logo
logo bip
Sesje Rady Miejskiej kadencji 2010-2014

II Sesja Rady Miejskiej w Kórniku

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik

zwołuję

II Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,

 

 

która odbędzie się 6 grudnia 2010r. o godz.17.00 w Sali Posiedzeń Rady Miejskiej w Kórniku
- ratusz w Bninie, z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie protokołu z I sesji RM w Kórniku.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie od 28.10.2010r. – 06.12.2010r.

5.  Ślubowanie Burmistrza Gminy Kórnik.

6.  Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/  ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej , wybór przewodniczącego,

b/  ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów,

c/  ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Przestrzennej,

d/  ustalenia składu osobowego Komisji Infrastruktury i Rozwoju, 

e/  ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

f/  ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej.

7. Wolne głosy i wnioski. Informacje

8. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Maciej Marciniak

I Sesja Rady Miejskiej w Kórniku

Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. -  o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 

 zwołuję

 

I Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,

w kadencji 2010- 2014,

 

 

która odbędzie się dnia 1 grudnia 2010r. o godz. 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku z następującym porządkiem obrad :

 

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad.

2. Ogłoszenie wyników wyborów przez Przewodniczącego TKW w Kórniku.

3. Ślubowanie radnych.

4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

5. Wybór Przewodniczącego Rady i jego zastępców.

6. Wolne głosy i wnioski.

7.  Zakończenie obrad 

 

Przewodniczący poprzedniej  kadencji

Rady Miejskiej  w Kórniku

      

Irena Kaczmarek