logo
logo bip

OTWARTE KONKURSY OFERT NA WSPARCIE I POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY KÓRNIK W ROKU 2014

Pobierz ogłoszenie - tutaj

Wzór oferty i sprawozdania dla organizacji pozarządowych

Oferta realizacji zadania publicznego - Organizacja meczów MUKS Kórnik

Oferta realizacji zadania publicznego - Organizacja meczów MUKS Kórnik - POBIERZ - KLIKNIJ TUTAJ

ogłoszenia wyników naboru wniosków na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu w Gminie Kórnik

Zarządzenie Nr 43/2013
Burmistrza Gminy Kórnik


z dnia 13 maja 2013 r.

 w sprawie: ogłoszenia wyników naboru wniosków na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu w Gminie Kórnik 

            Na podstawie uchwały nr X/99/2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Kórnik, zarządzam co następuje:

 § 1.
Ogłaszam wyniki naboru wniosków na realizację zadania w zakresie sportu w Gminie Kórnik.
 

§ 2.
Wysokość przyznanych, określonym podmiotom, środków finansowych na realizacje zadania w zakresie rozwoju sportu w Gminie Kórnik, stanowi załącznik, który jest integralną częścią niniejszego zarządzenia.

 
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Promocji Gminy, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Kórniku.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na gminnej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Korniku
 


 Załącznikdo zarządzenia Nr 43/2013Burmistrz Gminy Kórnikz dnia 13 maja 2013 r.      

Wykaz klubów sportowych, które otrzymały dofinansowanie, w wyniku naboru wniosków na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu

     

Lp.

Dane organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota 
1.

Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Kórnik”

Szkoła Podstawowa nr 2

ul. Armii Krajowej 11, 62-035 Kórnik

Opłata trenerów realizujących zadania szkoleniowe, wynajem obiektu sportowego na trening klubowy

5 000,00 zł.

 
2.

Uczniowski Klub Sportowy OAZA Kórnik

ul. Ignacego Krasickiego 1, 62-035 Kórnik

Prowadzenie zajęć z wioślarstwa oraz wszelkich czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa trenującym, w tym organizacja przystani i renowacja sprzętu.

5 000,00 zł.

Razem  10 000,00 zł.
 

Ogłoszenie o naborze wniosków

pobierz wniosek - tutaj

Oferta - Festyn Parafialny w Robakowie

Pobierz dokument - kliknij tutaj

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie i powierzenie realizacji zadań publicznych gminy Kórnik w 2013r.

Zarządzenie Nr 8 / 2013
Burmistrza Gminy Kórnik
z dnia 28 stycznia 2013r.


w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie i powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Kórnik w roku 2013

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536), Uchwały Nr  XXVIII/314/2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: rocznego programu współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2013 rok, zarządzam co następuje:

§ 1.

Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie i powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Kórnik w 2012 roku w zakresie:


1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
3) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
4) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
5) wypoczynku dzieci i młodzieży,
6) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
7) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
8) ratownictwo i ochrona ludności.


§ 2.

Wysokość przyznanych, określonym podmiotom, środków finansowych na realizację zadań w zakresie wskazanym w § 1 pkt. 1-7, stanowią załączniki od nr 1 do nr 7, stanowiące integralną część niniejszego zarządzenia.


§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Wydziału Promocji Gminy, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Kórniku.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na gminnej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku. 

Załącznik nr 1

- z zakresu: pomocy społecznej, w tym  pomocy rodzinom i osobom w trudnej  sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - pobierz tutaj

Załącznik nr 2

- z zakresu: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - pobierz tutaj

Załącznik nr 3

- z zakresu: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - pobierz tutaj

Załącznik nr 4

- z zakresu: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania - pobierz tutaj

Załącznik nr 5

- z zakresu: wypoczynku dzieci i młodzieży - pobierz tutaj

Załącznik nr 6

- z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - pobierz tutaj

Załącznik nr 7

- z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - pobierz tutaj

Załącznik nr 8

- z zakresu: ratownictwa i ochrony ludności - pobierz tutaj