logo
logo bip

Protokoły z wyboru oferty obligacji

Protokół z otwarcia ofert na wybór agenta Emisji obligacji gminy Kórnik - kliknij tutaj

Protokół z negocjacji ofert na wybór agenta Emisji obligacji gminy Kórnik - kliknij tutaj

Obligacje 2014r.

Pakiet informacyjny - kliknij tutaj

Ogłoszenie o pisemnym przetargu na wybór agenta emisji obligacji komunalnych gminy Kórnik - klinij tutaj

Ogłoszenie o przetargu - klinij tutaj

Rb27S roczne 2013_korekta - kliknij tutaj

RB28S roczne 2013 - kliknij tutaj

RB28S roczne 2013_korekta - kliknij tutaj

RbN za IV kw 2013 - kliknij tutaj

RbN za IV kw 2013_korekta - kliknij tutaj

RbNDS roczne 2013 - kliknij tutaj

RbNDS roczne 2013_korekta - kliknij tutaj

RbZ za IV kw 2013 - kliknij tutaj


Informacja - kliknij tutaj

Oświadczenie - klinij tutaj

opinia RIO na temat obligacji 2014 - kliknij tutaj

sprostowanie uchwały - kliknij tutaj

Sprawozdania za rok 2012:

- rb27S

- rb28S

- rbN

- rbNDS

- rbZ

Informacja o zadłużeniu - klinij tutaj


Prognoza finanosowa wieloletnia - kliknij tutaj

Bilans i rachunki zysków i strat WODKOM - kliknij tutaj

Bilans i rachunki zysków i strat KOMBUS - kliknij tutaj 

Rachunki zysków i strat SATER - kliknij tutaj

Bilans  SATER str 1- kliknij tutaj 

Bilans  SATER str 2- kliknij tutaj 

 

 

Ogłoszenie o pisemnym przetargu na wybór agenta emisji obligacji komunalnych wraz z specyfikacją warunków przetargu

 Protokół z postępowania przetargowego na wybór agenta obligacji komunalnych Gminy Kórnik.


Ogłoszenie o pisemnym przetargu na wybór agenta emisji obligacji komunalnych wraz z specyfikacją warunków przetargu

Ogłoszenie przetargu

Ogłoszenie wraz ze specyfikacją


Zmiana uchwały budżetowej na 2012 i zmiana WPF (odnośnik)

Sprawozdania Rb-Z i Rb-NDS za 2011 i 2012 (odnośnik)

Opinia RIO o prawidłowości kwoty długu

Opinia RIO dot. wykonania budżetu za I półrocze 2012r.

Opinia RIO w sprawie projektu budżetu na rok 2012

Opinia RIO dot. wykonania budżetu za 2011r. (odnośnik) 

Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za rok 2010


Sprawozdania Gminy Kórnik za III kwartał 2012 roku

RB 27S 2012-III KW. 
Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – za okres od początku roku do dnia 30 września 2012 

RB 28S 2012-III KW.
Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – za okres od początku roku do dnia 30 września 2012

RB N 2012-III KW.
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

RB NDS 2012-III KW.
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie – za okres od początku roku do dnia 30 września 2012

RB Z 2012-III KW.
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku


Sprawozdanie Gminy Kórnik na koniec II kwartału 2012 rok

RB 27S 2012-II kw.
Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 

RB 28S 2012-II kw. 
Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – za okres od początku roku do dnia 30 czerwca  2012

RB N 2012-II kw.
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

Sprawozdanie Gminy Kórnik za 2011 rok

RB 27S 2011
Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011  
 


RB 28S 2011
Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 

RB N 2011
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku


Sprawozdania Gminy Kórnik za 2010 rok

RB 27S 2010
Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010

RB 28S 2010 
Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010

RB NDS 2010
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie – za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010

RB Z 2010
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

RB N 2010
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku


Odpowiedź Burmistrza w związku z pytaniami Banków dotyczącymi sytuacji finansowej Gminy Kórnik


 

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kórnik

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych

Uchwała o obligacjach 27.09.2010 Rady Miejeskiej w Kórniku

Uchwała o obligacjach 27.09.2010

Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Kórnik

Treść dokumentu

List wraz z wyjaśnieniem w sprawie postępowania sądowego o zapłatę na rzecz PSE

List wraz z wyjaśnieniem w sprawie postępowania sądowego o zapłatę na rzecz PSE

Uchwała w sprawie możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Miasto i Gminę Kórnik

Uchwała nr SO- 0950/34/17/2009 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Miasto i Gminę Kórnik

Obligacje 2009

Pakiet informacyjny-Kórnik 2009-wersja zaktualizowana
Specyfikacja-obligacje Kórnik2009-wersja zaktualizowana
Pakiet informacyjny- Kórnik 2009-wersja nieaktualna
Obligacje- specyfikacja- Kórnik 2009-wersja nieaktualna