logo
logo bip

WB1-OSR.6220.65.2020

Kórnik, dnia 21 grudnia 2020 roku

WB1-OSR.6220.65.2020

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu  postępowania

Na podstawie art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 z późn. zm.) i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu dzisiejszym zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Jana Koniecznego, którego reprezentuje Artur Szyszka, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjno ? magazynowego z częścią biurowo-socjalną oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 53/46, 53/47, 53/50, 53/51 i 53/54, obręb Żerniki oraz z uwagi na realizację zjazdów i dróg na działkach o nr ewid. 53/106, 53/113, 53/114, 53/82 i 51/1, obręb Żerniki gm. Kórnik, pow. poznański, woj. wielkopolskie.

Wszelkich informacji dotyczących ww. sprawy udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku, Plac Niepodległości 42, 62-035 Kórnik.

Otrzymują:

 1. Jan Konieczny,
 2. Artur Szyszka,
 3. Miasto i Gmina Kórnik ? Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej,
 4. Urząd Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
 5. Daniel Kulza ? Sołtys wsi Żerniki.

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 10 (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960roku  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 z późn. zm.), niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, a także w gablotach informacyjnych sołectwa Żerniki oraz zamieszczone
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej  Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pod adresem https://bip.kornik.pl/kornikm/

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 roku, str. 1) zwanego dalej ,,ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych?, informuję, że:
a) Administratorem danych jest Miasto i Gmina Kórnik reprezentowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z siedzibą: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, 62-035 Kórnik, Plac Niepodległości 1.
b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez nr telefonu ? 61 8170-411 wew. 672, adres poczty elektronicznej:  abi@umig.kornik.pl  lub pisemnie na adres siedziby Urzędu wskazany pod lit. a.
c) Dane osobowe będą przetwarzane w celu lub są niezbędne dla:
- realizacji zadań ustawowych na podstawie ustawy o samorządzie  gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Ordynacja podatkowa i innych przepisów prawa niezbędnych do realizacji zadań ustawowych;
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
d) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych oraz w celach archiwalnych na zasadach określonych według obowiązującej instrukcji kancelaryjnej.
e) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia praw.
f) Podanie danych osobowych może być obligatoryjne na mocy przepisu prawa, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować odmową podjęcia współpracy przez Administratora.
g) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania określonych powyżej lub zgodnie z  wymogami wynikającymi z przepisów prawa.  Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również podmiotom i osobom na ich prawnie uzasadnione żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Sprawę prowadzi:
Krzysztof Ratajczak,
Tel.  61 8170411 wew. 671

 

WB1-OSR.6220.36.2020

Kórnik, dnia 29 grudnia 2020 roku

WB1-OSR.6220.36.2020

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji środowiskowej

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 z późn. zm.)

podaję  do  publicznej  wiadomości informację

oraz

na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś

zawiadamiam  strony  postępowania 

o wydanej w dniu 29 grudnia 2020 roku decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik znak: WB1-OSR.6220.39.2020 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego uruchomieniu punktu zbierania złomu projektowanego na terenie obejmującym część działki 932/4, obręb Kórnik oraz w budynku oznaczonym nr 932/4.8 w Kórniku, powiat poznański, województwo wielkopolskie.

Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Poznaniu oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, są do wglądu w siedzibie Wydziału Środowiska i Rolnictwa, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami  wirusem SARS-CoV-2, zapoznanie z dokumentacją postępowania będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem prowadzącym postępowanie w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt (e-mail: ochrona.srodowiska@kornik.pl, tel. 61 8 170 411 wew. 671).

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pod adresem https://bip.kornik.pl/kornikm/

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma  w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jednocześnie, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ooś niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu  Miasta i Gminy Kórnik pod adresem bip.kornik.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

WB1-OSR.6220.45.2020

Kórnik, dnia 27 listopada 2020 roku

WB1-OSR.6220.45.2020

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji środowiskowej

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 z późn. zm.)

podaję  do  publicznej  wiadomości informację

o r a z

na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś

zawiadamiam  strony  postępowania 

o wydanej w dniu 27 listopada 2020 roku decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik znak: WB1-OSR.6220.45.2020 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zespołu hal przemysłowo - magazynowo - usługowych. Inwestycja realizowana będzie na działkach o nr ewid. 6/29 i 6/30, obręb 0023, Żerniki, gm. Kórnik, pow. poznański, woj. wielkopolskie.

Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Poznaniu oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, są do wglądu w siedzibie Wydziału Środowiska i Rolnictwa, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zapoznanie z dokumentacją będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem prowadzącym postępowanie w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt (e-mail: kornik@kornik.pl, tel. 61 8 170 411 wew. 671).

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pod adresem https://bip.kornik.pl/kornikm/

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma  w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jednocześnie, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ooś niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pod adresem bip.kornik.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

WB1-OSR.6220.39.2020

Kórnik, dnia 7 grudnia 2020 roku

WB1-OSR.6220.39.2020

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostały zebrane dokumenty i uzgodnienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na uruchomieniu punktu zbierania złomu projektowanego na terenie obejmującym część działki 932/4, obręb Kórnik oraz w budynku oznaczonym nr 932/4.8 w Kórniku, powiat poznański, województwo wielkopolskie.

W związku z powyższym jest możliwość zapoznania się z dokumentami w ww. sprawie i złożenia ewentualnych uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. 

Wgląd do dokumentów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 61 8170411 wew. 671 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 42, 62-035 Kórnik.

Otrzymują:

 1.   Przemysław Kubiak POTENTAT, ul. Wierzbięcice 38/12, 61-578 Poznań,
  1. Gminna Spółdzielnia "SAMOPOMOC CHŁOPSKA", ul. Średzka 17, 62-035 Kórnik
  2. Miasto i Gmina Kórnik Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej U. M. i G.,
  3. a/a

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 10 (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2020 roku,  poz. 283 z późń. zm.)) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku  - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256), niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej  Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pod adresem https://bip.kornik.pl/kornikm/

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

WB1-OSR.6220.61.2020

Kórnik, dnia 20 listopada 2020 roku

WB1-OSR.6220.61.2020

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu  postępowania

Na podstawie art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 z późń. zm.) i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu dzisiejszym zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Pana Roberta Kopera w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 32 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej oraz 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Lazurowej w Koninku na działkach o nr ewid. 106/1, 102/1 i 133, obręb Koninko.  

Informacji dotyczących ww. sprawy udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku, Plac Niepodległości 42, 62-035 Kórnik.

Otrzymują:

 1. Robert Koper,
 2. Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań
 3. Miasto i Gmina Kórnik - Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej,
 4. a/a.

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 10 (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 z późn. zm.)  w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960roku  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 z późn. zm.) niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, a także w gablotach informacyjnych sołectwa Koninko oraz zamieszczone
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej  Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pod adresem https://bip.kornik.pl/kornikm/

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 roku, str. 1) zwanego dalej ,,ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych?, informuję, że:
a) Administratorem danych jest Miasto i Gmina Kórnik reprezentowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z siedzibą: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, 62-035 Kórnik, Plac Niepodległości 1.
b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez nr telefonu ? 61 8170-411 wew. 672, adres poczty elektronicznej:  abi@umig.kornik.pl  lub pisemnie na adres siedziby Urzędu wskazany pod lit. a.
c) Dane osobowe będą przetwarzane w celu lub są niezbędne dla:
- realizacji zadań ustawowych na podstawie ustawy o samorządzie  gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy   Ordynacja podatkowa i innych przepisów prawa niezbędnych do realizacji zadań ustawowych;
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
d) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych oraz w celach archiwalnych na zasadach określonych według obowiązującej instrukcji kancelaryjnej.
e) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia praw.
f) Podanie danych osobowych może być obligatoryjne na mocy przepisu prawa, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować odmową podjęcia współpracy przez Administratora.
g) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania określonych powyżej lub zgodnie z  wymogami wynikającymi z przepisów prawa.  Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również podmiotom i osobom na ich prawnie uzasadnione żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Sprawę prowadzi:
Krzysztof Ratajczak,
Tel.  61 8170411 wew. 671

WB1-OSR.6220.54.2020

Kórnik, dnia 15 września 2020 roku

WB1-OSR.6220.54.2020

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu  postępowania

Na podstawie art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 z późń. zm.)  i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późń. zm.) zawiadamiam, że w dniu dzisiejszym zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek firmy "SOKOŁÓW" S.A., Aleja 550-lecia 1, 08-300 Sokołów Podlaski (Oddział Robakowo ul. Poznańska 14, 62-023 Robakowo) którego reprezentuje Dyrektor Zakładu Marek  Młynarczyk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie zakładu "SOKOŁÓW" Spółka Akcyjna  Oddział w Robakowie, Robakowo, ul. Poznańska 14, 62-023 Gądki. Lokalizacja: działki o nr ewid. 107/1, 107/2, 118/24, 118/36, 118/41, 119/8, 98/1, 98/2, 88/1, 105/3, obręb Robakowo, gmina Kórnik.

Informacji dotyczących ww. sprawy udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku, Plac Niepodległości 42, 62-035 Kórnik.

Otrzymują:

 1. "SOKOŁÓW" S.A., Aleja 550-lecia 1,08-300 Sokołów Podlaski (Oddział Robakowo ul. Poznańska 14, 62-023 Robakowo),
 2. Dyrektor RZGW Wody Polskie w Poznaniu, Szewska 1, 61-760 Poznań,
 3. Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań,
 4. Miasto i Gmina Kórnik - Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej U.M. i G.,
 5. a/a. 

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 10 (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 z późń. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. ? Kodeks postępowania administracyjnego 
(t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256), niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej  Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pod adresem https://bip.kornik.pl/kornikm/

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 roku, str. 1) zwanego dalej ,,ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych?, informuję, że:

 1. Administratorem danych jest Miasto i Gmina Kórnik reprezentowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z siedzibą: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, 62-035 Kórnik, Plac Niepodległości 1.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez nr telefonu - 61 8170-411 wew. 672, adres poczty elektronicznej: abi@umig.kornik.pl  lub pisemnie na adres siedziby Urzędu wskazany pod lit. a.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu lub są niezbędne dla:

-  realizacji zadań ustawowych na podstawie ustawy o samorządzie  gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy    Ordynacja podatkowa i innych przepisów prawa niezbędnych do realizacji zadań ustawowych;

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub 
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych oraz w celach archiwalnych na zasadach określonych według obowiązującej instrukcji kancelaryjnej.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia praw.
 3. Podanie danych osobowych może być obligatoryjne na mocy przepisu prawa, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować odmową podjęcia współpracy przez Administratora.
 4. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania określonych powyżej lub zgodnie z  wymogami wynikającymi z przepisów prawa.  Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również podmiotom i osobom na ich prawnie uzasadnione żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Sprawę prowadzi:
Krzysztof Ratajczak,
tel. (61) 8 170 411 wew. 671

WB1-OSR.6220.57.2020

Kórnik, dnia 14 października 2020 roku

WB1-OSR.6220.57.2020

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu  postępowania

Na podstawie art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 z późń. zm.) i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku ? Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 z późń. zm.) zawiadamiam, że w dniu dzisiejszym zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Panattoni Europe Sp. z o.o., Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, którego reprezentuje Emilia Jabłońska - Pezda, ul. Jeleniogórska 18 B, 60-179 Poznań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu hal logistyczno - spedycyjno - usługowych z infrastruktura. Inwestycja realizowana będzie na działce ewidencyjnej o nr 31/74, obręb 0023, Żerniki, gm. Kórnik, pow. poznański, woj. wielkopolskie.

Wszelkich informacji dotyczących ww. sprawy udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku, Plac Niepodległości 42, 62-035 Kórnik.

Otrzymują:

 1. Panattoni Europe Sp. z o.o., Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa,
 2. Emilia Jabłońska - Pezda, ul.  Jeleniogórska 18 B, 60-179  Poznań,
 3. Miasto i Gmina Kórnik - Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej,
 4. a/a.

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 10 (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku poz. 2081z późń. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960roku  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2018 roku poz. 60 z późń. zm.), niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, a także w gablotach informacyjnych sołectwa Żerniki oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej  Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pod adresem https://bip.kornik.pl/kornikm/

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 roku, str. 1) zwanego dalej ,,ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych", informuję, że:
a) Administratorem danych jest Miasto i Gmina Kórnik reprezentowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z siedzibą: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, 62-035 Kórnik, Plac Niepodległości 1.
b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez nr telefonu - 61 8170-411 wew. 672, adres poczty elektronicznej:  abi@umig.kornik.pl  lub pisemnie na adres siedziby Urzędu wskazany pod lit. a.
c) Dane osobowe będą przetwarzane w celu lub są niezbędne dla:
- realizacji zadań ustawowych na podstawie ustawy o samorządzie  gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy  Ordynacja podatkowa i innych przepisów prawa niezbędnych do realizacji zadań ustawowych;
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
d) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych oraz w celach archiwalnych na zasadach określonych według obowiązującej instrukcji kancelaryjnej.
e) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia praw.
f) Podanie danych osobowych może być obligatoryjne na mocy przepisu prawa, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować odmową podjęcia współpracy przez Administratora.
g) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania określonych powyżej lub zgodnie z  wymogami wynikającymi z przepisów prawa.  Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również podmiotom i osobom na ich prawnie uzasadnione żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Sprawę prowadzi:
Krzysztof Ratajczak,
tel.  61 8170411 wew. 671

WB1-OSR.6220.36.2020

Kórnik, dnia 18 września 2020 roku

WB1-OSR.6220.36.2020

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256z późń. zm.) zawiadamiam, że zostały zebrane dokumenty i uzgodnienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na rozbudowie intermodalnego terminala kontenerowego Metrans (Polonia) Sp. z o. o., w Gądkach zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 61/1, 62/8, 72/3, 72/9, 72/15, 73/2, 74/2, 75/2 i 138/2, obręb Gądki, gmina Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie.

W związku z powyższym jest możliwość zapoznania się z dokumentami w ww. sprawie i złożenia ewentualnych uwag i wniosków w terminie 5 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. 

Wgląd do dokumentów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 61 8170411 wew. 671 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 42, 62-035 Kórnik.

Otrzymują:

1. Metrans (Polonia) Sp. z o. o., al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa,
2. Pan Robert Siudak EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych, ul. Wiązowa 1B/2, 62-002 Suchy Las,
3. Miasto i Gmina Kórnik Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej U. M. i G.,
4. a/a

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 10 (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późń. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Gądki i  zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej  Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pod adresem https://bip.kornik.pl/kornikm/

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Sprawę prowadzi:
Krzysztof Ratajczak
Tel.  61 8170411 wew. 671

WB1-OSR.6220.26.2020

Kórnik, dnia 16 września 2020 roku

WB1-OSR.6220.26.2020

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 z późń. zm.) zawiadamiam, że zostały zebrane dokumenty i uzgodnienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie maksymalnie 11 jednorodzinnych budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej na działkach o nr ewid. 512/6, 512/7 i 511/11, obręb Czmoń, gm. Kórnik.

W związku z powyższym jest możliwość zapoznania się z dokumentami w ww. sprawie i złożenia ewentualnych uwag i wniosków w terminie 5 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. 

Wgląd do dokumentów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 61 8170411 wew. 671 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 42, 62-035 Kórnik.

Otrzymują:

 1. OCEANIC Sp. z o. o., Sp. k., ul. Bukowska 237, 60-189 Poznań,
 2. Tablica Ogłoszeń Sołectwa Czmoń,
 3. Tablica Ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,
 4. www.kornik.pl
 5. a/a.

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 10 (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 roku,  poz. 283 z późń. zm.)) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku  - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256), niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, a także w gablotach informacyjnych sołectwa Żerniki oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pod adresem https://bip.kornik.pl/kornikm/

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

WB1-OSR.6220.31.2020

Kórnik, dnia 10 września 2020 roku

WB1-OSR.6220.31.2020

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji środowiskowej

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 z późń. zm.)

podaję  do  publicznej  wiadomości informację

oraz

na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 z późń. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś

zawiadamiam  strony  postępowania

o wydanej w dniu 2 lipca 2020 roku decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik znak: WB1-OSR.6220.9.2020 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach o nr ewid. 128, 131 i 132 w miejscowości Borówiec, gm. Kórnik.

Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Poznaniu oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, są do wglądu w siedzibie Wydziału Środowiska i Rolnictwa, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami  wirusem SARS-CoV-2, zapoznanie z dokumentacją postępowania będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem prowadzącym postępowanie w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt (e-mail: ochrona.srodowiska@kornik.pl, tel. 61 8 170 411 wew. 671).

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu miasta i Gminy Kórnik i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pod adresem https://bip.kornik.pl/kornikm/

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma  w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jednocześnie, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ooś niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu  Miasta i Gminy Kórnik pod adresem bip.kornik.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

WB1-OSR.6220.28.2020

Kórnik, dnia 9 września 2020 roku

WB1-OSR.6220.28.2020 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji środowiskowej

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 z późń. zm.)

podaję  do  publicznej  wiadomości informację

oraz

na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 z późń. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś

zawiadamiam  strony  postępowania 

o wydanej w dniu 9 września 2020 roku decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik znak: WB1-OSR.6220.28.2020 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu hal przemysłowo - magazynowo - usługowych. Inwestycja realizowana będzie na działce ewidencyjnej 1/23, obręb 0023, Żerniki, gm. Kórnik, pow. poznański, woj. wielkopolskie.

Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Poznaniu oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, są do wglądu w siedzibie Wydziału Środowiska i Rolnictwa, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami  wirusem SARS-CoV-2, zapoznanie z dokumentacją postępowania będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem prowadzącym postępowanie w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt (e-mail: ochrona.srodowiska@kornik.pl, tel. 61 8 170 411 wew. 671).

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu miasta i Gminy Kórnik i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pod adresem https://bip.kornik.pl/kornikm/

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma  w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jednocześnie, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ooś niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu  Miasta i Gminy Kórnik pod adresem bip.kornik.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

 

WB1-OSR.6220.9.2020

Kórnik, dnia 24 sierpnia 2020 roku

WB1-OSR.6220.9.2020

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji środowiskowej

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 z późń. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację

oraz 

na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 z późń. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś

zawiadamiam  strony  postępowania

o wydanej w dniu 2 lipca 2020 roku decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik znak: WB1-OSR.6220.9.2020 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach o nr ewid. 128, 131 i 132 w miejscowości Borówiec, gm. Kórnik.

Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Poznaniu oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, są do wglądu w siedzibie Wydziału Środowiska i Rolnictwa, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami  wirusem SARS-CoV-2, zapoznanie z dokumentacją postępowania będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem prowadzącym postępowanie w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt (e-mail: ochrona.srodowiska@kornik.pl, tel. 61 8 170 411 wew. 671).

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu miasta i Gminy Kórnik i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pod adresem https://bip.kornik.pl/kornikm/

 Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jednocześnie, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ooś niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu  Miasta i Gminy Kórnik pod adresem bip.kornik.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

WB1-OSR.6220.10.2020

Kórnik, dnia 24 sierpnia 2020 roku

WB1-OSR.6220.10.2020

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji środowiskowej

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 z późń. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację

oraz 

na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 z późń. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś

zawiadamiam  strony  postępowania

o wydanej w dniu 8 lipca 2020 roku decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik znak: WB1-OSR.6220.10.2020 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach o nr ewid. 136, 137, 138, 139/2, 139/3, 139/4
i 139/6 w miejscowości Borówiec, gm. Kórnik.

Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Poznaniu oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, są do wglądu w siedzibie Wydziału Środowiska i Rolnictwa, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami  wirusem SARS-CoV-2, zapoznanie z dokumentacją postępowania będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem prowadzącym postępowanie w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt (e-mail: ochrona.srodowiska@kornik.pl, tel. 61 8 170 411 wew. 671).

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu miasta i Gminy Kórnik i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pod adresem https://bip.kornik.pl/kornikm/

 Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma  w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jednocześnie, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ooś niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu  Miasta i Gminy Kórnik pod adresem bip.kornik.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

WB1-OSR.6220.9.2020

Kórnik, dnia 24 sierpnia 2020 r.

WB1-OSR.6220.9.2020

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji środowiskowej

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 z późń. zm.)

podaję  do  publicznej  wiadomości informację

oraz

na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 z późń. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś

zawiadamiam  strony  postępowania 

o wydanej w dniu 2 lipca 2020 roku decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik znak: WB1-OSR.6220.9.2020 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach o nr ewid. 128, 131 i 132 w miejscowości Borówiec, gm. Kórnik.

Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Poznaniu oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, są do wglądu w siedzibie Wydziału Środowiska i Rolnictwa, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami  wirusem SARS-CoV-2, zapoznanie z dokumentacją postępowania będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem prowadzącym postępowanie w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt (e-mail: ochrona.srodowiska@kornik.pl, tel. 61 8 170 411 wew. 671).

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu miasta i Gminy Kórnik i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pod adresem https://bip.kornik.pl/kornikm/

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma  w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jednocześnie, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ooś niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu  Miasta i Gminy Kórnik pod adresem bip.kornik.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

WB1-OSR.6220.46.2020

Kórnik, dnia 5 sierpnia 2020 roku

WB1-OSR.6220.46.2020

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu  postępowania

Na podstawie art. 73 ust. 1 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 z późń. zm.)  i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późń. zm.) zawiadamiam, że w dniu dzisiejszym zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: DOXLER Sp. z o. o., ul. Śremska 61, 62-035 Kórnik, którego reprezentuje Paweł Cichocki, ul. Działowa 12/34, 61-747 Poznań w sprawie wydaniadecyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania trzech hal magazynowych zlokalizowanych na terenie Zakładu Doxler Sp. z o.o. przy ul. Śremskiej 61 w Kórniku, działki nr ewid. 451/4 i 451/3, obręb Błażejewko, Gm. Kórnik, na hale produkcyjne.

Wszelkich informacji dotyczących ww. sprawy udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku, Plac Niepodległości 42, 62-035 Kórnik.

Otrzymują:

 1. DOXLER Sp. z o. o., ul. Śremska 61, 62-035 Kórnik,
 2. Paweł Cichocki, ul. Działowa 12/34, 61-747 Poznań,
 3. Miasto i Gmina Kórnik Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej U. M. i G.,
 4. a/a

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 10 (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 z późń. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960roku  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256), niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Błażejewo  i zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej  Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pod adresem https://bip.kornik.pl/kornikm/

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 roku, str. 1) zwanego dalej ,,ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych?, informuję, że:
a) Administratorem danych jest Miasto i Gmina Kórnik reprezentowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z siedzibą: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, 62-035 Kórnik, Plac Niepodległości 1.
b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez nr telefonu: 61 8170-411 wew. 672, adres poczty elektronicznej:  abi@umig.kornik.pl  lub pisemnie na adres siedziby Urzędu wskazany pod lit. a.
c) Dane osobowe będą przetwarzane w celu lub są niezbędne dla:
-  realizacji zadań ustawowych na podstawie ustawy o samorządzie  gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Ordynacja podatkowa i innych przepisów prawa niezbędnych do realizacji zadań ustawowych;
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
d) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych oraz w celach archiwalnych na zasadach określonych według obowiązującej instrukcji kancelaryjnej.
e) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia praw.
f) Podanie danych osobowych może być obligatoryjne na mocy przepisu prawa, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować odmową podjęcia współpracy przez Administratora.
g) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania określonych powyżej lub zgodnie z  wymogami wynikającymi z przepisów prawa.  Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również podmiotom i osobom na ich prawnie uzasadnione żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Sprawę prowadzi:
Krzysztof Ratajczak,
Tel.  61 8170411 wew. 671

WB1-OSR.6220.45.2020

Kórnik, dnia 23 lipca 2020 roku

WB1-OSR.6220.45.2020

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu  postępowania

Na podstawie art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 z późń. zm.) i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 z późń. zm.) zawiadamiam, że w dniu dzisiejszym zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PDC Industrial  Center 132 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, którego reprezentuje Emilia Jabłońska - Pezda, ul. Jeleniogórska 18 B, 60-179 Poznań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu hal przemysłowo - magazynowo - usługowych. Inwestycja realizowana będzie na działkach o nr ewid. 6/29 i 6/30, obręb 0023, Żerniki, gm. Kórnik, pow. poznański, woj. wielkopolskie.

Wszelkich informacji dotyczących ww. sprawy udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku, Plac Niepodległości 42, 62-035 Kórnik.

Otrzymują:

 1. PDC Industrial  Center 132 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa,
 2. Emilia Jabłońska - Pezda, ul.  Jeleniogórska 18 B, 60-179  Poznań,
 3. Miasto i Gmina Kórnik - Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej,
 4. Urząd Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 10 (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku poz. 2081z późń. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960roku  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 

z 2018 roku poz. 60 z późń. zm.), niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, a także w gablotach informacyjnych sołectwa Żerniki oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej  Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pod adresem https://bip.kornik.pl/kornikm/

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WB1-OSR.6220.23.2020

Kórnik, dnia 13 sierpnia 2020 roku

WB1-OSR.6220.23.2020

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 z późń. zm.) zawiadamiam, że zostały zebrane dokumenty i uzgodnienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na wymianie odcinka gazociągu DN 80 MOP 5,4 MPa przebiegającego przez teren firmy TFP Sp. z o.o. w miejscowości Dziećmierowo zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 139, 140/3 obręb 0009 Dziećmierowo, gm. Kórnik.

W związku z powyższym jest możliwość zapoznania się z dokumentami w ww. sprawie i złożenia ewentualnych uwag i wniosków w terminie 5 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. 

Wgląd do dokumentów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 61 8170411 wew. 671 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 42, 62-035 Kórnik.

Otrzymują:

 1. TFP Sp. z o.o., ul. Katowicka 26, 62-035 Dziećmierowo,
 2. Pan Michał Popko z firmy MJP SIECI Usługi Projektowo - Wykonawcze
 3. Os. Bolesława Śmiałego 9/53 60 - 683 Poznań,
 4. Miasto i Gmina Kórnik - Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej,
 5. Tablica ogłoszeń Sołectwa Dziećmierowo. Pan Sołtys Sławomir Mandziak,
 6. a/a

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 10 (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późń. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej  Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pod adresem https://bip.kornik.pl/kornikm/

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Sprawę prowadzi:
Krzysztof Ratajczak
Tel.  61 8170411 wew. 671

WB1-OSR.6220.31.2020

Kórnik, dnia 13 sierpnia 2020 roku

WB1-OSR.6220.31.2020

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256) zawiadamiam, że zostały zebrane dokumenty i uzgodnienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na rozbudowie zakładu TFP Sp. z o.o. poprzez budowę hali produkcyjno - magazynowej wraz z kotłownią, silosem, zbiornikami wody, murami oporowymi, instalacją gazu oraz budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej. Przedsięwzięcie obejmować będzie działki o numerze ewidencyjnym: 139, 143/5, 142/1, 140/3, 140/4, 140/5, 141/7, 140/9, 141/4, 141/5, 141/6, 141/9, 140/8, 140/6, 140/1, obręb 0009 Dziećmierowo oraz 63/5, 63/8, 64/3, 65/3 obręb 00002 Kórnik, gm. Kórnik, powiat poznański.

W związku z powyższym jest możliwość zapoznania się z dokumentami w ww. sprawie i złożenia ewentualnych uwag i wniosków w terminie 5 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. 

Wgląd do dokumentów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 61 8170411 wew. 671 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 42, 62-035 Kórnik.

Otrzymują:

 1. TFP Sp. z o.o., ul. Katowicka 26, 62-035 Dziećmierowo,
 2. Pan Piotr Sadowskiego z Biura Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy  Spółka Jawna,  ul. Stachury 9, 63-000 Środa Wlkp.,
 3. Miasto i Gmina Kórnik - Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej,
 4. Tablica ogłoszeń Sołectwa Dziećmierowo. Pan Sołtys Sławomir Mandziak

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 10 (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późń. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej  Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pod adresem https://bip.kornik.pl/kornikm/

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

WB1-OSR.6220.60.2019; WB1-OSR.6220.3.2020

WB1-OSR.6220.60.2019
WB1-OSR.6220.3.2020

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji środowiskowej

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 z późń. zm.)

podaję  do  publicznej  wiadomości  informację

oraz

na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 z późń. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś

zawiadamiam  strony  postępowania 

o wydanej w dniu 17 lipca 2020 roku decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik znak: WB1-OSR.6220.60.2019 oraz WB1-OSR.6220.3.2020 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu hal przemysłowo - magazynowo - usługowych. Inwestycja realizowana będzie na działce ewidencyjnej 1/23, obręb 0023, Żerniki, gm. Kórnik, pow. poznański, woj. wielkopolskie.

Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Poznaniu oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, są do wglądu w siedzibie Wydziału Środowiska i Rolnictwa, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami  wirusem SARS-CoV-2, zapoznanie z dokumentacją postępowania będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem prowadzącym postępowanie w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt (e-mail: ochrona.srodowiska@kornik.pl, tel. 61 8 170 411 wew. 671).

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pod adresem https://bip.kornik.pl/kornikm/

 Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma  w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jednocześnie, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ooś niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu  Miasta i Gminy Kórnik pod adresem bip.kornik.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

WB1-OSR.6220.36.2020

Kórnik, dnia 7 lipca 2020 roku

WB1-OSR.6220.36.2020

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu  postępowania

Na podstawie art. 73 ust. 1 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 z późń. zm.)  i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późń. zm.) zawiadamiam, że w dniu dzisiejszym zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Metrans (Polonia) Sp. z o. o., al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa zastępowanego  przez Pana Roberta Siudaka EKOSTANDARD pracownia Analiz Środowiskowych, ul. Wiązowa 1B/2, 62-002 Suchy Las w sprawie wydaniadecyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie intermodalnego terminala kontenerowego Metrans (Polonia) Sp. z o.o. w Gądkach zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 61/1, 62/8, 72/3, 72/9, 72/15, 73/2, 74/2, 75/2 i 138/2, obręb Gądki, gmina Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie.

Wszelkich informacji dotyczących ww. sprawy udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku, Plac Niepodległości 42, 62-035 Kórnik. 

Otrzymują:

 1. Metrans (Polonia) Sp. z o. o., al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa,
 2. Pan Robert Siudak EKOSTANDARD pracownia Analiz Środowiskowych, ul. Wiązowa 1B/2, 62-002 Suchy Las, 
 3. Miasto i Gmina Kórnik Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej U. M. i G.,
 4. a/a

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 10 (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późń. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Gądki i  zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej  Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pod adresem https://bip.kornik.pl/kornikm/

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WB1-OSR.6220.38.2020

Kórnik, dnia 6 lipca 2020 roku

WB1-OSR.6220.38.2020

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu  postępowania

Na podstawie art. 73 ust. 1 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 z późń. zm.)  i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późń. zm.) zawiadamiam, że w dniu dzisiejszym zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: CDF Architekci Sp. z o.o., Sp. k.  , ul. Grunwaldzka 34 A, 60-786 Poznań zastępowanego przez Pana Jacka Zandeckiego z Kancelarii Radcy Prawnego Jacek Zandecki radca prawny, ul. Głogowska 86/6, 60-262 Poznań w sprawie wydaniadecyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie parkingu naziemnego na działkach o numerze ewidencyjnym 368/24, 368/25, 368/26, 368/27, 368/28, 368/29, 368/34, obręb Robakowo, m. Gądki, gmina Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie.

Wszelkich informacji dotyczących ww. sprawy udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku, Plac Niepodległości 42, 62-035 Kórnik.

Otrzymują:

 1. CDF Architekci Sp. z o.o., Sp. k.  , ul. Grunwaldzka 34 A, 60-786 Poznań,
 2. Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Zandecki radca prawny, ul. Głogowska 86/6, 60-262 Poznań,
 3. Miasto i Gmina Kórnik Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej U. M. i G.,
 4. a/a

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 10 (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późń. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Gądki i  zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej  Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pod adresem https://bip.kornik.pl/kornikm/

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 roku, str. 1) zwanego dalej "ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych", informuję, że:
a) Administratorem danych jest Miasto i Gmina Kórnik reprezentowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z siedzibą: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, 62-035 Kórnik, Plac Niepodległości 1.
b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez nr telefonu - 61 8170-411 wew. 672, adres poczty elektronicznej:  abi@umig.kornik.pl  lub pisemnie na adres siedziby Urzędu wskazany pod lit. a.
c) Dane osobowe będą przetwarzane w celu lub są niezbędne dla:
-  realizacji zadań ustawowych na podstawie ustawy o samorządzie  gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Ordynacja podatkowa i innych przepisów prawa niezbędnych do realizacji zadań ustawowych;
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
d) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych oraz w celach archiwalnych na zasadach określonych według obowiązującej instrukcji kancelaryjnej.
e) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia praw.
f) Podanie danych osobowych może być obligatoryjne na mocy przepisu prawa, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować odmową podjęcia współpracy przez Administratora.
g) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania określonych powyżej lub zgodnie z  wymogami wynikającymi z przepisów prawa.  Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również podmiotom i osobom na ich prawnie uzasadnione żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Sprawę prowadzi:
Krzysztof Ratajczak,
Tel.  61 8170411 wew. 671

WB1-OSR.6220.18.2020

Kórnik, dnia 17 lipca 2020 roku

WB1-OSR.6220.18.2020

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji środowiskowej

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 z późń. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację

oraz

na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 z późń. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś

zawiadamiam  strony  postępowania

o wydanej w dniu 17 lipca 2020 roku decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik znak: WB1-OSR.6220.18.2020 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego  pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody 13,5 m3/h na działce ewidencyjnej nr 127, obręb Prusinowo, gmina Kórnik.

Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Poznaniu oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, są do wglądu w siedzibie Wydziału Środowiska i Rolnictwa, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami  wirusem SARS-CoV-2, zapoznanie z dokumentacją postępowania będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem prowadzącym postępowanie w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt (e-mail: ochrona.srodowiska@kornik.pl, tel. 61 8 170 411 wew. 671).

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pod adresem https://bip.kornik.pl/kornikm/

 Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma  w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jednocześnie, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ooś niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pod adresem bip.kornik.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

WB1-OSR.6220.36.2020

Kórnik, dnia 7 lipca 2020 roku

WB1-OSR.6220.36.2020

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu  postępowania

Na podstawie art. 73 ust. 1 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 z późń. zm.)  i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późń. zm.) zawiadamiam, że w dniu dzisiejszym zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Metrans (Polonia) Sp. z o. o., al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa zastępowanego  przez Pana Roberta Siudaka EKOSTANDARD pracownia Analiz Środowiskowych, ul. Wiązowa 1B/2, 62-002 Suchy Las w sprawie wydaniadecyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie intermodalnego terminala kontenerowego Metrans (Polonia) Sp. z o.o. w Gądkach zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 61/1, 62/8, 72/3, 72/9, 72/15, 73/2, 74/2, 75/2 i 138/2, obręb Gądki, gmina Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie.

Wszelkich informacji dotyczących ww. sprawy udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku, Plac Niepodległości 42, 62-035 Kórnik.

Otrzymują:

 1. Metrans (Polonia) Sp. z o. o., al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa,
 2. Pan Robert Siudak EKOSTANDARD pracownia Analiz Środowiskowych,

ul. Wiązowa 1B/2, 62-002 Suchy Las,

 1. Miasto i Gmina Kórnik Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej U. M. i G.,
 2. a/a

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 10 (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późń. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Gądki i  zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej  Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pod adresem https://bip.kornik.pl/

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 roku, str. 1) zwanego dalej "ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych", informuję, że:
a) Administratorem danych jest Miasto i Gmina Kórnik reprezentowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z siedzibą: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, 62-035 Kórnik, Plac Niepodległości 1.
b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez nr telefonu - 61 8170 411 wew. 672, adres poczty elektronicznej:  abi@umig.kornik.pl  lub pisemnie na adres siedziby Urzędu wskazany pod lit. a.
c) Dane osobowe będą przetwarzane w celu lub są niezbędne dla:
- realizacji zadań ustawowych na podstawie ustawy o samorządzie  gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Ordynacja podatkowa i innych przepisów prawa niezbędnych do realizacji zadań ustawowych;
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
d) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych oraz w celach archiwalnych na zasadach określonych według obowiązującej instrukcji kancelaryjnej.
e) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia praw.
f) Podanie danych osobowych może być obligatoryjne na mocy przepisu prawa, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować odmową podjęcia współpracy przez Administratora.
g) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania określonych powyżej lub zgodnie z  wymogami wynikającymi z przepisów prawa.  Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również podmiotom i osobom na ich prawnie uzasadnione żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Sprawę prowadzi:
Krzysztof Ratajczak,
Tel.  61 8170411 wew. 671

WB1-OSR.6220.39.2020

Kórnik, dnia 9 lipca 2020 roku

WB1-OSR.6220.39.2020

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu  postępowania

Na podstawie art. 73 ust. 1 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 z późń. zm.)  i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późń. zm.) zawiadamiam, że w dniu dzisiejszym zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Przemysława Kubiaka POTENTAT, ul. Wierzbięcice 38/12, 61-578 Poznań w sprawie wydaniadecyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomienie punktu zbierania złomu projektowanego na terenie obejmującym część działki 932/4, obręb Kórnik oraz w budynku oznaczonym nr 932/4.8 w Kórniku, powiat poznański, województwo wielkopolskie.

Wszelkich informacji dotyczących ww. sprawy udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku, Plac Niepodległości 42, 62-035 Kórnik.

Otrzymują:

 1. Przemysław Kubiak POTENTAT, ul. Wierzbięcice 38/12, 61-578 Poznań,
 2. Gminna Spółdzielnia "SAMOPOMOC CHŁOPSKA", ul. Średzka 17, 62-035 Kórnik
 3. Miasto i Gmina Kórnik Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej U. M. i G.,
 4. a/a

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 10 (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późń. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej  Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pod adresem https://bip.kornik.pl/

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Sprawę prowadzi:
Krzysztof Ratajczak
Tel.  61 8170411 wew. 671

WB1-OSR.6220.38.2020

Kórnik, dnia 6 lipca 2020 roku

WB1-OSR.6220.38.2020 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu  postępowania

Na podstawie art. 73 ust. 1 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 z późń. zm.)  i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późń. zm.) zawiadamiam, że w dniu dzisiejszym zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: CDF Architekci Sp. z o.o., Sp. k.  , ul. Grunwaldzka 34 A, 60-786 Poznań zastępowanego przez Pana Jacka Zandeckiego z Kancelarii Radcy Prawnego Jacek Zandecki radca prawny, ul. Głogowska 86/6, 60-262 Poznań w sprawie wydaniadecyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie parkingu naziemnego na działkach o numerze ewidencyjnym 368/24, 368/25, 368/26, 368/27, 368/28, 368/29, 368/34, obręb Robakowo, m. Gądki, gmina Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie.

Wszelkich informacji dotyczących ww. sprawy udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku, Plac Niepodległości 42, 62-035 Kórnik.

Otrzymują:

 1. CDF Architekci Sp. z o.o., Sp. k.  , ul. Grunwaldzka 34 A, 60-786 Poznań,
 2. Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Zandecki radca prawny, ul. Głogowska 86/6, 60-262 Poznań,
 3. Miasto i Gmina Kórnik Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej U. M. i G.,
 4. a/a

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 10 (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późń. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Gądki i  zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej  Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pod adresem https://bip.kornik.pl/kornikm/

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Sprawę prowadzi:
Krzysztof Ratajczak
tel.  61 8170411 wew. 671

WB1-OSR.6220.11.2020

 Kórnik, dnia 6 lipca 2020 roku

WB1-OSR.6220.11.2020

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 z późń. zm.) zawiadamiam, że zostały zebrane dokumenty i uzgodnienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie stacji LNG wraz z towarzyszącą infrastrukturą na fragmentach działek nr 1/3, 4/3, 4/8, obręb Robakowo,  gm. Kórnik.

W związku z powyższym jest możliwość zapoznania się z dokumentami w ww. sprawie i złożenia ewentualnych uwag i wniosków w terminie 5 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. 

Wgląd do dokumentów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 61 8170411 wew. 671 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 42, 62-035 Kórnik.

Jednocześnie w załączeniu przesyłam opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 19 maja 2020 roku znak WOO-IV.4220.183.2020.WB.2

Otrzymują:

 1. P3 Poznań II Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa,
 2. Pan Przemysław Matysiak z Pracowni Architektury "Gandalf", ul. Narewska 1A, 61-401 Poznań,
 3. Miasto i Gmina Kórnik - Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej,
 4. MEM POLAND Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa,
 5. "Międzynarodowe Targi Poznańskie" Sp. z o.o., ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań,

Sprawę prowadzi:
Krzysztof Ratajczak,
Tel.  61 8170411 wew. 671

 

WB1-OSR.6220.28.2020

Kórnik, dnia 3 lipca 2020 roku

WB1-OSR.6220.28.2020

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256) zawiadamiam, że zostały zebrane dokumenty i uzgodnienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie zespołu hal przemysłowo - magazynowo - usługowych. Inwestycja realizowana będzie na działce ewidencyjnej 1/23, obręb 0023, Żerniki, gm. Kórnik, pow. poznański, woj. wielkopolskie.

