logo
logo bip

KOMUNIKAT - W związku z brakiem wolnych miejsc w przedszkolach publicznych...

 

W związku z brakiem wolnych miejsc w przedszkolach publicznych (tj. Przedszkolu nr 1 im. Misia Uszatka w Kórniku, Przedszkolu nr 2 Cztery Pory Roku w Kórniku, Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie, Przedszkolu w Kamionkach, Przedszkolu ?Owocowy Zaułek? w Błażejewie i Punkcie Przedszkolnym w Radzewie) nie zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca (planowana w terminie od 11 do 17 maja br). Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest tylko do oddziałów przedszkolnych (?0?) w szkołach podstawowych (wniosek składa się w placówce wyłącznie w formie papierowej).

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem, wynikającym z art. 31 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, dzieciom nieprzyjętym w rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 gmina do końca sierpnia 2018 r. pisemnie wskaże miejsce do realizowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 w placówkach niepublicznych,  po uprzednim rozstrzygnięciu konkursu ofertowego pod nazwą ?Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Kórnik możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w Uchwale nr XLV/595/2018 Rady Miasta i Gminy z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik ?.

Przejdź na stronę - NABÓR DO PRZEDSZKOLI

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminakornik

Rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Kórnik oparta jest o jednolite kryteria naboru określone uchwałą nr XXXI/381/2017 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów publicznych szkół podstawowych dla których Miasto i Gmina Kórnik jest organem prowadzącym. Uchwała dotyczy kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej, niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, przyjmowane są z urzędu. Wniosek, oraz dokumenty potwierdzające ww. kryteria dostępne będą w każdej szkole. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 określa zarządzenie nr 12/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik  z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 


Zarządzenie nr 12/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 31 stycznia 2018 r. 

w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik

 Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zarządza, co następuje:

§1.1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik.

2. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik.

§3. Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Jerzy Lechnerowski


 

Uzasadnienie do Zarządzenia nr  12/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 31 stycznia 2018 r. 

w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik        

Niniejsze zarządzenie jest realizacją zapisu ustawy Prawo Oświatowe. Zgodnie z ww. terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do szkół podstawowych, określa do końca stycznia organ prowadzący publiczną szkołę podstawową.


Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr  12/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 31 stycznia 2018 r. 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik. 

1 

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

 

 

Data zakończenia

 

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

14.03.2018 r.

30.03.2018 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

14.03.2018 r.

03.04.2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

25.04.2018 r.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym

25.04.2018 r.

07.05.2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

08.05.2018 r.

Postępowanie uzupełniające

Publikacja wolnych miejsc

09.05.2018 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

11.05.2018 r.

17.05.2018 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających  spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

11.05.2018 r.

18.05.2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

04.06.2018 r.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

04.06.2018 r.

08.06.2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

11.06.2018 r.

Publikacja wolnych miejsc

Od 12 czerwca 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.

 


UCHWAŁA NR XXXI / 381 / 2017RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów publicznych szkół podstawowych dla których Miasto i Gmina Kórnik jest organem prowadzącym. - pobierz 

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019

Zarządzenie nr 11/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Mieście i Gminie Kórnik

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zarządza, co następuje:

§1.1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w Mieście i Gminie Kórnik.

2. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom publicznych przedszkoli i szkół podstawowych.

§3. Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Jerzy Lechnerowski


Uzasadnienie do Zarządzenia nr 11 /2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 31 stycznia 2018 r. 

w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Mieście i Gminie Kórnik 

Niniejsze zarządzenie jest realizacją zapisu ustawy Prawo Oświatowe. Zgodnie z ww. terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019  do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego określa do końca stycznia organ prowadzący odpowiednio publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową.


Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 31 stycznia 2018 r.

Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Mieście i Gminie Kórnik 

LP

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

26.02.2018 godz. 8:00

06.03.2018 godz. 15:00

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) wraz z dokumentami  potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

14.03.2018 godz.8.00

30.03.2018 godz.15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) i dokumentów potwierdzających  spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

14.03.2018 godz. 8.00

03.04.2018 godz.15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

25.04.2018 godz.15.00

4.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym

25.04.2018 godz.15.00

07.05.2018 godz.15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

08.05.2018 godz.15.00

6.

Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) wraz z dokumentami  potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

11.05.2018 godz.8.00

17.05.2018 godz.15.00

7.

Postępowanie uzupełniające - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) i dokumentów potwierdzających  spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

11.05.2018 godz.8.00

18.05.2018 godz. 15.00

8.

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

04.06.2018 godz. 15:00

9.

Postępowanie uzupełniające - Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

04.06.2018 godz. 15:00

08.06.2018 godz.15.00

10.

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

11.06.2018 godz.15.00

 


Uchwała nr Nr XLIII/ 575 /2018 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 31 stycznia 2018 r. została przyjęta na sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik  w dniu 31.01.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  

Link do sesji http://api.esesja.pl/posiedzenie8/16787

Uchwała nr XLIII/ 575 /2018 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 31 stycznia  2018 r. 

w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Miasto i Gmina Kórnik jest organem prowadzącym. - pobierz


Zasady rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Mieście i Gminie Kórnik - pobierz