logo
logo bip

OTWARTE KONKURSY OFERT NA WSPARCIE I POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY KÓRNIK W ROKU 2016

                      OTWARTE  KONKURSY  OFERT NA WSPARCIE  I  POWIERZENIE  REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY  KÓRNIK W ROKU 2016

 

BURMISTRZ  GMINY KÓRNIK OGŁASZA OTWARTE KONKURSY OFERT

NA  WSPARCIE I POWIERZENIE

REALIZACJI  ZADAŃ  PUBLICZNYCH GMINY  KÓRNIK  W ROKU 2016

 

Na postawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  t.j. (Dz. U.  z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą” oraz Uchwałą nr XV/167/2015 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie  rocznego programu współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego,  na 2016 rok.

I.

1. Ogłaszam  otwarte konkursy ofert na wsparcie  i powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Kórnik w roku 2016 na następujące zadania szczegółowe dotyczące:

 

a)      POMOCY SPOŁECZNEJ, w tym pomocy rodzinom i osobom  w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób:    

 

 

Nazwa   zadania

 

Zaplanowane w budżecie w

2015 roku

Zaplanowane w budżecie w

2016 roku

- realizacja zadań  polegających na rozwiązywaniu  problemów społecznych dotyczących w szczególności: ubóstwa, przemocy w rodzinie, bezrobocia, niepełnosprawności,

- zorganizowania wypoczynku poza Kórnikiem dla dzieci i młodzieży  z rodzin skierowanych przez OPS, pedagogów szkolnych i organizacje realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej,

- realizacja zadań  zapobiegających ubożeniu oraz aktywizujących środowiska seniorów i wsparcie działań samopomocowych, zorganizowanie spotkań świątecznych dla samotnych i ubogich,

- zorganizowania dystrybucji żywności w ramach pomocy z UE.

 

 

25 000,00 zł.

 

 

 

 

 

 

30 000,00 zł.

 

 

  

b)     DZIAŁALNOŚCI  NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, w tym:

     

 

Nazwa  zadania

Zaplanowane w budżecie w

2015 roku

Zaplanowane w budżecie w

2016 roku

- działalność rehabilitacyjna, edukacyjna (w tym zakresie edukacji społecznej), sportowa, turystyczna, terapeutyczna, kulturalna, uspołeczniająca i integrująca środowisko osób niepełnosprawnych oraz likwidująca bariery w komunikowaniu,

- prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej,

- organizacja turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych dla dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Kórnik.

 

 

 

30 000,00 zł.

 

 

 

30 000,00 zł.

 

c) DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI   LOKALNYCH, w tym:

  

 

Nazwa  zadania

 

Zaplanowane w budżecie w

2015 roku

Zaplanowane w budżecie w

2016 roku

 

-wspieranie działań aktywizujących społecznie mieszkańców obszarów wiejskich

- organizacja przedsięwzięć na rzecz integracji społeczności lokalnych

 

 

15 000,00 zł

 

15 000,00 zł.

  

d)     NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA, w tym:

  

 

Nazwa  zadania

 

Zaplanowane w budżecie w

2015 roku

Zaplanowane w budżecie w

2016 roku

 

- działania wychowawcze i edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży – kształtowanie postaw patriotycznych, pielęgnowanie tradycji lokalnych i regionalnych,

- wspieranie działalności wychowawczej poprzez organizacje zajęć świetlicowych, a także organizacje innych aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,

- realizacja działalności harcerskiej jako działalności wychowawczej i oświatowej dla dzieci i młodzieży,

- wspieranie procesów edukacyjnych poprzez organizację konkursów tematycznych i przedmiotowych dla dzieci  i młodzieży oraz poprzez promowanie  dzieci i młodzieży uzdolnionej

 

 

 

1 500,00 zł.

 

 

 

 

1 500,00 zł.

