logo
logo bip

Zarządzenie nr 1 z dnia 02.01.2019 roku

w sprawie : wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie wyłącznie w formie elektronicznej

Pobierz :

Zarządzenie - PDF

Załącznik - PDF

 

Zarządzenie nr 2 z dnia 04.01.2019 r.

w sprawie : powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2, położonego w miejscowości Konarskie.

Pobierz :

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 3 z dnia 04 stycznia 2019 r.

w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Pobierz :

Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie nr 4 z dnia 08.01.2019 r.

w sprawie : powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem garażowym, znajdującym się w miejscowości Kórnik obręb Bnin

Pobierz :

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 5 z dnia 08 stycznia 2019 r.

w sprawie : powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko specjalisty ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz specjalisty d/s warunków zabudowy w Wydziale Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz :

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 6 z dnia 08 stycznia 2019 r.

w sprawie : powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Pobierz :

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 7 z dnia 10 stycznia 2019 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Pobierz:
Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie nr 8 z dnia 16 stycznia 2019 r.

w sprawie : zatwierdzenia wzoru umowy na udzielenie dotacji celowej na realizację zadań wykonywanych przez podmioty prowadzące złobki, kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów lub dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2019 r.

Pobierz :

Zarządzenie - PDF

Załącznik 1 - PDF

Załącznik 2 - PDF

Uzasadnienie - PDF

 

Zarządzenie nr 9 z dnia 18 stycznia 2019 r.

w sprawie : powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania funduszy pozabudżetowych w Wydziale Funduszy Pozabudżetowych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz :

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 10 z dnia 18 stycznia 2019r.

w sprawie : powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko specjalisty ds. inwestycji w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz :

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 11 z dnia 23 stycznia 2019 r.

w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Pobierz :

Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie nr 12 z dnia 23 stycznia 2019r.

w sprawie : zmiany w wykazie wyznaczonych pojazdów do wykonywania zadań  z zarządu dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz :

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 13 z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie : powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamionkach ul. Mieczewska 36

Pobierz :

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 14 z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie : powołania Zespołu w celu przygotowania listy obiektów, które należy ująć w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kórnik

Pobierz :

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 15 z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie : upoważnienia Koordynatora Współpracy Międzywydziałowej do dokonywania niektórych czynności z zakresu prawa pracy oraz do podpisywania pism i dokumentów

Pobierz :

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 16 z dnia 30.01.2019 r.

w sprawie : ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Mieście i Gminie Kórnik

Pobierz :

Zarządzenie - PDF

Załącznik - PDF

Uzasadnienie - PDF

Zarządzenie nr 17 z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do klas I szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik

Pobierz :

Zarządzenie - PDF

Załącznik - PDF

Uzasadnienie - PDF

Zarządzenie nr 18 z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie : zasad przygotowania i obiegu umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów zawieranych przez Miasto i Gminę Kórnik

Pobierz :

Zarządzenie i załącznik - PDF

Zarządzenie nr 19 z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Pobierz :

Zarządzenie i załączniki - PDF

 

Zarządzenie nr 20 z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie : powołania Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Kórniku

Pobierz :

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 21 z dnia 05 lutego 2019 r.

w sprawie :  planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2019 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Kórnik.

Pobierz :

Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie nr 22 z dnia 5 lutego 2019 r.

w sprawie : powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko specjalisty ds. promocji internetowej i obsługi BIP w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz :

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie Nr 23 z dnia 6 lutego 2019 r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej

Pobierz:
Zarządzenie i załącznik - PDF

 

Zarządzenie Nr 24 z dnia 6 lutego 2019 r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej

Pobierz:
Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie nr 25 z dnia 11 luty 2019 rok

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Pobierz:
Zarządzenie i załącznik - PDF

Zarządzenie nr 26 z dnia 11 lutego 2019 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Pobierz:
Zarządzenie i wykaz - PDF

Zarządzenie nr 27 z dnia 11 lutego 2019 r.

w sprawie: refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz:
Zarządzenie i załącznik - PDF

Zarządzenie Nr 28 z dnia 12 lutego 2019 r.

