logo
logo bip

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Uczniowski Klub Sportowy RADZEVIA Radzewo


Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Uczniowski Klub Sportowy RADZEVIA Radzewo

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Kórnik w roku 2021

OGŁOSZENIE 

Na postawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz.1057 ze zm.) zwanej dalej ?Ustawą? oraz Uchwały nr
XXVI/347/2020 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie  rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na 2021 rok,

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Kórnik w roku 2021.

I.1. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2021 roku:

a)   POMOC SPOŁECZNA, w tym pomoc rodzinom i osobom  w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób:    

 

Nazwa   zadania

 

Zaplanowane

w budżecie na

2020 rok

Zaplanowane w budżecie na

2021 rok

 • realizacja zadań polegających na rozwiązywaniu problemów społecznych dotyczących w szczególności: ubóstwa, przemocy
  w rodzinie, bezrobocia, niepełnosprawności,
 • realizacja zadań zapobiegających ubożeniu oraz aktywizujących środowiska seniorów i wsparcie działań samopomocowych,
 • zorganizowanie spotkań świątecznych dla osób starszych, samotnych, ubogich oraz kombatantów,
 • zorganizowanie dystrybucji żywności w ramach pomocy z UE,
 • udzielanie pomocy dydaktycznej, merytorycznej i rzeczowej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
 • udzielanie pomocy w organizowaniu wymiany doświadczeń zawodowych i naukowych w dziedzinach przyczyniających się do poprawy sytuacji społeczeństwa lokalnego,
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz łagodzenie ich skutków.

 

 

 

 

 

40 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 000,00 zł

 

Cele zadań

 • poprawa jakości życia codziennego osób starszych, ubogich, chorych, samotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • propagowanie i rozwój wolontariatu na rzecz osób ubogich, bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 • kształtowanie i promowanie postaw społecznych sprzyjających uczestnictwu w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy bądź wspieranie takich działań.

b)   DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

 

Nazwa  zadania

Zaplanowane w budżecie na

2020 rok

Zaplanowane

w budżecie na

2021 rok

 • działalność rehabilitacyjna, edukacyjna (w tym w zakresie edukacji   społecznej), sportowa, turystyczna, terapeutyczna, kulturalna, uspołeczniająca i integrująca środowisko osób
  z niepełnosprawnościami oraz likwidująca bariery
  w komunikowaniu,
 • prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej,
 • organizacja turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych dla dorosłych, dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami z terenu gminy Kórnik,
 • niesienie pomocy osobom z niepełnosprawnościami intelektualną
  i ruchową oraz ich rodzinom i opiekunom.

 

 

 

30 000,00 zł

 

 

 

 

30 000,00 zł

Cele zadań

 • integracja środowiska osób z niepełnosprawnościami,
 • podnoszenie poczucia własnej wartości osób z niepełnosprawnościami,
 • utrzymywanie i podnoszenie sprawności ruchowej, psychoruchowej oraz koordynacji ciała,
 • poprawa jakości życia codziennego osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin oraz opiekunów.

c)   DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI   LOKALNYCH:

 

Nazwa  zadania

 

Zaplanowane w budżecie na

2020 rok

Zaplanowane

w budżecie na

2021 rok

 • wspieranie działań aktywizujących społecznie mieszkańców obszarów wiejskich,
 • organizacja przedsięwzięć na rzecz integracji społeczności lokalnych,
 • organizacja spotkań biesiadnych oraz festynów wiejskich.

 

15 000,00 zł

 

15 000,00 zł

Cele zadań

 • integracja środowiska mieszkańców obszarów wiejskich,
 • poprawa jakości życia kulturalnego na obszarach wiejskich gminy Kórnik,
 • podnoszenie poziomu poczucia lokalnej wspólnoty,
 • wzrost udziału  mieszkańców gminy Kórnik w różnych wydarzeniach publicznych, w szczególności na obszarach wiejskich.

d)   NAUKA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE:

 

Nazwa  zadania

 

Zaplanowane w budżecie na

2020 rok

Zaplanowane

w budżecie na

2021 rok

 • działania wychowawcze i edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży ? kształtowanie postaw patriotycznych, pielęgnowanie tradycji lokalnych i regionalnych,
 • wspieranie działalności wychowawczej poprzez organizacje zajęć świetlicowych, a także organizacje innych aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,
 • realizacja działalności harcerskiej jako działalności wychowawczej i oświatowej dla dzieci i młodzieży,
 • wspieranie procesów edukacyjnych poprzez organizację konkursów tematycznych i przedmiotowych dla dzieci i młodzieży oraz poprzez promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej.

 

 

 

 

 

2 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

2 000,00 zł

 

Cele zadań

 • rozszerzenie oferty edukacji pozaszkolnej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kórnik,
 • pobudzenie i rozwój zainteresowań dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
 • poprawa poziomu wiedzy osób biorących udział w wydarzeniach edukacyjnych.

e)   WYPOCZYNEK  DZIECI  I  MŁODZIEŻY:

 

Nazwa  zadania

 

Zaplanowane w budżecie na

2020 rok

Zaplanowane

w budżecie na

2021 rok

 • zorganizowanie jednodniowych oraz kilkudniowych imprez turystycznych i wypoczynkowych (rajdy piesze, rowerowe, spływy kajakowe,  wycieczki autokarowe i inne)  dla dzieci i młodzieży
  z terenu gminy Kórnik,
 • zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży
  z terenu gminy Kórnik,
 • wymiana krajowa i zagraniczna młodzieży z terenu gminy Kórnik
 • zorganizowanie wypoczynku poza Kórnikiem dla dzieci
  i młodzieży  z rodzin skierowanych przez OPS, pedagogów szkolnych i organizacje realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej,
 • zorganizowanie obozów harcerskich.

 

 

 

40 000,00 zł

 

 

 

40 000,00 zł

Cele zadań

 • rozszerzenie atrakcyjności oferty wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kórnik,
 • wzrost poziomu wiedzy krajoznawczej,
 • poprawa umiejętności samodzielnego funkcjonowania dzieci i młodzieży z terenu gminy Kórnik,
 • integracja środowiska dzieci i młodzieży, poprzez nawiązywanie nowych znajomości i wspólny wypoczynek,
 • poprawa umiejętności wypoczywania w aktywny i zdrowy sposób,
 • poprawa jakości wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w szczególności pochodzących ze środowisk
  o niskim statusie materialnym,
 • rozwój zainteresowań poprzez organizację różnych zajęć podczas wypoczynku,
 • podniesienie poziomu sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia, zabawy ruchowe, wycieczki, gry
  i zabawy w terenie.

f)    KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO , w tym:

 

Nazwa  zadania

 

Zaplanowane w budżecie na

2020 rok

Zaplanowane

w budżecie na

2021 rok

 • organizacja festiwali, przeglądów i spektakli: teatralnych, literackich, muzycznych i filmowych,
 • organizacja konkursów z zakresu kultury,
 • organizacja wystaw, koncertów, wydarzeń, warsztatów: teatralnych, muzycznych i tanecznych, filmowych, literackich, plastycznych i pisarskich,
 • organizacja konferencji, dyskusji i prelekcji,
 • organizacja obchodów ważnych wydarzeń historycznych,
 • kultywowanie lokalnej tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój  świadomości  narodowej, obywatelskiej
  i kulturowej,
 • podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej, a także rozwijania kontaktów i współpracy krajowej i zagranicznej,
 • podejmowanie działań mających na celu ożywienie miejsc atrakcyjnych turystycznie na terenie gminy Kórnik,
 • wspieranie procesów edukacyjnych dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie,
 • wspieranie działalności harcerskiej w ramach przedsięwzięć kulturalnych, patriotycznych i narodowościowych,
 • realizacja projektów wydawniczych z wykorzystaniem różnych nośników i technik zapisu poświęcone problematyce lokalnej kultury oraz dziedzictwa kulturowego regionu gminy Kórnik oraz opracowywanie i digitalizacja zasobów materialnego dziedzictwa,
 • realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną i popularyzacją tradycji i dziedzictwa kulturowego regionu, budowaniem i umacnianiem jego tożsamości, promocją zasłużonych dla gminy Kórnik wybitnych postaci i wydarzeń historycznych.
 • działania na rzecz promowania harcerstwa, obronności Państwa, działalności sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

 

 

 

90 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

100 000,00 zł

Cele zadań

 • upowszechnianie i rozwój kultury, wzbogacenie oferty kulturalnej oraz promocja wydarzeń kulturalnych na terenie gminy Kórnika,
 • popularyzacja i ochrona elementów tradycyjnej kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wspieranie projektów edukacyjnych  realizowanych poprzez różnorodne formy działań artystycznych
  i warsztatowych adresowanych do różnych grup wiekowych,
 • wzrost integracji europejskiej poprzez rozwój kontaktów oraz współpracę krajową i zagraniczną,
 • wzrost zainteresowania regionem i promocja gminy Kórnik w kraju i za granicą,
 • podtrzymywanie oraz krzewienie wartości i tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości, a także rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej,
 • poprawa dostępności do uczestnictwa w kulturze przedstawicieli różnych grup wiekowych,
 • popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • propagowanie współpracy kulturalnej w ramach integracji europejskiej,
 • rozbudzenie inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju kulturalnego,
 • wzrost świadomości i popularyzacja wiedzy o mieście regionie i mieszkańcach gminy Kórnik,
 • inspirowanie, rozwijanie i wspomaganie inicjatyw społecznych służących upamiętnianiu oraz rozwojowi życia społeczno-kulturalnego mieszkańców gminy Kórnik.

g)    WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE  KULTURY  FIZYCZNEJ  I  SPORTU, w tym:

 

Nazwa  zadania

 

Zaplanowane

w budżecie na

2020 rok

Zaplanowane

w budżecie na

2021 rok

 • organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo
  w różnych dyscyplinach  sportowych,
 • przygotowanie i uczestnictwo klubów sportowych różnych dyscyplin w miejskich, regionalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych imprezach sportowych,
 • zajęcia sportowe i udział w rozgrywkach Uczniowskich Klubów Sportowych,
 • współorganizowanie różnych imprez sportowych,
 • popularyzacja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez tworzenie warunków do uprawiania gier zespołowych na terenie gminy,
 • organizacja szkolenia sportowego grup seniorskich,
 •  prowadzenie całorocznych zajęć sportowych dla różnych grup społecznych środowiskowych z terenu gminy Kórnik.

 

 

 

 

 

675 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

725 000,00 zł

Cele zadań

 • poprawa sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • wzrost aktywności ruchowej mieszkańców poprzez promowanie i propagowanie sportowego stylu życia,
 • integracja mieszkańców i środowiska sportowego poprzez organizację różnych imprez sportowych,
 • wzrost poziomu umiejętności w określonej dyscyplinie sportowej poprzez całoroczne treningi,
 • kształtowanie postaw ?fair play? oraz zdrowego stylu życia poprzez aktywność fizyczną i uprawianie różnych dyscyplin sportowych,
 • promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu wśród mieszkańców gminy Kórnik,
 • przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej poprzez aktywność fizyczną,
 • inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej w społeczeństwie lokalnym, w szczególności wśród rodzin, seniorów, dzieci i młodzieży, osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo,
 • promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej służących solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej.

h)   RATOWNICTWO I OCHRONY LUDNOŚCI, w tym:

 

Nazwa  zadania

 

Zaplanowane

w budżecie na

2020 rok

Zaplanowane

w budżecie na

2021 rok

 • nauka pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • szkolenie w zakresie ratownictwa.

 

3 000,00 zł

 

3 000,00 zł

Cele zadań

 • wzrost poziomu wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i ratownictwa wśród mieszkańców gminy Kórnik,
 • wzrost świadomości społecznej dotyczącej konieczności udzielania pierwszej pomocy,
 • poprawa jakości świadczenia pierwszej pomocy wśród członków ochotniczych straży pożarnych,
 • poprawa umiejętności kadry dydaktycznej i szkoleniowej w zakresie działań ratowniczych, zarówno
  w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym.

2.  Na realizację zadań z pkt. I.1 w roku 2021 planuje się przeznaczyć  łączną kwotę w wysokości 955 000,00 zł.

3.  Terminy i szczegółowe  warunki  realizacji zadań zostaną zawarte w umowach podpisanych z wybranymi oferentami. 

II.  Adresaci:

 1. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz.1057 ze zm.).

