logo
logo bip
Sesje Rady Miejskiej kadencji 2006-2010

LIX Sesja Rady Miejskiej w Kórniku

 

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik

zwołuję

LIX Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,

 

 

która odbędzie się

9 listopada 2010r. o godz.15.00 w Sali Posiedzeń Rady Miejskiej w Kórniku - ratusz w Bninie,
z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie protokołu z  LVIII Sesji Rady Miejskiej.

4. Podsumowanie V Kadencji Rady Miejskiej w Kórniku.

a/ sprawozdania przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Kórniku:

- Komisja Oświaty i Polityki Społecznej – Małgorzata Walkowiak,

- Komisja Rolnictwa – Julia Bartkowiak,

- Komisja Ochrony Środowiska – Magdalena Kosakowska,

- Komisja Rozwoju Gospodarczego – Michał Stecki,

- Komisja Budżetu i Finansów – Seweryn Waligóra,

- Komisja Rewizyjna – Bogdan Wesołek,

b/ sprawozdania przewodniczących doraźnych Komisji Rady Miejskiej w Kórniku:

- Komisja Inwentaryzacyjna – Andrzej Surdyk,

- Komisja ds. przebiegu linii elektroenergetycznej 2x400 kV  +  2x220 kV na terenie gminy Kórnik-  
   Michał Stecki.

- Komisja Statutowa – Maciej Marciniak

c/ sprawozdanie Burmistrza Gminy Kórnik- Jerzego Lechnerowskiego,

d/ wystąpienie Przewodniczącej Rady Miejskiej – Ireny Kaczmarek,       

5. Zakończenie sesji.     

                                

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Kaczmarek     

LVIII Sesja Rady Miejskiej w Kórniku

 

Sesje Rady Miejskiej odbywać się będą w ostatnią środę miesiąca o godzinie 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku. 
W miarę potrzeb Przewodnicząca RM może zwołać sesję poza ustalonym terminem.
 

 
**********************************

                     

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik

zwołuję

LVIII Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,

 

która odbędzie się 27 października 2010r. o godz.13.00 w Sali Domu Strażaka w Kórniku,
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie protokołu z  LVII Sesji Rady Miejskiej.

4. Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym .

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 

6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym .

7. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/ zmiany budżetu na 2010r.,

b/ zwolnienia od podatku od nieruchomości zgrupowań miejsc postojowych obsługi komunikacyjnej pracowników,

c/ wyrażenia opinii Rady Miejskiej w Kórniku potwierdzającej celowość i efektywność realizacji zadań projektowanych przedsięwzięć rekultywacyjnych przewidzianych do wykonania w roku 2011,

d/ uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kórnik na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

e/ przyjęcia Strategii Informatyzacji Miasta i Gminy Kórnik w latach 2010-2013,

f/ przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych i Przemocy w Rodzinie na  2011 rok,

g/ zmieniająca uchwałę w sprawie regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach przedszkolach  prowadzonych przez Gminę Kórnik,

h/ zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  szczegółowych  zasad  udzielania  i  rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku  realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

i/ zamiany nieruchomości pod drogę w Borówcu,

j/ zmieniająca uchwałę nr XXVII/308/2004 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 maja  2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kórnik  obręb Bnin,

k/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działalności gospodarczej - obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług, obręb geodezyjny Robakowo, Gm. Kórnik - rejon ul. Szkolnej i Żernickiej,

l/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Koninku, gm. Kórnik,

ł/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Lipowej i Bnińskiej, obręb geod. Czmoń, gm. Kórnik,

m/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziełek nr ewid.: 428-432, obręb geod. Kamionki, gm. Kórnik,

n/ zmieniająca uchwałę  Nr XLVIII/524/2005 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie drogi krajowej S-11 Kołobrzeg – Poznań – Pleszew -Bytom, obręb Dziećmierowo i Kórnik,

o/ konsultacji społecznych  w sprawie przywrócenia Bninowi praw miejskich,

p/ konsultacji społecznych  w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej dla miasta Kórnik,

r/ zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kórniku w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Kórnik.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne głosy i wnioski. Informacje.                      

10. Zakończenie sesji.                                    

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Kaczmarek     

LVII Sesja Rady Miejskiej

Sesje Rady Miejskiej odbywać się będą w ostatnią środę miesiąca o godzinie 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku. 
W miarę potrzeb Przewodnicząca RM może zwołać sesję poza ustalonym terminem.
 

 
**********************************

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik

zwołuję

LVII Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,

 

która odbędzie się 29 września 2010r. o godz.13.00 w Sali Domu Strażaka w Kórniku,
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie protokołu z  LVI Sesji Rady Miejskiej.

4. Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym .

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 

6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym .

7. Wyróżnienia dla sołtysów Gminy Kórnik,

8. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

1/ zmiany budżetu Gminy Kórnik,

2/ procedury uchwalania budżetu Gminy Kórnik oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,

3/ określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym,

4/ upoważnienia Burmistrza Gminy Kórnik do ustalania opłat za korzystanie z Centrum Sportu i Rekreacji OAZA w Kórniku,

5/ zmiany stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – OSiR w Kórniku – w 2010 roku,

6/ udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,

7/ określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości,

8/ opłaty targowej,

9/ określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,

10/ wyrażenia zgody na sprzedaż oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym (Kórnik ul. Szkolna),

11/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości niezabudowanej zbywanej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej(Kórniku dz.381/1),

12/ udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego(Bórowiec),

13/ przyznania pierwszeństwa w nabyciu oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży budynku mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym (Szczytniki),

14/ kupna nieruchomości  położonej w Kórniku,

15/ Zmieniająca uchwałę Nr LIII/ 533 / 2010r. w sprawie kupna nieruchomości położonych w Kórniku,

16/ przejęcia pojazdu na własność Gminy Kórnik,

17/ uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta
 i gminy Kórnik”,

18/ przyjęcia i zatwierdzenia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego gminy Kórnik na lata 2010-2015,

19/ utworzenia Stowarzyszenia Metropolia Poznań,

20/ Zmieniająca uchwałę nr XVI/236/2003 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Szczytniki.

21/ nadania nazwy ulicy w Czmoniu,

22/ nadania nazwy ulicy w Błażejewku,

23/ uchylenia uchwały nr LXI/643/2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług na dz. nr ewid. 45/1, obręb Koninko, gm. Kórnik,

24/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w Koninku – rejon ulicy Drukarskiej, Gm. Kórnik,

25/ uchylenia uchwały Nr XIV/133/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego zabudowy usługowej w Robakowie – działki nr ewid.: 320/5, 320/6, 321/1 i 322/1,

26/ uchylenia uchwały Nr XIV/134/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług
w Robakowie – działka nr ewid.: 118/23,

27/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr ewid.: 164/1, 164/2, 120/2 i 100/4, obręb geod. Robakowo, gm. Kórnik,

28/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik – obręb Borówiec,
dz. nr ewid.: 199/2, 200/2, 200/3.

29/ odpowiedzi na skargę – na uchwałę RM w Kórniku nr LIII/531/2010,

30/ rozpatrzenie skargi wniesionej przez spółkę Sater Kórnik.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne głosy i wnioski. Informacje.                    

11. Zakończenie sesji.                                                            

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Kaczmarek    

LVI Sesja Rady Miejskiej

Sesje Rady Miejskiej odbywać się będą w ostatnią środę miesiąca o godzinie 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku. 
W miarę potrzeb Przewodnicząca RM może zwołać sesję poza ustalonym terminem.
 

 
**********************************

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik

zwołuję

LVI Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,

 

która odbędzie się 28 lipca 2010r. o godz.13.00 w Sali Domu Strażaka w Kórniku,
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie protokołu z  LV Sesji Rady Miejskiej.

4. Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym .

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 

6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym .

7. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/ zmiany uchwały Nr LVIII/608/2006 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 lipca 2006r. , w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, określenia ich granic w wyborach do rad gmin w 2010 r.,

b/ uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Kórnik” ,

c/ ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych,

d/ zmiany uchwały nr  XXV/245/2008 Rady Miejskiej w Kórniku w sprawie określenia przepisów porządkowych w komunikacji miejskiej w Kórniku oraz ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Kórniku,

e/ ustanowienia pomników przyrody,

f/ uchylenia uchwały Nr XX/279/2004 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 stycznia 2004 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik,

g/uchylenia uchwały Nr XVIII/269/2003 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 grudnia 2003 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kórniku,

h/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej „Osiedle Kresowe” Kamionki, gm. Kórnik,

i/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr ewid.: 74/25
i  74/24, obręb geod. Borówiec, gm. Kornik, rejon ul. Dębowej,

j/ kupna nieruchomości położonych w Borówcu i Kamionkach,

k/ wniesienia aportem do Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM Kórnik
Sp. z o.o. nieruchomości  będących  własnością Gminy Kórnik,

l/ sprzedaży w trybie bezprzetargowym oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Kórniku obręb Bnin na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej
w Swarzędzu,

ł/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego,

m/ wyrażenia zgody na sprzedaż oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży budynku mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym,

n/ zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Biernatki na lata 2009-2017,

o/ zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Mościenica na lata 2009-2017,

p/ odpowiedzi na skargę.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne głosy i wnioski,Informacje                 

10. Zakończenie sesji.                                                       

 

      Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Kaczmarek    

LV Sesja Rady Miejskiej w Kórniku

Sesje Rady Miejskiej odbywać się będą w ostatnią środę miesiąca o godzinie 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku. 
W miarę potrzeb Przewodnicząca RM może zwołać sesję poza ustalonym terminem.
 

 
**********************************
 

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik

zwołuję

LV Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,

 

 

która odbędzie się 30 czerwca 2010r. o godz.11.00 w Sali Domu Strażaka w Kórniku,
z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie protokołu z  LIV Sesji Rady Miejskiej.

4. Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym .

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 

6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym .

7. Wyróżnienia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/  zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Konarskie na lata 2009-2017,

b/  zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2010 rok,

c/  określenia zakresu oraz formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kórnik
za I półrocze,

d/ przekazania dotacji na zadanie polegające na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest w 2010r. realizowane wspólnie z Powiatem Poznańskim,

e/ przejęcia na własność Gminy Kórnik pojazdu marki Opel Kadet.

f/ przejęcia na własność Gminy Kórnik pojazdu marki FSO Polonez,

g/ przejęcia na własność Gminy Kórnik pojazdu marki Ford Fiesta,

h/ wyrażenia zgody na sprzedaż oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej zbywanej w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego (ob. Bnin)

i/ wyrażenia zgody na sprzedaż oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym (ob.Borówiec),

j/ przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw, boisk sportowych oraz obiektów sportowych ”Orlik 2012”, będących własnością Gminy Kórnik,

k/ likwidacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kórniku działającego w formie zakładu budżetowego w celu przekształcenia w jednostkę budżetową ,

l/ likwidacji Przedszkola Nr 1 w Kórniku działającego w formie zakładu budżetowego celem przekształcenia w jednostkę budżetową o tej samej nazwie,

ł/ likwidacji Przedszkola Nr 2 w Kórniku działającego w formie zakładu budżetowego celem przekształcenia w jednostkę budżetową o tej samej nazwie,

m/ likwidacji Przedszkola w Szczodrzykowie działającego w formie zakładu budżetowego celem przekształcenia w jednostkę budżetową o tej samej nazwie,

n/ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, ze zmianami obejmującymi obręb geodezyjny Czmoń,

o/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 391, 392/1, 392/4, 392/5, 392/6, 392/7, obręb geodezyjny Czmoń, gm. Kórnik,

p/ zmiany Statutu Gminy Kórnik.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne głosy i wnioski. Informacje.              

11. Zakończenie sesji.                                                               

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Kaczmarek

 

                                           

LIV Sesja Rady Miejskiej w Kórniku

Sesje Rady Miejskiej odbywać się będą w ostatnią środę miesiąca o godzinie 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku. 
W miarę potrzeb Przewodnicząca RM może zwołać sesję poza ustalonym terminem.
 

 
**********************************
 

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik

zwołuję

LIV Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,

 

która odbędzie się 26 maja o godz. 13.00 w Sali Domu Strażaka w Kórniku, z następującym porządkiem obrad:

 

część I - robocza

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie protokołu z  LIII Sesji Rady Miejskiej.

4. Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym .

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 

6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym .

7. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a) zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2010r.,

b) aneksu nr 5 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju,

c) nadania nazwy ulicy w Szczytnikach,

d) nadania nazwy ulicy w miejscowości Dachowa,

e) sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Kórniku obręb Bnin gm. Kórnik,

f) kupna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej
w Dziećmierowie gm. Kórnik,

g) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kórniku Nr XX/207/2008 z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kórniku- obr. geod. Bnin i Błażejewko - rejon ul. Lipowej i Śremskiej,

h) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kórniku- obręb geod. Bnin i Błażejewko - rejon ul. Lipowej i Śremskiej - etap I,

i) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Skrzynki, Kamionki, Czołowo, gm. Kórnik w zakresie wyznaczenia trasy magistrali wodociągowej,

j) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 370, obręb geodezyjny Robakowo,  gmina Kórnik,

k) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Robakowo na lata 2010-2020,

l) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Skrzynki na lata 2010-2020.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

część II – uroczystości związane z obchodami XX rocznicy Samorządu Terytorialnego w Polsce.

Podsumowanie działalności i osiągnięć samorządu kórnickiego w okresie 1990-2010

- wystąpienie przewodniczącej Rady Miejskiej – Ireny Kaczmarek,

- wystąpienie burmistrza Gminy Kórnik – Jerzego Lechnerowskiego.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zakończenie sesji.

                                                                                               

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Kaczmarek

LIII Sesja Rady Miejskiej w Kórniku

Sesje Rady Miejskiej odbywać się będą w ostatnią środę miesiąca o godzinie 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku. 
W miarę potrzeb Przewodnicząca RM może zwołać sesję poza ustalonym terminem.
 

 
**********************************

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik

zwołuję

LIII Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,

 

 

która odbędzie się 28 kwietnia o godz. 13.00 w Sali Domu Strażaka w Kórniku,
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie protokołu z  LI i LII Sesji Rady Miejskiej.

4. Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym .

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 

6. Prezentacja obszaru aglomeracji Kórnik w Krajowym Rejestrze Oczyszczania Ścieków –

    prelegent Aquanet Poznań.

7. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym .

8. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/zamiaru przystąpienia gminy Śrem do Porozumienia Międzygminnego w Jarocinie zawartego w dniu 7 października 2008 r.,

b/utworzenia Punktu Przedszkolnego w Pierzchnie,

c/ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Kórnik  przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego,

d/przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Robakowo -  działki nr ewid.: 206/9 i 206/10, gm. Kórnik

e/ zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kórniku Nr XX/207/2008 z dnia 27 lutego 2008 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kórniku- obr. geod. Bnin i Błażejewko - rejon ul. Lipowej i Śremskiej.

f/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kórniku- obręb geod. Bnin i Błażejewko - rejon ul. Lipowej i Śremskiej - etap I.

g/ zmiany uchwały Nr XXVIII/310/2008 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 września 2008 roku.

h/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Mościenica,
gm. Kórnik

i/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej Bórowiec I (działka nr 216, 275/14).

j/ sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym położonych w Borówcu na rzecz Aquanet S.A. z siedzibą w Poznaniu

k/ kupna nieruchomości położonych w Kórniku

l/ przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania  drogami  powiatowymi.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne głosy i wnioski. Informacje.              

11. Zakończenie sesji.                                                       

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Kaczmarek

 

LII Sesja RM w Kórniku - absolutoryjna

Sesje Rady Miejskiej odbywać się będą w ostatnią środę miesiąca o godzinie 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku. 
W miarę potrzeb Przewodnicząca RM może zwołać sesję poza ustalonym terminem.
 

 
**********************************

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik

zwołuję

LII – absolutoryjną  Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,

 

 

która odbędzie się 21 kwietnia o godz. 13.00 w Sali Domu Strażaka w Kórniku,
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3.   Sprawozdanie burmistrza z wykonania budżetu gminy za 2009r.  oraz przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na temat wykonania budżetu Gminy Kórnik za     2009r.

4.  Sprawozdanie burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kórniku podjętych w 2009r., oraz ze sposobu realizacji strategii rozwoju gminy Kórnik.

5.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z prac nad wykonaniem budżetu za rok 2009.

6.  Odczytanie Uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium  Burmistrzowi Gminy Kórnik za 2009r. oraz przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na temat wniosku.

7.   Dyskusja nad wykonaniem budżetu.

8.   Podjęcie uchwały absolutoryjnej.

9.  Wolne głosy i wnioski. Informacje

10.  Zakończenie sesji.

 

 

                                                        

                                                                                               Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                 Irena Kaczmarek

LI Sesja Rady Miejskiej w Kórniku

Sesje Rady Miejskiej odbywać się będą w ostatnią środę miesiąca o godzinie 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku. 
W miarę potrzeb Przewodnicząca RM może zwołać sesję poza ustalonym terminem.
 

 
**********************************

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik

zwołuję

LI  Sesję Rady Miejskiej w Kórniku
 
która odbędzie się 31 marca 2010r. o godz. 13.00 w Sali Domu Strażaka w Kórniku,
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie protokołu z  L Sesji Rady Miejskiej.

4. Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym .

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 

6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym .

7. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/ zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2010 rok,

b/ ustalenia dopłaty do taryfy Spółki z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne        WODKOM KÓRNIK dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowościach: Czmoń, Czmoniec, Celestynowo, Pierzchno, Radzewo, Runowo, Szczodrzykowo, Szczodrzykowo Osiedle, Trzykolne  Młyny na terenie Gminy Kórnik ,

c/ określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kórnik
jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,

d/ nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011r.,

e/ ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania,

f/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Śrem,

g/ regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kórnik,

h/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na dz. nr ewid. 114/2 i 148/8, obręb Radzewo, gm. Kórnik,

i/ ustalenia kierunków działania Burmistrza w zakresie polityki przestrzennej Gminy Kórnik,

j/  zmiany uchwały w sprawie Honorowego Obywatelstwa Miasta Kórnika oraz zasad i trybu   

jego nadawania,

k/ zmiany uchwały w sprawie powołania Kapituły Honorowego Obywatelstwa Miasta Kórnika.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne głosy i wnioski. Informacje.                      

10. Zakończenie sesji.                                                            

 

                                                          Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                   Irena Kaczmarek

L Sesja Rady Miejskiej w Kórniku

Sesje Rady Miejskiej odbywać się będą w ostatnią środę miesiąca o godzinie 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku. 
W miarę potrzeb Przewodnicząca RM może zwołać sesję poza ustalonym terminem.
 

 
**********************************

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik

zwołuję

L Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,

 

która odbędzie się 24 lutego 2010r. o godz. 13.00 w Sali Domu Strażaka w Kórniku,
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Ślubowanie radnego.

4. Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Miejskiej.

5. Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym .

6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 

7. Wystąpienie autora Strategii Innowacyjności w Gminie Kórnik – Mikołaja Lubiatowskiego

8. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym .

9. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/ sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XLVIII/479/2009 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2009 rok,

b/ przejęcia pojazdu na własność Gminy Kórnik,

c/ przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania  drogami  powiatowymi,

d/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Spółdzielczej, obręb geod. Borowiec,

e/ zmiany uchwały nr XXXI/337/2008 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie Żernik, Koninka i Gądek,

f/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług w Żernikach,

g/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych w Kamionkach – działka 141,

h/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 370, obręb geodezyjny Robakowo, 

i/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budownictwa mieszkaniowego, zabudowy usługowej w Robakowie - dz. nr ewid.: 320/5, 320/6, 321/1, 322/1,

j/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującej działki o nr ewid.  294/1, 294/2 i  295 w  miejscowości Szczytniki,

k/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Szczytnikach, dla działki o nr ewid. 32/1,

l/ ustalenia kierunków działania dla Burmistrza Gminy Kórnik w zakresie polityki przestrzennej,

ł/ ustalenia planu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach  i  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kórnik na rok 2010,

m/ zmieniająca uchwałę w sprawie Honorowego Obywatelstwa Miasta Kórnika oraz zasad i trybu jego nadawania,

n/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego,

o/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa,

p/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne głosy i wnioski. Informacje.                    

12. Zakończenie sesji.      

                                                                                              Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                                          Irena Kaczmarek

XLIX Sesja Rady Miejskiej

 

Sesje Rady Miejskiej odbywać się będą w ostatnią środę miesiąca o godzinie 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku. 
W miarę potrzeb Przewodnicząca RM może zwołać sesję poza ustalonym terminem.
 

 
**********************************

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik

zwołuję

XLIX Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,

 

która odbędzie się 26 stycznia (wtorek) 2010r. o godz. 13.00 w Sali Domu Strażaka w Kórniku,
z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Miejskiej.

4. Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym .

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.                                
6. Sprawozdanie rzecznika ds. osób niepełnosprawnych gm. Kórnik.

7. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym oraz przyjęcie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2010r.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/ zmiany budżetu gminy Kórnik na 2010r.,

b/ przeznaczenia części umorzonej pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu,

c/ wprowadzenia obligacji komunalnych do zorganizowanego systemu obrotu,

d/ emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu,

e/ ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kórnik, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,

f/ rozszerzenia porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,

g/ zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czmoniec i Trzykolne Młyny na lata 2009-2016,

h/ zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czołowo na lata 2009-2017,

i/ zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Konarskie na lata 2009-2017,

j/ zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dębiec na lata 2009-2017,

k/ zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kamionki na lata 2010-2017,

l/ wyrażenia zgody na sprzedaż oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym(ul. Dworcowa 7), 

ł/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości niezabudowanej zbywanej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej (Kórnik dz.nr.ew. 231/3),

m/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości niezabudowanej zbywanej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej (Kórnik dz.nr.ew. 231/3),

n/  sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Dziećmierowie gm. Kórnik,

o/ zmieniającej uchwałę XLV/455/2009r. w sprawie kupna nieruchomości położonej w Czołowie,

p/ współdziałania z Gminą Jarocin.

r/ ze skargi PTK Centertel sp. z o.o.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne głosy i wnioski. Informacje.                        

11. Zakończenie sesji.     

                                                    

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Kaczmarek

XLVIII - budżetowa - Sesja Rady Miejskiej

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik

zwołuję

XLVIII Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,

 

 

która odbędzie się 21 grudnia 2009r. o godz. 11.00 w Sali Domu Strażaka w Kórniku, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Miejskiej.

4. Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.

7. Wręczenie Aktów Powołana członkom Kapituły Honorowego Obywatelstwa Miasta Kórnika.

8. Występ laureatów konkursu „Szkoła Obywateli”.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

    1/ zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2009r.,

    2/ wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Kórnik na 2009 rok niewygasających z upływem roku budżetowego,
    3/ udzielenia pomocy rzeczowej samorządowi Województwa Wielkopolskiego,

    4/ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Przemocy na 2010r.

5/  BUDŻETU GMINY KÓRNIK NA 2010r.

  1. Przedstawienie przez Burmistrza propozycji budżetu Gminy Kórnik na 2010r.
  2. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w sprawie projektu budżetu na 2010r.
  3. Dyskusja.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne głosy i wnioski. Informacje.            

12. Zakończenie sesji.    

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Irena Kaczmarek

XLVII Sesja Rady Miejskiej

Sesje Rady Miejskiej odbywać się będą w ostatnią środę miesiąca o godzinie 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku. 
W miarę potrzeb Przewodnicząca RM może zwołać sesję poza ustalonym terminem.
 

 
**********************************

 

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik

zwołuję

XLVII  Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,

 

która odbędzie się 25 listopada 2009r. o godz. 13.00 w Sali Domu Strażaka w Kórniku,
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLV i XLVI Sesji Rady Miejskiej.

4. Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym .

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.                                
6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/ zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
i zwolnień od podatku od środków transportowych.

b/ stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Ośrodka Sportu i  Rekreacji
w Kórniku – w 2010 roku.

c/ sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej dla polepszenia warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości.

d/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego.

e/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr ewid.: 74/25 i 74/24, obręb geod. Borówiec, rejon ul.Dębowej.

f/ zmiany uchwały nr XL/408/2009 Rady Miejski w Kórniku z dnia 26.05.2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego Kórnik, rej. ul. Młyńskiej II w części obejmującej działkę nr ewid.:866/23,

g/ dokonania zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Mościenica.

h// zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego działki
o nr ewid.  294/1, 294/2 i  295 w  miejscowości Szczytniki,

i/ powołania Kapituły Honorowego Obywatelstwa Miasta Kórnika,

j/ powołania doraźnej komisji statutowej.

k/ oświadczenia Rady Miejskiej w Kórniku w sprawie strefy awaryjnego opuszczenia samolotu i awaryjnego zrzutu podwieszeń dla lotniska Poznań - Krzesiny.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Wolne głosy i wnioski. Informacje.            

11. Zakończenie sesji.     

 

Irena Kaczmarek

Przewodnicząca Rady Miejskiej

XLVI Sesja Rady Miejskiej

    Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik

zwołuję

XLVI  Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,

 

która odbędzie się 12 listopada 2009r. o godz. 11.00 w Sali Kominkowej Kórnickiego Ośrodka Kultury w Kórniku

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a)     zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Biernatki,

b)     zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mościenica.

4. Wolne głosy i wnioski. Informacje.            

5. Zakończenie sesji.     

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Kaczmarek     

 

 

 

XLV Sesja Rady Miejskiej

Sesje Rady Miejskiej odbywać się będą w ostatnią środę miesiąca o godzinie 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku. 
W miarę potrzeb Przewodnicząca RM może zwołać sesję poza ustalonym terminem.
 

 
**********************************

   Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik

zwołuję

XLV  Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,

 

która odbędzie się 28 października 2009r. o godz. 13.00 w Sali Domu Strażaka w Kórniku,
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Miejskiej.

4. Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz przedstawienie informacji nt. oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych za 2008r.

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz przedstawienie informacji
nt. oświadczeń majątkowych złożonych
przez pracowników jednostek podległych za 2008r.

6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/  zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2009r.,

b/ określenia wysokości zobowiązań, które przekraczają kwotę określoną na zadania inwestycyjne w budżecie 2009 r., do której Burmistrz Gminy Kórnik może zaciągnąć zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji,

c/ zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wlkp.
z przeznaczeniem na budowę chodnika we wsi Dziećmierowo  w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434,

d/ przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania  drogami  powiatowymi,

e/ określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości,

f/ określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych,

g/ opłaty od posiadania psów,

h/ opłaty targowej,

i/ kupna nieruchomości położonej w Czołowie,

j/ wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, na terenie Gminy Kórnik należącej do Porozumienia Międzygminnego w Jarocinie zawartego w dniu 07 października 2008r.,

k/ wyrażenia opinii Rady Miejskiej w Kórniku potwierdzającej celowość i efektywność realizacji zadań projektowanych przedsięwzięć rekultywacyjnych przewidzianych do wykonania w 2010 r.,

l/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego działki o nr ewid.  294/1, 294/2 i  295 w  miejscowości Szczytniki,

ł/przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Głównej i Poznańskiej, dz. nr ewid.: 199/2,200/2 i 200/3, obręb Borówiec,

m/ nadania nazwy ulicy w Biernatach,

n/ nadania nazwy ulicy w Szczytnikach,

o/ nadania nazw ulicom w Kamionkach,

p/ rozpatrzenia skargi na procedury postępowania w Wydziale Planowania Przestrzennego oraz obiektywizm Burmistrza Gminy Kórnik,

r/ odpowiedzi na skargę.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Wolne głosy i wnioski. Informacje.            

11. Zakończenie sesji.    

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Kaczmarek 

 

 

XLIV Sesja Rady Miejskiej

     

Sesje Rady Miejskiej odbywać się będą w ostatnią środę miesiąca o godzinie 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku. 
W miarę potrzeb Przewodnicząca RM może zwołać sesję poza ustalonym terminem.
 

 
**********************************
Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik

zwołuję

XLIV  Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,

 

 

która odbędzie się 16 września 2009r. o godz. 13.00 w Sali Domu Strażaka w Kórniku,
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Miejskiej.

4. Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/  zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2009r.,

b/ zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości zobowiązań, które przekraczają kwotę określoną na zadania inwestycyjne w budżecie 2008 roku, do której Burmistrz Gminy Kórnik może zaciągnąć zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji,

c/ określenia wysokości zobowiązań, które przekraczają kwotę określoną na zadania inwestycyjne w budżecie 2009 roku, do której Burmistrz Gminy Kórnik może zaciągnąć zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji,

d/ zmiany uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych za wyniki w sporcie kwalifikowanym,

e/ zmiany uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

f/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej Borowiec I (działka nr 216, 275/14),

g/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki oznaczone nr ewid.: 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103 i 104 położone w Koninku,

h/  wynagrodzenia  burmistrza.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Wolne głosy i wnioski. Informacje.              

11. Zakończenie sesji.   

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Kaczmarek  

 

 

XLIII Sesja Rady Miejskiej

Sesje Rady Miejskiej odbywać się będą w ostatnią środę miesiąca o godzinie 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku. 
W miarę potrzeb Przewodnicząca RM może zwołać sesję poza ustalonym terminem.
 

 
**********************************

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik

zwołuję

XLIII  Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,

 

 

która odbędzie się 29 lipca 2009r. o godz. 13.00 w Sali Domu Strażaka w Kórniku,
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Miejskiej

4. Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/ nadania imienia  Gimnazjum w Robakowie,

b/ zmiany budżetu Gminy Kórnik,

c/ nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonych w obrębie Biernatki,
d/ kupna nieruchomości drogowych położonych w Kórniku obręb Bnin,

e/ zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/389/2009 z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miejscowości Gądki, Koninko, Żerniki,   

f/ nadania nazw ulicom w Szczytnikach i Koninku ,

g/ ze skargi ROD im. A. Wróblewskiego w Mościenicy,

h/ udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu,
i/ upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku,

j/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Mościenica.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Wolne głosy i wnioski. Informacje.                       

11. Zakończenie sesji.     

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Kaczmarek

XLII Sesja Rady Miejskiej

Sesje Rady Miejskiej odbywać się będą w ostatnią środę miesiąca o godzinie 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku. 
W miarę potrzeb Przewodnicząca RM może zwołać sesję poza ustalonym terminem.
 

 
**********************************

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik

zwołuję

XLII  Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,

 

która odbędzie się 24 czerwca 2009r. o godz. 13.00 w Strażnicy OSP w Kórniku,
z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

 

CZĘŚĆ I – uroczysta związana z 20. rocznicą pierwszych wolnych wyborów w Polsce

3. Powitanie gości.

4. Wystąpienie burmistrza gminy Kórnik – Jerzego Lechnerowskiego.

5. Wykład prof. Marka Ziółkowskiego – Wicemarszałka Senatu RP zatytułowany „Dwadzieścia lat po 4 czerwca 1989 r.”

6.  Wręczenie Wyróżnień Przewodniczącej Rady Miejskiej uczniom szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Kórnik.

                                                                                           

 

CZĘŚĆ II – robocza

7. Przyjęcie protokołu XL i XLI Sesji Rady Miejskiej.

8. Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

9. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

10. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.

11. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/  zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2009 rok,

b/  wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kórnik na 2010 rok środków stanowiących fundusz sołecki,

c/ zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” prawidłowego wykorzystania środków
z  Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,

d/ udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Poznania z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu,

e/ zmiany stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Ośrodka Sportu 

i  Rekreacji w Kórniku – w 2009 roku,

f/ udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika we wsi Dziećmierowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434,

g/ określenia wysokości zobowiązań, które przekraczają kwotę określoną na zadania inwestycyjne w budżecie 2009 roku, do której Burmistrz Gminy Kórnik może zaciągnąć zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji,

h/ zmiany statutu związku międzygminnego „Schronisko dla zwierząt  – SCHRONISKO ”

i/ uchwalenia Wspólnego Planu Gospodarki Odpadami dla 17 Gmin – członków zawartego POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO w Jarocinie na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2019,

j/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Mościenica.

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Wolne głosy i wnioski. Informacje.                        

14. Zakończenie sesji.      

                                      

 

 

                                                                    Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                               Irena Kaczmarek

 

XLI Sesja Rady Miejskiej

                      

Sesje Rady Miejskiej odbywać się będą w ostatnią środę miesiąca o godzinie 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku. 
W miarę potrzeb Przewodnicząca RM może zwołać sesję poza ustalonym terminem.
 

 
**********************************

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik

zwołuję

XLI  Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,

 

związaną z zakończeniem modernizacji drogi krajowej S11 odcinek „Poznań – Kórnik” .

 

 

która odbędzie się 8 czerwca (poniedziałek) 2009r. o godz. 13.30 w Kórnickim Zamku,
z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.

2. Wystąpienie Dyrektora GDDKiA w Poznaniu Pana Marka Napierały.

3. Wystąpienie zaproszonych gości.

4. Wręczenie decyzji na użytkowanie drogi ekspresowej S11.

5. Wystąpienie Burmistrza Gminy Kórnik Jerzego Lechnerowskiego.

6. Zakończenie sesji.     

                                                                                            

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                                          Irena Kaczmarek

XL Sesja Rady Miejskiej

Sesje Rady Miejskiej odbywać się będą w ostatnią środę miesiąca o godzinie 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku. 
W miarę potrzeb Przewodnicząca RM może zwołać sesję poza ustalonym terminem.
 

 
**********************************

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik

zwołuję

XL  Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,

 

która odbędzie się 26 maja 2009r. (wtorek) o godz. 13.00 w Sali Domu Strażaka w Kórniku,
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie protokołów z  XXXVIII i XXXIX Sesji Rady Miejskiej

4. Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.

7. Wręczenie wyróżnień dla Sołtysów Gminy Kórnik.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/ zmiany budżetu Gminy Kórnik,

b/ emisji obligacji komunalnych,

c/ zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.

d/ ustalenia dopłaty do taryfy Spółki z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM KÓRNIK dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowościach: Czmoń, Czmoniec, Celestynowo, Pierzchno, Radzewo, Runowo, Szczodrzykowo, Szczodrzykowo Osiedle, Trzykolne  Młyny na terenie Gminy Kórnik,

e/ przejęcia pojazdu na własność Gminy Kórnik,

f/ sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz pomieszczeniami przynależnymi,

g/ nadania nazwy ulicy w Borówcu,

h/ nadania nazwy ulicy w Robakowie,

i/ zmiany uchwały nr VI/53/2007 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 lutego 2007r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dz. nr ewid. 54/1 i 57, obręb Szczytniki, 

j/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej na dz. nr ewid. 54/1 i 57, obręb Szczytniki,

k/ zmiany uchwały nr VI/52/2007 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 lutego 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dz. nr ewid. 115/7, 115/8 i 116/2, obręb Koninko,

l/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej na dz. o nr ewid. 115/7, 115/8, 116/2, obręb Koninko,

ł/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kórnik, rej. ul. Młyńskiej II w części obejmującej działkę nr ewid.: 866/23, obręb Kórnik,

m/ przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały nr XXV/273/2000 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 21.07.2000 r. w sprawie  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kórnik we wsi Robakowo (działki nr ewid. 16, 17, 18, 19/1, 19/2 i 20),

n/ rozpatrzenia skargi na bezczynność burmistrza gminy Kórnik wniesionej przez p. Marcina Przybyła,

o/ odpowiedzi na skargę wniesioną przez PSE Operator SA na uchwałę nr XXVIII/309/2008 Rady Miejskiej w Kórniku,

p/ odpowiedzi na skargę wniesioną przez PSE Operator SA na uchwałę nr XXIX/317/2008 Rady Miejskiej w Kórniku,

r/ odpowiedzi na skargę wniesioną przez Wojewodę Wielkopolskiego na uchwałę nr XXVII/276/2008 Rady Miejskiej w Kórniku,

s/ ustanowienia nagród za osiągnięcia w nauce i sporcie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych  na terenie gminy Kórnik,

t/ powołania Kapituły Honorowego Obywatelstwa Miasta Kórnika.

u/ zmiany uchwały nr LXI/ 639 / 2006r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej dla polepszenia warunków gospodarowania sąsiedniej nieruchomości

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje.

11. Wolne głosy i wnioski. Informacje.                        

12. Zakończenie sesji.     

                                                                                           Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                                           Irena Kaczmarek

 

sesja nr XXXIX RM w Kórniku - absolutoryjna

Sesje Rady Miejskiej odbywać się będą w ostatnią środę miesiąca o godzinie 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku. 
W miarę potrzeb Przewodnicząca RM może zwołać sesję poza ustalonym terminem.
 

 
**********************************
Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik

zwołuję

XXXIX – absolutoryjną  Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,

  

która odbędzie się 29 kwietnia 2009r. o godz. 13.00 w Sali Domu Strażaka w Kórniku,
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3.   Sprawozdanie burmistrza z wykonania budżetu gminy za 2008r.  oraz przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na temat wykonania budżetu Gminy Kórnik za     2008r.

4.  Sprawozdanie burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kórniku podjętych w 2008r., oraz ze sposobu realizacji strategii rozwoju gminy Kórnik.

5.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z prac nad wykonaniem budżetu za rok 2008.

6.  Odczytanie Uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium  Burmistrzowi Gminy Kórnik za 2008r. oraz przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na temat wniosku.

7.   Dyskusja nad wykonaniem budżetu.

8.   Podjęcie uchwały absolutoryjnej.

9.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania kapituły Honorowego Obywatelstwa Miasta Kórnika . 

10.  Wolne głosy i wnioski. Informacje

11.  Zakończenie sesji.

 

 

                                                        

                                                                                                          Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                                             Irena Kaczmarek

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Kórniku

Sesje Rady Miejskiej odbywać się będą w ostatnią środę miesiąca o godzinie 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku. 
W miarę potrzeb Przewodnicząca RM może zwołać sesję poza ustalonym terminem.
 

 
**********************************


Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik

zwołuję

XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,

która odbędzie się 22 kwietnia 2009r. o godz. 13.00 w Sali Domu Strażaka w Kórniku,
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie protokołu z  XXXVII Sesji Rady Miejskiej

4. Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/ ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  w szkołach  i przedszkolach  prowadzonych przez Gminę Kórnik ,

b/ sposobu podziału środków oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kórnik,

c/ przekazania środków finansowych dla Powiatu Poznańskiego na realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy dla dziewcząt zamieszkałych na terenie Gminy Kórnik,

d/ przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi (ul. Poznańska w Borówcu),

e/ zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych dróg na terenie miejscowości Gądki, Koninko, Żerniki,

f/  zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi na terenie miejscowości Kromolice,

g/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Koninku (dz. nr ewid.: 69/2, 105, 109/25, 113, 122), w części dotyczącej dz. nr ewid. 113 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową z usługami osiedlowymi,

h/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Borówiec w rejonie ulicy Głównej BORÓWIEC II, w części dotyczącej dz. nr ewid.: 204/4, obręb Kamionki,

i/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kamionki, Borówiec, Skrzynki, gm. Kórnik w zakresie wyznaczenia trasy czterotorowej linii elektroenergetycznej NN 2x220 kV + 2x 400 kV
ze strefą ograniczonego użytkowania.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Wolne głosy i wnioski. Informacje.              

11. Zakończenie sesji.     

                                                                                             

 Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                                         Irena Kaczmarek

XXXVII Sesja Rady Miejskiej

     

Sesje Rady Miejskiej odbywać się będą w ostatnią środę miesiąca o godzinie 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku. 
W miarę potrzeb Przewodnicząca RM może zwołać sesję poza ustalonym terminem.
 

 
**********************************

                       Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik

zwołuję

                   XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,

 

która odbędzie się 25 marca 2009r. o godz. 13.00 w Sali Domu Strażaka w Kórniku,
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie protokołu z  XXXVI Sesji Rady Miejskiej

4. Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/  Honorowego Obywatelstwa Miasta Kórnika oraz zasad i trybu jego nadawania,

b/  zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Borówiec,

c/  zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Runowo,

d/  przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi,

e/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Borówiec w rejonie ulic Poznańskiej i Rekreacyjnej, Borówiec III (Osiedle Piaskowe),

f/  przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik- obręb Borówiec, Kamionki, Szczytniki i Koninko,

g/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania    

przestrzennego terenów mieszkaniowych w Bninie (dz. nr 36, 57),

h/  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla obrębu Kamionki, Borówiec, Skrzynki, gm. Kórnik w zakresie wyznaczenia trasy   

czterotorowej linii elektroenergetycznej NN 2x220 kV + 2x 400 kV ze strefą ograniczonego użytkowania,

i/  rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez PSE - Operator   S.A. w zakresie uchwały nr XXVIII/309/2008,

j/ rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez PSE - Operator

S.A. w zakresie uchwały nr XXIX/317/2008.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Wolne głosy i wnioski. Informacje.            

11. Zakończenie sesji.                                                              

                                                                                                      Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                                Irena Kaczmarek

XXXVI Sesja Rady Miejskiej

Sesje Rady Miejskiej odbywać się będą w ostatnią środę miesiąca o godzinie 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku. 
W miarę potrzeb Przewodnicząca RM może zwołać sesję poza ustalonym terminem.
 

 
**********************************

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik

zwołuję

XXXVI Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,

 

która odbędzie się 25 lutego 2009r. o godz. 13.00 w Sali Domu Strażaka w Kórniku,
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie protokołów z  XXXII, XXXIII, XXXIV i XXXV Sesji Rady Miejskiej

4. Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym oraz przyjęcie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2009r.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/ zmiany budżetu gminy Kórnik na 2009r.,

b/ zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej,

c/ przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania  drogami  powiatowymi,

d/ zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Kamionkach dla części działki o nr ewid.: 1070/21 i 1070/158,

e/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kamionkach, gmina Kórnik dla części działki o nr ewid.: 88/4( przed podziałem),

f/  przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały nr LIX/622/2006 Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 30.08.2006r. w sprawie  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w Gądkach, gm. Kórnik.

g/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kamionki, Borówiec, Skrzynki, gm. Kórnik w zakresie wyznaczenia trasy czterotorowej linii elektroenergetycznej NN 2x220 kV + 2x 400 kV ze strefą ograniczonego użytkowania.

h/ rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez PSE - Operator S.A.,

i/ rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Gminy Kórnik(skarga p. Z.Glanc),

j/ ze skargi p.L.Marciniaka,

k/ ze skargi p. A. Stróżyńskiej

l/ nadania nazwy ulicy w Kórniku-obręb Bnin.

  8. Interpelacje i zapytania radnych.

  9. Wolne głosy i wnioski. Informacje.              

10. Zakończenie sesji.                                                              

                                                                                                          Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                                             Irena Kaczmarek

 

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Kórniku

 

Sesje Rady Miejskiej odbywać się będą w ostatnią środę miesiąca

o godzinie 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku. 
W miarę potrzeb Przewodnicząca RM może zwołać sesję poza ustalonym terminem.

 

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik zwołuję

XXXV Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,która odbędzie się

11 lutego 2009r.o godz. 13.00

w Sali Domu Strażaka w Kórniku, z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3.Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym oraz przyjęcie Planu Pracy

Komisji Rewizyjnej na 2008r.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/ określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół 

niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, oraz pedagogów, psychologów i logopedów,

b/ ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym

powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku 

realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

c/ zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego  zasobu gminy,

d/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej,

położonego w Radzewie, gm. Kórnik,

e/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

terenu zabudowy mieszkaniowej

z funkcją rekreacyjną, 

położonego w Błażejewku, gm. Kórnik.

f/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

w Dziećmierowie – dz. nr ewid.: 297/2 i 298, gm. Kórnik,

g/ rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez PSE - Operator S.A.,

h/ rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Panią Musielak.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje.

9. Wolne głosy i wnioski. Informacje.

10. Zakończenie sesji.

                       

                                

Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                                             

Irena Kaczmarek

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

Komunikat w sprawie XXXV Sesji Rady Miejskiej

Informujemy, że XXXV Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 stycznia nie odbędzie się.

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Kórniku

Nasz znak : SE.BOR. 0052-2/09 

                                                           

                             

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik

zwołuję

XXXV Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,

 

która odbędzie się 28 stycznia 2009r. o godz. 13.00 w Sali Domu Strażaka w Kórniku,
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym. 

6. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:                  a/ określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół      niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, oraz pedagogów, psychologów     i logopedów,

b/ ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono     stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji     tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych     i opiekuńczych,

        c/ zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego  zasobu gminy,

        d/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej, położonego w Radzewie, gm. Kórnik,

        e/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu zabudowy mieszkaniowej z funkcją rekreacyjną, położonego w Błażejewku, gm. Kórnik.

f/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                 w Dziećmierowie – dz. nr ewid.: 297/2 i 298, gm. Kórnik,

g/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla     obrębu Kamionki, Borówiec, Skrzynki, gm. Kórnik w zakresie wyznaczenia trasy czterotorowej     linii elektroenergetycznej NN 2x220 kV + 2x 400 kV ze strefą ograniczonego użytkowania,

h/ rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez PSE - Operator S.A.,

        i/ rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Panią Musielak.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje.

9. Wolne głosy i wnioski. Informacje.            

10. Zakończenie sesji.                                                              

                       

                                

 Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                                             

Irena Kaczmarek

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Kórniku

Sesje Rady Miejskiej odbywać się będą w ostatnią środę miesiąca o godzinie 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku. 
W miarę potrzeb Przewodnicząca RM może zwołać sesję poza ustalonym terminem.
 

 
**********************************

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik

zwołuję

XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,

poświęconą podsumowaniu obchodów 90 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego,

 

 

która odbędzie się 23 stycznia (piątek) 2009r. o godz. 13.00 w Sali Domu Strażaka w Kórniku,
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.

2. Referat  prof. dr hab. Władysława Chałupki p.t. „ Zwycięskie Powstanie i co dalej?...”

3. Podsumowanie obchodów rocznicowych - Burmistrz Jerzy Lechnerowski.

4. Część artystyczna.

5. Zakończenie sesji.                                                              

                       

                              

  

 

  Przewodnicząca Rady Miejskiej

  Irena Kaczmarek

 

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Kórniku

Sesje Rady Miejskiej odbywać się będą w ostatnią środę miesiąca o godzinie 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku. 
W miarę potrzeb Przewodnicząca RM może zwołać sesję poza ustalonym terminem.
 

 
**********************************

 

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik

zwołuję

XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,

 

która odbędzie się 30 grudnia 2008r. o godz. 11.00 w Sali Domu Strażaka w Kórniku,
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym. 

6. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/ zmiany budżetu gminy Kórnik na 2008r.,

b/ wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Kórnik na 2008 r.  niewygasających z upływem roku budżetowego,

c/ zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych,

d/ uchwalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Kórnik,

e/ wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Kórnik wkładu niepieniężnego do Aquanet S.A. z siedzibą w Poznaniu,

f/  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych i Przemocy na  2009 r.,

g/ regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kórnik na rok 2009,

h/ przystąpienia Gminy Kórnik do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Miłośników Hejnałów Miejskich w Lublinie,

i/ zaopiniowania projektu Rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Rogalińskiego Parku Krajobrazowego w części dotyczącej Gminy Kórnik,

j/ rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Gminy Kórnik(skarga p. M.Glanca),

k/ rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Gminy Kórnik(skarga pp.Wesołek),

l/ rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez Pana Roberta Krzak,

ł/ rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez Panią Ewę Krzak,

m/ rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez PSE - Operator S.A.,

n/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Borówiec w rejonie ulic Poznańskiej i Rekreacyjnej, Borówiec III (Osiedle Piaskowe),

o/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik - obręb Czołowo i Konarskie oraz część obrębu Skrzynki i Bnin,

p/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Robakowie – rejon ulicy Żernickiej, gm. Kórnik,

r/ nadania nazwy ulicy w Robakowie.

  7. Sprawozdanie z uroczystości obchodów 90-tej rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 

  8. Interpelacje i zapytania radnych.

  9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Wolne głosy i wnioski. Informacje.            

11. Zakończenie sesji.                                                              

                       

                                

 Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                                             

Irena Kaczmarek

 

XXXII - budżetowa - Sesja Rady Miejskiej

Sesje Rady Miejskiej odbywać się będą w ostatnią środę miesiąca o godzinie 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku. 
W miarę potrzeb Przewodnicząca RM może zwołać sesję poza ustalonym terminem.
 
 
**********************************

 

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik

zwołuję

XXXII Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,

 

która odbędzie się 23 grudnia 2008r. o godz. 11.00 w Sali Domu Strażaka
w Kórniku, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie protokołu  z  XXXI Sesji RM.

4. Przedstawienie przez Burmistrza propozycji budżetu Gminy Kórnik na 2009r.

5. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w sprawie  

     projektu budżetu na 2009r.

6. Dyskusja.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał mających wpływ na budżet roku 2009 :

a/ w sprawie budżetu Gminy Kórnik na 2009r.,

b/ w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Ośrodka  

    Sportu i  Rekreacji w Kórniku – w 2009 roku.,

c/ w sprawie emisji obligacji komunalnych.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Przekazanie informacji dotyczącej przygotowań do obchodów 90-tej rocznicy 

      Wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

11. Wolne głosy i wnioski. Informacje.            

10. Zakończenie sesji.   

 

                                                                                   

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Kaczmarek

                                                           

                             

XXXI Sesja Rady Miejskiej

Sesje Rady Miejskiej odbywać się będą w ostatnią środę miesiąca o godzinie 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku. 
W miarę potrzeb Przewodnicząca RM może zwołać sesję poza ustalonym terminem.
 
 
**********************************
 

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik

zwołuję

XXXI Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,

 

która odbędzie się 26 listopada 2008r. o godz. 13.00 w Sali Domu Strażaka w Kórniku,
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie protokołu  z  XXX Sesji RM.

4. Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym. 

7. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/ obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego,

b/ przekazania w formie aportu pojazdu na rzecz  KPA „KOMBUS”

c/ przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami  powiatowymi,

d/ zamiany nieruchomości pod drogę w Borówcu,

e/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Radzewo – działki nr ewid. 338/1 i 339/1,

f/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji  gospodarczej
w Robakowie, rejon ul. Zbożowej, 

g/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie Żernik, Koninka i Gądek,

h/  przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały nr XXXIX/512/2001 Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 20.12.2001r. w sprawie  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik w części dotyczącej dz. nr 95, 96, 98, 99, 100, 101, 103 i 104 w Koninku.

8. Przekazanie informacji dotyczącej przygotowań do obchodów 90-tej rocznicy Wybuchu   

Powstania Wlkp.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje.