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy w roku 2019

Pobierz:
Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie nr 29 z dnia 12 lutego 2019 r.

w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Pobierz :

Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie Nr 30 z dnia 19 lutego 2019 r.

w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Pobierz :

Zarządzenie i załącznik - PDF

 

Zarządzenie nr 32 z dnia 26 lutego 2019 roku

w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Pobierz :

Zarządzenie i załącznik - PDF

Zarządzenie Nr 33 z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Pobierz :

Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie Nr 34 z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu zasad i trybu wykonywania przez sołtysów przedsięwzięć wynikających z ustawy o funduszu sołeckim.

Pobierz:
Zarządzenie  - PDF

REGULAMIN ZASAD I TRYBU WYKONYWANIA PRZEZ SOŁTYSÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O FUNDUSZU SOŁECKIM - PDF
Załącznik nr 1 - PDF
Załącznik nr 2 - PDF
Załącznik nr 3 - PDF
Załącznik nr 4 - PDF
Załącznik nr 5 - PDF
Załącznik nr 6 - PDF
Załącznik nr 7 - PDF

 

Zarządzenie Nr 35 z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie : powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko specjalisty w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz :

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 36 z dnia 7 marca 2019 r.


w sprawie: 
powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko podinspektora ds. promocji internetowej w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

 

Zarządzenie nr 37 z dnia 14 marca 2019 r.


w sprawie: 
ustalenia składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej i Regulaminu jej działania

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

 

Zarządzenie nr 38 z dnia 15 marca 2019 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko specjalisty ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz:
Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 39 z dnia 22 marca 2019 r.

w sprawie: przyznania nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

Pobierz:
Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 40 z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Pobierz:
Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie Nr 41 z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej zgromadzonej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.

Pobierz:
Zarządzenie - PDF

 

Zarządzenie nr 42 z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko specjalisty w Wydziale Eksploatacji i Infrastruktury Technicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz:
Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 43 z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie: powołania składu Rady Sportu

Pobierz:
Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie nr 44 z dnia 29 marca 2019 r.


w sprawie: 
sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 184/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wzorów dokumentacji w zakresie wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowy mi w celu sporządzenia sprawozdań finansowych

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

 

Zarządzenie nr 45 z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy "Gościnni"

Pobierz:
Zarządzenie i Regulamin - PDF

Zarządzenie nr 46 z dnia 3 kwietnia 2019 r.

w sprawie: kontroli warunków i jakości świadczonej opieki w Żłobku "Wesołe Bobasy" w Szczytnikach

Pobierz:
Zarządzenie - PDF
Uzasadnienie - PDF

Zarządzenie nr 47 z dnia 4 kwietnia 2019 r.

w sprawie: powołania Zespołu ds. sytuacji kryzysowej w związku z planowanym strajkiem nauczycieli w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych , dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik

Pobierz:
Zarządzenie - PDF

Zarządzenie Nr 48 z dnia 05.04.2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Pobierz:
Zarządzenie - PDF
Wykaz - PDF

Zarządzenie nr 49 z dnia 8 kwietnia 2019 r.

w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Pobierz :

Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie nr 50 z dnia 8 kwietnia 2019 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko specjalisty w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz :

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie Nr 51 z dnia 9 kwietnia 2019 r.

w sprawie: powołanie operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji na terenie Miasta i Gminy Kórnik w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Pobierz:
Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 52 z dnia 10 kwietnia 2019 r.


w sprawie: 
upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku do wyłonienia podmiotów świadczących usługi prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych i schroniskach dla osób bezdomnych oraz do podpisywania umów z tymi podmiotami

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

 

Zarządzenie Nr 53 z dnia 19.04.2019 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Pobierz:
Zarządzenie - PDF
Wykaz - PDF

Zarządzenie nr 54 z dnia 19 kwietnia 2019 r.

w sprawie: powołania Zespołu do wykonania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na terenie Miasta i Gminy Kórnik w wyborach na posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Pobierz :

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 55 z dnia 26.04.2019 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Pobierz :

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 57 z dnia 6 maja 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Pobierz:
Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie Nr 56 z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie : powołania  Komisji   Rekrutacyjnej   do  wyboru  kandydata  na  stanowisko specjalisty   w  Wydziale  Ochrony Środowiska  i  Rolnictwa  w  Urzędzie Miasta  i  Gminy  Kórnik

Pobierz:
Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 58 z dnia 20.05.2019 r.

w sprawie : w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Pobierz :

Zarządzenie - PDF

 

Zarządzenie Nr 59/2019 z dnia 24.05.2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do oddania w użyczenie

Pobierz:
Zarządzenie - PDF
Wykaz - PDF

Zarządzenie Nr 60 z dnia 24.05.2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Pobierz:
Zarządzenie - PDF
Wykaz - PDF

 

Zarządzenie Nr 61 z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia o powołaniu Zespołu do wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na terenie Miasta i Gminy Kórnik w wyborach na posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 

Pobierz:
Zarządzenie - PDF

Zarządzenie Nr 62 z dnia 27 maja 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Kórniku za 2018 rok

Pobierz:
Zarzadzenie - PDF

Zarządzenie nr 63 z dnia 27 maja 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Kórnickiego Ośrodka Kultury w Kórniku za 2018 rok

Pobierz:
Zarzadzenie - PDF

Zarządzenie nr 64 z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko specjalisty w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz:
Zarządzenie - PDF 

Zarządzenie nr 65 z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Pobierz:
Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie Nr 66 z dnia 3 czerwca 2019 r.

w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu pisanego oferowanego samochodu stanowiącego własność Miasta i Gminy Kórnik oraz powałania komisji przetargowej

Pobierz:
Zarządzenie i załącznik - PDF

Zarządzenie Nr 67 z dnia 3 czerwca 2019 r.

w sprawie: kontroli warunków i jakości świadczonej opieki w żłobku "Hocki Klocki" w Kamionkach

Pobierz:
Zarządzenie - PDF
Uzasadnienie - PDF

Zarządzenie Nr 68 z dnia 5 czerwca 2019 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Pobierz:
Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie Nr 69 z dnia 11 czerwca 2019 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 im. ?Misia Uszatka? w Kórniku

Pobierz:
Zarządzenie - PDF

 

Zarządzenie Nr 70 z dnia 11 czerwca 2019 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko specjalisty w Wydziale Eksploatacji i Infrastruktury  Technicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz:
Zarządzenie - PDF

Zarządzenie Nr 71 z dnia 11 czerwca 2019 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko specjalisty ds. inwestycji w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy  Kórnik.

Pobierz:
Zarządzenia - PDF

Zarządzenie Nr 72 z dnia 18.06.2019 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Pobierz:
Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie nr 73 z dnia 24 czerwca 2019 rok

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Pobierz:
Zarządzenie i załącznik - PDF

Zarządzenie Nr 74 z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: ogłoszenia wyników naboru wniosków na realizacje zadania w zakresie rozwoju sportu w Gminie Kórnik

Pobierz:
Zarządzenie i załącznik - PDF

Zarządzenie Nr 75 z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza.

