logo
logo bip
Tryb działania

Tryb działania

 
Uchwała nr III/20/2002 Rady Miejskiej w Kórnik z dnia 10 grudnia 2002r
w sprawie: Statutu Gminy Kórnik
 
 
§ 119
 
1. Burmistrz wykonuje:
a) uchwały Rady,
b) jemu przypisane zadania i kompetencje,
c) zadania powierzone, o ile ich wykonanie - na mocy przepisów obowiązującego prawa - należy do niego
d) inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem.
 
2. Burmistrz wydaje zarządzenia w przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach.
 
3. Zarządzenia numeruje się uwzględniając kolejny numer (cyframi arabskimi) i rok jego wydania. Kolejne numery dotyczą danego roku kalendarzowego.
 
§ 120
 
Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady.
 
§ 121
 
Komisje Rady mogą żądać przybycia Burmistrza na ich posiedzenie.
 
§ 122
 
Zastępca Burmistrza przejmuje wykonanie zadań i kompetencji określonych w § 119 - § 120, w przypadku uzyskania upoważnienia od Burmistrza.