logo
logo bip

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Kórnik w roku 2018

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Kórnik w roku 2018 -

 


Pobierz dokumenty: 

OFERTA REALIZACJI ZADANIA - na 2018 rok  PDF DOC 
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA 
ZADANIA PUBLICZNEGO - na 2018 rok
 PDF DOC 

 

 

Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - przejdź


Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań - przejdź 


Uchwała nr XLI/541/ 2017 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Kórnik  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2018 rok. - pobierz

Treść programu - pobierz

Treść uzasadnienia do ucwały - pobierz

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie "UKS - Jedynka Kórnik"

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie "UKS - Jedynka Kórnik" - PDF

Roczny program współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018"

Kórnik, dnia 18.10.2017 r.

Szanowni Państwo !

 W związku ze zbliżającym się terminem ogłoszenia otwartego konkursu ofert, w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2018, pragniemy skonsultować ?Roczny program współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018? z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

            Uważamy, iż Państwa uwagi są najlepszą formą polepszenia efektywności i skuteczności Programu, dlatego też chcielibyśmy Państwa serdecznie prosić o zaopiniowanie ?Projektu Rocznego programu współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018?

W dniu 11 października br. projekt Programu został umieszczony na stronie internetowej Miasta i Gminy Kórnik, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, w witrynie okiennej Wydziału Promocji Gminy, Kultury i Sportu. Wersja papierowa do wglądu będzie dostępna w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.

            Uwagi dotyczące Programu można kierować do dnia 15 listopada br. do Wydziału Promocji Gminy, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 41, tel. 61 8 972 611, drogą mailową na adres ngo@kornik.pl lub drogą pocztową.

            Dodatkowo w dniach 27 października, 3 i 10 listopada br. od godziny 16:00 do 19:00 pracownik Urzędu Miasta i Gminy Kórnik będzie pełnił dyżur w Wydziale Promocji Gminy, Kultury i Sportu, pl. Niepodległości 41 w Kórniku.

?Projektu Rocznego programu współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018? - pobierz program

                                                           

Sprawę prowadzi:

Mikołaj Dobrzyński

specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Wydział Promocji Gminy , Kultury i Sportu

Urząd Miasta i Gminy Kórnik

Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Kórnik w roku 2017

Zarządzenie Nr  1 / 2017

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

z dnia 3.01.2017 r.

 

 

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Kórnik w roku 2017.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446.), art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817.), Uchwały nr XXVII/323/2016 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 października 2016 r. w sprawie: rocznego programu współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2017 rok, zarządzam co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Kórnik w 2017 roku w zakresie: ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

1)      pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, - POBIERZ

2)      działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,  - POBIERZ

3)      działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, - POBIERZ

4)     nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, - POBIERZ

5)      wypoczynku dzieci i młodzieży, - POBIERZ

6)      kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, - POBIERZ

7)     wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, - POBIERZ

8)      ratownictwa i ochrony ludności. - POBIERZ 

§ 2. Wysokość przyznanych, określonym podmiotom, środków finansowych na realizację zadań w zakresie wskazanym w § 1 pkt. 1-8, stanowią załączniki od nr 1 do nr 8, stanowiące integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Wydziału Promocji Gminy, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na gminnej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.