logo
logo bip

OTWARTE KONKURSY OFERT NA WSPARCIE I POWIERZENIE REALIZACJIZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY KÓRNIK W ROKU 2011

OTWARTE  KONKURSY  OFERT NA WSPARCIE  I  POWIERZENIE  REALIZACJI

ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY  KÓRNIK W ROKU 2011

 

BURMISTRZ  GMINY KÓRNIK OGŁASZA OTWARTE KONKURSY OFERT NA  WSPARCIE I POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY  KÓRNIK W ROKU 2011  

 

Na postawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą” oraz Uchwałą Nr LVIII/613/2010 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 27 października 2010r. w sprawie  uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na rok 2011

I.

1. Ogłaszam  otwarte konkursy ofert na wsparcie  i powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Kórnik w roku 2011 na następujące zadania szczegółowe dotyczące:

 

a)      POMOCY SPOŁECZNEJ, w tym:      

 

 

 

Nazwa   zadania

 

Planowane

 wydatki w 

2011 roku

Wydatki  w roku 2010

- realizacji zadań  polegających na rozwiązywaniu  problemów społecznych dotyczących w szczególności: ubóstwa, przemocy w rodzinie, bezrobocia, niepełnosprawności,

- zorganizowanie wypoczynku poza Kórnikiem dla dzieci i młodzieży  z rodzin skierowanych przez OPS, pedagogów szkolnych i organizacje realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej,

- realizacji zadań  zapobiegających ubożeniu oraz aktywizujących środowiska seniorów i wsparcie działań samopomocowych, zorganizowanie spotkań świątecznych dla samotnych i ubogich,

- zorganizowanie dystrybucji żywności w ramach pomocy z UE.

 

 

 

 

 

 

26 000,00 zł.

 

 

 

 

 

25 000,00 zł.

 

 

b)      DZIAŁALNOŚCI  NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, w tym:

 

 

 

Nazwa  zadania

Planowane wydatki w roku 2011

Wydatki w roku 2010

- działalności rehabilitacyjnej, edukacyjnej (w tym zakresie edukacji   społecznej), sportowej, turystycznej, terapeutycznej, kulturalnej, uspołeczniającej i integrującej środowisko osób niepełnosprawnych oraz likwidującej bariery w komunikowaniu,

- prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej,

- organizacji  turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Kórnik.

 

 

 

 

 

35 000,00 zł.

 

 

 

20 000,00 zł.

 

 

c) DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI   LOKALNYCH, w tym:

 

 

 

Nazwa  zadania

 

Planowane

wydatki w 

roku  2011

Wydatki w roku 2010

- organizacji przedsięwzięć na rzecz integracji społeczności lokalnych

 

 

7 000,00 zł.

 

8 000,00 zł.

 

 

d)      NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA, w tym:

 

 

 

Nazwa  zadania

 

Planowane  wydatki w roku 2011

Wydatki  w roku 2010

 

- działania wychowawcze i edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży – kształtowanie postaw patriotycznych, pielęgnowanie  tradycji lokalnych i regionalnych

- realizacji   działalności harcerskiej jako działalności wychowawczej i oświatowej dla dzieci i młodzieży,

- wspieranie procesów edukacyjnych poprzez organizację konkursów tematycznych i przedmiotowych dla dzieci  i młodzieży oraz poprzez promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej

 

 

 

 

 

2 000,00 zł.

 

 

 

 

3 060,00 zł.

 

e)      WYPOCZYNEK  DZIECI  I  MŁODZIEŻY, w tym:

 

 

 

Nazwa  zadania

 

Planowane wydatki w roku 2011

Wydatki w roku 2010

 

- zorganizowanie jednodniowych imprez turystycznych i wypoczynkowych (rajdy piesze, rowerowe, wycieczki autokarowe)  dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kórnik,

- zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kórnik,

- wymianę krajową i zagraniczną  młodzieży z terenu Gminy Kórnik

 

 

 

 

40 000,00 zł.

 

 

 

40 000,00 zł.

 

  

 

f)       KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO , w tym:

 

 

 

 

Nazwa  zadania

 

Planowane wydatki  w 2011 roku

Wydatki w roku  2010

 

- organizacji festiwali, przeglądów i spektakli: teatralnych, literackich, muzycznych i filmowych; organizacji konkursów z zakresu kultury,

- organizacji wystaw, koncertów, warsztatów: teatralnych, muzycznych i tanecznych, filmowych, literackich, plastycznych i pisarskich; organizacji konferencji, dyskusji i prelekcji,

- kultywowanie lokalnej tradycji  narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości  narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

- podejmowanie  działań mających na celu ożywienie miejsc atrakcyjnych turystycznie na terenie gminy

 

 

 

 

 

110 000,00 zł.

 

 

 

 

120 000,00 zł.

 

 

 

g)      UPOWSZECHNIANIE  KULTURY  FIZYCZNEJ  I  SPORTU, w tym:

 

 

 

Nazwa  zadania

 

Planowane wydatki w roku 2011

Wydatki w roku 2010

 

- organizacji szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w różnych dyscyplinach  sportowych,

-przygotowanie i uczestnictwo klubów sportowych różnych dyscyplin w miejskich, regionalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych imprezach sportowych,

-zajęcia sportowe i udział w rozgrywkach Uczniowskich Klubów Sportowych,

- współorganizowanie  różnych imprez sportowych,

- popularyzację zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez tworzenie warunków do uprawiania gier zespołowych na terenie gminy.

 

 

 

 

 

 

280 000,00 zł.

 

 

 

 

 

280 000,00 zł.

 

 

2. Na realizację zadań z pkt.  I w roku 2011 planuje się przeznaczyć  łączną kwotę w wysokości 500 000,00 zł.

3. Terminy i szczegółowe  warunki  realizacji zadań zostaną zawarte w umowach podpisanych z wybranymi oferentami.

 

 

II. Termin i warunki składania ofert

1. W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku  Państwa do innych kościołów  i związków wyznaniowych  oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności   pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne podległe organom  administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, które prowadzą działalność statutową  w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Kórnik.

2. Uczestnicy  konkursu składają pisemne oferty realizacji zadania według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty  dot. realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru  umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

3. Oferta musi spełniać wszystkie wymogi formalne zgodne z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Należy dołączyć:

a. aktualny odpis z rejestru lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

b. aktualny statut lub inny dokument wskazujący na zakres działalności podmiotu,

c. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok.

4. Oferty należy składać do dnia 24 grudnia 2010r.  do godz. 15.30 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Kórniku osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego).

5. Druk oferty można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Kórniku – WWW.kornik.pl /http://bip.kornik.pl (dział ogłoszeń) lub otrzymać w Urzędzie Miejskim w Kórniku w Biurze Obsługi Mieszkańca bądź w Wydziale Promocji Gminy, Kultury i Sportu  (Pl. Niepodległości 41).

6. W przypadku złożenia oferty niekompletnej, dopuszcza się jednorazowe uzupełnienie brakujących załączników w wyznaczonym terminie. Oferenci zostaną wezwani do uzupełnienia dokumentacji  pisemnie. Oferty, które nie zostaną uzupełnione w wyznaczonym terminie zostaną odrzucone z powodu nie spełnienia wymogów formalnych.

III. Wkład własny organizacji i innych podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w konkursie rozumiany jest jako wkład finansowy wykonany i pozafinansowy (wkład rzeczowy, wolontariat).

IV. Termin i warunki realizacji zadania

1. Zadanie winno być wykonane w roku 2011.

2. Zadanie winno być zrealizowane  z najwyższą  starannością w zakresie opisanym w ofercie zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami.

3. Zadanie winno być zrealizowane na terenie  Gminy Kórnik lub dla mieszkańców  Gminy Kórnik.

V. Zasady, tryb i kryteria wyboru oferty

1. Wyniki otwartego konkursu ofert  zostaną ogłoszone niezwłocznie po dokonaniu wyboru ofert.

2. Wszystkie oferty  programowe złożone zgodnie z przepisami zawartymi w punkcie  II  ppkt 3 zostaną oceniane pod względem formalnym i merytorycznym.

3. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Gminy Kórnik, który dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadań w ramach  priorytetów, o których mowa w ogłoszeniu. Oferty przed ostateczną decyzją Burmistrza Gminy Kórnik opiniują Komisje Opiniujące. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kórniku. Wydział Promocji Gminy, Kultury i Sportu zawiadamia wnioskodawców o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu w formie pisemnej.

4. Wyboru ofert dokonuje się w oparciu o następujące kryteria:

a. oceny możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3

b. oceny przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

c. oceny proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować  zadanie publiczne

d. uwzględnienie planowanych przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  udziału  środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego

e. uwzględnienie planowanych przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracę społeczną członków

f. uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji  pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, które w latach poprzednich realizowały  zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków

g. zgodność  merytoryczna złożonej oferty  z zadaniem wyszczególnionym w niniejszym ogłoszeniu

5. W konkursie nie będą brały udziału oferty, które:

a. zostały złożone po upływie wyznaczonego  terminu

b. zostały złożone na innych drukach

c. oferent jest nieuprawniony do ubiegania się o dotację

d. złożona oferta jest niezgodna z warunkami udziału w konkursie (np. proponowane działania nie wchodzą w zakres konkursu).

KOMUNIKAT

 • DRUK OFERTY
 • WZÓR SPRAWOZDANIA
 • Nabór wniosków na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

  Burmistrz Gminy Kórnik, na podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz Uchwały NR LXI/637/2006 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ogłasza nabór wniosków w roku 2011 na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Wnioski, można składać osobiście lub drogą pocztową w terminie do 30 września 2010 roku (decyduje data stempla pocztowego) w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Kórniku, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik Po zakończeniu postępowania w sprawie przydzielania dotacji na realizację powyższych zadań jego wyniki zostaną podane na stronie www.kornik.pl.
   
  Załączniki:
   

  Wykaz organizacji pozarządowych, którym Gmina Kórnik przyznała dotacje na realizację zadań w 2010 roku

  Ogłoszenie Burmistrza Gminy Kórnik w sprawie konkursu na stanowisko kierownika Centrum Rekreacji i Sportu w Kórniku

  Burmistrz Gminy Kórnik
  ogłasza konkurs na stanowisko kierownika
  Centrum Rekreacji i Sportu w Kórniku.

   

  1.      Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

  A)    Wymagania niezbędne:

  Kandydat powinien:
  1) posiadać wykształcenie wyższe: preferowane kierunkowe z zakresu sportu i turystyki lub ekonomiczne,
  2) wykazać się znajomością zasad zarządzania i funkcjonowania instytucji o charakterze użyteczności publicznej,
  3) posiadać udokumentowany 5 letni staż pracy lub prowadzić przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
  4) mieć dobry stan zdrowia, pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym,
  5)posiadać  pełną zdolność do czynności prawnych

  B) Wymagania dodatkowe:

  1) umiejętności organizacyjno – menedżerskie,
  2) umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji i kierowania zespołami ludzkimi,
  3) doświadczenie w organizowaniu działalności sportowej,
  4) wysoka kultura osobista,
  5) dobra znajomość obsługi komputera,
  6) prawo jazdy kategorii B

   

  2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

  1)      Życiorys (CV),

  2)      List motywacyjny,

  3)      Kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie i staż pracy,

  4)      Koncepcja funkcjonowania CRiS w Kórniku do 2015 roku uwzględniająca zarządzanie podmiotami wchodzącymi w jego skład oraz organizację imprez sportowo-rekreacyjnych i działań z zakresu rozwoju turystyki, mających na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców Kórnika,

  5)      Oświadczenie o niekaralności (w przypadku wygrania konkursu zaświadczenie z krajowego Rejestru Karnego),

  6)      Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

  7)      Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pełnienia stanowisk kierowniczych,

  8)      Kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.


  3. Pisemne oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs na stanowisko kierownika Centrum Rekreacji i Sportu w Kórniku”  w terminie do 1 marca 2010 r. do godz.15.30 w sekretariacie Burmistrza (pokój 101 na pierwszym piętrze).


  4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


  5. Postępowanie konkursowe z udziałem kandydatów przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Gminy Kórnik w dniu 2 marca 2010 r. o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń  Urzędu Miejskiego w Kórniku w pokoju nr 106 na pierwszym piętrze.


  6. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kórniku -  www.kornik.pl . Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Promocji Gminy  w Urzędzie Miejskim w Kórniku pok. 211 oraz telefonicznie pod nr 61 817-04-11 wew. 681 lub 682

   Regulamin