logo
logo bip

Otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Kórnik w roku 2010

Burmistrz gminy Kórnik ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Kórnik w roku 2010
 
Druki do pobrania
Wzór oferty
Wzór sprawozdania

Nabór wniosków na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Burmistrz Gminy Kórnik, na podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz Uchwały NR LXI/637/2006 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ogłasza nabór wniosków w roku 2010 na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Wnioski, można składać osobiście lub drogą pocztową w terminie do 30 września 2009 roku (decyduje data stempla pocztowego) w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Kórniku, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik Po zakończeniu postępowania w sprawie przydzielania dotacji na realizację powyższych zadań jego wyniki zostaną podane na stronie www.kornik.pl.
 
Załącznik:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Gminy Kórnik

ogłasza konkurs na stanowisko  podinspektora ds. informacji  w Urzędzie Miejskim w Kórniku w wymiarze pełnego etatu.

 

 

I. Wymagania niezbędne kandydata:

1) jest obywatelem polskim,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

4) nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,

5) cieszy się nieposzlakowaną opinią,

6) wykształcenie wyższe,

7) posiada prawo jazdy kategorii B

 

 II. Wymagania dodatkowe kandydata:

1)      komunikatywność

2)      znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office

3)      dyspozycyjność

4)      znajomość zagadnień związanych z historią Kórnika,

 

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

- Promocja usług turystycznych i agroturystycznych w Gminie Kórnik

- Aktualizowanie zasobów informacji dotyczących Gminy Kórnik w sieci,
- Informowanie o kursach, szkoleniach, zajęciach pozaszkolnych,
- Pomoc przy poszukiwaniu pracy osobom zainteresowanym
- Pomoc w pisaniu dokumentów na przykład: życiorys - CV, list motywacyjny itp.,
- Kojarzeniem pracodawców z osobami poszukującymi pracy.

 

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia

1) życiorys ( CV ) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

2) list motywacyjny,

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4) kopie świadectw pracy,

5) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

7) podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

8) klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr.133, poz. 883, ze zm.)”

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 28 kwietnia 2009 r, w  Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kórniku (I piętro) do godziny 15.30. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją: „Konkurs na stanowisko podinspektora ds informacji w Urzędzie Miejskim w Kórniku.Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami i test ze znajomości języka angielskiego. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w dniu 29 kwietnia 2009 r.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kórniku.

 

Burmistrz Kórnika

Jerzy Lechnerowski

 

 

 

Kórnik, 07 kwietnia 2009 roku

Spis zadań zgłoszonych przez Rady Sołeckie i przeznaczonych do realizacji z nakladów budżetowych w 2009 roku

Spis zadań zgłoszonych przez Rady Sołeckie i przeznaczonych do realizacji z nakładów budżetowych w 2009 roku.

 

 

 

Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, przedstawiamy listę najpilniejszych zadań do realizacji, zgłoszonych przez Rady Sołeckie poszczególnych miejscowości. Część z tych zadań znalazła się w budżecie na 2009 rok. Inne, realizowane będą w kolejnych latach, w zależności od posiadanych środków finansowych.

 

               Biernatki:

 

-         budowa ścieżki pieszej między ul. Jarzębinową a ul. Rekreacyjną

-         dokończenie budowy chodnika przy ul. Głównej

-         wykonanie studni wodomierzowej przy placu zabaw przy Al. Flensa

-         założenie oświetlenia na placu zabaw przy Al. Flensa

 

 

Błażejewko:

 

-         instalacja 3 lamp oświetleniowych na odcinku drogi między Osiedlem Mieszkaniowym a przystankiem autobusowym

-         zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji technicznej, dotyczącej projektu i kosztorysu oświetlenia Osiedla Mieszkaniowego przy ulicach: Działkowej, Jaśminowej, Kasztanowej, Wrzosowej, Różanej, Słonecznikowej, Nad Jeziorem i Modrzewiowej

-         wykonanie drogi na ul. Kasztanowej

-         remont chodnika do Osiedla Mieszkaniowego

 

 

Błażejewo:

 

 

-         wykup gruntów pod „Domem Ludowym” i z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci

-         wymiana pokryć dachowych i remont pomieszczeń

-         założenie oświetlenia ulic

-         budowa zatoczek na przystankach autobusowych

-         doprowadzenie wody pitnej do Osiedla „Przylesie”

 

Borówiec:

 

-         budowa chodnika, modernizacja nawierzchni jezdni i przebudowa ulicy Poznańskiej

-         dokończenie budowy chodnika i położenie nawierzchni asfaltowej ulicy Głównej wraz z wykonaniem zjazdów na ulice boczne

-         położenie chodnika po jednej stronie jezdni ulicy Szkolnej

-         uzupełnienie brakującego oświetlenia ulicy Szkolnej na odcinku Skrzynki-Borówiec

-         założenie oświetlenia parkingu i przystanku przy świetlicy

-         utwardzenie dróg osiedlowych

-         budowa oświetlenia ulic osiedlowych

-         uporządkowanie terenu byłego cmentarza ewangelickiego

-         rozpoczęcie prac budowlanych mini ośrodka sportowo-rekreacyjnego

-         utwardzenie drogi na odcinku miedzy obserwatorium a pocztą w Gądkach na czas budowy kanalizacji w ul. Poznańskiej

-         wykonanie drogi łączącej Kamionki z Koninkiem

 

 

               Czołowo:

 

-         remont drogi głównej, biegnącej przez wieś

-         wyłożenie chodników kostka brukową

-         utwardzenie drogi biegnącej od osiedla do obwodnicy

-         założenie dodatkowego oświetlenia w kierunku osiedla oraz 2 lamp w kierunku drogi na Mosinę

-         dofinansowanie budowy boiska sportowego

 

               Czmoniec:

 

-         dokończenie II etapu wodociągowania wsi

-         wymiana eternitu na dachu świetlicy wiejskiej

-         rozbudowa świetlicy wiejskiej

-         utrzymanie dróg gminnych

-         budowa oświetlenia przy drodze gminnej

 

               Dziećmierowo:

 

-         położenie chodnika i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 434

-         położenie chodnika przy ulicy Głównej

-         projekt i położenie chodnika wraz z kanalizacją ściekową na ulicy Słonecznej

-         założenie oświetlenia na ulicach Polnej i Osiedle Owocowe Wzgórze

-         wykonanie przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej 434 miedzy posesjami 79 a 89

-         wykonanie przejścia dla pieszych przy drodze wojewódzkiej 434 pod drogą szybkiego ruchu nr S-11

-         renowacja ulic Kwiatowej, Słonecznej i Świgonia

-         przywrócenie projektu utwardzenia ulicy Świgonia do Astronomii

 

               Gądki:

 

-         założenie oświetlenia na ulicy Poznańskiej na odcinku od sklepu „Ardi” do ulicy Akacjowej

-         postawienie obiektu, spełniającego rolę świetlicy wiejskiej

 

               Konarskie:

 

-         położenie dywanika asfaltowego na drodze nr 332038 p

-         przebudowa drogi w kierunku Czołowa

-         budowa świetlicy

 

 

Kromolice:

 

-         dokończenie budowy chodnika

-         wymiana  6 lamp ulicznych

 

 

 

 

               Mościenica:

 

-         założenie oświetlenia na ulicy Wierzbowej

-         wytyczenie i utwardzenie ulicy Wierzbowej do ronda

-         utwardzenie drogi przeciwpożarowej wokół os. Wczasowego

-         wykonanie dokumentacji zagospodarowania brzegu jeziora na os. Wczasowym

-         wykonanie dokumentacji ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Mościenickiej

-         wykonanie projektu zagospodarowania działki nr 144/ 7

 

               Prusinowo:

 

-         dalsza budowa chodnika po prawej stronie drogi wzdłuż wsi

-         równanie drogi polnej między Prusinowem a Bożydarem

-         zakupienie sprzętu do nawadniania boiska sportowego

-         zakupienie siatki ogrodzeniowej, oddzielającej plac zabaw od drogi

-         zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw

-         modernizacja boiska sportowego (nawiezienie ziemi i posianie trawy)

 

               Radzewo:

 

-         dokończenie budowy chodników

-         instalacja 2 lamp ulicznych

 

               Runowo:

 

-         remont świetlicy wiejskiej

-         wyposażenie świetlicy

-         budowa budynku socjalnego przy boisku z uwzględnieniem pomieszczenia magazynowego oraz doprowadzenia wody i prądu

 

 

                Robakowo – Osiedle:

 

-         położenie dywanika na ulicy Dworcowej

-         wykonanie dokumentacji oświetlenia Osiedla Kwiatowego

 

 

Robakowo – wieś:

 

-         budowa chodnika

-         dokończenie budowy drogi między ulicami Wiejską i Poznańską

 

 

 

                Szczodrzykowo:

 

-         budowa placu zabaw na ulicy Ogrodowej

-         projekt i wykonanie oświetlenia na ulicy Poznańskiej ( 5 lamp w kierunku dworca)

-         budowa kanalizacji deszczowej na ulicach: Leśnej, Ogrodowej, Polnej, Dworcowej i Łąkowej

-         wymiana pokrycia dachowego i poprawa elewacji zewnętrznej świetlicy

-         budowa oczyszczalni lokalnej

 

                Skrzynki:

 

-         projekt i wykonanie oświetlenia ulic: Leśnej, Łąkowej, Jeziornej, Wiśniowej

 

 

 

                Żerniki:

 

-         rekultywacja stawu na działce nr 31/ 32 

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z Gminy Kórnik

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z gminy Kórnik- Kultura
Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z gminy Kórnik- Oświata
Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z gminy Kórnik- Sport