logo
logo bip

Zarządzenie nr 1 z dnia 3 stycznia 2017 roku

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Kórnik w roku 2017.

Pobierz:

Zarządzenie -PDF

1)      pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, - POBIERZ

2)      działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,  - POBIERZ

3)      działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, - POBIERZ

4)     nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, - POBIERZ

5)      wypoczynku dzieci i młodzieży, - POBIERZ

6)      kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, - POBIERZ

7)     wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, - POBIERZ

8)      ratownictwa i ochrony ludności. - POBIERZ  

Zarządzenie nr 2 z dnia 3 stycznia 2017 r.

w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Załącznik - PDF  

Zarządzenie nr 3 z dnia 3 stycznia 2017 roku

w sprawie :   powołania  Komisji  Rekrutacyjnej  do wyboru  kandydata  na  stanowisko  specjalisty  ds.  związanych z transportem publicznym, z energią elektryczną i paliwami gazowymi  oraz  wydawaniem decyzji  administracyjnych  dotyczących  dróg  gminnych w Urzędzie  Miasta i Gminy  Kórnik.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF  

Zarządzenie nr 4 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 10 stycznia 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego  przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w miejscowości  Borówiec, gmina Kórnik, przy ulicy  Poznańskiej 47.

Pobierz:
Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 5 z dnia 10 stycznia 2017 roku

W sprawie wprowadzenia regulaminu działania wewnętrznej elektronicznej poczty pracowniczej Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku. 

Pobierz:

- Zarządzanie i regulamin - PDF  

Zarządzenie nr 6 z dnia 10 stycznia 2017 r.

w sprawie: zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kórniku o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro. 

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Załącznik - PDF

Załącznik - PDF  

ZARZĄDZENIE NR 7/ 2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 20.01.2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ofertowego na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości rolnej będącej własnością Miasta i Gminy Kórnik.

Pobierz:

Zarządzenie -PDF

Zarządzanie nr 8 z dnia 23 stycznia 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia wzoru umowy na udzielenie dotacji celowej na realizacje zadań wykonywanych przez podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce na terenie Miasta i Gminy Kórnik.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Załącznik - PDF  

Zarządzenie nr 9 z dnia 27 stycznia 2017 r.

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki - PDF  

Zarządzenie nr 10 z dnia 2 lutego 2017 r.

w sprawie: zmiany  Zarządzenie Nr 54/2014 Burmistrza Gminy Kórnik z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie:  wprowadzenia księgi procedur audytu wewnętrznego i karty audytu wewnętrznego

Pobierz:

Zarządzenie - PDF  

Załącznik - PDF

Zarządzanie nr 11 z dnia 7 lutego 2017 roku

W sprawie: udzielenia upoważnienia - Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku 

Pobierz:

- Zarządzenie - PDF  

Zarządzanie nr 12 z dnia 7 lutego 2017 roku

W sprawie: udzielenia upoważnienia - Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku 

Pobierz:

- Zarządzenie - PDF  

Zarządzanie nr 13 z dnia 7 lutego 2017 roku

W sprawie: udzielenia upoważnienia - Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku 

Pobierz:

- Zarządzenie - PDF  

Zarządzenie nr 14 z dnia 7 lutego 2017 r.

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok 

Pobierz:

- PDF  

Zarządzenie 14a z dnia 17 lutego 2017 r.

W sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu oceny ofert na realizację zajęć pozalekcyjnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto i Gminę Kórnik
 
Pobierz:
Zarządzenie -PDF
Uzasadnienie - PDF 

Zarządzenie nr 15 z dnia 23 lutego 2017 roku

W sprawie: powołania Komisji w celu wyłonienia najlepszych wniosków o stypendia sportowe na podstawie Uchwały Nr XXXIX/428/2013 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 października 2013 r.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF  

Zarządzenie nr 16 z dnia 23 lutego 2017 roku

W sprawie przyznania nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF  

Zarządzenie Nr 17 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 23.02.2017 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia.

