logo
logo bip

Zarządzenie Nr 71/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 3.07.2018 r.

Zarządzenie Nr 71/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 3.07.2018 r.

w sprawie: ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Kórnik w roku 2018.

Pobierz:

Zarządzenie -PDF

Załacznik 1. -PDF

Załącznik 2. -PDF

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Kórnik w roku 2018.

OGŁOSZENIE 

 

Na postawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450.), zwanej dalej Ustawą oraz Uchwały nr XLI/541/2017 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie  rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na 2018 rok,

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Kórnik w roku 2018.

 I. 1. Ogłaszam II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Kórnik w roku 2018 na następujące zadania:

 a)      WYPOCZYNEK  DZIECI  I  MŁODZIEŻY, w tym: 

 

Nazwa  zadania

 

Zaplanowane w budżecie

  • zorganizowanie jednodniowych oraz kilkudniowych imprez turystycznych i wypoczynkowych (rajdy piesze, rowerowe, spływy kajakowe,  wycieczki autokarowe i inne)  dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kórnik,
  • zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kórnik,
  • wymiana krajowa i zagraniczna młodzieży z terenu gminy Kórnik

 

 

 

10 000,00 zł.

b)      KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO , w tym:

 

 

Nazwa  zadania

 

Zaplanowane w budżecie

  •  organizacja festiwali, przeglądów i spektakli: teatralnych, literackich, muzycznych i filmowych,
  •  organizacja konkursów z zakresu kultury,
  •  organizacja wystaw, koncertów, warsztatów: teatralnych, muzycznych i tanecznych, filmowych, literackich, plastycznych i pisarskich; organizacja konferencji, dyskusji i prelekcji,
  •  kultywowanie lokalnej tradycji  narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój  świadomości  narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  • podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej, a także rozwijania kontaktów i współpracy krajowej i zagranicznej,
  •  podejmowanie działań mających na celu ożywienie miejsc atrakcyjnych turystycznie na terenie gminy.

 

 

 

 

 

 

15 000,00 zł.

 

2. Na realizację zadań z pkt. I.1 w roku 2018 planuje się przeznaczyć łączną kwotę w wysokości 25 000,00 zł.

3. Terminy i szczegółowe  warunki  realizacji zadań zostaną zawarte w umowach podpisanych z wybranymi oferentami. 

II. Termin i warunki składania ofert 

1. W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku  Państwa do innych kościołów  i związków wyznaniowych  oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności   pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne podległe organom  administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, które prowadzą działalność statutową  w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców gminy Kórnik.

2. Uczestnicy  konkursu składają pisemne oferty realizacji zadania według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów  dotyczących  realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. 2016 poz. 1300).

3. Wymagana dokumentacja:

a)      Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (oferentów), zgodnie z kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

b)      Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk ze strony internetowej wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego innego rejestru lub ewidencji. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego kiedy został wydany.

c)      W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną, niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru  dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.

d)      Aktualny statut.

e)      W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników. Należy wskazać w ofercie w części ?załączniki, do jakiego projektu zostały załączone.

Pouczenie:

1)      Ofertę oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu.

2)      Ofertę oraz wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty załączone do oferty muszą podpisywać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu.

3)      Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

4)      W przypadku złożenia załączników w formie wydruku komputerowego, musi być on podpisany jako oryginał, opatrzony datą i pieczęcią.

5)      W przypadku złożenia kserokopii załączników: statutu, dokumentu stanowiącego o podstawie działalności podmiotu lub innych dokumentów uprawniony przedstawiciel podmiotu składającego ofertę powinien potwierdzić je na każdej stronie za zgodność z oryginałem wraz z data tego potwierdzenia.

4. Oferty należy składać do dnia 27 czerwca  2018 r.  do godz. 15.30 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta i Gminy Kórnik osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego).

5. Druk oferty można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik ? www.kornik.pl /http://bip.kornik.pl (dział ogłoszeń) lub otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w Biurze Obsługi Mieszkańca, bądź w Wydziale Promocji Gminy, Kultury i Sportu  (Pl. Niepodległości 41).

6. W przypadku złożenia oferty niekompletnej, dopuszcza się jednorazowe uzupełnienie brakujących załączników w wyznaczonym terminie. Oferenci zostaną wezwani do uzupełnienia dokumentacji. Oferty, które nie zostaną uzupełnione w wyznaczonym terminie zostaną odrzucone z powodu nie spełnienia wymogów formalnych.

III. Wkład własny organizacji i innych podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w konkursie rozumiany jest jako wkład finansowy i pozafinansowy (wkład rzeczowy, wolontariat). Wkład własny podmiotu w realizacji zadania musi wynosić przynajmniej 5%. Wkład własny może być również osobowy lub rzeczowy.

IV. Termin i warunki realizacji zadania

1. Zadanie winno być wykonane w roku 2018.

2. Zadanie winno być zrealizowane  z najwyższą  starannością w zakresie opisanym w ofercie zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami.

