logo
logo bip

Uchwały Rady nr III/10/18 z dnia 2018-12-07

W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr III/11/18 z dnia 2018-12-07

W sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr IV/16/18 z dnia 2018-12-28

W sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym z terenu Miasta i Gminy Kórnik
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr IV/17/18 z dnia 2018-12-28

W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego g
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr IV/18/18 z dnia 2018-12-28

W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr V/31/19 z dnia 2019-01-30

W sprawie PLAN pracy komisji rewizyjnej na 2019
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr V/33/19 z dnia 2019-01-30

W sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego i wysokości opłat dodatkowych, ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy dla odpłatnych linii autobusowych komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Kó
Data wejścia w życie: podlega publikacji wchodzi w życie 1.03.2019

Lista załączników

Uchwały Rady nr VI/47/19 z dnia 2019-02-27

W sprawie regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr VII/55/19 z dnia 2019-03-27

W sprawie w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr VIII/70/19 z dnia 2019-04-24

W sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr VIII/73/19 z dnia 2019-04-24

W sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2019 roku
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr IX/82/19 z dnia 2019-05-29

W sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Kórnik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników