logo
logo bip

Uchwały Rady nr LI/702/18 z dnia 2018-10-17

W sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr L/682/18 z dnia 2018-09-26

W sprawie określenie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Kórnik
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr L/675/18 z dnia 2018-09-26

W sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego , za wysługę lat i za warunki pracy, a także warunki obliczania i wypłacania za godziny ponadwymiarowe i
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLIX/663/18 z dnia 2018-07-25

W sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Kórnik
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLIX/665/18 z dnia 2018-07-25

W sprawie przyjęcie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLIX/662/18 z dnia 2018-07-25

W sprawie usytuowania na terenie miasta i gminy Kórnik miejsc sprzedaż i podawania napojów alkoholowych
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLIX/666/18 z dnia 2018-07-25

W sprawie REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLVII/629/18 z dnia 2018-05-30

W sprawie dopłaty do taryfy Spółki z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM KÓRNIK dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowościach: Celestynowo, Czmoń, Czmoniec, Kromolice, Pierzchno, Radzewo, Runowo, Szczodrzykowo, Trzykolne Młyny na terenie Mia
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLVII/628/18 z dnia 2018-05-30

W sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez żłobek prowadzony przez Miasto i Gminę Kórnik
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLVI/616/18 z dnia 2018-04-25

W sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. - Uchwała i uzasadnienie dotacji dot. renowacji elewacji Zamku w Kórniku
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLVI/617/18 z dnia 2018-04-25

W sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta i Gminy Kórnik w sprawie utworzenia Żłobka w Kamionkach oraz nadania mu statutu.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLVI/615/18 z dnia 2018-04-25

W sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLVI/619/18 z dnia 2018-04-25

W sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie gminy
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

uchwały Rady nr XLV/594/18 z dnia 2018-03-28

uchwała

uzasadnienie

Uchwały Rady nr XLV/595/18 z dnia 2018-03-28

W sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych na terenie Miasta i Gminy Kórnik.
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLV/599/18 z dnia 2018-03-28

W sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego w ciągu drogi powiatowej nr 2472P- ulicy Konarskiej w miejscowości Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLIII/575/18 z dnia 2018-01-31

W sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Miasto i Gmina Kórnik jest or
Data wejścia w życie: Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018r., poz. 1153

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLIII/571/18 z dnia 2018-01-31

W sprawie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLII/560/17 z dnia 2017-12-28

W sprawie stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLII/561/17 z dnia 2017-12-28

W sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Kórnik dla publicznych i niepublicznych: przedszkoli, oraz innych form wychowan
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLI/540/17 z dnia 2017-11-29

W sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego i wysokości opłat dodatkowych, ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy dla odpłatnych linii autobusowych komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Kórnik oraz określenia
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLI/549/17 z dnia 2017-11-29

W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Wójkiewicza w Radzewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Wójkiewicza w Radzewie
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLI/543/17 z dnia 2017-11-29

W sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta i Gminy Kórnik
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLI/548/17 z dnia 2017-11-29

W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej- Potulickiej w Kórniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Teofili z Działyńskich Szołd
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLI/545/17 z dnia 2017-11-29

W sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLI/551/17 z dnia 2017-11-29

W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kamionkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kamionkach
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLI/550/17 z dnia 2017-11-29

W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjecia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLI/547/17 z dnia 2017-11-29

W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XL/524/17 z dnia 2017-10-25

W sprawie przedłużenia obowiązujących taryf Spółki Akcyjnej AQUANET z siedzibą w Poznaniu dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na części terenu Miasta i Gminy Kornik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XL/536/17 z dnia 2017-10-25

W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XL/537/17 z dnia 2017-10-25

W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kamionkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kamionkach
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XL/535/17 z dnia 2017-10-25

W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Wójkiewicza w Radzewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Wójkiewicza w Radzewie
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XL/534/17 z dnia 2017-10-25

W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej- Potulickiej w Kórniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Teofili z Działyńskich Szołd
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XL/533/17 z dnia 2017-10-25

W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XL/525/17 z dnia 2017-10-25

W sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kórniku
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XL/526/17 z dnia 2017-10-25

W sprawie wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej na wyznaczonych liniach na terenie Miasta i Gminy Kórnik
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVIII/496/17 z dnia 2017-09-27

W sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVIII/499/17 z dnia 2017-09-27

W sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto i Gminę Kórnik przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVIII/495/17 z dnia 2017-09-27

W sprawie stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVI/463/17 z dnia 2017-07-26

W sprawie uchylająca uchwałę w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego niektórym uczniom oddziałów kasy III i VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie w roku szkolnym 2017/2018
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVI/467/17 z dnia 2017-07-26

W sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto i Gminę Kórnik przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVI/471/17 z dnia 2017-07-26

W sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodaro
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVI/468/17 z dnia 2017-07-26

W sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez żłobek prowadzony przez Miasto i Gminę Kórnik
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVI/473/17 z dnia 2017-07-26

W sprawie wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych w miejscowościach: Czmoń i Robakowo
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVI/470/17 z dnia 2017-07-26

W sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kórnik
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVI/462/17 z dnia 2017-06-21

W sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego niektórym uczniom oddziałów klasy III i VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie w roku szkolnym 2017/2018 .
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXV/447/17 z dnia 2017-06-21

W sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych w miejscowościach: Biernatki i Robakowo na terenie Miasta i Gminy Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXIII/430/17 z dnia 2017-04-26

W sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - dotyczy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Kórniku
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXIII/429/17 z dnia 2017-04-26

W sprawie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - dotyczy Polskiej Akademii Nauk Bibliotece Kórnickiej
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXIII/428/17 z dnia 2017-04-26

W sprawie dopłaty do taryfy Spółki z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM KÓRNIK dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowościach: Celestynowo, Czmoń, Czmoniec, Kromolice, Pierzchno, Radzewo, Runowo, Szczodrzykowo, Trzykolne Młyny na ter
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXIII/427/17 z dnia 2017-04-26

W sprawie zatwierdzenia taryfy Spółki z o.o. wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM KÓRNIK dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowościach: Celestynowo, Czmoń, Czmoniec, Kromolice, Pierzchno, Radzewo, Runowo, Szczodrzykowo, Trzykolne Młyny na terenie M
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXII/384/17 z dnia 2017-03-29

W sprawie uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXI/380/17 z dnia 2017-02-22

W sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Miasto i Gmi
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXI/374/17 z dnia 2017-02-22

W sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXI/381/17 z dnia 2017-02-22

W sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów publicznych szkół podstawowych dla których Miasto i Gmina Kórnik jest organem prowadzącym.
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXX/363/17 z dnia 2017-01-25

W sprawie projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXX/365/17 z dnia 2017-01-25

W sprawie utworzenia Żłobka w Kamionkach oraz nadania mu statutu
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXX/366/17 z dnia 2017-01-25

W sprawie w sprawie utworzenia Przedszkola w Kamionkach, ul. Porannej Rosy 2.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXX/364/17 z dnia 2017-01-25

W sprawie w sprawie: zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Pierzchnie
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXX/358/17 z dnia 2016-01-25

W sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVIII/335/16 z dnia 2016-11-30

W sprawie zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2017r na terenie Miasta i Gminy Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVIII/340/16 z dnia 2016-11-30

W sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych, usytuowanych w miejscowościach: Kórnik, Czołowo, Dachowa, Koninko, Radzewo, Szczytniki, Kamionki na terenie Miasta i Gminy Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXIV/286/16 z dnia 2016-07-27

W sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kórniku”
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVI/306/16 z dnia 2016-09-28

W sprawie uchwała uchylająca uchwałę - strefa płatnego parkowania
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXV/300/16 z dnia 2016-08-31

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie z budżetu Miasta i Gminy Kórnik niepublicznym przedszkolom dotacji, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXIV/285/16 z dnia 2016-07-27

W sprawie utworzenia samorządowej jednostki budżetowej pod nazwą „Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza”
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXI/258/16 z dnia 2016-05-24

W sprawie nadanie imienia Przedszkolu w Szczodrzykowie
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 17.06.2016

Lista załączników

Uchwały Rady nr XX/252/16 z dnia 2016-04-27

W sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kórnik
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XX/253/16 z dnia 2016-04-27

W sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XX/249/16 z dnia 2016-04-27

W sprawie ustalenia dopłaty do taryfy Spółki z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM Kórnik dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowościach: Celestynowo, Czmoń, Czmoniec, Kromolice, Pierzchno, Radzewo, Runowo, Szczodrzykowo, Trzykolne Młyny
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1.06.2016r.

Lista załączników

Uchwały Rady nr XX/248/16 z dnia 2016-04-27

W sprawie zatwierdzenia taryfy spółki z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM Kórnik dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowościach: Celestynowo, Czmoń, Czmoniec, Kromolice, Pierzchno, Radzewo, Runowo, Szczodrzykowo, Trzykolne Młyny na terenie G
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1.06.2016r.

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVIII/220/16 z dnia 2016-02-24

W sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjecia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVII/198/16 z dnia 2016-01-27

W sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016r.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVII/203/16 z dnia 2016-01-27

W sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz\\ określenia kryteriów wyboru ofert
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVII/201/16 z dnia 2016-01-27

W sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVII/202/16 z dnia 2016-01-27

W sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klasy pierwszej publicznego gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVI/182/15 z dnia 2015-12-29

W sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kórnik
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVI/183/15 z dnia 2015-12-29

W sprawie Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XV/154/15 z dnia 2015-11-25

W sprawie zatwierdzenie taryfy Spółki Akcyjnej Aquanet z siedzibą w Poznaniu dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na części terenu Gminy Kórnik, objętej zezwoleniem wydanym przez Burmistrza Gminy Kórnik z dnia 31.12.2012r. na okres
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XV/164/15 z dnia 2015-11-25

W sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XV/162/15 z dnia 2015-11-25

W sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XV/160/15 z dnia 2015-11-25

W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XV/163/15 z dnia 2015-11-25

W sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XV/161/15 z dnia 2015-11-25

W sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XV/168/15 z dnia 2015-11-25

W sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr IX/91/15 z dnia 2015-05-27

W sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia straży miejskiej oraz zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kórniku
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr VII/72/15 z dnia 2015-04-29

W sprawie ustalenia dopłaty do taryfy Spółki z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM KÓRNIK dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowościach: Celestynowo, Czmoń, Czmoniec, Kromolice, Radzewo, Runowo, Szczodrzykowo, Trzykolne Młyny na terenie Gminy
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr VII/71/15 z dnia 2015-04-29

W sprawie zatwierdzenia taryfy Spółki Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM KÓRNIK dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowościach: Celestynowo, Czmoń, Czmoniec, Kromolice, Pierzchno, Radzewo, Runowo, Szczodrzykowo, Trzykolne Młyny na terenie gminy Kór
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr VII/68/15 z dnia 2015-04-29

W sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr VII/70/15 z dnia 2015-04-29

W sprawie przedłużenia obowiązującej taryfy oraz zmiany dopłaty do taryfy Spółki z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM Kórnik dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowościach: Celestynowo, Czmoń, Czmoniec, Kromolice, Pierzchno, Radzewo, Runowo, S
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr VI/57/15 z dnia 2015-03-25

W sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej Rady Miejskiej w Kórniku
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr V/37/15 z dnia 2015-02-25

W sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Kórnik jest organem p
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr V/36/15 z dnia 2015-02-25

W sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Kórnik przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr V/34/15 z dnia 2015-02-25

W sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej w Kamionkach przy ul. Mieczewskiej 36, ustalenia jej obwodu oraz nadania statutu.
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr V/35/15 z dnia 2015-02-25

W sprawie zmiany planu sieci i granic obwodów publicznych szkól podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Kórnik
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr IV/20/15 z dnia 2015-01-28

W sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015r.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr IV/22/15 z dnia 2015-01-28

W sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego i wysokości opłat dodatkowych oraz określenia przepisów porządkowych w komunikacji miejskiej, ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Kórniku.
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr III/12/14 z dnia 2014-12-30

W sprawie ustalenie planu sieci i granic obwodów publicznych szkól podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Kórnik
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników