Sekretarza Gminy Kórnik o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego,

uchwała

uzasadnienie

d/ zgłoszenia kandydata na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,

uchwała

uzasadnienie

e/ utworzenia samorządowej instytucji kultury – Kórnickiego Ośrodka Kultury w Kórniku,

uchwała

uzasadnienie

f/ uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kórnik z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 r.,

uchwała

uzasadnienie

załącznik

g/ określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

uchwała

uzasadnienie

h/ uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 492/4 w Kórniku, rejon ul. Krasickiego,

uchwała

uzasadnienie

zał2

zał3

mapa

i/zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Poznańskiej i Woźniaka w Kórniku,

uchwała

uzasadnienie

mapa

j/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Biernatki dz. Nr 56/1,

uchwała

uzasadnienie

analiza

mapa

k/ zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kórnik dla fragmentu wsi Kamionki – działka nr ewid. 141,

uchwała

uzasadnienie

l/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Szczytnikach dz. Nr 286,

uchwała

uzasadnienie

analiza

mapa

ł/ nadania nazwy ulicy w Kórniku,

uchwała

uzasadnienie

mapa

m/ zmieniająca uchwałę Nr XLII/536/2002 z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie nadania nazw ulic i skwerów we wsi Borówiec,

uchwała

uzasadnienie

mapa

n/ nadania nazwy ulicy w Borówcu. 

uchwała

uzasadnienie

mapa

projekty uchwał na XVI Sesję Rady Miejskiej-teksty przed posiedzeniami Komisji

7. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/ nadania imienia Szkole Podstawowej w Szczodrzykowie,

uchwała

uzasadnienie

b/ wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp.,

uchwała

regulamin wyboru

c/ wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu,

uchwała

regulamin wyboru

d/ zmiany budżetu gminy Kórnik,

uchwala.doc

uzasadnienie.doc

zal1.doc

zal1a.doc

zal2.doc

zal2a.doc

zal3.xls

zal4.xls

zal5.xls

zal6.xls

e/ określenia wysokości zobowiązań, które przekraczają kwotę określoną na zadania inwestycyjne w budżecie 2007 roku, do której Burmistrz Gminy Kórnik może zaciągnąć zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji,

uchwała

uzasadnienie

f/ procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej,

uchwała

uzasadnienie

g/ określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości,

uchwała

uzasadnienie

h/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych,

uchwała

uzasadnienie

załącznik1

załącznik2

załącznik3

i/ obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku,

uchwała

uzasadnienie

j/ opłaty targowej,

uchwała

uzasadnienie

k/ opłaty od posiadania psów,

uchwała

uzasadnienie

l/ ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych,

uchwała

uzasadnienie

ł/ określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania,

uchwała

uzasadnienie

wzór wniosku

m/ wyrażenia opinii Rady Miejskiej w Kórniku potwierdzającej celowość realizacji zadań

i efektywność projektowanych przedsięwzięć rekultywacyjnych przewidzianych do wykonania w roku 2008,

uchwała

uzasadnienie

załacznik

n/ nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w Szczodrzykowie gm. Kórnik,

uchwała

uzasadnienie

mapa

o/ zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik w Mościenicy,

uchwała

uzasadnienie

załącznik-treść studium

uwagi do studium

mapa

p/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik w Czmoniu,

uchwała

uzasadnienie

mapa

r/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik w Szczytnikach,

uchwała

uzasadnienie

mapa

s/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej „Osiedle Północne” KAMIONKI,

uch.doc

uzasadniernie.doc

mapa.pdf

zal2.doc

zal3.doc

t/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Poznańskiej i Woźniaka, w Kórniku,

uchwala.doc

uzasadnienie.doc

mapa

zal2.doc

zal3.doc

u/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Borówiec w rejonie ulic Poznańskiej i Rekreacyjnej Borowiec III
( Osiedle Piaskowe),

uchwała

uzasadnienie

mapa

w/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Biernatkach, 

uchwała

uzasadnienie

mapa

załącznik

z/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Szczytnikach,

uchwała

uzasadnienie

mapa

y/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kórnik dla fragmentu wsi Kamionki – działka nr ewid. 141.

uchwała

uzasadnienie

mapa

Projekty uchwał na XV Sesję Rady Miejskiej - treśc przed posiedzeniami komisji RM

Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:

 

a/ zmianybudżetu Gminy Kórnik na 2007 rok

uchwała

uzasadnienie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

 

b/ zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

uchwała

uzasadnienie

 

c/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kórnik”

uchwała

uzasadnienie

 

d/ nadania nazwy ulicy w Szczytnikach

uchwała

uzasadnienie

załącznik_mapa

 

e/ wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu na terenie Gminy Kórnik

uchwała

uzasadnienie

załącznik nr 1_mapa

załacznik nr 2_mapa

załącznik nr 3_mapa

załacznik nr 4_mapa

 

f/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kórnik dla fragmentu wsi Kamionki – działka nr ewid. 141

uchwała

uzasadnienie

załacznik_mapa

sesja XIV - teksty projektów przed posiedzeniami KOmisji

Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/ określenia wysokości zobowiązań, które przekraczają kwotę określoną na zadania inwestycyjne w budżecie 2007 roku, do której Burmistrz Gminy Kórnik może zaciągnąć zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji,

zobowiazania.doc

zobowiazania-uz.doc

b/ zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę  Kórnik wkładu niepieniężnego do Aquanet S.A. z siedzibą w Poznaniu,

uchwała

uzasadnienie

c/ ze skargi p. Bożeny Majorczyk,

uchwała

uzasadnienie

d/ ze skargi p. Bożeny Majorczyk,

uchwała

uzasadnienie

e/ ze skargi p. Bożeny Majorczyk,

uchwała

uzasadnienie

f/ ze skargi rodziców dzieci niepełnosprawnych,

g/ nadania nazw ulicom w Błażejewie

uchwała

uzasadnienie

mapa

h/ nadanie nazwy ulicy w Robakowie,

mapa

uchwała

uzasadnienie

i/ miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego  obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, działka o nr ewid. 33,w Szczytnikach,

uchwała

uzasadnienie

mapa

zał2

zał3

j/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Szczytnikach, działka nr ewid. 32/1,

uchwała

uzasadnienie

mapa

zał2

zał3

k/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kórnik dla fragmentu wsi Kamionki – działka nr ewid. 141,

uchwała

uzasadnienie

mapa

l/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego zabudowy usługowej w Robakowie, działki nr ewid.320/5, 320/6, 321/1 i 322/1,

mapa

uchwała

uzasadnienie

ł/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług w Robakowie, działka nr ewid.118/23,

mapa

uchwała

uzasadnienie

Projekt uchwały na XIII Sesję Rady Miejskiej - treść przed posiedzeniami komisji RM

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2007 rok:
 
uchwała
 
uzasadnienie
 
załącznik 1
 
załącznik 2
 
załącznik 3
 
załącznik 4
 
załącznik 5
 
załącznik 6

projekty uchwał na XII Sesję Rady Miejskiej w Kórniku- teksty przed posiedzeniami Komisji

 8. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/ wyrażenia  zgody na rozwiązanie spółki Sater Kórnik Sp. z o.o

uchwała

uzasadnienie

b/ zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2007r.,

uchwała

uzasadnienie

zał1

zał2

zał3

c/ ze skargi M.Majorczyk,

d/ ze skargi PSE,

e/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie  ulic: Poznańskiej i Woźniaka, obręb Kórnik,

uchwała

uzasadnienie

zał1-mapa

zał2

zał3

f/  miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego  w Błażejewku,

uchwała

uzasadnienie

blazejewko-mapa.pdf

zał2

zał3

g/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik obręb geodezyjny Bnin, Biernatki, Dębiec, Prusinowo, 

biernatki

uzasadnienie

h/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik w Robakowie w rejonie ulic Szkolnej, Polnej, Szerokiej,

uchwała

uzasadnienie

i/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej, usługowej w Kórniku – w rejonie ulic Wiatracznej, Wróblewskiego i 20 Października,

uchwała

uzasadnienie

j/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej, usługowej w Kórniku – w rejonie ulic Staszica, Kochanowskiego, Stodolnej a drogą S11,

uchwała

uzasadnienie

k/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta i gminy Kórnik dla fragmentu wsi Kamionki – działka nr ewid. 141,

 uchwała

uzasadnienie

l/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej  „Osiedle Kresowe” Kamionki,

uchwała

uzasadnienie

ł/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy przemysłowo – składowej w Żernikach,

uchwała

uzasadnienie

m/ nadania nazw ulicom w Kamionkach.

