logo
logo bip

OTWARTE KONKURSY OFERT NA WSPARCIE I POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY KÓRNIK W ROKU 2013

BURMISTRZ  GMINY KÓRNIK OGŁASZA OTWARTE KONKURSY OFERT NA 

WSPARCIE I POWIERZENIE REALIZACJI  ZADAŃ  PUBLICZNYCH GMINY  KÓRNIK  W ROKU 2013   

Na postawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności i o wolontariacie  t.j. (Dz. U.  z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą” oraz Uchwały Nr XXVIII/314/2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie  rocznego programu współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego,  na  2013 rok.

 

 I.

1. Ogłaszam  otwarte konkursy ofert na wsparcie  i powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Kórnik w roku 2013 na następujące zadania szczegółowe dotyczące: 

a)      POMOCY SPOŁECZNEJ, w tym pomocy rodzinom i osobom  w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:       

 Nazwa   zadania  Planowane wydatki w 2013 roku Wydatki  w roku 2012
- realizacja zadań  polegających na rozwiązywaniu  problemów społecznych dotyczących w szczególności: ubóstwa, przemocy w rodzinie, bezrobocia, niepełnosprawności,- zorganizowania wypoczynku poza Kórnikiem dla dzieci i młodzieży  z rodzin skierowanych przez OPS, pedagogów szkolnych i organizacje realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej,- realizacja zadań  zapobiegających ubożeniu oraz aktywizujących środowiska seniorów i wsparcie działań samopomocowych, zorganizowanie spotkań świątecznych dla samotnych i ubogich,- zorganizowania dystrybucji żywności w ramach pomocy z UE.   20 000,00 zł.       24 575,00 zł.   

  b)      DZIAŁALNOŚCI  NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, w tym:      

 Nazwa  zadania Planowane wydatki w roku 2013 Wydatki w roku 2012
- działalność rehabilitacyjna, edukacyjna (w tym w zakresie edukacji   społecznej), sportowa, turystyczna, terapeutyczna, kulturalna, uspołeczniająca i integrująca środowisko osób niepełnosprawnych oraz likwidująca bariery w komunikowaniu,- prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej,- organizacja turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych dla dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Kórnik.     20 000,00 zł.    21 000,00 zł. 

     c) DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI   LOKALNYCH, w tym:  

 Nazwa  zadania  Planowane wydatki w roku  2013 Wydatki w roku 2012
 -wspieranie działań aktywizujących społecznie mieszkańców obszarów wiejskich- organizacja przedsięwzięć na rzecz integracji społeczności lokalnych   8 800,00 zł.  9 000,00 zł.

  d)      NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA, w tym:  

 Nazwa  zadania  Planowane  wydatki w roku 2013 Wydatki  w roku 2012
 - działania wychowawcze i edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży – kształtowanie postaw patriotycznych, pielęgnowanie tradycji lokalnych i regionalnych,- wspieranie działalności wychowawczej poprzez organizacje zajęć świetlicowych, a także organizacje innych aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,- realizacja   działalności harcerskiej jako działalności wychowawczej i oświatowej dla dzieci i młodzieży,- wspieranie procesów edukacyjnych poprzez organizację konkursów tematycznych i przedmiotowych dla dzieci  i młodzieży oraz poprzez promowanie  dzieci i młodzieży uzdolnionej    3 000,00 zł.     3 000,00 zł.  

 e)      WYPOCZYNKU DZIECI  I  MŁODZIEŻY, w tym:  

 Nazwa  zadania  Planowane wydatki w roku 2013 Wydatki w roku 2012
 - zorganizowanie jednodniowych oraz kilkudniowych imprez turystycznych i wypoczynkowych (rajdy piesze, rowerowe, spływy kajakowe,  wycieczki autokarowe i inne)  dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kórnik,- zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kórnik,- wymiana krajowa i zagraniczna młodzieży z terenu Gminy Kórnik     35 000,00 zł.    25 000,00 zł.

  f)       KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO , w tym:   

 Nazwa  zadania   Planowane wydatki  w 2013 roku Wydatki w roku  2012
 - organizacja festiwali, przeglądów i spektakli: teatralnych, literackich, muzycznych i filmowych;-    organizacja konkursów z zakresu kultury,- organizacja wystaw, koncertów, warsztatów: teatralnych, muzycznych i tanecznych, filmowych, literackich, plastycznych i pisarskich; organizacja konferencji, dyskusji i prelekcji,- kultywowanie lokalnej tradycji  narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój  świadomości  narodowej, obywatelskiej i kulturowej,- podejmowanie działań mających na celu ożywienie miejsc atrakcyjnych turystycznie na terenie gminy     71 000,00 zł.     79 975,00 zł. 

   g)       WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA  KULTURY  FIZYCZNEJ  I  SPORTU, w tym:  

 Nazwa  zadania  Planowane wydatki w roku 2013 Wydatki w roku 2012
 - organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w różnych dyscyplinach  sportowych,-przygotowanie i uczestnictwo klubów sportowych różnych dyscyplin w miejskich, regionalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych imprezach sportowych,-zajęcia sportowe i udział w rozgrywkach Uczniowskich Klubów Sportowych,- współorganizowanie  różnych imprez sportowych,- popularyzacja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez tworzenie warunków do uprawiania gier zespołowych na terenie gminy.     396 307, 42 zł.      380 000,00 zł.  

  h)   RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI, w tym: 

 Nazwa  zadania  Planowane wydatki w roku 2013 Wydatki w roku 2012
 -   nauka pierwszej pomocy przedmedycznej,-   szkolenia w zakresie ratownictwa.   4 000,00 zł.     -  

   

2. Na realizację zadań z pkt.  I w roku 2013 planuje się przeznaczyć  łączną kwotę w wysokości  532 000,00 zł. 3. Terminy i szczegółowe  warunki  realizacji zadań zostaną zawarte w umowach podpisanych z wybranymi oferentami.  

II. Termin i warunki składania ofert

 

 1. W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku  Państwa do innych kościołów  i związków wyznaniowych  oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności   pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne podległe organom  administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, które prowadzą działalność statutową  w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Kórnik.2. Uczestnicy  konkursu składają pisemne oferty realizacji zadania według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy  dotyczących  realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U.   Nr  6, poz. 25).

3. Oferta musi spełniać wszystkie wymogi formalne zgodne z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie t.j. (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). Należy dołączyć:

 
  • Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.
  • W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).
  • Oferty należy składać do dnia  21 grudnia  2012 r.  do godz. 15.30 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Kórniku osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego).
  • Druk oferty można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Kórniku – www.kornik.pl /http://bip.kornik.pl (dział ogłoszeń) lub otrzymać w Urzędzie Miejskim w Kórniku w Biurze Obsługi Mieszkańca (Pl. Niepodległości 1) bądź w Wydziale Promocji Gminy, Kultury i Sportu  (Pl. Niepodległości 41).
  • W przypadku złożenia oferty niekompletnej, dopuszcza się jednorazowe uzupełnienie brakujących załączników w wyznaczonym terminie. Oferenci zostaną wezwani do uzupełnienia dokumentacji  pisemnie. Oferty, które nie zostaną uzupełnione w wyznaczonym terminie zostaną odrzucone z powodu nie spełnienia wymogów formalnych.

III. Wkład własny organizacji i innych podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w konkursie rozumiany jest jako wkład finansowy wykonany i pozafinansowy (wkład rzeczowy, wolontariat).

 

 

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania

 

 1. Zadanie winno być wykonane w roku 2013.2. Zadanie winno być zrealizowane  z najwyższą  starannością w zakresie opisanym w ofercie zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami.

3. Zadanie winno być zrealizowane na terenie  Gminy Kórnik lub dla mieszkańców  Gminy Kórnik.

 

V. Zasady, tryb i kryteria wyboru oferty

 

 1. Wyniki otwartego konkursu ofert  zostaną ogłoszone niezwłocznie po dokonaniu wyboru ofert.2. Wszystkie oferty  programowe złożone zgodnie z przepisami zawartymi w punkcie  II  zostaną oceniane pod względem formalnym i merytorycznym. 3. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Gminy Kórnik, który dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadań w ramach  priorytetów, o których mowa w ogłoszeniu. Oferty przed ostateczną decyzją Burmistrza Gminy Kórnik opiniują Komisje Opiniujące. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kórniku. Wydział Promocji Gminy, Kultury i Sportu zawiadamia wnioskodawców o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu w formie pisemnej. 4. Wyboru ofert dokonuje się w oparciu o następujące kryteria:a. oceny możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3b. oceny przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadaniac. oceny proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować  zadanie publiczned. uwzględnienie planowanych przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  udziału  środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznegoe. uwzględnienie planowanych przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracę społeczną członkówf. uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji  pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, które w latach poprzednich realizowały  zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środkówg. zgodność  merytoryczna złożonej oferty  z zadaniem wyszczególnionym w niniejszym ogłoszeniu5. W konkursie nie będą brały udziału oferty, które:a. zostały złożone po upływie wyznaczonego  terminub. zostały złożone na innych drukachc. oferent jest nieuprawniony do ubiegania się o dotację

d. złożona oferta jest niezgodna z warunkami udziału w konkursie (np. proponowane działania nie wchodzą w zakres konkursu).

 

VI. Postanowienia końcowe

 

 1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania  reguluje umowa pomiędzy Burmistrzem Gminy Kórnik, a podmiotem otrzymującym dotację.2. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, itp. informacji o tym, iż zadanie jest dotowane ze środków budżetowych Gminy Kórnik. Powyższe informacje winny być podane także do wiadomości publicznej w trakcie realizacji zadania.3. Dotacje nie będą przyznane na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją danego zadania.4. Zleceniodawca może sfinansować  jedynie działania wykazane w harmonogramie i kosztorysie realizacji zadania publicznego przez Zleceniobiorcę i na ich realizację podpisać z nim umowę.5. Dotowany podmiot, który otrzyma dotacje z budżetu Gminy Kórnik jest zobowiązany do dostarczenia na wezwanie właściwego Wydziału Urzędu Miejskiego w Kórniku, nadzorującego merytorycznie wykonywanie zadania wykazu oraz poświadczonych  kserokopii faktur i rachunków, celem prawidłowości wydatkowania dotacji oraz  prowadzenia właściwej  dokumentacji z nią związanej.6. Wszystkie stwierdzone uchybienia w realizacji  zadań zleconych wpływają na ogólną ocenę zleceniobiorcy przy zlecaniu i przy udzielaniu środków finansowych w kolejnych latach.

7. Szczegółowe informacje w zakresie konkursu udzielane są przez Wydział Promocji Gminy, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Kórniku, tel. 61-8170-411 wew. 680 lub 681, mail:          ngo@kornik.pl    bądź   promocja@kornik.pl 

wzór oferty - pobierz

wzór sprawozdania - pobierz

                                                                                                                                                                                                                                                                    

Nabór na Stypendia Sportowe na 2013r.

Regulamin przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników - kliknij tutaj

Regulamin przyznawania wyróżnień i nagród sportowych - kliknij tutaj

WNIOSEK o przyznanie stypendium sportowego - kliknij tutaj

Projekt rocznego programu...

 Kórnik, dnia 7.11.2012 r.


Szanowni Państwo
       W związku ze zbliżającym się terminem ogłoszenia otwartego konkursu ofert, w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2013 roku, pragniemy skonsultować „Roczny program współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013"
z przedstawicielami organizacji pożytku publicznego.       
Uważamy, iż Państwa uwagi i poprawki są najlepszą formą polepszenia efektywności i skuteczności Programu, dlatego też chcielibyśmy Państwa zaprosić na spotkanie, które odbędzie się 16 listopada br. o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej
w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu OAZA, mieszczącym się w Kórniku przy ul. Krasickiego 1.

Uwagi dotyczące Programu można kierować do dnia 16 listopada br. do Wydziału Promocji Gminy, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodległości 41, tel. 61 8 972 611 lub drogą mailową na adres ngo@kornik.pl. Projekt Programu do Państwa wglądu został umieszczony na stronie internetowej www.kornik.pl. 
POBIERZ PROJEKT PROGRAMU

Ogłoszenie wyników naboru wniosków na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu w gminie Kórnik

Treść zarządzenia nr 75 z dnia 29 września 2012r. - kliknij

załącznik nr 1 - kliknij

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie i powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Kórnik w roku 2012

 Zarządzenie Nr  3 / 2012
Burmistrza Gminy Kórnik
z dnia 12 stycznia 2012r.

 w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie i powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Kórnik w roku 2012 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536), Uchwały Nr  XIII/158/2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 października 2011r. w sprawie: rocznego programu współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2012 rok, zarządzam co następuje: § 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie i powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Kórnik w 2012 roku w zakresie:

 

1.pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

2.działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

3.działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

4.nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

5.wypoczynku dzieci i młodzieży,

6.kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

7.wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

§ 2. Wysokość przyznanych, określonym podmiotom, środków finansowych na realizację zadań w zakresie wskazanym w § 1 pkt. 1-7, stanowią załączniki od nr 1 do nr 7, stanowiące integralną część niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Wydziału Promocji Gminy, Kultury i sportu Urzędu Miejskiego w Kórniku.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na gminnej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku.  

 

POBIERZ ZAŁĄCZNIK

Nabór wniosków na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu

Ogłoszenie o naborze wniosków

 

Burmistrz Gminy Kórnik, na podstawie uchwały nr X/99/2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Kórnik, ogłasza nabór wniosków na  realizację zadania w zakresie rozwoju sportu. Wnioski można składać do dnia 23 września 2011r. do godz. 15.30 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego).

            Szczegółowe informacje w zakresie naboru wniosków udzielane są przez Wydział Promocji Gminy, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Kórniku, tel. 61-8170-411 wew. 680.

 

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kórnik na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu gminy Kórnik