logo
logo bip

Konkurs grantowy na organizację zajęć pozalekcyjnych w 2018 r.

Konkurs grantowy na organizację zajęć pozalekcyjnych w 2018 r.

 O G  Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 3 Uchwały Nr XXVII/298/2012 Rady Miejskiej w Kórniku  z dnia 30 października 2012r.  w sprawie: przyjęcia    Programu     Wspierania     Edukacji     Uzdolnionych    Dzieci i  Młodzieży  Gminy  Kórnik,  przyjęcia  Regulaminu przyznawania nagród dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych na terenie gminy Kórnik   oraz   Regulaminu   przyznawania   grantów   na    organizację    zajęć pozalekcyjnych

Burmistrz Miasta i Gminy  Kórnik zaprasza do składania wniosków
w konkursie grantowym na  organizację zajęć pozalekcyjnych  w roku 2018 

1. Granty mogą być przyznane dyrektorom lub nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych na realizację zajęć pozalekcyjnych w przedszkolach i szkołach podstawowych  prowadzonych przez Miasto i Gminę Kórnik.
2. Głównym celem konkursu grantowego jest:
1) wspomaganie rozwoju  i aktywności twórczej uzdolnionych dzieci i młodzieży,
2) wyrównywanie szans edukacyjnych i kulturowych,
3) wspieranie przedsięwzięć na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sportu,
4) zachęcanie szkół do tworzenia atrakcyjnych programów edukacyjno - wychowawczych, służących rozwijaniu indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczniów,
5) inspirowanie nauczycieli do rozwijania działalności pozaszkolnej i aktywizowania środowiska lokalnego,
6)  inicjowanie międzynarodowej wymiany międzyszkolnej. 
3. Warunki uczestnictwa w konkursie:
1) osoba ubiegająca się o grant powinna wykazać się kwalifikacjami do prowadzenia proponowanego  typu zajęć  z dziećmi i młodzieżą,
2) grant może być przyznany na zajęcia edukacyjne, sportowe, artystyczne i inne, np.: informatyczne, językowe, teatralne, taneczne  
4. Realizacja projektu podlega nadzorowi: 
1) Dyrektora szkoły, na terenie której projekt jest realizowany, 
2) Kierownika Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej UMiG w Kórniku.  W przypadku wniesienia przez podmioty, o których mowa w pkt 4 ppkt 1 i 2 zastrzeżeń co do sposobu realizacji projektu, Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik, wstrzyma jego realizację. 
5. Budżet:
1) Pula środków finansowych przeznaczonych na działania, o których mowa w pkt 3 ppk 2 w roku 2018 wynosi 90 000 zł.,
2) Wartość jednej godziny pracy instruktora/nauczyciela ustala się na poziomie 35,00 zł (brutto),
3) W roku budżetowym 2018 ustala się 30 grantów edukacyjnych, decyzję o ewentualnej zmianie ilości grantów, może podjąć komisja w składzie ustalonym w pkt 8,
4) Wartość jednego grantu  nie może przekroczyć kwoty 3 000  zł.

6. Zasady zgłaszania wniosków o granty:
1) wnioski przygotowane zgodnie z opracowanym formularzem (wniosek do pobrania) należy kierować do Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik  na adres:  Urząd Miasta i Gminy w Kórniku, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
2) Wymagane załączniki:
a) merytoryczny program pracy określający cele, harmonogram, przewidywane efekty,
b) zgoda dyrektora szkoły/placówki oświatowej na korzystanie z bazy szkolnej,
c) opinia dyrektora szkoły na temat przygotowanego projektu zajęć,
d) informacja dyrektora na temat innych zajęć pozalekcyjnych, odbywających się i organizowanych w szkole.
3) Wnioski o grant należy składać do dnia  30 grudnia 2017 roku, wnioski złożone po tym terminie oraz wnioski niekompletne,  nie będą rozpatrywane.
4) Wnioski należy składać w 2 egzemplarzach.
5) Sprawozdanie z realizacji zadania  należy złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy na formularzu (formularz do pobrania) w terminie 15  dni od dnia zakończenia przedsięwzięcia. 
7. Procedura oceny i wyboru wniosków:
Wnioski podlegać będą ocenie merytorycznej  komisji konkursowej w składzie:- Kierownik Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej-  dwóch radnych Komisji Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej  Rady Miasta i Gminy Kórnik.
8. Kryteria oceny merytorycznej grantów:
1) ilość uczniów objętych działaniem; masowość przedsięwzięcia,  w tym liczba uczniów szczególnie uzdolnionych : 0 - 15 punktów,
2) innowacyjność i atrakcyjność przedsięwzięcia: 0 - 20 punktów,
3) systematyczność i ciągłość realizacji zadania: 0 - 15 punktów,
4) praca grupowa lub indywidualna z uczniem: 0-30 punktów,
5) rozwijanie twórczego myślenia i kreatywności uczniów: 0 - 20 punktów,
9. Harmonogram realizacji konkursu:

lp.

Działanie

Termin

1.

Składnie wniosków

- do 30 grudnia 2017

2.

Rozpatrywanie wniosków i ogłoszenie wyników

- w ciągu 15 dni od dnia otwarcia ofert

3.

Sporządzenie i podpisanie przez dyrektorów szkół  umów-zleceń z nauczycielami na realizację  zadania

- w ciągu 14  dni od dnia powiadomienia o wyborze  oferty

4.

Realizacja wniosków

- od dnia podpisania umowy/rozpoczęcia projektu do końca roku budżetowego

 

Wnioski osób, które nie złożyły sprawozdania z realizacji przyznanych grantów za 2017 rok nie będą rozpatrywane.