logo
logo bip

Uchwały Rady nr LI/700/18 z dnia 2018-10-17

W sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Kórnik na lata 2018-2023
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr LI/701/18 z dnia 2018-10-17

W sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLV/596/18 z dnia 2018-03-28

W sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Kórnik na rok 2018.
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLI/541/17 z dnia 2017-11-29

W sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2018 rok.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLI/542/17 z dnia 2017-11-29

W sprawie gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVIII/502/17 z dnia 2017-09-27

W sprawie zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVIII/501/17 z dnia 2017-09-27

W sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2017 – 2026”
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVI/469/17 z dnia 2017-07-26

W sprawie zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXIII/434/17 z dnia 2017-04-26

W sprawie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kórnik na lata 2017–2025
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXII/386/17 z dnia 2017-03-29

W sprawie Program opieki nad zwierzętami bezdomny
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVIII/338/16 z dnia 2016-11-30

W sprawie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVII/322/16 z dnia 2016-10-26

W sprawie zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVII/323/16 z dnia 2016-10-26

W sprawie ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KÓRNIK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2017
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXIV/287/16 z dnia 2016-07-27

W sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2017 - 2021
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXII/276/16 z dnia 2016-06-29

W sprawie uchwalenia \"Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Kórnik\"
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XX/245/16 z dnia 2016-04-27

W sprawie programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar dla MiG Kórnik na 2016r.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIX/241/16 z dnia 2016-03-23

W sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Kórnik na rok 2016
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIX/242/16 z dnia 2016-03-23

W sprawie zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej dla MiG Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVII/204/16 z dnia 2016-01-27

W sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kórnik na lata 2014-2032.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjecia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVII/206/16 z dnia 2016-01-27

W sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Borówiec na lata 2009-2019
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVII/205/15 z dnia 2016-01-27

W sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej Miasta i Gminy Kórnik”.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVII/207/16 z dnia 2016-01-27

W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gądki na lata 2016-2026
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVI/180/15 z dnia 2015-12-29

W sprawie gminny program przeciwdziałania narkomanii
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem 1.01.2016r.

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVI/179/15 z dnia 2015-12-29

W sprawie gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem 1.01.2016r.

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVI/184/15 z dnia 2015-12-29

W sprawie zgłoszenia sołectwa Borówiec Nowy do Programu \"Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020\"
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XV/166/15 z dnia 2015-11-25

W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czmoń na lata 2015-2025
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XV/167/15 z dnia 2015-11-25

W sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2016 rok.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIV/145/15 z dnia 2015-10-28

W sprawie zgłoszenia sołectwa Koninko do Programu \"Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020\"
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XI/117/15 z dnia 2015-07-29

W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Prusinowo na lata 2015-2025
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjecia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XI/116/15 z dnia 2015-07-29

W sprawie zatwierdzenia zaktaulizowanego Planu Odnowy Miejscowości Robakowo na lata 2010-2010
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr X/103/15 z dnia 2015-06-24

W sprawie przyjęcia dokumentów opracowanych w ramach programu„Wzmocnienie współpracy członków Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego w celu kształtowania przestrzeni publicznej służącej wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych”
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr X/102/15 z dnia 2015-06-24

W sprawie programu gospodarowania mieszkaniami
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr VII/76/15 z dnia 2015-04-29

W sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Mościenica na lata 2009-2020
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr VII/77/15 z dnia 2015-04-29

W sprawie zgłoszenia sołectw Gądki i Prusinowo do Programu \"Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020\"
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr VI/56/15 z dnia 2015-03-25

W sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kórnik
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr VI/58/15 z dnia 2015-03-25

W sprawie zgłoszenia sołectwa Czołowo do Programu \"Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020\"
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr III/11/14 z dnia 2014-12-30

W sprawie gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi na 2015r.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników