logo
logo bip

WB1-PP.6733.81.2019

WB1-PP.6733.81.2019                                                                                    Kórnik, 30 grudnia 2019 r.                                                                                                                                            

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 18 grudnia 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 279/4 i 285/2,położonej w obrębie geodezyjnym Robakowo, gm. Kórnik.

 Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

WB1-PP.6733.79.2019

WB1-PP.6733.79.2019                                                                                    Kórnik, 23 grudnia 2019 r.                                                                                                                                            

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 18 grudnia 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej,na działce oznaczonej nr ewid. 444,położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6730.226.2019

WB1-PP.6730.226.2019                                                                                    Kórnik, 19 grudnia 2019 r.                                                                                                                                            

ZAWIADOMIENIE

o zakończeniu postępowania

Zawiadamia się strony postępowania, zgodnie z art. 77 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),
iż zbieranie materiału dowodowego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego na działce oznaczonej nr ewid. 145/12,położonej w obrębiegeodezyjnym Dachowa, gmina Kórnik, zostało zakończone
.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 powołanej wyżej ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informujemy, iż w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mają możliwość zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania.

Po tym terminie zostanie wydana w przedmiotowej sprawie decyzja, kończąca wszczęte dnia 6 września 2019 r. postępowanie administracyjne.

 

 

Otrzymują:

 

 1. Strony postępowania wg rozdzielnika sprawy za pośrednictwem BIP-u,
 2. UMiG Kórnik do akt.

 

Sprawę prowadzi:
specjalista Sara Birk
Wydział Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik
Pokój nr 210, II piętro, tel. (61) 817 04 11 wew. 678

 

WB1-PP.6730.210.2019

WB1-PP.6730.210.2019                                                                                    Kórnik, 16 grudnia 2019 r.                                                                                                                                            

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Stosownie do art. 106 §  2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się Strony postępowania administracyjnego prowadzonego pod sygnaturą WB1-PP.6730.210.2019, iż w dniu dzisiejszym, zgodnie z art. 53 ust. 4 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwrócono się do odpowiednich organów z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy nr WB1-PP.6730.210.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r., dla inwestycji polegającej budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce oznaczonej nr ewid. 145/10, położonej w obrębie geodezyjnym Dachowa,gmina Kórnik.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 oraz art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), informujemy, iż Strony przedmiotowego postępowania mają prawo wglądu w akta sprawy oraz możliwość zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w Wydziale Planowania Przestrzennego tut. Urzędu, codziennie w godzinach urzędowania.

WB1-PP.6733.60.2019

WB1-PP.6733.60.2019                                                                                    Kórnik, 18 grudnia 2019 r.                                                                                                                                            

OBWIESZCZENIE

 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt. 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej,na działkach oznaczonych nr ewid.: 51/2, 1/12, 1/5, 1/13 i 1/22,położonych wobrębie geodezyjnym Żerniki, gm. Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.65.2019

WB1-PP.6733.65.2019                                                                                    Kórnik, 18 grudnia 2019 r.                                                                                                                                            

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej śr/c DN 63 PE,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 136/2, 135/12, 129, 128/2 i 128/1, położonej w obrębie geodezyjnym Czmoń, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.63.2019

WB1-PP.6733.63.2019                                                                                    Kórnik, 18 grudnia 2019 r.                                                                                                                                            

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie budynku garażowego,na działce oznaczonej nr ewid. 384/1, położonej w obrębie geodezyjnym Radzewo, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6730.207.2019

WB1-PP.6730.207.2019                                                                                    Kórnik, 16 grudnia 2019 r.                                                                                                                                            

ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu postępowania

Zawiadamia się strony postępowania, zgodnie z art. 77 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), iż zbieranie materiału dowodowego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania poddasza użytkowego z funkcji suszarni na pokój mieszkalny w części znajdującej się nad lokalem mieszkalnym nr 15/2 na nieruchomości składającej się z działek nr ewid. 1/20 i 2/1,położonej w obrębiegeodezyjnym Kamionki,gmina Kórnik, zostało zakończone.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 powołanej wyżej ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informujemy, iż w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mają możliwość zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania.

Po tym terminie zostanie wydana w przedmiotowej sprawie decyzja, kończąca wszczęte dnia 23 sierpnia 2019 r. postępowanie administracyjne.

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania według rozdzielnika sprawy,
 2. UMiG Kórnik do akt.

 

Sprawę prowadzi:
specjalista Sara Birk
Wydział Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik
Pokój nr 210, II piętro, tel. (61) 817 04 11  wew. 678

 

WB1-PP.6733.58.2019

Kórnik, dnia 11 grudnia 2019 r. 

WB1-PP.6733.58.2019 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 125 PE, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 184/3, 490/1, 490/6, 490/8, 183/9 i 183/10, położonej w obrębie geodezyjnym Skrzynki, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.70.2019

Kórnik, dnia 10 grudnia 2019 r. 

WB1-PP.6733.70.2019 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Stosownie do art. 106 §  2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się Strony postępowania administracyjnego prowadzonego pod sygnaturą WB1-PP.6733.70.2019, iż w dniu dzisiejszym, zgodnie z art. 53 ust. 4 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zwrócono się do odpowiednich organów z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WB1-PP.6733.70.2019 z dnia 10 grudnia 2019 r., dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej energetycznej 0,4kV na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 180/4, 180/5 i 180/23,położonej w obrębie geodezyjnym Dachowa,gmina Kórnik.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 oraz art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) informujemy, iż Strony przedmiotowego postępowania mają prawo wglądu w akta sprawy oraz możliwość zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w Wydziale Planowania Przestrzennego tut. Urzędu, codziennie w godzinach urzędowania.

WB1-PP.6722.12.2019

 

WB1-PP.6722.12.2019 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),.

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr XV/174/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego na południe od drogi powiatowej nr 2472P, naprzeciwko osiedla Nadwarciańskiego w obrębie geodezyjnym Czmoniec, gmina Kórnik.

Przedmiotem uchwały jest określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu. Uchwałą obejmuje się działki o numerach ewidencyjnych: 508/4, 508/5, 508/6, 508/7, 508/8, 508/9, 508/10 oraz części działek o numerach ewidencyjnych 507/3, 507/4, 508/11 i 509/2.

Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu miejscowego.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie do dnia 17 stycznia 2020 r. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik. 

WB1-PP.6730.88.2019

Kórnik, dnia 3 grudnia 2019 r.

Znak sprawy: WB1-PP.6730.88.2019 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w trybie art. 104 powołanej wyżej ustawy, w związku z art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1 oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji znak: WB1-PP.6730.88.2019, ustalającej warunki zabudowy działki oznaczonej nr ewid. 26/11, położonej w obrębie geodezyjnym Szczodrzykowo, gmina Kórnik, dla inwestycji obejmującej zmianę kata nachylenia połaci dachowej w części budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z przebudową i nadbudową.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia jego udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Na wniosek strony postępowania administracyjnego znak: WB1-PP.6730.88.2019, Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępni stronie odpis decyzji.

 

Sprawę prowadzi:
Podinspektor Małgorzata Dudkowiak
Wydział Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik
Pokój nr 210, II piętro, tel. (61) 817 04 11, wew. 593

WB1-PP.6730.173.2019

WB1-PP.6730.173.2019                                                                                    Kórnik, 3 grudnia 2019 r.                                                                                                                                            

ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu postępowania

Zawiadamia się, zgodnie z art. 77 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), iż zbieranie materiału dowodowego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce oznaczonej nr ewid. 144/12, położonej w obrębiegeodezyjnym Dachowa, gmina Kórnik, zostało zakończone.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 powołanej wyżej ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informujemy, iż w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mają możliwość zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie
w godzinach urzędowania.

Po tym terminie zostanie wydana w przedmiotowej sprawie decyzja, kończąca wszczęte dnia 19 lipca 2019 r. postępowanie administracyjne.

 

Otrzymują:

 

 1. Strony postępowania według rozdzielnika sprawy,
 2. UMiG Kórnik do akt.

 

Sprawę prowadzi:
specjalista Bartosz Siarka
Wydział Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik
Pokój nr 210, II piętro, tel. (61) 817 04 11  wew. 598

 

WB1-PP.6730.210.2019

WB1-PP.6730.210.2019                                                                                    Kórnik, 27 listopada 2019 r.                                                                                                                                            

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zawiadamia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy toczącej się pod sygnaturą WB1-PP.6730.210.2019, w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy działki oznaczonej nr ewid. 145/10, położonej w obrębie geodezyjnym Dachowa, gmina Kórnik.

Wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy - do dnia 27 grudnia 2019 r.

Zwłoka w załatwieniu sprawy wynika z nadmiernej ilości spraw wniesionych do Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Kórnik oraz ze złożonego, kilkuetapowego charakteru postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje stronie zażalenie.

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia na organ prowadzący postępowanie, jeżeli sprawa nie zostanie załatwiona w terminie wskazanym w sentencji postanowienia. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia, tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik..

Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

 

Otrzymują:

 

 1. Strony postępowania według rozdzielnika sprawy,
 2. UMiG Kórnik do akt.

 

Sprawę prowadzi:
specjalista Sara Birk
Wydział Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik
Pokój nr 210, II piętro, tel. (61) 817 04 11  wew. 678

 

WB1-PP.6722.15.2017

WB1-PP.6722.15.2017                                                                                                                                                                                         

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Czmoń, w rejonie ulic Pod Lasem, Leśnej, Zielonej, Topolowej, Strażackiej, Lipowej, Świerkowej i Bnińskiej, gmina Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 2081 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla wsi Czmoń, w rejonie ulic Pod Lasem, Leśnej, Zielonej, Topolowej, Strażackiej, Lipowej, Świerkowej i Bnińskiej, gmina Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 grudnia 2019 r. do 10 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik. Projekt planu dostępny będzie w okresie wyłożenia również na stronie www.kornik.pl w dziale ,,Aktualności? w zakładce ,,projekty mpzp wyłożone do publicznego wglądu?..

Przedmiotem uchwały jest określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 stycznia 2020 r. w budynku OSP w Czmoniu, ul. Strażacka 32,  62-035 Czmoń o godz. 16:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 stycznia 2020 r. na adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik,(email: kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.

 

WB1-PP.6733.62.2019

WB1-PP.6733.62.2019                                                                        Kórnik, dnia 29 listopada 2019 r.                                                                                                                  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej energetycznej 0,4kV, słupów oświetlenia drogowego i szafki SO, na części działki oznaczonej nr ewid. 110, położonej w obrębie geodezyjnym Koninko, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.64.2019

WB1-PP.6733.64.2019                                                                        Kórnik, dnia 29 listopada 2019 r.                                                                                                                  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej energetycznej 0,4kV, na części działki oznaczonej nr ewid. 250, położonej w obrębie geodezyjnym Szczytniki, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.66.2019

WB1-PP.6733.66.2019                                                                        Kórnik, dnia 27 listopada 2019 r.                                                                                                                  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

zmianie do wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r.,  poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam, że na wniosek inwestora w trakcie przeprowadzanej postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, rozszerzono zakres zamierzenia inwestycyjnego o działkę oznaczoną nr ewid. 441/10, położoną w obrębie geodezyjnym Kamionki, gm. Kórnik dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci wodociągowej na nieruchomości oznaczonej nr ewid.: 441/8, położonej w obrębie geodezyjnym: Kamionki,gm. Kórnik. 

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku w/w wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.75.2019

WB1-PP.6733.75.2019                                                                        Kórnik, dnia 20 listopada 2019 r.                                                                                                                  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 13 listopada 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej ś/c,na części działek oznaczonych nr ewid.: 312/1, 309, 310/156 i 310/2,położonej w obrębie geodezyjnym Borówiec, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.76.2019

WB1-PP.6733.76.2019                                                                        Kórnik, dnia 20 listopada 2019 r.                                                                                                                  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 15 listopada 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4kV ze złączami kablowymi,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 106/11, 106/14, 106/90, 107/29, 107/31, 140, 201/2, 200/8, 200/10, 200/13, 200/46, 200/47, 200/48, 200/49, 200/50, 200/51, 200/52, 200/53, 200/54, 200/55, 200/56, 200/57, 200/58 i 200/59,położonej w obrębie geodezyjnym Dachowa, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.61.2019

WB1-PP.6733.61.2019                                                                        Kórnik, dnia 28 listopada 2019 r.                                                                                                                  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie, demontażu i budowa gazociągu średniego ciśnienia,na działce oznaczonej nr ewid. 258/11 oraz na części działki oznaczonej nr ewid. 256/2, obręb geodezyjnym Robakowo, gmina Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. 

WB1-PP.6730.221.2019

WB1-PP.6730.221.2019                                                                        Kórnik, dnia 25 listopada 2019 r.                                                                                                                  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

Stosownie do art. 106 §  2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się Strony postępowania administracyjnego prowadzonego pod sygnaturą WB1-PP.6730.210.2019, iż w dniu dzisiejszym, zgodnie z art. 53 ust. 4 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwrócono się do odpowiednich organów z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy nr WB1-PP.6730.210.2019 z dnia 4 listopada 2019 r., dla inwestycji polegającej rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego o pomieszczenie o funkcji mieszkalnej na działce oznaczonej nr ewid. 263, położonej w obrębie geodezyjnym Koninko, gmina Kórnik.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 oraz art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), informujemy, iż Strony przedmiotowego postępowania mają prawo wglądu w akta sprawy oraz możliwość zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w Wydziale Planowania Przestrzennego tut. Urzędu, codziennie w godzinach urzędowania.

WB1-PP.6733.74.2019

WB1-PP.6733.74.2019                                                                        Kórnik, dnia 20 listopada 2019 r.                                                                                                                  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 19 listopada 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie boiska piłkarskiego,na działce oznaczonej nr ewid. 217, położonej w obrębie geodezyjnym Konarskie, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.54.2019

WB1-PP.6733.54.2019                                                                        Kórnik, dnia 19 listopada 2019 r.                                                                                                                  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej ś/c dn63,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 421/10, 352, 351/3 i 333, położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gm. Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.51.2019

WB1-PP.6733.51.2019                                                                        Kórnik, dnia 19 listopada 2019 r.                                                                                                                  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, trzech przepompowni  ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Biernatki, przebudowa sieci wodociągowej w ul. Jarzębinowej w Biernatkach,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 111, 119, 118, 122, 123/1, 56/13, 61, 63/3, 63/1, 64, 98, 359, 344/9, 361, 360/26, 56/2, 42/3, 197/1, 360/27, 351/1, 14, 18/5, 21/10, 40/2, 40/3, 41/8, 284/19 i 284/2, położonej w obrębie geodezyjnym Biernatki, gm. Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.70.2019

WB1-PP.6733.70.2019                                                                        Kórnik, dnia 16 listopada 2019 r.                                                                                                                  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 13 listopada 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej energetycznej 0,4kV,na działce oznaczonej nr ewid. 180/4 oraz na części działek oznaczonych nr ewid.: 180/5 i 180/23,położonych w obrębie geodezyjnym Dachowa, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.73.2019

WB1-PP.6733.73.2019                                                                        Kórnik, dnia 16 listopada 2019 r.                                                                                                                  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 8 listopada 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4kV i złączy kablowo-pomiarowych nn 0,4kV,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 231/7, 231/8, 231/9, 231/10, 231/11, 231/12, 231/13, 231/14, 231/15, 231/16, 231/17, 231/18, 231/19 i 231/20, położonej w obrębie geodezyjnym Dachowa, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.66.2019

WB1-PP.6733.66.2019                                                                        Kórnik, dnia 16 listopada 2019 r.                                                                                                                  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 31 października 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej,na działce oznaczonej nr ewid. 441/8,położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6730.265.2018

WB1-PP.6730.265.2018                                                                       Kórnik, dnia 16 listopada 2019 r.                                                                                                                  

DECYZJA

            Na podstawie art. 105 §  1 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),

 umarza się postępowanie administracyjne 

w sprawie ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy działek oznaczonych nr ewid. 512/6, 512/7, 512/8, 512/9 oraz części działki nr ewid. 512/11, położonych w obrębie geodezyjnym Czmoń, gmina Kórnik, dla inwestycji polegającej na budowie maksymalnie 43 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, wszczęte na skutek podania złożonego przez Oceanic Sp. z o. o. Sp. Komandytowa (ul. Bukowska 237, 60-189 Poznań).

Uzasadnienie

Dnia 6 listopada 2018 r. do Urzędu Miasta i Gminy Kórnik wpłynął wniosek Oceanic Sp. z o. o. Sp. komandytowa o ustalenie warunków zabudowy, działek oznaczonych  nr ewid. 512/6, 512/7, 512/8, 512/9 oraz części działki nr ewid. 512/11, położonych w obrębie geodezyjnym Czmoń, gmina Kórnik, dla inwestycji polegającej na budowie maksymalnie 43 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Z uwagi na fakt, iż złożony wniosek nie był kompletny, postanowieniem z dnia 9 listopada 2018 r. wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Powyższe żądanie zostało spełnione w dniu 21 listopada 2018 r. i z tego względu, zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, dnia 3 grudnia 2018 r. zawiadomiono wszystkie osoby będące stronami w sprawie o wszczęciu postępowania o sygnaturze WB1-PP.6730.265.2018.

            Dnia 25 października 2019 r. prowadzone postępowanie stało się bezprzedmiotowe, gdyż Wnioskodawca wycofał wniosek o ustalenie warunków zabudowy złożony w dniu 6 listopada 2018 r., co ? zgodnie z art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ? prowadzi do obligatoryjnego umorzenia postępowania.

            Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2010 r. (II SA/Po 579/10), z bezprzedmiotowością postępowania administracyjnego w rozumieniu art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego mamy do czynienia w sytuacji, gdy odpada jeden z konstytutywnych elementów sprawy administracyjnej, w szczególności wówczas, gdy organ stwierdzi brak podstaw prawnych i faktycznych do merytorycznego rozpatrzenia sprawy. Innymi słowy sprawa administracyjna staje się bezprzedmiotowa, gdy nie ma materialnoprawnych podstaw do wydania decyzji. Wskazać należy, iż zgodnie z art. 52 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), postępowanie w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu nie może zostać wszczęte z urzędu. Z tego względu wniosek o ustalenie warunków zabudowy stanowi materialnoprawną podstawę postępowania, a jego wycofanie powoduje, iż w sprawie odpada jeden z elementów, których istnienie jest kluczowe dla bytu postępowania w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy. W konsekwencji brak wniosku powoduje, że organ administracji publicznej traci kompetencję do dalszego prowadzenia postępowania w celu konkretyzacji praw i obowiązków, a gdy sprawa nie może być rozstrzygnięta merytorycznie postępowanie winno zostać umorzone.     

            Z uwagi na powyższe należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie

            Od niniejszej decyzji, zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

            Zgodnie z art. 127a. § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza brak możliwości jej zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Ponadto jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

 

Otrzymują:
1) Strony postępowania poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej w UMiG Kórnik
2) UMiG Kórnik do akt.

Sprawę prowadzi:
p.o. kierownika Mariusz Stodolniak
Wydział Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik
Pokój nr 212, II piętro, tel. (61) 8 170 411  wew. 592

 

WB1-PP.6733.71.2019

WB1-PP.6733.71.2019                                                                        Kórnik, dnia 15 listopada 2019 r.                                                                                                                  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 12 listopada 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi gminnej w zakresie budowy chodnika, na działce oznaczonej nr ewid. 458/1, położonej w obrębie geodezyjnym Szczytniki, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.56.2019

WB1-PP.6733.56.2019                                                                        Kórnik, dnia 8 listopada 2019 r.                                                                                                                  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej, na części działki oznaczonej nr ewid. 37/36 oraz na działce oznaczonej nr ewid. 37/35, obręb Skrzynki, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

 

WB1-PP.6730.207.2019

WB1-PP.6730.207.2019                                                                        Kórnik, dnia 12 listopada 2019 r.                                                                                                                  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Stosownie do art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się Strony postępowania administracyjnego prowadzonego pod sygnaturą WB1-PP.6730.207.2019, iż w dniu dzisiejszym, zgodnie z art. 53 ust. 4 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwrócono się do odpowiednich organów z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy nr WB1-PP.6730.207.2019 z dnia 7 listopada 2019 r., dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania poddasza użytkowego z funkcji suszarni na pokój mieszkalny, w części znajdującej się nad lokalem mieszkalnym nr 15/2 na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid. 1/20, 2/1, położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gmina Kórnik.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 oraz art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informujemy, iż Strony przedmiotowego postępowania mają prawo wglądu w akta sprawy oraz możliwość zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w Wydziale Planowania Przestrzennego tut. Urzędu, codziennie w godzinach urzędowania.

 

WB1-PP.6730.226.2019

WB1-PP.6730.226.2019                                                                        Kórnik, dnia 12 listopada 2019 r.                                                                                                                  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Stosownie do art. 106 §  2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się Strony postępowania administracyjnego prowadzonego pod sygnaturą WB1-PP.6730.207.2019, iż w dniu dzisiejszym, zgodnie z art. 53 ust. 4 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwrócono się do odpowiednich organów z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy nr WB1-PP.6730.226.2019 z dnia 12 listopada 2019 r., dla inwestycji polegającej nabudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce oznaczonej nr ewid. 145/12, położonej w obrębie geodezyjnym Dachowa,gmina Kórnik.

Wzwiązku z powyższym, na podstawie art. 10 oraz art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informujemy, iż Strony przedmiotowego postępowania mają prawo wglądu w akta sprawy oraz możliwość zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w Wydziale Planowania Przestrzennego tut. Urzędu, codziennie w godzinach urzędowania.

 

 

WB1-PP.6733.52.2019

WB1-PP.6733.52.2019                                                                        Kórnik, dnia 8 listopada 2019 r.                                                                                                                  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie parkingu z 60 miejscami parkingowymi wraz z budową chodnika, drogi dojazdowej, dróg manewrowych, oświetlenia ulicznego i odwodnienia, na części działek oznaczonych nr ewid.: 20 i 94/1 oraz na działce oznaczonej nr ewid. 28/17, obręb Szczodrzykowo, gm. Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

 

 

WB1-PP.6733.57.2019

WB1-PP.6733.57.2019                                                                        Kórnik, dnia 8 listopada 2019 r.                                                                                                                  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 371/1 i 349/5, położonej w obrębie geodezyjnym Borówiec, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

 

 

WB1-PP.6733.53.2019

WB1-PP.6733.53.2019                                                                        Kórnik, dnia 8 listopada 2019 r.                                                                                                                  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kładki pieszo-rowerowej przy promenadzie na części działek oznaczonych nr ewid.: 961/17 i 961/18, położonej w obrębie geodezyjnym Kórnik, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

 

 

WB1-PP.6733.60.2019

WB1-PP.6733.60.2019                                                                        Kórnik, dnia 31 października 2019 r.                                                                                                                  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 22 października 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 51/2, 1/12, 1/5, 1/13 i 1/22, położonej w obrębie geodezyjnym Żerniki, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

WB1-PP.6730.173.2019

WB1-PP.6730.173.2019                                                                      Kórnik, dnia 29 października 2019 r.                                                                                                                  

POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zawiadamia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy toczącej się pod sygnaturą WB1-PP.6730.173.2019, w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy działki oznaczonej nr ewid. 144/12, położonej w obrębie geodezyjnym Dachowa, gmina Kórnik.

Wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy - do dnia 27 grudnia 2019 r.

Zwłoka w załatwieniu sprawy wynika z nadmiernej ilości spraw wniesionych do Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Kórnik oraz ze złożonego, kilkuetapowego charakteru postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy.

 

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje stronie zażalenie.

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia na organ prowadzący postępowanie, jeżeli sprawa nie zostanie załatwiona w terminie wskazanym w sentencji postanowienia. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia, tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.

Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

 

Otrzymują:

 

 1. Strony postępowania poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG Kórnik,
 2. UMiG Kórnik do akt. 

 

Sprawę prowadzi:
specjalista Bartosz Siarka
Wydział Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik
Pokój nr 210, II piętro, tel. (61) 817 04 11  wew. 598

 

WB1-PP.6730.173.2019

WB1-PP.6730.173.2019                                                                      Kórnik, dnia 29 października 2019 r.                                                                                                                  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 

Stosownie do art. 106 §  2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się Strony postępowania administracyjnego prowadzonego pod sygnaturą WB1-PP.6730.173.2019, iż w dniu dzisiejszym, zgodnie z art. 53 ust. 4 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwrócono się do odpowiednich organów z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy znak: WB1-PP.6730.173.2019 z dnia 29 października 2019 r., dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce oznaczonej nr ewid. 144/12, położonej w obrębie geodezyjnym Dachowa, gmina Kórnik.

Wzwiązku z powyższym, na podstawie art. 10 oraz art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informuję, iż Strony przedmiotowego postępowania mają prawo wglądu w akta sprawy oraz możliwość zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w Wydziale Planowania Przestrzennego tut. Urzędu, codziennie w godzinach urzędowania.

 

WB1-PP.6733.65.2019

WB1-PP.6733.65.2019                                                                         Kórnik, dnia 22 października 2019 r.                                                                                                                  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 14 października 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej śr/c, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 136/2, 135/12, 129, 128/2 i 128/1, położonej w obrębie geodezyjnym Czmoń, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.64.2019

WB1-PP.6733.64.2019                                                                         Kórnik, dnia 22 października 2019 r.                                                                                                                  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 18 października 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej energetycznej 0,4kV, słupów oświetlenia drogowego,na działce oznaczonej nr ewid. 250,położonej w obrębie geodezyjnym Szczytniki, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.58.2019

WB1-PP.6733.58.2019                                                                         Kórnik, dnia 22 października 2019 r.                                                                                                                  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 14 października 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej n/c dn 125 PE,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 184/3, 490/1, 490/6, 490/8, 183/9 i 183/10,położonej w obrębie geodezyjnym Skrzynki, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.62.2019

WB1-PP.6733.62.2019                                                                         Kórnik, dnia 22 października 2019 r.                                                                                                                  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 11 października 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej energetycznej 0,4kV, słupów oświetlenia drogowego szafki SO, na działce oznaczonej nr ewid. 110,położonej w obrębie geodezyjnym Koninko, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.61.2019

WB1-PP.6733.61.2019                                                                         Kórnik, dnia 22 października 2019 r.                                                                                                                  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 17 października 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie, demontażu i budowie sieci gazowej,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 258/11 i 256/2,położonej w obrębie geodezyjnym Robakowo, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.63.2019

WB1-PP.6733.63.2019                                                                         Kórnik, dnia 23 października 2019 r.                                                                                                                  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.zawiadamiam, że w dniu 10 października 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie budynku garażowego,na działce oznaczonej nr ewid. 384/1,położonej w obrębie geodezyjnym Radzewo, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6722.11.2019

WB1-PP.6722.11.2019                                                                                                                  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr XIII/150/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zabudowy mieszkaniowej w Kamionkach w rejonie ulic: Porannej Rosy, Wiklinowej, Malwowej i Mieczewskiej, gmina Kórnik.

Przedmiotem uchwały jest określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu.

Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu miejscowego.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie do dnia 29 listopada 2019 r. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

WB1-PP.6722.10.2019

WB1-PP.6722.10.2019                                                                                                                  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr XIII/149/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Głównej, Słonecznej i Dworcowej w obrębie geodezyjnym Dziećmierowo, gmina Kórnik.

Przedmiotem uchwały jest określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu. Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu miejscowego.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie do dnia 29 listopada 2019 r. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

WB-PP.6722.7.2016

WB-PP.6722.7.2016                                                                                                                  

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

 

o wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy prof. Stanisława Bodniaka w Kórniku, gm. Kórnik

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 2081 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy prof. Stanisława Bodniaka w Kórniku, gm. Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 października 2019 r. do 19 listopada 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik. Projekt planu dostępny będzie w okresie wyłożenia również na stronie www.kornik.pl w dziale "Aktualności" w zakładce "projekty mpzp wyłożone do publicznego wglądu".

Przedmiotem uchwały jest zmiana części obowiązującego planu miejscowego i powiększenie terenu parkingu oraz wprowadzenie dodatkowo usług hotelarskich.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 listopada 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik o godz. 15:00 (sala USC - parter, wejście od strony parkingu).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 grudnia 2019 r. na adres:Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik,(email: kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

 

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.

WB-PP.7321-3/11

WB-PP.7321-3/11                                                                                                                  

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK 

o wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Zwierzynieckiej i Śremskiej oraz obwodnicy miasta Kórnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434, gmina Kórnik - etap III b. 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 2081 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Zwierzynieckiej i Śremskiej oraz obwodnicy miasta Kórnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434, gmina Kórnik - etap III b, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 października 2019 r. do 19 listopada 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik. Projekt planu dostępny będzie w okresie wyłożenia również na stronie www.kornik.pl w dziale "Aktualności" w zakładce ",projekty mpzp wyłożone do publicznego wglądu".

Przedmiotem planu miejscowego jest ustalenie zasad zagospodarowania terenu dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo usługowej oraz zieleni urządzonej, a także komunikacji i infrastruktury technicznej.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 listopada 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Czołowie, 62-035 Czołowo 7, o godz. 18:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 grudnia 2019 r. na adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik,(email: kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.

Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik o zawieszeniu postępowania

Kórnik, dnia 18 października 2019 r.

WB1-PP.6730.144.2019

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), jak i art. 101 § 1 i 3 oraz art. 123-124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),

postanawiam zawiesić z urzędu 

postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy działki oznaczonej nr ewid. 21/14,położonej w obrębie geodezyjnym Biernatki,gmina Kórnik, toczące się pod sygnaturą WB1-PP.6730.144.2019, w związku z podjęciem Uchwały nr XI / 112 / 2015 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów: Biernatki, Dębiec i Prusinowo, gmina Kórnik.

UZASADNIENIE 

W dniu 25 czerwca 2019 r. do Urzędu Miasta i Gminy Kórnik wpłynął wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących na działce oznaczonej nr ewid.21/14,położonej w obrębie geodezyjnymBiernatki, gmina Kórnik, złożony przez Fundację ?Zakłady Kórnickie?.

Z uwagi na powyższe, po uzupełnieniu wniosku przez Inwestora w dniu 31 lipca 2019 r., pismem z dnia 11 września 2019 r., działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadomiono osoby będące stronami w sprawie o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień w sprawie, a także składania wniosków i zastrzeżeń.

Objęta wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy nieruchomość dotyczy obszaru, w odniesieniu do którego Rada Miejska w Kórniku podjęła Uchwałę nr XI / 112 / 2015 z dnia
29 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów: Biernatki, Dębiec i Prusinowo, gmina Kórnik.

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 6 marca 2014 r. (IV SA/Po 941/13), zastosowana w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) konstrukcja procesowa zawieszenia postępowania upoważnia organ prowadzący postępowanie do jego zawieszenia z urzędu, nie stanowiąc żadnych dodatkowych wymogów co do przesłanek zawieszenia. Jeżeli istnieje realne niebezpieczeństwo sprzeczności pomiędzy zamierzonym zagospodarowaniem terenu a koncepcją przyjmowaną w projekcie planu miejscowego, wskazane jest zawieszenie postępowania.

Przesłanką do podjęcia Uchwały nr XI / 112 / 2015 z dnia 29 lipca 2015 r. jest ochrona gruntów rolnych przed nieplanowaną i rozproszoną zabudową, zachowanie dotychczasowego rolniczego użytkowania tego obszaru wraz z określeniem zasad rozwoju terenów zurbanizowanych, zgodnie z polityką Gminy wyrażoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów: Biernatki, Dębiec i Prusinowo, gmina Kórnik, przeznacza działkę nr ewid. 21/14, obręb geodezyjny Biernatki, pod teren zieleni krajobrazowej, z zakazem lokalizacji zabudowy kubaturowej. Zamierzenie będące przedmiotem wniosku o ustalenie warunków zabudowy z dnia 25 czerwca 2019 r. jest zatem sprzeczne z ustaleniami projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zawieszenie postępowania administracyjnego znak: WB1-PP.6730.144.2019 uzasadnia również zaawansowany etap procedury planistycznej. Po wprowadzeniu zmian wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień, projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 30 września 2019 r. do 21 października 2019 r. W tym okresie zorganizowano również dyskusję publiczną, natomiast do dnia 6 listopada 2019 r. osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu.   

Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) wójt, burmistrz albo prezydent miasta podejmuje postępowanie i wydaje decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy, jeżeli: 1) w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawieszenia postępowania rada gminy nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego albo 2) w okresie zawieszenia postępowania nie uchwalono miejscowego planu lub jego zmiany. Zawieszenie nie może trwać dłużej niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy. 

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania poprzez publikację w BIP UMiG Kórnik,
 2. UMiG Kórnik do akt.

 

Sprawę prowadzi: specjalista Bartosz Siarka
Wydział Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik
Pokój nr 210, II piętro, tel. (61) 817 04 11 wew. 598

WB1-PP.6733.47.2019

WB1-PP.6733.47.2019                                                                                                                  Kórnik, dnia 14 października 2019 r.                                                                                                                                       

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wwydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia, na działce oznaczonej nr ewid. 2/2, położonej w obrębie geodezyjnym Szczytniki, gmina Kórnik oraz na działce oznaczonej nr ewid. 542, położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. 

WB1-PP.6730.88.2019

WB1-PP.6730.88.2019                                                                                                                 Kórnik, dnia 18 października 2019 r.                                                                                                                                       

ZAWIADOMIENIE

o zakończeniu postępowania

 

Zawiadamia się, zgodnie z art. 77 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), iż zbieranie materiału dowodowego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie kata nachylenia połaci dachowej w części budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z przebudową i nadbudową na działce oznaczonej nr ewid. 26/11,położonej w obrębiegeodezyjnym Szczodrzykowo,gmina Kórnik, zostało zakończone.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 powołanej wyżej ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informujemy, iż w ciągu 3 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mają możliwość zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania.

Po tym terminie zostanie wydana w przedmiotowej sprawie decyzja, kończąca wszczęte dnia 15 kwietnia 2019 r. postępowanie administracyjne.

 

 

Otrzymują:

 

 1. Strony postępowania za pośrednictwem BIP-u.
 2. UMiG Kórnik do akt.

 

 

Sprawę prowadzi:
specjalista Małgorzata Dudkowiak
Wydział Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik
Pokój nr 210, II piętro, tel. (61) 817 04 11 wew. 593

 

WB1-PP.6733.54.2019

WB1-PP.6733.54.2019                                                                                                                 Kórnik, dnia 9 października 2019 r.                                                                                                                                       

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 30 września 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej ś/c dn63,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 421/10, 352, 351/3 i 333, położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.49.2019

WB1-PP.6733.49.2019                                                                                                                 Kórnik, dnia 4 października 2019 r.                                                                                                                                       

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 319/5, 351/1, 351/4, 353/1, 1127, położonej w obrębie geodezyjnym Kaminoki, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.48.2019

WB1-PP.6733.48.2019                                                                                                                       Kórnik, dnia 23 września 2019 r.                                                                                                                                       

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 344/7 i 344/11, położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.57.2019

WB1-PP.6733.57.2019                                                                                                                       Kórnik, dnia 24 września 2019 r.                                                                                                                                       

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, iż z dniem 20 września 2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 371/1 i 349/5, położonej w obrębie geodezyjnym Borówiec, arkusz 7, gmina Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pokoju nr 211 na II piętrze. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.56.2019

WB1-PP.6733.56.2019                                                                                                                       Kórnik, dnia 24 września 2019 r.                                                                                                                                       

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, iż z dniem 20 września 2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej o długości około 35 metrów na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 37/35 i 37/36, ,położonej w obrębie geodezyjnym Skrzynki, gmina Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pokoju nr 211 na II piętrze. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6730.113.2019

WB1-PP.6730.113.2019                                                                                                                       Kórnik, dnia 18 września 2019 r.                                                                                                                                       

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w trybie art. 104 powołanej wyżej ustawy, w związku z art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1 oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji znak: WB1-PP.6730.113.2019, ustalającej warunki zabudowy działki oznaczonej nr ewid. 336/6, położonej w obrębie geodezyjnym Borówiec, arkusz 4, gmina Kórnik, dla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia jego udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Na wniosek strony postępowania administracyjnego znak: WB1-PP.6730.113.2019, Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępni stronie odpis decyzji.

 

 

 

Sprawę prowadzi:
specjalista Bartosz Siarka
Wydział Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik
Pokój nr 210, II piętro, tel. (61) 817 04 11, wew. 598

 

WB1-PP.6733.55.2019

WB1-PP.6733.55.2019                                                                                                                        Kórnik, dnia 18 września 2019 r.                                                                                                                                       

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 13 września 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej energetycznej 0,4kV oraz słupów oświetlenia zewnętrznego, na działce oznaczonej nr ewid. 305,położonej w obrębie geodezyjnym Czmoń, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.50.2019

WB1-PP.6733.50.2019                                                                                                                        Kórnik, dnia 18 września 2019 r.                                                                                                                                       

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 9 września 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej ś/c, 87, 88/7, 82/2, 48, 90, 91/2, 91/1, 88/5, 88/6 i 89/2, położonej w obrębie geodezyjnym Dachowa, gm. Kórnik oraz na działce oznaczonej nr ewid. 38, położonej w obrębie geodezyjnym Szczodrzykowo, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.51.2019

WB1-PP.6733.51.2019                                                                                                                        Kórnik, dnia 18 września 2019 r.                                                                                                                                       

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 4 września 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, trzech przepompowni  ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Biernatki, przebudowa sieci wodociągowej w ul. Jarzębionowej w Biernatkach,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 111, 119, 118, 122, 123/1, 56/13, 61, 63/3, 63/1, 64, 98, 359, 344/9, 361, 360/26, 56/2, 42/3, 197/1, 360/27, 351/1, 14, 18/5, 21/10, 40/2, 40/3, 41/8, 284/19 i 284/2, położonej w obrębie geodezyjnym Biernatki, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.53.2019

WB1-PP.6733.53.2019                                                                                                                        Kórnik, dnia 16 września 2019 r.                                                                                                                                       

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 4 września 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kładki pieszo-rowerowej,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 961/17 i 961/18,położonej w obrębie geodezyjnym Kórnik, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.52.2019

WB1-PP.6733.52.2019                                                                                                                        Kórnik, dnia 16 września 2019 r.                                                                                                                                       

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 16 września 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie parkingu z 60 miejscami parkingowymi wraz z budową chodnika, drogi dojazdowej, dróg manewrowych, oświetlenia ulicznego i odwodnienia, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 28/17, 20 i 94/1,położonej w obrębie geodezyjnym Szczodrzykowo, gm. Kórnik

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.45.2019

WB1-PP.6733.45.2019                                                                                                                        Kórnik, dnia 11 września 2019 r.                                                                                                                                       

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie drogi gminnej, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 104/2, 105/6 i 106/14 , położonej w obrębie geodezyjnym Dachowa, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.44.2019

WB1-PP.6733.44.2019                                                                                                                        Kórnik, dnia 11 września 2019 r.                                                                                                                                       

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie drogi gminnej, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 2/6 i 18/1, położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.40.2019

WB1-PP.6733.40.2019                                                                                                                        Kórnik, dnia 11 września 2019 r.                                                                                                                                       

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej energetycznej 0,4Kv oraz słupów oświetlenia drogowego,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 331, 335 i 336/1 , położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB-PP.6722.8.2015

WB-PP.6722.8.2015                                                                                                                                                                                                                                                                

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obrębów: Biernatki, Dębiec i Prusinowo ? etap I,  gm. Kórnik

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 2081 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów: Biernatki, Dębiec i Prusinowo ? etap I,  gm. Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 września 2019 r. do 21 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik. Projekt zmiany planu dostępny będzie w okresie wyłożenia również na stronie www.kornik.pl w dziale ,,Aktualności? w zakładce ,,projekty mpzp wyłożone do publicznego wglądu?.

Przedmiotem uchwały jest ochrona gruntów rolnych przed nieplanowaną i rozproszoną zabudową, zachowanie dotychczasowego rolniczego użytkowania tego obszaru wraz z określeniem zasad rozwoju terenów zurbanizowanych, zgodnie z polityką Gminy wyrażoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 października 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Biernatkach, ul. Główna 25, 62-023 Biernatki o godz. 17:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu zmiany planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada 2019 r. na adres:Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik,(email: kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.