Pobierz: 

Zarządznie - PDF

Zarządzenie nr 18 z dnia 24 lutego 2017 r.

w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik

Pobierz:

Zarządzenie - PDF
Załącznik - PDF
Uzasadnienie - PDF

Zarządzenie nr 19 z dnia 24 lutego 2017 r.

W sprawie: określenia  stanowisk , norm przydziału odzieży i obuwia  roboczego oraz środków czystości i napojów

Pobierz:

Zarządzenie i załącznik -PDF  

Zarządzenie nr 20 z dnia 24 lutego 2017 roku

W sprawie: powołania  Komisji  Rekrutacyjnej  do wyboru  kandydata  na  stanowisko  inspektora ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obrony Cywilnej  w Urzędzie  Miasta i Gminy  Kórnik.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF  

Zarządzenie nr 21 z dnia 28 lutego 2017 roku

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki -PDF  

Zarządzenie Nr 22/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 1 marca 2017 roku

w sprawie: formy przekazywania przez kierowników jednostek sprawozdań do Urzędu Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz:

- Zarządzenie - PDF  

Zarządzenie nr 23 z dnia 6 marca 2017 roku

w sprawie: przekazania mienia komunalnego sołectwom.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF  

Zarządzenie nr 24 z dnia 6 marca 2017 r.

W sprawie:  ogłoszenia konkursu  na stanowisko dyrektora

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Ogłoszenie o konkursie - PDF

Uzasadnienie- PDF 

Zarządzenie nr 25 z 10 marca 2017 roku

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki -PDF  

Zarządzanie nr 26 z dnia 16 marca 2017 roku

W sprawie: zasad udzielenia zamówień  publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych o wartości kwoty 30.000,00 euro. 

Pobierz:

- Zarządzenie i regulamin - PDF

- Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik - PDF

- WNIOSEK o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej wartości 25.000 zł netto do 50.000 zł netto - PDF

- WNIOSEK o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej wartości 50.000 zł netto a mniejszej a mniejszej niż równowartość kwoty 30.000 euro - PDFZarządzenie nr 27 z dnia 16 marca 2017 roku.

w sprawie:  Regulaminu  Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF    

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY KÓRNIK
 
ZAKRES DZIAŁANIA STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH URZĘDU
 
STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU
 
ZASADY PODPISYWANIA I TWORZENIA PISM, DOKUMENTÓW I KORESPONDENCJI URZĘDU 
 

Zarządzenie nr 28 z dnia 17.03.2017 r.

w sprawie: kontroli warunków i jakości świadczonej opieki w Niepublicznym Ośrodku Edukacyjnym dla dzieci do lat 7 - NOE w Czmoniu.

Pobierz:

Zarządzenie i uzasadnienie - PDF

Zarządzenie nr 28a z dnia 17.03.2017 r.

w sprawie: wskazania Komisji Rekrutacyjnej własciwej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do nowootworzonego Przedszkola w Kamionkach na rok szkolny 2017/2018

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie Nr 29 z dnia 24 marca 2017 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Pobierz:
Zarządzenie - PDF
Załącznik - PDF

Zarządzenie nr 30 z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów  na stanowiska dyrektorów  publicznych  przedszkoli.

Pobierz:

Zarządzenie -PDF 

Zarządzenie nr 31 z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki - PDF  

Zarządzenie nr 32 z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Załącznik - PDF

Uzasadnienie - PDF  

Zarządzenie nr 34a z dnia 07.04.2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektora Przedszkola nr 1 im. Misia Uszatka w Kórniku, Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie oraz Przedszkola w Kamionkach

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 35/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 07.04.2017 r.

W sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 1 im. Misia Uszatka w Kórniku

Pobierz:

Zarządzenie -PDF

Uzasadnienie -PDF  

Zarządzenie nr 36/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 07.04.2017 r.

W sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Kolorowy Świat Szczodrzykowie.

Pobierz:

Zarządzenie -PDF

Uzasadnienie -PDF  

Zarządzenie nr 37/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 07.04.2017 r.

W sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola w Kamionkach.

Pobierz:

- Zarządzenie -PDF  

- Uzasadnienie -PDF  

Zarządzenie nr 38 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 11 kwietnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II  przetargu licytacyjnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Kórnik obręb Bnin, gmina Kórnik, przy ulicy Zwierzynieckiej.

Pobierz:
Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 39 z dnia 18 kwietnia 2017 r.

w sprawie: instrukcji kasowej oraz instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.

Pobierz:
Zarządzenie i załączniki - 
PDF

Zarządzenie nr 40/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 21 kwietnia 2017 r.

w sprawie uchylenia zarządzeń.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF  

Zarządzenie nr 41 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27.04.2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ograniczonego ustnego na najem lokalu  użytkowego położonego w miejscowości Kórnik obręb Bnin.

Pobierz:
Zarządzenie - PDF

 

Zarządzenie Nr 42/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27.04.2017r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Załacznik - PDF

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzanie nr 43 z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

Pobierz:

Zarządzenie i załącznik - PDF   

Zarządzenie nr 44 z dnia 4 maja 2017 r.

w sprawie: przyjęcie Zasad Budżetu Obywatelskiego Gminy Kórnik na 2018 rok

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Regulamin BOGK 2018 - PDF

Harmonogram BOGK 2018 - PDF

Karta do głosowania BOGK 2018 - PDF

Zarządzenie nr 45 z dnia 8 maja 2017 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki - PDF  

Zarządzenie Nr 46 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 12 .05.2017 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF
Załącznik - PDF  

Zarządzenie Nr 48 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 18.05.2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF
Załącznik - PDF

Zarządzenie nr 49 z dnia 19 maja 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Kórniku za 2016 rok

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki - PDF   

Zarządzenie nr 50 z dnia 19 maja 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Kórnickiego Ośrodka Kultury w Kórniku za 2016 rok.

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie nr 51 z dnia 19 maja 2017 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki - PDF  

Zarządzenie nr 52 z dnia 24 maja 2017 r.

W sprawie: zmiana uchwały budżetowej na 2017 rok. 

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki: - PDF  

Zarządzenie Nr 53/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 maja 2017 roku

w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji w 2017 roku.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF  

Zarządzenie nr 54 /2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 01 czerwca 2017 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, z zakresu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 
pn.: „Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Kórnik możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w Uchwale nr XXX/362/2017 Rady Miasta i Gminy z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto i Gminę Kórnik”.POBIERZ:

Zarządzenie - PDF

Ogłoszenie - PDF

Uzasadnienie - PDF

Załącznik 1 - PDF

Załącznik 2 - PDF

Załącznik 3 - PDF

Załącznik 4 - PDF

Załącznik 5 - PDF

Załącznik 6 - PDF

Zarządzenie nr 54A z dnia 6 czerwca 2017 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
Pobierz:
Zarządzenie i załączniki - PDF  

Zarządzenie Nr 55 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 14.06.2017 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF
Załącznik - PDF

 

Zarządzenie nr 57/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 2/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r.

Pobierz:

Zarządzenie -PDF

Załącznik -PDF  

Zarządzenie nr 58 z dnia 20 czerwca 2017 roku

W sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz:

Zarządzenie -PDF  

Zarządzenie nr 59 z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
Pobierz:
Zarządzenie i załączniki - PDF 

Zarządzenie nr 60 z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w otwartym  konkursie ofert dla niepublicznych przedszkoli.

Pobierz:
Zarządzenie i uzasadnienie - PDF  

Zarządzenia nr 61 z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie nr 62 z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Załącznik - PDF  

Zarządzenie nr 63 z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie: formy przekazywania przez kierowników jednostek sprawozdań do Urzędu Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz:

Zarzadzenie -PDF  

Zarządzenie nr 64 z dnia 7 lipca 2017 r.

w sprawie: ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do Żłobka w Kamionkach w roku 2017.

