logo
logo bip

Uchwały Rady nr IV/19/18 z dnia 2018-12-28

W sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik realizacji zadania polegającego na złożeniu wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu 61/I/OA/3.4/2018/cz.2 – GEPARD II. DOTACJA w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyj
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr IV/26/18 z dnia 2018-12-28

W sprawie powierzenia Wiceburmistrzowi reprezentowania Miasta i Gminy Kórnik w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt”.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr VIII/72/19 z dnia 2019-04-24

W sprawie zamiaru przystąpienia do prac nad koncepcją utworzenia związku międzygminnego realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem pdjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr IX/85/19 z dnia 2019-05-29

W sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem i Gminą Kórnik a Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr IX/86/19 z dnia 2019-05-29

W sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy: Miastem i Gminą Kórnik, Gminą Zaniemyśl, a Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
Data wejścia w życie: wchodzi wżycie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr IX/87/19 z dnia 2019-05-29

W sprawie współdziałania Miasta i Gminy Kórnik z Gminą Śrem w zakresie gminnych przewozów pasażerskich
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr IX/92/19 z dnia 2019-05-29

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami Kórnik i Śrem dotyczącego powierzenia przez gminę Kórnik gminie Śrem zadania w zakresie kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków poprzez podłączenie części gminy Kórnik do infras
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników