logo
logo bip

WB1-OSR.6220.50.2019

 Kórnik, dnia 24 września 2019 r.

WB1-OSR.6220.50.2019

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 73 ust. 1 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081 z późń. zm.) i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 60) zawiadamiam, że w dniu dzisiejszym zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora TEFRA HOUSE SP. z o. o., Sp. k. ul. Starołęcka 57 D, 61-361 Poznań  zastępowanej przez Panią Iwonę Sławek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla domków jednorodzinnych na działkach o nr ewid. 329/1 i 329/31 obręb Kamionki, gm. Kórnik.

Wszelkich informacji dotyczących ww. sprawy udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku, Plac Niepodległości 42, 62-035 Kórnik.

Otrzymują:

 1. TEFRA HOUSE SP. z o. o., Sp. k. ul. Starołęcka 57 D, 61-361 Poznań,
 2.  Pani Iwona Sławek,
 3. Miasto i Gmina Kórnik ? Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej.

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 20 (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081z późń. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 60), niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, a także w gablotach informacyjnych sołectwa Kamionki oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej  Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pod adresem https://bip.kornik.pl/kornikm/

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 roku, str. 1) zwanego dalej "Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych", informuję, że:

a) Administratorem danych jest Miasto i Gmina Kórnik reprezentowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z siedzibą: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, 62-035 Kórnik, Plac Niepodległości 1.

b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez nr telefonu ? 61 8170-411 wew. 672, adres poczty elektronicznej:  abi@umig.kornik.pl  lub pisemnie na adres siedziby Urzędu wskazany pod lit. a.

c) Dane osobowe będą przetwarzane w celu lub są niezbędne dla:

- realizacji zadań ustawowych na podstawie ustawy o samorządzie  gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy    

   Ordynacja podatkowa i innych przepisów prawa niezbędnych do realizacji zadań ustawowych;

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

d) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych oraz w celach archiwalnych na zasadach określonych według obowiązującej instrukcji kancelaryjnej.

e) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia praw.

f) Podanie danych osobowych może być obligatoryjne na mocy przepisu prawa, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować odmową podjęcia współpracy przez Administratora.

g) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania określonych powyżej lub zgodnie z  wymogami wynikającymi z przepisów prawa.  Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również podmiotom i osobom na ich prawnie uzasadnione żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Sprawę prowadzi: Krzysztof Ratajczak, Tel.  61 8170411 wew. 671

 

WB1-OSR.6220.27.2019

 Kórnik, dnia 8 października 2019 r.

WB1-OSR.6220.27.2019

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późń. zm.)

podaje się do publicznej wiadomości

informację o złożeniu w dniu 9 września 2019 r. przez inwestora: P.P.H.U. MIKSTOL Mikołaj Powidzki, ul. Woźnicka 5, 60-168 Poznań zastępowanego przez upoważnionego pełnomocnika Pana Piotra Kruszyńskiego raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji polegającej na budowie stacji paliw płynnych wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koninko, jedn. ewid. 302109_5, obręb 0013 Koninko, dz. nr ewid. 49/8, gmina Kórnik.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik, zaś organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwym do dokonania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu.
Z dokumentacją sprawy obejmującą wniosek, raport, oraz inne dokumenty niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia, można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 42, 62-035 Kórnik w godz. 8:00 - 15:00.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w siedzibie urzędu w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail; kornik@komik.pl, w terminie 21 dni, licząc od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Uwagi lub wnioski po upływie wyżej podanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Obwieszczenie niniejsze zamieszcza się:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,
2. Strona Internetowa www.komik.pl,
3. aa

WB1-OSR.6220.3.2019

 Kórnik, dnia 26 kwietnia 2019 r.

WB1-OSR.6220.3.2019

 

                                                    D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 71 ust. 1 i  2 pkt 2 i  art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz  z art. 84 ust 1 i 2 i art. 85 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku inwestora AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, zastępowanego przez Panią Dominikę Grunt z firmy SWECO CONSULTING Sp. z o. o., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, kanałów tłocznych oraz przepompowniami ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Biernatki oraz przebudową sieci wodociągowej w ul. Jarzębinowej w Biernatkach

 

s t w i e r d z a m

 

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazuję na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

 1. Wycinkę drzew i krzewów przeprowadzić od 1 września do końca lutego, tj. poza okresem lęgowym ptaków. Dopuszcza się odstępstwo od powyższego w przypadku udokumentowania przez nadzór przyrodniczy braku miejsc lęgowych ptaków lub uzyskania stosownego odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych zwierząt.
 2. Przeprowadzić nasadzenia rekompensacyjne w liczbie 1:1 za każde wycięte drzewo o obwodzie poniżej 100 cm oraz w stosunku 1:2 za każde wycięte drzewo o obwodzie powyżej 100 cm.
 3. Do sadzenia zastosować prawidłowo wyprodukowany materiał szkółkarski drzew: prawidłowo uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz proporcjonalnej bryle korzeniowej drzew rodzimych gatunków liściastych. Zapewnić im pielęgnację i regularne podlewanie.
 4. Miejsca składowania materiałów budowlanych oraz postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew.
 5. Na etapie prowadzenia prac ziemnych minimum raz dziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić
  w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.
 6. Zachowane drzewa znajdujące się w strefie robót budowlanych zabezpieczyć przed mechanicznymi uszkodzeniami, a ich odsłonięte systemy korzeniowe zabezpieczyć przed przesuszeniem i przemarznięciem. Pnie drzew zabezpieczyć poprzez ich wygrodzenie trwałym ogrodzeniem na czas prowadzenia prac lub w przypadku braku takiej możliwości przez wykonanie osłony z desek z zastosowaniem pomiędzy skrajnią pnia, a deską dodatkowego materiału amortyzującego (np. elastyczna rura PCV, styropian, otulina z pianki poliuretanowej).
 7. Na etapie realizacji przedsięwzięcia miejsca postoju ciężkiego sprzętu (maszyn i środków transportu) oraz składowania materiałów budowlanych  zabezpieczyć przed ewentualnym przedostawaniem się substancji niebezpiecznych (ropopochodnych) do gruntu i wody.
 8. Zaplecze budowy wyposażyć w stanowisko z sorbentem służącym do likwidacji powstałych wycieków i wylewów substancji ropopochodnych.
 9. W przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.

 

U z a s a d n i e n i e

 

W dniu 27 grudnia 2018 r. do Urzędu Miasta i Gminy Kórnik wpłynął wniosek inwestora AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, zastępowanego przez Panią Dominikę Grunt z firmy SWECO CONSULTING Sp. z o. o., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, kanałów tłocznych oraz przepompowniami ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Biernatki oraz przebudową sieci wodociągowej w ul. Jarzębinowej w Biernatkach.  

Do wniosku załączone zostały następujące dokumenty: karta informacyjna przedsięwzięcia, poświadczone przez właściwy organ kopie map ewidencyjnych oraz wypis z ewidencji gruntów, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie. 

Na podstawie art. 73 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081)  oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 60) Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zawiadomił wnioskodawcę oraz strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (zawiadomienie WB1-OSR.6220.3.2019 z dnia 27 grudnia 2018 r.).

            Zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ? O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) §  3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) realizacja powyższej inwestycji zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ustala się zgodnie z art. 64 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ? O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i dyrektora państwowego gospodarstwa wodnego wody polskie.  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, opinią z dnia 7 marca 2019 r., znak WOO-IV.4240.41.2019.KL.5 postanowił wyrazić opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, kanałów tłoczonych oraz przepompowniami ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Biernatki oraz przebudową sieci wodociągowej w ulicy Jarzębinowej w Biernatkach, gmina Kórnik, planowanego do realizacji na działkach o numerach ewid.: 15, 18/4, 18/5, 40/3, 41/1, 41/9, 41/8, 284/19, 360/27, 56/2, 21/7, 21/10, 56/7, 56/12, 56/18, 63/1, 111, 42/3, 197/1, 359, 351/1, 98, 61, 56/13, 344/9, 63/3, 64, 123/1, 122, 119, 118, 360/9, 360/7, 360/5, 361, 360/26, 40/2 obręb Biernatki, gmina Kórnik, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1)      Wycinkę drzew i krzewów przeprowadzić od 1 września do końca lutego, tj. poza okresem lęgowym ptaków. Dopuszcza się odstępstwo od powyższego w przypadku udokumentowania przez nadzór przyrodniczy braku miejsc lęgowych ptaków lub uzyskania stosownego odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku
do chronionych zwierząt.

2)      Przeprowadzić nasadzenia rekompensacyjne w liczbie 1:1 za każde wycięte drzewo o obwodzie poniżej 100 cm oraz w stosunku 1:2 za każde wycięte drzewo o obwodzie powyżej 100 cm.

3)      Do sadzenia zastosować prawidłowo wyprodukowany materiał szkółkarski drzew: prawidłowo uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz proporcjonalnej bryle korzeniowej drzew rodzimych gatunków liściastych. Zapewnić im pielęgnację i regularne podlewanie.

4)      Miejsca składowania materiałów budowlanych oraz postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew.

5)      Na etapie prowadzenia prac ziemnych minimum raz dziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.

6)      Zachowane drzewa znajdujące się w strefie robót budowlanych zabezpieczyć przed mechanicznymi uszkodzeniami, a ich odsłonięte systemy korzeniowe zabezpieczyć przed przesuszeniem i przemarznięciem. Pnie drzew zabezpieczyć poprzez ich wygrodzenie trwałym ogrodzeniem na czas prowadzenia prac lub w przypadku braku takiej możliwości przez wykonanie osłony z desek z zastosowaniem pomiędzy skrajnią pnia, a deską dodatkowego materiału amortyzującego (np. elastyczna rura PCV, styropian, otulina z pianki poliuretanowej).

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią z dnia 28 stycznia 2019 r.
znak NS-52/2-13/19 nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i odstąpił od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

            Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu  opinią z dnia 23 stycznia 2019 r. znak PO.ZZŚ.4.435.23.1.2018.JNG nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1)      na etapie realizacji przedsięwzięcia miejsca postoju ciężkiego sprzętu (maszyn i środków transportu) oraz składowania materiałów budowlanych  zabezpieczyć przed ewentualnym przedostawaniem się substancji niebezpiecznych (ropopochodnych) do gruntu i wody;

2)      zaplecze budowy wyposażyć w stanowisko z sorbentem służącym do likwidacji powstałych wycieków i wylewów substancji ropopochodnych;

3)      w przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.

            Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeanalizowano: skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z realizacją inwestycji, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną emisję i uciążliwości związane z eksploatacją, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

            Po przeanalizowaniu stanowisk regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, a także dyrektora państwowego gospodarstwa wodnego wody polskie oraz informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia i po uwzględnieniu uwarunkowań zawartych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. ? o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081)   w szczególności:

 Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia:

-      planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, kanałów tłoczonych oraz przepompowniami ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Biernatki oraz przebudową sieci wodociągowej w ulicy Jarzębinowej w Biernatkach w gminie Kórnik. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia wnioskodawca planuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 250 mm w ulicy Głównej, Laskowej, Wiatrakowej, Rekreacyjnej, w ulicy bocznej od Rekreacyjnej oraz w ulicy Jarzębinowej o łącznej długości około 3200 m. Rurociągi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 200 mm i łącznej długości około 800 m zostaną wykonane w drogach bocznych od ulicy Głównej i ulicy Rekreacyjnej. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się również wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicach rurociągów 90 mm, 110 mm i 125 mm o łącznej długości około 1200 m. Ponadto zostaną wykonane 3 przepompownie ścieków;

-      planowana kanalizacja sanitarna ma charakter inwestycji liniowej. Głębokość posadowienia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wynosi około 2,0 m ? 7,0 m p.p.t., natomiast rurociągu tłocznego około 1,5 m ? 3,0 m p.p.t. z ewentualnym lokalnym przegłębieniem wynikającym z kolizji z istniejącym uzbrojeniem. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej wykonana zostanie metodą wykopu otwartego za wyjątkiem miejsc przejść pod przeszkodami terenowymi bądź też wymogami gestorów dróg. Wówczas rurociągi będą wykonywane metodami bezwykopowymi (metoda przewiertu/przecisku) z wykorzystaniem rur przeciskowych bądź układanych w rurach ochronnych. Wnioskodawca przewiduje, że kanały tłoczne zostaną wykonane
z materiału PE, PP, GRP bądź żeliwa, natomiast grawitacyjne z rur PVC, rur kamionkowych lub żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym. Wnioskodawca wskazał, że ze względu na kolizję z projektowaną przepompownią PB1 konieczna jest przebudowa istniejącego odcinka sieci wodociągowej o średnicy 150 mm na sieć wodociągową o średnicy 180 mm. Długość odcinka objętego przebudową wyniesie około 40 m. Sieć wodociągowa na przebudowanym odcinku zasilana jest ze stacji uzdatniania wody SUW Dębiec;

-      tereny przewidziane pod projektowane sieci kanalizacyjne stanowią pasy drogowe oraz tereny pól uprawnych oraz pastwisk. Ścieki ujmowane z terenu objętego inwestycją kierowane będą istniejącymi systemami kanalizacyjnymi do istniejącej oczyszczalni ścieków w Borówcu. Ścieki bytowe powstałe w ramach tymczasowego zaplecza socjalnego dla pracowników będą gromadzone w bezodpływowych zbiornikach, tj. przenośnych sanitariatach, które następnie będą opróżniane przez podmiot zewnętrzny posiadający uprawnienia do odbioru nieczystości płynnych;

-      do momentu wybudowania sieci wodociągowej, budynki mieszkalne będą zaopatrywane za pomocą wody pochodzącej z indywidualnych ujęć wody pitnej ze studni wierconych do głębokości maksymalnie 30 m. Powstające ścieki bytowe, do czasu budowy sieci kanalizacji sanitarnej, będą odprowadzane do zbiorników bezodpływowych
i wywożone do oczyszczalni ścieków za pomocą wozów asenizacyjnych. Na terenie osiedla nie przewiduje się powstawania ścieków przemysłowych. Wody opadowe
i roztopowe rozprowadzane będą powierzchniowo po terenach zieleni przedmiotowego osiedla;

-      odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś stwierdzono, że wytwarzane
w związku z funkcjonowaniem osiedla odpady komunalne będą selektywnie gromadzone
w odpowiednich pojemnikach, w specjalnie wyznaczonych do tego celu miejscach. Odbiór i wywóz odpadów zostanie zorganizowany na ogólnych zasadach poprzez zawarcie umowy z podmiotem zarządzającym odpadami na tym terenie.

 2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczenia się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:         

-      odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. d ustawy ooś stwierdzono, że na etapie realizacji przedsięwzięcia może nastąpić niewielka emisja substancji do powietrza (faza prowadzenia prac budowlanych). Będzie ona związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych. Ponadto źródłem emisji substancji do powietrza będą procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Z uwagi jednak na fakt, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych, należy je uznać za pomijalne. Ze względu na skalę i charakter przedsięwzięcia oraz stosowaną technologię (szczelne kanały układane w wykopie) nie przewiduje się jej wpływu na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania;

-      mając na uwadze art. 63 ust. 1 pkt 3 lit a oraz c ustawy ooś stwierdzono, że nie wystąpi również negatywne oddziaływanie na środowisko ze strony przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu. Chwilowe niekorzystne oddziaływanie hałasu na środowisko może wystąpić jedynie w fazie realizacji. Będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe, odwracalne i ustąpi po zakończeniu robót budowlanych. Z uwagi na rodzaj oraz charakter planowanego zamierzenia inwestycyjnego (uzbrojenia podziemne) na etapie jej eksploatacji nie będzie następowała ponadnormatywna emisja hałasu do środowiska;

-      mając na uwadze zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś ustalono, że w wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia przewiduje się powstawanie typowych odpadów budowlanych i zmieszanych odpadów komunalnych (powstające głównie w wyniku bytności pracowników na omawianym terenie). Powstające na etapie budowy odpady będą gromadzone selektywnie, głównie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w obszarze tymczasowego zaplecza budowy, a następnie zostaną przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania, zgodnie
z przepisami szczegółowymi. Wnioskodawca wskazał, że zabezpieczenie odpadów w czasie magazynowania oraz transportu będzie zapewniane również przez wykorzystywanie plandek w celu uniemożliwienia rozprzestrzeniania się odpadów poza środki transportu, w tym ich wysypywaniu;

-      uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś stwierdzono, iż w związku z charakterem i lokalizacją przedsięwzięcia w fazie jej eksploatacji nie przewiduje się istotnych powiązań z innymi przedsięwzięciami ani kumulowania się oddziaływań planowanego przedsięwzięcia i innych przedsięwzięć;

-      uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na bioróżnorodność;

-      z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. W ramach rozwiązań chroniących środowisko przewidziano zastosowanie materiałów gwarantujących szczelność, co będzie stanowiło zabezpieczenie zarówno przed możliwością wystąpienia eksfiltracji ścieków do gruntu, jak również infiltracji wody gruntowej do kanałów. Ponadto przedsięwzięcie, ze względu na swój charakter nie wpłynie znacząco na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne, w tym uzbrojenia podziemne oraz zastosowane materiały ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu;

-      uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na bioróżnorodność.

  3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2:

-      po terenie osiedla w ciągu 8 godzin pory dnia po terenie osiedla poruszać się będzie 90 pojazdów osobowych. W ciągu jednej najmniej korzystnej godziny w porze nocnej
po terenie poruszać się będzie 10 pojazdów osobowych. Mając na uwadze rodzaj planowanej zabudowy oraz sąsiedztwo zabudowy o podobnym charakterze, nie przewiduje się ponadnormatywnej emisji hałasu do środowiska. Chwilowe niekorzystne oddziaływanie przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu może wystąpić w fazie budowy. Będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe i odwracalne. Zatem biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś należy stwierdzić, iż na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112);

-      odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś stwierdzono, że na etapie prac budowlanych emisja substancji do powietrza będzie związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych oraz przemieszczaniem mas ziemnych. Źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Jednakże z uwagi na fakt, iż emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na jakość powietrza. Zgodnie z treścią k.i.p. Wnioskodawca planuje system grzewczy oparty na paliwach niskoemisyjnych, to jest każdy budynek będzie wyposażony w indywidualny kocioł na gaz o mocy do 24 kW, lub też przewiduje się wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem energii słonecznej. Źródłem emisji substancji do powietrza będzie spalanie paliw w silnikach pojazdów mieszkańców planowanego osiedla mieszkaniowego poruszających się po terenie inwestycji. Uwzględniając przyjęte założenia, planowane przedsięwzięcie nie będzie stanowiło zagrożenia dla jakości powietrza;

-      w kontekście art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i, j ustawy ooś, uwzględniając rozwiązania techniczne przedsięwzięcia, w tym planowane rozwiązania organizacyjne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na etapie realizacji przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania. Odwodnienie wykopów będzie wiązało
się z okresowym obniżeniem zwierciadła wód gruntowych i ustanie po realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Wnioskodawca wskazał, że odwodnienie wykopów będzie realizowane metodą powierzchniową poprzez wykonanie drenażu w dnie wykopu dla gruntów nieprzepuszczalnych oraz obniżenie  zwierciadła wody za pomocą systemu igłofiltrów w gruntach przepuszczalnych. W każdym przypadku odpompowana z wykopu woda zostanie sklarowana w tymczasowym odstojniku stanowiącym wyposażenie zestawu pompowego i odprowadzona do zlokalizowanych w pobliżu rowów melioracyjnych po uzyskaniu zgody ich gestora. Uwzględniając zapisy karty. stwierdzono, że przedmiotowy teren nie jest zlokalizowany na obszarach wodno-błotnych, strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wybrzeży i środowiska morskiego, górskich oraz leśnych Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej nie występują cieki naturalne, planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o znaczeniu historycznym, kulturowym oraz archeologicznym, nie będzie zlokalizowane na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. i stwierdzono, że teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się na obszarze przylegającym do Jeziora Bnińskiego.

-      biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany
jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu w gminie Kórnik, który obecnie nie ma obowiązujących zakazów, a najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Średzkiej Strugi PLH300057, oddalony o 5,4 km oraz specjalny obszar ochrony siedlisk Rogalińska Dolina Warty PLH300012 i obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Rogalińska PLB300017, oddalone o 7,6 km od przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w istniejących pasach drogowych, na gruntach ornych i pastwiskach. Realizacja przedsięwzięcia będzie związana z wycinką maksymalnie 226 drzew, głównie z gatunków sosna zwyczajna, topola i śliwa mirabelka o obwodach do 189 cm. Ponadto do wycinki przeznaczono
58 m2 krzewów. Zgodnie z treścią złożonej dokumentacji na drzewach przeznaczonych do wycinki nie stwierdzono obecności dziupli, gniazd ptaków, chronionych gatunków porostów, mchów ani próchnowisk owadów. Celem ochrony ewentualnych ptaków lęgowych wnioskodawca przewiduje przeprowadzenie wycinki drzew i krzewów poza okresem lęgowym ptaków, który w Wielkopolsce przypada przeciętnie od 1 marca do 31 sierpnia, co podtrzymano w nałożonych w niniejszej opinii warunkach. W razie konieczności wycinki w okresie lęgowym ptaków, dopuszczono jej przeprowadzenie pod warunkiem niestwierdzenia przez nadzór miejsc lęgowych ptaków lub uzyskania stosownego odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych zwierząt;

 -     odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k  ustawy ooś, według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych planowana inwestycja znajduje się w granicach
o kodzie PLGW600060, dla której ocena stanu ilościowego jest dobra, stanu chemicznego dobra, natomiast ocenę ryzyka określono jako niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Ponadto  przedsięwzięcie  będzie realizowane na obszarze Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o kodzie  PLRW6000251857489 Głuszynka. JCWP to ciek łączący jeziora, posiada status naturalnej części wód, o aktualnie złym stanie. Ponadto jest określona jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla JCWP jest dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Dla JCWP PLRW6000251857489 ze względu na brak możliwości technicznych przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego. W zlewni JCWP występuje presja rolnicza. W programie działań zaplanowano wszystkie możliwe działania mające na celu ograniczenie tej presji, tak aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. Inwestycja jest planowana w pobliżu JCWP Jezioro Bnińskie o kodzie PLLW10148, które posiada status silnie zmienionej części wód. Aktualny stan jeziora jest zły; określono również zagrożenie ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry;

-      wnioskodawca przewiduje przeprowadzenie nasadzeń rekompensacyjnych za drzewa na wycinkę, których wymagana jest decyzja w zależności od ich wartości przyrodniczej: w stosunku 1:1 za każde wycięte drzewo o obwodzie poniżej 100 cm oraz w stosunku 1:2 za każde wycięte drzewo o obwodzie powyżej 100 cm, co w przypadku maksymalnej wycinki  daje nasadzenia rekompensacyjne w liczbie 265 sztuk drzew. Powyższe znalazło odzwierciedlenie w nałożonych w niniejszej opinii warunkach. Mając na uwadze efektywność wykonania nasadzeń zastępczych, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego nasadzenia drzew przydrożnych powinny spełniać podstawowe wymogi jakościowe dla dorosłego materiału szkółkarskiego (zależnie od gatunku/odmiany), w tym: pokrój roślin typowy dla gatunku, korona właściwie wyprowadzona: jeden wyraźny przewodnik, pień prosty i silny, bryła korzeniowa ? proporcjonalnie uformowana w stosunku do części nadziemnej. Nowo posadzone drzewa winny być zabezpieczone przed przewróceniem, np. poprzez przywiązanie do palików i do czasu ukorzenienia się w nowym miejscu (3 lata) drzewom należy zapewnić regularne podlewanie oraz nawożenie. W celu ochrony zwierząt na etapie prowadzenia robót ziemnych nałożono warunek regularnych kontroli wykopów i uwalniania uwięzionych w nich zwierząt. Ponadto nałożono warunek zabezpieczenia odsłoniętych systemów korzeniowych drzew przed przemarznięciem i przesuszeniem oraz warunek wyznaczenia miejsc składowania materiałów budowlanych oraz miejsca postoju ciężkiego sprzętu poza obrysem rzutu koron drzew. Aby zapewnić ochronę pni drzew przed przypadkowym uszkodzeniem przez ciężki sprzęt w opinii nałożono warunek odpowiedniego zabezpieczenia pni drzew nie przeznaczonych do wycinki.

-      pnie zostaną zabezpieczone przez oszalowanie deskami, aby na całej długości przylegały do pni drzew, a także przewiduje się zabezpieczenie pni drzew matami ze słomy. Powyżej opisane sposoby zabezpieczenia pni drzew nie są polecane przez praktyków. Kamil Witkoś-Gnach i Piotr Tyszko-Cmielowiec (?Drzewa w krajobrazie. Podręcznik praktyka?. Fundacja EkoRozwoju. Wrocław, 2014 r., s. 233) wskazują iż, cyt.: ?Szalowanie pnia deskami nie jest sposobem zabezpieczenia drzewa (?). Te polecane w starej literaturze działania nie są skuteczne. W gruncie rzeczy są one raczej wizualnymi zabiegami?. Najwłaściwszym sposobem zabezpieczenia drzewa jest jego wygrodzenie trwałym ogrodzeniem na czas prowadzenia prac. W ostateczności można użyć desek z zastosowaniem pomiędzy skrajnią pnia a deską dodatkowego materiału amortyzującego (np. elastycznej rury PCV, styropianu, otuliny z pianki poliuretanowej) co wskazano
w warunkach niniejszej opinii. Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia w terenie przekształconym antropogenicznie oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w opinii warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na  obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie  wpłynie na krajobraz, korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

-      zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko;

-      zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko;

-      uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1 pkt lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż realizacja inwestycji nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych;

-      z uwagi na zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy ooś, należy uznać, że inwestycja nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i nie będzie powodowała transgenicznego oddziaływania.

-      biorąc pod uwagę rodzaj przedmiotowego przedsięwzięcia i jego lokalizację w otoczeniu gruntów użytkowanych rolniczo i terenów o podobnym charakterze oraz rodzaj emisji do środowiska związanych z eksploatacją przedsięwzięcia w odniesieniu do zapisów art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś, nie przewiduje się znaczących powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami.

 Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2019 r. znak WB1-OSR.6220.3.2019 odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  przedmiotowej  inwestycji.

Pismem z dnia 4 kwietnia 2019 r. znak WB1-OSR.6220.3.2019 Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadomił strony postępowania, że zostały zebrane dokumenty i uzgodnienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowej dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, kanałów tłocznych oraz przepompowniami ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Biernatki oraz przebudową sieci wodociągowej w ul. Jarzębinowej w Biernatkach oraz, że jest możliwość zapoznania się z dokumentami w ww. sprawie i złożenia ewentualnych uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

W przedmiotowym terminie nie wpłynęły uwagi i wnioski w stosunku do przedmiotowej inwestycji.

            Z uwagi na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, postępowanie w przedmiotowej sprawie nie wymagało zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa.

            Biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, w szczególności rozwiązania chroniące środowisko na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji oraz opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, organ uznał, że planowane przedsięwzięcie nie wpłynie w znaczący negatywny sposób  na środowisko. Stwierdzono także, że po zrealizowaniu inwestycji przez inwestora warunków zawartych w przedłożonych  dokumentach, realizacja przedmiotowej inwestycji będzie zgodna z wymaganiami ochrony środowiska.

            Uwzględniając lokalizację inwestycji, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione, a w szczególności na gatunki, siedliska przyrodnicze lub siedliska gatunków roślin i zwierząt, dla którego ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszaru Natura 2000 lub powiązań z innymi obszarami.

W związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stwierdzono, że eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie związana z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii. Z uwagi na zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia  odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. b cyt. ustawy stwierdzono, że inwestycja nie będzie powodowała transgranicznego oddziaływania.

            Ponieważ w toku postępowania nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405)  w niniejszej decyzji stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Biorąc pod uwagę powyższe należało postanowić jak w sentencji.

 P o u c z e n i e

 

1.  Od powyższej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu al. Niepodległości 16/18 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jako załącznik do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy OOŚ, może zostać złożona w terminie 6 lat od dnia, w którym stała się ona ostateczna,  z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b ust. OOŚ.

3. W przypadku etapowania inwestycji - gdy warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są nadal aktualne - istnieje możliwość wydłużenia ww. terminu do 10 lat. Zajęcie stanowiska w tym zakresie następuje w drodze postanowienia organu wydającego przedmiotową decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o które można się ubiegać po osiągnięciu przez decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach statusu decyzji ostatecznej i przed upływem terminu 6 lat, o którym mowa  w punkcie 2 pouczenia.

 

 Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia,

Karta Informacyjna  (dla inwestora).

 

Otrzymują:

 1. AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań,
 2. Pani Dominika Grunt z firmy SWECO CONSULTING Sp. z o. o.,
 3. ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań,
 4. Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań
 5. Miasto i Gmina Kórnik ? Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej,
 6. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,
 7. Tablica ogłoszeń Sołectwa Biernatki,
 8. Strona internetowa www.kornik.pl
 9. a/a

 

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 20 (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 60), niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, a także w gablotach informacyjnych sołectw: Biernatki  oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pod adresem www.kornik.pl

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

WB1-OSR.6220.3.2019

Kórnik, dnia 26 kwietnia 2019 r.

WB1-OSR.6220.3.2019

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik - na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2019 r. poz. 60) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) - ogłasza publicznie treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25 kwietnia 2019 r. znak WB1-OSR.6220.3.2019 z wniosku inwestora AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, zastępowanego przez Panią Dominikę Grunt z firmy SWECO CONSULTING Sp. z o. o., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, kanałów tłocznych oraz przepompowniami ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Biernatki oraz przebudową sieci wodociągowej w ul. Jarzębinowej w Biernatkach.

 

Otrzymują:

 1. AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań,
 2. Pani Dominika Grunt z firmy SWECO CONSULTING Sp. z o. o.,
 3. ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań,
 4. Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań
 5. Miasto i Gmina Kórnik - Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej,
 6. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,
 7. Tablica ogłoszeń Sołectwa Biernatki,
 8. Strona internetowa www.kornik.pl
 9. a/a

 Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 20 (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 60), niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, a także w gablotach informacyjnych sołectw: Biernatki  oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pod adresem www.kornik.pl

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

WB1-OSR.6220.3.2019

WB1-OSR.6220.3.2019

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik - na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2019 r.,  poz. 60) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) - ogłasza publicznie treść postanowienia z dnia 4 kwietnia 2019 r. znak WB1-OSR.6220.3.2019 o nie nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej  na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, kanałów tłocznych oraz przepompowniami ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Biernatki oraz przebudową sieci wodociągowej w ul. Jarzębinowej w Biernatkach.

 


 

Kórnik, dnia 4 kwietnia 2019 r.

WB1-OSR.6220.3.2019

 

 

P O S T A N O W I E N I E  

 

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 60)

p o s t a n a w i a m:

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, kanałów tłocznych oraz przepompowniami ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Biernatki oraz przebudową sieci wodociągowej w ul. Jarzębinowej w Biernatkach.

U z a s a d n i e n i e

 

            Zgodnie z art. 59 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) oraz § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) powyższa inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ustala się zgodnie z art. 64 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i dyrektora państwowego gospodarstwa wodnego wody polskie. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, opinią z dnia 7 marca 2019 r., znak WOO-IV.4240.41.2019.KL.5 postanowił wyrazić opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, kanałów tłoczonych oraz przepompowniami ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Biernatki oraz przebudową sieci wodociągowej w ulicy Jarzębinowej w Biernatkach, gmina Kórnik, planowanego do realizacji na działkach o numerach ewid.: 15, 18/4, 18/5, 40/3, 41/1, 41/9, 41/8, 284/19, 360/27, 56/2, 21/7, 21/10, 56/7, 56/12, 56/18, 63/1, 111, 42/3, 197/1, 359, 351/1, 98, 61, 56/13, 344/9, 63/3, 64, 123/1, 122, 119, 118, 360/9, 360/7, 360/5, 361, 360/26, 40/2 obręb Biernatki, gmina Kórnik, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazuję na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1)      Wycinkę drzew i krzewów przeprowadzić od 1 września do końca lutego, tj. poza okresem lęgowym ptaków. Dopuszcza się odstępstwo od powyższego w przypadku udokumentowania przez nadzór przyrodniczy braku miejsc lęgowych ptaków lub uzyskania stosownego odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych zwierząt.

2)      Przeprowadzić nasadzenia rekompensacyjne w liczbie 1:1 za każde wycięte drzewo o obwodzie poniżej 100 cm oraz w stosunku 1:2 za każde wycięte drzewo o obwodzie powyżej 100 cm.

3)      Do sadzenia zastosować prawidłowo wyprodukowany materiał szkółkarski drzew: prawidłowo uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz proporcjonalnej bryle korzeniowej drzew rodzimych gatunków liściastych. Zapewnić im pielęgnację i regularne podlewanie.

4)      Miejsca składowania materiałów budowlanych oraz postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew.

5)      Na etapie prowadzenia prac ziemnych minimum raz dziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.

6)      Zachowane drzewa znajdujące się w strefie robót budowlanych zabezpieczyć przed mechanicznymi uszkodzeniami, a ich odsłonięte systemy korzeniowe zabezpieczyć przed przesuszeniem i przemarznięciem. Pnie drzew zabezpieczyć poprzez ich wygrodzenie trwałym ogrodzeniem na czas prowadzenia prac lub w przypadku braku takiej możliwości przez wykonanie osłony z desek z zastosowaniem pomiędzy skrajnią pnia, a deską dodatkowego materiału amortyzującego (np. elastyczna rura PCV, styropian, otulina z pianki poliuretanowej).

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią z dnia 28 stycznia 2019 r. znak NS-52/2-13/19 nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i odstąpił od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  

            Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu  opinią z dnia 23 stycznia 2019 r. znak PO.ZZŚ.4.435.23.1.2018.JNG nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1)      na etapie realizacji przedsięwzięcia miejsca postoju ciężkiego sprzętu (maszyn i środków transportu) oraz składowania materiałów budowlanych  zabezpieczyć przed ewentualnym przedostawaniem się substancji niebezpiecznych (ropopochodnych) do gruntu i wody;

2)      zaplecze budowy wyposażyć w stanowisko z sorbentem służącym do likwidacji powstałych wycieków i wylewów substancji ropopochodnych;

3)      w przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.

 

            Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

            Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt. 3 lit. g ustawy ooś na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, kanałów tłoczonych oraz przepompowniami ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Biernatki oraz przebudową sieci wodociągowej w ulicy Jarzębinowej w Biernatkach w gminie Kórnik. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia wnioskodawca planuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 250 mm w ulicy Głównej, Laskowej, Wiatrakowej, Rekreacyjnej, w ulicy bocznej od Rekreacyjnej oraz w ulicy Jarzębinowej o łącznej długości około 3200 m. Rurociągi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 200 mm i łącznej długości około 800 m zostaną wykonane w drogach bocznych od ulicy Głównej i ulicy Rekreacyjnej. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się również wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicach rurociągów 90 mm, 110 mm i 125 mm o łącznej długości około 1200 m. Ponadto zostaną wykonane 3 przepompownie ścieków. Planowana kanalizacja sanitarna ma charakter inwestycji liniowej. Głębokość posadowienia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wynosi około 2,0 m - 7,0 m p.p.t., natomiast rurociągu tłocznego około 1,5 m - 3,0 m p.p.t. z ewentualnym lokalnym przegłębieniem wynikającym z kolizji z istniejącym uzbrojeniem. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej wykonana zostanie metodą wykopu otwartego za wyjątkiem miejsc przejść pod przeszkodami terenowymi bądź też wymogami gestorów dróg. Wówczas rurociągi będą wykonywane metodami bezwykopowymi (metoda przewiertu/przecisku) z wykorzystaniem rur przeciskowych bądź układanych w rurach ochronnych. Wnioskodawca przewiduje, że kanały tłoczne zostaną wykonane z materiału PE, PP, GRP bądź żeliwa, natomiast grawitacyjne z rur PVC, rur kamionkowych lub żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym. Wnioskodawca wskazał, że ze względu na kolizję z projektowaną przepompownią PB1 konieczna jest przebudowa istniejącego odcinka sieci wodociągowej o średnicy 150 mm na sieć wodociągową o średnicy 180 mm. Długość odcinka objętego przebudową wyniesie około 40 m. Sieć wodociągowa na przebudowanym odcinku zasilana jest ze stacji uzdatniania wody SUW Dębiec. W k.i.p. podano, że tereny przewidziane pod projektowane sieci kanalizacyjne stanowią pasy drogowe oraz tereny pól uprawnych oraz pastwisk. Ścieki ujmowane z terenu objętego inwestycją kierowane będą istniejącymi systemami kanalizacyjnymi do istniejącej oczyszczalni ścieków w Borówcu. Ścieki bytowe powstałe w ramach tymczasowego zaplecza socjalnego dla pracowników będą gromadzone w bezodpływowych zbiornikach, tj. przenośnych sanitariatach, które następnie będą opróżniane przez podmiot zewnętrzny posiadający uprawnienia do odbioru nieczystości płynnych.

            Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. d ustawy ooś stwierdzono, że na etapie realizacji przedsięwzięcia może nastąpić niewielka emisja substancji do powietrza (faza prowadzenia prac budowlanych). Będzie ona związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych. Ponadto źródłem emisji substancji do powietrza będą procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Z uwagi jednak na fakt, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych, należy je uznać za pomijalne. Ze względu na skalę i charakter przedsięwzięcia oraz stosowaną technologię (szczelne kanały układane w wykopie) nie przewiduje się jej wpływu na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania.

            Mając na uwadze art. 63 ust. 1 pkt 3 lit a oraz c ustawy ooś stwierdzono, że nie wystąpi również negatywne oddziaływanie na środowisko ze strony przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu. Chwilowe niekorzystne oddziaływanie hałasu na środowisko może wystąpić jedynie w fazie realizacji. Będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe, odwracalne i ustąpi po zakończeniu robót budowlanych. Z uwagi na rodzaj oraz charakter planowanego zamierzenia inwestycyjnego (uzbrojenia podziemne) na etapie jej eksploatacji nie będzie następowała ponadnormatywna emisja hałasu do środowiska.

            Mając na uwadze zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś ustalono, że w wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia przewiduje się powstawanie typowych odpadów budowlanych i zmieszanych odpadów komunalnych (powstające głównie w wyniku bytności pracowników na omawianym terenie). Powstające na etapie budowy odpady będą gromadzone selektywnie, głównie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w obszarze tymczasowego zaplecza budowy, a następnie zostaną przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Wnioskodawca wskazał, że zabezpieczenie odpadów w czasie magazynowania oraz transportu będzie zapewniane również przez wykorzystywanie plandek w celu uniemożliwienia rozprzestrzeniania się odpadów poza środki transportu, w tym ich wysypywaniu.

            Uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś stwierdzono, iż w związku z charakterem i lokalizacją przedsięwzięcia w fazie jej eksploatacji nie przewiduje się istotnych powiązań z innymi przedsięwzięciami ani kumulowania się oddziaływań planowanego przedsięwzięcia i innych przedsięwzięć.

            Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. W ramach rozwiązań chroniących środowisko przewidziano zastosowanie materiałów gwarantujących szczelność, co będzie stanowiło zabezpieczenie zarówno przed możliwością wystąpienia eksfiltracji ścieków do gruntu, jak również infiltracji wody gruntowej do kanałów.
Ponadto przedsięwzięcie, ze względu na swój charakter nie wpłynie znacząco na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne, w tym uzbrojenia podziemne oraz zastosowane materiały ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu.

            Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na bioróżnorodność.

            W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i, j ustawy ooś, uwzględniając rozwiązania techniczne przedsięwzięcia, w tym planowane rozwiązania organizacyjne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na etapie realizacji przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania. Odwodnienie wykopów będzie wiązało się z okresowym obniżeniem zwierciadła wód gruntowych i ustanie po realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Wnioskodawca wskazał, że odwodnienie wykopów będzie realizowane metodą powierzchniową poprzez wykonanie drenażu w dnie wykopu dla gruntów nieprzepuszczalnych oraz obniżenie  zwierciadła wody za pomocą systemu igłofiltrów w gruntach przepuszczalnych. W każdym przypadku odpompowana z wykopu woda zostanie sklarowana w tymczasowym odstojniku stanowiącym wyposażenie zestawu pompowego i odprowadzona do zlokalizowanych w pobliżu rowów melioracyjnych po uzyskaniu zgody ich gestora. Uwzględniając zapisy k.i.p. stwierdzono, że przedmiotowy teren nie jest zlokalizowany na obszarach wodno-błotnych, strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wybrzeży i środowiska morskiego, górskich oraz leśnych Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej nie występują cieki naturalne. Z k.i.p. wynika, że przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o znaczeniu historycznym, kulturowym oraz archeologicznym, nie będzie zlokalizowane na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. i stwierdzono, że teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się na obszarze przylegającym do Jeziora Bnińskiego.

            Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k  ustawy ooś, według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych planowana inwestycja znajduje się w granicach o kodzie PLGW600060, dla której ocena stanu ilościowego jest dobra, stanu chemicznego dobra, natomiast ocenę ryzyka określono jako niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Ponadto  przedsięwzięcie  będzie realizowane na obszarze Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o kodzie  PLRW6000251857489 Głuszynka. JCWP to ciek łączący jeziora, posiada status naturalnej części wód, o aktualnie złym stanie. Ponadto jest określona jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla JCWP jest dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Dla JCWP PLRW6000251857489 ze względu na brak możliwości technicznych przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego. W zlewni JCWP występuje presja rolnicza. W programie działań zaplanowano wszystkie możliwe działania mające na celu ograniczenie tej presji, tak aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. Inwestycja jest planowana w pobliżu JCWP Jezioro Bnińskie o kodzie PLLW10148, które posiada status silnie zmienionej części wód. Aktualny stan jeziora jest zły; określono również zagrożenie ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

            Biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu w gminie Kórnik, który obecnie nie ma obowiązujących zakazów, a najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Średzkiej Strugi PLH300057, oddalony o 5,4 km oraz specjalny obszar ochrony siedlisk Rogalińska Dolina Warty PLH300012 i obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Rogalińska PLB300017, oddalone o 7,6 km od przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w istniejących pasach drogowych, na gruntach ornych i pastwiskach. Realizacja przedsięwzięcia będzie związana z wycinką maksymalnie 226 drzew, głównie z gatunków sosna zwyczajna, topola i śliwa mirabelka o obwodach do 189 cm. Ponadto do wycinki przeznaczono 58 m2 krzewów. Zgodnie z treścią złożonej dokumentacji na drzewach przeznaczonych do wycinki nie stwierdzono obecności dziupli, gniazd ptaków, chronionych gatunków porostów, mchów ani próchnowisk owadów. Celem ochrony ewentualnych ptaków lęgowych wnioskodawca przewiduje przeprowadzenie wycinki drzew i krzewów poza okresem lęgowym ptaków, który w Wielkopolsce przypada przeciętnie od 1 marca do 31 sierpnia, co podtrzymano w nałożonych w niniejszej opinii warunkach. W razie konieczności wycinki w okresie lęgowym ptaków, dopuszczono jej przeprowadzenie pod warunkiem niestwierdzenia przez nadzór miejsc lęgowych ptaków lub uzyskania stosownego odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych zwierząt. Wnioskodawca przewiduje przeprowadzenie nasadzeń rekompensacyjnych za drzewa na wycinkę, których wymagana jest decyzja w zależności od ich wartości przyrodniczej: w stosunku 1:1 za każde wycięte drzewo o obwodzie poniżej 100 cm oraz w stosunku 1:2 za każde wycięte drzewo o obwodzie powyżej 100 cm, co w przypadku maksymalnej wycinki  daje nasadzenia rekompensacyjne w liczbie 265 sztuk drzew. Powyższe znalazło odzwierciedlenie w nałożonych w niniejszej opinii warunkach. Mając na uwadze efektywność wykonania nasadzeń zastępczych, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego nasadzenia drzew przydrożnych powinny spełniać podstawowe wymogi jakościowe dla dorosłego materiału szkółkarskiego (zależnie od gatunku/odmiany), w tym: pokrój roślin typowy dla gatunku, korona właściwie wyprowadzona: jeden wyraźny przewodnik, pień prosty i silny, bryła korzeniowa - proporcjonalnie uformowana w stosunku do części nadziemnej. Nowo posadzone drzewa winny być zabezpieczone przed przewróceniem, np. poprzez przywiązanie do palików i do czasu ukorzenienia się w nowym miejscu (3 lata) drzewom należy zapewnić regularne podlewanie oraz nawożenie. W celu ochrony zwierząt na etapie prowadzenia robót ziemnych nałożono warunek regularnych kontroli wykopów i uwalniania uwięzionych w nich zwierząt. Ponadto nałożono warunek zabezpieczenia odsłoniętych systemów korzeniowych drzew przed przemarznięciem i przesuszeniem oraz warunek wyznaczenia miejsc składowania materiałów budowlanych oraz miejsca postoju ciężkiego sprzętu poza obrysem rzutu koron drzew. Aby zapewnić ochronę pni drzew przed przypadkowym uszkodzeniem przez ciężki sprzęt w opinii nałożono warunek odpowiedniego zabezpieczenia pni drzew nie przeznaczonych do wycinki. W karcie wskazano, że pnie zostaną zabezpieczone przez oszalowanie deskami, aby na całej długości przylegały do pni drzew, a także przewiduje się zabezpieczenie pni drzew matami ze słomy. Powyżej opisane sposoby zabezpieczenia pni drzew nie są polecane przez praktyków. Kamil Witkoś-Gnach i Piotr Tyszko-Cmielowiec ("Drzewa w krajobrazie. Podręcznik praktyka". Fundacja EkoRozwoju. Wrocław, 2014 r., s. 233) wskazują iż, cyt.: "Szalowanie pnia deskami nie jest sposobem zabezpieczenia drzewa (...). Te polecane w starej literaturze działania nie są skuteczne. W gruncie rzeczy są one raczej wizualnymi zabiegami". Najwłaściwszym sposobem zabezpieczenia drzewa jest jego wygrodzenie trwałym ogrodzeniem na czas prowadzenia prac. W ostateczności można użyć desek z zastosowaniem pomiędzy skrajnią pnia a deską dodatkowego materiału amortyzującego (np. elastycznej rury PCV, styropianu, otuliny z pianki poliuretanowej) co wskazano w warunkach niniejszej opinii. Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia w terenie przekształconym antropogenicznie oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w opinii warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na  obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie  wpłynie na krajobraz, korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

            Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

            Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w opinii tut. Organu  dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

P o u c z e n i e

   

            Na powyższe postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

 

Otrzymują:

 1. AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań,
 2. Pani Dominika Grunt z firmy SWECO CONSULTING Sp. z o. o., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań,
 3. Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań
 4. Miasto i Gmina Kórnik - Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej,
 5. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,
 6. Tablica ogłoszeń Sołectwa Biernatki,
 7. Strona internetowa www.kornik.pl
 8. a/a

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 20 (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), niniejsze postanowienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, a także w gablotach informacyjnych sołectw: Biernatki  oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pod adresem www.kornik.pl

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Sprawę prowadzi:
Krzysztof Ratajczak               
Tel.  61 8170411 wew. 671 

WB1-OSR.6220.8.2019

Kórnik, dnia 6 marca 2019 r.

WB1-OSR.6220.8.2019

 

P O S T A N O W I E N I E  

 Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)

p o s t a n a w i a m:

 nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie gazociągu DN500 Śrem ? Poznań w rejonie miejscowościCzmoń na działkach o nr ewid. 512/11, 512/6 i 511/7, obręb Czmoń,  gmina Kórnik.

 U z a s a d n i e n i e

            Zgodnie z art. 59 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081)oraz § 3 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) powyższa inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ustala się zgodnie z art. 64 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ? O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i dyrektora państwowego gospodarstwa wodnego wody polskie. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, opinią z dnia 4 marca 2019 r.  r., znak WOO-IV.4240.177.2019.AK.1 postanowił wyrazić opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie gazociągu DN500 Śrem ? Poznań w rejonie miejscowościCzmoń na działkach o nr ewid. 512/11, 512/6 i 511/7, obręb Czmoń,  gmina Kórnik, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazuję na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków
i wymagań:

1)      Prace budowlano-montażowe prowadzić w pasie o szerokości maksymalnie 5 - 15 m wydzielonym wzdłuż przebiegu gazociągu.

2)      Zebrany humus odkładać na odrębną pryzmę i zabezpieczyć przed zmieszaniem sięz innymi gruntami, a po zakończeniu prac budowlano-montażowych rozplantować na terenie przedsięwzięcia, przywracając ten teren do użytkowania zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem.

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią z dnia 28 lutego 2019 r. znak NS-52/2-44/19 nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i odstąpił od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

            Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu  opinią z dnia 26 lutego 2019 r. znak PO.ZZŚ.4.435.85.1.2019.MDB nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

1)      na etapie realizacji przedsięwzięcia zaplecze techniczne, miejsca postoju dla maszyn budowlanych i sprzętu transportowego oraz magazynowania materiałów budowlanych  i odpadów należy zorganizować na terenie utwardzonym w miejscu uniemożliwiającym bezpośrednie przedostanie się substancji niebezpiecznych (ropopochodnych) do gruntu i wody;

2)      we wszystkich ww. miejscach oraz w miejscach bezpośrednich prac budowlanych należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjonalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;

3)      w przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód należy bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.  

            Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeanalizowano: skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z realizacją inwestycji, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną emisję i uciążliwości związane z eksploatacją, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

            Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy ooś na podstawie karty ustalono, że planowane przedsięwzięcie będzie polegać na przebudowie gazociągu DN500 Śrem - Poznań w rejonie miejscowości Czmoń, na działkach nr ewid.: 512/11, 512/6, 511/7 obręb Czmoń gmina Kórnik. Analiza dokumentacji wykazała, że na odcinku istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Śrem - Poznań stwierdzono zagłębienie przewodów poniżej normatywnego. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu prac mających na celu przywrócenie bezpiecznego i prawidłowego zagłębienia gazociągu oraz zmniejszenie stref kontrolowanych w celu umożliwienia przyszłego zainwestowania terenów przyległych. Dodatkowo przewiduje się usunięcie istniejących fittingów oraz króćca balonowego na gazociągu, które nie są potrzebne dla celów eksploatacyjnych. Na podstawie treści k.i.p. ustalono, że planowany do ułożenia odcinek gazociągu o długości ok. 180 m będzie wykonany z rur stalowych o średnicy nominalnej DN500. Po ułożeniu zostanie on poddany hydrostatycznej próbie ciśnieniowej wytrzymałości i szczelności. Roboty montażowe będą prowadzone na gazociągu czasowo wyłączonym z eksploatacji. Likwidacja powstałego wypłycenia gazociągu będzie obejmowała usunięcie starego odcinka gazociągu i ułożenie w jego miejscu nowego odcinka. Prace ziemne będą prowadzone na terenach rolniczych. Zgodnie z treścią dokumentacji przedmiotowy odcinek gazociągu zostanie ułożony w wykopie otwartym na podsypce, w obsypce piaskowej, a minimalne przykrycie gazociągu ułożonego w gruncie będzie wynosiło 1,2 m. Podczas realizacji przedsięwzięcia przewiduje się ustalenie pasa montażowego o szerokości maksymalnie 5 ? 15 m wzdłuż projektowanego gazociągu, w zależności od lokalnych warunków terenowych, co zostało uwzględnione w warunku wpisanym w niniejszej opinii. Pas montażowy wykorzystany zostanie do składowania urobku z wykopu, magazynowania odcinków rur oraz łuków, scalania odcinków rur, magazynowania piasku do wykonania obsypki układanych gazociągów, a także do komunikacji wszelkiego sprzętu wykorzystywanego przy budowie gazociągu. Wykopy pod gazociąg wykonywane będą przy użyciu sprzętu mechanicznego, a urobek z wykopu składowany będzie w odległości ok. 1 - 2 m od krawędzi wykopu. W przypadku przejścia przez tereny podmokłe gazociąg zostanie dociążony betonowymi obciążnikami siodłowymi zapobiegającymi wypieraniu go przez wody gruntowe. Trasa gazociągu oznaczona zostanie taśmą znacznikową. Gazociąg będzie chroniony przez system ochrony przeciwkorozyjnej, na który składać się będzie czynna ochrona przeciwkorozyjna (katodowa) działająca na całym gazociągu i bierna ochrona przed procesem korozyjnym ? izolacja. Humus zebrany
z warstwy wierzchniej odłożony zostanie na odrębną pryzmę i zabezpieczony przed zmieszaniem z innymi gruntami. Po zakończeniu budowy odłożona wcześniej warstwa humusu zostanie rozplantowana, a teren przywrócony do użytkowania zgodnie dotychczasowym przeznaczeniem. Rozwiązania te zostały wpisane jako warunki realizacji przedsięwzięcia w niniejszej opinii. Po zakończeniu prac nie wystąpi konieczność wprowadzenia ograniczeń w rolniczym użytkowaniu terenu w pasie montażowym.

            Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś stwierdzono, że na etapie realizacji przedsięwzięcia może nastąpić niewielka emisja substancji do powietrza (faza prowadzenia prac budowlanych). Będzie ona związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych. Ponadto, źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Z uwagi jednak na fakt, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych, należy je uznać za pomijalne. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie następowała emisja substancji do powietrza. Tłoczenie gazu projektowanym gazociągiem DN500 będzie procesem hermetycznym. Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a i c ustawy ooś ustalono, że niekorzystne oddziaływanie hałasu na środowisko, związane z realizacją przedsięwzięcia, będzie chwilowe, ograniczone do pory dnia, krótkotrwałe, odwracalne i ustąpi po zakończeniu robót budowlanych. Inwestycja na etapie eksploatacji nie będzie generować ścieków, które wymagałyby odpowiedniego zagospodarowania. Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś ustalono, że wytwarzane na etapie budowy odpady będą gromadzone selektywnie w przeznaczonych na ten cel kontenerach/pojemnikach, a następnie będą przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania. Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie związana z powstawaniem odpadów.

            Biorąc pod uwagę rodzaj, lokalizację i charakter przedmiotowego przedsięwzięcia, w odniesieniu do zapisów art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś, nie przewiduje się kumulowania oddziaływań oraz znaczących powiązań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami.

            Ze względu na skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. Na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych przewiduje się wykonanie odwodnienia wykopów, które zostanie przeprowadzone metodami powierzchniowymi lub wgłębnymi, w zależności od ilości i intensywności napływu wód do wykopów.  Na podstawie zgromadzonych materiałów ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco negatywnie zarówno na stan wód powierzchniowych, jak i podziemnych. W związku z powyższym
w odniesieniu do art.  63  ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, h, i, j  ustawy ooś  nie przewiduje się negatywnego wpływu przedsięwzięcia na obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych i obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód, a także na wody powierzchniowe. Ponadto, z k.i.p. nie wynika, aby przedsięwzięcie było położone na obszarach o znaczeniu historycznym, kulturowym oraz archeologicznym. Nie będzie także zlokalizowane na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, obszarach górskich i leśnych, a także na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. Nie przewiduje
się także przekroczenia standardów jakości środowiska na przedmiotowym obszarze w związku z realizacją przedsięwzięcia.

            Z uwagi na rodzaj i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Z uwagi na charakter i lokalizację przedsięwzięcia (w wykopie, pod ziemią) nie przewiduje się jego wpływu na postępujące zmiany klimatu.

            Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na bioróżnorodność. Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś na podstawie zgromadzonych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.). Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: specjalny obszar ochrony siedlisk Rogalińska Dolina Warty PLH300012 i obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Rogalińska PLB300017, oddalone o ok. 2 km od miejsca realizacji przedsięwzięcia. Analiza dokumentacji wykazała, że przedmiotowe przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane na gruncie ornym, a jego realizacja nie będzie się wiązać z wycinką drzew lub krzewów. Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na gruncie ornym oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na  obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie wywoła pośrednio lub bezpośrednio szkody, utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie  wpłynie na krajobraz, korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

            Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

            Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w opinii tut. Organu  dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 P o u c z e n i e

  

            Na powyższe postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 Otrzymują:

 1. OCEANIC Sp. z o. o., Sp. Komandytowa dawniej OCEANIC INVEST Sp. z o.o.,
  ul. Bukowska 237, 60-189 Poznań,
 2. Miasto i Gmina Kórnik - Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej U.M. i G.K.,
 3. Tablica Ogłoszeń Sołectwa Czmoń,
 4. Tablica Ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,
 5. www.kornik.pl
 6. a/a.

  Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 20 (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), niniejsze postanowienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, a także w gablocie informacyjnej sołectwa Czmoń, oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pod adresem www.kornik.pl

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Sprawę prowadzi:                                                                                                 

Krzysztof Ratajczak               

Tel.  61 8170411 wew. 671

 

WB1-OSR.6220.8.2019

Kórnik, dnia 6 marca 2019 r.

WB1-OSR.6220.8.2019

 

  Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamiam, że zostały zebrane dokumenty i uzgodnienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na przebudowie gazociągu DN500 Śrem - Poznań w rejonie miejscowości Czmoń gmina Kórnik.

W związku z powyższym jest możliwość zapoznania się z dokumentami w ww. sprawie i złożenia ewentualnych uwag i wniosków w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. 

Wgląd do dokumentów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 61 8170411 wew. 671 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pok. 201.

 Otrzymują:

 1. OCEANIC Sp. z o. o., Sp. Komandytowa dawniej OCEANIC INVEST Sp. z o.o.,
  ul. Bukowska 237, 60-189 Poznań,
 2. Miasto i Gmina Kórnik - Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej U.M. i G.K.,
 3. Tablica Ogłoszeń Sołectwa Czmoń,
 4. Tablica Ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,
 5. www.kornik.pl
 6. a/a.