Pobierz:

Zarządzenie- PDF  

Zarządzenie nr 65 z dnia 07 lipca 2017 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
Pobierz:
Zarządzenie i załączniki - PDF 

Zarządzenie nr 66 z dnia 17 lipca 2017 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
Pobierz:
Zarządzenie i załączniki - PDF 

Zarządzenie nr 68 z dnia 25 lipca 2017 r.

w sprawie: zasad delegowania oraz rozliczania kosztów krajowych podróży służbowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz:
Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie nr 69 z dnia 27 lipca 2017 r.

w sprawie: przyjęcia harmonogramu czynności związanych z włączeniem Gimnazjum w Kórniku do Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku oraz przekształceniem Gimnazjum w Robakowie w Szkołę Podstawową w Robakowie.

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie nr 70 z dnia 27 lipca 2017 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
Pobierz:
Zarządzenie i załączniki - PDF 

Zarządzenie Nr 71 z dnia 28.07.2017 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF
Załącznik - PDF  

 

Zarządzenie nr 72 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28.07.2017r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ofertowego na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości rolnej będącej własnością Miasta i Gminy Kórnik.

Pobierz:

Zarzadzenie - PDF

Zarządzenie Nr 73 z dnia 04.08.2017 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF
Załącznik - PDF  

Zarządzenie nr 74 z dnia 07 sierpnia 2017 r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF  

Zarządzenie nr 75 z dnia 16 sierpnia 2017 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki - PDF  

Zarządzenie Nr 76 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28.08.2017 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Pobierz:
Zarządzenie - PDF
Załącznik - PDF

Zarządzenie Nr 77 z dnia 28.08.2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Pobierz:
Zarządzenie - PDF
Załącznik - PDF

Zarządzenie nr 79 z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie: zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Kórnik samorządowym instytucjom kultury.

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki - PDF  

Zarządzenie nr 80 z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok 

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki - PDF   

Zarządzenie Nr 81 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 01.09.2017 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Pobierz:
Zarządzenie - PDF
Załącznik - PDF

Zarządzenie nr 82 z dnia 1 września 2017 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok 

Pobierz:

Zarządzenie i załącznik - PDF

Zarządzenie nr 83 z dnia 13 września 2017 r.

w sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszu za wynajmowane lokale mieszkalne i socjalne

Pobierz:

Zarządzenie - PDF  

Zarządzenie nr 84 z dnia 13 września 2017 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

Pobierz:
Zarządzenie i załączniki - PDF  

Zarządzenie Nr 85 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 15.09.2017 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Załącznik - PDF

Zarządzanie nr 86 z dnia 19 września 2017 rok

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki - PDF  

Zarządzenie nr 88 z dnia 21 września 2017 r.

w sprawie: powołania  Komisji  Rekrutacyjnej  do wyboru  kandydata  na  stanowisko specjalisty  ds. inwestycji   w Urzędzie  Miasta i Gminy Kórnik.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF  

Zarządzenie nr 89 z dnia 25 września 2017 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości  poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

 

Zarządzenie Nr 90/2017 Burmistrza Gminy Kórnik z dnia 25 września 2017 r

w sprawie : powołania Komisji Rekrutacyjnej  do wyboru kandydata na stanowisko  specjalisty do spraw  gospodarki odpadami w Wydziale Ochrony Środowiska  i  Rolnictwa  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  Kórnik. 

Pobierz: 

Zarządzenie - PDF  

Zarządzenie Nr 91 / 2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 25 września 2017 r.

w sprawie : powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydatów na stanowisko operatora monitoringu w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.
Pobierz: 
Zarządzenie - PDF  

Zarządzenie nr 92 z dnia 25 września 2017 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na wybór agenta emisji obligacji komunalnych.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF  

Zarządzenie Nr 93 /2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 25 września 2017 r.

W sprawie:  powołania   Zespołu  Pracowników  w  celu  wypracowania  regulaminu  Okresowej  Oceny  Pracowników  Urzędu Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz:

Zarządzenie -PDF  

Zarządzenie nr 94 z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie: powołania koordynatora ds. obsługi informatycznej systemu "Wsparcie Organów Wyborczych WOW" w wyborach uzupełniających do rady Miasta i Gminy Kórnik w okręgu wyborczym Nr 20, zarządzonych na dzień 19 listopada 2017 r.

Pobierz:
Zarządzenie - PDF

Zarządzenie Nr 95 / 2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 września 2017 r.

Zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

Pobierz:

Zarządzenie -PDF  

Zarządzenie Nr 96/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 9 października 2017 roku

W sprawie powołania gminnej Komisji ds. szacowania strat powstałych w indywidualnych gospodarstwach w wyniku zdarzenia losowego.

Pobierz: 

Zarządzenie - PDF  

Zarządzenie nr 97 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 11 października 2017 r.

 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia III przetargu licytacyjnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Kórnik obręb Bnin, gmina Kórnik, przy ulicy Zwierzynieckiej.

Pobierz:
Zarządzenie - PDF

Zarządzenie Nr 98 / 2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 11 października 2017 r.

W sprawie: ustalenia regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowinków UMiG Kórnik

Pobierz: 

Zarzadzaenie i załaczniki -PDF

Zarządzenie nr 99 z dnia 16 października 2017 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie nr 100 z dnia 17 października 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych


Pobierz:
Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 101/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 19.10.2017 r.

W sprawie powołania Komisji stypendialnej ds. oceny wniosków o udzielenie pomocy materialnej w roku szkolnym 2017/2018

Pobierz: 

Zarzadzenie - PDF

Uzasadnienie - PDF

Zarządzenie nr 102 z dnia 23 października 2017 r.

w sprawie: przekazania w administrowanie boiska sportowego w miejscowości Kamionki w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012".

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 103 z dnia 23.10.2017 r.

w sprawie: powierzenia Kórnickiemu Centrum Rekreacji i Sportu ?Oaza? administrowanie boiskami sportowymi przy ul. Szkolnej w Borówcu, przy ul. Lipowej i ul. Krauthofera w Kórniku oraz ścieżką zdrowia na terenie lasu Zwierzyniec w Kórniku.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 104 z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie: organizacji stanowiska kierowania Burmistrza Miasta i Gminy w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

 

Zarządzenie Nr 105 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 25.10.2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Pobierz:
Zarządzenie - PDF
Załącznik - PDF

 

Zarządzenie nr 106 z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie: instrukcji kasowej oraz instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz:
Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie nr 107 z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie: wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej majatku w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie nr 108 z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie nr 109/2017 z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie polityki rachunkowej, procedur kontroli finansowej, planu kont dla jednostki budżetowej i organu w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik 

Pobierz:

Zarządzenie i złączniki - PDF

Zarządzenie nr 110 z dnia 27 października 2017 r.

Uchylające Zarządzenia Burmistrza Gminy Kórnik w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd oraz jednostki organizacyjne Gminy.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 111 z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie nr 112/2017 z dnia 6 listopada 2017 r

w sprawie powołania komisji ds. wyceny środa trwałego 

Pobierz: 

Zarządzenie i załacznki - PDF

Zarządzenie nr 113 z dnia 8 listopada 2017 r.

w sprawie powołania zespołu nad realizacją udzielonego zamówienia w postępowaniu o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

Pobierz: 

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie Nr 114 / 2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 10 listopada 2017 r.

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. 

Pobierz:

Zarzadzenie - PDF

Zarządzenie nr 115 z dnia 10 listopada 2017 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko specjalisty ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz:
Zarządzenie - PDF

Zarządzenie Nr 116/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 14 listopada 2017r.

W sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2018 - 2027

Pobierz:

Zarzadzenie - PDF

Zarządzenie Nr 117/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 14 listopada 2017r.

W sprawie: ustalenia projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2018 rok

Pobierz:

Zarzadzenie -PDF

Zarządzenie Nr 118 /2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 14 listopada 2017 r.

W sprawie:  powołania Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Kórniku


Pobierz:

Zarzadzenie - PDF

Zarządzenie Nr 119/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 20 listopada 2017r.

W sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok. 

Pobierz:

Zarzadzenie - PDF

Zarządzenie nr 120 z dnia 20 listopada 2017 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko specjalisty ds. związanych ze zbiorowym transportem publicznym, z energią elektryczną i paliwami gazowymi w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w wymiarze pełnego etatu

Pobierz:
Zarządzenie - PDF

Zarządzenie Nr 121/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 listopada 2017r.