 

 

 

e)      WYPOCZYNEK  DZIECI  I  MŁODZIEŻY, w tym:

  

 

Nazwa  zadania

 

Zaplanowane w budżecie w

2015 roku

Zaplanowane w budżecie w

2016 roku

 

- zorganizowanie jednodniowych oraz kilkudniowych imprez turystycznych i wypoczynkowych (rajdy piesze, rowerowe, spływy kajakowe,  wycieczki autokarowe i inne)  dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kórnik,

- zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kórnik,

- wymiana krajowa i zagraniczna młodzieży z terenu Gminy Kórnik

 

 

 

 

40 000,00 zł.

 

 

 

40 000,00 zł.

 

f)       KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO , w tym:

  

 

Nazwa  zadania

 

Zaplanowane w budżecie w

2015 roku

Zaplanowane w budżecie w

2016 roku

 

- organizacja festiwali, przeglądów i spektakli: teatralnych, literackich, muzycznych i filmowych;

-    organizacja konkursów z zakresu kultury,

- organizacja wystaw, koncertów, warsztatów: teatralnych, muzycznych i tanecznych, filmowych, literackich, plastycznych i pisarskich; organizacja konferencji, dyskusji i prelekcji,

- kultywowanie lokalnej tradycji  narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój  świadomości  narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

-  podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej, a także rozwijania kontaktów i współpracy krajowej i zagranicznej,

- podejmowanie działań mających na celu ożywienie miejsc atrakcyjnych turystycznie na terenie gminy

 

 

 

 

121 000,00 zł.

 

 

 

 

130 000,00 zł.

 

  

g)       WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE  KULTURY  FIZYCZNEJ  I  SPORTU, w tym:

  

 

Nazwa  zadania

 

Zaplanowane w budżecie w

2015 roku

Zaplanowane w budżecie w

2016 roku

 

- organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w różnych dyscyplinach  sportowych,

-przygotowanie i uczestnictwo klubów sportowych różnych dyscyplin w miejskich, regionalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych imprezach sportowych,

-zajęcia sportowe i udział w rozgrywkach Uczniowskich Klubów Sportowych,

- współorganizowanie  różnych imprez sportowych,

- popularyzacja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez tworzenie warunków do uprawiania gier zespołowych na terenie gminy.

 

 

 

 

400 000,00 zł.

 

 

 

 

 

480 000,00 zł.

 

  

h)     RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI, w tym:

 

 

Nazwa  zadania

 

Zaplanowane w budżecie w

2015 roku

Zaplanowane w budżecie w

2016 roku

- nauka pierwszej pomocy przedmedycznej,

- szkolenie w zakresie ratownictwa.

 

 

4 000,00 zł.

 

3 000,00 zł.

 

2. Na realizację zadań z pkt. I w roku 2016 planuje się przeznaczyć  łączną kwotę w wysokości

729 500,00 zł.

3. Terminy i szczegółowe  warunki  realizacji zadań zostaną zawarte w umowach podpisanych z wybranymi oferentami.

  

II. Termin i warunki składania ofert

1. W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku  Państwa do innych kościołów  i związków wyznaniowych  oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności   pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne podległe organom  administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, które prowadzą działalność statutową  w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Kórnik.

2. Uczestnicy  konkursu składają pisemne oferty realizacji zadania według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy  dotyczących  realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U.   Nr  6, poz. 25).

3. Oferta musi spełniać wszystkie wymogi formalne zgodne z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie t.j. (Dz. U.  z 2014r. poz. 1118 z późn. zm). Należy dołączyć:

1.  Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

2.  W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

4. Oferty należy składać do dnia  8 stycznia  2016 r.  do godz. 15.30 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Kórniku osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego).

5. Druk oferty można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Kórniku – www.kornik.pl /http://bip.kornik.pl (dział ogłoszeń) lub otrzymać w Urzędzie Miejskim w Kórniku w Biurze Obsługi Mieszkańca bądź w Wydziale Promocji Gminy, Kultury i Sportu  (Pl. Niepodległości 41).

