logo
logo bip

Zarządzenie nr 47/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 24 maja 2018 r.

Zarządzenie nr 47/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 24 maja 2018 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu wychowania przedszkolnego
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), art. 13 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450.), art. 22 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 ze zm.) oraz Uchwały nr XVII/203/2016 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz określenia kryteriów wyboru ofert (Dz. U. Woj. Wlkp.  z 2016 r., poz. 1051) zarządza się, co następuje:

 §1. 

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 o nazwie ?Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Kórnik możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w Uchwale nr XLV/595/2018 Rady Miasta i Gminy z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik ?.

2. Regulamin konkursu stanowi załącznik do Uchwały XVII/203/2016 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz określenia kryteriów wyboru ofert. 

3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2.

Zlecenie realizacji zadania publicznego wymienionego w § 1 ust. 1 nastąpi wraz z udzieleniem dotacji, o której mowa art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych. 

§3. 

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w: 

1)      Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik;

2)      siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1 - w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;

3)      na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.

§4. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miasta  i Gminy Kórnik. 

§5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik  

                                                                                                  Jerzy Lechnerowski


Uzasadnienie
do
Zarządzenie nr 47 /2018
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 24 maja 2018 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu wychowania przedszkolnego
 

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59) organizacja wychowania przedszkolnego należy do zadań własnych gminy. Gmina, jest zobowiązana do zapewnienia tych miejsc wszystkim uprawnionym dzieciom. Zgodnie z ww. ustawą, dzieci w wieku od 3 do 5 roku życia, mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, a dzieci 6 ? letnie obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Po przeprowadzonej rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 wiadomym jest, że Miasto i Gminy Kórnik nie dysponuje wystarczającą liczbą miejsc w samorządowych przedszkolach i nie jest w stanie zapewnić miejsc w prowadzonych przez siebie przedszkolach dzieciom wieku od 3 do 5 lat. Gmina, która nie zapewnia wszystkim dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym, możliwości korzystania z ww. obowiązku, jest obowiązana przeprowadzić otwarty konkurs ofert ogłaszany przez burmistrza, dla niepublicznych przedszkoli. 


Załącznik do Zarządzenia nr  47/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 24.05.2018 - DOC

Załącznik do Zarządzenia nr  47/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 24.05.2018 - PDF