III.  Cel:

 1. Konkurs ma na celu wyłonienie i wsparcie projektów na realizacje zadań publicznych Miasta i Gminy Kórnik w 2021 roku. Wyłonione oferty uzyskają dotację na realizację zadania. Celem realizowanych zadań jest zaspokojenie potrzeb, poprawa warunków oraz podniesienie poziomu życia mieszkańców gminy Kórnik.

IV.  Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Niniejszy konkurs obejmuje zadania publiczne, których realizacja rozpocznie się od dnia ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i potrwa do dnia 31.12.2021 r. Wszelkie koszty związane z realizacją dotowanego zadania powstałe przed lub po terminie jego realizacji określonym w umowie nie będą pokrywane ze środków dotacji. Koszty poniesione przez Oferenta przed podpisaniem umowy, jednak nie wcześniej  niż od dnia ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, mogą być pokryte ze środków własnych Oferenta.
 2. Czas realizacji powinien obejmować: okres przygotowania, przeprowadzenia, zakończenia
  i rozliczenia zadania.
 3. W przypadku korzystania z pracy społecznej członków organizacji oferenta lub świadczeń wolontariuszy ustala się następujące zasady:
  a) zakres, sposób i liczba godzin wykonywania pracy przez wolontariusza muszą być określone w porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  b) wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanej pracy,
  c) jeżeli wolontariusz wykonuje pracę taką, jak stały personel, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza musi być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personelu; to samo odnosi się do wolontariuszy wykonujących pracę wymagającą specjalnego przygotowania zawodowego,
  d) członek organizacji bądź wolontariusz zatrudniony u wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej nie może wykonywać świadczeń objętych wolontariatem w godzinach swojej pracy,
  e) rozliczenie pracy społecznej członka organizacji bądź świadczeń wolontariusza odbywa się na podstawie oświadczenia ww. osoby stwierdzającej wykonanie pracy społecznej bądź świadczenia, z podaniem zakresu, liczby godzin oraz jego wycenę, potwierdzoną przez koordynatora zadania lub osobę upoważnioną.

V. Zasady przyznawania i wydatkowania dotacji:

 1. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 2. Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem zasad określonych
  w ustawie z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz.1057 ze zm.).
 3. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
 4. Dotacja na dofinansowanie realizowanego zadania dotyczy wsparcia realizacji zadania. Oferent musi wykazać 5% wkładu finansowego własnego w stosunku do wartości całkowitego kosztu zadania. Komisja konkursowa przy analizie ofert bierze pod uwagę wykazany wkład organizacji pochodzący z innych źródeł.
 5. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszania zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
 6. Zasoby rzeczowe, które będą wykorzystane przy realizacji zadania, należy opisać w tabeli nr IV Charakterystyka oferenta pkt. 2 Zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania. Oferent nie dokonuje wyceny wkładu rzeczowego.
 7. Koszty zostaną uznane za kwalifikowane, gdy:
  a) związane są z realizowanym zadaniem i są niezbędne do jego realizacji,
  b) zostały uwzględnione w kosztorysie zadania,
  c) zostały skalkulowane racjonalnie na podstawie cen rynkowych,
  d) odzwierciadlają koszty rzeczywiste, są skalkulowane proporcjonalnie dla zadania objętego finansowaniem,
  e) zostały poniesione w terminie określonym w umowie,
  f) poparte są właściwymi dowodami księgowymi (faktury, umowy oraz rachunki do umów) oraz zostały prawidłowo odzwierciedlone w ewidencji księgowej (oferent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z ustawą o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych).
 8. Koszty kwalifikowane mogą zawierać koszty osobowe i bezosobowe (wynagrodzenia wraz z kosztami pracownika i pracodawcy).
 9. W przypadku, gdy po zakończeniu zadania okaże się, że wartość poniesionych kosztów z dotacji jest niższa niż kwota zadeklarowana w ofercie, oferent ma obowiązek dokonania zwrotu niewykorzystanych środków zgodnie z art. 251 i 252 ustawy o finansach publicznych.
 10. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej.
 11. Dotacje nie mogą być wykorzystane na:
  a) budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów lub innych nieruchomości,
  b) podatki z wyłączeniem podatku dochodowego (PDOF) oraz podatków od towarów i usług (VAT), pod warunkiem, że podatek VAT nie może zostać odzyskany w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług,
  c) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
  d) działalność gospodarczą,
  e) działalność polityczną i religijną,
  f) koszty poniesione przed datą zawarcia umowy oraz po dacie zakończenia zadania, w tym pochodne od wynagrodzeń,
  g) odsetki ustawowe i umowne,
  h) kary umowne,
  i) koszty obsługi konta bankowego (nie dotyczy kosztu przelewów).
 12. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów pokrywanymi ze środków pochodzących z dotacji, określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w następujący sposób: odpowiedni koszt wykazany w sprawozdaniu uznaje się za zgodny z umową, gdy nie nastąpiło jego zwiększenie o więcej niż 20%. Zmiany powyżej 20%  wymagają uprzedniej, pisemnej zgody Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowaną kalkulację kosztów oferty po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian.
 13. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu jego realizacji. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Istotne zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań/harmonogramu po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian.

