logo
logo bip

Uchwały Rady nr III/10/18 z dnia 2018-12-07

W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr III/11/18 z dnia 2018-12-07

W sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr IV/16/18 z dnia 2018-12-28

W sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym z terenu Miasta i Gminy Kórnik
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr IV/17/18 z dnia 2018-12-28

W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego g
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr IV/18/18 z dnia 2018-12-28

W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr V/31/19 z dnia 2019-01-30

W sprawie PLAN pracy komisji rewizyjnej na 2019
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr V/33/19 z dnia 2019-01-30

W sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego i wysokości opłat dodatkowych, ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy dla odpłatnych linii autobusowych komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Kó
Data wejścia w życie: podlega publikacji wchodzi w życie 1.03.2019

Lista załączników

Uchwały Rady nr VI/47/19 z dnia 2019-02-27

W sprawie regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr VII/55/19 z dnia 2019-03-27

W sprawie w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr VIII/70/19 z dnia 2019-04-24

W sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr VIII/73/19 z dnia 2019-04-24

W sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2019 roku
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr IX/82/19 z dnia 2019-05-29

W sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Kórnik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr X/99/19 z dnia 2019-06-26

W sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kórnik.
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr X/100/19 z dnia 2019-06-26

W sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowani
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr X/101/19 z dnia 2019-06-26

W sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr X/103/19 z dnia 2019-06-26

W sprawie określenia przepisów porządkowych w komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Kórnik gdzie Organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Miasto i Gminy Kórnik
Data wejścia w życie: podlega publikacji z mocą obowiązującą od 2019-08-01

Lista załączników

Uchwały Rady nr XI/113/19 z dnia 2019-07-24

W sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIII/141/19 z dnia 2019-09-25

W sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIII/142/19 z dnia 2019-09-25

W sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Kórnik
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIII/143/19 z dnia 2019-09-25

W sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy, a także warunki obliczania i wypłacania za
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIV/158/19 z dnia 2019-10-30

W sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIV/159/19 z dnia 2019-10-30

W sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Kórnik
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XV/169/19 z dnia 2019-11-27

W sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVII/182/19 z dnia 2019-12-30

W sprawie zmieniająca uchwałę ws. ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym z terenu Miasta i Gminy Kórnik
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVII/184/19 z dnia 2019-12-30

W sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik.
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVII/185/19 z dnia 2019-12-30

W sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Miasta i Gminy Kórnik
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVIII/204/20 z dnia 2020-01-29

W sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Kórnik na 2020 rok.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIX/223/20 z dnia 2020-02-26

W sprawie udzielenia dotacji (PAN) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIX/224/20 z dnia 2020-02-26

W sprawie uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XX/240/20 z dnia 2020-04-29

W sprawie zwolnienia rodziców dzieci uczęszczających do żłobka prowadzonego przez Miasto i Gminę Kórnik z opłat za pobyt w okresie zawieszenia działalności jednostki w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa wywołującego chorobę
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XX/243/20 z dnia 2020-04-29

W sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET S.A. na lata 2020 – 2029
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XX/244/20 z dnia 2020-04-29

W sprawie dopłaty do taryfy Spółki z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM KÓRNIK dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowościach: Celestynowo, Czmoń, Czmoniec, Kromolice, Pierzchno, Radzewo, Runowo, Szczodrzykowo, Trzykolne Młyny na terenie Miast
Data wejścia w życie: obowiązuje od 12 czerwca 2020

Lista załączników

Uchwały Rady nr XX/246/20 z dnia 2020-04-29

W sprawie Uchwała w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2020 r.
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XX/254/20 z dnia 2020-04-29

W sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wprowadzenia i ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych, opłat dodatkowych i sposobu ich pobierania.
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XX/255/20 z dnia 2020-04-29

W sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 53/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zakazu handlu na targowisku przy ul. Wojska Polskiego w Kórniku
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XX/256/20 z dnia 2020-04-29

W sprawie zatwierdzenia Zarządzenia nr 71/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zniesienia zakazu handlu na targowisku przy ul. Wojska Polskiego w Kórniku.
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników