logo
logo bip

Zarządzenie nr 1 z dnia 02.01.2019 roku

w sprawie : wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie wyłącznie w formie elektronicznej

Pobierz :

Zarządzenie - PDF

Załącznik - PDF

 

Zarządzenie nr 2 z dnia 04.01.2019 r.

w sprawie : powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2, położonego w miejscowości Konarskie.

Pobierz :

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 3 z dnia 04 stycznia 2019 r.

w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Pobierz :

Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie nr 4 z dnia 08.01.2019 r.

w sprawie : powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem garażowym, znajdującym się w miejscowości Kórnik obręb Bnin

Pobierz :

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 5 z dnia 08 stycznia 2019 r.

w sprawie : powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko specjalisty ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz specjalisty d/s warunków zabudowy w Wydziale Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz :

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 6 z dnia 08 stycznia 2019 r.

w sprawie : powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Pobierz :

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 7 z dnia 10 stycznia 2019 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Pobierz:
Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie nr 8 z dnia 16 stycznia 2019 r.

w sprawie : zatwierdzenia wzoru umowy na udzielenie dotacji celowej na realizację zadań wykonywanych przez podmioty prowadzące złobki, kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów lub dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2019 r.

Pobierz :

Zarządzenie - PDF

Załącznik 1 - PDF

Załącznik 2 - PDF

Uzasadnienie - PDF

 

Zarządzenie nr 9 z dnia 18 stycznia 2019 r.

w sprawie : powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania funduszy pozabudżetowych w Wydziale Funduszy Pozabudżetowych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz :

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 10 z dnia 18 stycznia 2019r.

w sprawie : powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko specjalisty ds. inwestycji w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz :

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 11 z dnia 23 stycznia 2019 r.

w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Pobierz :

Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie nr 12 z dnia 23 stycznia 2019r.

w sprawie : zmiany w wykazie wyznaczonych pojazdów do wykonywania zadań  z zarządu dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz :

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 13 z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie : powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamionkach ul. Mieczewska 36

Pobierz :

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 14 z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie : powołania Zespołu w celu przygotowania listy obiektów, które należy ująć w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kórnik

Pobierz :

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 15 z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie : upoważnienia Koordynatora Współpracy Międzywydziałowej do dokonywania niektórych czynności z zakresu prawa pracy oraz do podpisywania pism i dokumentów

Pobierz :

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 16 z dnia 30.01.2019 r.

w sprawie : ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Mieście i Gminie Kórnik

Pobierz :

Zarządzenie - PDF

Załącznik - PDF

Uzasadnienie - PDF

Zarządzenie nr 17 z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do klas I szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik

Pobierz :

Zarządzenie - PDF

Załącznik - PDF

Uzasadnienie - PDF

Zarządzenie nr 18 z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie : zasad przygotowania i obiegu umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów zawieranych przez Miasto i Gminę Kórnik

Pobierz :

Zarządzenie i załącznik - PDF

Zarządzenie nr 19 z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Pobierz :

Zarządzenie i załączniki - PDF

 

Zarządzenie nr 20 z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie : powołania Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Kórniku

Pobierz :

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 21 z dnia 05 lutego 2019 r.

w sprawie :  planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2019 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Kórnik.

Pobierz :

Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie nr 22 z dnia 5 lutego 2019 r.

w sprawie : powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko specjalisty ds. promocji internetowej i obsługi BIP w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz :

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie Nr 23 z dnia 6 lutego 2019 r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej

Pobierz:
Zarządzenie i załącznik - PDF

 

Zarządzenie Nr 24 z dnia 6 lutego 2019 r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej

Pobierz:
Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie nr 25 z dnia 11 luty 2019 rok

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Pobierz:
Zarządzenie i załącznik - PDF

Zarządzenie nr 26 z dnia 11 lutego 2019 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Pobierz:
Zarządzenie i wykaz - PDF

Zarządzenie nr 27 z dnia 11 lutego 2019 r.

w sprawie: refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz:
Zarządzenie i załącznik - PDF

Zarządzenie Nr 28 z dnia 12 lutego 2019 r.

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy w roku 2019

Pobierz:
Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie nr 29 z dnia 12 lutego 2019 r.

w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Pobierz :

Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie Nr 30 z dnia 19 lutego 2019 r.

w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Pobierz :

Zarządzenie i załącznik - PDF

 

Zarządzenie nr 32 z dnia 26 lutego 2019 roku

w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Pobierz :

Zarządzenie i załącznik - PDF

Zarządzenie Nr 33 z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Pobierz :

Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie Nr 34 z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu zasad i trybu wykonywania przez sołtysów przedsięwzięć wynikających z ustawy o funduszu sołeckim.

Pobierz:
Zarządzenie  - PDF

REGULAMIN ZASAD I TRYBU WYKONYWANIA PRZEZ SOŁTYSÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O FUNDUSZU SOŁECKIM - PDF
Załącznik nr 1 - PDF
Załącznik nr 2 - PDF
Załącznik nr 3 - PDF
Załącznik nr 4 - PDF
Załącznik nr 5 - PDF
Załącznik nr 6 - PDF
Załącznik nr 7 - PDF

 

Zarządzenie Nr 35 z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie : powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko specjalisty w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz :

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 38 z dnia 15 marca 2019 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko specjalisty ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz:
Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 39 z dnia 22 marca 2019 r.

w sprawie: przyznania nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

Pobierz:
Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 40 z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Pobierz:
Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie Nr 41 z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej zgromadzonej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.

Pobierz:
Zarządzenie - PDF

 

Zarządzenie nr 42 z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko specjalisty w Wydziale Eksploatacji i Infrastruktury Technicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz:
Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 43 z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie: powołania składu Rady Sportu

Pobierz:
Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie nr 45 z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy "Gościnni"

Pobierz:
Zarządzenie i Regulamin - PDF

Zarządzenie nr 46 z dnia 3 kwietnia 2019 r.

w sprawie: kontroli warunków i jakości świadczonej opieki w Żłobku "Wesołe Bobasy" w Szczytnikach

Pobierz:
Zarządzenie - PDF
Uzasadnienie - PDF

Zarządzenie nr 47 z dnia 4 kwietnia 2019 r.

w sprawie: powołania Zespołu ds. sytuacji kryzysowej w związku z planowanym strajkiem nauczycieli w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych , dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik

Pobierz:
Zarządzenie - PDF

Zarządzenie Nr 48 z dnia 05.04.2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Pobierz:
Zarządzenie - PDF
Wykaz - PDF

Zarządzenie nr 49 z dnia 8 kwietnia 2019 r.

w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Pobierz :

Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie nr 50 z dnia 8 kwietnia 2019 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko specjalisty w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz :

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie Nr 51 z dnia 9 kwietnia 2019 r.

w sprawie: sprostowania nazw stanowiska zajmowanego przez członków Zespołu powołanego zarządzeniem Nr 173 /2018

Pobierz:
Zarządzenie - PDF

Zarządzenie Nr 53 z dnia 19.04.2019 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Pobierz:
Zarządzenie - PDF
Wykaz - PDF

Zarządzenie nr 54 z dnia 19 kwietnia 2019 r.

w sprawie: powołania Zespołu do wykonania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na terenie Miasta i Gminy Kórnik w wyborach na posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Pobierz :

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 55 z dnia 26.04.2019 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Pobierz :

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 57 z dnia 6 maja 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Pobierz:
Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie Nr 56 z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie : powołania  Komisji   Rekrutacyjnej   do  wyboru  kandydata  na  stanowisko specjalisty   w  Wydziale  Ochrony Środowiska  i  Rolnictwa  w  Urzędzie Miasta  i  Gminy  Kórnik

Pobierz:
Zarządzenie - PDF

Zarządzenie Nr 59/2019 z dnia 24.05.2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do oddania w użyczenie

Pobierz:
Zarządzenie - PDF
Wykaz - PDF

Zarządzenie Nr 60 z dnia 24.05.2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Pobierz:
Zarządzenie - PDF
Wykaz - PDF