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok 

Pobierz:

Zarądzenie - PDF

Zarządzenie nr 122 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 1 grudnia 2017 r.

w sprawie: przekazania w administrowanie boiska sportowego w miejscowości Kamionki w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 123 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 1 grudnia 2017 r.

w sprawie: powierzenia Kórnickiemu Centrum Rekreacji i Sportu ?Oaza? administrowanie boiskami sportowymi przy ul. Szkolnej w Borówcu, przy ul. Lipowej i ul. Krauthofera w Kórniku oraz ścieżką zdrowia na terenie lasu Zwierzyniec w Kórniku.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzanie nr 124 z dnia 8 grudnia 2017 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie nr 125 z dnia 8 grudnia 2017 r.

w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart platniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Miasta i Gminy Kórnik oraz rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu.

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenia nr 126 z dnia 15.12.2017 r..

w sprawie: okresowej oceny pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenia nr 127 z dnia 15.12.2017 r..

w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku na 2018 r.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie Nr 128 z dnia 18 grudnia 2017

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Pobierz:

Zarządznie i załącznik - PDF

Zarządzenie Nr 129 z dnia 18.12.2017

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Kórniku.

Pobierz:
Zarządzenie i załącznik - PDF

Zarządzenie Nr 130 z dnia 18.12.2017

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do wynajęcia.

Pobierz:
Zarządzenie - PDF

Załącznik - PDF

Zarządzenie Nr 131 z dnia 18.12.2017

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do wynajęcia.

Pobierz:
Zarządzenie - PDF

Załącznik - PDF

 

Zarządzenie Nr 132 z dnia 18.12.2017 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Pobierz:

Zarządznie i załącznik - PDF

Zarządzenie Nr 133/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Pobierz:

Zarządzenie -PDF

Załacznik -PDF

Zarządzenie Nr 133A z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie Nr 134/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 20-12-2017

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. 

Pobierz:

Zarządzenie i załącnziki - PDF

Zarządzenie nr 135 z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie: zasad prowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług przez Miasto i Gminę Kórnik

Pobierz:
Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 137/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 grudnia 2017 roku

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.

Pobierz: 

Zarządzenie -PDF

Załącznik -PDF

Zarządzenie nr 138/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie procedur przyjęcia nowego pracownika i rozpoczęcia pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik oraz zakończenia pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.

Poboerz:

Zarządzenie - PDF

Załącznik 1 - PDF

Załącznik 2 - PDF

Zarządzenie Nr 139/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27-12-2017

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Kórnik na lata 2018 - 2020

Pobierz: 

Zarządzenie - PDF

Załącznik - PDF

Zarządzenia nr 140/2017 z dnia 28.12.2017 r..

w sprawie: zatwierdzenia wzoru umowy na udzielenie dotacji celowej na relaizację zadań wykonywanych przez podmiotyprowadzące żłobki i kluby dziecięce na terenie Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz:

Zarządzenie - PDF
Załącznik - PDF

Zarządzenie Nr 141 z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie Nr 142 z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Pobierz:
Zarządzenie i załącznik - PDF

Zarządzenie nr 144 z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie: upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów i wykreśleń wpisów w rejestrze i księgach rejestrowych instytucji kultury prowadzonych przez Miasto i Gminę Kórnik oraz do wydawania urzędowo poświadczonych odpisów z rejestru i ksiąg rejestrowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto i Gmina Kórnik

Pobierz:
Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 145/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 grudnia 2017 r.

W sprawie: polityki rachunkowości, procedur kontroli finansowej, planu kont dla jednostki budżetowej i organu, zasad wyceny i gospodarowania majątkiem w UMiG Kórnik

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie Nr 146/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 grudnia 2017 r.

W sprawie: ustalenia cen ewidencyjnych infrastruktury wodogiągowej i kanalizacyjnej znajdującej się na terenie MiG Kórnik

Pobierz: 

Zarządznie -PDF

Zarządzenie Nr 147/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 grudnia 2017 r.

W sprawie inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik 

Pobierz:

Zarządzanie -PDF