logo
logo bip

Informacje o funduszu sołeckim

Działając na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. 2014, poz. 301 ze zm.)oraz uchwały Nr XLV / 512 / 2014 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki informuję, że dla sołectwa Kamionki Północne fundusz sołecki na rok 2019 wynosi 56 395,90 zł. 


Działając na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. 2014, poz. 301 ze zm.)oraz uchwały Nr XLV / 512 / 2014 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki informuję, że dla sołectwa Kamionki Przy Lesie fundusz sołecki na rok 2019 wynosi 56 395,90 zł.


Działając na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. 2014, poz. 301 ze zm.)oraz uchwały Nr XLV / 512 / 2014 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki informuję, że dla sołectwa Kamionki Stare fundusz sołecki na rok 2019 wynosi 56 395,90 zł.

WB1-OSR.6220.23.2017

Kórnik, dnia 19 stycznia 2018 r.

WB1-OSR.6220.23.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)

podaje się do publicznej wiadomości

informację o złożeniu w dniu 15 stycznia 2018 r. przez inwestora: Pana Rafała Kropacza, raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji dla inwestycji polegającej na budowie węzła betoniarskiego  wraz z silosami o wysokości do 12,67 m i budynek magazynowo -  usługowo ? produkcyjny z częścią biurową na części działki 276 położonej w Czołowie, gm. Kórnik.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik, zaś organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu i Dyrektor RZGW Wody Polskie w Poznaniu ul. Chlebowa 4/8 61-003 Poznań

Z dokumentacją sprawy obejmującą wniosek, raport, oraz inne dokumenty niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia, można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, pokój 201, w godz. 8:00 ? 15:00.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w siedzibie urzędu w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail; kornik@kornik.pl, w terminie 21 dni, licząc od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Uwagi lub wnioski po upływie wyżej podanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Obwieszczenie niniejsze zamieszcza się:

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,
  2. Strona Internetowa www.kornik.pl,
  3. aa

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Kórnik, dnia 18 stycznia 2018 r.

WB1-OSR.6341.1.2018 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 

Na podstawie art. 37 ust. 10, w związku z art. 37 ust. 2  ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.)  udostępnia się do wiadomości publicznej  na okres 21 dni tj. od 18 stycznia 2018 r. do 8 lutego 2018 r. projekt uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik w sprawie: określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Kórnik w 2018 roku.

Projekt powyższej uchwały podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:

1-      na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,

2-      na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu pod adresem www.bip.kornik.pl

Uwagi do projektu uchwały oraz propozycje jego zmiany należy składać w formie pisemnej w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, Kórnik, lub pocztą elektroniczną na adres kornik@kornik.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej  oraz adresu, w terminie do 8 lutego 2018 r. 

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Sprawę prowadzi:                                                                                                 

Krzysztof Ratajczak               

Tel.  61 8170411 wew. 671


 

PROJEKT

Uchwała nr /......./2018

Rady Miasta i Gminy Kórnik

z dnia ________2018 r.

w sprawie: określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232) oraz art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 i poz. 2232) Rada Miasta i Gminy Kórnik uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2018 r. obejmujący jedno kąpielisko strzeżone na terenie Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA  BŁONIE zlokalizowane na Jeziorze Kórnickim w Kórniku.    

§ 2. Ustala się sezon kąpielowy na terenie gminy Kórnik na okres od 15.06.2018 r. do 31.08.2018 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Adam Lewandowski

 

Sporządził: Krzysztof Ratajczak