logo
logo bip

OBWIESZCZENIE

Kórnik, dnia 12 grudnia 2016 r.

WB-OSR.6220.42.2016 

O B W I E S Z C Z E N I E 

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik - na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 23) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) – ogłasza publicznie treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12 grudnia 2016 r. znak WB-OSR.6220.42.2016 z wniosku inwestora KM Building Sp. z o.o. Sp. k., ul. Rodawska 15, 61-312 Poznań zastępowanego przez Pana Łukasza Małysza, ul. Poznańska 60, 62-035 Kórnik w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  zespołu 304 jednorodzinnych budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej wraz z drogami, miejscami postojowymi oraz 304 zbiornikami bezodpływowymi na nieczystości na działkach nr 299/4, 299/6, 300/4, 300/5, 300/8, 302/2, 302/3,  302/4, 302/5, 303/1, 303/2, 303/3, 303/4, 303/5, obręb Błażejewko, gmina Kórnik.

  

Otrzymują:

1.      KM Building Sp. z o. o. Sp. k., ul. Rodowska 15, 61-312 Poznań,

2.      Pan Łukasz Małysz, ul. Poznańska 60, 62-035 Kórnik,

3.      Marcopolo Development A. Zawadzki Sp. K., ul. Kilińskiego 26A, 63-100 Śrem

4.      Wspólnota Mieszkaniowa „Lawendowe Pola”  Błażejewo Os. Przylesie 152/7, 62-035 Błażejewo,

5.      Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,

6.      Tablica ogłoszeń Sołectwa Błażejewo,

7.      Strona internetowa www.kornik.pl

8.      a/a 

 

 

 

Kórnik, dnia 12 grudnia 2016 r.

WB-OSR.6220.42.2016

 

D E C Y Z J A

 

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 71 ust. 1 i  2 pkt 2 i  art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz  z art. 84 ust 1 i 2 i art. 85 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353)  oraz  art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) po rozpatrzeniu wniosku inwestora KM Building Sp. z o.o. Sp. k., ul. Rodawska 15, 61-312 Poznań zastępowanego przez Pana Łukasza Małysza, ul. Poznańska 60, 62-035 Kórnik w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  zespołu 304 jednorodzinnych budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej wraz z drogami, miejscami postojowymi oraz 304 zbiornikami bezodpływowymi na nieczystości na działkach nr 299/4, 299/6, 300/4, 300/5, 300/8, 302/2, 302/3,  302/4, 302/5, 303/1, 303/2, 303/3, 303/4, 303/5, obręb Błażejewko, gmina Kórnik.

                                                                                                          

 

s t w i e r d z a m

 

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na  środowisko.

 

U z a s a d n i e n i e

 

W dniu 20 lipca 2016 r. do Urzędu Miasta i Gminy Kórnik wpłynął wniosek inwestora KM Building Sp. z o.o. Sp. k., ul. Rodawska 15, 61-312 Poznań zastępowanego przez Pana Łukasza Małysza, ul. Poznańska 60, 62-035 Kórnik w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  zespołu 304 jednorodzinnych budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej wraz z drogami, miejscami postojowymi oraz 304 zbiornikami bezodpływowymi na nieczystości na działkach nr 299/4, 299/6, 300/4, 300/5, 300/8, 302/2, 302/3,  302/4, 302/5, 303/1, 303/2, 303/3, 303/4, 303/5, obręb Błażejewko, gmina Kórnik.

Do wniosku załączone zostały następujące dokumenty: karta informacyjna przedsięwzięcia, poświadczone przez właściwy organ kopie map ewidencyjnych oraz wypis z ewidencji gruntów, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie. 

Na podstawie art. 73 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353)
oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zawiadomił wnioskodawcę oraz strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach (zawiadomienie WB-OSR.6220.42.2016 z dnia
20 lipca 2016 r.).

            Zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oraz § 3 ust. 1 pkt 53  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) realizacja powyższej inwestycji zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ustala
się zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, opinią z dnia 26 sierpnia 2016 r. znak
WOO-IV.4240.1304.2016.KL.1 wyraził opinię, że dla ww. inwestycji nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią z dnia 24 sierpnia 2016 r. znak NS-52/2-168/16 nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i odstąpił od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

Po przeanalizowaniu stanowisk regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, a także informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz po uwzględnieniu uwarunkowań zawartych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)  w szczególności:

1.      Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia:

-    przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie 304 budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej wraz z drogami dojazdowymi oraz miejscami postojowymi. Każdy budynków będzie posiadał zbiornik na ścieki bytowe. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach o nr ewidencyjnych  299/4, 299/6, 300/4, 300/5, 300/8, 302/2, 302/3,  302/4, 302/5, 303/1, 303/2, 303/3, 303/4, 303/5, obręb Błażejewko, w gminie Kórnik. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia podano,
że powierzchnia zabudowy wyniesie łącznie 1,46 ha, natomiast łączna powierzchnia utwardzeń wyniesie ok. 2,10 ha. Wjazd na teren planowanego przedsięwzięcia zaplanowano z drogi  gminnej – ulicy Przylesie;

-    będzie to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, a części biurowo-socjalne umiejscowione zostaną na antresoli. Dla samochodów wjeżdżających i wyjeżdżających na teren obiektu przewiduje się budowę budynku wartowni. Wjazd główny planuje się od strony północnej tj. ul. Żernickiej. W ramach zadania planuje się także budowę zbiornika przeciwpożarowego, na potrzeby ewentualnej sytuacji awaryjnej. Zostanie on posadowiony na fundamentach, posiadać będą zadaszenie oraz połączenie z pompownią, która będzie zlokalizowana przy zbiorniku i będzie pracowała wyłącznie w razie ewentualnego pożaru. Dla pełnej dostępności komunikacyjnej obiektu planuje się budowę dróg wewnętrznych. Drogi te zapewniają dojazd do miejsc parkingowych oraz doków załadowczych;

-   łączna liczba miejsc postojowych wyniesie 456. Każdy budynek posiadać będzie dwufunkcyjny kocioł gazowy. Docelowo budynki zostaną wyposażone w przyłącza
do sieci gazowej i energetycznej; 

-   planowana inwestycja zlokalizowana będzie w sąsiedztwie terenów użytkowanych rolniczo, a także terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Głównymi źródłami hałasu, związanymi z funkcjonowaniem planowanej inwestycji w porze dziennej i nocnej, będą przejazdy samochodów osobowych poruszających się po terenie planowanego osiedla mieszkaniowego. Mając na uwadze powyższe, eksploatacja przedsięwzięcia, ze względu
na skalę i charakter planowanej inwestycji  nie będzie powodowała ponad normatywnej emisji hałasu do środowiska;

2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczenia się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

-    w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, c i d ustawy ooś uwzględniając lokalizację i charakter planowanego przedsięwzięcia oraz sposób prowadzenia prac związanych z budową osiedla mieszkaniowego stwierdzono, że  nie  będzie ono negatywnie oddziaływać  na obszary wodno-błotne i tereny o płytkim zaleganiu wód podziemnych, a także na strefy ochronne ujęć wód podziemnych;

- według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowana inwestycja znajduje się w granicach JCWPd o kodzie PLGW650073. Ocena jej stanu ilościowego: dobry, ocena stanu chemicznego: zły, ocena zagrożenia nieosiągnięcia dobrego stanu ilościowego: zagrożony. Ponadto, przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o kodzie PLRW6000251857489 – Głuszynka, o statusie: naturalna i ocenie ryzyka określonej jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę przedsięwzięcia, planowany sposób postępowania ze ściekami oraz wytwarzanymi odpadami, nie przewiduje jego negatywnego oddziaływania na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wód Podziemnych. W związku z powyższym należy uznać, że realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu
na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
;

-  zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko;

 -  w związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś stwierdzono,
że eksploatacja przedsięwzięcia nie jest związana z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii;

-   uwzględniając art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić,
iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie się wiązała z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych;

-  odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2  ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany
jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu w gminie Kórnik dla którego
nie ma obowiązujących zakazów.  Obszarem Natura 2000 położonym najbliżej inwestycji jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty: Rogalińska Dolina Warty PLH300012, oraz obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Rogalińska  PLB300017, oddalony o ok. 5 km od inwestycji. Na podstawie k.i.p. ustalono, że obecnie teren przewidziany pod inwestycję stanowi grunt orny;

3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2:

- źródłem emisji substancji do powietrza będzie spalanie paliw w silnikach pojazdów mieszkańców planowanego osiedla mieszkaniowego poruszających się po terenie inwestycji (emisja niezorganizowana) oraz spalanie paliwa w kotłowniach znajdujących się w każdym z budynków.  W związku z eksploatacją przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się ponadnormatywnej emisji substancji do powietrza. Na etapie prac budowlanych emisja substancji do powietrza będzie związana z powstawaniem pyłów,
w związku z prowadzeniem robót ziemnych oraz przemieszczaniem mas ziemnych. Źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Jednakże z uwagi na fakt, iż emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy  oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych stwierdza się, że planowane przedsięwzięcia nie będzie miało negatywnego wpływu
na jakość powietrza. Z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięcia oraz zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia
na postępujące zmiany klimatu na etapie jego realizacji, eksploatacji i likwidacji.

-   przedsięwzięcie będzie dostosowane do zmieniających się warunków klimatycznych
i możliwych zdarzeń ekstremalnych poprzez wyposażenia obiektów w źródła ciepła oraz urządzenia wentylacyjne. Ponadto budynki zostaną wykonane z materiałów zapewniających stabilność konstrukcji. Biorąc pod uwagę charakter i przedstawione rozwiązania techniczne, nie przewiduje się, aby wystąpiły problemy z adaptacją
do postępujących zmian klimatu. Uwzględniając rodzaj przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne i technologiczne, nie przewiduje się jego znaczącego wpływu na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia;

-   uwzględniając art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż realizacja inwestycji będzie wiązała się z wykorzystaniem zasobów naturalnych, tj. ze zużyciem wody na potrzeby mieszkańców planowanego osiedla. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że inwestor planuje pobór wody na ten cel z własnego ujęcia. Oszacowano, że zapotrzebowanie na wodę dla planowanej inwestycji wyniesie około 72960 m3/rok. Powstające ścieki bytowe będą gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych  okresowo wywożonych przez koncesjonowanego przewoźnika
do oczyszczalni ścieków;

- w przypadku realizacji poboru wód własnego ujęcia za pomocą urządzenia lub zespołu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h lub 1 m3/h (jeżeli  w odległości mniejszej niż 500 m znajduje się inne urządzenie lub zespół urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych o zdolności poboru nie mniejszej niż 1 m3/h) konieczne będzie uzyskanie przez inwestora decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach;

-   z uwagi na rodzaj planowanego przedsięwzięcia, na etapie jego realizacji 
i eksploatacji przewiduje się powstawanie typowych odpadów budowlanych oraz zmieszanych odpadów komunalnych będących wynikiem użytkowania planowanych budynków mieszkalnych. Odpady będą gromadzone selektywnie i odbierane przez odbiorców posiadających odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.
W związku z charakterem przedsięwzięcia na etapie jego eksploatacji nie będą powstawać ścieki przemysłowe. Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane w sposób niezorganizowany bezpośrednio do gruntu w granicach działek należących do osiedla;

 

W dniu 26 sierpnia 2016 r. do Urzędu Miasta i Gminy Kórnik wpłynął protest firmy Marcopolo Development A. Zawadzki Sp. K., ul. Kilińskiego 26A, 63-100 Śrem podnoszący m. in. niewłaściwy sposób powiadomienia stron postępowania, brak zgodności projektu w stosunku do zabudowy sąsiadującej, konieczność utworzenia zewnętrznej obsługi komunikacyjnej, intensywne obciążenie medialne (odbiór ścieków oraz wód deszczowych), usytuowanie miejsc postojowych, zwiększone  ilości pojazdów obsługujących  przedmiotową inwestycję, brak zaplanowanych miejsc rekreacji dla przyszłych mieszkańców, rozbudowa sieci dróg lokalnych.

Pismem z dnia 14 września 2016 r. znak WB-OSR.6220.42.2016 Burmistrz Miasta
i Gminy Kórnik  poinformował inwestora, że do tut. Urzędu wpłynął protest Zarządu Wspólnoty „Lawendowe Pola”, Błażejewo os. Przy Lesie (który w załączeniu przesyłam) wnoszący sprzeciw w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na  budowie  zespołu 304 jednorodzinnych budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej wraz z drogami, miejscami postojowymi oraz 304 zbiornikami bezodpływowymi na nieczystości na działkach nr 299/4, 299/6, 300/4, 300/5, 300/8, 302/2, 302/3,  302/4, 302/5, 303/1, 303/2, 303/3, 303/4, 303/5, obręb Błażejewko, gmina Kórnik oraz z prośbą o przeanalizowanie ww. protestu oraz o odniesienie
do zgłoszonych w nim uwag.  Jednocześnie zawiadomieniem z dnia 14 września 2016 r.  znak 

WB-OSR.6220.42.2016 Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 23) w związku z prowadzonym postępowaniem z wniosku inwestora KM Building Sp. z o.o. Sp. k., ul. Rodawska 15, 61-312 Poznań zastępowanego przez Pana Łukasza Małysza, ul. Poznańska 60, 62-035 Kórnik o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  zespołu 304 jednorodzinnych budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej wraz
z drogami, miejscami postojowymi oraz 304 zbiornikami bezodpływowymi na nieczystości na działkach nr 299/4, 299/6, 300/4, 300/5, 300/8, 302/2, 302/3,  302/4, 302/5, 303/1, 303/2, 303/3, 303/4, 303/5, obręb Błażejewko, gmina Kórnik postanowił wyznaczyć nowy termin załatwienia sprawy do dnia 30 października 2016 r. z uwagi na wezwanie wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień w sprawie złożonych przez strony postępowania Marcopolo Development A. Zawadzki Sp. K. oraz Wspólnoty Mieszkaniowej „Lawendowe Pola”, Błażejewo Os. Przylesie protestu.

Zawiadomieniem  z dnia 14 września 2016 r. znak WB-OSR.6220.42.2016 Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) powiadomił, że zostały zebrane dokumenty i uzgodnienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie  zespołu 304 jednorodzinnych budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej wraz z drogami, miejscami postojowymi oraz 304 zbiornikami bezodpływowymi na nieczystości na działkach nr 299/4, 299/6, 300/4, 300/5, 300/8, 302/2, 302/3,  302/4, 302/5, 303/1, 303/2, 303/3, 303/4, 303/5, obręb Błażejewko, gmina Kórnik oraz, że  jest możliwość zapoznania się z dokumentami w ww. sprawie i złożenia ewentualnych uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. 

            Pismem z dnia 5 października 2016 r.  inwestor KM Building Sp. z o.o., w związku
z wpłynięciem protestu stron postępowania:  Marcopolo Development A. Zawadzki Sp. K. oraz Wspólnoty Mieszkaniowej „Lawendowe Pola”, Błażejewo Os. Przylesie stwierdził 
po zapoznaniu się z jego treścią, że jest on pozbawiony podstaw prawnych i merytorycznych uzasadniając m. in., że decyzja środowiskowa nie określa i nie zajmuje się ocenianiem architektonicznych aspektów inwestycji, wody opadowe jak i ścieki zostają zagospodarowane na terenie inwestycyjnym.

            Pismem z dnia 14 października 2016 r. znak WB-OSR.6220.42.2016 Burmistrz Miasta
i Gminy Kórnik udzielił odpowiedzi stronom postępowania Marcopolo Development A. Zawadzki Sp. K. oraz Wspólnoty Mieszkaniowej „Lawendowe Pola”, Błażejewo Os. Przylesie o następującej treści: cyt. „W nawiązaniu do prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie  zespołu 304 jednorodzinnych budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej wraz z drogami, miejscami postojowymi oraz 304 zbiornikami bezodpływowymi na nieczystości na działkach nr 299/4, 299/6, 300/4, 300/5, 300/8, 302/2, 302/3,  302/4, 302/5, 303/1, 303/2, 303/3, 303/4, 303/5, obręb Błażejewko, gmina Kórnik oraz złożonymi przez Państwa pismami (protest
z dnia 24 sierpnia 2016 r. i wniosek z dnia 26 września 2016 r.) w załączeniu przesyłam odpowiedź inwestora na wskazane przez Państwa zagadnienia.

            Jednocześnie informuję, że podniesiona przez Państwa kwestia dot. sposobu informowania stron postępowania o toczącym się postępowaniu to informuję, że z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 20 (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23), niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, a także w gablocie informacyjnej sołectwa Błażejewo, oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pod adresem www.kornik.pl. Jednakże forma przedstawienia informacji o toczącym się postępowaniu na ogrodzeniu Państwa nieruchomości, było związane z faktem powiadomienia wszystkich stron postępowania najbliżej ich miejsca zamieszkania bez potrzeby sprawdzenia tablicy ogłoszeń sołectwa Błażejewo” k cyt.

            Pismem z dnia 26 października 2016 r. firma Marcopolo Development A. Zawadzki Sp. K. oraz pismem z dnia 27 października 2016 r.  Wspólnota Mieszkaniowa „Lawendowe Pola”, Błażejewo Os. Przylesie w odpowiedzi na zawiadomienie  z dnia 14 września 2016 r. informujące, że zostały zebrane dokumenty i uzgodnienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie  zespołu 304 jednorodzinnych budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej wraz z drogami, miejscami postojowymi oraz 304 zbiornikami bezodpływowymi na nieczystości na działkach nr 299/4, 299/6, 300/4, 300/5, 300/8, 302/2, 302/3,  302/4, 302/5, 303/1, 303/2, 303/3, 303/4, 303/5, obręb Błażejewko, gmina Kórnik  zwrócili się z żądaniem nałożenia na wnioskodawcę obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określili szczegółowy zakres co powinien on zawierać.  

Pismem z dnia 10 listopada 2016 r. znak WB-OSR.6220.42.2016 Burmistrz Miasta
i Gminy Kórnik poinformował inwestora, że do tut. Urzędu wpłynęły pisma Zarządu Wspólnoty „Lawendowe Pola”, Błażejewo os. Przy Lesie,   z prośbą o przeanalizowanie ich
i odniesienie się do zgłoszonych tam uwag. Jednocześnie zawiadomieniem z dnia 10 listopada 2016 r.  znak  WB-OSR.6220.42.2016 Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 23) w związku z prowadzonym postępowaniem z wniosku inwestora KM Building Sp. z o.o. Sp. k., ul. Rodawska 15, 61-312 Poznań zastępowanego przez Pana Łukasza Małysza, ul. Poznańska 60, 62-035 Kórnik o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  zespołu 304 jednorodzinnych budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej wraz
z drogami, miejscami postojowymi oraz 304 zbiornikami bezodpływowymi na nieczystości na działkach nr 299/4, 299/6, 300/4, 300/5, 300/8, 302/2, 302/3,  302/4, 302/5, 303/1, 303/2, 303/3, 303/4, 303/5, obręb Błażejewko, gmina Kórnik postanowił wyznaczyć nowy termin załatwienia sprawy do dnia 30 listopada 2016 r. z uwagi na wezwanie wnioskodawcy
do złożenia wyjaśnień w sprawie złożonych przez strony postępowania Marcopolo Development A. Zawadzki Sp. K. oraz Wspólnoty Mieszkaniowej „Lawendowe Pola Błażejewo” Os. Przylesie protestu.

            Pismem z dnia 14 listopada 2016 r. inwestor KM Building Sp. z o.o., w związku
z wpłynięciem pism  stron postępowania:  Marcopolo Development A. Zawadzki Sp. K. oraz Wspólnoty Mieszkaniowej „Lawendowe Pola”, Błażejewo Os. Przylesie nakazującego sporządzenie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdził 
po zapoznaniu się z ich treścią, że jest on pozbawiony podstaw prawnych i merytorycznych uzasadniając m. in., że  to organa administracji państwowej oceniają czy oddziaływanie na środowisko występuje i czy jest konieczne wykonanie raportu oddziaływania na środowisko. 

            Pismem z dnia 18 listopada 2016 r. Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik przesłał stronom postępowania:  Marcopolo Development A. Zawadzki Sp. K. oraz Wspólnoty Mieszkaniowej „Lawendowe Pola”, Błażejewo Os. Przylesie treść odpowiedzi udzielonej przez inwestora.

            Biorąc powyższe nie znajdując podstaw do nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Postanowieniem z dnia
30 listopada 2016 r. znak WB-OSR.6220.42.2016 odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  przedmiotowej  inwestycji.

            Z uwagi na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, postępowanie w przedmiotowej sprawie nie wymagało zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa.

            Biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, w szczególności rozwiązania chroniące środowisko na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji przez opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, organ uznał, że planowane przedsięwzięcie nie wpłynie w znaczący negatywny sposób  na środowisko. Stwierdzono także, że po zrealizowaniu inwestycji przez inwestora warunków zawartych w przedłożonych  dokumentach, realizacja przedmiotowej inwestycji będzie zgodna z wymaganiami ochrony środowiska.

            Uwzględniając lokalizację inwestycji w terenie przekształconym antropogenicznie, na którym znajduje się istniejąca jak i projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (szeregowa) zajmująca powierzchnię ok. 5,5 ha nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione, a w szczególności na gatunki, siedliska przyrodnicze lub siedliska gatunków roślin i zwierząt, dla którego ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszaru Natura 2000 lub powiązań z innymi obszarami.

W związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stwierdzono, że eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie związana z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii. Z uwagi na zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia  odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. b cyt. ustawy stwierdzono, że inwestycja nie będzie powodowała transgranicznego oddziaływania.

            Ponieważ w toku postępowania nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353), w niniejszej decyzji stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Biorąc pod uwagę powyższe należało postanowić jak w sentencji.

 

P o u c z e n i e

 

1.      Od powyższej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu al. Niepodległości 16/18 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

2.      Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jako załącznik do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy OOŚ, może zostać złożona w terminie 6 lat od dnia, w którym stała się ona ostateczna,  z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b ust. OOŚ.

3.      W przypadku etapowania inwestycji - gdy warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są nadal aktualne - istnieje możliwość wydłużenia ww. terminu do 10 lat. Zajęcie stanowiska w tym zakresie następuje w drodze postanowienia organu wydającego przedmiotową decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o które można się ubiegać po osiągnięciu przez decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach statusu decyzji ostatecznej i przed upływem terminu 6 lat, o którym mowa  w punkcie 2 pouczenia.

 

 

 

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia,

2. Karta Informacyjna  (dla inwestora). 

 

 

Otrzymują:

9.      KM Building Sp. z o. o. Sp. k., ul. Rodowska 15, 61-312 Poznań,

10.  Pan Łukasz Małysz, ul. Poznańska 60, 62-035 Kórnik,

11.  Marcopolo Development A. Zawadzki Sp. K., ul. Kilińskiego 26A, 63-100 Śrem

12.  Wspólnota Mieszkaniowa „Lawendowe Pola”  Błażejewo Os. Przylesie 152/7, 62-035 Błażejewo,

13.  Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,

14.  Tablica ogłoszeń Sołectwa Błażejewo,

15.  Strona internetowa www.kornik.pl

16.  a/a

WB-OSR.6220.52.2016

Kórnik, dnia 30 grudnia 2016 r.

WB-OSR.6220.52.2016

  

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Na podstawie art. 85 ust. 3 oraz art. 38 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 23)

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK  PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 

informację, że w dniu 30 grudnia 2016 r. została wydana decyzja nr WB-OSR.6220.52.2016
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, budowie rurociągu kanalizacji sanitarnej w ramach zadania
pn.: „ Kórnik – kanalizacja sanitarna dla m. Skrzynki”

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z :

§         wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz załącznikami,
w tym z „Kartą informacyjną przedsięwzięcia” i jej uzupełnienia,

§         opinią Regionalnego  Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 30 listopada  2016 r. znak WOO-IV.4240.1634.2016.JM.3 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

§         opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 listopada 2016 r. znak NS-52/2-2012(1)/16 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i stwierdzającą brak konieczności sporządzenia  raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

§         postanowieniem Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 12 grudnia 2016 r.
WB-OSR.6220.52.2016 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, 

można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (II piętro, pok. 201) w poniedziałek w godz. 800 – 1600, od wtorku do piątku  w godz. 730 – 1530.

  

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na:

  

1.      Tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,

2.      Tablicy ogłoszeń Sołectwa Borówiec,

3.      Tablicy ogłoszeń Sołectwa Skrzynki,

4.      Stronie internetowej www.kornik.pl

5.      a/a 

OBWIESZCZENIA

Kórnik, dnia 9 grudnia 2016 r.

WB-OSR.6220.66.2016 

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik - na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 23) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) – ogłasza publicznie treść zawiadomienia
o wszczęciu postępowania z dnia 9 grudnia 2016 r. znak WB-OSR.6220.66.2016 z wniosku inwestora Miasto i Gmina Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik zastępowanego przez Panią Annę Katarzyńską z Pracowni Projektowej PLATEA, ul. Letnia 39, 62-064 Plewiska, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg wraz z kanalizacją deszczową obejmującą ulice: Witosa, Mikołajczyka, Droździka, Wójkiewicza, Kanałową, Michałowskiego, ks. Szczepana Janasika, Ładnej w miejscowości Kórnik, obręb Bnin w województwie wielkopolskim, powiecie poznańskim.
 