VI.  Warunki składania ofert:

 1. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 poz. 2057).
 2. Wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik www.kornik.pl  oraz https://bip.kornik.pl (dział ogłoszeń) lub w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w Kancelarii Ogólnej, bądź w Wydziale Promocji Gminy, Kultury i Sportu  (pl. Niepodległości 41).
 3. Oferty powinny spełniać wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz.1057 ze zm.).
 4. Oferty należy sporządzić w języku polskim, pisemnie pod rygorem nieważności, w formie papierowej w sposób umożliwiający dopięcie jej, jako załącznika do umowy, a więc
  z wykluczeniem sposobów trwałego spinania dokumentów.
 5. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku braku którejkolwiek pieczątki imiennej wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta.
 6. Do oferty konkursowej należy dołączyć:
  a) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpis z właściwego rejestru lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności oferenta (za aktualny uznaje się odpis zgodny ze stanem faktycznym i prawnym),
  b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji i podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru ? dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta(-ów),
  c) aktualny statut,
  d) podpisaną klauzulę informacyjną (zał. 1),
  e) oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymać do chwili rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym (zał. 2).
 7. Wszystkie kserokopie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta.
 8. Oferty, które nie będą posiadały elementów wyżej wymienionych oraz sporządzone na innych drukach lub będą nie kompletne zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 9. Oferty należy składać odrębnie na każde z realizowanych przedsięwzięć. W przypadku składania przez Oferentów więcej niż jednej oferty, wymagany jest jeden komplet załączników do jednej
  z ofert, z odpowiednią adnotacją na pozostałych ofertach.

VII. Termin i miejsce składania ofert:

 1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Otwarty konkurs ofert 2021" do skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, mieszczącej się przy patio ratusza, przy pl. Niepodległości 1 w Kórniku. W przypadku potrzeby potwierdzenia złożenia dokumentacji, należy umieścić w kopercie drugi egzemplarz oferty, który zostanie odesłany na wskazany adres wraz z potwierdzeniem.  Dokumenty można przesłać także za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Wydział Promocji Gminy, Kultury i Sportu, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik; z dopiskiem "Otwarty konkurs ofert 2021".
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, pisemnie pod rygorem nieważności, w formie maszynopisu, wydruku komputerowego lub czytelnym pismem ręcznym.
 3. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2020 r., do godziny 14:00 (Oferty złożone po godzinie 14:00, będą ofertami złożonymi po terminie).
 4. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, a nie data stempla pocztowego.
 5. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną.
 6. Oferty złożone na niewłaściwych drukach lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII.  Terminy, tryb i kryteria wyboru ofert:

 1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi
  w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz.1057 ze zm.).
 2. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 30 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert.
 3. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym przez Wydział Promocji Gminy, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, a następnie przekazane Komisjom Konkursowym powołanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.
 4. Oferty mogą być uzupełnianie pod względem formalnym w terminie do 3 dni od daty powiadomienia Oferentów wiadomością e-mail lub telefonicznie. Oferty, które nie zostaną uzupełnione w wyznaczonym terminie zostaną odrzucone z powodu nie spełnienia wymogów formalnych.
 5. Komisja dokona oceny merytorycznej ofert oraz przedstawi propozycje wysokości dotacji Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik, który podejmie ostateczną decyzję.
 6. Organ administracji publicznej przy wyborze ofert:
  a) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,
  b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  c) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne,
  d) uwzględnia planowany przez organizację lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
  e) uwzględnia planowany przez organizację lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
  f) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji  pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

IX. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu:

 1. Po zakończeniu procedury konkursowej ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz
  z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
  w formie Zarządzenia.
 2. Decyzja o wynikach konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 3. Oferent zostanie powiadomiony listownie o przyznaniu dofinansowania.
 4. Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane Oferentom.
 5. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej,
  na stronie internetowej Miasta i Gminy Kórnik, a także siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik
  w miejscach przeznaczonych do zamieszczania ogłoszeń.

X. Umowa:

 1. W przypadku przyznania dotacji niższej niż wnioskowana, Oferent zobowiązany jest do złożenia skorygowanego kosztorysu, harmonogramu/opisu poszczególnych działań (uwzględniającej wysokość przyznanych środków) na realizacje zadania publicznego. Wyżej wymienione dokumenty mają być opieczętowane pieczęcią Oferenta oraz podpisane przez osoby upoważnione.
 2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania będzie regulować umowa zawarta pomiędzy wyłonionym Oferentem a Miastem i Gminą Kórnik.
 3. Koszty związane z realizacją dotowanego zadania powstałe przed terminem jego realizacji określonym w umowie nie będą pokrywane ze środków dotacji. Tak powstałe koszty mogą być pokryte ze środków własnych Oferenta.
 4. Dotacje nie będą przyznane na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją danego zadania.
 5. Zleceniodawca może sfinansować  jedynie działania wykazane w harmonogramie i kosztorysie realizacji zadania publicznego przez Zleceniobiorcę i na ich realizację podpisać z nim umowę.
 6. Dotowany podmiot, który otrzyma dotacje z budżetu Miasta i Gminy Kórnik jest zobowiązany do dostarczenia na wezwanie właściwego wydziału Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, nadzorującego merytorycznie wykonywanie zadania wykazu oraz poświadczonych  kserokopii faktur
  i rachunków, celem prawidłowości wydatkowania dotacji oraz  prowadzenia właściwej  dokumentacji z nią związanej.
 7. Wszystkie stwierdzone uchybienia w realizacji  zadań zleconych wpływają na ogólną ocenę zleceniobiorcy przy zlecaniu i przy udzielaniu środków finansowych w kolejnych latach.
 8. Szczegółowe informacje w zakresie konkursu udzielane są przez Wydział Promocji Gminy, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy, tel. 61-8170-411 wew. 680 lub 681, mail: ngo@kornik.pl bądź promocja@kornik.pl.               

Pobierz dokumenty: 

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO RTF
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO KONKURSU - KLAUZULA RODO DOC
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO KONKURSU - ZAŚWIADCZENIE O NUMERZE KONTA DOC
AKTUALIZACJA KOSZTORYSU I HARMONOGRAMU RTF

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO RTF

                                  

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Gmina Kórnik dla Chorych Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Gmina Kórnik dla Chorego Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej - pdf(607KB).

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Wyjazd sportowo-krajoznawczy do Pszczewa Stowarzyszenie "Grupa Rowerowa Szczytniki - Koninko"

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Wyjazd sportowo-krajoznawczy do Pszczewa Stowarzyszenie "Grupa Rowerowa Szczytniki - Koninko" - pdf(811KB).

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Organizacja wyjazdu krajoznawczo-integracyjnego dla seniorów Stowarzyszenie "Rogąda"

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Organizacja wyjazdu krajoznawczo-integracyjnego dla seniorów Stowarzyszenie Rogąda - pdf(922KB).

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Letni wypoczynek dzieci i młodzieży ZHP Hufiec Kórnik

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Letni wypoczynek dzieci i młodzieży ZHP Hufiec Kórnik - pdf.