Pobierz:
Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 76 z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki - PDF

 

Zarządzenie Nr 77 z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Pobierz:

Zarządzenie i załącznik - PDF

Zarządzenie nr 78 z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie nr 79 z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 80 z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Regulamin i załączniki - PDF

Zarządzenie nr 81 z dnia 28 czerwca 2019 r.


w sprawie: 
powołania zespołu powypadkowego, w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku w dniu 31.12.2018 r.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 82 z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 83 z dnia 01 lipca 2019 r.

w sprawie: udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 84 z dnia 01 lipca 2019 r.

w sprawie: udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 85 z dnia 01 lipca 2019 r.

w sprawie: udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 86 z dnia 01 lipca 2019 r.

w sprawie: udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 87 z dnia 01 lipca 2019 r.

w sprawie: udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 88 z dnia 01 lipca 2019 r.

w sprawie: udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 89 z dnia 01 lipca 2019 r.

w sprawie: udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 90 z dnia 01 lipca 2019 r.


w sprawie: 
powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko: Rzecznika  ds. Seniorów w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

 

Zarządzenie nr 91 z dnia 04 lipca 2019 r.


w sprawie:
powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 im. Misia Uszatka w Kórniku

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Uzasadnienie - PDF

Zarządzenie nr 92 z dnia 08 lipca 2019 r.


w sprawie: 
odwołania dyrektora Przedszkola nr 1 im. Misia Uszatka w Kórniku z zajmowanego stanowiska

Pobierz:

Zarządzenie i uzasadnienie - PDF

 

Zarządzenie nr 93 z dnia 08 lipca 2019 r.


w sprawie: 
powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 1 im. Misia Uszatka w Kórniku

Pobierz:

Zarządzenie i uzasadnienie - PDF

 

Zarządzenie nr 94 z dnia 08 lipca 2019 r.


w sprawie: 
powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko: specjalisty w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

 

Zarządzenie nr 95 z dnia 15 lipca 2019 r.


w sprawie: 
zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki - PDF

 

Zarządzenie nr 96 z dnia 15 lipca 2019 r.


w sprawie: 
Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Załącznik: Regulamin Pracy Urzędu Miasta i Gminy Kórnik - PDF

Załączniki do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy Kórnik - PDF

Zarządzenie nr 97 z dnia 15 lipca 2019 r.


w sprawie: 
zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 im. Misia Uszatka w Kórniku

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Uzasadnienie - PDF

 

Zarządzenie nr 98 z dnia 15 lipca 2019 r.


w sprawie: 
powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Uzasadnienie - PDF

 

Zarządzenie nr 99 z dnia 17 lipca 2019 r.


w sprawie: 
zasad delegowania oraz rozliczania kosztów krajowych podróży służbowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz:

Zarządzenie z załącznikami - PDF

 

 

Zarządzenie nr 100 z dnia 24 lipca 2019 r.


w sprawie: 
powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko specjalisty ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz warunków zabudowy w Wydziale Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

 

Zarządzenie nr 101 z dnia 26 lipca 2019 r.


w sprawie: 
zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

 

Zarządzenie nr 102 z dnia 26 lipca 2019 r.


w sprawie: 
Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Załączniki - PDF

 

Zarządzenie nr 103 z dnia 26 lipca 2019 r.


w sprawie: 
ustalania zasad przyznawania dodatku specjalnego oraz nagród dla Wiceburmistrzów Miasta i Gminy Kórnik i Skarbnika Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

 

Zarządzenie nr 104 z dnia 29 lipca 2019 r.


w sprawie: 
powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

 

Zarządzenie nr 105 z dnia 29 lipca 2019 r.


w sprawie: 
zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

 

Zarządzenie nr 105A z dnia 29 lipca 2019 r.


w sprawie: 
reprezentowania Miasta i Gminy Kórnik na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF)

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

 

Zarządzenie nr 105B z dnia 29 lipca 2019 r.


w sprawie: 
wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

 

Zarządzenie nr 106 z dnia 29 lipca 2019 r.

zmieniające zarządzenie o powołaniu Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydat na stanowisko Rzecznika ds. Seniorów w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

 

Zarządzenie nr 107 z dnia 31 lipca 2019 r.


w sprawie: 
w sprawie powołania Komisji w celu protokolarnego zamknięcia ksiąg rachunkowych Przedszkola w Kamionkach za rok 2018 oraz za okres od stycznia do czerwca 2019 roku

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

 

Zarządzenie nr 108 z dnia 31 lipca 2019 r.


w sprawie: 
ustalenia opłat i zasad wynajmu świetlic wiejskich oraz pomieszczeń przynależnych stanowiących własność Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

 

Zarządzenie nr 109 z dnia 31 lipca 2019 r.


w sprawie: 
ustalenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Uzasadnienie - PDF

 

Zarządzenie nr 110 z dnia 31 lipca 2019 r.


w sprawie: 
stwierdzenia nieważności uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa Koninko

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

 

Zarządzenie nr 111 z dnia 9 sierpnia 2019 r.


w sprawie: 
Zasad publikacji informacji w Biuletynie Informacji Publicznej

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Załącznik - PDF

 

Zarządzenie nr 112 z dnia 12 sierpnia 2019 r.


w sprawie: 
zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

 

Zarządzenie nr 113 z dnia 12 sierpnia 2019 r.


w sprawie: 
powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko specjalisty w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

 

Zarządzenie nr 114 z dnia 19 sierpnia 2019 r.


w sprawie: 
wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie wyłącznie w formie elektronicznej

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Uzasadnienie - PDF

 

Zarządzenie nr 115 z dnia 21 sierpnia 2019 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie planu dofinansowywania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2019 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach  prowadzonych przez Miasto i Gminę Kórnik

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Uzasadnienie - PDF

Załącznik - PDF

Zarządzenie nr 116 z dnia 21 sierpnia 2019 r.


w sprawie: 
przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Miasta i Gminy Kórnik Przedszkolu "Akademia Malucha" w Robakowie i Przedszkolu "Akademia Malucha" w Szczytnikach

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Uzasadnienie - PDF

Załącznik - PDF

Zarządzenie nr 117 z dnia 22 sierpnia 2019 r.


w sprawie:
powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 1 im. Misia Uszatka w Kórniku

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

 

 

Zarządzenie nr 118 z dnia 23 sierpnia 2019 r.


w sprawie: 
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Załączniki - PDF

Zarządzenie nr 119 z dnia 23 sierpnia 2019 r.


w sprawie:
 powołania komisji przetargowej w postępowaniu w sprawie zamówień publicznych o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

 

Zarządzenie nr 120 z dnia 26 sierpnia 2019 r.


w sprawie:
 zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

 

Zarządzenie nr 121 z dnia 29 sierpnia 2019 r.


w sprawie:
 wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w postaci elektronicznej dziennika zajęć w świetlicy oraz dziennika pedagoga, psychologa, logopedy, lub innych specjalistów zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Kamionkach

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Uzasadnienie - PDF

 

Zarządzenie nr 122 z dnia 29 sierpnia 2019 r.


w sprawie:
 zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

 

Zarządzenie nr 123 z dnia 2 września 2019 r.


w sprawie:
 udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

 

Zarządzenie nr 124 z dnia 2 września 2019 r.


w sprawie:
 udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu funduszu alimentacyjnego

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

 

Zarządzenie nr 125 z dnia 5 września 2019 r.


w sprawie:
 powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko specjalisty w Wydziale Promocji Gminy, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

 

Zarządzenie nr 126 z dnia 9 września 2019 r.


w sprawie:
 udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

 

Zarządzenie nr 127 z dnia 9 września 2019 r.


w sprawie:
 udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

 

Zarządzenie nr 128 z dnia 9 września 2019 r.


w sprawie:
 udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

 

Zarządzenie nr 129 z dnia 9 września 2019 r.


w sprawie:
 udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

 

Zarządzenie nr 130 z dnia 9 września 2019 r.


w sprawie:
 udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia dobry start

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

 

Zarządzenie nr 131 z dnia 9 września 2019 r.


w sprawie:
 udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia dobry start

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

 

Zarządzenie nr 132 z dnia 9 września 2019 r.


w sprawie:
 udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia dobry start

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

 

Zarządzenie nr 133 z dnia 9 września 2019 r.


w sprawie:
 udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia dobry start

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

 

Zarządzenie nr 134 z dnia 13 września 2019 r.


w sprawie:
 powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów na terenie Miasta i Gminy Kórnik w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i Senatu Rzeczypospolitej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

 

Zarządzenie nr 135 z dnia 13 września 2019 r.


w sprawie:
 powołania Zespołu do wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na terenie Miasta i Gminy Kórnik w wyborach na posłów do Sejmu Rzeczypospolitej i Senatu Rzeczypospolitej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

 

Zarządzenie nr 136 z dnia 13 września 2019 r.


w sprawie:
 zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Załącznik do zarządzenia - PDF

Zarządzenie nr 137 z dnia 18 września 2019 r.


w sprawie:
 zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 138 z dnia 20 września 2019 r.


w sprawie:
 ustalenia wysokości stawek czynszu za wynajmowane lokale mieszkalne i socjalne

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 139 z dnia 23 września 2019 r.


w sprawie:
 powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko: specjalisty ds. inwestycji w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 140 z dnia 23 września 2019 r.


w sprawie:
 powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko: specjalisty ds. zamówień publicznych w Wydziale Funduszy Pozabudżetowych i Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 141 z dnia 23 września 2019 r.


w sprawie:
 powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji na terenie Miasta i Gminy Kórnik w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Kórnik

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 142 z dnia 26 września 2019 r.


w sprawie:
 powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko: specjalisty w Kancelarii Ogólnej w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 143 z dnia 27 września 2019 r.


w sprawie:
 ustalenia dnia wolnego od pracy 24 grudnia 2019 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 144 z dnia 30 września 2019 r.


w sprawie:
 zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 145 z dnia 30 września 2019 r.


w sprawie:
 powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 146 z dnia 4 października 2019 r.


w sprawie:
 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 147 z dnia 8 października 2019 r.


w sprawie:
 zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 149 z dnia 9 października 2019 r.


w sprawie:
 powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 150 z dnia 9 października 2019 r.


w sprawie:
 powołania Zespołu zadaniowego do przygotowania i przeprowadzenia Jarmarku Bożonarodzeniowego w Kórniku w roku 2019 r.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 152 z dnia 14 października 2019 r.


w sprawie:
 powołania Komisji konkursowej do oceny i wyboru prac w Konkursie fotograficznym ?Kórnicki kalendarz 2020?

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 153 z dnia 15 października 2019 r.


w sprawie:
 przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 154 z dnia 15 października 2019 r.


w sprawie:
 zmiany polityki rachunkowości oraz ewidencji kosztów według klasyfikacji paragrafów w układzie rachunku zysków i strat

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Załącznik do zarządzenia - PDF

Zarządzenie nr 155 z dnia 16 października 2019 r.


w sprawie:
 zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 156 z dnia 21 października 2019 r.


w sprawie:
 ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez bank informacją o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego lub przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową informacją o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy imiennego rachunku członka kasy

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 157 z dnia 28 października 2019 r.


w sprawie:
 ustalenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 158 z dnia 31 października 2019 r.


w sprawie:
 zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Pobierz:

Zarządzenie z załącznikiem - PDF

Zarządzenie nr 159 z dnia 31 października 2019 r.


w sprawie:
 powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Pobierz:

Zarządzenie z załącznikiem - PDF

Zarządzenie nr 160 z dnia 7 listopada 2019 r.


w sprawie:
 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Załącznik do zarządzenia - PDF

Zarządzenie nr 161 z dnia 8 listopada 2019 r.


w sprawie:
 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Załącznik do zarządzenia - PDF

Zarządzenie nr 162 z dnia 8 listopada 2019 r.


w sprawie:
 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Załącznik do zarządzenia - PDF

Zarządzenie nr 163 z dnia 8 listopada 2019 r.


w sprawie:
 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Załącznik do zarządzenia - PDF

Zarządzenie nr 164 z dnia 8 listopada 2019 r.


w sprawie:
 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

Pobierz:

Zarządzenie z załącznikiem - PDF

 

Zarządzenie nr 165 z dnia 8 listopada 2019 r.


w sprawie:
 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Załącznik do zarzadzenia - PDF

 

Zarządzenie nr 166 z dnia 14 listopada 2019 r.


w sprawie:
 zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

 

Zarządzenie nr 167 z dnia 15 listopada 2019 r.


w sprawie:
 ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2020 - 2030

Pobierz:

Zarządzenie i projekt - PDF

 

Zarządzenie nr 168 z dnia 15 listopada 2019 r.


w sprawie:
 ustalenia projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2020 rok

Pobierz:

Zarządzenie i projekt - PDF

 

Zarządzenie nr 169 z dnia 15 listopada 2019 r.


w sprawie:
 okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

 

Zarządzenie nr 171 z dnia 28 listopada 2019 r.


w sprawie:
 zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

 

Zarządzenie nr 172 z dnia 29 listopada 2019 r.


w sprawie:
 powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

 

Zarządzenie nr 173 z dnia 29 listopada 2019 r.


w sprawie:
 ustalenia wytycznych w celu opracowania regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro przez jednostki budżetowe Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Załacznik do zarządzenia - PDF

 

Zarządzenie nr 174 z dnia 3 grudnia 2019 r.


w sprawie:
 kontroli warunków i jakości świadczonej opieki w Żłobku ?Pozytywka? w Kórniku i Żłobku ?Słoneczko? w Czmoniu

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Uzasadnienie do zarządzenia - PDF

 

Zarządzenie nr 175 z dnia 4 grudnia 2019 r.


w sprawie:
 powołania komisji przetargowej w postępowaniu w sprawie zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty, określonej w przepisach, wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

 

Zarządzenie nr 176 z dnia 6 grudnia 2019 r.


w sprawie:
 sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Załącznik do zarządzenia - PDF

Zarządzenie nr 177 z dnia 6 grudnia 2019 r.


w sprawie:
 uchylenia Zarządzenia nr 160/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

 

Zarządzenie nr 178 z dnia 6 grudnia 2019 r.


w sprawie:
 zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

 

Zarządzenie nr 180 z dnia 9 grudnia 2019 r.


w sprawie:
 powołania Zespołu do przygotowania statutu Rady Seniorów

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

 

Zarządzenie nr 181 z dnia 17 grudnia 2019 r.


w sprawie:
 zatwierdzenia wzoru umowy na udzielenie dotacji celowej na realizację zadań wykonywanych przez podmioty prowadzące żłobki, kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów lub dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2020 r.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Uzasadnienie - PDF

Załącznik nr 1 - PDF

Załącznik nr 2 - PDF

 

Zarządzenie nr 182 z dnia 18 grudnia 2019 r.


w sprawie:
 zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki - PDF

 

 

Zarządzenie nr 183 z dnia 20 grudnia 2019 r.


w sprawie:
 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

 

Zarządzenie nr 184 z dnia 20 grudnia 2019 r.


w sprawie:
 sprawie ustalenia planu dofinansowywania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i placówki kształcenia nauczycieli, a także formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Kórnik

Pobierz:

Zarządzenie wraz z uzasadnieniem i załącznikami - PDF

 

Zarządzenie nr 185 z dnia 30 grudnia 2019 r.


w sprawie:
 zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki - PDF

 

Zarządzenie nr 186 z dnia 31 grudnia 2019 r.


w sprawie:
 zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki - PDF

 

Zarządzenie nr 187 z dnia 31 grudnia 2019 r.


w sprawie:
 zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki - PDF