logo
logo bip
Podstawy prawne działania, kompetencje

Podstawy prawne pracy Burmistrza Miasta

(Fragmenty Ustawy Sejmu RP o Samorządzie Gminnym z dnia 8 marca 2002 r)
Informacje ogólne

Art. 26.

 1. Organem wykonawczym gminy jest wójt.
 2. Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy.
 3. Burmistrz jest organem wykonawczym w gminie, w której siedziba władz znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy.
 4. W miastach powyżej 100 000 mieszkańców organem wykonawczym jest prezydent miasta. Dotyczy to również miast, w których do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy prezydent miasta był organem wykonawczo-zarządzającym.

Art. 26a.

 1. Wójt, w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę.
 2. Liczba zastępców wójta nie może być większa niż:
  1. jeden w gminach do 20 000 mieszkańców,
  2. dwóch w gminach do 100 000 mieszkańców,
  3. trzech w gminach do 200 000 mieszkańców,
  4. czterech w gminach powyżej 200 000 mieszkańców.

Art. 27. Funkcji wójta oraz jego zastępcy nie można łączyć z:

 1. funkcją wójta lub jego zastępcy w innej gminie,
 2. członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w gminie, w której jest wójtem lub zastępcą wójta,
 3. zatrudnieniem w administracji rządowej,
 4. mandatem posła lub senatora.

 Art. 28d.

 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji, przeprowadza się wybory przedterminowe na zasadach określonych w ustawie o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz w ustawie - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
 2. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli data wyborów przedterminowych miałaby przypaść w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji wójta.

Art. 28e. Wygaśnięcie mandatu wójta przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem jego zastępcy lub zastępców.

Art. 28f. W przypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji jego funkcję, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta, pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.

Art. 29.

 1. Po upływie kadencji wójta pełni on swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta.
 2. Po upływie kadencji wójta, zastępca wójta pełni swoje obowiązki do czasu objęcia obowiązków przez nowo powołanego zastępcę wójta.

 

Zadania Burmistrza

Art. 30.

 1. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
 2. Do zadań wójta należy w szczególności:
  1. przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
  2. określanie sposobu wykonywania uchwał,
  3. gospodarowanie mieniem komunalnym,
  4. wykonywanie budżetu,
  5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 3. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.

Art. 31. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Art. 31a. Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.

Art. 31b.

 1. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, wójt może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych.
 2. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej wójt lub burmistrz działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Art. 33.

 1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.
 2. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.
 3. Kierownikiem urzędu jest wójt.
 4. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy.
 5. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.