6. W przypadku złożenia oferty niekompletnej, dopuszcza się jednorazowe uzupełnienie brakujących załączników w wyznaczonym terminie. Oferenci zostaną wezwani do uzupełnienia dokumentacji  pisemnie. Oferty, które nie zostaną uzupełnione w wyznaczonym terminie zostaną odrzucone z powodu nie spełnienia wymogów formalnych.

III. Wkład własny organizacji i innych podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w konkursie rozumiany jest jako wkład finansowy wykonany i pozafinansowy (wkład rzeczowy, wolontariat).

IV. Termin i warunki realizacji zadania

1. Zadanie winno być wykonane w roku 2016.

2. Zadanie winno być zrealizowane  z najwyższą  starannością w zakresie opisanym w ofercie zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami.

3. Zadanie winno być zrealizowane na terenie  Gminy Kórnik lub dla mieszkańców  Gminy Kórnik.

V. Zasady, tryb i kryteria wyboru oferty

1. Wyniki otwartego konkursu ofert  zostaną ogłoszone niezwłocznie po dokonaniu wyboru ofert.

2. Wszystkie oferty  programowe złożone zgodnie z przepisami zawartymi w punkcie  II  zostaną oceniane pod względem formalnym i merytorycznym.

3. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Gminy Kórnik, który dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadań w ramach  priorytetów, o których mowa w ogłoszeniu. Oferty przed ostateczną decyzją Burmistrza Gminy Kórnik opiniują Komisje Opiniujące. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kórniku. Wydział Promocji Gminy, Kultury i Sportu zawiadamia wnioskodawców o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu w formie pisemnej.

4. Wyboru ofert dokonuje się w oparciu o następujące kryteria:

a. oceny możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3

b. oceny przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

c. oceny proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować  zadanie publiczne

d. uwzględnienie planowanych przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  udziału  środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego

e. uwzględnienie planowanych przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracę społeczną członków

f. uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji  pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, które w latach poprzednich realizowały  zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków

g. zgodność  merytoryczna złożonej oferty  z zadaniem wyszczególnionym w niniejszym ogłoszeniu

5. W konkursie nie będą brały udziału oferty, które:

a. zostały złożone po upływie wyznaczonego  terminu

b. zostały złożone na innych drukach

c. oferent jest nieuprawniony do ubiegania się o dotację

d. złożona oferta jest niezgodna z warunkami udziału w konkursie (np. proponowane działania nie wchodzą w zakres konkursu).

VI. Postanowienia końcowe

1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania  reguluje umowa pomiędzy Burmistrzem Gminy Kórnik, a podmiotem otrzymującym dotację.

2. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, itp. informacji o tym, iż zadanie jest dotowane ze środków budżetowych Gminy Kórnik. Powyższe informacje winny być podane także do wiadomości publicznej w trakcie realizacji zadania.

3. Dotacje nie będą przyznane na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją danego zadania.

4. Zleceniodawca może sfinansować  jedynie działania wykazane w harmonogramie i kosztorysie realizacji zadania publicznego przez Zleceniobiorcę i na ich realizację podpisać z nim umowę.

5. Dotowany podmiot, który otrzyma dotacje z budżetu Gminy Kórnik jest zobowiązany do dostarczenia na wezwanie właściwego Wydziału Urzędu Miejskiego w Kórniku, nadzorującego merytorycznie wykonywanie zadania wykazu oraz poświadczonych  kserokopii faktur i rachunków, celem prawidłowości wydatkowania dotacji oraz  prowadzenia właściwej  dokumentacji z nią związanej.

6. Wszystkie stwierdzone uchybienia w realizacji  zadań zleconych wpływają na ogólną ocenę zleceniobiorcy przy zlecaniu i przy udzielaniu środków finansowych w kolejnych latach.

7. Szczegółowe informacje w zakresie konkursu udzielane są przez Wydział Promocji Gminy, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Kórniku, tel. 61-8170-411 wew. 680 lub 681, mail:  ngo@kornik.pl  bądź promocja@kornik.pl 

 

                                                                                                                                                                                                                             

           

                                                                                             

 Pobierz:

 Komunikat o konkursie PDF   
 Formularz oferty PDF  DOC 
 Kosztorys i harmonogram PDF  DOC 
 Formularz sprawozdania PDF  DOC 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków w zakresie stypendiów sportowych na rok 2016

Ogłoszenie o naborze wniosków w zakresie stypendiów sportowych na rok 2016 

Burmistrz Gminy Kórnik, na podstawie uchwały nr XXXIX/428/2013  Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 października 2013 r. w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Burmistrza Gminy Kórnik dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, ogłasza nabór w zakresie stypendiów sportowych. Wnioski można składać do dnia 23 grudnia 2015 roku do godz. 15:30 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Kórniku , Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego).

Regulamin przyznawania stypendiów sportowych, określony został w załączniku nr 1, regulamin przyznawania wyróżnień i nagród sportowych w załączniku nr 2, natomiast wniosek o przyznanie stypendium sportowego stanowi integralną część załącznika nr 1 do powyższej uchwały, natomiast wniosek o przyznanie wyróżnienia lub nagrody sportowej stanowi element załącznika nr 2 powyższej uchwały.

Informacje w zakresie naboru wniosków udzielane są przez Wydział Promocji Gminy, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Kórniku, tel. 618 170 411 wew. 680

 Wnioski do pobrania: 

WNIOSEK o przyznanie stypendium sportowego dla zawodników,
osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie
sportowym międzynarodowym lub krajowym
  

PDF   DOC   
 WNIOSEK o przyznanie wyróżnienia lub nagrody sportowej dla trenera
lub innej osoby wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej
 
PDF  DOC 

 


Podstawa prawna:
Uchwały Rady nr XXXIX/428/13 z dnia 2013-10-30
W sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Burmistrza Gminy Kórnik dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

Lista załączników

Zapraszamy do konsultacji - ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KÓRNIK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

Szanowni Państwo ! 

W związku ze zbliżającym się terminem ogłoszenia otwartego konkursu ofert, w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2016, pragniemy skonsultować „Roczny program współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” z przedstawicielami organizacji pożytku publicznego.

            Uważamy, iż Państwa uwagi i poprawki są najlepszą formą polepszenia efektywności i skuteczności Programu, dlatego też chcielibyśmy Państwa serdecznie prosić o zaopiniowanie „Projektu Rocznego programu współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”

W dniu 23 października br. projekt Programu został umieszczony na stronie internetowej Gminy Kórnik, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kórniku, w witrynie okiennej Wydziału Promocji Gminy, Kultury i Sportu. Wersja papierowa do wglądu będzie dostępna w Urzędzie Miejskim w Kórniku.

            Uwagi dotyczące Programu można kierować do dnia 9 listopada br. do Wydziału Promocji Gminy, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodległości 41, tel. 61 8 972 611, drogą mailową na adres ngo@kornik.pl lub drogą pocztową.

 Pobierz program - PDF  

III OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY KÓRNIK W ROKU 2015

BURMISTRZ  GMINY KÓRNIK OGŁASZA  III OTWARTY  KONKURS OFERT NA  WSPARCIE  REALIZACJI  ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY  KÓRNIK W ROKU 2015  

 

Na postawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą” oraz Uchwałą Nr LIII/597/2014 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na rok 2015

 

I.

1. Ogłaszam III otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji zadań publicznych Gminy Kórnik w roku 2015 na następujące zadanie szczegółowe dotyczące:

 

WSPIERANIA I UPOWSZECHANIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, w tym:

 

·        Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce nożnej.

·        Przygotowanie i uczestnictwo piłkarskich klubów sportowych w miejskich, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych.

 

2. Na realizację zadań z pkt. I w roku 2015 planuje się przeznaczyć łączną kwotę w wysokości  30 000,00 zł.

3. Terminy i szczegółowe  warunki  realizacji zadań zostaną zawarte w umowach podpisanych z wybranymi oferentami.

 

II. Termin i warunki składania ofert

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, oraz inne podmioty, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają  realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Kórnik.

2. Uczestnicy  konkursu składają pisemne oferty realizacji zadania według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty  dot. realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru  umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

3. Oferta musi spełniać wszystkie wymogi formalne zgodne z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1535 z późn. Zm.). Należy dołączyć:

a. aktualny odpis z rejestru lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

b. aktualny statut lub inny dokument wskazujący na zakres działalności podmiotu,

c. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok.

4. Oferty należy składać do dnia  4 września r. do godz. 15.30 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Kórniku osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego).

5. Druk oferty można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Kórniku – www.kornik.pl /http://bip.kornik.pl (dział ogłoszeń) lub otrzymać w Urzędzie Miejskim w Kórniku w Biurze Obsługi Mieszkańca bądź w Wydziale Promocji Gminy, Kultury i Sportu  (Pl. Niepodległości 41).

6. W przypadku złożenia oferty niekompletnej, dopuszcza się jednorazowe uzupełnienie brakujących załączników w wyznaczonym terminie. Oferenci zostaną wezwani do uzupełnienia dokumentacji  pisemnie. Oferty, które nie zostaną uzupełnione w wyznaczonym terminie zostaną odrzucone z powodu nie spełnienia wymogów formalnych.

III. Wkład własny organizacji i innych podmiotów  uprawnionych do wzięcia udziału w konkursie rozumiany jest jako wkład finansowy wykonany i pozafinansowy (wkład rzeczowy, wolontariat).

IV. Termin i warunki realizacji zadania

1. Zadanie winno być wykonane w roku 2015.

2. Zadanie winno być zrealizowane  z najwyższą  starannością w zakresie opisanym w ofercie zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami.

V. Zasady, tryb i kryteria wyboru oferty

1. Wyniki otwartego konkursu ofert  zostaną ogłoszone niezwłocznie po dokonaniu wyboru ofert.

2. Wszystkie oferty  programowe złożone zgodnie z przepisami zawartymi w punkcie  II  zostaną oceniane pod względem formalnym i merytorycznym.

3. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Gminy Kórnik, który dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadań w ramach  priorytetów, o których mowa w ogłoszeniu. Oferty przed ostateczną decyzją Burmistrza Gminy Kórnik opiniują Komisje Opiniujące. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kórniku. Wydział Promocji Gminy, Kultury i Sportu zawiadamia wnioskodawców o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu w formie pisemnej.

4. Wyboru ofert dokonuje się w oparciu o następujące kryteria:

a. oceny możliwości realizacji zadania publicznego przez  Uczniowski Klub Sportowy

b. oceny przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

c. oceny proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacje pozarządowe lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować  zadanie publiczne

d. uwzględnienie planowanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3   udziału  środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego

e. uwzględnienie planowanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 , wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracę społeczną członków

f. uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały  zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków

g. zgodność  merytoryczna złożonej oferty  z zadaniem wyszczególnionym w niniejszym ogłoszeniu

5. W konkursie nie będą brały udziału oferty, które:

a. zostały złożone po upływie wyznaczonego  terminu

b. zostały złożone na innych drukach

c. oferent jest nieuprawniony do ubiegania się o dotację

d. złożona oferta jest niezgodna z warunkami udziału w konkursie (np. proponowane działania nie wchodzą w zakres konkursu).

VI. Postanowienia końcowe

1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania  reguluje umowa pomiędzy Burmistrzem Gminy Kórnik, a podmiotem otrzymującym dotację.

2. Wyłoniony  podmiot, jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, itp. informacji o tym, iż zadanie jest dotowane ze środków budżetowych Gminy Kórnik. Powyższe informacje winny być podane także do wiadomości publicznej w trakcie realizacji zadania.

3. Dotacje nie będą przyznane na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją danego zadania.

4. Zleceniodawca może sfinansować  jedynie działania wykazane w harmonogramie realizacji zadania publicznego przez Zleceniobiorcę i na ich realizację podpisać z nim umowę.

5. Dotowany podmiot, który otrzyma dotacje z budżetu Gminy Kórnik jest zobowiązany do dostarczenia na wezwanie właściwego Wydziału Urzędu Miejskiego w Kórniku, nadzorującego merytorycznie wykonywanie zadania wykazu oraz poświadczonych  kserokopii faktur i rachunków, celem prawidłowości wydatkowania dotacji oraz  prowadzenia właściwej  dokumentacji z nią związanej.

6. Wszystkie stwierdzone uchybienia w realizacji  zadań zleconych wpływają na ogólną ocenę zleceniobiorcy przy zlecaniu i przy udzielaniu środków finansowych w kolejnych latach.

7. Szczegółowe informacje w zakresie konkursu udzielane są przez Wydział Promocji Gminy, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Kórniku, tel. 61-8170-411 wew. 680 lub 681, mail:ngo@kornik.pl bądź promocja@kornik.pl  


POBIERZ:

Oferta - doc

Kosztorys i harmonogram doc

Sprawozdanie - doc

II OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY KÓRNIK W ROKU 2015 R

II  OTWARTY  KONKURS  OFERT NA WSPARCIE   REALIZACJI

ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY  KÓRNIK W ROKU  2015

BURMISTRZ  GMINY KÓRNIK OGŁASZA  II OTWARTY  KONKURS OFERT NA  WSPARCIE  REALIZACJI  ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY  KÓRNIK W ROKU 2015  

 Na postawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą” oraz Uchwałą Nr LIII/597/2014 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na rok 2015

 

I.

1. Ogłaszam II otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji zadań publicznych Gminy Kórnik w roku 2015 na następujące zadanie szczegółowe dotyczące:

 

 WSPIERANIA I UPOWSZECHANIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, w tym:

 Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w różnych dyscyplinach.

  • Przygotowanie i uczestnictwo klubów sportowych różnych dyscyplin w miejskich, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych.
  • Zajęcia sportowe i udział w rozgrywkach Uczniowskich Klubów Sportowych.
  • Współorganizowanie różnych imprez sportowych.
  • Popularyzacja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez tworzenie warunków do uprawiania gier zespołowych na terenie gminy.

 2. Na realizację zadań z pkt. I w roku 2015 planuje się przeznaczyć łączną kwotę w wysokości  70 000,00 zł.

3. Terminy i szczegółowe  warunki  realizacji zadań zostaną zawarte w umowach podpisanych z wybranymi oferentami.

  

II. Termin i warunki składania ofert

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, oraz inne podmioty, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają  realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Kórnik.

2. Uczestnicy  konkursu składają pisemne oferty realizacji zadania według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty  dot. realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru  umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

3. Oferta musi spełniać wszystkie wymogi formalne zgodne z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1535 z późn. Zm.). Należy dołączyć:

a. aktualny odpis z rejestru lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

b. aktualny statut lub inny dokument wskazujący na zakres działalności podmiotu,

c. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok.

4. Oferty należy składać do dnia  8 czerwca 2015 r. do godz. 16.00 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Kórniku osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego).

5. Druk oferty można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Kórniku – www.kornik.pl /http://bip.kornik.pl (dział ogłoszeń) lub otrzymać w Urzędzie Miejskim w Kórniku w Biurze Obsługi Mieszkańca bądź w Wydziale Promocji Gminy, Kultury i Sportu  (Pl. Niepodległości 41).

6. W przypadku złożenia oferty niekompletnej, dopuszcza się jednorazowe uzupełnienie brakujących załączników w wyznaczonym terminie. Oferenci zostaną wezwani do uzupełnienia dokumentacji  pisemnie. Oferty, które nie zostaną uzupełnione w wyznaczonym terminie zostaną odrzucone z powodu nie spełnienia wymogów formalnych.

III. Wkład własny organizacji i innych podmiotów  uprawnionych do wzięcia udziału w konkursie rozumiany jest jako wkład finansowy wykonany i pozafinansowy (wkład rzeczowy, wolontariat).

IV. Termin i warunki realizacji zadania

1. Zadanie winno być wykonane w roku 2015.

2. Zadanie winno być zrealizowane  z najwyższą  starannością w zakresie opisanym w ofercie zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami.

3. Zadanie winno być zrealizowane na terenie  Gminy Kórnik lub dla mieszkańców  Gminy Kórnik.

V. Zasady, tryb i kryteria wyboru oferty

1. Wyniki otwartego konkursu ofert  zostaną ogłoszone niezwłocznie po dokonaniu wyboru ofert.

2. Wszystkie oferty  programowe złożone zgodnie z przepisami zawartymi w punkcie  II  zostaną oceniane pod względem formalnym i merytorycznym.

3. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Gminy Kórnik, który dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadań w ramach  priorytetów, o których mowa w ogłoszeniu. Oferty przed ostateczną decyzją Burmistrza Gminy Kórnik opiniują Komisje Opiniujące. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kórniku. Wydział Promocji Gminy, Kultury i Sportu zawiadamia wnioskodawców o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu w formie pisemnej.

4. Wyboru ofert dokonuje się w oparciu o następujące kryteria:

a. oceny możliwości realizacji zadania publicznego przez  przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3b. oceny przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

c. oceny proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacje pozarządowe lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować  zadanie publiczne

d. uwzględnienie planowanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3   udziału  środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego

e. uwzględnienie planowanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 , wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracę społeczną członków

f. uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały  zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków

g. zgodność  merytoryczna złożonej oferty  z zadaniem wyszczególnionym w niniejszym ogłoszeniu

5. W konkursie nie będą brały udziału oferty, które:

a. zostały złożone po upływie wyznaczonego  terminu

b. zostały złożone na innych drukach

c. oferent jest nieuprawniony do ubiegania się o dotację

d. złożona oferta jest niezgodna z warunkami udziału w konkursie (np. proponowane działania nie wchodzą w zakres konkursu).

VI. Postanowienia końcowe

1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania  reguluje umowa pomiędzy Burmistrzem Gminy Kórnik, a podmiotem otrzymującym dotację.

2. Wyłoniony  podmiot, jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, itp. informacji o tym, iż zadanie jest dotowane ze środków budżetowych Gminy Kórnik. Powyższe informacje winny być podane także do wiadomości publicznej w trakcie realizacji zadania.

3. Dotacje nie będą przyznane na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją danego zadania.

4. Zleceniodawca może sfinansować  jedynie działania wykazane w harmonogramie realizacji zadania publicznego przez Zleceniobiorcę i na ich realizację podpisać z nim umowę.

5. Dotowany podmiot, który otrzyma dotacje z budżetu Gminy Kórnik jest zobowiązany do dostarczenia na wezwanie właściwego Wydziału Urzędu Miejskiego w Kórniku, nadzorującego merytorycznie wykonywanie zadania wykazu oraz poświadczonych  kserokopii faktur i rachunków, celem prawidłowości wydatkowania dotacji oraz  prowadzenia właściwej  dokumentacji z nią związanej.

6. Wszystkie stwierdzone uchybienia w realizacji  zadań zleconych wpływają na ogólną ocenę zleceniobiorcy przy zlecaniu i przy udzielaniu środków finansowych w kolejnych latach.

7. Szczegółowe informacje w zakresie konkursu udzielane są przez Wydział Promocji Gminy, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Kórniku, tel. 61-8170-411 wew. 680 lub 681, mail:          ngo@kornik.pl    bądź   promocja@kornik.pl  

 

POBIERZ: 

Oferta: -pdf  -doc

Kosztorys i harmonogram: -pdf  -doc  

Sprawozdanie: -pdf  -doc