logo
logo bip

 

Świadczenia pomocy materialnej

 Stypendium szkolne

Kto może otrzymać stypendium szkolne

 

1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

którzy: znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Do stypendium szkolnego nie jest uprawnione dziecko realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w przedszkolu lub w szkole podstawowej (tzw. "0")

Formy stypendium szkolnego

 

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

  1. całkowitego lub częściowego pokrycia  kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
  2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;
  3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów;
  4. Świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna to za właściwe zgodnie z art. 90 ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

Wypłata stypendium

Dopuszcza się możliwość wypłaty stypendium jednorazowo w terminie:

  • do 31 grudnia (za okres wrzesień - grudzień) pod warunkiem przedstawienia dokumentów potwierdzających wydatki na cele edukacyjne do 10 grudnia;
  • do 30 czerwca (za okres styczeń - czerwiec) pod warunkiem przedstawienia dokumentów potwierdzających wydatki na cele edukacyjne do 10 czerwca.

Wypłata stypendium w tej formie o której mowa w pkt 1 i 3 następuje po udokumentowaniu zakupów i opłat na podstawie:

1) oryginałów (lub poświadczonych za zgodność z oryginałem) imiennych rachunków;
2) biletów imiennych pieniężnych;
3) kwitariuszy;
4) dowodów wpłaty KP;
5) potwierdzenia przelewu;
6) zaświadczeń wydanych przez szkołę do której uczęszcza uczeń o poniesionych opłatach przez rodziców na rzecz dziecka w danym roku szkolnym na który przyznano pomoc materialną o charakterze socjalnym;
7) lub oświadczenia o poniesionych wydatkach na rzecz dziecka w danym roku szkolnym na który przyznano pomoc materialną o charakterze socjalnym. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ?Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia?.

Faktury i rachunki, potwierdzenia przelewu, będą uwzględniane z datą ich wystawienia od 01 lipca  2020 r., winny być także  przedłożone w sposób uporządkowany (wg załączonego wzoru).

Abonament internetowy, bilety przejazdu, internat, bursa - od września 2020 r. do czerwca 2021 r.

Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, lektur szkolnych i innych książek niezbędnych do procesu edukacyjnego oraz przyborów szkolnych. Stypendium szkolne udzielone w formie rzeczowej, będzie realizowane przez zakup i przekazanie na terenie szkoły do której uczeń uczęszcza lub w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik (rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom), za pokwitowaniem, przedmiotów pomocy rzeczowej. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach stypendium szkolne może być udzielane w formie świadczenia pieniężnego, na warunkach określonych w ustawie o systemie oświaty, a także w jednej lub kilku formach jednocześnie. 

Należy podkreślić, iż obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia. Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (kurtka, buty) należy do kompetencji opieki społecznej i nie powinien być finansowany w ramach stypendium szkolnego. Stypendium szkolne nie może być przeznaczone na wsparcie materialne rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji, w ich codziennej egzystencji, ale na pomoc uczniowi w dostępie do edukacji, wyrównywaniu jego szans edukacyjnych - pomimo niekorzystnej sytuacji finansowej jego rodziny.

Kto może złożyć wniosek o stypendium szkolne

Rodzice/opiekunowie prawni albo pełnoletni uczeń lub odpowiednio dyrektor szkoły, kolegium lub ośrodka dla uczniów niepełnosprawnych.

 

Kryterium dochodowe (stypendium szkolnego)

 

  •  Miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie  nie może przekroczyć  528 zł. netto na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (.t.j. Dz. U. 2019, poz. 1507, ze zm.)
  • Definicja rodziny: w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1507, ze zm.) to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Dokumenty do wniosku o stypendium szkolne

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenie o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, a w szczególności:

1) zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenia netto z tytułu zatrudnienia lub innych umów uzyskanych przez członka rodziny
w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
2) zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia;
3) odcinki renty, emerytury lub wypłat alimentów;
4) zaświadczenie lub oświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych lub nakaz podatkowy;
5) decyzja o przyznanych dodatkach mieszkaniowych, świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych;
6) zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej;
7) oświadczenie o dochodach z pracy dorywczej;
8) zaświadczenia lub decyzje z Powiatowego Urzędu Pracy o prawie i wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy.

Pozostałe 
dokumenty 
do pobrania

 

Termin złożenia wniosku:

 

  • do 15 września 2020 r.
  • do 15 października 2020 r. ? słuchacze kolegiów, pracowników służb społecznych

Wniosek 

Zasiłek szkolny

Kto może otrzymać zasiłek

 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi (słuchaczowi lub wychowankowi) znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego.

Forma zasiłku szkolnego

Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku szkolnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego

Wysokość zasiłku szkolnego

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Termin złożenia wniosku o zasiłek szkolny

O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Dokumenty do wniosku o zasiłek szkolny

 Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego powinien zawierać dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.

Miejsce złożenia wniosków o stypendium i zasiłek szkolny

Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik, pokój nr 3 (tel. 61- 8- 301- 014)

Tryb odwoławczy

W ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji - za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik - do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu,
Al. Niepodległości 16/18.