3. Zadanie winno być zrealizowane na terenie gminy Kórnik lub dla mieszkańców gminy Kórnik.

V. Zasady, tryb i kryteria wyboru oferty

1. Wyniki II otwartego konkursu ofert  zostaną ogłoszone niezwłocznie po dokonaniu wyboru ofert.

2. Wszystkie oferty  programowe złożone zgodnie z przepisami zawartymi w punkcie  II  zostaną oceniane pod względem formalnym i merytorycznym.

3. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik, który dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadań w ramach  priorytetów, o których mowa w ogłoszeniu. Oferty przed ostateczną decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik opiniują Komisje Konkursowe. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik. Wydział Promocji Gminy, Kultury i Sportu zawiadamia wnioskodawców o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu w formie pisemnej.

4. Wyboru ofert dokonuje się w oparciu o następujące kryteria:

a)      oceny możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,

b)      oceny przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c)      oceny proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować  zadanie publiczne,

d)      uwzględnienie planowanych przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  udziału  środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

e)       uwzględnienie planowanych przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracę społeczną członków,

f)        uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji  pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, które w latach poprzednichrealizowały  zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

g)       zgodność  merytoryczna złożonej oferty  z zadaniem wyszczególnionym w niniejszym ogłoszeniu.

5. W konkursie nie będą brały udziału oferty, które:

a)      zostały złożone po upływie wyznaczonego terminu

b)      zostały złożone na innych drukach

c)      oferent jest nieuprawniony do ubiegania się o dotację

d)      złożona oferta jest niezgodna z warunkami udziału w konkursie (np. proponowane działania nie wchodzą w zakres konkursu).

IV. Postanowienia końcowe

1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania  reguluje umowa pomiędzy Miastem i Gminą Kórnik, a podmiotem otrzymującym dotację.

2. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany, pod rygorem rozwiązania umowy, zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, itp. informacji o tym, iż zadanie jest dotowane ze środków budżetowych Miasta i Gminy Kórnik. Powyższe informacje winny być podane także do wiadomości publicznej w trakcie realizacji zadania.

3. Dotacje nie będą przyznane na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją danego zadania.

4. Zleceniodawca może sfinansować  jedynie działania wykazane w harmonogramie i kosztorysie realizacji zadania publicznego przez Zleceniobiorcę i na ich realizację podpisać z nim umowę.

5. Dotowany podmiot, który otrzyma dotacje z budżetu Miasta i Gminy Kórnik jest zobowiązany do dostarczenia na wezwanie właściwego Wydziału Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, nadzorującego merytorycznie wykonywanie zadania wykazu oraz poświadczonych  kserokopii faktur i rachunków, celem prawidłowości wydatkowania dotacji oraz  prowadzenia właściwej  dokumentacji z nią związanej.

6. Wszystkie stwierdzone uchybienia w realizacji  zadań zleconych wpływają na ogólną ocenę zleceniobiorcy przy zlecaniu i przy udzielaniu środków finansowych w kolejnych latach.

7. Szczegółowe informacje w zakresie konkursu udzielane są przez Wydział Promocji Gminy, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy , tel. 61-8170-411 wew. 680 lub 681, mail: ngo@kornik.pl bądź   promocja@kornik.pl                                                                                                                                                                                                                      

Pobierz dokumenty: 

OFERTA REALIZACJI ZADANIA - na 2018 rok  PDF DOC 
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA 
ZADANIA PUBLICZNEGO - na 2018 rok
 PDF DOC 

 

           

                                                                                             

 

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT 

W związku z wejściem w życie nowej uchwały nr XLII/560/2017 w sprawie: stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień burmistrza Miasta i Gminy Kórnik dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, informujemy, że nowe wnioski można składać do dnia 12 lutego br. do godz. 15.00 w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miasta i Gminy w Kórniku. 

Nową uchwałę wraz z załącznikami (regulaminami i wnioskami) można pobrać na stronie www.bip.kornik.pl oraz w Wydziale Promocji Gminy, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku (pl. Niepodległości 41).

Uchwałą - PDF

Uzasadnienie - PDF

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Kórnik w roku 2018

Zarządzenie Nr 6 / 2018

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

z dnia 24.01.2018 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Kórnik w roku 2018.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446.), art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817.), Uchwały nr XLI/541/2017 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: rocznego programu współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2018 rok, zarządzam co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Kórnik w 2018 roku w zakresie:

1)      pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, -  pobierz wyniki PDF  

2)      działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, - pobierz wyniki PDF

3)      działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, - pobierz wyniki PDF 

4)      nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, - pobierz wyniki PDF             

5)      wypoczynku dzieci i młodzieży, - pobierz wyniki PDF  

6)      kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, - pobierz wyniki PDF   

7)      wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, - pobierz wyniki PDF   

8)      ratownictwa i ochrony ludności. - pobierz wyniki PDF

§ 2. Wysokość przyznanych, określonym podmiotom, środków finansowych na realizację zadań w zakresie wskazanym w § 1 pkt. 1-8, stanowią załączniki od nr 1 do nr 8, stanowiące integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Wydziału Promocji Gminy, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na gminnej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.