logo
logo bip

WB1-OSR.604.100.2017

Kórnik, dnia 15 listopada 2017 r.

WB1-OSR.604.100.2017

 OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 

o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. 2017, poz. 1405), 

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik 

zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa przed przyjęciem dokumentu pn.: ?Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kórnik na lata 2017 ? 2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024?.0

Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. 2017, poz. 1405), organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 46, 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. 2017, poz. 1405), przystępując do opracowywania dokumentu wystąpiono o uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w  Poznaniu i Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu.

W związku z powyższym informuję o:

1. Możliwości zapoznania się z projektem dokumentu pn.: ?Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kórnik na lata 2017 ? 2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024? wraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Kórniku przy Placu Niepodległości 1, pokój 201 w godz. od 8:00 do 15:00.

Projekt Programu został umieszczony na stronie www.bip.kornik.pl.

2. Możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w Urzędzie Miasta i Gminy w Kórniku przy Placu Niepodległości 1, pokój 201, w godz. od 8:00 do 15:00, kornik@kornik.pl

3. Uwagi i wnioski rozpatrywane będą przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik przed przyjęciem przedmiotowego dokumentu. Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w obwieszczeniu pozostaną bez rozpatrzenia.

                                                                                   Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik     

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA  DLA MIASTA I GMINY KÓRNIK
NA LATA 2017-2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024 - pobierz

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY KÓRNIK NA LATA 2017-2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024 - pobierz

Zawiadomienie o badaniach geologicznych

Zawiadomienie o badaniach geologicznych - zawiadomienie 

Załącznik 1. 
Załącznik 2, 

Rozpoczęcie konsultacji społecznych dla dokumentu pn.: "Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kórnik na lata 2016 - 2019 z perspektywą na lata 2020 - 2023".

Kórnik, dnia 30 maja 2017 r.

WB1-OSR.604.58.2017

 

OBWIESZCZENIE

 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach

 strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. 2016, poz. 353 ze zm.),

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

 

zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa przed przyjęciem dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kórnik na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020 - 2023”.

 

Zgodnie z art. 54 ust. 2 z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2013, poz. 1235 ze zm.) organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

 

Zgodnie z art. 46, 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przystępując do opracowywania dokumentu wystąpiono o uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w  Poznaniu i Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu.

W związku z powyższym informuję o:

1. Możliwości zapoznania się z projektem dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kórnik na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020 - 2023” wraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Kórniku przy Placu Niepodległości 1, pokój 201 w godz. od 8:00 do 15:00.

Projekt Programu został umieszczony na stronie www.bip.kornik.pl.

2. Możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w Urzędzie Miasta i Gminy w Kórniku przy Placu Niepodległości 1, pokój 201, w godz. od 8:00 do 15:00, kornik@kornik.pl

3. Uwagi i wnioski rozpatrywane będą przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik przed przyjęciem przedmiotowego dokumentu. Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w obwieszczeniu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 

                                                                                   Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik                                                                

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu - SKO.OŚ.405.14.2017

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu - SKO.OŚ.405.14.2017 - pobierz

WB-OSR.6220.66.2016

W sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg wraz kanalizacją deszczową obejmującą ulice: Witosa, Mikołajczyka, Droździka, Wójkiewicza, Kanałową, Michałowskiego, ks. Szczepana Janasika, Ładną w miejscowości Kórnik, obręb Bnin w województwie wielkopolskim, powiecie poznańskim - pobierz

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu - pobierz

WB-OSR.6220.66.2016

Kórnik, dnia 21 marca 2017 r.

WB-OSR.6220.66.2016

 

 P O S T A N O W I E N I E 

 

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

 

p o s t a n a w i a m: 

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg wraz kanalizacją deszczową obejmującą ulice: Witosa, Mikołajczyka, Droździka, Wójkiewicza, Kanałową, Michałowskiego, ks. Szczepana Janasika, Ładną w miejscowości Kórnik, obręb Bnin w województwie wielkopolskim, powiecie poznańskim.  

 

Pobierz cały dokument  

Henkel Polska - kwalifikacja zakładu

Henkel Polska - kwalifikacja zakładu - pobeirz