Przedmiotem uchwały jest ochrona gruntów rolnych przed nieplanowaną i rozproszoną zabudową, zachowanie dotychczasowego rolniczego użytkowania tego obszaru wraz z określeniem zasad rozwoju terenów zurbanizowanych, zgodnie z polityką Gminy wyrażoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik.

WB1-PP.6730.86.2019

WB1-PP.6730.86.2019                                                                                                                         Kórnik, dnia 5 września 2019 r.                                                                                                                                       

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w trybie art. 104 powołanej wyżej ustawy, w związku z art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1 oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji znak: WB1-PP.6730.86.2019, ustalającej warunki zabudowy działki oznaczonej nr ewid. 336/8, położonej w obrębie geodezyjnym Borówiec, gmina Kórnik, dla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia jego udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Na wniosek strony postępowania administracyjnego znak: WB1-PP.6730.86.2019, Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępni stronie odpis decyzji.

 

 

Sprawę prowadzi:
specjalista Małgorzata Dudkowiak
Wydział Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik
Pokój nr 210, II piętro, tel. (61) 817 04 11, wew. 593

 

WB1-PP.6730.88.2019

WB1-PP.6730.88.2019                                                                                                                         Kórnik, dnia 9 września 2019 r.                                                                                                                                       

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

Stosownie do art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się Strony postępowania administracyjnego prowadzonego pod sygnaturą WB1-PP.6730.88.2019, iż w dniu dzisiejszym, zgodnie z art. 53 ust. 4 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwrócono się do odpowiednich organów z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy nr WB1-PP.6730.88.2019 z dnia 9 września 2019 r., zmianie kąta nachylenia połaci dachowej w części budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z przebudową i nadbudową na działce oznaczonej nr ewid. 26/11, położonej w obrębie geodezyjnym Szczodrzykowo,gmina Kórnik.

związku z powyższym, na podstawie art. 10 oraz art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) informujemy, iż Strony przedmiotowego postępowania mają prawo wglądu w akta sprawy oraz możliwość zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w Wydziale Planowania Przestrzennego tut. Urzędu, codziennie w godzinach urzędowania.

WB1-PP.6722.9.2019

WB1-PP.6722.9.2019                                                                                                                                       

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr XII/132/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Żerniki na północ od autostrady A2 i na zachód od drogi powiatowej 2489P, gmina Kórnik.

Przedmiotem uchwały jest określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu.

Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu miejscowego.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie do dnia 1 października 2019 r. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik..

WB1-PP.6722.7.2019

WB1-PP.6722.7.2019                                                                                                                                        

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr XII/130/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 109 położonej w obrębie geodezyjnym Pierzchno, gmina Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu.
Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie do dnia 1 października 2019 r. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

WB-PP.7321-3/11

WB1-PP.7321-3/11                                                                                                                                       

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Zwierzynieckiej i Śremskiej oraz obwodnicy miasta Kórnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434, gmina Kórnik - etap III a.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.) i art. 39 w związku
z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 2081 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Zwierzynieckiej i Śremskiej oraz obwodnicy miasta Kórnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434, gmina Kórnik - etap III a, wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 września 2019 r. do 8 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik. Projekt planu dostępny będzie w okresie wyłożenia również na stronie www.kornik.pl w dziale ,,Aktualności? w zakładce ,,projekty mpzp wyłożone do publicznego wglądu?.

Przedmiotem planu miejscowego jest ustalenie zasad zagospodarowania terenu dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, usługowej oraz zieleni, sportu i rekreacji, a także komunikacji i infrastruktury technicznej.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 września 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Czołowie, 62-035 Czołowo 7, o godz. 16:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 października 2019 r. na adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik,(email: kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.

WB1-PP.6722.7.2017

WB1-PP.6722.7.2017                                                                                                                                       

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Kórniku w rejonie ul. Poznańskiej, Placu Niepodległości, ul. Zamkowej, ul. Armii Krajowej, ul. Biernackiej, ul. Śremskiej, ul. Zwierzynieckiej i ul. Jeziornej - etap 1 (etap tylko dla działki o numerze ewidencyjnym 686 położonej w Kórniku w rejonie Placu Niepodległości),gm. Kórnik.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 2081), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoterenów położonych w Kórniku w rejonie ul. Poznańskiej, Placu Niepodległości, ul. Zamkowej, ul. Armii Krajowej, ul. Biernackiej, ul. Śremskiej, ul. Zwierzynieckiej i ul. Jeziornej - etap 1 (etap tylko dla działki o numerze ewidencyjnym 686 położonej w Kórniku w rejonie Placu Niepodległości), gmina Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 września 2019 r. do 8 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik. Projekt planu dostępny będzie w okresie wyłożenia również na stronie www.kornik.pl w dziale "Aktualności"w zakładce "projekty mpzp wyłożone do publicznego wglądu".

Przedmiotem uchwały jest określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik o godz. 16:00 (sala USC - parter, wejście od strony parkingu).

Zgodnie Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu zmiany planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 października 2019 r. na adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik,(email: kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.

WB1-PP.6722.8.2019

WB1-PP.6722.8.2019                                                                                                                                        

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr XII/131/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Bnin w rejonie Alei Flensa i ulic: Biernackiej, Armii Krajowej i Parkowej, gmina Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu.
Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie do dnia 1 października 2019 r. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

WB1-PP.6733.48.2019

WB1-PP.6733.48.2019                                                                                                                                        Kórnik, dnia 22 sierpnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

Stosownie do art. 106 §  2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się Strony postępowania administracyjnego prowadzonego pod sygnaturą WB1-PP.6733.48.2019, iż w dniu dzisiejszym, zgodnie z art. 53 ust. 4 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zwrócono się do odpowiednich organów z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WB1-PP.6733.48.2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r., dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na nieruchomości składającej się
z działek oznaczonych nr ewid. 344/7 i 344/11, położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki,gmina Kórnik
.

Wzwiązku z powyższym, na podstawie art. 10 oraz art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) informujemy, iż Strony przedmiotowego postępowania mają prawo wglądu w akta sprawy oraz możliwość zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w Wydziale Planowania Przestrzennego tut. Urzędu, codziennie w godzinach urzędowania.

WB1-PP.6733.47.2019

WB1-PP.6733.47.2019                                                                                                                                        Kórnik, dnia 19 sierpnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 6 sierpnia 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu ś/c dn 63 PE, na działce oznaczonej nr ewid. 2/2,położonej w obrębie geodezyjnym Szczytniki, gm. Kórnik oraz na części działki oznaczonej nr ewid. 542, położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6730.113.2019

WB1-PP.6730.113.2019                                                                                                                                        Kórnik, dnia 20 sierpnia 2019 r.

ZAWIADOMIENIE

o zakończeniu postępowania

 

Zawiadamia się, zgodnie z art. 77 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), iż zbieranie materiału dowodowego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce oznaczonej nr ewid. 336/6, położonej w obrębiegeodezyjnym Borówiec,arkusz 4, gmina Kórnik, zostało zakończone.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 powołanej wyżej ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informujemy, iż w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mają możliwość zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania.

Po tym terminie zostanie wydana w przedmiotowej sprawie decyzja, kończąca wszczęte dnia 16 maja 2019 r. postępowanie administracyjne.

WB1-PP.6733.124.2018

WB1-PP.6733.124.2018                                                                                                                                        Kórnik, dnia 14 sierpnia 2019 r.

OBIWESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej, na działkach nr geod.: 52, 59/96, 157, 189, 236/17, 236/18, obręb Szczytniki, gmina Kórnik, działki oznaczone nr ewid. 18/1, 44/91, obręb Kamionki, gmina Kórnik, działki oznaczone nr ewid. 31, 36/2, obręb Skrzynki, gmina Kórnik, działki oznaczone nr ewid. 119/1, 127/1, 135, 139/5, 139/6, 140, 141/1, 141/2, 149/1, 149/2, 149/5, 251/1, 252/1, 252/2, 253/1, 253/2, 257/1, 257/2, 257/3, 259/1, 259/2, 268, 271, 272, arkusz 8, obręb Borówiec, gmina Kórnik, działka oznaczona nr ewid. 102/2, obręb Koninko, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.43.2019

WB1-PP.6733.43.2019                                                                                                                                          Kórnik, dnia 14 sierpnia 2019 r.

OBIWESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia, na działce oznaczonej nr ewid. 102/2, położonej w obrębie geodezyjnym Koninko, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.42.2019

WB1-PP.6733.42.2019                                                                                                                                          Kórnik, dnia 14 sierpnia 2019 r.

OBIWESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 283 i 280/17, położonej w obrębie geodezyjnym Radzewo, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6730.86.2019

WB1-PP.6730.86.2019                                                                                                                                          Kórnik, dnia 13 sierpnia 2019 r.

ZAWIADOMIENIE

o zakończeniu postępowania

Zawiadamia się, Strony postępowania administracyjnego prowadzonego pod sygnaturą WB1-PP.6730.86.2019, iż zbieranie materiałów dowodowych w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce oznaczonej nr ewid. 336/8,położonej w obrębiegeodezyjnym Borówiec, gmina Kórnik, zostało zakończone.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 oraz art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) informujemy, iż w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mają możliwość zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w Wydziale Planowania Przestrzennego tut. Urzędu, codziennie w godzinach urzędowania.

Po tym terminie zostanie w ww. sprawie wydana decyzja, kończąca wszczęte dnia 10 kwietnia 2019 r. postępowanie administracyjne.

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania za pośrednictwem BIP-u,
 2. UMiG Kórnik do akt.

 

Sprawę prowadzi: specjalista Małgorzata Dudkowiak
Wydział Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik
Pokój nr 210, II piętro, tel.: (61) 8-170-411  wew. 593

 

WB1-PP.6733.49.2019

WB1-PP.6733.49.2019                                                                                                                                          Kórnik, dnia 13 sierpnia 2019 r.

OBIWESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 6 sierpnia 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu ś/c dn 63 PE, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 319/5, 353/1, 351/1, 351/4 i 1127, położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.39.2019

WB1-PP.6733.39.2019                                                                                                                                          Kórnik, dnia 2 sierpnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci energetycznej średniego napięcia niskiego napięcia oraz budowie stacji transformatorowej średniego napięcia i niskiego napięcia, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 129, 135/10, 135/12, 136/2, 259, 289/1, 290, 295/6, 295/7, 296/1, 296/2, 299, 306/1, 307/1, 309/1, 310/1, 388/1, 394/1 i 394/18, położonej w obrębie geodezyjnym Czmoń, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.37.2019

WB1-PP.6733.37.2019                                                                                                                                          Kórnik, dnia 2 sierpnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 135/10, 135/12, 129 i 128/2, położonej w obrębie geodezyjnym Czmoń, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.41.2019

WB1-PP.6733.41.2019                                                                                                                                          Kórnik, dnia 2 sierpnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej energetycznej,na działce oznaczonej nr ewid. 102/2, położonej w obrębie geodezyjnym Koninko, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.43.2019

WB1-PP.6733.43.2019                                                                                                                                          Kórnik, dnia 5 sierpnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w trybie art. 104 powołanej wyżej ustawy, w związku z art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1 oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji znak: WB1-PP.6730.43.2019, ustalającej warunki zabudowy działki oznaczonej nr ewid. 3/7, położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gmina Kórnik, dla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia jego udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Na wniosek strony postępowania administracyjnego znak: WB1-PP.6730.43.2019, Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępni stronie odpis decyzji.

 

Sprawę prowadzi:
specjalista Małgorzata Dudkowiak
Wydział Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik
Pokój nr 210, II piętro, tel. (61) 817 04 11, wew. 593

WB1-PP.6733.48.2019

WB1-PP.6733.48.2019                                                                                                        Kórnik, dnia 30 lipca 2019 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 25 lipca 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 344/7 i 344/11,położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.38.2019

WB1-PP.6733.38.2019                                                                                                        Kórnik, dnia 22 lipca 2019 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 pkt. 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam
o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie drogi gminnej, wewnętrznej, na działkach oznaczonych nr ewid. 106/14, 105/6 i 104,położonych wobrębie geodezyjnym Dachowa, gm. Kórnik.

Z treścią decyzji o umorzeniu postępowania można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.45.2019

WB1-PP.6733.45.2019                                                                                                        Kórnik, dnia 25 lipca 2019 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 23 lipca 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie drogi gminnej, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 106/14, 105/6 i 104/2, położonej w obrębie geodezyjnym Dachowa, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6730.113.2019

WB1-PP.6730.113.2019                                                                                    Kórnik, dnia 22 lipca 2019 r.                                                                                                       

                        WG ROZDZIELNIKA

Zgodnie z art. 53 ust. 4 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) - zwanej dalej upzp, w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwracamy się z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy nr WB1-PP.6730.113.2019 z dnia 22 lipca 2019 r., dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce oznaczonej nr ewid. 336/6, położonej w obrębie geodezyjnym Borówiec, arkusz 4, gmina Kórnik.

W załączeniu:
1. Projekt decyzji o warunkach zabudowy.

 

 

Projekt decyzji podlega uzgodnieniu z:
1. Powiatowym Konserwatorem Zabytków dla powiatu poznańskiego (ul. Słowackiego 8,60-823 Poznań) - w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 2 upzp;
2. Minister Środowiska - Departament Polityki Surowcowej i Analiz (ul. Wawelska 52/54,00-922 Warszawa) jako organem administracji geologicznej - na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 5 upzp;
3. Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego (al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań) jako organem administracji geologicznej - na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 5 upzp;
4. Starostą Poznańskim (ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań) - w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych oraz w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 5 i 5a upzp;
5. Starostą Poznańskim - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań) - w sprawach ochrony gruntów rolnych, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 upzp;
6. Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Zarząd Zlewni w Poznaniu (ul. Szewska 1, 61-760 Poznań) - jako organem właściwym w sprawach ochrony melioracji wodnych, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 upzp;
7. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu (ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań) - w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 8 upzp.

 

Otrzymują:
1. Strony postępowania poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG Kórnik,
2. UMiG Kórnik do akt.

Sprawę prowadzi:
specjalista Bartosz Siarka
Wydział Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik
Pokój nr 210, II piętro, tel. (61) 817 04 11 wew. 598

WB1-PP.6730.113.2019

WB1-PP.6730.113.2019                                                                                    Kórnik, dnia 22 lipca 2019 r.                                                                                                       

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zawiadamia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy toczącej się pod sygnaturą WB1-PP.6730.113.2019, w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy działki oznaczonej nr ewid. 336/6, położonej w obrębie geodezyjnym Borówiec, arkusz 4, gmina Kórnik.

Wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy - do dnia 30 września 2019 r.

Zwłoka w załatwieniu sprawy wynika z nadmiernej ilości spraw wniesionych do Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Kórnik oraz ze złożonego, kilkuetapowego charakteru postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje stronie zażalenie.

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia na organ prowadzący postępowanie, jeżeli sprawa nie zostanie załatwiona w terminie wskazanym w sentencji postanowienia. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia, tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik. 

Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

 

Otrzymują:
1. Strony postępowania poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG Kórnik,
2. UMiG Kórnik do akt.

Sprawę prowadzi:
specjalista Bartosz Siarka
Wydział Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik
Pokój nr 210, II piętro, tel. (61) 817 04 11 wew. 598

WB1-PP.6722.4.2017

WB1-PP.6722.4.2017                                                                                                       

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr VII/64/2019 z dnia 27 marca 2019 r. zmieniającej uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kamionkach w rejonie ulicy Poznańskiej, gmina Kórnik.

Przedmiotem uchwały jest określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu.

Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu miejscowego.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą. 

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie do dnia 23 sierpnia 2019 r. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

WB1-PP.6722.2.2019

WB1-PP.6722.2.2019                                                                                                        

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr IX/88/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kolejowej, Leśnej i Szerokiej w obrębie geodezyjnym Robakowo, gmina Kórnik.

Przedmiotem uchwały jest określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu.

Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu miejscowego.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą. 

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie do dnia 23 sierpnia 2019 r. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

WB1-PP.6722.3.2019

WB1-PP.6722.3.2019                                                                                                        

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr IX/89/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Szkolnej i Klonowej w obrębie geodezyjnym Borówiec oraz ulicy Leśnej w obrębie geodezyjnym Skrzynki, gmina Kórnik.

Przedmiotem uchwały jest określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu.

Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu miejscowego.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą. 

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie do dnia 23 sierpnia 2019 r. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

WB1-PP.6722.4.2019

WB1-PP.6722.4.2019                                                                                                        

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr IX/90/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 15/1, obręb Szczytniki, gmina Kórnik.

Przedmiotem uchwały jest określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu.

Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu miejscowego.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą. 

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie do dnia 23 sierpnia 2019 r. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

WB1-PP.6722.5.2019

WB1-PP.6722.5.2019                                                                                                        

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr X/109/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Bnin w rejonie ulic: Śremskiej, Lipowej i Błażejewskiej, gmina Kórnik.

Przedmiotem uchwały jest określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu.

Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu miejscowego.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą. 

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie do dnia 23 sierpnia 2019 r. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

WB1-PP.6722.6.2019

WB1-PP.6722.6.2019                                                                                                        

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr X/106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami ewid.: 943 i 53/4, obręb Kamionki, gmina Kórnik.

Przedmiotem uchwały jest określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu.

Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu miejscowego.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą. 

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie do dnia 23 sierpnia 2019 r. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

WB1-PP.6722.14.2016

WB1-PP.6722.14.2016                                                                                                        

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 861 i 326/223, położonych w obrębie geodezyjnym Bnin, gmina Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 2081 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 861 i 326/223, położonych w obrębie geodezyjnym Bnin, gmina Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 7 sierpnia 2019 r. do 29 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik. Projekt planu dostępny będzie w okresie wyłożenia również na stronie www.kornik.pl w dziale ,,Aktualności" w zakładce ,,projekty mpzp wyłożone do publicznego wglądu".

Przedmiotem uchwały jest określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2019 r. w siedzibie Rady Miasta i Gminy Kórnik, ul. Rynek 1, 62-035 Bnin o godz. 15:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 września 2019 r. na adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, (email: kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.

WB1-PP.6733.44.2019

WB1-PP.6733.44.2019                                                                                                        Kórnik, dnia 22 lipca 2019 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 9 lipca 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie drogi gminnej, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 18/1 i 2/6,położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.55.2019

WB1-PP.6733.55.2019                                                                                                        Kórnik, dnia 16 lipca 2019 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Stosownie do art. 106 §  2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się Strony postępowania administracyjnego prowadzonego pod sygnaturą WB1-PP.6730.55.2019, iż w dniu dzisiejszym, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), jak i art. 101 § 1 i 3 oraz art. 123-124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zawiesił postępowania administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy toczące się pod sygnaturą nr WB1-PP.6730.55.2019 r., dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo-usługowego wraz z infrastruktura techniczną i towarzyszącą na działce oznaczonej nr ewid. 828,położonej w obrębie geodezyjnym Bnin.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 oraz art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informujemy, iż Strony przedmiotowego postępowania mają prawo wglądu w akta sprawy oraz możliwość zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w Wydziale Planowania Przestrzennego tut. Urzędu, codziennie w godzinach urzędowania.

WB1-PP.6733.36.2019

WB1-PP.6733.36.2019                                                                                                        Kórnik, dnia 12 lipca 2019 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii energetycznej 0,4kV, słupów oświetlenia drogowego i szafki SO, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 418/14, 425 i 427/9, położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.33.2019

WB1-PP.6733.33.2019                                                                                                        Kórnik, dnia 12 lipca 2019 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na części działki oznaczonej nr ewid. 425, położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.35.2019

WB1-PP.6733.35.2019                                                                                                        Kórnik, dnia 08 lipca 2019 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej energetycznej 0,4kV, słupów oświetlenia drogowego i szafki SO,na działce oznaczonej nr ewid. 102/2, położonej w obrębie geodezyjnym Koninko, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.34.2019

WB1-PP.6733.34.2019                                                                                                        Kórnik, dnia 08 lipca 2019 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej energetycznej 0,4kV, słupów oświetlenia drogowego i szafki SO,na działce oznaczonej nr ewid. 195/3, położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.43.2019

WB1-PP.6733.43.2019                                                                                                        Kórnik, dnia 9 lipca 2019 r.

ZAWIADOMIENIE

o zakiończeniu postępowania 

Zawiadamia się, Strony postępowania administracyjnego prowadzonego pod sygnaturą WB1-PP.6730.43.2019, iż zbieranie materiałów dowodowych w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce oznaczonej nr ewid. 3/7, położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gmina Kórnik, zostało zakończone.

Jednocześnie informujemy, iż na podstawie wniosku Wnioskodawcy z dnia 12 czerwca 2019 r. zmianie uległ zapis w projekcie decyzji o warunkach zabudowy z dnia 7 czerwca 2019 r. w zakresie wskaźnika powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 oraz art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) informujemy, iż w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mają możliwość zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w Wydziale Planowania Przestrzennego tut. Urzędu, codziennie w godzinach urzędowania. 

Po tym terminie zostanie w ww. sprawie wydana decyzja, kończąca wszczęte dnia 6 marca 2019 r. postępowanie administracyjne.

Otrzymują:
1. Strony postępowania za pośrednictwem BIP-u.
2. UMiG Kórnik do akt.

Sprawę prowadzi: specjalista Małgorzata Dudkowiak
Wydział Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik
Pokój nr 210, II piętro, tel.: (61) 8-170-411 wew. 593

 

WB1-PP.6733.86.2019

WB1-PP.6733.86.2019                                                                                                           Kórnik, dnia 9 lipca 2019 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Stosownie do art. 106 §  2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się Strony postępowania administracyjnego prowadzonego pod sygnaturą WB1-PP.6730.86.2019, iż w dniu dzisiejszym, zgodnie z art. 53 ust. 4 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwrócono się do odpowiednich organów z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy nr WB1-PP.6730.86.2019 z dnia 9 lipca 2019 r., dla inwestycji polegającej nabudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce oznaczonej nr ewid. 336/8, położonej w obrębie geodezyjnym Borówiec, gmina Kórnik.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 oraz art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informujemy, iż Strony przedmiotowego postępowania mają prawo wglądu w akta sprawy oraz możliwość zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w Wydziale Planowania Przestrzennego tut. Urzędu, codziennie w godzinach urzędowania.

WB1-PP.6733.32.2019

WB1-PP.6733.32.2019                                                                                                           Kórnik, dnia 3 lipca 2019 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia,na działce oznaczonej nr ewid. 180/5, położonej w obrębie geodezyjnym Dachowa, gmina Kórnik.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia jego udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Na wniosek strony postępowania administracyjnego znak: WB1-PP.6733.32.2019, Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępni stronie odpis decyzji. 

WB1-PP.6733.31.2019

WB1-PP.6733.31.2019                                                                                                           Kórnik, dnia 3 lipca 2019 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 374/12, 320/23, 320/24, 320/25, 320/26, 320/27 i 320/29, położonej w obrębie geodezyjnym Robakowo, gmina Kórnik.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia jego udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Na wniosek strony postępowania administracyjnego znak: WB1-PP.6733.31.2019, Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępni stronie odpis decyzji. 

WB1-PP.6733.30.2019

WB1-PP.6733.30.2019                                                                                                           Kórnik, dnia 3 lipca 2019 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie gazociągu DN 500 Śrem-Poznań,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 512/7, 512/6, 512/11, 178/27 i 178/11, położonej w obrębie geodezyjnym Czmoń, gmina  Kórnik.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia jego udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Na wniosek strony postępowania administracyjnego znak: WB1-PP.6733.30.2019, Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępni stronie odpis decyzji. 

WB1-PP.6733.43.2019

WB1-PP.6733.43.2019                                                                                                       Kórnik, dnia 03 lipca 2019 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 3 lipca 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia,na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 102/2,położonej w obrębie geodezyjnym Koninko, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

WB1-PP.6733.42.2019

WB1-PP.6733.42.2019                                                                                                       Kórnik, dnia 03 lipca 2019 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 3 lipca 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 283 i 280/17,położonej w obrębie geodezyjnym Radzewo, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

WB1-PP.6733.38.2019

WB1-PP.6733.38.2019                                                                                                       Kórnik, dnia 02 lipca 2019 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 27 czerwca 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie drogi gminnej,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 106/14 i 105/6,położonej w obrębie geodezyjnym Dachowa, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

WB1-PP.6733.29.2019

WB1-PP.6733.29.2019                                                                                                       Kórnik, dnia 18 czerwca 2019 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR dn63,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 302 i 303/23, położonej w obrębie geodezyjnym Radzewo, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.28.2019

WB1-PP.6733.28.2019                                                                                                       Kórnik, dnia 18 czerwca 2019 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej oraz sieci gazowej,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 111/10 i 189, położonej w obrębie geodezyjnym Szczytniki, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.26.2019

WB1-PP.6733.26.2019                                                                                                       Kórnik, dnia 18 czerwca 2019 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 363 i 961/18 , położonej w obrębie geodezyjnym Kórnik, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.27.2019

WB1-PP.6733.26.2019                                                                                                       Kórnik, dnia 18 czerwca 2019 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn63 PE,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 158/4, 158/10, 161/10, 161/16, 161/19 i 161/27 , położonej w obrębie geodezyjnym Radzewo, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.41.2019

WB1-PP.6733.41.2019                                                                                                       Kórnik, dnia 27 czerwca 2019 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 14 czerwca 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej energetycznej,na części działki oznaczonej nr ewid. 102/2,położonej w obrębie geodezyjnym Koninko, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

WB1-PP.6733.40.2019

WB1-PP.6733.40.2019                                                                                                       Kórnik, dnia 27 czerwca 2019 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 30 maja 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej energetycznej 0,4kV oraz słupów oświetlenia drogowego, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 331, 335 i 336/1, położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

WB1-PP.6733.41.2019

WB1-PP.6733.41.2019                                                                                                       Kórnik, dnia 27 czerwca 2019 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 14 czerwca 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej energetycznej,na części działki oznaczonej nr ewid. 102/2,położonej w obrębie geodezyjnym Koninko, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

WB1-PP.6733.39.2019

WB1-PP.6733.39.2019                                                                                                       Kórnik, dnia 27 czerwca 2019 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 19 czerwca 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci energetycznej SN i nn ze stacją transformatorową Sn/nn, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 259, 129, 135/10, 135/12, 136/2, 289/1, 290, 295/6, 295/7, 296/1, 296/2, 299, 306/1, 307/1, 309/1, 310/1, 388/1, 394/1 i 394/18, położonej w obrębie geodezyjnym Czmoń, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

WB1-PP.6730.101.2019

WB1-PP.6730.101.2019                                                                                                       Kórnik, dnia 28 czerwca 2019 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),

zawieszam z urzędu

postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy działki oznaczonej nr ewid. 95, położonej w obrębie geodezyjnym Błażejewko, gmina Kórnik, dla inwestycji polegającej na budowie stodoły na terenie zabudowy zagrodowej,toczące się pod sygnaturą WB1-PP.6730.101.2019.

 

Uzasadnienie

W dniu 7 maja 2019 r., zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadomiono osoby będące stronami w sprawie o wszczęciu postępowania administracyjnego o sygnaturze WB1-PP.6730.101.2019, w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy działki oznaczonej nr ewid. 95, położonej w obrębie geodezyjnym Błażejewko, gmina Kórnik.

Na tym etapie ustalono, iż jedna z osób będących stronami postępowania zmarła, a jej zgon nastąpił jeszcze przed wszczęciem przedmiotowego postępowania.

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 18 lutego 2010 r. (II SA/Gd 618/09), w przypadku powzięcia wiedzy o zgonie osób mających być stronami postępowania jeszcze przed jego wszczęciem, ewentualnymi stronami postępowania mogą być ich spadkobiercy. Skoro zatem prawidłowe rozstrzygnięcie sprawy zależy od kwestii ustalenia kręgu stron postępowania, a tym samym od przedstawienia przez strony prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia, organ pierwszej instancji winien kierować się przepisem art. 97 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym organ administracji publicznej zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.

Biorąc pod uwagę powyższe, Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik wystąpił do właściwego sądu rejonowego z wnioskiem o udzielenie informacji w sprawie nabycia spadku po zmarłej stronie i wskazania jej następców prawnych. Do czasu rozstrzygnięcia przedmiotowej kwestii, niniejsze postępowanie należy zawiesić z urzędu, kierując się przepisem art. 97 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego.

W związku z powyższym, należało orzec jak w sentencji postanowienia.

 

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, zgodnie z art. 141 § 2 oraz art. 129 § 1 w związku z art. 144 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Gdy ustąpią przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, na podstawie art. 97 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej podejmie postępowanie z urzędu lub na żądanie strony.

Zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie, zgodnie z art. 103 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Otrzymują:
1. Strony postępowania w rozdzielniku sprawy poprzez ogłoszenie w BIP UMiG Kórnik,
2. UMiG Kórnik do akt.

 

Sprawę prowadzi:
specjalista Bartosz Siarka
Wydział Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik
Pokój nr 210, II piętro, tel. (61) 817 04 11 wew. 598

WB1-PP.6722.15.2017

WB1-PP.6722.15.2017

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

 

o wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Czmoń, w rejonie ulic Pod Lasem, Leśnej, Zielonej, Topolowej, Strażackiej, Lipowej, Świerkowej i Bnińskiej, gmina Kórnik.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 2081 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla wsi Czmoń, w rejonie ulic Pod Lasem, Leśnej, Zielonej, Topolowej, Strażackiej, Lipowej, Świerkowej i Bnińskiej, gmina Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 8 lipca 2019 r. do 30 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik. Projekt planu dostępny będzie w okresie wyłożenia również na stronie www.kornik.pl w dziale ,,Aktualności" w zakładce ,,projekty mpzp wyłożone do publicznego wglądu".

Przedmiotem uchwały jest określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 lipca 2019 r. w budynku OSP w Czmoniu, ul. Strażacka 32,  62-035 Czmoń o godz. 16:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2019 r. na adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik,(email: kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.

WB1-PP.6733.25.2019

     Kórnik, dnia 21 czerwca 2019 r. 

WB1-PP.6733.25.2019

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na działce oznaczonej nr ewid. 6, położonej w obrębie geodezyjnym Dziećmierowo, gmina Kórnik oraz na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 8, 9/4, 16, 18/14, 18/19, 18/23, 18/27, 18/28, 18/29, 18/31, 20, 26/4, 26/8, 26/9, 27, 28/9, 28/14, 28/15, 28/18, 34, 35/6, 35/8, 94/1 i 94/2, położonej w obrębie geodezyjnym Szczodrzykowo, gmina Kórnik.

 

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.37.2019

WB1-PP.6733.37.2019                                        Kórnik, dnia 11 czerwca 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 3 czerwca 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 135/10, 135/12, 129 i 128/2,położonej w obrębie geodezyjnym Czmoń, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.24.2019

Kórnik, dnia 11 czerwca 2019 r. 

WB1-PP.6733.24.2019

  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 344/1 i 344/7, położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.22.2019

     Kórnik, dnia 11 czerwca 2019 r. 

WB1-PP.6733.22.2019

  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 353/1 i 351/1, położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.19.2019

     Kórnik, dnia 11 czerwca 2019 r. 

WB1-PP.6733.19.2019

  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej energetycznej 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 371/1, 349/5, 349/6, 349/7, 349/8, 349/9 i 349/10, położonej w obrębie geodezyjnym Borówiec, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6730.43.2019

  Kórnik, dnia 7 czerwca 2019 r.

WB1-PP.6730.43.2019 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

Stosownie do art. 106 §  2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się Strony postępowania administracyjnego prowadzonego pod sygnaturą WB1-PP.6730.43.2019, iż w dniu dzisiejszym, zgodnie z art. 53 ust. 4 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwrócono się do odpowiednich organów z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy nr WB1-PP.6730.43.2019 z dnia 7 czerwca 2019 r., dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce oznaczonej nr ewid. 3/7, położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gmina Kórnik.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 oraz art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informujemy, iż Strony przedmiotowego postępowania mają prawo wglądu w akta sprawy oraz możliwość zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w Wydziale Planowania Przestrzennego tut. Urzędu, codziennie w godzinach urzędowania.

WB1-PP.6733.32.2019

Kórnik, dnia 4 czerwca 2019 r.

WB1-PP.6733.32.2019 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

  

Stosownie do art. 106 §  2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się Strony postępowania administracyjnego prowadzonego pod sygnaturą WB1-PP.6733.32.2019, iż w dniu dzisiejszym, zgodnie z art. 53 ust. 4 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zwrócono się do odpowiednich organów z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WB1- PP.6733.32.2019 z dnia 4 czerwca 2019 r., dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia,na działce oznaczonej nr ewid. 180/5,położonej w obrębie geodezyjnym Dachowa,gmina Kórnik.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 oraz art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) informujemy, iż Strony przedmiotowego postępowania mają prawo wglądu w akta sprawy oraz możliwość zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w Wydziale Planowania Przestrzennego tut. Urzędu, codziennie w godzinach urzędowania.

WB1-PP.6733.31.2019

Kórnik, dnia 4 czerwca 2019 r. 

WB1-PP.6733.31.2019

  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

  

Stosownie do art. 106 §  2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się Strony postępowania administracyjnego prowadzonego pod sygnaturą WB1-PP.6733.31.2019, iż w dniu dzisiejszym, zgodnie z art. 53 ust. 4 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zwrócono się do odpowiednich organów z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WB1-PP.6733.31.2019 z dnia 4 czerwca 2019 r., dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 374/12, 320/23, 320/24, 320/25, 320/26, 320/27 i 320/29,położonej w obrębie geodezyjnym Robakowo,gmina Kórnik.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 oraz art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) informujemy, iż Strony przedmiotowego postępowania mają prawo wglądu w akta sprawy oraz możliwość zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w Wydziale Planowania Przestrzennego tut. Urzędu, codziennie w godzinach urzędowania.

WB1-PP.6733.33.2019

WB1-PP.6733.33.2019                                           Kórnik, dnia 4 czerwca 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 28 maja 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej,na działce oznaczonej nr ewid. 425,położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB-PP.6722.8.2015

WB-PP.6722.8.2015

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów: Biernatki, Dębiec i Prusinowo - etap I, gm. Kórnik

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 2081 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów: Biernatki, Dębiec i Prusinowo - etap I,  gm. Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 3  czerwca 2019 r. do 24 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik. Projekt zmiany planu dostępny będzie w okresie wyłożenia również na stronie www.kornik.pl w dziale ,,Aktualności" w zakładce ,,projekty mpzp wyłożone do publicznego wglądu".

Przedmiotem uchwały jest ochrona gruntów rolnych przed nieplanowaną i rozproszoną zabudową, zachowanie dotychczasowego rolniczego użytkowania tego obszaru wraz z określeniem zasad rozwoju terenów zurbanizowanych, zgodnie z polityką Gminy wyrażoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 czerwca 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Biernatkach, ul. Główna 25, 62-023 Biernatki o godz. 18:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu zmiany planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lipca 2019 r. na adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik,(email: kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.

WB-PP.6720.2.2016

 

WB-PP.6720.2.2016

                      

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik ze zmianą obejmującą grunty wsi Czołowo pomiędzy drogą wojewódzką nr 434, a ulicami Owocową, Leśną i Długą, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r, poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 2081 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, ze zmianą obejmującą grunty wsi Czołowo pomiędzy drogą wojewódzką nr 434, a ulicami Owocową, Leśną i Długą, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 17 czerwca  2019 r. do 8 lipca 2019 r., w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik.

Przedmiotem zmiany studium jest określenie nowych zasad zagospodarowania obszaru objętego ww. uchwałą.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 lipca 2019 r. w siedzibie Rady Miasta i Gminy Kórnik, ul. Rynek 1, 62-035 Bnin o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmian Studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  30 lipca 2019 r.

Na podstawie art. 46 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - projekt zmiany Studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ust.1 pkt 3 i stosownie do art. 54 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy każdy może zgłosić uwagi  i wnioski do wyłożonego projektu zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik. Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.

WB1-PP.6733.36.2019

WB1-PP.6733.36.2019                                             Kórnik, dnia 30 maja 2019 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 16 maja 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej energetycznej 0,4kV, słupów oświetlenia drogowego i szafki SO,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 418/14, 425 i 427/9,położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.35.2019

WB1-PP.6733.35.2019                                             Kórnik, dnia 22 maja 2019 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 16 maja 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej energetycznej 0,4kV, słupów oświetlenia drogowego i szafki SO,na działce oznaczonej nr ewid. 102/2,położonej w obrębie geodezyjnym Koninko, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.34.2019

WB1-PP.6733.34.2019                                              Kórnik, dnia 22 maja 2019 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 16 maja 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej energetycznej 0,4kV, słupów oświetlenia drogowego i szafki SO,na działce oznaczonej nr ewid. 195/3,położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.23.2019

     Kórnik, dnia 20 maja 2019 r. 

WB1-PP.6733.23.2019

 

 

  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 44/5 i 44/6 , położonej w obrębie geodezyjnym Prusinowo, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. 

 

WB1-PP.6733.32.2019

WB1-PP.6733.32.2019                                            Kórnik, dnia 16 maja 2019 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 2 maja 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia dn63 PE,na działce oznaczonej nr ewid. 180/5,położonej w obrębie geodezyjnym Dachowa, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.20.2019

     Kórnik, dnia 9 maja 2019 r.

 

WB1-PP.6733.20.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 390/2, 390/1, 397, 406/1 i 406/20, położonej w obrębie geodezyjnym Radzewo, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.17.2019

Kórnik, dnia 9 maja 2019 r. 

WB1-PP.6733.17.2019

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 

 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie wiaty piknikowej,na działce oznaczonej nr ewid. 175/17, położonej w obrębie geodezyjnym Robakowo, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.18.2019

Kórnik, dnia 9 maja 2019 r. 

WB1-PP.6733.18.2019

  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 158/4 i 158/10, położonej w obrębie geodezyjnym Radzewo, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. 

WB1-PP.6733.31.2019

WB1-PP.6733.31.2019                                              Kórnik, dnia 7 maja 2019 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 26 kwietnia 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 374/12, 320/23, 320/24, 320/25, 320/26, 320/27 i 320/29,położonej w obrębie geodezyjnym Robakowo, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB-PP.7321-3/11

WB-PP.7321-3/11

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

 

o wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Zwierzynieckiej i Śremskiej oraz obwodnicy miasta Kórnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434, gmina Kórnik - etap III a.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 2081 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Zwierzynieckiej i Śremskiej oraz obwodnicy miasta Kórnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434, gmina Kórnik - etap III a, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20 maja 2019 r. do 10 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik. Projekt planu dostępny będzie w okresie wyłożenia również na stronie www.kornik.pl w dziale ,,Aktualności" w zakładce ,,projekty mpzp wyłożone do publicznego wglądu".

Przedmiotem planu miejscowego jest ustalenie zasad zagospodarowania terenu dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, usługowej oraz zieleni, sportu i rekreacji, a także komunikacji i infrastruktury technicznej.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 czerwca 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Czołowie, 62-035 Czołowo 7, o godz. 18:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 czerwca 2019 r. na adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik,(email: kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.

WB1-PP.6722.11.2017

WB1-PP.6722.11.2017

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

 

o wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenów położonych w obrębie geodezyjnym Żerniki, w rejonie ulicy Stachowskiej, gm. Kórnik

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 2081 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenów położonych w obrębie geodezyjnym Żerniki, w rejonie ulicy Stachowskiej, gmina Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20 maja 2019 r. do 10 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik. Projekt planu dostępny będzie w okresie wyłożenia również na stronie www.kornik.pl w dziale ,,Aktualności" w zakładce ,,projekty mpzp wyłożone do publicznego wglądu".

Przedmiotem uchwały jest ustalenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 maja 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Żernikach, 62-023 Żerniki o godz. 17:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 czerwca 2019 r. na adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik,(email: kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.