W związku z powyższym jest możliwość zapoznania się z dokumentami w ww. sprawie i złożenia ewentualnych uwag i wniosków w terminie 5 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. 

Wgląd do dokumentów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 61 8170411 wew. 671 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 42, 62-035 Kórnik.

Jednocześnie w załączeniu przesyłam opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 1 czerwca 2020 roku znak WOO-IV.4220.648.2020.DG.1

Otrzymują:

 1. Panattoni Europe Sp. z o.o., ul. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa,
 2. Emilia Jabłońska - Pezda, ul.  Jeleniogórska 18 B, 60-179  Poznań,
 3. Miasto i Gmina Kórnik ? Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej,
 4. Urząd Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 10 (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 roku,  poz. 283 z późń. zm.)) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku  - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256), niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, a także w gablotach informacyjnych sołectwa Żerniki oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej  Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pod adresem https://bip.kornik.pl/kornikm/

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 roku, str. 1) zwanego dalej ,,ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych?, informuję, że:
a) Administratorem danych jest Miasto i Gmina Kórnik reprezentowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z siedzibą: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, 62-035 Kórnik, Plac Niepodległości 1.
b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez nr telefonu ? 61 8170-411 wew. 672, adres poczty elektronicznej:  abi@umig.kornik.pl  lub pisemnie na adres siedziby Urzędu wskazany pod lit. a.
c) Dane osobowe będą przetwarzane w celu lub są niezbędne dla:
- realizacji zadań ustawowych na podstawie ustawy o samorządzie  gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Ordynacja podatkowa i innych przepisów prawa niezbędnych do realizacji zadań ustawowych;
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
d) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych oraz w celach archiwalnych na zasadach określonych według obowiązującej instrukcji kancelaryjnej.
e) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia praw.
f) Podanie danych osobowych może być obligatoryjne na mocy przepisu prawa, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować odmową podjęcia współpracy przez Administratora.
g) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania określonych powyżej lub zgodnie z  wymogami wynikającymi z przepisów prawa.  Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również podmiotom i osobom na ich prawnie uzasadnione żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Sprawę prowadzi:
Krzysztof Ratajczak,
Tel. 61 8170411 wew. 671

 

WB1-OSR.6220.60.2019, WB1-OSR.6220.3.2020

Kórnik, dnia 3 lipca 2020 roku

WB1-OSR.6220.60.2019
WB1-OSR.6220.3.2020

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256) zawiadamiam, że zostały zebrane dokumenty i uzgodnienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie Zespołu hal przemysłowo - magazynowo - usługowych. Inwestycja realizowana będzie na działce ewidencyjnej 1/23, obręb 0023, Żerniki, gm. Kórnik, pow. poznański, woj. wielkopolskie.

W związku z powyższym jest możliwość zapoznania się z dokumentami w ww. sprawie i złożenia ewentualnych uwag i wniosków w terminie 5 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. 

Wgląd do dokumentów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 61 8170411 wew. 671 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 42, 62-035 Kórnik.

Jednocześnie w załączeniu przesyłam opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 28 maja 2020 roku znak WOO-IV.4220.109.2020.WP.3

Otrzymują:

 1. Panattoni Europe Sp. z o.o., ul. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa,
 2. Emilia Jabłońska - Pezda, ul.  Jeleniogórska 18 B, 60-179  Poznań,
 3. Miasto i Gmina Kórnik - Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej,
 4. Urząd Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 10 (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2020 roku,  poz. 283 z późń. zm.)) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku  - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256), niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, a także w gablotach informacyjnych sołectwa Żerniki oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej  Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pod adresem https://bip.kornik.pl/kornikm/

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 roku, str. 1) zwanego dalej ,,ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych?, informuję, że:
a) Administratorem danych jest Miasto i Gmina Kórnik reprezentowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z siedzibą: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, 62-035 Kórnik, Plac Niepodległości 1.
b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez nr telefonu ? 61 8170-411 wew. 672, adres poczty elektronicznej:  abi@umig.kornik.pl  lub pisemnie na adres siedziby Urzędu wskazany pod lit. a.
c) Dane osobowe będą przetwarzane w celu lub są niezbędne dla:
- realizacji zadań ustawowych na podstawie ustawy o samorządzie  gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Ordynacja podatkowa i innych przepisów prawa niezbędnych do realizacji zadań ustawowych;
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
d) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych oraz w celach archiwalnych na zasadach określonych według obowiązującej instrukcji kancelaryjnej.
e) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia praw.
f) Podanie danych osobowych może być obligatoryjne na mocy przepisu prawa, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować odmową podjęcia współpracy przez Administratora.
g) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania określonych powyżej lub zgodnie z  wymogami wynikającymi z przepisów prawa.  Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również podmiotom i osobom na ich prawnie uzasadnione żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Sprawę prowadzi:
Krzysztof Ratajczak,
Tel. 61 8170411 wew. 671

 

WB1-OSR.6220.31.2020

Kórnik, dnia 15 maja 2020 roku

WB1-OSR.6220.31.2020

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 z późń. zm.) i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256) zawiadamiam, że w dniu dzisiejszym zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora TFP Sp. z o.o., ul. Katowicka 26, 62-035 Dziećmierowo zastępowanego przez Pana Piotra Sadowskiego z Biura Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Stachury 9, 63-000 Środa Wlkp. w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu TFP Sp. z o.o. poprzez budowę hali produkcyjno - magazynowej wraz z kotłownią, silosem, zbiornikami wody, murami oporowymi, instalacją gazu oraz budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej. Przedsięwzięcie obejmować będzie działki o numerze ewidencyjnym: 139, 143/5, 142/1, 140/3, 140/4, 140/5, 141/7, 140/9, 141/4, 141/5, 141/6, 141/9, 140/8, 140/6, 140/1, obręb 0009 Dziećmierowo oraz 63/5, 63/8, 64/3, 65/3 obręb 00002 Kórnik, gm. Kórnik, powiat poznański.

Wszelkich informacji dotyczących ww. sprawy udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku, Plac Niepodległości 42, 62-035 Kórnik.

Otrzymują:

 1. TFP Sp. z o.o., ul. Katowicka 26, 62-035 Dziećmierowo,
 2. Pan Piotr Sadowskiego z Biura Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy  Spółka Jawna,  ul. Stachury 9, 63-000 Środa Wlkp.,
 3. Miasto i Gmina Kórnik - Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej,
 4. Tablica ogłoszeń Sołectwa Dziećmierowo. Pan Sołtys Sławomir Mandziak 

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 10 (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późń. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej  Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pod adresem https://bip.kornik.pl/kornikm/

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 roku, str. 1) zwanego dalej ,,ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych?, informuję, że:
a) Administratorem danych jest Miasto i Gmina Kórnik reprezentowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z siedzibą: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, 62-035 Kórnik, Plac Niepodległości 1.
b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez nr telefonu - 61 8170-411 wew. 672, adres poczty elektronicznej:  abi@umig.kornik.pl  lub pisemnie na adres siedziby Urzędu wskazany pod lit. a.
c) Dane osobowe będą przetwarzane w celu lub są niezbędne dla:
- realizacji zadań ustawowych na podstawie ustawy o samorządzie  gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Ordynacja podatkowa i innych przepisów prawa niezbędnych do realizacji zadań ustawowych;
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
d) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych oraz w celach archiwalnych na zasadach określonych według obowiązującej instrukcji kancelaryjnej.
e) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia praw.
f) Podanie danych osobowych może być obligatoryjne na mocy przepisu prawa, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować odmową podjęcia współpracy przez Administratora.
g) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania określonych powyżej lub zgodnie z  wymogami wynikającymi z przepisów prawa. 

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również podmiotom i osobom na ich prawnie uzasadnione żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Sprawę prowadzi:
Krzysztof Ratajczak,
tel.  61 8170411 wew. 671

OCENA BIEŻĄCA JAKOŚCI WODY Z KĄPIELISK

OCENA BIEŻĄCA JAKOŚCI WODY Z KĄPIELISK - PDF

WB1-OSR.6220.26.2019, WB1-OSR.6220.17.2020

Kórnik, dnia 5 czerwca 2020 roku

WB1-OSR.6220.26.2019
WB1-OSR.6220.17.2020 

ZAWIADOMIENIE 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256) zawiadamiam, że zostały zebrane dokumenty i uzgodnienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie dwudziestu pięciu jednorodzinnych budynków mieszkalnych w zabudowie wolnostojącej na działce o nr ewid. 155/4, obręb Dachowa, gmina Kórnik.

W związku z powyższym jest możliwość zapoznania się z dokumentami w ww. sprawie i złożenia ewentualnych uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. 

Wgląd do dokumentów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 61 8170411 wew. 671 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 42, 62 035 Kórnik.

Jednocześnie w załączeniu przesyłam opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 26 maja 2020 roku znak WOO-IV.4220.302.2020.JP2.2

Otrzymują:

 1. Pani Anna Goździcka - Józefiak,
 2. Pan  Rafał Piechowiak,
 3. Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań,
 4. Skarb Państwa - Starost Poznański, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań,
 5. Miasto i Gmina Kórnik - Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej U.M. i G.,
 6. Pani Żaneta Grabowska,
 7. Pan Łukasz Michniewicz,
 8. Pan Leonard Konopelski,
 9. Pan Łukasz Polus,
 10. Pani Natalia Szóstak,
 11. Państwo Joanna i Sebastian Kalota,
 12. Pan Adrian Skrzypiński,
 13. Pan Dawid Chmielewski,
 14. Pan Leon Gajewski,
 15. Państwo Marianna i Bolesław Kwiatkowscy,
 16. Pani Magdalena Nowicka, 
 17. a/a

Sprawę prowadzi:
Krzysztof Ratajczak
Tel.  61 8170411 wew. 671

WB1-OSR.6220.9.2020

Kórnik, dnia 5 czerwca 2020 r.

WB1-OSR.6220.9.2020 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256) zawiadamiam, że zostały zebrane dokumenty i uzgodnienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach o nr ewid. 128, 131 i 132  w miejscowości Borówiec, gm. Kórnik.

W związku z powyższym jest możliwość zapoznania się z dokumentami w ww. sprawie i złożenia ewentualnych uwag i wniosków w terminie 5 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. 

Wgląd do dokumentów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 61 8170411 wew. 671 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 42, 62-035 Kórnik.

Jednocześnie w załączeniu przesyłam opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 21 maja 2020 roku znak WOO-IV.4220.120.2020.DG.3

Otrzymują:

 1. Państwo Bożena i Robert Bator,
 2. Pan Marek Cegłowski z firmy GEOEKO, ul. Solskiego 33, 60-184 Poznań,
 3. Miasto i Gmina Kórnik - Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej,
 4. Pani Agnieszka  Plucińska  Sołtys wsi Borówiec.

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 10 (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 roku,  poz. 283 z późń. zm.)) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256), niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, a także w gablotach informacyjnych sołectwa Borówiec oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej  Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pod adresem https://bip.kornik.pl/kornikm/

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WB1-OSR.6220.18.2020

Kórnik, dnia 5 czerwca 2020 r.

WB1-OSR.6220.18.2020 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256) zawiadamiam, że zostały zebrane dokumenty i uzgodnienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na wykonaniu urządzenia umożliwiającego  pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody 13,5 m3/h na działce ewidencyjnej nr 127, obręb Prusinowo, gmina Kórnik.

W związku z powyższym jest możliwość zapoznania się z dokumentami w ww. sprawie i złożenia ewentualnych uwag i wniosków w terminie 5 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. 

Wgląd do dokumentów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 61 8170411 wew. 671 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 42, 62-035 Kórnik.

Jednocześnie w załączeniu przesyłam opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 22 maja 2020 roku znak WOO-IV.4220.311.2020.NB.3

Otrzymują:

 1. Gospodarstwo Rolne Toboła Paweł,
 2. Usługi Geologiczne Maja Sroczyńska, ul. Mickiewicza 30 L.U. 2, 60-836 Poznań
 3. Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań,
 4. a/a

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 10 (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 roku,  poz. 283 z późń. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku  - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256), niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, a także w gablotach informacyjnych sołectwa Prusinowo oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej  Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pod adresem https://bip.kornik.pl/kornikm/

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WB1-OSR.6220.10.2020

Kórnik, dnia 5 czerwca 2020 r.

WB1-OSR.6220.10.2020

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256) zawiadamiam, że zostały zebrane dokumenty i uzgodnienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach o nr ewid. 136, 137, 138, 139/2, 139/3, 139/4 i 139/6 w miejscowości Borówiec, gm. Kórnik.

W związku z powyższym jest możliwość zapoznania się z dokumentami w ww. sprawie i złożenia ewentualnych uwag i wniosków w terminie 5 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. 

Wgląd do dokumentów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 61 8170411 wew. 671 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 42, 62-035 Kórnik.

Jednocześnie w załączeniu przesyłam opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 21 maja 2020 roku znak WOO-IV.4220.121.2020.DG.3

Otrzymują:

 1. Państwo Aneta i Rafał Fołtynowicz,
 2. Pan Marek Cegłowski z firmy GEOEKO, ul. Solskiego 33, 60-184 Poznań,
 3. Miasto i Gmina Kórnik - Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej,
 4. Pani Agnieszka  Plucińska  Sołtys wsi Borówiec.

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 10 (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 roku,  poz. 283 z późń. zm.)) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256), niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, a także w gablotach informacyjnych sołectwa Borówiec oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej  Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pod adresem https://bip.kornik.pl/kornikm/

WB1-OSR.6220.27.2019, WB1-OSR.6220.16.2020

Kórnik, dnia 11 maja 2020 roku

WB1-OSR.6220.27.2019
WB1-OSR.6220.16.2020 

Z A W I A D O M I E N I E - O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 85 ust. 3 i art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 z późń. zm.)  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256) zawiadamiam, że dnia 11 maja 2020 roku została wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik znak WB1-OSR.6220.27.2019, WB1-OSR.6220.16.2020 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą
w miejscowości Koninko, jedn. ewid. 302109_5, obręb 0013 Koninko, dz. nr ewid. 49/8, gmina Kórnik.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256) niniejsze zawiadomienie  - obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pod adresem https://bip.kornik.pl/kornikm/ oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, a także w gablotach informacyjnych sołectwa Kamionki.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Zawiadomienie - obwieszczenie
Zostało udostępnione w Biuletynie Informacji publicznej
W dniu 15 maja 2020 roku

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik
Plac Niepodległości 42, 62-035 Kórnik
Tel. 61 8170 411

 

WB1-OSR.6220.28.2020

Kórnik, dnia 4 maja 2020 roku

WB1-OSR.6220.28.2020

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu  postępowania

Na podstawie art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 z późń. zm.) i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 z późń. zm.) zawiadamiam, że w dniu dzisiejszym zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: LU Project Partnership  s.a r.l. sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 2/29, 00-131 Warszawa zastępowanego przez Panią Emilię Jabłońską - Pezda, ul. Jeleniogórska 18 B, 60-179 Poznań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu hal przemysłowo - magazynowo - usługowych. Inwestycja realizowana będzie na działce ewidencyjnej 1/23, obręb 0023, Żerniki, gm. Kórnik, pow. poznański, woj. wielkopolskie.

Wszelkich informacji dotyczących ww. sprawy udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku, Plac Niepodległości 42, 62-035 Kórnik.

Otrzymują:

 1. LU Project Partnership  s.a r.l. sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 2/29, 00-131 Warszawa,
 2. Emilia Jabłońska - Pezda, ul.  Jeleniogórska 18 B, 60-179  Poznań,
 3. Miasto i Gmina Kórnik - Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej,
 4. Urząd Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 10 (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081z późń. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 60 z późń. zm.), niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, a także w gablotach informacyjnych sołectwa Żerniki oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej  Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pod adresem https://bip.kornik.pl/kornikm/

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 roku, str. 1) zwanego dalej ,,ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych?, informuję, że:
a) Administratorem danych jest Miasto i Gmina Kórnik reprezentowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z siedzibą: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, 62-035 Kórnik, Plac Niepodległości 1.
b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez nr telefonu - 61 8170-411 wew. 672, adres poczty elektronicznej:  abi@umig.kornik.pl  lub pisemnie na adres siedziby Urzędu wskazany pod lit. a.
c) Dane osobowe będą przetwarzane w celu lub są niezbędne dla:
-  realizacji zadań ustawowych na podstawie ustawy o samorządzie  gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Ordynacja podatkowa i innych przepisów prawa niezbędnych do realizacji zadań ustawowych;
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
d) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych oraz w celach archiwalnych na zasadach określonych według obowiązującej instrukcji kancelaryjnej.
e) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia praw.
f) Podanie danych osobowych może być obligatoryjne na mocy przepisu prawa, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować odmową podjęcia współpracy przez Administratora.
g) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania określonych powyżej lub zgodnie z  wymogami wynikającymi z przepisów prawa.  Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również podmiotom i osobom na ich prawnie uzasadnione żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Sprawę prowadzi:
Krzysztof Ratajczak,
Tel.  61 8170411 wew. 671

WB1-OSR.6220.50.2019, WB1-OSR.6220.7.2020

Kórnik, dnia 11 maja 2020 roku

WB1-OSR.6220.50.2019
WB1-OSR.6220.7.2020 

Z A W I A D O M I E N I E - O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 85 ust. 3 i art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 z późń. zm.)  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256) zawiadamiam, że dnia 11 maja 2020 roku została wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik znak WB1-OSR.6220.50.2019, WB1-OSR.6220.7.2020 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla domków jednorodzinnych na działkach o nr ewid. 329/1
i 329/31 obręb Kamionki, gm. Kórnik.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256) niniejsze zawiadomienie  - obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pod adresem https://bip.kornik.pl/kornikm/ oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, a także w gablotach informacyjnych sołectwa Kamionki.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Zawiadomienie - obwieszczenie
Zostało udostępnione w Biuletynie Informacji publicznej
W dniu 15 maja 2020 roku 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik
Plac Niepodległości 42, 62-035 Kórnik
Tel. 61 8170 411

 

 

WB1-OSR.6220.23.2020

Kórnik, dnia 31 marca 2020 roku

WB1-OSR.6220.23.2020

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania 

Na podstawie art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 z późń. zm.) i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) zawiadamiam, że w dniu dzisiejszym zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora TFP Sp. z o.o., ul. Katowicka 26, 62-035 Dziećmierowo zastępowanego przez Pana Michała Popko z firmy MJP SIECI Usługi Projektowo - Wykonawcze Os. Bolesława Śmiałego 9/53 60 - 683 Poznań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wymianie odcinka gazociągu DN 80 MOP 5,4 MPa przebiegającego przez teren firmy TFP Sp. z o.o. w miejscowości Dziećmierowo zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 139, 140/3 obręb 0009 Dziećmierowo, gm. Kórnik.

Wszelkich informacji dotyczących ww. sprawy udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku, Plac Niepodległości 42, 62-035 Kórnik.

Otrzymują:

 1. TFP Sp. z o.o., ul. Katowicka 26, 62-035 Dziećmierowo,
 2. Pan Michał Popko z firmy MJP SIECI Usługi Projektowo ? Wykonawcze Os. Bolesława Śmiałego 9/53 60 - 683 Poznań,
 3. Miasto i Gmina Kórnik ? Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej,
 4. Tablica ogłoszeń Sołectwa Dziećmierowo. Pan Sołtys Sławomir Mandziak

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 10 (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późń. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej  Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pod adresem https://bip.kornik.pl/kornikm/

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 roku, str. 1) zwanego dalej ,,ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych?, informuję, że:
a) Administratorem danych jest Miasto i Gmina Kórnik reprezentowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z siedzibą: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, 62-035 Kórnik, Plac Niepodległości 1.
b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez nr telefonu ? 61 8170-411 wew. 672, adres poczty elektronicznej:  abi@umig.kornik.pl  lub pisemnie na adres siedziby Urzędu wskazany pod lit. a.
c) Dane osobowe będą przetwarzane w celu lub są niezbędne dla:
-  realizacji zadań ustawowych na podstawie ustawy o samorządzie  gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Ordynacja podatkowa i innych przepisów prawa niezbędnych do realizacji zadań ustawowych;
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
d) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych oraz w celach archiwalnych na zasadach określonych według obowiązującej instrukcji kancelaryjnej.
e) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia praw.
f) Podanie danych osobowych może być obligatoryjne na mocy przepisu prawa, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować odmową podjęcia współpracy przez Administratora.
g) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania określonych powyżej lub zgodnie z  wymogami wynikającymi z przepisów prawa.  Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również podmiotom i osobom na ich prawnie uzasadnione żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Sprawę prowadzi:
Krzysztof Ratajczak,
Tel.  61 8170411 wew. 671

WB1-OSR.6220.26.2020

Kórnik, dnia 6 maja 2020 roku

WB1-OSR.6220.26.2020

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu  postępowania

Na podstawie art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 z późń. zm.) i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) zawiadamiam, że w dniu dzisiejszym zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora OCEANIC Sp. z o. o., Sp. k., ul. Bukowska 237, 60-189 Poznań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie maksymalnie 11 jednorodzinnych budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej na działkach o nr ewid. 512/6, 512/7 i 511/11, obręb Czmoń, gm. Kórnik.

Wszelkich informacji dotyczących ww. sprawy udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku, Plac Niepodległości 42, 62-035 Kórnik.

Otrzymują:

 1. OCEANIC Sp. z o. o., Sp. k., ul. Bukowska 237, 60-189 Poznań,
 2. Tablica Ogłoszeń Sołectwa Czmoń,
 3. Tablica Ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,
 4. www.kornik.pl
 5. a/a.

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 10 (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późń. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, a także w gablotach informacyjnych sołectwa Czmoń oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej  Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pod adresem https://bip.kornik.pl/kornikm/

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 roku, str. 1) zwanego dalej ,,ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych?, informuję, że:
a) Administratorem danych jest Miasto i Gmina Kórnik reprezentowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z siedzibą: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, 62-035 Kórnik, Plac Niepodległości 1.
b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez nr telefonu - 61 8170-411 wew. 672, adres poczty elektronicznej:  abi@umig.kornik.pl  lub pisemnie na adres siedziby Urzędu wskazany pod lit. a.
c) Dane osobowe będą przetwarzane w celu lub są niezbędne dla:
-  realizacji zadań ustawowych na podstawie ustawy o samorządzie  gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Ordynacja podatkowa i innych przepisów prawa niezbędnych do realizacji zadań ustawowych;
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
d) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych oraz w celach archiwalnych na zasadach określonych według obowiązującej instrukcji kancelaryjnej.
e) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia praw.
f) Podanie danych osobowych może być obligatoryjne na mocy przepisu prawa, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować odmową podjęcia współpracy przez Administratora.
g) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania określonych powyżej lub zgodnie z  wymogami wynikającymi z przepisów prawa.  Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również podmiotom i osobom na ich prawnie uzasadnione żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Sprawę prowadzi:
Krzysztof Ratajczak
Tel.  61 8170411 wew. 671

WB1-OSR.6220.50.2019; WB1-OSR.6220.7.2020

Kórnik, dnia 28 lutego 2020 r.

WB1-OSR.6220.50.2019
WB1-OSR.6220.7.2020

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256) zawiadamiam, że zostały zebrane dokumenty i uzgodnienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie osiedla domków jednorodzinnych na działkach o nr ewid. 329/1 i 329/31 obręb Kamionki, gm. Kórnik.

W związku z powyższym jest możliwość zapoznania się z dokumentami w ww. sprawie i złożenia ewentualnych uwag i wniosków w terminie 5 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. 

Wgląd do dokumentów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 61 8170411 wew. 671 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 42, 62-035 Kórnik.

Otrzymują:

 1. TEFRA HOUSE SP. z o. o., Sp. k. ul. Starołęcka 57 D, 61-361 Poznań,
 2. Pani Iwona Sławek,
 3. Miasto i Gmina Kórnik - Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej.

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 20 (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081z późń. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 60), niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, a także w gablotach informacyjnych sołectwa Kamionki oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej  Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pod adresem https://bip.kornik.pl/kornikm/

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 roku, str. 1) zwanego dalej ,,ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych?, informuję, że:
a) Administratorem danych jest Miasto i Gmina Kórnik reprezentowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z siedzibą: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, 62-035 Kórnik, Plac Niepodległości 1.
b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez nr telefonu:  61 8170-411 wew. 672, adres poczty elektronicznej:  abi@umig.kornik.pl  lub pisemnie na adres siedziby Urzędu wskazany pod lit. a.
c) Dane osobowe będą przetwarzane w celu lub są niezbędne dla:
-  realizacji zadań ustawowych na podstawie ustawy o samorządzie  gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Ordynacja podatkowa i innych przepisów prawa niezbędnych do realizacji zadań ustawowych;
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
d) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych oraz w celach archiwalnych na zasadach określonych według obowiązującej instrukcji kancelaryjnej.
e) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia praw.
f) Podanie danych osobowych może być obligatoryjne na mocy przepisu prawa, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować odmową podjęcia współpracy przez Administratora.
g) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania określonych powyżej lub zgodnie z  wymogami wynikającymi z przepisów prawa.  Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również podmiotom i osobom na ich prawnie uzasadnione żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Sprawę prowadzi: Krzysztof Ratajczak, tel.  61 8170411 wew. 671

 

WB1-OSR.6220.12.2020

Kórnik, dnia 24 stycznia 2020 r.

WB1-OSR.6220.12.2020

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu  postępowania

 

Na podstawie art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081 z późń. zm.) i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256) zawiadamiam, że w dniu dzisiejszym zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora AKROPOL POZNAŃ 6 Sp. z o. o., ul. Niepodległości 11B, 62-030 Luboń zastępowanego przez Pana Jacka Roszyka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków wielorodzinnych na działkach o nr ewid. 101/1, 101/6, 101/8, 101/3, 101/7, 101/2, 101/9, 101/10, 101/5 i 101/4, obręb Koninko, gm. Kórnik.

Wszelkich informacji dotyczących ww. sprawy udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku, Plac Niepodległości 42, 62-035 Kórnik. 

Otrzymują:

 1. AKROPOL POZNAŃ 6 Sp. z o. o., ul. Niepodległości 11B, 62-030 Luboń,
 2. Pan Pana Jacek Roszyk,
 3. Miasto i Gmina Kórnik - Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej,
 4. Tablica ogłoszeń Sołectwa Koninko

Pani Sołtys Monika Kijak, ul. Poranek 2, 62-023 Koninko

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 10 (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081z późń. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 60 z późń. zm.), niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, a także w gablotach informacyjnych sołectwa Koninko oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej  Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pod adresem https://bip.kornik.pl/kornikm/

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 roku, str. 1) zwanego dalej "ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych", informuję, że:
a) Administratorem danych jest Miasto i Gmina Kórnik reprezentowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z siedzibą: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, 62-035 Kórnik, Plac Niepodległości 1.
b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez nr telefonu - 61 8170-411 wew. 672, adres poczty elektronicznej:  abi@umig.kornik.pl  lub pisemnie na adres siedziby Urzędu wskazany pod lit. a.
c) Dane osobowe będą przetwarzane w celu lub są niezbędne dla:
- realizacji zadań ustawowych na podstawie ustawy o samorządzie  gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Ordynacja podatkowa i innych przepisów prawa niezbędnych do realizacji zadań ustawowych;
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
d) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych oraz w celach archiwalnych na zasadach określonych według obowiązującej instrukcji kancelaryjnej.
e) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia praw.
f) Podanie danych osobowych może być obligatoryjne na mocy przepisu prawa, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować odmową podjęcia współpracy przez Administratora.
g) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania określonych powyżej lub zgodnie z  wymogami wynikającymi z przepisów prawa.  Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również podmiotom i osobom na ich prawnie uzasadnione żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Sprawę prowadzi: Krzysztof Ratajczak, Tel.  61 8170411 wew. 671

 

WB1-OSR.6220.18.2020

Kórnik, dnia 3 lutego 2020 roku

WB1-OSR.6220.18.2020

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu  postępowania

 

Na podstawie art. 73 ust. 1 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081 z późń. zm.) i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) zawiadamiam, że w dniu dzisiejszym zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gospodarstwa Rolnego Toboła Paweł zastępowanego przez Usługi Geologiczne Maja Sroczyńska, ul. Mickiewicza 30 L.U. 2, 60-836 Poznań w sprawie wydaniadecyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego  pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody 13,5 m3/h na działce ewidencyjnej nr 127, obręb Prusinowo, gmina Kórnik.

Wszelkich informacji dotyczących ww. sprawy udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku, Plac Niepodległości 42, 62-035 Kórnik.

 

Otrzymują:

 1. Gospodarstwo Rolne Toboła Paweł,
 2. Usługi Geologiczne Maja Sroczyńska, ul. Mickiewicza 30 L.U. 2, 60-836 Poznań
 3. Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań,
 4. a/a

 

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 10 (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081z późń. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 60 z późń. zm.), niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, a także w gablotach informacyjnych sołectwa Dachowa oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej  Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pod adresem https://bip.kornik.pl/kornikm/

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 roku, str. 1) zwanego dalej ,,ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych?, informuję, że:
a) Administratorem danych jest Miasto i Gmina Kórnik reprezentowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z siedzibą: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, 62-035 Kórnik, Plac Niepodległości 1.
b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez nr telefonu - 61 8170-411 wew. 672, adres poczty elektronicznej:  abi@umig.kornik.pl  lub pisemnie na adres siedziby Urzędu wskazany pod lit. a.
c) Dane osobowe będą przetwarzane w celu lub są niezbędne dla:
-  realizacji zadań ustawowych na podstawie ustawy o samorządzie  gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Ordynacja podatkowa i innych przepisów prawa niezbędnych do realizacji zadań ustawowych;
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
d) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych oraz w celach archiwalnych na zasadach określonych według obowiązującej instrukcji kancelaryjnej.
e) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia praw.
f) Podanie danych osobowych może być obligatoryjne na mocy przepisu prawa, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować odmową podjęcia współpracy przez Administratora.
g) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania określonych powyżej lub zgodnie z  wymogami wynikającymi z przepisów prawa.  Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również podmiotom i osobom na ich prawnie uzasadnione żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

 

WB1-OSR.6220.27.2019; WB1-OSR.6220.16.2020

Kórnik, dnia 28 lutego 2020 roku.

WB1-OSR.6220.27.2019
WB1-OSR.6220.16.2020 

Z A W I A D O M I E N I E

 

            Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U z 2020 roku, poz. 256) zawiadamiam, że zostały zebrane dokumenty i uzgodnienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koninko, jedn. ewid. 302109_5, obręb 0013 Koninko, dz. nr ewid. 49/8, gmina Kórnik.

            W związku z powyższym jest możliwość zapoznania się z dokumentami w ww. sprawie i złożenia ewentualnych uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. 

            Wgląd do dokumentów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 61 8170411 wew. 671 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku, Plac Niepodległości 42.

Otrzymują:

 1. "P.P.H.U. MIKSTOL" Mikołaj Powidzki, ul. Woźnicka 5, 60-168 Poznań,
 2. Pan Piotr Kruszyński,
 3. Miasto i Gmina Kórnik - Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej U. M. i G,
 4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-762 Poznań,
 5. Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie", ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań,
 6. Pani Zdzisława Zakrzewska,
 7. a/a 

Sprawę prowadzi:
Krzysztof Ratajczak
Tel.  61 8170411 wew. 671

 

WB1-OSR.6220.10.2020

Kórnik, dnia 9 stycznia 2020 r.

WB1-OSR.6220.10.2020

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu  postępowania

Na podstawie art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081 z późń. zm.) i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 2096 z późń. zm.) zawiadamiam, że w dniu dzisiejszym zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Państwa Anety i Rafała Fołtynowiczów zastępowanych przez Pana Marka Cegłowskiego z firmy GEOEKO, ul. Solskiego 33, 60-184 Poznań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach o nr ewid. 136, 137, 138, 139/2, 139/3, 139/4 i 139/6 w miejscowości Borówiec, gm. Kórnik.

Wszelkich informacji dotyczących ww. sprawy udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku, Plac Niepodległości 42, 62-035 Kórnik.

Otrzymują:

 1. Państwo Aneta i Rafał Fołtynowicz,
 2. Pan Marek Cegłowski z firmy GEOEKO, ul. Solskiego 33, 60-184 Poznań,
 3. Miasto i Gmina Kórnik - Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej,
 4. Pani Agnieszka  Plucińska  Sołtys wsi Borówiec, 

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 10 (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081z późń. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 60 z późń. zm.), niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, a także w gablotach informacyjnych sołectwa Dachowa oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej  Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pod adresem https://bip.kornik.pl/kornikm/

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 roku, str. 1) zwanego dalej "Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych", informuję, że:

a) Administratorem danych jest Miasto i Gmina Kórnik reprezentowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z siedzibą: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, 62-035 Kórnik, Plac Niepodległości 1.
b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez nr telefonu ? 61 8170-411 wew. 672, adres poczty elektronicznej:  abi@umig.kornik.pl  lub pisemnie na adres siedziby Urzędu wskazany pod lit. a.
c) Dane osobowe będą przetwarzane w celu lub są niezbędne dla:
-  realizacji zadań ustawowych na podstawie ustawy o samorządzie  gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Ordynacja podatkowa i innych przepisów prawa niezbędnych do realizacji zadań ustawowych;
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
d) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych oraz w celach archiwalnych na zasadach określonych według obowiązującej instrukcji kancelaryjnej.
e) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia praw.
f) Podanie danych osobowych może być obligatoryjne na mocy przepisu prawa, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować odmową podjęcia współpracy przez Administratora.
g) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania określonych powyżej lub zgodnie z  wymogami wynikającymi z przepisów prawa.  Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również podmiotom i osobom na ich prawnie uzasadnione żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Sprawę prowadzi: Krzysztof Ratajczak, Tel.  61 8170411 wew. 671


  

Kórnik, dnia 9 stycznia 2020 r.

WB1-OSR.6220.10.2020 

Pani
Pani Agnieszka  Plucińska
Sołtys wsi Borówiec
ul. Rekreacyjna 30
62-023 Borówiec

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późń. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późń. zm.), uprzejmie proszę o wywieszenie załączonego zawiadomienia, w sposób zwyczajowo przyjęty na okres 14 dni.

Zgodnie z art. 57 § 1 kpa termin liczy się od dnia następnego po dniu, w którym obwieszczenie zostało wywieszone.

Po upływie ww. terminu proszę o niezwłoczny zwrot obwieszczenia z potwierdzeniem faktu publicznego ogłoszenia do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.

 

Otrzymują:

1.  Adresat
2. a/a

 Sprawę prowadzi:

Krzysztof Ratajczak
Tel. (61) 8 170 411 wew. 671

 

 

 

 

WB1-OSR.6220.9.2020

Kórnik, dnia 9 stycznia 2020 r.

WB1-OSR.6220.9.2020

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu  postępowania

Na podstawie art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081 z późń. zm.) i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 2096 z późń. zm.) zawiadamiam, że w dniu dzisiejszym zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Państwa Bożeny i Roberta Batorów zastępowanych przez Pana Marka Cegłowskiego z firmy GEOEKO, ul. Solskiego 33, 60-184 Poznań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach o nr ewid. 128, 131 i 132 w miejscowości Borówiec, gm. Kórnik.

Wszelkich informacji dotyczących ww. sprawy udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku, Plac Niepodległości 42, 62-035 Kórnik.

Otrzymują:

 1. Państwo Bożena i Robert Bator,
 2. Pan Marek Cegłowski z firmy GEOEKO, ul. Solskiego 33, 60-184 Poznań,
 3. Miasto i Gmina Kórnik - Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej,
 4. Pani Agnieszka  Plucińska  Sołtys wsi Borówiec, 

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 10 (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081z późń. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 60 z późń. zm.), niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, a także w gablotach informacyjnych sołectwa Dachowa oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej  Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pod adresem https://bip.kornik.pl/kornikm/

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 roku, str. 1) zwanego dalej "Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych", informuję, że:

a) Administratorem danych jest Miasto i Gmina Kórnik reprezentowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z siedzibą: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, 62-035 Kórnik, Plac Niepodległości 1.
b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez nr telefonu - 61 8170-411 wew. 672, adres poczty elektronicznej:  abi@umig.kornik.pl  lub pisemnie na adres siedziby Urzędu wskazany pod lit. a.
c) Dane osobowe będą przetwarzane w celu lub są niezbędne dla:
-  realizacji zadań ustawowych na podstawie ustawy o samorządzie  gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Ordynacja podatkowa i innych przepisów prawa niezbędnych do realizacji zadań ustawowych;
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
d) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych oraz w celach archiwalnych na zasadach określonych według obowiązującej instrukcji kancelaryjnej.
e) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia praw.
f) Podanie danych osobowych może być obligatoryjne na mocy przepisu prawa, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować odmową podjęcia współpracy przez Administratora.
g) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania określonych powyżej lub zgodnie z  wymogami wynikającymi z przepisów prawa.  Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również podmiotom i osobom na ich prawnie uzasadnione żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Sprawę prowadzi: Krzysztof Ratajczak, Tel.  61 8170411 wew. 671


 

Kórnik, dnia 16 grudnia 2019 r.

WB1-OSR.6220.59.2019

Pani
Pani Agnieszka  Plucińska
Sołtys wsi Borówiec
ul. Rekreacyjna 30
62-023 Borówiec

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późń. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późń. zm.), uprzejmie proszę o wywieszenie załączonego zawiadomienia, w sposób zwyczajowo przyjęty na okres 14 dni.

Zgodnie z art. 57 § 1 kpa termin liczy się od dnia następnego po dniu, w którym obwieszczenie zostało wywieszone.

Po upływie ww. terminu proszę o niezwłoczny zwrot obwieszczenia z potwierdzeniem faktu publicznego ogłoszenia do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.

Otrzymują:

1.  Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi:
Krzysztof Ratajczak
Tel. (61) 8 170 411 wew. 671

WB1-OSR.6344.1.2020

Kórnik, dnia 28 stycznia 2020 r.

WB1-OSR.6344.1.2020 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Zawiadamia się, że na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu "OAZA" w Kórniku w sprawie umieszczenia kąpieliska zlokalizowanego przy Jeziorze Kórnickim w Kórniku w wykazie kąpielisk znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Kórnik:

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

podaje do publicznej wiadomości 

Projekt uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik

w sprawie określenia sezonu kąpielowego

oraz wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2020 r. 

Projekt  uchwały podaje się do publicznej wiadomości na okres nie krótszy niż 21 dni. Z treścią wyżej wymienionego projektu uchwały można zapoznać się w dniach od 3 do 24 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w Kórniku, pl. Niepodległości 42.

Projekt powyższej uchwały podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik

- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu pod adresem www.bip.kornik.pl

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu uchwały należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik lub pocztą elektroniczną na adres kornik@kornik.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w terminie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

Sprawę prowadzi:
Magdalena Andryszak
Tel. (61) 8 170 411 wew. 696

 


 

PROJEKT

 Uchwała nr /   / 2020

Rady Miasta i Gminy Kórnik

z dnia ... kwietnia 2020 r. 

w sprawie: określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2268 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Kórnik uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się sezon kąpielowy na terenie Miasta i Gminy Kórnik obejmujący okres od dnia 25 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.

§ 2. Określa się wykaz kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2020 r., który obejmuje jedno strzeżone kąpielisko na terenie Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu "OAZA - BŁONIE" na Jeziorze Kórnickim w Kórniku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady

Miasta i Gminy Kórnik

  

Adam Lewandowski

  

Sporządziła:
Magdalena Andryszak

 


 

PROJEKT

Uzasadnienie

do uchwały nr /   / 2020

Rady Miasta i Gminy Kórnik

  z dnia ... kwietnia 2020 r. 

w sprawie: określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2020 r.

Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu "OAZA" w dniu 30 grudnia 2019 r. wystąpiło do Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z wnioskiem o umieszczenie kąpieliska zlokalizowanego przy Jeziorze Kórnickim w Kórniku w wykazie kąpielisk w 2020 r. znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Kórnik.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.), rada gminy określa w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, corocznie do dnia 20 maja sezon kąpielowy, który obejmuje okres między 1 czerwca a 30 września oraz wykaz kąpielisk na terenie gminy.  

Organizator kąpieliska do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy, w którym kąpielisko ma być otwarte, przekazuje wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na którym planuje utworzyć kąpielisko zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy Prawo wodne.

Stosownie do treści art. 37 ust. 10 ww. ustawy projekt stosownej uchwały został podany do publicznej wiadomości na okres od 3 do 24 lutego 2020 r. Dodatkowo określono formę, miejsce i termin składania uwag oraz propozycji zmian do tego projektu uchwały.

Projekt uchwały w myśl art. 37 ust. 12 ww. ustawy został przekazany do zaopiniowania Wodom Polskim, właścicielowi wód, Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Poznaniu. Projekt ten został przez te organy zaopiniowany pozytywnie.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

 

Przemysław Pacholski