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 20 (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, a także w gablocie informacyjnej sołectwa Czmoń, oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pod adresem www.kornik.pl

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Sprawę prowadzi:                                                                                                 

Krzysztof Ratajczak               

Tel.  61 8170411

 

WB1-OSR.6220.8.2019

Kórnik, dnia 1 lutego 2019 r.

WB1-OSR.6220.8.2019

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu  postępowania

 

Na podstawie art. 73 ust. 1 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamiam, że w dniu dzisiejszym zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek firmy OCEANIC Sp. z o. o., Sp. Komandytowa dawniej OCEANIC INVEST Sp. z o.o., ul. Bukowska 237, 60-189 Poznań  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie gazociągu DN500 Śrem - Poznań w rejonie miejscowości Czmoń  
gm. Kórnik.

Wszelkich informacji dotyczących ww. sprawy udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku, Plac Niepodległości 42, 62-035 Kórnik.

 

Otrzymują:

 1. OCEANIC Sp. z o. o., Sp. Komandytowa dawniej OCEANIC INVEST Sp. z o.o.,
  ul. Bukowska 237, 60-189 Poznań,
 2. Miasto i Gmina Kórnik - Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej U.M. i G.K.,
 3. Tablica Ogłoszeń Sołectwa Czmoń,
 4. Tablica Ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,
 5. www.kornik.pl
 6. a/a.

 

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 20 (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, a także w gablocie informacyjnej sołectwa Czmoń, oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pod adresem www.kornik.pl

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Sprawę prowadzi:                                                                                                 

Krzysztof Ratajczak               

Tel.  61 8170411 wew. 671

WB1-OSR.6341.33.2018

Kórnik, dnia 7 lutego 2019 r.

Nasz znak: WB1-OSR.6341.33.2018

   

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

Zawiadamia się, że na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268), w związku z wnioskiem Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu "OAZA" w Kórniku w sprawie umieszczenia kąpieliska zlokalizowanego przy Jeziorze Kórnickim w Kórniku w wykazie kąpielisk znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Kórnik:

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

podaje do publicznej wiadomości

 

Projekt uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik

w sprawie określenia sezonu kąpielowego

oraz wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2019 r.

 

Projekt  uchwały podaje się do publicznej wiadomości na okres nie krótszy niż 21 dni. Z treścią wyżej wymienionego projektu uchwały można zapoznać się w dniach od 7 do 28 lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w Kórniku, pl. Niepodległości 1.

Projekt powyższej uchwały podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik

- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu pod adresem www.bip.kornik.pl

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu uchwały należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik lub pocztą elektroniczną na adres kornik@kornik.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w terminie do dnia 28 lutego 2019 r.

 

Sprawę prowadzi:

Magdalena Andryszak

Tel. (61) 8 170 411 wew. 696


PROJEKT

 

Uchwała nr /   / 2019

Rady Miasta i Gminy Kórnik

z dnia.....kwietnia 2019 r.

 

w sprawie: określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy a  Kórnik w 2019 r.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zm.) oraz art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2268 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Kórnik uchwala, co następuje:

 § 1. Określa się sezon kąpielowy na terenie Miasta i Gminy Kórnik obejmujący okres od dnia 19 czerwca 2019 r. do dnia 1 września 2019 r.

 § 2. Określa się wykaz kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2019 r.,który obejmuje jedno strzeżone kąpielisko na terenie Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu ?OAZA - BŁONIE? na Jeziorze Kórnickim w Kórniku.

 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik.

 § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady

Miasta i Gminy Kórnik

Adam Lewandowski

 

Sporządziła:

Magdalena Andryszak


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PROJEKT

Uzasadnienie

do uchwały nr /   / 2019

Rady Miasta i Gminy Kórnik

z dnia  .....  kwietnia 2019 r.

 

w sprawie: określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2019 r.

Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu ?OAZA? w dniu 19 grudnia 2018 r. wystąpiło do Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z wnioskiem o umieszczenie kąpieliska zlokalizowanego przy Jeziorze Kórnickim w Kórniku w wykazie kąpielisk w 2019 r. znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Kórnik.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2268), rada gminy określa w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, corocznie do dnia 20 maja sezon kąpielowy, który obejmuje okres między 1 czerwca a 30 września oraz wykaz kąpielisk na terenie gminy.

Organizator kąpieliska do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy, w którym kąpielisko ma być otwarte, przekazuje wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na którym planuje utworzyć kąpielisko zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy Prawo wodne.

Stosownie do treści art. 37 ust. 10 ww. ustawy projekt  stosownej uchwały został podany do publicznej wiadomości na okres od 7 do 28 lutego 2019 r. Dodatkowo określono formę, miejsce i termin składania uwag oraz propozycji zmian do tego projektu uchwały.

Projekt uchwały w myśl art. 37 ust. 12 ww. ustawy został przekazany do zaopiniowania Wodom Polskim, właścicielowi wód, Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Poznaniu. Projekt ten został przez te organy zaopiniowany pozytywnie.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

 

 Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

 Przemysław Pacholski

 

WB1-OSR.6220.3.2019

Kórnik, dnia 27 grudnia 2018 r.

WB1-OSR.6220.3.2019

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik - na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 2096) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ? O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) ? ogłasza publicznie treść zawiadomienia o wszczęciu postępowania z dnia 27 grudnia 2018 r. znak WB1-OSR.6220.3.2019 z wniosku inwestora AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, zastępowanego przez Panią Dominikę Grunt z firmy SWECO CONSULTING Sp. z o. o., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, kanałów tłocznych oraz przepompowniami ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w miejscowości Biernatki oraz przebudową sieci wodociągowej w ul. Jarzębinowej
w Biernatkach.

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń:

 ........................, dnia ..........................

 

 Zdjęto z tablicy ogłoszeń:

 ........................, dnia ..............................

 

 

 

Kórnik, dnia 27 grudnia 2018 r.

WB1-OSR.6220.3.2019

 

 

 

                                      Z A W I A D O M I E N I E

                                    o wszczęciu  postępowania

 Na podstawie art. 73 ust. 1 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 2096) zawiadamiam, że w dniu dzisiejszym zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, zastępowanego przez Panią Dominikę Grunt z firmy SWECO CONSULTING Sp. z o. o., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, kanałów tłocznych oraz przepompowniami ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Biernatki oraz przebudową sieci wodociągowej w ul. Jarzębinowej w Biernatkach.

Wszelkich informacji dotyczących ww. sprawy udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Kórnik ,Plac Niepodległości 42.

 Otrzymują:

1.AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań,

2.Pani Dominika Grunt z firmy SWECO CONSULTING Sp. z o. o., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań,

3. Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań

4. Miasto i Gmina Kórnik ? Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej,

5.Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,

6.Tablica ogłoszeń Sołectwa Biernatki,

7.Strona internetowa www.kornik.pl

8. a/a

 

 Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 20 (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, a także w gablotach informacyjnych sołectw: Biernatki  oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pod adresem www.kornik.pl

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Sprawę prowadzi:                                                                                                 

Krzysztof Ratajczak               

Tel.  61 8170411 wew. 671

 

Kórnik, dnia 27 grudnia 2018 r.

WB1-OSR.6220.3.2019

 

wg rozdzielnika

Dotyczy: wniosku inwestora AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, zastępowanego przez Panią Dominikę Grunt z firmy SWECO CONSULTING Sp. z o. o., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, kanałów tłocznych oraz przepompowniami ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Biernatki oraz przebudową sieci wodociągowej w ul. Jarzębinowej w Biernatkach.

 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 2096) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) uprzejmie proszę o wywieszenie załączonego obwieszczenia, w sposób zwyczajowo przyjęty na okres 14 dni.

 Zgodnie z art. 57 § 1 kpa termin liczy się od dnia następnego po dniu, w którym obwieszczenie zostało wywieszone.

 Po upływie ww. terminu proszę o niezwłoczny zwrot obwieszczenia z potwierdzeniem faktu publicznego ogłoszenia do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 42.

 Rozdzielnik:

1.AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań,

2.Pani Dominika Grunt z firmy SWECO CONSULTING Sp. z o. o., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań,

3. Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań

4. Miasto i Gmina Kórnik - Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej,

5.Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,

6.Tablica ogłoszeń Sołectwa Biernatki,

7.Strona internetowa www.kornik.pl

8. a/a

  

Sprawę prowadzi:                                                                                                 

Krzysztof Ratajczak               

Tel.  61 8170411 wew. 671