logo
logo bip

Stypendia szkolne 2017/2018

 

 

Nazwa sprawy:

 

Stypendia szkolne 2017/2018

 

 

Podstawa prawna:

 

·      Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.)

·      Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.)

·    Uchwała nr XXVI/284/2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kórnik (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r., poz. 4333)

·    Uchwała nr XX/252/2016 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kórnik

 

 

Kto może otrzymać pomoc   o charakterze socjalnym

 

1) uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2) wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiającym dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

3) uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

4) słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

którzy: znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.
Do stypendium szkolnego nie jest uprawnione dziecko realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w przedszkolu lub w szkole podstawowej (tzw. "0")

 

Formy stypendium szkolnego

 

 

 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących w szczególności: zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych, zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę, opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych, muzyki, komputerowych  lub w innych zajęciach edukacyjnych, opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę, opłat czesnego w szkołach niepublicznych.

ważna uwaga: stypendium szkolne udzielone w w/w formie, będzie przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom, jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów, poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat, na podstawie:

1.   oryginałów (lub poświadczonych za zgodność z oryginałem imiennych faktur VAT,

2.   oryginałów (lub poświadczonych za zgodność z oryginałem imiennych rachunków,

3. biletów miesięcznych lub jednorazowych za przejazd środkami komunikacji publicznej,

4.       kwitariuszy,

5.       dowodów wpłaty KP,

6.       potwierdzenia przelewu,

7.    zaświadczeń wydanych przez szkołę do której uczęszcza uczeń o poniesionych opłatach przez rodziców na rzecz dziecka w danym roku szkolnym na który przyznano pomoc materialną o charakterze socjalnym,

8.   w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się złożenie przez rodzica/ opiekuna prawnego oświadczenia o poniesionych wydatkach na rzecz dziecka w danym roku szkolnym na który przyznano pomoc materialną o charakterze socjalnym. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.”

 

Refundacja wydatków zgodnie z tą formą - nastąpi po przedłożeniu ww. dokumentów do wysokości przyznanego stypendium szkolnego.

Faktury i rachunki, potwierdzenia przelewu, będą uwzględniane z datą ich wystawienia od 1 lipca  2017 r. winny być także  przedłożone w sposób uporządkowany (wg załączonego wzoru).

Abonament internetowy, bilety przejazdu, internat, bursa - od września 2017 r. do czerwca 2018 r.

 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym w szczególności opłat za internat lub bursę oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem. 
 • pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, lektur szkolnych i innych książek niezbędnych do procesu edukacyjnego oraz przyborów szkolnych.

Stypendium szkolne udzielone w w/w formie, będzie realizowane przez zakup i przekazanie na terenie szkoły do której uczeń uczęszcza lub w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik   (rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom), za pokwitowaniem, przedmiotów pomocy rzeczowej. 

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach stypendium szkolne może być udzielane w formie świadczenia pieniężnego, na warunkach określonych w ustawie o systemie oświaty, a także w jednej lub kilku formach jednocześnie. Należy podkreślić, iż obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia. Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (kurtka, buty) należy do kompetencji opieki społecznej i nie powinien być finansowany w ramach stypendium szkolnego.
Stypendium szkolne nie może być przeznaczone na wsparcie materialne rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji, w ich codziennej egzystencji, ale na pomoc uczniowi w dostępie do edukacji, wyrównywaniu jego szans edukacyjnych - pomimo niekorzystnej sytuacji finansowej jego rodziny.

 

Kto może złożyć wniosek

 

 

 • Rodzice/opiekunowie prawni albo pełnoletni uczeń lub odpowiednio dyrektor szkoły, kolegium lub ośrodka dla uczniów niepełnosprawnych.

 

 

 

Kryterium dochodowe:

 

 

 • Miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie  nie może przekroczyć  514 zł. netto na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (.t.j. Dz. U. 2016, poz. 930, ze zm.)

Definicja rodziny: w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. 2016, poz. 930, ze zm.) to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

 

 

Wymagane dokumenty:

 

 

 • Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego

 (przejdź do dołu strony)

 

Załączniki do wniosku:

 • zaświadczenia o osiągniętych dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu -
  z miesiąca w którym wniosek jest składany:

1)   zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto łącznie z innymi dochodami oprócz wartości świadczeń w naturze;

2)  oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy – (miesięczny  dochód z hektara przeliczeniowego przyjmuje się w wysokości 288 zł);

3)  zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o pobranych świadczeniach z wyjątkiem  tzw. "jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego"; lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń;

4) zaświadczenia lub decyzje z urzędu pracy o rejestracji jako osoba bezrobotna oraz wysokość pobieranego zasiłku (netto);

5) decyzja o przyznaniu renty lub emerytury albo dowód otrzymania renty, emerytury lub innego świadczenia z ubezpieczenia społecznego;

6) oświadczenie, w przypadku braku możliwości ustalenia dochodu w rodzinie ucznia (wg załączonego druku);     

7) postanowienia sądu lub inny dokument o zasądzonych alimentach;
8) zaświadczenia o stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, które wypłacono w innej instytucji;

9) osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach   ogólnych przedkłada zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego lub oświadczenie, (wg załączonego wzoru oświadczenia) zawierające informacje o wysokości: przychodu,   kosztów uzyskania przychodu, dochodów innych niż działalność gospodarcza,   należnych zaliczek na podatek dochodowy, odliczonych składek na ubezpieczenia   zdrowotne i społeczne, Jeżeli podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej (1/12) lub nie złożył deklaracji miesięcznej podatkowej (PIT-5), to przedkłada zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o informacji j.w. lecz za poprzedni rok kalendarzowy oraz ilość miesięcy w których podatnik prowadził działalność gospodarczą.

Jeżeli natomiast podatnik nie prowadził działalności w poprzednim roku kalendarzowym, to na tą okoliczność przedkłada oświadczenie.

10) W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym (ryczałt, karta podatkowa) - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;

11) inne dokumenty potwierdzające źródła dochodu opodatkowane i nie podlegające opodatkowaniu, które wyżej nie zostały wymienione.

 

 

Pozostałe

dokumenty

do pobrania

 

 

 • oświadczenie o braku możliwości ustalenia dochodu w rodzinie ucznia
 • oświadczenie dla osób prowadzących działalność gospodarczą (pozarolniczą)

 • Rozliczenie - zestawienie poniesionych wydatków

  (przejdź do dołu strony)

 

Termin złożenia oświadczenia:

 

 

 

·         do 15 września 2017 r.

·         do 15 października 2017 r. – słuchacze kolegiów

 

Miejsce złożenia oświadczenia:

 

Urząd Miasta i Gminy Kórnik  – Biuro Obsługi Mieszkańca, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik

 

Jednostka odpowiedzialna:

 

Wydział Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik, pokój nr 3 (tel. 61- 8- 301- 014)

 

 

Tryb odwoławczy:

 

W ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji - za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik – do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu,Al. Niepodległości 16/18.  

 

 

Pobierz: 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego* (zasiłku szkolnego*)    -.doc  |  -PDF

Oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych     -.doc  |  -PDF

Oświadczenie z tytułu braku możliwości ustalenia dochodu w rodzinie ucznia   -.doc   |  -PDF

Zestawienie poniesionych wydatków o charakterze edukacyjnym – stypendium szkolne o charakterze socjalnym
w roku szkolnym 2017/2018
  -.doc  |  -PDF

Rodzaje kosztów refundowanych w ramach przyznanego stypendium szkolnego - PDF