11. Wolne głosy i wnioski. Informacje.            

12. Zakończenie sesji.                                                              

                       

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Kaczmarek

do mieszkanców Skrzynek i Borówca

XXX Sesja Rady Miejskiej w Kórniku

Sesje Rady Miejskiej odbywać się będą w ostatnią środę miesiąca o godzinie 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku. 
W miarę potrzeb Przewodnicząca RM może zwołać sesję poza ustalonym terminem.
 
 
**********************************

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik

zwołuję

XXX Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,

 

która odbędzie się 12 listopada 2008r. o godz. 13.00 w Sali Domu Strażaka w Kórniku,
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie protokołu  z  XXIX Sesji RM.

4. Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

6. Bezpieczeństwo w Gminie Kórnik – wystąpienie komendanta Policji i komendanta Straży  

    Miejskiej.

7. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym. 

8. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/ zmiany budżetu gminy Kórnik,

b/ upoważnienia burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań,

c/ uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu,

d/ określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości,

e/ określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku od środków    transportowych,

f/ obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego,

g/ opłaty od posiadania psów,

h/ opłaty targowej,

i/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym,

j/ wyrażenia opinii Rady Miejskiej w Kórniku potwierdzającej celowość realizacji zadań
i efektywność projektowanych przedsięwzięć rekultywacyjnych przewidzianych do wykonania w roku 2009,

k/ zmiany uchwały nr XVIII/194/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie  przekazania środków finansowych dla Policji,

l/ uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok,

ł/ zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania
i pozbawiania stypendiów sportowych za wyniki w sporcie kwalifikowanym,

m/ zmiany statutu OPS,

n/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej  Bórówiec I (działka nr 216, 275/14)

  9. Przekazanie informacji dotyczącej przygotowań do obchodów 90-tej rocznicy Wybuchu      

      Powstania Wlkp.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Odpowiedzi na interpelacje.

12. Wolne głosy i wnioski. Informacje.              

13. Zakończenie sesji.                                                              

                                                        

 Przewodnicząca Rady Miejskiej 

 Irena Kaczmarek

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Kórniku

Sesje Rady Miejskiej odbywać się będą w ostatnią środę miesiąca o godzinie 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku. 
W miarę potrzeb Przewodnicząca RM może zwołać sesję poza ustalonym terminem.
 
 
**********************************
 

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik

zwołuję    

XXIX Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,

 

która odbędzie się 08 października 2008r. o godz. 14.00 w Sali Domu Strażaka w Kórniku,
z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie protokołu  z  XXVIII Sesji RM.

4. Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym. 

7. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/ zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2008 r.,

 b/ określenia wysokości zobowiązań, które przekraczają kwotę określoną na zadania inwestycyjne w budżecie 2008 r., do której Burmistrz Gminy Kórnik może zaciągnąć zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji,

c/ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, ze zmianami obejmującymi miejscowości: Czmoniec i Radzewo oraz Borówiec, Kamionki, Koninko i Szczytniki.

8.  Interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne głosy i wnioski. Informacje.              

10. Zakończenie sesji.                                                               

                                                        

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Kaczmarek

 

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Kórniku

Sesje Rady Miejskiej odbywać się będą w ostatnią środę miesiąca o godzinie 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku. 
W miarę potrzeb Przewodnicząca RM może zwołać sesję poza ustalonym terminem.
 
 
**********************************
 

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik

zwołuję    

XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,

 

która odbędzie się 30 września 2008r. (WTOREK) o godz. 13.00 w Sali Domu Strażaka w Kórniku,
z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie protokołu  z  XXVII Sesji RM.

4. Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesjami.

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym. 

7. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/ zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2008 r.,

b/ określenia wysokości zobowiązań, które przekraczają kwotę określoną na zadania inwestycyjne w budżecie 2008 r., do której Burmistrz Gminy Kórnik może zaciągnąć zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji,

c/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Poznańskiej i Woźniaka, obręb Kórnik,

d/ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, ze zmianami obejmującymi miejscowości: Czmoniec i Radzewo oraz Borówiec, Kamionki, Koninko i Szczytniki,

e/ zmiany uchwały nr XLIII/477/2005 z dnia 27 lipca 2005r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kamionki, Borówiec, Skrzynki, gm. Kórnik w zakresie wyznaczenia trasy czterotorowej linii elektroenergetycznej WN 2x220kV+2x400kV ze strefą ograniczonego użytkowania,

f/ zmiany uchwały nr XXXVIII/429/2005 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 23 lutego 2005r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Mościenica, gmina Kórnik,

g/ zmiany uchwały nr XIX/203/2008 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 stycznia 2008r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Robakowie, rejon ul. Zbożowej,

h/ przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kórniku nr V/36/2003 z dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lotniska cywilnego, działki nr 31/2, 31/5, 31/7 i 21L/1 w  Żernikach, gm. Kórnik

oraz przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Żernikach i Gądkach, gm. Kórnik,

i/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Prusinowie dla działek nr 50/7 i 51, obręb Prusinowo,

j/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej Borówiec I (działka nr 216, 275/14),

k/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Szczytnikach dla działki o nr ewid. 32/1.

8. Przekazanie informacji dotyczącej przygotowań do obchodów 90-tej rocznicy Wybuchu Powstania Wlkp.

9.  Interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne głosy i wnioski. Informacje.              

11. Zakończenie sesji.                                                              

                                                        

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Kaczmarek

 

XXVII Sesja Rady Miejskiej w Kórniku

Sesje Rady Miejskiej odbywać się będą w ostatnią środę miesiąca o godzinie 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku. 
W miarę potrzeb Przewodnicząca RM może zwołać sesję poza ustalonym terminem.
 
 
**********************************
 

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik

zwołuję    

XXVII Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,

 

która odbędzie się 10 września 2008 r. o godz. 13oo w sali Domu Strażaka w Kórniku
z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie protokołu  z  XXVI Sesji RM.

4. Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym. 

7. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/ zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej  dla uczniów,

b/ ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Kórnik publicznych przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych
    w szkołach podstawowych,

c/ powierzenia Gminie Jarocin zadania publicznego p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem
    systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz
    z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi
    punktami przeładunkowymi” oraz zawarcia porozumienia,

d/ nadania nazwy ulicy w Kamionkach,

e/ nadania nazwy ulicy w Borówcu,

f/  zmieniającą uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w Kamionkach,

g/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
    działalności gospodarczej -  obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług, obręb
    geodezyjny Robakowo, gm. Kórnik,

h/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obiektów produkcyjnych, składów
    i magazynów oraz usług w Żernikach, gm. Kórnik,

i/  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej
    dz. nr 8 Kamionki, Gm. Kórnik,

j/  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej
    dz. nr 13 Kamionki, Gm. Kórnik,

k/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej
    w Kamionkach, Gm. Kórnik (dot. dz. nr ewid. 115/7, 115/9, 115/10, 115/11, 1115/12),

l/  zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kórnik
   dla fragmentu wsi Kamionki – działka nr ewid. 141,

ł/  zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowaniaprzestrzennego miasta i gminy Kórnik
   dla fragmentu wsi Kamionki– działka nr ewid. 190,

m/ sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy
     mieszkaniowej działki nr ewid. 252/21 i 252/22 w Kamionkach,  Gm. Kórnik,

n/  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej
     we wsi Kamionki – działa nr ewid. 254/1, Gm. Kórnik,

o/ zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kórnik
    we wsi Kamionki – działka nr ewid. 255,

p/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej

    obejmującego działki nr 345/5, 345/6, 345/7 w Kamionkach, Gm. Kórnik,

r/  zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kórnik
    we wsi Kamionki – działki nr ewid. 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399,
    400, 401, 402, 403, 404, 405/1, 405/2, 437/1,

s/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej
    dla działki nr ewid. 433, położonej w Kamionkach, Gm. Kórnik,

t/  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej
    dz. nr 438 Kamionki, Gm. Kórnik,

u/  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej
     we wsi Kamionki w rejonie ulicy Rogalińskiej – działka nr ewid. 496/4, Gm. Kórnik,

w/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej
     w miejscowości Kamionki – działki nr ewid. 506/2, 507/1, Gm. Kórnik.

x/  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej
     położonego przy ulicy Mieczewskiej w Kamionkach, Gm. Kórnik, obejmujący działkę nr ewid. 420,

y/  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej
   „Osiedle Długie część I” Kamionki, Gm. Kórnik,

z/  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej 
    „Osiedle Długie część II” Kamionki, Gm. Kórnik,

aa/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej
     „Osiedle Długie część III” Kamionki, Gm. Kórnik,

ab/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej  
     „Osiedle Długie część IV” Kamionki, Gm. Kórnik,

ac/  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej
     „Osiedle Grot” Kamionki, Gm. Kórnik,

ad/  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej
      „Osiedle Kresowe I” Kamionki, Gm. Kórnik,

ae/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej
     „Osiedle Kresowe” Kamionki , Gm. Kórnik (dot. dz. nr ewid. 88/5 i 84/5),

af/  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej
      „Osiedle Kresowe” Kamionki, Gm. Kórnik (dot. dz. nr ewid. 84,88/1, 91, 54/1, 54/2, 55, 56, 58,
      61/2, 57/2, 82, 83/1),

ag/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej
      „Osiedle Północne I” Kamionki, Gm. Kórnik,

ah/  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej
      „Osiedle Północne” Kamionki, Gm. Kórnik,

ai/  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej
      „Osiedle Wodnik I” Kamionki, Gm. Kórnik,

aj/  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej
      „Osiedle Wodnik” Kamionki, Gm. Kórnik,

ak/  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej
      położonego przy ulicy Poznańskiej w Kamionkach, Gm. Kórnik.

8.   Przekazanie informacji dotyczącej przygotowań do obchodów 90-tej rocznicy Wybuchu
Powstania Wlkp.

9.  Interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne głosy i wnioski. Informacje.              

11. Zakończenie sesji.                                                               

                                                        

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Kaczmarek

 

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Kórniku

Sesje Rady Miejskiej odbywać się będą w ostatnią środę miesiąca o godzinie 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku. 
W miarę potrzeb Przewodnicząca RM może zwołać sesję poza ustalonym terminem.
 
 
**********************************

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik

zwołuję    

XXVI Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,

 

która odbędzie się 30 lipca 2008r. o godz. 13.00 w Sali Domu Strażaka
w Kórniku, z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie protokołu  z  XXV Sesji RM.

4. Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym. 

7. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/   zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2008 rok,

b/ określenia wysokości zobowiązań, które przekraczają kwotę określoną na zadania inwestycyjne w budżecie 2008 roku, do której Burmistrz Gminy Kórnik może zaciągnąć zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji

c/  zaciągnięcia długoterminowego kredytu,

d/  zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania zadania Gminie Mosina dotyczącego

przewozów pasażerskich na trasie Poznań – Starołęka – Borówiec w roku 2008,

e/ ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału,

f/  sprzedaży nieruchomości w obrębie Czołowa,

g/ nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w obrębie Kromolic,

h/ zmieniająca uchwałę nr XXIV/241/2008 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w obrębie Skrzynek,

i/  zmieniająca uchwałę nr XIX/199/2008 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonych w obrębie Żernik,

j/  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid.:  391, 392/1, 392/4, 392/5, 392/6, 392/7,obręb geodezyjny Czmoń,

k/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid.:  286/1, obręb geodezyjny Czmoń,

l/  wzniesienia pomnika Powstańców Wielkopolskich 1918-1919,

ł/  rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,

m/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady,

n/  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów.

8. Przekazanie informacji dotyczącej przygotowań do obchodów 90-tej rocznicy Wybuchu Powstania Wlkp.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje.

11. Wolne głosy i wnioski. Informacje.            

12. Zakończenie sesji.                                     

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Kaczmarek

 

XXV Sesja Rady Miejskiej w Kórniku

Sesje Rady Miejskiej odbywać się będą w ostatnią środę miesiąca o godzinie 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku. 
W miarę potrzeb Przewodnicząca RM może zwołać sesję poza ustalonym terminem.
 
 
**********************************
 

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik

zwołuję    

XXV Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,

 

z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Wręczenie Wyróżnień Przewodniczącej Rady Miejskiej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Kórnik.

4. Przyjęcie protokołu  z  XXIV Sesji RM.

5. Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

7. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym. 

8. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/ określenia przepisów porządkowych w komunikacji miejskiej w Kórniku oraz  

ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej,

b/ wniesienia aportem do KPA „KOMBUS” Sp. z o.o. nieruchomości gruntowej będącej  własnością Gminy Kórnik,

c/ zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kórnik.

d/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Jarocin,

e/ ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania,

f/ zmieniająca uchwałę w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Kórnik,

g/ zmiany  uchwały w sprawie utworzenia celowego związku gmin pod nazwą       Związek Międzygminny „Schronisko dla zwierząt    SCHRONISKO”,

h/ zmiany uchwały w sprawie  przyjęcia   statutu  związku międzygminnego „Schronisko dla zwierząt  – SCHRONISKO”,

i/ sprzedaży nieruchomości w obrębie Robakowa dz. nr ew.161/2,

j/ w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działalności gospodarczej w Dachowej, działki nr ew. 79/1, 80, 81,

k/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy przemysłowo – składowej w Żernikach, działki nr ew. 43/8, 43/9, 43/4,

l/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej – Żerniki, działki nr ew.  53/34 – 53/39,

ł/ przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały nr V/36/2003 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lotniska cywilnego, działki nr 31/2, 31/5, 31/7 i 21L/1 w  Żernikach, oraz przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego w Żernikach i Gądkach,

9. Przekazanie informacji dotyczącej przygotowań do obchodów 90-tej rocznicy Wybuchu Powstania Wlkp.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Odpowiedzi na interpelacje.

12. Wolne głosy i wnioski. Informacje.              

13. Zakończenie sesji.                                                              

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Kaczmarek

 

XXIV Sesja Rady Miejskiej w Kórniku

Sesje Rady Miejskiej odbywać się będą w ostatnią środę miesiąca o godzinie 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku. 
W miarę potrzeb Przewodnicząca RM może zwołać sesję poza ustalonym terminem.
 
 
**********************************
 

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik

zwołuję    

XXIV Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,

 

z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.

 2. Wybór sekretarza obrad.

 3. Przyjęcie protokołu  z  XXIII Sesji RM.

 4. Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

 6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym. 

 7.Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

 a/  zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2008 rok,

 b/  określenia wysokości zobowiązań, które przekraczają kwotę określoną na zadania inwestycyjne w budżecie 2008 roku, do której Burmistrz Gminy Kórnik może zaciągnąć zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji,

 c/  utworzenia rachunków dochodów własnych przy niektórych jednostkach budżetowych oświaty prowadzonych przez Gminę Kórnik,

 d/  określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się  przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Kórnik lub jej jednostkom organizacyjnym,

 e/  udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane   przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

 f/  nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w obrębie Skrzynki, gm. Kórnik,

 g/  kupna nieruchomości położonej w obrębie Gądki na rzecz Gminy Kórnik,

 h/  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania     przestrzennego zabudowy mieszkaniowej w Borówcu  – rejon ulicy  Czereśniowej i Wiśniowej, gm. Kórnik,

 i/   przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Kórnik rejon ul. M. Reja  – dz. nr ewid.: 207, 208/2, 209/1.

  8. Przekazanie informacji dotyczącej przygotowań do obchodów 90-tej rocznicy Wybuchu Powstania Wlkp.

  9. Interpelacje i zapytania radnych.

 10. Odpowiedzi na interpelacje.

 11. Wolne głosy i wnioski. Informacje.            

 12. Zakończenie sesji.                                                              

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Kaczmarek

 

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Kórniku

UWAGA ZMIANA GODZINY ROZPOCZĘCIA OBRAD - 30 kwietnia godz. 14.00

 

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik

zwołuję    

XXIII Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,

 

która odbędzie się 30 kwietnia 2008r. o godz. 13.30 w Sali Domu Strażaka w Kórniku,
z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.

 2. Wybór sekretarza obrad.

 3. Przyjęcie protokołu  z XXI i XXII Sesji RM.

 4. Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

 6. Prezentacja firmy PINNACLE.

 7. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym. 

 8. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/  zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2008 rok,

b/  zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” prawidłowego wykorzystania środków z   Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – boisko w Kórniku,

c/  zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” prawidłowego wykorzystania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – boisko w Kamionkach,

d/  określenia wysokości zobowiązań, które przekraczają kwotę określoną na     zadania inwestycyjne w budżecie 2008 roku, do której Burmistrz Gminy Kórnik     może zaciągnąć zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji,

e/  ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Kórnik,

 f/  przystąpienia Gminy Kórnik do Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski, tworzącego Lokalną Grupę Działania w ramach osi IV LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania gminy w w/w stowarzyszeniu,

 g/ współdziałania z Gminą Jarocin w zakresie gospodarki odpadami,

 h/ utworzenia Punktu Przedszkolnego w Radzewie,

 i/  przejęcia pojazdu na własność Gminy Kórnik,

 j/  sprzedaży nieruchomości w obrębie Robakowo gmina Kórnik,

 k/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej „Osiedle Północne” KAMIONKI, gm. Kórnik,

 l/  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego zabudowy mieszkaniowej w Borówcu  – rejon ulicy  Czereśniowej i Wiśniowej, gm. Kórnik,

 ł/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik obręb Czołowo i Konarskie,

 m/ ze skargi Pani Marii Gołębiowskiej,

 n/  rozpatrzenia skargi na działalność Prezesa KPA KOMBUS Spółka z o.o.

 9.  Przekazanie informacji dotyczącej przygotowań do obchodów 90-tej rocznicy Wybuchu Powstania Wlkp.

 10. Interpelacje i zapytania radnych.

 11. Odpowiedzi na interpelacje.

 12. Wolne głosy i wnioski. Informacje.            

 13. Zakończenie sesji.                                                              

                                                                Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                                               Irena Kaczmarek

XXII Absolutoryjna Sesja Rady Miejskiej w Kórniku

Sesje Rady Miejskiej odbywać się będą w ostatnią środę miesiąca o godzinie 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku. 
W miarę potrzeb Przewodnicząca RM może zwołać sesję poza ustalonym terminem.
 
 
**********************************
 

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik

zwołuję    

XXII Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,

 

 

która odbędzie się 23 kwietnia 2008r. o godz. 13oo w sali Domu Strażaka w Kórniku
z następującym porządkiem obrad:

  

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Wręczenie aktów powołania do Honorowego Komitetu Obchodów 90-tej Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego działającego na terenie Gminy Kórnik.

4. Wręczenie wyróżnień dla sołtysów Gminy Kórnik.

5. Sprawozdanie burmistrza z wykonania budżetu gminy za rok 2007 oraz przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na temat wykonania budżetu Gminy Kórnik za 2007r.

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z prac nad wykonaniem budżetu za rok 2007.

7. Odczytanie Uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium 

Burmistrzowi Gminy Kórnik za 2007r. oraz przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na temat wniosku.

8. Dyskusja nad wykonaniem budżetu.

9. Podjęcie uchwały absolutoryjnej.

10. Wolne głosy i wnioski. Informacje.

11. Zakończenie sesji.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Roman Genstwa

 

 

 

XXI Sesja Rady Miejskiej w Kórniku

Sesje Rady Miejskiej odbywać się będą w ostatnią środę miesiąca o godzinie 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku. 
W miarę potrzeb Przewodnicząca RM może zwołać sesję poza ustalonym terminem.
 
 
**********************************

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik

zwołuję

XXI Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,

 

która odbędzie się 26 marca 2008r. o godz. 13oo w Sali Domu Strażaka w Kórniku, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.

 2. Wybór sekretarza obrad.

 3. Przyjęcie protokołu  z XX Sesji RM.

 4. Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej .

 6.  Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym. 

 7.  Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/  przyjęcia strategii rozwoju Miasta i Gminy Kórnik na lata 2008 – 2017,

b/  zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji systemu gospodarki  

odpadami komunalnymi oraz budowy „Stacji przeładunkowej Środa Wielkopolska”,

c/  przystąpienia Gminy Kórnik do Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski,

d/ określenia wysokości zobowiązań, które przekraczają kwotę określoną na zadania inwestycyjne w budżecie 2008 roku, do której burmistrz Gminy Kórnik może zaciągnąć zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji,

e/ oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym gruntu położonego
w Kórniku na rzecz osoby fizycznej,

f/  sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych dla polepszenia warunków   

zagospodarowania sąsiednich nieruchomości,

g/  nadania nazwy ulicy w Kamionkach,

h/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Kórniku,

i/  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Kórniku.

 8.  Przekazanie informacji dotyczącej przygotowań do obchodów 90-tej rocznicy Wybuchu Powstania Wlkp.

 9. Interpelacje i zapytania radnych.

 10. Odpowiedzi na interpelacje.

 11. Wolne głosy i wnioski. Informacje.              

 12. Zakończenie sesji.                                                              

                                                                        Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                 Irena Kaczmarek

XX Sesja Rady Miejskiej w Kórniku

Sesje Rady Miejskiej odbywać się będą w ostatnią środę miesiąca o godzinie 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku. 
W miarę potrzeb Przewodnicząca RM może zwołać sesję poza ustalonym terminem.
 
 
**********************************

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik

zwołuję    

XX Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,

 

 

która odbędzie się 27 lutego 2008r. o godz. 13oo w Sali Kórnickiego Ośrodka Kultury, ul. Prowent 6 , z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie protokołu  z XIX Sesji RM.

4. Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej .

6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym. 

7. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach: 

a/ zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2008 rok,

b/ nadania Statutu Kórnickiemu Ośrodkowi Kultury w Kórniku,

c/ przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kórnik na lata 2008 – 2017,

d/ przekazania w formie aportu sieci wodociągowych na rzecz Spółki WKiUK z siedzibąw Kórniku,

e/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kórniku - obr. geod. Bnin i Błażejewko,

f/ wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały  nr XIV/131/2007,

g/ wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały nr XVIII/185/2007,

h/ przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne głosy i wnioski. Informacje.              

10. Zakończenie sesji.                                                              

                                                                       

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Kaczmarek

 

XIX Sesja Rady Miejskiej w Kórniku

Sesje Rady Miejskiej odbywać się będą w ostatnią środę miesiąca o godzinie 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku. 
W miarę potrzeb Przewodnicząca RM może zwołać sesję poza ustalonym terminem.
 
 
**********************************
 

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik

zwołuję    

XIX Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,

 

 

która odbędzie się 30 stycznia 2008r. o godz. 13oo w sali Domu Strażaka w Kórniku
z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie protokołu  z XVIII Sesji RM.

4. Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej .

6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym oraz przyjęcie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2008r.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/ aneksu do Porozumienia z dnia 21 kwietnia 2004 r w sprawie powierzenia Gminie Kostrzyn zadania  publicznego  polegającego  na  budowie  i  eksploatacji  międzygminnego schroniska  dla bezdomnych zwierząt w Skałowie, 

 b/ utworzenia celowego związku gmin pod nazwą Związek Międzygminny „Schronisko dla zwierząt – SCHRONISKO”,            

 c/ przyjęcia statutu Związku Międzygminnego  „Schronisko dla zwierząt –  SCHRONISKO”

d/ przekazania zadania Gminie Mosina dotyczącego przewozów pasażerskich na trasie Poznań – Starołęka – Borówiec w roku 2008,

e/ nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonych w obrębie Żernik  gm. Kórnik,

f/ sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym w Kórniku

g/ nadania nazwy ulicy w Żernikach i Koninku,

h/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów na dz. nr ewid. 6/12, obręb Żerniki,

i/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania   przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Robakowie, rejon ul. Zbożowej,

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne głosy i wnioski. Informacje.            

10. Zakończenie sesji.                                                              

                                                                       

  

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Kaczmarek

 

XVIII Sesja Rady Miejskiej

Sesje Rady Miejskiej odbywać się będą w ostatnią środę miesiąca o godzinie 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku. 
W miarę potrzeb Przewodnicząca RM może zwołać sesję poza ustalonym terminem.
 
 
**********************************

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik

zwołuję

XVIII Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,

która odbędzie się 28 grudnia 2007r. o godz. 11oo w sali Domu Strażaka w Kórniku
z następującym porządkiem obrad:

 

Część I 

 1.  Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.

 2.  Wybór sekretarza obrad.

 3.  Przyjęcie protokołu  z XVII Sesji RM.

 4.  Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie  

      międzysesyjnym.

 5.  Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej .

 6.  Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym .

 7.  Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących    sprawach:

a/ wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp.,

b/ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na  2008 r.,

c/ regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  w szkołach i przedszkolach  prowadzonych przez Gminę Kórnik na 2008r.,

d/ zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kórnik,

e/ ze skargi p. Bożeny Majorczyk,

f/ ze skargi p. Ireneusza Gołębiowskiego,

g/ sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym w Kórniku,

h/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Kamionkach dz. 1071/21 i 1070/158,

i/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy usługowej w miejscowości Dachowa,

j/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Koninku dz. 69/4,

k/ zmiany uchwały Nr XXXIX/435/2005 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych,

l/ zmiany budżetu gminy Kórnik na 2007r.,

ł/ wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Kórnik na 2007 rok niewygasających
z upływem roku budżetowego.

 

Część II – BUDŻETOWA – godz. 13.30

 

8    Przedstawienie przez Burmistrza propozycji budżetu Gminy Kórnik na 2008r.

9.  Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w sprawie projektu            

budżetu na 2008r.

