logo
logo bip

Ogłoszenie o naborze wniosków w zakresie stypendiów sportowych na rok 2017

Ogłoszenie o naborze wniosków w zakresie stypendiów sportowych na rok 2017 

            Burmistrz Gminy Kórnik, na podstawie uchwały nr XXXIX/428/2013  Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 października 2013 r. w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Burmistrza Gminy Kórnik dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, ogłasza nabór w zakresie stypendiów sportowych. Wnioski można składać do dnia 23 grudnia 2016 roku do godz. 15:30 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego).

            Regulamin przyznawania stypendiów sportowych, określony został w załączniku nr 1, natomiast regulamin przyznawania wyróżnień i nagród sportowych w załączniku nr 2. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego stanowi integralną część załącznika nr 1 do powyższej uchwały, natomiast wniosek o przyznanie wyróżnienia lub nagrody sportowej stanowi element załącznika nr 2 powyższej uchwały.

            Informacje w zakresie naboru wniosków udzielane są przez Wydział Promocji Gminy, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, tel. 618 170 411 wew. 680

Wnioski do pobrania: 

WNIOSEK o przyznanie stypendium sportowego dla zawodników,
osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie 
sportowym międzynarodowym lub krajowym
  

PDF   DOC
 WNIOSEK o przyznanie wyróżnienia lub nagrody sportowej dla trenera 
lub innej osoby wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej
 
PDF   DOC   

 


Podstawa prawna:
Uchwały Rady nr XXXIX/428/13 z dnia 2013-10-30
W sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Burmistrza Gminy Kórnik dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

 

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Kórnik w roku 2017

OGŁOSZENIE  Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Kórnik w roku 2017 - pobierz


Pobierz dokumenty:

OFERTA REALIZACJI ZADANIA - na 2017 rok  PDF DOC 
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
ZADANIA PUBLICZNEGO - na 2017 rok
 PDF DOC 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - przejdź

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań - przejdź 

Uchwała nr XXVII / 323 / 2016 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 października 2016 roku w sprawie: rocznego programu współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2017 rok.

Przejdź: 

Uchwała 

Uzasadnienie 

Załącznik

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KÓRNIK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2017

Szanowni Państwo !

W związku ze zbliżającym się terminem ogłoszenia otwartego konkursu ofert, w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2017, pragniemy skonsultować „Roczny program współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017” z przedstawicielami organizacji pożytku publicznego.

Uważamy, iż Państwa uwagi i poprawki są najlepszą formą polepszenia efektywności i skuteczności Programu, dlatego też chcielibyśmy Państwa serdecznie prosić o zaopiniowanie „Projektu Rocznego programu współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”

W dniu 11 października br. projekt Programu został umieszczony na stronie internetowej Miasta i Gminy Kórnik, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kórniku, w witrynie okiennej Wydziału Promocji Gminy, Kultury i Sportu. Wersja papierowa do wglądu będzie dostępna w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.

Uwagi dotyczące Programu można kierować do dnia 25 listopada br. do Wydziału Promocji Gminy, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 41, tel. 61 8 972 611, drogą mailową na adres ngo@kornik.pl lub drogą pocztową.

Dodatkowo w dniach 18 i 24 października br. od godziny 16:00 do 19:00 pracownik Urzędu Miasta i Gminy Kórnik będzie pełnił dyżur w Wydziale Promocji Gminy, Kultury i Sportu, pl. Niepodległości 41 w Kórniku.
 
POBIERZ PROJEKT 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Fundacja Piotra Reissa

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Fundacja Piotra Reissa - pobierz

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - PDF