uchwała

uzasadnienie

mapa1

mapa2

 

 mapy do projektów uchwał:

ppkt g/biernatki

ppkt h/Robakowo

ppkti/Kórnik

ppktj/Staszica

ppktk/Kamionki działka

ppktl/Kamionkikresowe

ppktł/Zerniki

projekty uchwał na X SESJĘ RM - teksty przed posiedzeniami Komisji

a/ zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2007r.,

uchwała

uzasadnienie

zał1

zał2

zał3

b/ określenia wysokości zobowiązań, które przekraczają kwotę określoną na zadania inwestycyjne w budżecie 2007,

uchwała

uzasadnienie

c/udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań na realizację zadania  w zakresie kultury,

uchwała

uzasadnienie

d/ udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

uchwała

uzasadnienie

e/ wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Kórnik wkładu niepieniężnego do Aquanet S.A. z siedzibą w Poznaniu,

uchwała

uzasadnienie

załaczniki

 f/ sprzedaży nieruchomości w obrębie Bnin gmina Kórnik.

uchwała

uzasadnienie

mapa

g/ sprzedaży nieruchomości w obrębie Pierzchno gmina Kórnik

uchwała

uzasadnienie

mapa

h/ kupno nieruchomości w Radzewie na rzecz Gminy Kórnik

uchwała

uzasadnienie

mapa

i/ sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz pomieszczeniami przynależnymi

uchwała

uzasadnienie

mapa

j/ sprzedaż nieruchomości w Radzewie

uchwała

uzasadnienie

mapa

k/ zamiany nieruchomości pod rondo w Robakowie

uchwała

uzasadnienie

mapa

l/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej – Żerniki , gm. Kórnik,

uchwała

uzasadnienie

mapa

ł/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług w Żernikach, gm. Kórnik.

uchwała

uzasadnienie

mapa

m/ zmiany Uchwały nr XXX/340/2004 Rady Miejskiej w Kórniku  z dnia 25 sierpnia 2004r. 

uchwała

uzasadnienie

mapa

n/ likwidacji Punktu Filialnego w Robakowie,

uchwała

uzasadnienie

o/ powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

uchwała

uzasadnienie

 

projekty uchwał na IX SESJĘ RM - teksty przed posiedzeniami Komisji

Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/ zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2007r.

uchwała

uzasdnienie

zał1

zał2

zał3

zal4

zał5

zał6

zał7

zal8

 b/ udzielenia pomocy finansowej samorządowi Powiatu Poznańskiego

uchwała

uzasadnienie

 c/udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań na realizację zadania  w zakresie kultury

uchwała

uzasadnienie

 d/ zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” prawidłowego wykorzystania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

uchwała

uzasadnienie

 e/ przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007 – 2010”

uchwała

uzasadnienie

zał

 f/ nadania nazw ulicom w Szczytnikach

uchwała

uzasadnienie

zał

 g/zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik, dotyczącej fragmentu miejscowości Biernatki,

uchwała

uzasadnienie

biernatkistudium.pdf

studiumbiernatki-zał2.doc

mapa

zał3

h/zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Robakowo,

mapa

zał2

zał3

i/ zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie budowy kanalizacji na terenach wsi Borówiec: uzasadnienie do wszystkich uchwał oraz rozstrzygnięcia jednakowe 

uzasadnienie

rozstrzygnięcie1

rozstrzygnięcie2

- na działkach 216, 275/14 w Borówcu,

uchwala

- na działkach 233, 247/12 w Borówcu,

uchwała

- na działkach 247/59, 247/60, 247/3 w Borówcu,

uchwała

- na działkach 86, 92, 95/1 w Borówcu,

uchwała

- na działkach 254/37, 254/40 w Borówcu,

uchwała

- na działce 274 w Borówcu,

uchwała

- na obszarze os. Przylesie I działka 254 w Borówcu,

uchwała

- na obszarze os. Przylesie II w Borówcu,

uchwała

- w zakresie terenów objętych uchwałą XVI/158/99,

uchwała

- na obszarze ul. Rekreacyjnej w Borówcu,

uchwała

- na działce 24/3 w Borówcu,

uchwała

- w zakresie terenów objętych uchwałą XXVIII/337/2000,

uchwała

- na obszarze ul. Poznańskiej i Rekreacyjnej Borówiec III,

uchwała

 j/ przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Kamionkach,

uchwała

uzasadnienie

k/ nieuwzględnienie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

uchwała

uzasadnienie