logo
logo bip
Sesje Rady Miejskiej kadencji 2002-2006 - archiwum

LXI Sesja Rady Miejskiej

 
RADA MIEJSKA w Kórniku zawiadamia,
że 25 października 2006 roku o godzinie 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku
odbyła się:
 
LXI SESJA RADY
 
z następującym porządkiem obrad:
 

I CZĘŚĆ -  ROBOCZA

 

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji.

4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej .

6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/ zmiany budżetu Gminy Kórnik na rok 2006,

b/ zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace  konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy,

c/ sprzedaży nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem na rzecz Skarbu Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu,

d/ sprzedaży nieruchomości gruntowej dla polepszenia warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości,

e/ kupna nieruchomości w Kórniku na rzecz Gminy Kórnik,

f/ nadania nazwy ulicy w Borówcu,

g/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik w obrębie Błażejewka i Czołowa,

h/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik w Czmoniu,

i/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług na dz. nr ewid.45/1, obręb Koninko,

j/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów  na dz. nr ewid.6/12, obręb Żerniki,

8. Wolne głosy.   

 

II CZĘŚĆ

 

9. Uroczyste zakończenie IV kadencji Rady Miejskiej w Kórniku (godz.15.00)

10. Zakończenie sesji.                                                               

 

Przewodniczący Rady Miejskiej   

Maciej Marciniak           

 

LX Sesja Rady Miejskiej

 
RADA MIEJSKA w Kórniku zawiadamia,
że 27 września  2006 roku o godzinie 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku
odbyła się:
 
LX SESJA RADY
 
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji.

4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej .

6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/ zmiany budżetu Gminy Kórnik na rok 2006,

b/ określenia wysokości zobowiązań, które przekraczają kwotę określoną na zadania inwestycyjne w  budżecie 2006 roku, do której Burmistrz Gminy Kórnik może zaciągnąć zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji,

c/ przekazania w formie aportu sieci wodociągowej znajdującej się w miejscowości Czmoń gm. Kórnik na rzecz Spółki z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne „WODKOM KÓRNIK” z siedzibą w Kórniku,

d/ wyrażenia opinii Rady Miejskiej w Kórniku potwierdzającej celowość realizacji zadań i efektywność projektowanych przedsięwzięć rekultywacyjnych przewidzianych do wykonania w 2007 roku,

e/ zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu na terenie Gminy Kórnik,

f/ nadania nazwy osiedla w Szczytnikach,

g/ nadania nazwy ulicy w Kamionkach,

h/ uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik w miejscowości Mościenica,

i/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Borówiec gm. Kórnik,

j/ ze skargi Państwa Danuty i Stanisława Rozmiarków.

8.  Interpelacje i zapytania radnych.

9.  Odpowiedzi na interpelacje.

10. Wolne głosy i wnioski. Informacje.                    

11. Zakończenie sesji.                                                               

 

Przewodniczący Rady Miejskiej   

Maciej Marciniak         

LIX Sesja Rady Miejskiej

  
RADA MIEJSKA w Kórniku zawiadamia,
że 30 sierpnia 2006 roku o godzinie 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku
odbyła się:
 
LIX SESJA RADY
 
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji.

4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej .

6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.

7. Powierzenie stanowisk dyrektora szkoły.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/ zmiany budżetu Gminy Kórnik na rok 2006,

b/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych na terenie  Powiatu Poznańskiego,

c/ zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

d/ wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kórnik do Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „DROGA S11”,

e/ zaopiniowania planu aglomeracji Kórnik,

f/ przekazania w formie aportu sieci wodociągowej znajdującej się w miejscowości Czmoń gm. Kórnik na rzecz Spółki z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne „WODKOM KÓRNIK” z siedzibą w Kórniku,

g/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gądkach gm. Kórnik,

h/ przystąpienia    do    sporządzenia   zmiany    uchwały    Rady    Miejskiej    w    Kórniku  Nr XXXIX/511/2001 z dnia  20 grudnia  2001r.  w sprawie  „zmiany  miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego  terenów  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Koninku (dz. nr ewid.: 69/2, 105, 109/25, 113, 122),  w części dotyczącej dz. nr ewid. 113 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową z usługami osiedlowymi”,

i/ przystąpienia    do   sporządzenia    zmiany     miejscowego   planu   zagospodarowania przestrzennego we wsi Robakowo, gm. Kórnik.

9.  Interpelacje i zapytania radnych.

10.  Odpowiedzi na interpelacje.

11. Wolne głosy i wnioski. Informacje.                    

12. Zakończenie sesji.                                                              

 

Przewodniczący Rady Miejskiej   

Maciej Marciniak         

 

LVIII Sesja Rady Miejskiej

 
RADA MIEJSKA w Kórniku zawiadamia,
że 26 lipca 2006 roku o godzinie 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku
odbyła się:
 
LVIII SESJA RADY
 
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji.

4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej .

6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/ zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej,

b/ nieodpłatnego przejęcia nieruchomości w Kórniku,

c/ nadania nazwy ulicy w Błażejewku,

d/ uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Skrzynkach , gm. Kórnik dla działek nr 159/6 i 160/5,

e/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 492/4 w Kórniku,

f/ przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Borówcu,

g/ podziału gminy Kórnik na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych,

h/  ustalenia stałych obwodów głosowania.

8.  Interpelacje i zapytania radnych.

9.  Odpowiedzi na interpelacje.

10. Wolne głosy i wnioski. Informacje.                    

11. Zakończenie sesji.                                                               

 

Przewodniczący Rady Miejskiej   

Maciej Marciniak             

 

LVII Sesja Rady Miejskiej

 
RADA MIEJSKA w Kórniku zawiadamia,
że 28 czerwca 2006 roku o godzinie 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku
odbyła się:
 
LVII SESJA RADY
 
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji.

4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej .

6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.

7. Informacja nt. projektu mikroregionu Wielkopolski Park Narodowy - zielone płuca Wielkopolski. Referat przedstawi Prezes Stowarzyszenia „Partnerzy dla Samorządu”. p.Ornoch-Tabencka

8. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/ zmiana budżetu gminy Kórnik

b/ określenia zakresu oraz formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kórnik za I półrocze

c/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik w miejscowości Prusinowo.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10.Odpowiedzi na interpelacje.

11. Wolne głosy i wnioski. Informacje.                    

12. Zakończenie sesji.                                                              

 

Przewodniczący Rady Miejskiej   

Maciej Marciniak             

 

LVI Sesja Rady Miejskiej

 
RADA MIEJSKA w Kórniku zawiadamia,
że 31 maja 2006 roku o godzinie 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku
odbyła się:
 
LVI SESJA RADY
 
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji.

4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej .

6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/ wniesienia skarg kasacyjnych od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu i udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do sporządzenia skarg kasacyjnych oraz reprezentowania Rady Miejskiej w Kórniku przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie,

b/ określenia wysokości zobowiązań, które przekraczają kwotę określoną na zadania inwestycyjne w budżecie 2006 roku, do której Burmistrz Gminy Kórnik może zaciągnąć zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji,

c/ udzielenia pomocy finansowej samorządowi Powiatu Poznańskiego,

d/ regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kórnik,

e/ określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

f/ wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu na terenie Gminy Kórnik,

g/  nadania nazwy osiedla w Borówcu,

h/ nadania nazwy osiedla w Prusinowie,

i/ nadania nazw ulicom w Szczytnikach,

j/  uchwalenia zmiany miejscowego  planu zagospodarowania  przestrzennego  we wsi Skrzynki, gmina Kórnik,

k/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik dla m. Czmoniec i Trzykolne Młyny, obręb geod. Czmoniec, gm. Kórnik,

l/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik we wsi Biernatki, gm. Kórnik,

ł/ ze skargi p. Michała Glanca,

m/ ze skargi p. Roberta Krzaka.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Wolne głosy i wnioski. Informacje.                    

11. Zakończenie sesji.                                                              

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Maciej Marciniak

 

LV Sesja Rady Miejskiej

 
RADA MIEJSKA w Kórniku zawiadamia,
że 19 maja 2006 roku o godzinie 14.00 w sali posiedzeń Rady Miejskiej w ratuszu w Bninie
odbyła się:
 
LV nadzwyczajna SESJA RADY
 
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji - stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach :
a/  zmiany budżetu Gminy Kórnik na rok 2006,
b/ nowelizacji dokumentu: Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Kórnik na lata 2004-2006 oraz 2007-2012.
4. Wolne głosy i wnioski. Informacje.                      
5. Zakończenie sesji.                                                               
 
Przewodniczący Rady Miejskiej   
Maciej Marciniak            
 

LIV Sesja Rady Miejskiej

 
RADA MIEJSKA w Kórniku zawiadamia,
że 26 kwietnia 2006r. o godz. 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku
odbyła się:
 
LIV SESJA RADY
 
Część I - ABSOLUTORYJNA
 
1. Otwarcie sesji - stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Sprawozdanie burmistrza z wykonania budżetu gminy za rok 2005.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z prac nad wykonaniem budżetu za rok 2005.
5. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na temat wykonania budżetu gminy Kórnik za 2005r., oraz wniosku absolutoryjnego Komisji Rewizyjnej.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
7. Podjęcie uchwały absolutoryjnej.
 
Część II - ROBOCZA
 
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Sprawozdanie przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
3. Sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej.
4. Sprawozdania komisji rady z działalności międzysesyjnej.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
a/ zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2006 rok,
b/ przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
c/ wprowadzenia opłaty prolongacyjnej,
d/ wyrażenia  zgody na  dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa,
e/ udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Rady Miejskiej w Kórniku przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu,
f/ zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik w miejscowości Skrzynki - Mościenica,
g/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w Skrzynkach w części dotyczącej działek nr 128, 142/1, 145/2, 145/5,
h/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Skrzynki - działki nr ewid. 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 54/2, 54/3, 56/1,
i/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Skrzynki - działki nr ewid. 109/1, 109/2, 109/3, 110, 111/5, 111/7, 111/13, 112, 113,
j/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik w Żernikach i Koninku gm.Kórnik,
k/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dz. nr ewid. od nr 254/28 do nr 254/73 , obręb Borówiec, gm. Kórnik,
l/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla terenów w  rejonie  ulic : Poznańska  i  Woźniaka, obręb Kórnik,
ł/ wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu na terenie Gminy Kórnik.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne głosy i wnioski. Informacje
8. Zakończenie sesji.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej   
Maciej Marciniak               
 

LIII Sesja Rady Miejskiej

 
RADA MIEJSKA w Kórniku zawiadamia,
że 29 marca 2006r. o godz. 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku
odbyła się:
 
LIII  SESJA RADY
 
w porządku obrad m. innymi:
1. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
3. Informacja na temat pozyskiwania środków pozabudżetowych na cele inwestycji gminnych.
4. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.
a/ wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z ponownym wnioskiem o podział miejscowości Kórnik na dwie odrębne miejscowości o nazwach Kórnik, stanowiącej miasto i Bnin stanowiącej obecnie część miasta Kórnik i nadanie Bninowi statusu miasta,
b/ udzielenia pomocy finansowej samorządowi Powiatu Poznańskiego,
c/ udzielenia pomocy finansowej Miastu Katowice,
d/ określenia wysokości zobowiązań, które przekraczają kwotę określoną na zadania inwestycyjne w budżecie 2006 roku, do której Burmistrz Gminy Kórnik może zaciągnąć zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji,
e/ zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
f/ zamiany nieruchomości pod parking i drogę w Kórniku,
g/ kupna nieruchomości w Kórniku,
h/ nadania nazwy osiedla w Czołowie,
i/  nadania nazwy ulicy w Kamionkach,
j/ zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w Kamionkach,
k/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji usług o charakterze osiedlowym na dz. nr ewid. 131/2, obręb Błażejewko, gm. Kórnik,
l/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Żernikach, działki nr ewid. 50/24, 50/27 i 50/28, gm. Kórnik,
m/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dz. nr ewid. 33, obręb Szczytniki, gm. Kórnik,
n/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dz. nr ewid. 517 i 518, obręb Kamionki, gm. Kórnik,
o/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dz. nr ewid. 32/1, obręb Szczytniki, gm. Kórnik,
p/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik w miejscowości Błażejewko,
r/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik w miejscowości Robakowo,
s/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Błażejewku, działki  nr 447/1, 447/2, 448/1, 449/1 i 450/1, obręb Błażejewko,
t/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik w Szczytnikach w części dotyczącej działek nr 39/1, 45/1, 50/1,
u/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Borówiec - działka nr ewid. 274,
w/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Skrzynkach w części dotyczącej działek nr 128, 142/1, 145/2, 145/5,
x/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej dz. nr 95, 96, 98, 99, 100, 101, 103 i 104 w Koninku,
y/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Skrzynki - działki nr ewid. 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 54/2, 54/3, 56/1,
z/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej działek nr ewid. 488/4, 490/2 i 491/2 w Czmońcu,
aa/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Skrzynki - działki nr ewid. 109/1, 109/2, 109/3, 110, 111/5, 111/7, 111/13, 112, 113,
ab/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Borówiec - działka nr ewid. 159/5,
ac/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Borówiec - działki nr ewid. 86, 92 95/1,
ad/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wsi Szczytniki - działki nr ewid. 109/2, 109/3, 109/4 i 109/5,
ae/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kórnik dla terenu wsi Szczytniki - działki nr ewid. 13/4 i 13/5, 193/7, 193/8 i 193/9,
af/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla terenu wsi Szczytniki - działka nr ewid. 193/1, gm. Kórnik
ag/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Koninku, gm. Kórnik,
ah/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Borówiec w rejonie ulic Poznańskiej i Rekreacyjnej - "Borówiec III", gm. Kórnik,
ai/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej "Borówiec II", gm. Kórnik.
6. Wyróżnienia dla sołtysów.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje.
9. Wolne głosy i wnioski. Informacje.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej   
Maciej Marciniak            
 

LII Sesja Rady Miejskiej

 
 Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik zwołano
nadzwyczajną LII Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,
która odbyła się 20 marca 2006r. o godz. 14.00
w sali posiedzeń Rady Miejskiej w Ratuszu w Bninie
  
 LII Sesja Rady
  
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji - stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w następującej sprawie:
a/  zmiany budżetu Gminy Kórnik na rok 2006
4. Wolne głosy i wnioski. Informacje.                      
5. Zakończenie sesji.                                                               
 
Przewodniczący Rady Miejskiej   
Maciej Marciniak            
 

LI Sesja Rady Miejskiej

  
Rada Miejska w Kórniku zawiadamia,
że 22 lutego 2006r. o godz. 1300 w sali Domu Strażaka w Kórniku
odbyła się:
 
 LI  SESJA RADY
 
w porządku obrad m. innymi:
1. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej .
3. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym. Plany pracy Komisji na 2006 rok.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a/  zmiany budżetu Gminy Kórnik na rok 2006,
b/ określenia wysokości zobowiązań, które przekraczają kwotę określoną na zadania inwestycyjne w budżecie 2006 roku, do której Burmistrz Gminy Kórnik może zaciągać zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji,
c/ zamiany nieruchomości pod parking i drogę w Kórniku,
d/ zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje.
7. Wolne głosy i wnioski. Informacje.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej   
Maciej Marciniak           
 

XLVIII Sesja Rady Miejskiej

 
RADA MIEJSKA w Kórniku zawiadamia,
że 28 grudnia 2005r. o godz. 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku
odbyła się:
 
XLVIII SESJA RADY
 
1. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
3. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a/ gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych,
b/ strategii rozwiązywania problemów społecznych,
c/ nadania nazw ulicom w Kamionkach,
d/ wykupu dróg od firmy Realmax,
e/ nabycia sieci wod-kan. od firmy Realmax,
f/ nabycia sieci wod-kan od TBS Partner,
g/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie drogi krajowej S - 11 Kołobrzeg - Poznań - Pleszew - Bytom, obręb Dziećmierowo i Kórnik,
h/ miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego w Czmońca dz.315/3 i 31,
i/ zmiany budżetu gminy Kórnik,
j/ określenia wysokości zobowiązań, które przekraczają kwotę określoną na zadania inwestycyjne w budżecie 2005 roku, do której Burmistrz Gminy Kórnik może zaciągnąć zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji,
k/ wydatków niewygasających z upływem roku 2005.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje.
7. Wolne głosy i wnioski. Informacje.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej         
Maciej Marciniak                   
 

XLVII Sesja Rady Miejskiej

 
 
RADA MIEJSKA w Kórniku zawiadamia,
że 30 listopada 2005 r. o godz. 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku
odbyła się:
 
XLVII  SESJA RADY
 
 
1. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
3. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a/ określenie wysokości stawki podatku od nieruchomości
b/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych
c/ określenie wysokości stawek opłaty administracyjnej
d/ określenie wysokości stawek opłaty miejscowej
e/ opłaty targowej
f/ określenia stawek podatku od posiadania psów
g/ określenia inkasentów oraz wysokości ich wynagradzania
h/ określenia wzorów formularzy podatkowych
i/ zmiany budżetu gminy Kórnik
j/ wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Kórnik oraz jednostek podległych Gminie
k/ przejęcia zadania z Powiatu Poznańskiego
l/ programu współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2006r.
ł/ regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2006r.
m/ zamiany nieruchomości pod parking i drogę
n/ przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Żernikach działki nr ewid. 6/12, gm. Kórnik.
o/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Żernikach, działka nr ewid. 48/6, gm. Kórnik.
p/ przystąpienie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Borówcu
r/ zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kórniku nr XIII/189/2003
s/ zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik w rejonie Borówca, Kamionek, Szczytnik, Koninka, CzmońcaRadzewa
t/ ze skargi Pana Lechosława Marciniaka
u/ ze skargi Państwa Matysiaków
w/ ze skargi Pana Leszka Kominka
z/ ze skargi Pani Teresy Jankowiak
 
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje.
7. Wolne głosy i wnioski. Informacje.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej           
Maciej Marciniak                    
 

XLIX Sesja Rady Miejskiej

 
 Rada Miejska w Kórniku zawiadamia,
że  25 stycznia 2006r. o godz. 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku
odbyła się:
 
XLIX  SESJA RADY
 
 
w porządku obrad m. innymi: 
1. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej .
3. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a/ przekazania w formie aportu sieci wodociągowej Czmoń -Radzewo spółce WODKOM,
b/ przekazania sieci oświetleniowych na rzecz ENEA S.A. w formie darowizny,
c/ zamiany nieruchomości pod parking i drogę w Kórniku,
d/ wykupu gruntów od firmy Realmax,
e/ nabycia sieci wod-kan. od firmy Realmax ,
f/  określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego,
g/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gądkach,
h/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenów północno-wschodniej części gminy Kórnik (Żerniki,Robakowo,Dachowa,Borówiec, Szczodrzykowo, Runowo, Dziećmierowo, Pierzchno, Kromolice),
i/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik w rejonie Borówca, Kamionek, Szczytnik i Koninka,
j/ wynagrodzenia burmistrza.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje.
7. Wolne głosy i wnioski. Informacje.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej   
Maciej Marciniak             
 

L Sesja Rady Miejskiej

 
Rada Miejska w Kórniku zawiadamia,
że  31 stycznia 2006r. o godz. 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku
odbyła się:
 
        L -  BUDŻETOWA SESJA
 
z następującym porządkiem obrad :
1. Otwarcie sesji - stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a/ budżetu Gminy Kórnik na 2006 rok,
b/ stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kórniku - w 2006r.
4. Wolne głosy i wnioski. Informacje.                      
5. Zakończenie sesji.    
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej   
     Maciej Marciniak            
 

XLVI Sesja Rady Miejskiej

 
RADA MIEJSKA w Kórniku zawiadamia,
że 26 października 2005r. o godz.13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku
odbyła się:
 
XLVI SESJA RADY
 
1. Otwarcie sesji - stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a/ zajęcia stanowiska w sprawie restytucji Bnina,
b/ zmiany budżetu gminy Kórnik,
c/ zmiany uchwały w sprawie opłat targowych,
d/ wyrażenia opinii Rady Miejskiej w Kórniku potwierdzającej celowość realizacji zadań i efektywność projektowanych przedsięwzięć rekultywacyjnych przewidzianych do wykonania w 2006 r,
e/ zamiany nieruchomości pod parking i drogę w Kórniku,
f/ zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
g/ zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Gądkach,
h/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Reja w Kórniku,
i/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na Osiedlu Kresowym w Kamionkach.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Wolne głosy i wnioski. Informacje.
11. Zakończenie posiedzenia.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej   
Maciej Marciniak              

XLV sesja Rady Miejskiej

 
RADA MIEJSKA w Kórniku zawiadamia,
że 28 września 2005 r. o godz. 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku
odbyła się:
 
XLV SESJA RADY
 
1. Otwarcie sesji - stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a/ przystąpienia do Związku Miast Polskich,
b/ zaopiniowania planu aglomeracji Kórnik,
c/ kupna nieruchomości w Kórniku obręb Bnin,
d/ zmiany nazwy ulicy w Borówcu,
e/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych między ulicami Reja, Stodolną, Dworcową, Poprzeczną i Poznańską w Kórniku,
f/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Runowie,
g/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej, składów i magazynów w Robakowie, działka nr ewid. 85/1,
h/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kórniku, rejon ul. M. Reja,
i/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik terenów w rejonie obwodnicy m. Kórnika - obręb Skrzynki, Konarskie i Czołowo,
j/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik w Dachowej,
k/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennegoSzczytnikach,
l/ określenia wysokości zobowiązań, które przekraczają kwotę określoną na zadania inwestycyjne w budżecie 2005 roku, do której Burmistrz Gminy Kórnik może zaciągnąć zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji,
ł/ zmiana budżetu,
m/ nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Kórnik a Gminą Koenigstein w Republice Federalnej Niemiec w trybie art. 20 ust.5 ustawy o samorządzie gminnym)
8.Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Wolne głosy i wnioski. Informacje.
11. Zakończenie sesji.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej            
Maciej Marciniak                      

XLIV sesja Rady Miejskiej

 
RADA MIEJSKA w Kórniku zawiadamia,
że 31 sierpnia 2005r. ogodz.13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku
odbyła się:
 
XLIV SESJA RADY
 
z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie sesji.
 
część I Uroczysta
 
2. Wystąpienie Burmistrza na temat 15 - lecia działalności kórnickiego samorządu.
3. Wykład prof. dr hab. Marka Ziółkowskiego na temat przemian społeczno-politycznych w Polsce w okresie 25 lat.
 
część II Robocza
 
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
8.Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a/ zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2005 rok,
b/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług sportu i rekreacji na dz. nr ewid. 243/3, 243/2, 243/1, obręb Bnin, gm. Kórnik.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Wolne głosy i wnioski. Informacje.
13. Zakończenie sesji.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej           
Maciej Marciniak                    
 

XLIII Sesja Rady Miejskiej

 
 
RADA MIEJSKA w Kórniku zawiadamia,
że 27 lipca 2005r. o godz.13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku
odbyła się:
XLIII SESJA RADY
 
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji - stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a/ odwołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
b/ powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
c/ wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 13 października 1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
d/ sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz bonifikat od cen sprzedaży nieruchomości gminnych,
e/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Robakowo, gmina Kórnik
f/ zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Błażejewie,
g/ ze skargi Pana Lechosława Marciniaka.
8.Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Wolne głosy i wnioski. Informacje.
11. Zakończenie sesji.
 
 
Na wniosek BURMISTRZA do porządku obrad zostanie wprowadzony punkt 4 ppkt h w sprawie projektu uchwały, w sprawie sprostowania błędów pisarskich oraz innych oczywistych omyłek w uchwale XI/160/2003 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 czerwca 2003r, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik we wsiach Kamionki, Borówiec, Skrzynki, w części dotyczącej lokalizacji napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 2X400 KV+2X220 KV, po trasie istniejącej linii wysokiego napięcia 220 KV Plewiska-Konin.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej            
Maciej Marciniak                     
 

XLII sesja Rady Miejskiej

 
 
RADA MIEJSKA w Kórniku zawiadamia,
że 29 czerwca 2005r. o godz.13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku
odbyła się:
 
XLII SESJA RADY
 
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji - stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Wyróżnienia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
7. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a/ wzniesienia pomnika Obrońców Ojczyzny na cmentarzu parafialnym w Robakowie,
b/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Kamionki - działki nr 506/2 i 507/1, gm. Kórnik,
c/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Robakowi, gmina Kórnik,
d/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Skrzynki, gmina Kórnik,
e/ zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Błażejewie,
f/ nadania nazw ulicom w Kamionkach,
g/ nadania nazwy ulicy w Dachowej,
h/ ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Kórnik przedszkoli publicznych,
i/ zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2005 rok.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Wolne głosy i wnioski. Informacje.
12. Zakończenie sesji.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej           
Maciej Marciniak                     
 

XLI Sesja Rady Miejskiej

RADA MIEJSKA w Kórniku zawiadamia,
że 25 maja  2005r. o godz.13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku
odbyła się:

XLI SESJA RADY
 
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji - stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Kórniku za 2004r.
6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.
7. Prezentacja materiałów VIII Turnieju Ekologicznego Szkół Podstawowych.  
8. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a/ nieuwzględnienia wezwań do usunięcia naruszenia prawa,
b/ zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2005 rok,
c/ nieodpłatnego przejęcia sieci wodociągowej znajdującej się w miejscowościach Biernatki i Prusinowo gmina Kórnik,
d/ wzniesienia pomnika Obrońcom Ojczyzny na cmentarzu parafialnym w Robakowie,
e/ zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestzrennego miasta i gminy Kórnik w części dot. terenu położonego w miejscowości Robakowo dla działki nr 85/1,
f/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Skrzynkach gmina Kórnik,
g/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej "Osiedle Północne" Kamionki gmina Kórnik,
h/ nadania nazw ulicom w Szczytnikach.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zakończenie sesji.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Maciej Marciniak   
 
      

XL Sesja Rady Miejskiej

RADA MIEJSKA w Kórniku zawiadamia,
że 27 kwietnia  2005r. o godz.13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku
odbyła się:

XL SESJA RADY
 
z następującym porządkiem obrad:
 
Część I - ROBOCZA
 
1. Otwarcie sesji - stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6. Sprawozdania komisji rady z działalności międzysesyjnej.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
a/ zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2005 rok,
b/ zmiany stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - OSiR w Kórniku w 2005 roku,
c/ zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu,
d/ udzielenia pomocy rzeczowej samorządowi powiatu poznańskiego,
e/ uchwalenia " Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kórnik",
f/ uchwalenia " Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kórnik",
g/ uchwalenia planu rozwoju miejscowości Kamionki,
h/ przyjęcia regulaminu udzielenia pomocy materialnej dla uczniów,
 
Część II - ABSOLUTORYJNA
 
8. Wyróżnienia dla sołtysów.
9. Sprawozdanie burmistrza z wykonania budżetu gminy za rok 2004.
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z prac nad wykonaniem budżetu za rok 2004.
11. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nt. wykonania budżetu Gminy Kórnik za 2004 rok oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w tej sprawie.
12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium.
14. Interpelacje i zapytania.
15. Wolne głosy i wnioski. Informacje.
16. Zakończenie sesji.
 
Przewodniczący Rady
Maciej Marciniak  
 
 

XXXIX Sesja rady Miejskiej

RADA MIEJSKA w Kórniku zawiadamia,
że 30 marca 2005r. o godz.13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku
odbyła się:

XXXIX SESJA RADY
 
 
w porządku obrad między innymi:
1. Otwarcie sesji - stwierdzenie quorum i przyjęcie porzadku obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działaności międzysesyjnej.
6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a/ utworzenia rachunków dochodów własnych przy niektówych jednostkach
b/ zmainy budżetu Gminy Kórnik na 2005 rok
c/ określenia wysokości zobowiązań, które przekraczaja kwotę okresloną na zadania inwestycyjne w budzecie 2005 roku, do której Burmistrz Gminy Kórnik może zaciągnąć zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji
d/ emisji obligacji komunalnych
e/ regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na terenie Gminy Kórnik
f/ zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli
g/ regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kórnik na rok 2005
h/ nowelizacji programu: Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kórnik na lata 2003-2012
i/ zmiany uchwały nr XXXVII/424/2005 z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Samorządu Województwa Wielkopolskiego
j/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestzrennego terenu zabudowy mieszkaniowej "Zielone Wzgórze" w Szczytnikach
k/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych między ulicami Dworcowa, Staszica, Wyspiańskiego i Kołłątaja w Kórniku
l/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w miejscowosci Kamionki - działki nr 506/2 i 507/1 gmina Kórnik
ł/ przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej "Osiedle Kresowe" w Kamionkach
m/ przekazania sieci oświetleniowych na rzecz Grupy Energetycznej ENEA S.A. w Poznaniu w formie darowizny
n/ zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kórnik
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Wolne głosy i wnioski. Informacje.
11. Zakończenie sesji.
                                                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                       Maciej Marciniak
 

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej

RADA MIEJSKA w Kórniku zawiadamia,
że 23 lutego 2005r. o godz.13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku
odbyła się:

XXXVIII SESJA RADY
 
w porządku obrad między innymi:
1. Otwarcie sesji - stwierzdenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6.Informacja na temat pozyskiwania środków pozabudżetowych na cele inwestycyjne gminy.
7. Sprawodania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a/ ustalenia przedmiotu działania Komisji Ochrony Środowiska Rady Miejskiej
b/ ustalenia przedmiotu działania Komisji Rolnictwa Rady Miejskiej
c/ zwolnienia z opłaty stałej od wniosku za wpis do ewidencji działalności godpodarczej
d/ nie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
e/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Mościenica, gmina Kórnik
f/ nadania nazwy ulicy w Kamionkach 
g/ nadania nazwy osiedla w Dziećmierowie
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne głosy i wnioski. Informacje.
11. Zakończenie sesji.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
   Maciej Marciniak
 
 

XXXVII Sesja Rady Miejskiej

RADA MIEJSKA w Kórniku zawiadamia,
że 26 stycznia 2005r. o godz.13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku
odbyła się:

XXXVII SESJA RADY
 
w porządku obrad między innymi:
1. Otwarcie sesji - stwierzdenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6. Sprawozdania Komisji Rady.
7. Plany pracy Komisji Rady na 2005r.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a/ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005,
b/ zmiany miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego terenów przemysłowo-składowych Koninko, gm. Kórnik - działka nr 34,
c/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik w Błażejewku,
d/ ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek jej podziału geodezyjnego,
e/ wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
f/ przekazania sieci oświetleniowych na rzecz Grupy Energetycznej ENEA S.A w Poznaniu, w formie darowizny,
g/ rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Śremie,
h/ wydzierżawienia nieruchomości gminnej położonej w Kórniku obręb Bnin w trybie bezprzetargowym,
i/ wydzierżawienia nieruchomości gminnej położonej w Kórniku w trybie bezprzetargowym,
j/ uczestnictwa w Spółce Akcyjnej AQUANET powstałej w wyniku przekształcenia Aquanet Spółka
z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
k/ wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne głosy i wnioski. Informacje.
11. Zakończenie sesji.
                                                                                      
         Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                           Maciej Marciniak 
 

XXXVI Sesja Rady Miejskiej

RADA MIEJSKA w Kórniku zawiadamia,
że 20 stycznia 2005 r. o godz. 13oo w sali Domu Strażaka w Kórniku
odbyła się:
 
XXXVI SESJA RADY
 
w porządku obrad między innymi:
 
1. Otwarcie sesji - stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
a/ budżetu Gminy Kórnik na 2005 rok,
b/ stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kórniku w 2005r.
5. Wolne głosy i wnioski. Informacje.
6. Zakończenie sesji.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej   
Maciej Marciniak     

XXXV Sesja Rady Miejskiej

 
 
RADA MIEJSKA w Kórniku zawiadamia,
że 30 grudnia 2004 r. o godz. 13oo w sali Domu Strażaka w Kórniku
odbyła się:
 
XXXV SESJA RADY
 
w porządku obrad między innymi:
 
1. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
3. Sprawozdania Komisji Rady z działalności międzysesyjnej.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a/ zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2004 rok,
b/ wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Kórnik na 2004 niewygasających z upływem roku budżetowego,
c/ przyjęcia "Programu współpracy samorządu Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005",
d/ wzniesienia pomnika Obrońców Ojczyzny na cmentarzu parafialnym w Robakowie,
e/ sprzedaży lokalu handlowego w Kórniku przy Pl. Niepodległości 5 i 6,
f/ zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik w miejscowości Borowiec, rejon ul. Poznańskiej, działka nr ewid. 263,
g/ zmieniająca uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę,
h/ nadania nazw ulicom i osiedlom w obrębie Skrzynki, w miejscowości Mościenica.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje
7.Wolne głosy i wnioski. Informacje.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej   
Maciej Marciniak      

XXXIV Sesja Rady Miejskiej

 
RADA MIEJSKA w Kórniku zawiadamia,
że dnia 9 grudnia 2004 r. o godz. 14oo w sali Domu Strażaka w Kórniku
odbyła się:
 
XXXIV SESJA RADY
 
w porządku obrad między innymi:
1. Informacja na temat międzynarodowej współpracy gminy Kórnik.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a/ zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2004 rok,
b/ zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na zadania inwestycyjne w latach 2003-2004,
c/ zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy,
d/ zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy przez przedsiębiorców zatrudniających powyżej 10 pracowników,
e/ zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu nowych inwestycji,
f/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych w Kórniku - rejon ulicy Młyńskiej,
g/ zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych w Kórniku rejon ul. Woźniaka.
3. Wolne głosy i wnioski. Informacje.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej   
Maciej Marciniak             

XXXIII Sesja Rady Miejskiej

 
RADA MIEJSKA w Kórniku zawiadamia,
że dnia 24 listopada 2004 r. o godz. 13oo w sali Domu Strażaka w Kórniku
odbyła się:
 
XXXIII SESJA RADY
 
w porządku obrad m. innymi:
1. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności miedzysesyjnej.
3. Sprawozdania Komisji Rady z działalności miedzysesyjnej.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a/ zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2004 rok,
b/ zmiany uchwały w sprawie wysokości zobowiązań, które przekraczają kwotę określoną na zadania inwestycyjne w budżecie 2004r., do której Burmistrz Gminy Kórnik może zaciągnąć zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji,
c/ zwolnień z podatku od środków transportowych z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy,
d/ określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości,
e/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
f/ opłat targowych,
g/ określenia stawek podatku od posiadania psów,
h/ ustalenia stawek opłaty miejscowej,
i/ określenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso podatków,
j/ ustalenia stawek opłaty administracyjnej,
k/ określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego,
l/ wyrażenia zgody na wniesienie przez gminę Kórnik wkładu niepieniężnego do Kórnickiego Przedsiębiorstwa Autobusowego KOMBUS sp. z o.o. z siedzibą w Kórniku,
ł/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie gruntu będącego w jej użytkowaniu wieczystym, w związku z ustanowieniem na rzecz członków Spółdzielni odrębnej własności lokali mieszkalnych lub z przeniesieniem na członków Spółdzielni własności lokali mieszkalnych,
m/ udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Wojciecha w Bninie na prace budowlane w kościele parafialnym,
n/ utworzenia środków specjalnych przy niektórych jednostkach budżetowych oświaty prowadzonych przez Gminę Kórnik,
o/ zamiany nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi w Kórniku,
p/ wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia między gminami: Kleszczewo, Kostrzyn Wlkp., Kórnik i Swarzędz dotyczącego wspólnego korzystania ze składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Rabowice, gmina Swarzędz,
r/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej "Wzgórze Owocowe" w Dziećmierowie, gm. Kórnik,
s/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych w Kórniku, rejon ulicy Młyńskiej,
t/ nadania nazw ulicom w Błażejewie,
u/ nadania nazw ulicom w Borówcu,
w/ nadania nazwy ulicy w Czołowie,
x/ nadania nazwy ulicy w Kamionkach,
y/ nadania nazw ulicom w Szczytnikach,
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje.
7.Wolne głosy i wnioski. Informacje.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej   
Maciej Marciniak            
 

XXXII Sesja Rady Miejskiej

 
RADA MIEJSKA w Kórniku zawiadamia,
że dnia 27 października 2004 r. o godz. 13oo w sali Domu Strażaka w Kórniku
odbyła się:
 
XXXII SESJA RADY
 
w porządku obrad m. innymi:
1. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności miedzysesyjnej.
3. Sprawozdania Komisji Rady z działalności miedzysesyjnej.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a/ wyrażenia opinii o podziale miejscowości Kórnik na dwie odrębne miejscowości o nazwach Kórnik, stanowiącej miasto i Bnin, stanowiącej obecnie część miasta Kórnik i nadanie Bninowi statusu miasta,
b/ wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o podział miejscowości Kórnik na dwie odrębne miejscowości o nazwach Kórnik, stanowiącej miasto i Bnin, stanowiącej obecnie część miasta Kórnik i nadanie Bninowi statusu miasta,
c/ zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2004 rok,
d/ określenia wysokości zobowiązań, które przekraczają kwotę określoną na zadania inwestycyjne w budżecie 2004 roku, do której Burmistrz Gminy Kórnik może zaciągnąć zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji,
e/ zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Gminy Kórnik,
f/ ustalenia sposobu przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych Urzędu Miejskiego w Kórniku,
g/ powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji do orzekania w sprawach dyscyplinarnych pracowników mianowanych Urzędu Miejskiego w Kórniku,
h/ uznania obszaru za użytek ekologiczny,
i/ ustanowienia pomnika przyrody,
j/ wyrażenia opinii Rady Miejskiej w Kórniku potwierdzającej celowość realizacji zadań i efektywność projektowanych przedsięwzięć rekultywacyjnych przewidzianych do wykonania w roku 2005,
k/ zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
l/ nadania nazw ulicom w Borówcu,
ł/ nadania nazwy ulicy w Szczytnikach,
m/ nadania nazwy ulicy w Dachowej,
n/ zmiany uchwały Nr XII/168/2003 dotyczącej nadania nazwy ulicy w Czołowie.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Odpowiedzi na interpelacje
7. Wolne głosy i wnioski. Informacje.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej   
Maciej Marciniak          
 

XXXI Sesja Rady Miejskiej

 
RADA MIEJSKA w Kórniku zawiadamia,
że dnia 29 września 2004 r. o godz. 13oo w sali Domu Strażaka w Kórniku
odbyła się:
 
XXXI SESJA RADY
 
w porządku obrad m. innymi:
1. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
3. Sprawozdania Komisji Rady z działalności międzysesyjnej.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a/ zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2004 rok,
b/ zmiany uchwały w sprawie wysokości zobowiązań, które przekraczają kwotę określoną na zadania inwestycyjne w budżecie 2004 roku, do której Burmistrz Gminy Kórnik może zaciągnąć zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji,
c/ zmiany Statutu gminy Kórnik,
d/ wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody,
e/ szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od zwrotu wydatków za te usługi,
f/ zasad przyznawania i zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej w formie zasiłku okresowego, zasiłku celowego lub pomocy rzeczowej,
g/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej w Błażejewku, gm. Kórnik,
h/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik w miejscowości Borówiec - dla regulacji przebiegu drogi publicznej,
i/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla regulacji przebiegu drogi publicznej w Borówcu, gm. Kórnik.
5. Interpelacje i zapytania.
6.Wolne głosy i wnioski. Informacje.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej           
Maciej Marciniak                    
 

XXX Sesja Rady Miejskiej

 
RADA MIEJSKA w Kórniku zawiadamia,
że dnia 25 sierpnia 2004 r. o godz. 13oo w sali Domu Strażaka w Kórniku
odbyła się:
 
 XXX SESJA RADY
 
w porządku obrad:
1. Otwarcie sesji - stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności miedzysesyjnej.
6. Informacja burmistrza na temat realizacji uchwał Rady Miejskiej.
7. Informacja na temat pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych.
8. Sprawozdanie Komisji Rady Miejskiej
9. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a/ zmiana budżetu Gminy Kórnik na 2004r.
b/ przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik w miejscowości Skrzynki - Mościenica.
c/ przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik w miejscowości Robakowo - dz.nr ewid. 85/1
d/ przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej "Zielone Wzgórze" w Szczytnikach gm. Kórnik
e/ przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej, składów i magazynów w miejscowosci Robakowo - dz. nr ewid. 85/1, gm. Kórnik
f/ przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Kamionki - dz. nr ewid. 506/2 i 507/1, gm. Kórnik
g/ przystąpienie do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Borówcu, Kamionkach, Skrzynkach, Koninku, Sczytnikach, Czmońcu oraz Błażejewku
h/ przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych w Kórniku, rejon ulicy Woźniaka, w części dot. dz. nr ewid. 5/1, 6, 7
i/ przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Borówiec - dz. nr ewid. 254/36, gm. Kórnik
j/ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych w Kórniku, rejon ulicy Młyńskiej, część "A"
k/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kórniku, obręb Bnin
l/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik w Błażejewku
ł/ zmiany uchwały nr XXXV/460/2001 z dnia 17.09.2001 r. dot. nadania nazwy ulicy Nowa Stodolna w Kórniku
m/ uchwalenie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne głosy i wnioski. Informacje.
12. Zakończenie sesji.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej           
             Maciej Marciniak                    
 

XXIX Sesja Rady Miejskiej

 
RADA MIEJSKA w Kórniku zawiadamia,
że dnia 28 lipca 2004 r. o godz. 13.00
odbyła się:
 
XXIX SESJA RADY
 
- punkty 1 - 11 w sali Domu Strażaka w Kórniku
- punkty 12 i 13 w auli Szkoły Podstawowej w Bninie
 
 
w porządku obrad:
1. Otwarcie sesji - stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności miedzysesyjnej.
6. Informacja burmistrza na temat realizacji gminnych inwestycji w 2004 roku.
7. Sprawozdania Komisji Rady z działalności miedzysesyjnej.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a/ określenia zasad zbycia udziałów w Spółce Sater Kórnik Sp. z o. o.
b/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz terenów zabudowy usługowej - baza autobusowa w miejscowości Dziećmierowo - dz. nr ewid. 297/1, gm. Kórnik
c/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów w miejscowości Dziećmierowo - dz. nr ewid. 308/1, 308/3, 311/2, gm. Kórnik
9. Interpelacje i zapytania.
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Wolne głosy i wnioski. Informacje.
12. Przejazd do auli w Szkole Podstawowej w Bninie (wejście od ul. Jeziornej)
- prezentacja filmu dokumentalnego o Bninie
- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przygotowania wniosku Rady Miejskiej w Kórniku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o podział miejscowości Kórnik na dwie odrębne miejscowości o nazwach Kórnik i Bnin oraz nadanie Bninowi statusu miasta.
13. Zakończenie sesji.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej           
Maciej Marciniak                     
 

I Sesja Rady Miejskiej

 
RADA MIEJSKA w Kórniku zawiadamia,
że dnia 19 listopada 2002 r. o godz. 1000 w sali Domu Strażaka w Kórniku
odbyła się:
 
 I SESJA RADY MIEJSKIEJ w Kórniku, w kadencji 2002-2006
 
w porządku obrad m. innymi:
1. Otwarcie sesji - stwierdzenie quorum.
2. Ogłoszenie wyników wyborów przez Przewodniczącego TKW w Kórniku.
3. Złożenie ślubowania radnych.
4. Złożenie ślubowania burmistrza.
5. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
6. Powołanie Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej.
7. Wybór Przewodniczącego Rady i jego zastępców.
8. Powołanie doraźnej komisji ds. rewizji statutu gminy.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie obrad.
 

XXVIII Sesja Rady Miejskiej

 
RADA MIEJSKA w Kórniku zawiadamia,
że dnia 30 czerwca 2004 r.o godz. 13oo w sali Domu Strażaka w Kórniku
odbyła się:
 
XXVIII SESJA RADY
 
w porządku obrad m. innymi:
1. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności miedzysesyjnej.
3. Informacja na temat pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych
4. Sprawozdania Komisji Rady z działalności miedzysesyjnej.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a/ uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kórnik,
b/ zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2004 rok,
c/ zmiany uchwały w sprawie wysokości zobowiązań, które przekraczają kwotę określoną na zadania inwestycyjne w budżecie 2004 roku, do której Burmistrz Gminy Kórnik może zaciągnąć zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji,
d/ zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na zadania inwestycyjne w latach 2003 - 2004,
e/ nadania statutów sołectwom gminy Kórnik,
f/ trybu oraz zasad przyznawania dotacji z budżetu gminy Kórnik organizacjom pozarządowym na cele publiczne,
g/ uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,
h/ ustalenia zasad polityki czynszowej,
i/ zmiany zasad zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości gruntowych oraz bonifikat od cen sprzedaży nieruchomości gminnych,
j/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie,
k/ nadania nazwy ulicom w Robakowie,
l/ nadania nazwy ulicy w Czmoniu,
ł/ zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
m/ kupna nieruchomości w Kórniku,
n/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Koninko - dz. nr ewid. 34/1, 34/3 i 34/4 , gm. Kórnik,
o/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Radzewo - dz. nr ewid. 338/1, 339/1, 399/2, 400/2 oraz część dz. nr 98, gm. Kórnik,
6. Interpelacje i zapytania.
7. Odpowiedzi na interpelacje
8. Wolne głosy i wnioski. Informacje.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej           
Maciej Marciniak                    
 

XXVII Sesja Rady Miejskiej

 
 
RADA MIEJSKA w Kórniku zawiadamia,
że dnia 26 maja 2004 r. o godz. 13oo w sali Domu Strażaka w Kórniku odbyła się:
 
XXVII SESJA RADY
 
w porządku obrad m. innymi:
1. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności miedzysesyjnej.
3. Sprawozdania Komisji Rady z działalności miedzysesyjnej.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a/ nadanie nazwy ulicy w Bninie
b/ nadanie nazwy ulicy w Borówcu
c/ wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
d/ konsultacji społecznych w sprawie przywrócenia Bninowi praw miejskich
e/ zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik w Gądkach
f/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik w Gądkach
g/ zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik obręb Bnin
h/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik obręb Bnin
i/ rozpatrzenie skargi na Burmistrza Gminy Kórnik
5. Interpelacje i zapytania.
6. Odpowiedzi na interpelacje
7.Wolne głosy i wnioski. Informacje.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej       
Maciej Marciniak                 
 

XXVI Sesja Rady Miejskiej

 
RADA MIEJSKA w Kórniku zawiadamia,
że dnia 18 maja 2004 r. o godz. 10oo w sali Domu Strażaka w Kórniku odbyła się:
 
XXVI SESJA RADY
 
 
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji - stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a/ zawarcia porozumienia dotyczącego powierzenia Miastu Poznań zadania publicznego polegającego na prowadzeniu spraw wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych
b/ wyrażenia zgody na wniesienie przez gminę Kórnik wkładu niepieniężnego do Aguanet spółka z o.o.
4. Wolne głosy i wnioski. Informacje.
5. Zakończenie sesji.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej       
Maciej Marciniak                 
 

XX Sesja Rady Miejskiej

 
RADA MIEJSKA w Kórniku zawiadamia,
że dnia 28 stycznia 2004 r. o godz. 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku odbyła się:
 
XX SESJA RADY
 
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji - stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Miejskiej.
4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności miedzysesyjnej.
6. Sprawozdania Komisji Rady.
7. Przedstawienie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kórniku na 2004r.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a/ nowelizacji programu: Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kórnik na lata 2003-2012
b/ wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Kórnik wkładu niepieniężnego do spółki AQUANET Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu
c/ zawarcia porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Kostrzyn zadania publicznego polegającego na budowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie
d/ wystąpienia o zmianę określenia rodzajowego miejscowości Mościenica e/ nadania nazwy ulicy w Koninku
f/ nadania nazw ulicom w Borówcu
g/ nadania nazwy ulicy w Błażejewie
h/ zamiany nieruchomości w Robakowie
i/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik (promenada)
j/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik (ul. Reja)
9. Interpelacje i zapytania.
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11.Wolne głosy i wnioski. Informacje.
12.Zakończenie sesji.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej         
Maciej Marciniak                    
 

XVIII Sesja Rady Miejskiej

 
RADA MIEJSKA w Kórniku zawiadamia,
że dnia 30 grudnia 2003 r. o godz. 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku odbyła się:
 
XVIII SESJA RADY
 
w porządku obrad m. innymi:
1. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresiemiędzysesyjnym.
2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności miedzysesyjnej.
3. Sprawozdania Komisji Rady z działalności miedzysesyjnej.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a/ zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2003 rok
b/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości zobowiązań, które przekraczają kwotę określoną na zadania inwestycyjne w budżecie 2003 roku, do której Burmistrz Gminy Kórnik może zaciągnąć zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji
c/ wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego
d/ gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004r.
e/ zmieniająca uchwałę w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu dla ustalenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych gminy
f/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych gminy
g/ zmieniająca uchwałę w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego - Kórnickiego Ośrodka Informacji i Wydawnictw
h/ rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik we wsiach Kamionki, Szczytniki i Koninko w zakresie wyznaczenia przebiegu drogi publicznej."
i/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy Kórnik we wsiach Kamionki, Szczytniki i Koninko w zakresie wyznaczenia przebiegu drogi publicznej
j/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kórniku w części dotyczącej obszaru pomiędzy ulicami: Reja, Stodolną, Dworcową, Poprzeczną i Poznańską.
k/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kórniku (promenada).
5. Interpelacje i zapytania.
6. Odpowiedzi na interpelacje
7.Wolne głosy i wnioski. Informacje.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej        
Maciej Marciniak                 
 

XVII Sesja Rady Miejskiej

 
RADA MIEJSKA w Kórniku zawiadamia,
że dnia 26 listopada 2003 r. o godz. 13oo w sali Domu Strażaka w Kórniku odbyła się:
 
XVII SESJA RADY
 
w porządku obrad m. innymi:
1. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności miedzysesyjnej.
3. Sprawozdania Komisji Rady z działalności miedzysesyjnej.
4. Wyróżnienia dla sołtysów z gminy Kórnik
5. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a/ zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2003 rok
b/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości zobowiązań, które przekraczają kwotę określoną na zadania inwestycyjne w budżecie 2003 roku, do której Burmistrz Gminy Kórnik może zaciągnąć zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji
c/ opłat targowych
d/ określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku, od nieruchomości
e/ podatku od środków transportowych
f/ podatku rolnego
g/ zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia środków specjalnych przy niektórych jednostkach budżetowych
h/ wynagrodzenia burmistrza
i/ powierzenia Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kórniku wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Gminy Kórnik
j/ nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości w Borówcu gm. Kórnik
k/ rozpatrzenia protestów wniesionych do projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik we wsiach Kamionki, Szczytniki i Koninko w zakresie wyznaczenia przebiegu drogi publicznej."
l/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy Kórnik we wsiach Kamionki, Szczytniki i Koninko w zakresie wyznaczenia przebiegu drogi publicznej
ł/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej siedliskowej w Kamionkach - działka nr 36L/8
m/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej, położonego przy ul. Mieczewskiej w Kamionkach, gm. Kórnik, obejmujący działkę nr 420
n/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Błażejewku
o/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej w Błażejewku, gm. Kórnik
p/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kórniku, obręb Bnin
r/ nieuwzględnienie wezwania do usunięcia naruszenia prawa
6. Interpelacje i zapytania.
7. Odpowiedzi na interpelacje
8.Wolne głosy i wnioski. Informacje.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej       
Maciej Marciniak                  
 

XVI Sesja Rady Miejskiej

 
RADA MIEJSKA w Kórniku zawiadamia,
że dnia 29 października 2003 r. o godz. 13oo w sali Domu Strażaka w Kórniku odbyła się:
 
XVI SESJA RADY
 
w porządku obrad m. innymi:
1. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności miedzysesyjnej.
3. Sprawozdania Komisji Rady z działalności miedzysesyjnej.
4. Informacje dotyczącą Organizacji Pracy Urzędu Miejskiego w Kórniku przedstawi Sekretarz Gminy
5. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a/ wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp.
b/ wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu
c/ nadania Gimnazjum w Kórniku imienia Władysława hr. Zamoyskiego
d/ zmiany statutu Gimnazjum w Kórniku
e/ konsultacji społecznych z mieszkańcami Kórnika
f/ konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Skrzynki
g/ zmiany budżetu
h/ rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Radzewie, działki nr 193/4 i 195/1
i/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Radzewie, dz. nr ewid. 193/4 195/1.
j/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Robakowie, działka nr ewid. 164
k/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Czmońcu, działki nr ewid. 516/3 517/1 i 517/5
l/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Błażejewku, działka nr ewid. 451/2
ł/ przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Czmońcu, gm. Kórnik.
m/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Radzewie, gm. Kórnik.
n/ przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie Żernik, Koninka i Gądek.
o/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gądkach, gm. Kórnik.
p/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kamionkach, gm. Kórnik
r/ nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości w Kórniku.
s/ nadania nazw ulicom w Skrzynkach
t/ nadanie nazwy ulicy w Borówcu
u/ nadanie nazw ulicom w Szczytnikach
w/ wyrażenia opinii Rady Miejskiej w Kórniku potwierdzającej celowość realizacji zadań i efektywność projektowanych przedsięwzięć rekultywacyjnych przewidzianych do wykonania w roku 2004.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Odpowiedzi na interpelacje
9.Wolne głosy i wnioski. Informacje.
10.Zakończenie sesji.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej       
Maciej Marciniak                 
 

XV Sesja Rady Miejskiej

 
RADA MIEJSKA w Kórniku zawiadamia,
że dnia 24 września 2003 r. o godz. 13 oo w sali Domu Strażaka w Kórniku odbyła się:
 
XV SESJA RADY
 
następującym porządkiem obrad :
1. Otwarcie sesji - stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności miedzysesyjnej.
6. Sprawozdania Komisji Rady z działalności miedzysesyjnej.
7. Informacja na temat organizacji zarządzania kryzysowego w gminie Kórnik - prelegent Ryszard Grześkowiak
8. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a/ nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
b/ nie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik w Czmoniu
c/ zmiana budżetu gminy
d/ zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na zadania inwestycyjne w latach 2003-2004.
e/ uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości zobowiązań, które przekraczają kwotę określoną na zadania inwestycyjne w budżecie 2003 roku , do której Burmistrz Gminy Kórnik może zaciągnąć zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji.
f/ zmiany uchwały w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego - Kórnickiego Ośrodka Informacji i Wydawnictw w 2003r.
g/ określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy -Ordynacja Podatkowa
h/ kupna nieruchomości w Dziećmierowie
i/ nadania nazw ulicom w Szczytnikach
j/ zmiany nazwy ulicy w Błażejewie
k/ nadania nazw ulicom w Kamionkach
l/ rozpatrzenia protestów wniesionych do projektu “miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zbiorczej, wewnętrznej drogi dojazdowej dz. nr. 284 i 198/1, obręb Biernatki.
ł/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zbiorczej, wewnętrznej drogi dojazdowej, dz. nr 284 i 198/1, obręb Biernatki.
m/ rozpatrzenia zbiorowego zarzutu wniesionego do projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych w Kórniku, rejon ulicy Młyńskiej, część "A"."
n/ rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych w Kórniku, rejon ulicy Młyńskiej, część "A"."
o/ rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych w Kórniku, rejon ulicy Młyńskiej, część "A"."
p/ rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych w Kórniku, rejon ulicy Młyńskiej, część "A"."
r/ rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych w Kórniku, rejon ulicy Młyńskiej, część "A"."
s/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych w Kórniku, rejon ulicy Młyńskiej, część "A".
t/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych w Kórniku, rejon ulicy Młyńskiej, część "B".
u/ sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej siedliskowej w Kamionkach - działka nr 36L/8
9. Interpelacje i zapytania.
10. Odpowiedzi na interpelacje
11.Wolne głosy i wnioski. Informacje.
12.Zakończenie sesji.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej       
Maciej Marciniak                 
 

XIII Sesja Rady Miejskiej

 
RADA MIEJSKA w Kórniku zawiadamia,
że dnia 27 sierpnia 2003 r. o godz. 13oo w sali Domu Strażaka w Kórniku odbyła się:
 
XIII SESJA RADY
 
w porządku obrad m. innymi:
1.
Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności miedzysesyjnej.
3. Sprawozdania Komisji Rady Miejskiej z działalności miedzysesyjnej.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach :
a/ nie wyrażenia zgody na rozbudowę składowiska odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - obiektami utylizacji odpadów w Czmoniu gm. Kórnik.
b/ uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Kórniku nr XLV/565/2002 z dnia 16 maja 2002r.
c/ wyrażenia woli przystąpienia Gminy Kórnik do Związku Międzygminnego zorganizowanego pod nazwą "Gospodarka Odpadami Gmin Powiatu Poznańskiego i Miasta Poznania"
d/ zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2003 rok
e/ zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na zadania inwestycyjne w latach 2003-2004.
f/ uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości zobowiązań, które przekraczają kwotę określoną na zadania inwestycyjne w budżecie 2003 roku, do której Burmistrz Gminy Kórnik może zaciągnąć zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji.
g/ uchwalenia programu "Strategia Rozwoju Miasta Gminy Kórnik na lata 2003-2012"
h/ w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy
i/ w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu nowych inwestycji
j/ zawarcia porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Kostrzyn zadania publicznego polegającego na budowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie
k/ zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
l/ nadania nazwy ulicy w Borówcu
ł/ kupna nieruchomości we wsi Dziećmierowo
m/ kupna nieruchomości w Kórniku
n/ zamiany nieruchomości w Kórniku
o/ rozpatrzenia protestów wniesionych do projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Prusinowie dla działki nr ew. 50/7 i 51 obręb Prusinowo"
p/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Prusinowie dla działki nr ew. 50/7 i 51 obręb Prusinowo
r/ rozpatrzenia protestów wniesionych do projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zbiorczej, wewnętrznej drogi dojazdowej dz. nr ew. 284 i 198/1, obręb Biernatki"
s/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zbiorczej, wewnętrznej drogi dojazdowej dz. nr ew. 284 i 198/1, obręb Biernatki
t/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Borówiec - dz. nr ew. 335/5-22 oraz 335/25,335/27,335/28,335/29
u/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych w Kórniku, rejon ul. Woźniaka - dz. nr ew. 3i36 oraz 5,6,7,37,38/1,38/2,39/1,39/2
w/ przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kórniku
z/ przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik w części dot. dz. nr ew. 314 obreb Bnin
5. Interpelacje i zapytania.
6. Odpowiedzi na interpelacje
7. Wolne głosy i wnioski. Informacje.
8. Zakończenie sesji.
 
Przewodniczacy Rady Miejskiej       
Maciej Marciniak                  
 

XIV Sesja Rady Miejskiej

 
RADA MIEJSKA w Kórniku zawiadamia,
że dnia 03 września 2003 r. o godz. 13oo w sali Domu Strażaka w Kórniku odbyła się:
 
XIV SESJA RADY
 
w porządku obrad m. innymi:
1. Otwarcie sesji - stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a/ zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2003 rok
b/ zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na zadania inwestycyjne w latach 2003-2004.
c/ uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości zobowiązań, które przekraczają kwotę określoną na zadania inwestycyjne w budżecie 2003 roku , do której Burmistrz Gminy Kórnik może zaciągnąć zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji.
d/ kupna nieruchomości we wsi Dziećmierowo
4. Wolne głosy i wnioski. Informacje.
5.Zakończenie sesji.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej       
Maciej Marciniak                  
 

XII Sesja Rady Miejskiej

 
RADA MIEJSKA w Kórniku zawiadamia,
że dnia 30 lipca 2003 r. o godz. 13oo w sali Domu Strażaka w Kórniku
odbyła się:
 
XII SESJA RADY
 
w porządku obrad m. innymi:
1. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności miedzysesyjnej.
3. Sprawozdania Komisji Rady Miejskiej z działalności miedzysesyjnej.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a/ zmiany budżetu gminy
b/ udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej samorządowi powiatu poznańskiego
c/ określenie przepisów porządkowych w komunikacji miejskiej w Kórniku oraz ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Kórniku
d/ ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych
e/ zmiana nazwy ulicy w Borówcu
f/ nadania nazwy ulicy w Czołowie
g/ nadania nazw ulicom w Kórniku
h/ nadania nazw ulicom w Błażejewie
i/ nadania nazw ulicom w Koninku
j/ nadanie nazwy ulicy w Dachowej
k/ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej na działce nr 536/4 położonej w Kamionkach gm. Kórnik
l/ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej z funkcją rekreacyjną położonego w Błażejewku gm. Kórnik
ł/ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Radzewie dz. nr ew. 391/1, 391/2.
m/ zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kornik dla części terenu wsi Koninko i Gądki
n/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej na dz. nr ew. 101/1 w Kórniku
o/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej na dz. nr ew. 164 w Robakowie
p/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Czmońcu, działki nr ew. 516/3, 517/1, 517/5
r/ sprzedaż nieruchomości w Kórniku obręb Bnin
5. Interpelacje i zapytania.
6. Odpowiedzi na interpelacje.
7. Wolne głosy i wnioski. Informacje.
8.Zakończenie sesji.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej           
Maciej Marciniak                    
 

XI Sesja Rady Miejskiej

 
RADA MIEJSKA w Kórniku zawiadamia,
że dnia 25 czerwca 2003 r. o godz. 13oo w sali Domu Strażaka w Kórniku
odbyła się:
 
XI SESJA RADY
 
w porządku obrad m. innymi:
1. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności miedzysesyjnej.
3. Sprawozdania Komisji Rady Miejskiej z działalności miedzysesyjnej.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a/ zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na zadania inwestycyjne w latach 2003-2004
b/ określenia wysokości zobowiązań , które przekraczają kwotę określoną na zadania inwestycyjne w budżecie 2003r., do której burmistrz gminy Kórnik może zaciągnąć zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji
c/ powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
d/ powołania Rady Sportu, ustalenia jej składu i zasad powoływania oraz regulaminu działania
e/ zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Kamionkach i Szczytnikach
f/ nadania nazw ulicom w Czmoniu
g/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Kórniku, działki nr 458/1 oraz 458/2, obręb Bnin
h/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej - dz. nr 11/3 i 11/5 w Dachowej, gmina Kórnik
i/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej, położonego przy ul. Poznańskiej w Kamionkach, gm. Kórnik
j/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej w Czołowie, gm. Kórnik
k/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Borówiec - działka nr ewid. 350/10
l/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kórnik w części dotyczącej przebiegu napowietrznej linii energetycznej 400 kV
ł/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gądkach.
m/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik
5. Interpelacje i zapytania.
6. Wolne głosy i wnioski. Informacje.
7. Zakończenie sesji.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej           
Maciej Marciniak                   
 

X Sesja Rady Miejskiej

 
RADA MIEJSKA w Kórniku zawiadamia,
że dnia 28 maja 2003 r. o godz. 13oo w sali Domu Strażaka w Kórniku
odbyła się:
 
X SESJA RADY
 
w porządku obrad m. innymi:
1. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności miedzysesyjnej.
3. Sprawozdania Komisji Rady Miejskiej z działalności miedzysesyjnej.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a/ zmiany budżetu gminy na rok 2003
b/ zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na zadania inwestycyjne w latach 2003-2004
c/ powołania sekretarza gminy Kórnik
d/ przystąpienia przez gminę do spółki "Poznańskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
e/ w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
f/ zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulic w Kórniku i Borówcu oraz zmiany nazw ulic w Borówcu
g/ nadania nazwy ulicy w Błażejewku
h/ zmiany uchwały nr I/1/93 w sprawie wprowadzenia Obszaru Chronionego Krajobrazu w Gminie Kórnik
i/ zmiany uchwały nr VII/65/2003 w sprawie kupna nieruchomości w Czołowie
j/ wyrażenie zgody na darowiznę przez gminę Kórnik na rzecz Samorządu Województwa Wielkopolskiego nieruchomości z przeznaczeniem pod budowę drogi obwodowej
k/ przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kórniku
l/ przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kórniku, obręb Bnin
ł/ przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kamionkach
m/ przystąpienie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik w rejonie Koninka i Gądek
n/ rozpatrzenie skargi na bezczynność Burmistrza gminy Kórnik
o/ rozpatrzenie skargi na Burmistrza gminy Kórnik
p/ rozpatrzenie protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kórnik w części dotyczącej przebiegu napowietrznej linii energetycznej
5. Interpelacje i zapytania.
6. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
7. Wolne głosy i wnioski. Informacje.
8. Zakończenie sesji.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kórniku           
Maciej Marciniak                             
 

IX Sesja Rady Miejskiej

 
RADA MIEJSKA w Kórniku zawiadamia,
że dnia 09 maja 2003 r. o godz. 13oo w sali Domu Strażaka w Kórniku
odbyła się:
 
IX SESJA RADY
 
w porządku obrad m. innymi:
1. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności miedzysesyjnej.
3. Sprawozdania Komisji Rady Miejskiej z działalności miedzysesyjnej.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a/ uzgodnienia wartości jednego punktu dla ustalenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych gminy
b/ ustalenia najniższego wynagrodzenia zatrudnionych w jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych gminy
c/ wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Kórnik oraz jednostek podległych
d/ zwolnienia z trybu przetargowego nieruchomości położonej we wsi Szczytniki
e/ darowizny na cele publiczne nieruchomości w Kórniku
f/ nieodpłatnego przejęcia infrastruktury technicznej w Kórniku przy ul. Staszica
g/ zmianie statutów sołectw
h/ nadania nazwy ulicy w Kamionkach
i/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Błażejewku
j/ w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej dla działki nr 433, położonej w Kamionkach, gm. Kórnik
k/ w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej "Marzenie" w Borówcu, gm. Kórnik
l/ w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej dla działek nr 126/2, 126/3 i 126/4, położonych w Borówcu, gm. Kórnik, przez Obserwatorium Astrogeodynamiczne
ł/ w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej dla działek nr 126/2, 126/3 i 126/4, położonych w Borówcu, gm. Kórnik
m/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik w Radzewie dla działki nr ewid. 148/2
n/ w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej, położonego przy ul. Jeziornej w Szczytnikach, gm. Kórnik
5. Interpelacje i zapytania.
6. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
7. Wolne głosy i wnioski. Informacje.
8. Zakończenie sesji.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kórniku           
Maciej Marciniak                          
 

XIX Sesja Rady Miejskiej

 
RADA MIEJSKA w Kórniku zawiadamia,
że dnia 26 stycznia 2004 r. o godz. 16.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku odbędzie się:
 
XIX SESJA RADY
 
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji - stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
a/ stawki dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego - Kórnickiego Ośrodka Informacji i Wydawnictw - w 2004r.
b/ stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kórniku - w 2004r.
c/ budżetu Gminy Kórnik na 2004 rok
4.Wolne głosy i wnioski. Informacje.
5.Zakończenie sesji.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej        
Maciej Marciniak                   
 

VIII Sesja Rady Miejskiej

 
RADA MIEJSKA w Kórniku zawiadamia,
że dnia 30 kwietnia 2003 r. o godz. 13oo w sali Domu Strażaka w Kórniku
odbyła się:
 
VIII SESJA RADY - ABSOLUTORYJNA
 
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji - stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności miedzysesyjnej.
6. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu gminy za rok 2002.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z prac nad wykonaniem budżetu za rok 2002.
8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na temat wykonania budżetu gminy Kórnik za 2002r.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium.
11.Zakończenie sesji.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kórniku           
Maciej Marciniak                               
 

VII Sesja Rady Miejskiej

 
RADA MIEJSKA w Kórniku zawiadamia,
że dnia 26 marca 2003 r. o godz. 13oo w sali Domu Strażaka w Kórniku
odbędzie się:
 
VII SESJA RADY
 
w porządku obrad m. innymi:
1. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności miedzysesyjnej.
3. Sprawozdania Komisji Rady Miejskiej z działalności miedzysesyjnej.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a/ zmiana budżetu gminy Kórnik na rok 2003
b/ określenie wysokości zobowiązań, które przekraczają kwotę określoną na zadania inwestycyjne w budżecie 2003r., do której burmistrz gminy Kórnik może zaciągnąć zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji
c/ zaciągnięcie długoterminowego kredytu na zadania inwestycyjne w latach 2003-2004
d/ nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości we wsi Borówiec
e/ kupno nieruchomości we wsi Konarskie
f/ zwolnień z podatku od nieruchomości
g/ uchwalenie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy
h/ rozpatrzenie protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - działki nr 447/1, 447/2, 448/1, 449/1 i 450/1 - obręb Błażejewko
i/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - działki nr 447/1, 447/2, 448/1, 449/1 i 450/1 - obręb Błażejewko
j/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik - dz. nr ew. 433 w Kamionkach
k/ przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kornik w Błażejewku
l/ przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kornik w Dębcu
ł/ ustalenie składów osobowych Komisji Rolnictwa oraz Komisji Ochrony Środowiska
m/ zmian osobowych w składach Komisji Rady Miejskiej
n/ powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
o/ odwołanie sekretarza
5. Interpelacje i zapytania.
6. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie sesji.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kórniku           
Maciej Marciniak                              

IV Sesja Rady Miejskiej

 
RADA MIEJSKA w Kórniku zawiadamia,
że dnia 30 grudnia 2002 r. o godz. 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku odbędzie się:
 
IV SESJA RADY
 
 
w porządku obrad m. innymi:
1. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności miedzysesyjnej.
3. Sprawozdania Komisji Rady Miejskiej z działalności miedzysesyjnej.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a/ zmiana budżetu gminy Kórnik na rok 2002
b/ wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Kórnik na 2002r. nie wygasających z upływem roku budżetowego
c/ zmiana miejscowego planu zagospodarowania terenu gminy Kórnik we wsi Koninko, w zakresie zmiany przebiegu drogi powiatowej KD-P 549 - działki nr ew. 90/3, 90/4 i 83
d/ przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik w Runowie nr ew. 14/2, 14/6
e/ przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik w Robakowie nr ew. 164
f/ przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik w zakresie lokalizacji stacji transformatorowej 110/15kV oraz linii zasilających 110 kV, w rejonie wsi Robakowo
g/ zaopiniowanie wniosków w sprawie rekultywacji obiektów zgłoszonych do planu wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2003
5. Interpelacje i zapytania.
6. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie sesji.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kórniku            
Maciej Marciniak                                 
 

V Sesja Rady Miejskiej

 
RADA MIEJSKA w Kórniku zawiadamia,
że dnia 29 stycznia 2003 r. o godz. 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku
odbyła się:
 
V SESJA RADY
 
w porządku obrad m. innymi:
1. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności miedzysesyjnej.
3. Sprawozdania Komisji Rady Miejskiej z działalności miedzysesyjnej.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a/ budżety gminy Kórnik na rok 2003
b/ stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego OSIR w roku 2003
c/ stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Gospodarstwa Pomocniczego - Kórnicki Ośrodek Informacji i Wydawnictw "Kórniczanin" w Kórniku, w roku 2003
d/ Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003 do realizacji w Gminie Kórnik
e/ nadanie nazw ulicom we wsi Kamionki i Szczytniki
f/ zmiana miejscowego planu zagospodarowania terenu gminy Kórnik w Bninie dz. nr ew. 326/8
g/ zmiana miejscowego planu zagospodarowania terenu gminy Kórnik w Bninie dz. nr ew. 317
h/ zmiana miejscowego planu zagospodarowania terenu gminy Kórnik w Bninie dz. nr ew. 451-453
i/ zmiana miejscowego planu zagospodarowania terenu gminy Kórnik w Żernikach - lotnisko samolotów cywilnych
j/ zmiana miejscowego planu zagospodarowania terenu gminy Kórnik w Błażejewku dz. nr ew. 176, 177,182, 183,188
k/ zmiana miejscowego planu zagospodarowania terenu gminy Kórnik w Szczytnikach dz. nr ew. 238/16
l/ zmiana miejscowego planu zagospodarowania terenu gminy Kórnik w Borówcu dz. nr ew. 161/22
ł/ zmiana miejscowego planu zagospodarowania terenu gminy Kórnik w Skrzynkach - Mościenicy
m/ zmiana miejscowego planu zagospodarowania terenu gminy Kórnik w Dachowej dz. nr ew. 188
n/ zmiana miejscowego planu zagospodarowania terenu gminy Kórnik w Kamionkach dz. nr ew. 252/21, 252/22
o/ rozpatrzenie protestów wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik w Borówcu
p/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej w Czołowie, gm. Kórnik.
r/ sprzedaży działki w Bninie
s/ kupna nieruchomości w Kórniku
5. Interpelacje i zapytania.
6. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie sesji.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kórniku       
Maciej Marciniak                          
 

VI Sesja Rady Miejskiej

 
RADA MIEJSKA w Kórniku zawiadamia,
że dnia 26 lutego 2003 r. o godz. 13oo w sali Domu Strażaka w Kórniku
odbyła się:
 
VI SESJA RADY
 
w porządku obrad m. innymi:
1. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności miedzysesyjnej.
3. Sprawozdania Komisji Rady Miejskiej z działalności miedzysesyjnej.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a/ upoważnienia burmistrza gminy do lokowania wolnych środków pieniężnych w innych bankach niż prowadzących bankową obsługę budżetu
b/ opłaty targowej
c/ zmiany taryfy opłat za korzystanie z komunikacji autobusowej w spółce "KOMBUS"
d/ regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków w gminie Kórnik
e/ zwolnień z podatku od nieruchomości
f/ kupna nieruchomości we wsi Szczodrzykowo gm. Kórnik
g/ zmiany nazwy ulicy w Borówcu
h/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik w Robakowie
i/ ustanowienia przedstawiciela Gminy Kórnik w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski
5. Interpelacje i zapytania.
6. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kórniku           
Maciej Marciniak                           
 

III Sesja Rady Miejskiej

 
RADA MIEJSKA w Kórniku zawiadamia,
że dnia 10 grudnia 2002 r. o godz. 13oo w sali Domu Strażaka w Kórniku
odbyła się:
 
III SESJA RADY
 
w porządku obrad m. innymi:
1. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności miedzysesyjnej.
3. Sprawozdania Komisji Rady Miejskiej z działalności miedzysesyjnej.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a/ zmiana budżetu gminy Kórnik na rok 2002
b/ określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości w 2003r.
c/ określenia stawek podatku od środków transportowych
d/ określenie stawek podatku od posiadania psów
e/ ustalenia stawek opłaty miejscowej
f/ opłat targowych
g/ ustalenia stawek opłaty administracyjnej
h/ ustalenia zasad na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych
i/ określenie inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso podatków
j/ określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
k/ uchwalenie statutu gminy Kórnik
l/ przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik w Kamionkach
ł/ przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik w Błażejewku
5. Interpelacje i zapytania.
6. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie sesji.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kórniku   
Maciej Marciniak                    
 

II Sesja Rady Miejskiej

 
RADA MIEJSKA w Kórniku zawiadamia,
że dnia 26 listopada 2002 r. o godz. 10oo w sali Domu Strażaka w Kórniku
odbyła się:
 
II SESJA RADY
 
w porządku obrad m. innymi:
1. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności miedzysesyjnej.
3. Sprawozdania Komisji Rady Miejskiej z działalności miedzysesyjnej.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a/ wynagrodzenia burmistrza
b/ ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej, wybór przewodniczącego i jego zastępcy
c/ ustalenie składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów
d/ ustalenie składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego
e/ ustalenie składu osobowego Komisji Oświaty i Polityki Społecznej
f/ ustalenie składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
5. Interpelacje i zapytania.
6. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie sesji.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kórniku   
Maciej Marciniak                   
 

XXI Sesja Rady Miejskiej

 
RADA MIEJSKA w Kórniku zawiadamia,
że dnia 25 lutego 2004 r. o godz. 13.00 w sali Domu Strażaka w Kórniku odbyła się:
 
XXI SESJA RADY
 
w porządku obrad m. innymi:
1. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności miedzysesyjnej.
3. Sprawozdania Komisji Rady.
4. Informacja burmistrza na temat:
a/ organizowania przetargów na zadania inwestycyjne w roku 2004.
b/ pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na zadania inwestycyjne realizowane w 2004 roku.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a/ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2004.
b/ uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku
c/ przekazania zadania gminie Mosina dotyczącego przewozów pasażerskich na trasie Poznań-Starołęka-Borówiec.
d/ określenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie gminy Kórnik.
e/ nieodpłatne przejęcie nieruchomości w Dziećmierowie
6. Interpelacje i zapytania.
7. Wolne głosy i wnioski. Informacje.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej       
Maciej Marciniak                 
 

XXV Sesja Rady Miejskiej

 
RADA MIEJSKA w Kórniku zawiadamia,
że dnia 12 maja 2004 r. o godz. 10oo w sali Domu Strażaka w Kórniku odbyła się:
 
XXV SESJA RADY
 
 
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji - stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a/ ustalenie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kórnik
b/ zawarcia porozumienia dotyczącego powierzenia Miastu Poznań zadania publicznego polegającego na prowadzeniu spraw wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych
c/ wyrażenia zgody na wniesienie przez gminę Kórnik wkładu niepieniężnego do Aguanet spółka z o.o.
4. Wolne głosy i wnioski. Informacje.
5. Zakończenie sesji.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej       
Maciej Marciniak                 
 

XXIV Sesja Rady Miejskiej

 
RADA MIEJSKA w Kórniku zawiadamia,
że dnia 28 kwietnia 2004 r. o godz. 13oo w sali Domu Strażaka w Kórniku odbyła się:
 
XXIV SESJA RADY
 
z następującym porządkiem obrad:
 
część I - ABSOLUTORYJNA
 
1. Otwarcie sesji - stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu gminy za rok 2003.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z prac nad wykonaniem budżetu za rok 2003.
5. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na temat wykonania budżetu gminy Kórnik za 2003r.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium.
 
część II
 
8. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
9. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
10. Sprawozdanie Burmistrza z działalności miedzysesyjnej.
11. Sprawozdania Komisji Rady z działalności miedzysesyjnej.
12. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a/ określenia wysokości zobowiązań, które przekraczają kwotę określoną na zadania inwestycyjne w budżecie 2004r., do której Burmistrz gminy Kórnik może zaciągnąć zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji.
b/ zaciągniecie długoterminowego kredytu w 2004r.
c/ zmiany budżetu gminy Kórnik na 2004r.
d/ zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
e/ zawarcia porozumienia dotyczącego powierzenia Miastu Poznań zadania publicznego polegającego na prowadzeniu spraw wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych
f/ wyrażenia zgody na wniesienie przez gminę Kórnik wkładu niepieniężnego do Aguanet spółka z o.o.
g/ nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w Dziećmierowie gm. Kórnik
h/ nabycia nieruchomości i jej zamiany pod budowę drogi obwodowej Kórnika
i/ nadania nazw ulicom w Kamionkach
j/ nadania nazw ulicom w Konarskim
k/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik w miejscowości Skrzynki-Mościenica
l/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik w miejscowości Radzewo
13. Interpelacje i zapytania.
14. Odpowiedzi na interpelacje.
15.Wolne głosy i wnioski. Informacje.
16.Zakończenie sesji.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej       
Maciej Marciniak                
 

XXIII Sesja Rady Miejskiej

 
RADA MIEJSKA w Kórniku zawiadamia,
że dnia 31 marca 2004 r. o godz. 13oo w sali Domu Strażaka w Kórniku odbyła się:
 
XXIII SESJA RADY
 
w porządku obrad m. innymi:
1. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności miedzysesyjnej.
3. Sprawozdania Komisji Rady z działalności miedzysesyjnej.
4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a/ zmiany budżetu gminy Kórnik na 2004r
b/ upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
c/ zmiany przebiegu ulic w Czmoniu
d/ zmiany przebiegu ulicy w Błażejewie
e/ nadania nazw ulicom w Borówcu
f/ nadania nazwy ulicy w Robakowie
g/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Runowo, gm. Kórnik
h/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik
6. Interpelacje i zapytania.
7. Odpowiedzi na interpelacje
8.Wolne głosy i wnioski. Informacje.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej       
Maciej Marciniak                 
 

XXII Sesja Rady Miejskiej

 
RADA MIEJSKA w Kórniku zawiadamia,
że dnia 10 marca 2004 r. o godz. 13oo w sali Domu Strażaka w Kórniku odbyła się:
 
XXII SESJA RADY
 
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji - stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a/ wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Kórnik wkładu niepieniężnego do spółki AQUANET Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu
b/ zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
c/ przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik
5. Wolne głosy i wnioski. Informacje.
6. Zakończenie sesji.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej       
Maciej Marciniak