 

WB1-PP.6722.13.2017

WB1-PP.6722.13.2017

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

 

o wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej "Osiedle Północne" w Kamionkach dla działki o numerze ewidencyjnym 44/74, gmina Kórnik

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 2081 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej "Osiedle Północne" w Kamionkach dla działki o numerze ewidencyjnym 44/74, gmina Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20 maja 2019 r. do 10 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik. Projekt planu dostępny będzie w okresie wyłożenia również na stronie www.kornik.pl w dziale ,,Aktualności" w zakładce ,,projekty mpzp wyłożone do publicznego wglądu".

Przedmiotem uchwały jest ustalenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 czerwca 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Kamionkach, ul. Poznańska 78, 62-023 Kamionki,o godz. 18:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 czerwca 2019 r. na adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik,(email: kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.

WB1-PP.6733.30.2019

WB1-PP.6733.30.2019                                        Kórnik, dnia 25 kwietnia 2019 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 17 kwietnia 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: wymianie istniejącego odcinka gazociągu DN 500,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 512/7, 512/6, 512/11, 178/27 i 178/11,położonej w obrębie geodezyjnym Czmoń, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.27.2019

WB1-PP.6733.27.2019                                        Kórnik, dnia 25 kwietnia 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 25 kwietnia 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej ś/c,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 158/10, 161/16, 161/19, 161/27, 161/10 i 158/4,położonej w obrębie geodezyjnym Radzewo, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.15.2019

Kórnik, dnia 24 kwietnia 2019 r. 

WB1-PP.6733.15.2019

  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 1 i 18/2, położonej w obrębie geodezyjnym Bnin, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.13.2019

Kórnik, dnia 24 kwietnia 2019 r.

WB1-PP.6733.13.2019

  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia,na części działki oznaczonej nr ewid. 42, położonej w obrębie geodezyjnym Borówiec, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.14.2019

     Kórnik, dnia 24 kwietnia 2019 r. 

WB1-PP.6733.14.2019

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej ś/c,na działce oznaczonej nr ewid. 926, położonej w obrębie geodezyjnym Kórnik, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.11.2019

     Kórnik, dnia 24 kwietnia 2019 r.

 

WB1-PP.6733.11.2019

  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 1, 18/2, 18/5 i 18/13, położonej w obrębie geodezyjnym Bnin, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.29.2019

WB1-PP.6733.29.2019                                         Kórnik, dnia 23 kwietnia 2019 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 18 kwietnia 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej śr/c,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 303/23 i 302,położonej w obrębie geodezyjnym Radzewo, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.28.2019

WB1-PP.6733.28.2019                                         Kórnik, dnia 17 kwietnia 2019 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 11 kwietnia 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej oraz sieci gazowej,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 189 i 111/10,położonej w obrębie geodezyjnym Szczytniki, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.25.2019

WB1-PP.6733.25.2019                                        Kórnik, dnia 17 kwietnia 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 1 kwietnia 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej bez przyłączy i przepompowni ścieków,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 8, 9/4, 16, 18/14, 18/19, 18/23, 18/27, 18/28, 18/29, 18/31, 20, 26/4, 26/8, 26/9, 27, 28/9, 28/14, 28/15, 28/18, 34, 35/6, 35/8, 94/1 i 94/2, położonej w obrębie geodezyjnym Szczodrzykowo, gm. Kórnik oraz na działce oznaczonej nr ewid. 6,położonej w obrębie geodezyjnym Dziećmierowo, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.26.2019

WB1-PP.6733.26.2019                                        Kórnik, dnia 15 kwietnia 2019 r.

  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 12 kwietnia 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 363 i 961/18,położonej w obrębie geodezyjnym Kórnik, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.60.2018

     Kórnik, dnia 15 kwietnia 2019 r. 

WB1-PP.6733.60.2018

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 12/3, 10/4 i 10/5 , położonej w obrębie geodezyjnym Gądki, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.10.2019

     Kórnik, dnia 15 kwietnia 2019 r. 

WB1-PP.6733.10.2019

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia g90 PE,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 192 i 206, położonej w obrębie geodezyjnym Radzewo, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.19.2019

WB1-PP.6733.19.2019                                        Kórnik, dnia 12 kwietnia 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 5 kwietnia 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej energetycznej 0,4kV wraz ze złączami kablowymi,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 371/1, 349/5, 349/6, 349/7, 349/8, 349/9 i 349/10,położonej w obrębie geodezyjnym Borówiec, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.21.2019

WB1-PP.6733.21.2019                                        Kórnik, dnia 10 kwietnia 2019 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 10 kwietnia 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu n/c,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 185/37, 186/2, 186/3, 187/3, 189/7, 189/9, 190/3, 192/5, 188/17, 488/5, 193/5 i 188/33,położonej w obrębie geodezyjnym Skrzynki, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.12.2019

Kórnik, dnia 11 kwietnia 2019 r. 

WB1-PP.6733.12.2019

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt. 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: wymianie istniejącego odcinka gazociągu DN500,na działkach oznaczonych nr ewid.: 512/7, 512/6, 512/11, 178/27 i 178/11,położonych wobrębie geodezyjnym Czmoń, gm. Kórnik.

Z treścią decyzji o umorzeniu postępowania można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.22.2019

WB1-PP.6733.22.2019                                        Kórnik, dnia 10 kwietnia 2019 r.

  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 2 kwietnia 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej ś/c PE dn63,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 353/1 i 351/1, położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.9.2019

     Kórnik, dnia 4 kwietnia 2019 r. 

WB1-PP.6733.9.2019

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 156/38 i 156/39, położonej w obrębie geodezyjnym Dachowa, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.8.2019

     Kórnik, dnia 4 kwietnia 2019 r. 

WB1-PP.6733.8.2019 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii energetycznej kablowej 15kV wraz ze słupem energetycznym 15kV,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 42, 182/6, 182/10 i 512/1, położonej w obrębie geodezyjnym Czmoń, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6730.222.2018

Kórnik, dnia 4 kwietnia 2019 r.

Znak sprawy: WB1-PP.6730.222.2018

  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

  

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w trybie art. 104 powołanej wyżej ustawy, w związku z art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1 oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji znak: WB1-PP.6730.222.2018, ustalającej warunki zabudowy działki oznaczonej nr ewid. 321/9, położonej w obrębie geodezyjnym Robakowo, gmina Kórnik, dla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia jego udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Na wniosek strony postępowania administracyjnego znak: WB1-PP.6730.222.2018, Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępni stronie odpis decyzji. 

 

Sprawę prowadzi: inspektor Mariusz Stodolniak
Wydział Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik
Pokój nr 210, II piętro, tel. (61) 817 04 11, wew. 678

WB1-PP.6733.24.2019

WB1-PP.6733.24.2019                                         Kórnik, dnia 5 kwietnia 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 27 marca 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej śr/c g63PE, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 344/11 i 344/7, położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

WB1-PP.6722.1.2019

WB1-PP.6722.1.2019                                                                

 OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),

 

zawiadamiam

 

o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr VI/50/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 621 oraz na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 453 w obrębie geodezyjnym Błażejewko, gmina Kórnik.

Przedmiotem uchwały jest określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu.

Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu miejscowego.

            Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

WB1-PP.6722.9.2017

WB1-PP.6722.9.2017

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

 

o wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w rejonie ulic Szkolnej i Wiosennej w Borówcu, gm. Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 2081 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w rejonie ulic Szkolnej i Wiosennej w Borówcu, gmina Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15 kwietnia 2019 r. do 8 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik. Projekt zmiany planu dostępny będzie w okresie wyłożenia również na stronie www.kornik.pl w dziale ,,Aktualności" w zakładce ,,projekty mpzp wyłożone do publicznego wglądu".

Przedmiotem zmiany planu miejscowego jest dostosowanie zapisów planu do aktualnych potrzeb mieszkańców i właścicieli gruntów.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Borówcu, ul. Szkolna 2 (mała sala),  62-023 Borówiec o godz. 18:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu zmiany planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 maja 2019 r. na adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik,(email: kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.

WB1-PP.6733.12.2019

WB1-PP.6733.12.2019                                           Kórnik, dnia 29 marca 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 15 marca 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: wymianie istniejącego odcinka gazociągu DN 500,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 512/7, 512/6, 512/11, 178/27 i 178/11,położonej w obrębie geodezyjnym Czmoń, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

WB1-PP.6733.23.2019

WB1-PP.6733.23.2019                                           Kórnik, dnia 29 marca 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 26 marca 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 44/6 i 44/5, położonej w obrębie geodezyjnym Prusinowo, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.5.2019

     Kórnik, dnia 26 marca 2019 r. 

WB1-PP.6733.5.2019

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 333/7 i 333/19, położonej w obrębie geodezyjnym Bnin, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.20.2019

WB1-PP.6733.20.2019                                            Kórnik, dnia 22 marca 2019 r.

  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 18 marca 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu śr/c 63 mm PE,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 390/2, 390/1, 397, 406/1 i 406/2,położonej w obrębie geodezyjnym Radzewo, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.18.2019

WB1-PP.6733.18.2019                                           Kórnik, dnia 22 marca 2019 r.

  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 19 marca 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 158/4 i 158/10, położonej w obrębie geodezyjnym Radzewo, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.17.2019

WB1-PP.6733.17.2019                                            Kórnik, dnia 22 marca 2019 r.

  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 14 marca 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie wiaty piknikowej,na działce oznaczonej nr ewid. 175/17,położonej w obrębie geodezyjnym Robakowo, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.11.2019

WB1-PP.6733.11.2019                                           Kórnik, dnia 11 marca 2019 r.

 

 OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 1 marca 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 1, 18/2, 18/5 i 18/13,położonej w obrębie geodezyjnym Bnin, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.13.2019

WB1-PP.6733.13.2019                                           Kórnik, dnia 11 marca 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 1 marca 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej ś/c dn 63 PE, na działce oznaczonej nr ewid. 42,położonej w obrębie geodezyjnym Borówiec, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.14.2019

WB1-PP.6733.14.2019                                           Kórnik, dnia 11 marca 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 6 marca 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej ś/c dn 63 PE,na działce oznaczonej nr ewid. 926,położonej w obrębie geodezyjnym Kórnik, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.15.2019

WB1-PP.6733.15.2019                                           Kórnik, dnia 11 marca 2019 r.

  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 1 marca 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 1 i 18/2,położonej w obrębie geodezyjnym Bnin, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.3.2019

     Kórnik, dnia 8 marca 2019 r.

 

WB1-PP.6733.3.2019

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączami,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 201/7, 201/8, 202, 197/3, 197/4, 197/5, 197/6, 197/7, 197/8, 197/9, 197/10, 197/11, 197/12, 197/13, 197/14 , położonej w obrębie geodezyjnym Radzewo, gmina Kórnik.

 

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.1.2019

     Kórnik, dnia 8 marca 2019 r.

WB1-PP.6733.1.2019

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej energetycznej SN 15kV wraz ze stanowiskiem słupowym SN 15kV,na działce oznaczonej nr ewid. 92, położonej w obrębie geodezyjnym Koninko, gmina Kórnik oraz na działce oznaczonej nr ewid. 145, położonej w obrębie geodezyjnym Gądki, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6722.7.2017

WB1-PP.6722.7.2017

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

 

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 11 marca 2019 r. do 8 kwietnia 2019 r. na stronie internetowej UMiG Kórnik w zakładce ,,Konsultacje społeczne" zostanie zamieszczony

projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Kórniku

w rejonie ul. Poznańskiej, Placu Niepodległości, ul. Zamkowej, ul. Armii Krajowej,

ul. Biernackiej, ul. Śremskiej, ul. Zwierzynieckiej i ul. Jeziornej.

W terminie wskazanym powyżej można składać do UMiG Kórnik pozaproceduralne wnioski  do projektu planu w formie pisemnej (o zachowaniu wskazanego terminu będzie decydowała data stempla pocztowego). Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko oraz adres Wnioskodawcy, numer ewidencyjny działki i nazwę obrębu geodezyjnego, którego dotyczy wniosek oraz podanie wnioskowanego przeznaczenia terenu lub innych uwag do treści projektu planu. Wychodząc naprzeciw potrzebom Mieszkańców Miasta i Gminy Kórnik, udostępniamy projekt planu miejscowego i zachęcamy do składania dodatkowych wniosków do projektu planu, przed jego przekazaniem do dalszej procedury wynikającej z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz projekt

WB1-PP.6722.2.2017

WB1-PP.6722.2.2017

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

 

o wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej w Borówcu - rejon ulicy Malinowej, gmina Kórnik

 Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 2081), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej w Borówcu ? rejon ulicy Malinowej, gmina Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18 marca 2019 r. do 9 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik. Projekt zmiany planu dostępny będzie w okresie wyłożenia również na stronie www.kornik.pl w dziale ,,Aktualności" w zakładce ,,projekty mpzp wyłożone do publicznego wglądu".

Przedmiotem zmiany planu miejscowego jest dostosowanie zapisów planu do aktualnych potrzeb mieszkańców i właścicieli gruntów.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Borówcu, ul. Szkolna 2 (mała sala), 
62-023 Borówiec o godz. 18:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu zmiany planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 kwietnia 2019 r. na adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik,(email: kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.

WB1-PP.6730.223.2018

Kórnik, dnia 27 lutego 2019 r.