10. Dyskusja.

11.  Rozpatrzenie projektów uchwał mających wpływ na budżet roku 2008 :

a/ w sprawie budżetu Gminy Kórnik na 2008r.,

b/ w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Ośrodka Sportu i  Rekreacji w Kórniku – w 2008 roku.,

c/ w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13.  Odpowiedzi na interpelacje.

14.  Wolne głosy i wnioski. Informacje.              

15. Zakończenie sesji.                                             

                                                       

                

XVII Sesja Rady Miejskiej w Kórniku

Sesje Rady Miejskiej odbywać się będą w ostatnią środę miesiąca o godzinie 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku. 
W miarę potrzeb Przewodnicząca RM może zwołać sesję poza ustalonym terminem.
 
 
**********************************
 

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik

zwołuję    

XVII Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,

 

która odbędzie się 28 listopada 2007r. o godz. 13oo w sali Domu Strażaka w Kórniku
z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie protokołu  z XVI Sesji RM.

4. Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej .

6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym .

7. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/ zmiany budżetu gminy Kórnik,

b/ zawiadomienia Skarbnika Gminy Kórnik o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego,

c/ zawiadomienia Sekretarza Gminy Kórnik o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego,

d/ zgłoszenia kandydata na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,

e/ utworzenia samorządowej instytucji kultury – Kórnickiego Ośrodka Kultury w Kórniku.

f/ uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kórnik z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 r.,

g/ określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

h/ uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 492/4 w Kórniku, rejon ul. Krasickiego,

i/zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Poznańskiej i Woźniaka w Kórniku,

j/przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Biernatki dz. Nr 56/1,

k/ zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kórnik dla fragmentu wsi Kamionki – działka nr ewid. 141,

l/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Szczytnikach dz. Nr 286,

ł/ nadania nazwy ulicy w Kórniku,

m/ zmieniająca uchwałę Nr XLII/536/2002 z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie nadania nazw ulic i skwerów we wsi Borówiec,

n/ nadania nazwy ulicy w Borówcu. 

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Wolne głosy i wnioski. Informacje.              

11. Zakończenie sesji.                                                              

 

                                                                      

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Kaczmarek

XVI Sesja Rady Miejskiej w Kórniku

Sesje Rady Miejskiej odbywać się będą w ostatnią środę miesiąca o godzinie 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku. 
W miarę potrzeb Przewodnicząca RM może zwołać sesję poza ustalonym terminem.
 
 
**********************************
 

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik

zwołuję    

XVI Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,

 

która odbędzie się 29 października 2007r. o godz. 13oo w sali Domu Strażaka w Kórniku
z następującym porządkiem obrad:

 

 

 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.

 2. Wybór sekretarza obrad.

 3. Przyjęcie protokołu  z XV Sesji RM.

 4. Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej .

 6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym .

 7. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/ nadania imienia Szkole Podstawowej w Szczodrzykowie,

b/ wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp.,

c/ wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu,

d/ zmiany budżetu gminy Kórnik,

e/ określenia wysokości zobowiązań, które przekraczają kwotę określoną na zadania inwestycyjne w budżecie 2007 roku, do której Burmistrz Gminy Kórnik może zaciągnąć zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji,

f/ procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej,

g/ określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości,

h/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych,

i/ obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku,

j/ opłaty targowej,

k/ opłaty od posiadania psów,

l/ ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych,

ł/ określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania,

m/ wyrażenia opinii Rady Miejskiej w Kórniku potwierdzającej celowość realizacji zadań

i efektywność projektowanych przedsięwzięć rekultywacyjnych przewidzianych do wykonania w roku 2008,

n/ nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w Szczodrzykowie gm. Kórnik,

o/ zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik w Mościenicy,

p/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik w Czmoniu,

r/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik w Szczytnikach,

s/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej „Osiedle Północne” KAMIONKI,

t/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Poznańskiej i Woźniaka, w Kórniku,

u/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Borówiec w rejonie ulic Poznańskiej i Rekreacyjnej Borowiec III
( Osiedle Piaskowe),

w/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Biernatkach, 

z/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Szczytnikach,

y/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kórnik dla fragmentu wsi Kamionki – działka nr ewid. 141.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne głosy i wnioski. Informacje.              

10. Zakończenie sesji.                                                               

 

       

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Kaczmarek

 

 

XV Sesja Rady Miejskiej w Kórniku

 

Sesje Rady Miejskiej odbywać się będą w ostatnią środę miesiąca o godzinie 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku. 
W miarę potrzeb Przewodnicząca RM może zwołać sesję poza ustalonym terminem.
 
 
**********************************
 

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik

zwołuję    

XV Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,

 

która odbędzie się 26 września 2007r. o godz. 13oo w sali Domu Strażaka w Kórniku
z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.

 2. Wybór sekretarza obrad.

 3. Przyjęcie protokołu  z XIV Sesji RM.

 4. Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej .

 6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym .

 7. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/ zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2007 rok,

b/ zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska   i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

c/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kórnik”,

d/ nadania nazwy ulicy w Szczytnikach,

e/ wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu na terenie Gminy Kórnik.

f/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kórnik dla fragmentu wsi Kamionki – działka nr ewid. 141.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne głosy i wnioski. Informacje.            

10. Zakończenie sesji.                                                              

                                     
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Irena Kaczmarek

XIV Sesja Rady Miejskiej w Kórniku

 
Sesje Rady Miejskiej odbywać się będą w ostatnią środę miesiąca o godzinie 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku. 
W miarę potrzeb Przewodnicząca RM może zwołać sesję poza ustalonym terminem.
 
 
**********************************
 
Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik
zwołuję
XIV Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,
 
która odbędzie się 05 września 2007r. o godz. 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie sesji - stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XII i XIII Sesji RM.
4. Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej .
6. Wręczenie aktów powierzenia stanowiska dyrektorom szkół i przedszkoli z terenu gminy Kórnik.
7. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym .
8. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a/ określenia wysokości zobowiązań, które przekraczają kwotę określoną na zadania inwestycyjne w budżecie 2007 roku, do której Burmistrz Gminy Kórnik może zaciągnąć zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji,
b/ zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę  Kórnik wkładu niepieniężnego do Aquanet S.A. z siedzibą w Poznaniu,
c/ ze skargi p. Bożeny Majorczyk,
d/ ze skargi p. Bożeny Majorczyk,
e/ ze skargi p. Bożeny Majorczyk,
f/ ze skargi rodziców dzieci niepełnosprawnych,
g/ nadania nazw ulicom w Błażejewie,
h/ nadania nazwy ulicy w Robakowie,
i/ miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego  obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, działka o nr ewid. 33,w Szczytnikach,
j/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Szczytnikach, działka nr ewid. 32/1,
k/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kórnik dla fragmentu wsi Kamionki - działka nr ewid. 141,
l/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego zabudowy usługowej w Robakowie, działki nr ewid.320/5, 320/6, 321/1 i 322/1,
ł/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług w Robakowie, działka nr ewid.118/23,
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne głosy i wnioski. Informacje.
11. Zakończenie sesji.
 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Irena Kaczmarek

XIII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Kórniku

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik

zwołuję    

nadzwyczajną XIII Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,

 

 

która odbędzie się 13 sierpnia 2007 roku o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Rady Miejskiej w Ratuszu w Bninie z następującym porządkiem obrad :

 

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:

a) zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2007r.

5. Wolne głosy i wnioski. Informacje.                      

6. Zakończenie sesji.                                                               

 

Przewodnicząca RM

Irena Kaczmarek

XII Sesja Rady Miejskiej w Kórniku

Sesje Rady Miejskiej odbywać się będą w ostatnią środę miesiąca o godzinie 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku. 
W miarę potrzeb Przewodnicząca RM może zwołać sesję poza ustalonym terminem.
 
 
**********************************

 

 

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik

zwołuję    

XII Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,

 

która odbędzie się 25 lipca 2007r. o godz. 13oo w sali Domu Strażaka w Kórniku
z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.

 2. Wybór sekretarza obrad.

 3. Przyjęcie protokołu  z X i XI Sesji RM.

 4. Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej .

 6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym .

 7. Wystąpienie przedstawiciela spółki Amest.

 8. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/ wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki Sater Kórnik Sp. z o.o

b/ zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2007r.,

   c/ ze skargi M.Majorczyk,

d/ ze skargi PSE,

e/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie  ulic: Poznańskiej

   i Woźniaka, obręb Kórnik,

f/  miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego  w Błażejewku,

g/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik obręb geodezyjny Bnin, Biernatki, Dębiec, Prusinowo, 

h/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik w Robakowie w rejonie ulic Szkolnej, Polnej, Szerokiej,

i/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej, usługowej w Kórniku – w rejonie ulic Wiatracznej, Wróblewskiego
i 20 Października,

j/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej, usługowej w Kórniku – w rejonie ulic Staszica, Kochanowskiego, Stodolnej a drogą S11,

k/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta i gminy Kórnik dla fragmentu wsi Kamionki – działka nr ewid. 141,

l/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej  „Osiedle Kresowe” Kamionki,

ł/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy przemysłowo – składowej w Żernikach,

m/ nadania nazw ulicom w Kamionkach.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne głosy i wnioski. Informacje.                   

11. Zakończenie sesji.                                                               

                                                                                                          

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Kaczmarek

XI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Kórniku

 

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik

zwołuję    

nadzwyczajną XI Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,

 

 

która odbędzie się 11 lipca 2007r. o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Rady Miejskiej w Ratuszu w Bninie z następującym porządkiem obrad :

 

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie Oświadczenia w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie przebiegu linii elektroenergetycznej 2x400 KV+ 2x220 KV na terenie gminy Kórnik na obszarze objętym obrębami geodezyjnymi Skrzynki, Borówiec, Kamionki.

4. Wolne głosy i wnioski. Informacje.                      

5. Zakończenie sesji.                                                               

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Irena Kaczmarek

X Sesja Rady Miejskiej w Kórniku

Sesje Rady Miejskiej odbywać się będą w ostatnią środę miesiąca o godzinie 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku. 
W miarę potrzeb Przewodnicząca RM może zwołać sesję poza ustalonym terminem.
 
 
**********************************
 

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik

zwołuję    

X Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,

 

która odbędzie się 27 czerwca 2007 roku o godz. 13oo w sali Domu Strażaka w Kórniku
z następującym porządkiem obrad:

 

 

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie protokołu  z IX Sesji RM.

4. Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej .

6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym .

7. Wręczenie Wyróżnień Przewodniczącej Rady Miejskiej dla uczniów szkół podstawowych
 i gimnazjów z terenu gminy Kórnik.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/ zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2007r.,

b/ określenia wysokości zobowiązań, które przekraczają kwotę określoną na zadania inwestycyjne w budżecie 2007,

c/udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań na realizację zadania  w zakresie kultury,

d/ udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

e/ wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Kórnik wkładu niepieniężnego do Aquanet S.A. z siedzibą w Poznaniu,

f/ sprzedaży nieruchomości w obrębie Bnin gmina Kórnik.

g/ sprzedaży nieruchomości w obrębie Pierzchno gmina Kórnik

h/ sprzedaży nieruchomości w obrębie Radzewo gmina Kórnik

i/ sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz pomieszczeniami

   przynależnymi

j/ kupna nieruchomości w Radzewie na rzecz Gminy Kórnik

k/ zamiany nieruchomości pod rondo w Robakowie

l/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej – Żerniki , gm. Kórnik,

ł/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług w Żernikach, gm. Kórnik.

m/ zmiany Uchwały nr XXX/340/2004 Rady Miejskiej w Kórniku  z dnia 25 sierpnia 2004r. 

n/ likwidacji Punktu Filialnego w Robakowie,

o/ powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne głosy i wnioski. Informacje.              

11. Zakończenie sesji.                                                              

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Kaczmarek

 

IX Sesja Rady Miejskiej w Kórniku

Sesje Rady Miejskiej odbywać się będą w ostatnią środę miesiąca o godzinie 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku. 
W miarę potrzeb Przewodnicząca RM może zwołać sesję poza ustalonym terminem.
 
 
**********************************
 

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik

zwołuję    

IX Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,

 

która odbędzie się 30 maja 2007 roku o godz. 13oo w sali Domu Strażaka w Kórniku
z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.

 2. Wybór sekretarza obrad.

 3. Przyjęcie protokołu  z VIII Sesji RM.

 4. Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej .

 6. Informacja prezesa Stowarzyszenia „Klaudynka” o sytuacji osób niepełnosprawnych na terenie

     gminy Kórnik

 7. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym .

 8. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/ zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2007r.,

b/ udzielenia pomocy finansowej samorządowi Powiatu Poznańskiego,

   c/udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań na realizację zadania  w zakresie kultury,

d/ zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” prawidłowego wykorzystania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,

e/ przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007 – 2010”,

 f/ nadania nazw ulicom w Szczytnikach,

g/zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik, dotyczącej fragmentu miejscowości Biernatki,

h/zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Robakowo,

i/ zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie budowy kanalizacji na terenach wsi Borówiec:

- na działkach 216, 275/14 w Borówcu,

- na działkach 233, 247/12 w Borówcu,

- na działkach 247/59, 247/60, 247/3 w Borówcu,

- na działkach 86, 92, 95/1 w Borówcu,

- na działkach 254/37, 254/40 w Borówcu,

- na działce 274 w Borówcu,

- na obszarze os. Przylesie I działka 254 w Borówcu,

- na obszarze os. Przylesie II w Borówcu,

- w zakresie terenów objętych uchwałą XVI/158/99,

- na obszarze ul. Rekreacyjnej w Borówcu,

- na działce 24/3 w Borówcu,

- w zakresie terenów objętych uchwałą XXVIII/337/2000,

- na obszarze ul. Poznańskiej i Rekreacyjnej Borówiec III,

j/ przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Kamionkach,

k/ nieuwzględnienie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

 10. Wolne głosy i wnioski. Informacje.                   

11. Zakończenie sesji.                                                               

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Kaczmarek

 

VIII Sesja Rady Miejskiej w Kórniku

Sesje Rady Miejskiej odbywać się będą w ostatnią środę miesiąca o godzinie 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku. 
W miarę potrzeb Przewodnicząca RM może zwołać sesję poza ustalonym terminem.
 
 
**********************************
 

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik

zwołuję    

VIII Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,

 

która odbędzie się 25 kwietnia 2007 roku o godz. 13oo w sali Domu Strażaka w Kórniku
z następującym porządkiem obrad:

 

 

 

Część I – ABSOLUTORYJNA

 

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Sprawozdanie burmistrza z wykonania budżetu gminy za rok 2006 oraz przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na temat wykonania budżetu gminy Kórnik za 2006r.

4.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z prac nad wykonaniem budżetu za rok 2006.

5. Odczytanie Uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium  Burmistrzowi gminy Kórnik za 2006r. oraz przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na temat wniosku.

6. Dyskusja nad wykonaniem budżetu.

7. Podjęcie uchwały absolutoryjnej.

 

Część II – ROBOCZA

 

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

9. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie   międzysesyjnym.

10. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

11. Sprawozdania Komisji Rady z działalności międzysesyjnej.

12. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:

a/ udzielenia pomocy finansowej samorządowi Powiatu Poznańskiego.

b/ przekazania zadania Gminie Mosina dotyczącego przewozów pasażerskich na trasie Poznań –  Starołęka – Borówiec w latach 2007 - 2008

c/ zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik w miejscowości Mościenica

d/ zmiany Uchwały Nr XXX/340/2004 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 sierpnia 2004 r.

e/ zmiany uchwały Nr XXVIII/332/2004 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Radzewo ‑ dz. nr ewid.: 338/1, 339/1, 399/2, 400/2 oraz część dz. nr 98, gm. Kórnik.

f/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działalności gospodarczej w Dachowej, gm. Kórnik.

g/ zmiany uchwały nr XII/ 165/ 2003 w sprawie określenia przepisów porządkowych
w komunikacji miejskiej w Kórniku oraz ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Kórniku

h/ ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych

13. Interpelacje i zapytania radnych.

14. Wolne głosy i wnioski. Informacje

15. Zakończenie sesji.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Kaczmarek

 

 

VII Sesja Rady Miejskiej w Kórniku

Sesje Rady Miejskiej odbywać się będą w ostatnią środę miesiąca o godzinie 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku. 
W miarę potrzeb Przewodnicząca RM może zwołać sesję poza ustalonym terminem.
 
 
**********************************
 

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik

zwołuję    

VII Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,

 

która odbędzie się 28 marca 2007r. o godz. 13oo w sali Domu Strażaka w Kórniku
z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

 2. Wybór sekretarza obrad.

 3. Przyjęcie protokołu  z VI Sesji RM.

 4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej .

 6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym .

 7. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/ zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2007r.,

b/ przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007 – 2010”,

c/warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych za wyniki   w sporcie kwalifikowanym,

d/ zmieniająca uchwałę nr LIII/552/2006r. w sprawie zamiany nieruchomości pod parking
i drogę w Kórniku,

e/ nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w Dziećmierowie,

f/ sprzedaży nieruchomości w obrębie Robakowo gmina Kórnik.

g/ nadania nazwy ulicy w Biernatkach.

h/ nadania nazwy ulicy w Skrzynkach

i/zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik,

   w części dotyczącej działki nr ewid. 6/12 w miejscowości Żerniki,

j/przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Kamionkach,                     

k/przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik obręb geodezyjny Czmoń,

l/ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych.

 8. Interpelacje i zapytania radnych.

 9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Wolne głosy i wnioski. Informacje.                    

11. Zakończenie sesji.                                                               

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Kaczmarek

VI Sesja Rady Miejskiej w Kórniku

Sesje Rady Miejskiej odbywać się będą w ostatnią środę miesiąca o godzinie 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku. 
W miarę potrzeb Przewodnicząca RM może zwołać sesję poza ustalonym terminem.
 
 
**********************************
 

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik

zwołuję    

VI Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,

 

która odbędzie się 28 lutego 2007r. o godz. 13oo w sali Domu Strażaka w Kórniku
z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.

 2. Wybór sekretarza obrad.

 3. Przyjęcie protokołu  z IV i V Sesji RM.

 4. Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej .

 6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym .

 7. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/ cofnięcia wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej  ustawy
z dnia 13 października 1998r.  - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,

b/ przejęciu pojazdu na własność gminy,

c/ kupna nieruchomości w miejscowości Mościenica - obręb Skrzynki, Gmina Kórnik,

d/ nadania nazwy ulicy w Biernatkach,

e/ ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowościach: Szczodrzykowo, Czmoń, Radzewo oraz Trzykolne Młyny na terenie Gminy Kórnik,

f/ zatwierdzenia taryf dla  zbiorowego zaopatrzenia w wodę  miejscowościach:  Szczodrzykowo, Czmoń, Radzewo oraz Trzykolne Młyny na terenie Gminy Kórnik,

g/  uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  obszaru zabudowy mieszkaniowej „Osiedle Północne” KAMIONKI, gm. Kórnik,

h/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług sportu i rekreacji na działkach nr ewid.: 243/1, 243/2, 243/3, obręb Bnin,

i/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej w Kamionkach,

j/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dz.nr ewid. 115/7, 115/8 i 116/2 , obręb Koninko,

k/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania     przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dz. nr ewid. 54/1 i 57 , obręb Szczytniki,

l/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dz. nr ewid. 114/2 i 148/8 , obręb Radzewo,

ł/ ze skargi na działalność burmistrza.

 8. Interpelacje i zapytania radnych.

 9. Wolne głosy i wnioski. Informacje.                     

10. Zakończenie sesji.                                                              

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

 

Irena Kaczmarek

 

V Sesja Rady Miejskiej w Kórniku

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik

zwołuję    

V Sesję Rady Miejskiej w Kórniku.

 

 

SESJA BUDŻETOWA odbędzie się 8 lutego 2007 r. CZWARTEK, o godz. 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku, z następującym porządkiem obrad :

 

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przedstawienie wyników wyborów do Rad Sołeckich na terenie gminy Kórnik.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/ budżetu Gminy Kórnik na 2007 rok,

b/ nadanie nazwy osiedlu w Czmońcu.

5. Wolne głosy i wnioski. Informacje.                      

6. Zakończenie sesji.                                                               

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Kaczmarek

IV Sesja Rady Miejskiej w Kórniku

Sesje Rady Miejskiej odbywać się będą w ostatnią środę miesiąca o godzinie 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku. 
W miarę potrzeb Przewodnicząca RM może zwołać sesję poza ustalonym terminem.
 
 
**********************************
 

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik

zwołuję    

IV Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,

 

która odbędzie się 31 stycznia 2007r. o godz. 13oo w sali Domu Strażaka w Kórniku z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie protokołu  z II i III sesji RM.

4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej .

6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym oraz przedstawienie PLANU PRACY na 2007rok.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/ przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kórniku na 2007r.,

b/ zmiany Statutu Gminy Kórnik,

c/ ustalenia przedmiotu działania Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Kórniku,

d/ ustalenia przedmiotu działania Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Kórniku,

e/ ustalenia przedmiotu działania Komisji Oświaty i Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Kórniku,

f/ ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Kórnik,

g/  stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kórniku – w 2007r.,

h/ sprzedaży nieruchomości gruntowych użytkownikowi wieczystemu,

i/ nadania nazwy osiedla w Czmońcu,

j/ aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik oraz planów miejscowych,

k/ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik, ze zmianami obejmującymi fragmenty miejscowości Dachowa,

l/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Borówcu, działki nr ewid. 335/5 do 335/22 oraz 335/25,27,28,29.

ł/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Żernikach, działka
nr ewid. 48/6,

m/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dz.nr ewid. 115/7, 115/8 i 116/2 , obręb Koninko,

n/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania     przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dz. nr ewid. 54/1 i 57 , obręb Szczytniki,

o/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dz. nr ewid. 114/2 i 148/8 , obręb Radzewo,

p/ nie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa(pp.Dudzik),

r/ nie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa(p.Szubert),

s/ ze skargi p. Ireneusza Gołębiowskiego.

 8.  Interpelacje i zapytania radnych.

 9.  Odpowiedzi na interpelacje.

10. Wolne głosy i wnioski. Informacje.                    

11. Zakończenie sesji.   

                                                           

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Kaczmarek

III Sesja Rady Miejskiej w Kórniku

RADA MIEJSKA w Kórniku zawiadamia,

że 27 grudnia 2006r. o godz. 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku

odbędzie się:

 

III Sesja Rady Miejskiej.

 

 

W porządku obrad:

 

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji.

4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie

    międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej .

6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/ powołania doraźnej komisji ds. budowy linii elektroenergetycznej 2x400 kV + 2x220 kV
 na terenie Gminy Kórnik.

b/ zmiany budżetu gminy Kórnik na 2006r.,

c/ wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Kórnik na 2006 rok niewygasających

    z upływem roku budżetowego,

d/ zmiany uchwały Nr XXXIX/435/2005 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie emisji obligacji

    komunalnych,

e/ przyjęcia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                  

    w 2007r.,

f/  regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  w szkołach i przedszkolach 

    prowadzonych przez Gminę Kórnik na rok 2007,

g/ ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w  jednostkach

    organizacyjnych Gminy Kórnik,

h/ zamiaru likwidacji Punktu Filialnego w Robakowie Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie,

i/  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy

    mieszkaniowej w Borówcu, działki nr ewid. 335/....,

j/  nadania nazwy osiedla w Czmońcu,

k/ nadania nazwy osiedla w Błażejewie,

l/  nadania nazw ulicom w Gądkach,

ł/  nie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

 8.  Interpelacje i zapytania radnych.

 9.  Odpowiedzi na interpelacje.

10. Wolne głosy i wnioski. Informacje.                    

11. Zakończenie sesji.   

                                                            

 Przewodnicząca Rady Miejskiej

    

Irena Kaczmarek

II Sesja Rady Miejskiej w Kórniku

 

RADA MIEJSKA w Kórniku zawiadamia,

że 5 grudnia 2006r. o godz. 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku

odbędzie się:

 

II Sesja Rady Miejskiej.

 

 

W porządku obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie od 25.X. – 4 XII. br.

3. Ślubowanie Burmistrza; przedstawienie założeń programowych na lata 2006-2010.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/ ukonstytuowania się Komisji Rady:

- ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej , wybór przewodniczącego i jego zastępcy,

- ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów,

- ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty i Polityki Społecznej,

- ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego,

- ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa,

- ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska,

- powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz jej składu.

b/ określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości,

c/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych,

d/ obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego,

e/ uchylająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso podatków,

f/ ustanowienia zasad na jakich przewodniczącym organów wykonawczych  jednostek pomocniczych przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych,

g/ uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2007.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wolne głosy i wnioski. Informacje.                     

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej   

Irena Kaczmarek             

I Sesja Rady Miejskiej w Kórniku

OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
 
RADA MIEJSKA w Kórniku zawiadamia,
że 27 listopada 2006r. o godz. 15.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku
odbędzie się:
 
I Sesja Rady Miejskiej w Kórniku kadencji 2006- 2010
 
 
z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie sesji - stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad.
  2. Ogłoszenie wyników wyborów przez Przewodniczącego TKW w Kórniku.
  3. Ślubowanie radnych.
  4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
  5. Wybór Przewodniczącego Rady i jego zastępców.
  6. Wolne głosy i wnioski
  7. Zakończenie obrad
 
Przewodniczący poprzedniej kadencji    
Rady Miejskiej w Kórniku            
Maciej Marciniak