logo
logo bip
Wydział Spraw Obywatelskich

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego informuje

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 1995 Nr 142 poz. 702 ze zmianami)oraz wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.12.2011 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych (Dz.U. z 2011 r. nr 298, poz. 1765), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, informuje, że zgłoszenia NIP-3 od 01.01.2012 r. stosowane dotychczas przez podatników będących osobami fizycznymi objętych rejestrem PESEL tj. nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług już nie obowiązują. Od tego dnia zmianę adresu miejsca zamieszkania ww. podatnicy, mogą dokonać na formularzu ZAP-3 (formularz dostępny na stronie Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl w zakładce Podatki - Formularze podatkowe). Zgłoszenie formularza ZAP 3 nie podlega opłacie skarbowej i należy je złożyć do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika:- osobiście,- wysłać pocztą,- za pośrednictwem organu wydającego dowód osobisty (przy wymianie dowodu osobistego),- elektronicznie przez formularz dostępny na stronie www.e-deklaracje.gov.pl. Wybierając ten sposób przesłania formularza ZAP-3 podatnik winien posiadać bezpieczny podpis elektroniczny.Ponadto podatnicy objęci rejestrem PESEL  zmianę adresu miejsca zamieszkania mogą  dokonać również przez podanie aktualnego adresu w składanej deklaracji lub innych dokumentach związanych z obowiązkiem podatkowym.

         Mając na uwadze powyższe zmiany proszę o powiadomienie o tym fakcie mieszkańców Miasta/Gminy w sposób zwyczajowo przyjęty.                                                                            NACZELNIK                                                                    URZĘDU SKARBOWEGO

                                                                      mgr Dariusz Krupecki

Naczelnik                                                     Pierwszego Urzędu Skarbowego              w Poznaniu     ul. Chłapowskiego 17/18          60 – 965  Poznań 

Informacje dotyczące dowodów osobistych

Informacje dotyczące dowodów osobistych