 

 Znak sprawy: WB1-PP.6730.223.2018

 

 OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w trybie art. 104 powołanej wyżej ustawy, w związku z art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1 oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 1945), zawiadamiam o wydaniu decyzji znak: WB1-PP.6730.223.2018, ustalającej warunki zabudowy nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid. 1108/9 i 1108/76, położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gmina Kórnik, dla inwestycji obejmującej budowę trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia jego udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Na wniosek strony postępowania administracyjnego znak: WB1-PP.6730.223.2018, Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępni stronie odpis decyzji.

 

Sprawę prowadzi: Inspektor Mariusz Stodolniak

Wydział Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik

Pokój nr 210, II piętro, tel. (61) 817 04 11, wew. 678

WB1-PP.6733.128.2018

     Kórnik, dnia 1 marca 2019 r.

 

WB1-PP.6733.128.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej,na działce oznaczonej nr ewid. 95, położonej w obrębie geodezyjnym Robakowo, gmina Kórnik.

 Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

 

WB1-PP.6733.4.2019

Kórnik, dnia 1 marca 2019 r.

 

WB1-PP.6733.4.2019

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 Stosownie do art. 53 pkt. 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), zawiadamiam o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach oznaczonych nr ewid.: 18/5, 18/13,położonych wobrębie geodezyjnym Bnin, gm. Kórnik.

Z treścią decyzji o umorzeniu postępowania można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

 

 

WB1-PP.6733.10.2019

WB1-PP.6733.10.2019                                             Kórnik, dnia 1 marca 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że w dniu 25 lutego 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej śr/c,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 192 i 206,położonej w obrębie geodezyjnym Radzewo, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

WB1-PP.6733.127.2018

     Kórnik, dnia 21 lutego 2019 r.

 

WB1-PP.6733.127.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej, tj.: budowie linii kablowej SN-15kV, złącza ZK-SN oraz wymiana słupa w istniejącej linii napowietrznej SN-15kV,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 36, 32/2, 37/1 i 37/2,położonej w obrębie geodezyjnym Gądki, gmina Kórnik oraz na działkach oznaczonych nr ewid.: 20, 42/4, 43/10, 43/16, 43/15, położonych w obrębie geodezyjnym Koninko, gmina Kórnikoraz na działkach oznaczonych nr ewid.: 120/1, 167/3, 167/7, 119/1, 119/5, 102/5, 102/3, 101/3, 99/10, 100/3, 127, 121/1, 120/3, 77/7, 76, 118/20, położonych w obrębie geodezyjnym Robakowo, gmina Kórnik oraz na działkach oznaczonych nr ewid.: 53/97, 48/12, 47/7, 60/4, położonych w obrębie geodezyjnym Żerniki, gmina Kórnik.

 Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

 

WB1-PP.6733.126.2018

     Kórnik, dnia 21 lutego 2019 r.

 

WB1-PP.6733.126.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej ś/c dn 63 mm PE,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 370/4 i 370/9, położonej w obrębie geodezyjnym Biernatki, gmina Kórnik.

 Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

 

WB1-PP.6733.2.2019

     Kórnik, dnia 22 lutego 2019 r.

 

WB1-PP.6733.2.2019

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej,na działce oznaczonej nr ewid. 92, położonej w obrębie geodezyjnym Koninko, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

 

WB1-PP.6733.122.2018

     Kórnik, dnia 18 lutego 2019 r.

 

WB1-PP.6733.122.2018

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 421/10, 351/3, 333, 352, położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gmina Kórnik.

 Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

 

 

WB1-PP.6733.119.2018

     Kórnik, dnia 18 lutego 2019 r.

 

WB1-PP.6733.119.2018

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej n/c dn 160 PE,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 620 i 180/8 oraz na części działki oznaczonej nr ewid. 169/7, położonej w obrębie geodezyjnym Błażejewko, gmina Kórnik.

 Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

 

 

WB1-PP.6733.121.2018

     Kórnik, dnia 18 lutego 2019 r.

 

WB1-PP.6733.121.2018

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej DN125 mm,na działce oznaczonej nr ewid. 156/5, położonej w obrębie geodezyjnym Dachowa, gmina Kórnik.

 Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

 

 

WB1-PP.6733.9.2019

WB1-PP.6733.9.2019                                            Kórnik, dnia 19 lutego 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że w dniu 11 lutego 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 156/38 i 156/39,położonej w obrębie geodezyjnym Dachowa, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.118.2018

     Kórnik, dnia 29 stycznia 2019 r. 

WB1-PP.6733.118.2018 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej energetycznej SN 15kV wraz ze stanowiskami słupowymi SN 15kV,na części działek oznaczonych nr ewid.: 77/4, 77/8, położonej w obrębie geodezyjnym Robakowo, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6730.222.2018

Kórnik, dnia 19 lutego 2019 r.

Nasz znak: WB1-PP.6730.222.2018

                                   

 ZAWIADOMIENIE

o zakończeniu postępowania

 

Zawiadamia się, Strony postępowania administracyjnego prowadzonego pod sygnaturą WB1-PP.6730.279.2017, iż zbieranie materiałów dowodowych w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego, na działce oznaczonej nr ewid. 321/9,położonej w obrębiegeodezyjnym Robakowo,gmina Kórnik, zostało zakończone.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 oraz art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) informujemy, iż w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mają możliwość zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w Wydziale Planowania Przestrzennego tut. Urzędu, codziennie w godzinach urzędowania.

Po tym terminie zostanie w ww. sprawie wydana decyzja, kończąca wszczęte dnia 28 września 2018 r. postępowanie administracyjne.

 

 

Otrzymują:

1.       Strony postępowania poprzez zawiadomienie w biuletynie informacji publicznej UMiG Kórnik.

2.       UMiG Kórnik do akt.

 

Sprawę prowadzi: inspektor Mariusz Stodolniak
Wydział Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik
Pokój nr 210, II piętro, tel.: (61) 8-170-411  wew. 678

Informacja o spotkaniu konsultacyjnym

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
wraz
z Wydziałem Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik zapraszają na spotkanie konsultacyjne

dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Kórniku w rejonie ul. Poznańskiej, Placu Niepodległości, ul. Zamkowej, ul. Armii Krajowej, ul. Biernackiej, ul. Śremskiej, ul. Zwierzynieckiej i ul. Jeziornej - pobierz PDF

WB1-PP.6733.8.2019

WB1-PP.6733.8.2019                                             Kórnik, dnia 11 lutego 2019 r.

  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że w dniu 5 lutego 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii energetycznej kablowej 15kV wraz ze słupem energetycznym 15kV,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 42, 182/6, 182/10, 512/1,położonej w obrębie geodezyjnym Czmoń, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.118.2018

     Kórnik, dnia 29 stycznia 2019 r.

 

WB1-PP.6733.118.2018

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej energetycznej SN 15kV wraz ze stanowiskami słupowymi SN 15kV,na części działek oznaczonych nr ewid.: 77/4, 77/8, położonej w obrębie geodezyjnym Robakowo, gmina Kórnik.

 

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

 

WB1-PP.6733.115.2018

Kórnik, dnia 29 stycznia 2019 r.

 Znak sprawy: WB1-PP.6733.115.2018

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w trybie art. 104 powołanej wyżej ustawy, w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), zawiadamiam o wydaniu decyzji znak: WB1-PP.6733.115.2018, ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla działki oznaczonej nr ewid. 623/9, położonej w obrębie geodezyjnym Błażejewko, gmina Kórnik, dla inwestycji obejmującej budowę sieci wodociągowej.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia jego udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Na wniosek strony postępowania administracyjnego znak: WB1-PP.6733.115.2018, Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępni stronie odpis decyzji.

Sprawę prowadzi:

Specjalista Maria Gawenda

Wydział Planowania Przestrzennego UMiG w Kórniku

Pokój nr 211, II piętro, tel.: (61) 8-972-606  wew. 591

 

WB1-PP.6733.115.2018

     Kórnik, dnia 29 stycznia 2019 r.

 

WB1-PP.6733.115.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej,na działce oznaczonej nr ewid. 623/9, położonej w obrębie geodezyjnym Błażejewko, gmina Kórnik.

 Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

 

WB1-PP.6733.5.2019

WB1-PP.6733.5.2019                                                          Kórnik, dnia 30 stycznia 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że w dniu 29 stycznia 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 333/7, 333/19,położonej w obrębie geodezyjnym Bnin, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik,
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

WB1-PP.6733.1.2019

   Kórnik, dnia 30 stycznia 2019 r.

WB1-PP.6733.1.2019

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Kórnik

o zmianie do wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r.,  poz. 1945), zawiadamiam, że w piśmie z dnia 10 stycznia 2019 r. dotyczącego wszczęcia przedmiotowego postępowania omyłkowo nie uwzględniono działki oznaczonej nr ewid. 145, położonej w obrębie geodezyjnym Gądki, gm. Kórnik.

 Dalsze postępowanie będzie prowadzone dla działki oznaczonej nr ewid.: 92, położonej w obrębie geodezyjnym Koninko, gm. Kórnik oraz dla działki oznaczonej nr ewid. 145, położonej w obrębie geodezyjnym Gądki, gm. Kórnik, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej energetycznej SN 15kV wraz ze stanowiskiem słupowym SN 15kV.

 Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 210, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku w/w wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 210). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

WB1-PP.6730.50.2018

Kórnik, dnia 17 stycznia 2019 r.

  Znak sprawy: WB1-PP.6730.50.2018

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w trybie art. 104 powołanej wyżej ustawy, w związku z art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1 oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), zawiadamiam o wydaniu decyzji znak: WB1-PP.6730.50.2018, ustalającej warunki zabudowy nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 4/7 i 4/8, położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gmina Kórnik, dla inwestycji obejmującej budowę 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia jego udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Na wniosek strony postępowania administracyjnego znak:WB1-PP.6730.50.2018, Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępni stronie odpis decyzji.

 Sprawę prowadzi:

specjalista Małgorzata Dudkowiak

Wydział Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik

Pokój nr 210, II piętro, tel. (61) 817 04 11, wew. 593

WB1-PP.6733.4.2019

WB1-PP.6733.4.2019                                                                                              Kórnik, dnia 23 stycznia 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że w dniu 18 stycznia 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 18/5, 18/13, położonej w obrębie geodezyjnym Bnin, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik,
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

WB-PP.6733.3.2019

WB1-PP.6733.3.2019                                                          Kórnik, dnia 24 stycznia 2019 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że w dniu 23 stycznia 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączami,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 201/7, 201/8, 202, 197/3, 197/4, 197/5, 197/6, 197/7, 197/8, 17/9, 197/10, 197/11, 197/12, 197/13, 197/14,położonej w obrębie geodezyjnym Radzewo, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik,
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

WB1-PP.6730.223.2019

 

Kórnik, dnia 18 stycznia 2019 r.

  Nasz znak: WB1-PP.6730.223.2019

                                   

 

ZAWIADOMIENIE

o zakończeniu postępowania

 

  Zawiadamia się, Strony postępowania administracyjnego prowadzonego pod sygnaturą WB1-PP.6730.223.2018, iż zbieranie materiałów dowodowych w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 1108/9 i 1108/76,położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki,gmina Kórnik, zostało zakończone.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 oraz art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) informujemy, iż w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia Strony mają możliwość zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w Wydziale Planowania Przestrzennego tut. Urzędu, codziennie w godzinach urzędowania.

Po tym terminie zostanie w ww. sprawie wydana decyzja, kończąca wszczęte dnia 24 września 2018 r. postępowanie administracyjne.

 Otrzymują:

 1. 1.       Strony postępowania poprzez biuletyn informacji publicznej,
 2. 2.       UMiG Kórnik do akt.

 

Sprawę prowadzi: inspektor Mariusz Stodolniak

Wydział Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik

Pokój nr 210, II piętro, tel.: (61) 8-170-411  wew. 678

WB1-PP.6733.124.2018

WB1-PP.6733.124.2018                                                                                     Kórnik, dnia 10 stycznia 2019 r.

 

 OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że w dniu 27 grudnia 2018 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 52, 59/96, 189, 236/17, 236/18, 157,  położonej w obrębie geodezyjnym Szczytniki,gm. Kórnik, na działce oznaczonej nr ewid. 102/2, położonej w obrębie geodezyjnym Koninko, gm. Kórnik, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 18/1, 44/91, położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gm. Kórnik oraz na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 119/1, 251/1, 271, 140, 135, 127/1, 141/2, 141/1, 139/5, 252/1, 272, 259/1, 149/5, 149/1, 149/2, 257/1, 253/1, 268, 257/2, 139/6, 259/2, 252/2, 253/2, 257/3, położonej w obrębie geodezyjnym Borówiec, gm. Kórnik oraz na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 31, 36/2, położonej w obrębie geodezyjnym Skrzynki, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku
z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

WB1-PP.6733.117.2018

WB1-PP.6733.117.2018                                                                              Kórnik, dnia 10 stycznia 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że w dniu 2 stycznia 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej,na działce oznaczonej nr ewid. 114/1,położonej w obrębie geodezyjnym Błażejewko, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

WB1-PP.6733.2.2019

WB1-PP.6733.2.2019                                                                                          Kórnik, dnia 10 stycznia 2019 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że w dniu 7 stycznia 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej,na działce oznaczonej nr ewid. 92,położonej w obrębie geodezyjnym Koninko, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

WB1-PP.6733.1.2019

WB1-PP.6733.1.2019                                                                           Kórnik, dnia 10 stycznia 2019 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że w dniu 4 stycznia 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej energetycznej SN 15kV wraz ze stanowiskiem słupowym SN 15kV,na działce oznaczonej nr ewid. 92,położonej w obrębie geodezyjnym Koninko, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik,
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.