 

 

Kórnik, dnia 9 grudnia 2016 r.

WB-OSR.6220.66.2016

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu  postępowania

 

Na podstawie art. 73 ust. 1 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamiam, że w dniu dzisiejszym zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Miasto i Gmina Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik zastępowanego przez Panią Annę Katarzyńską z Pracowni Projektowej PLATEA, ul. Letnia 39, 62-064 Plewiska, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg wraz z kanalizacją deszczową obejmującą ulice: Witosa, Mikołajczyka, Droździka, Wójkiewicza, Kanałową, Michałowskiego, ks. Szczepana Janasika, Ładnej w miejscowości Kórnik na działkach o nr ewid. 407, 420/7, 443/1, 451/7, 484, 384, 414/2, 426, 441, 442, 326/34, 326/16, 412/1, 412/2, 412/3, 412/4, 412/5, 412/6, 427, 468/1, 468/2, 486, 443/6, 443/8 i 462, obręb Bnin

Wszelkich informacji dotyczących ww. sprawy udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pok. 201.

  

Otrzymują:

1.      Pani Anna Katarzyńska z Pracowni Projektowej PLATEA, ul. Letnia 39, 62-064 Plewiska,

2.      Miasto i Gmina Kórnik – Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej,

3.      Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,

4.      Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie,

5.      Strona internetowa www.kornik.pl

6.      a/a

 

 

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 20 (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23), niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Urzędu Miejskiego w Mosinie, a także w gablotach informacyjnych sołectw: Sasinowo, Rogalin, Mieczewo, Czołowo, Mościenica, Skrzynki, Borówiec, Borówiec Nowy, Kamionki, oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pod adresem www.kornik.pl

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Sprawę prowadzi:                                                                                                 

Krzysztof Ratajczak               

Tel.  61 8170411 wew. 671

Kórnik, dnia 22 grudnia 2016 r.

WB-OSR.6220.66.2016

  

 

 

Wydział Planowania Przestrzennego

Urzędu Miasta i Gminy Kórnik

  

 

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie dróg wraz z kanalizacją deszczową obejmującą ulice: Witosa, Mikołajczyka, Droździka, Wójkiewicza, Kanałową, Michałowskiego, ks. Szczepana Janasika, Ładnej w miejscowości Kórnik na działkach o nr ewid. 407, 420/7, 443/1, 451/7, 484, 384, 414/2, 426, 441, 442, 326/34, 326/16, 412/1, 412/2, 412/3, 412/4, 412/5, 412/6, 427, 468/1, 468/2, 486, 443/6, 443/8 i 462, obręb Bnin, proszę o przygotowanie  wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ww. działek.  

            Z uwagi na ważność sprawy proszę o udzielenie informacji w możliwie krótkim terminie.

 

 

Otrzymuje:

1. Adresat,

2. aa

 

 

Sprawę prowadzi:                                                                                                 

Krzysztof Ratajczak               

Tel.  61 8170411 wew. 671

WB-OSR.6220.42.2016

Obwieszczenie - pobierz PDF

OBWIESZCZENIA

Kórnik, dnia 29 listopada  2016 r.

WB-OSR.6220.64.2016 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik - na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 23) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) – ogłasza publicznie treść zawiadomienia o wszczęciu postępowania z dnia 29 września 2016 r. znak WB-OSR.6220.64.2016 z wniosku inwestora: Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Kórnik  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej  nr 2476P na odcinku  droga wojewódzka  nr 434 – Runowo długości ok. 676 m gm. Kórnik i budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Dziećmierowa do Szczodrzykowa w ciągu drogi gminnej nr 329017P, ul. Kolejowej  oraz drogi wojewódzkiej 434 wraz z parkingiem dla samochodów osobowych  PARK&RIDE i parkingiem dla rowerów BIKE&RIDE  przy dworcu kolejowym w Kórniku”.

 

 

Kórnik, dnia 29 listopada  2016 r.

WB-OSR.6220.64.2016 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu  postępowania

 

Na podstawie art. 73 ust. 1 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamiam, że w dniu dzisiejszym zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej  nr 2476P na odcinku  droga wojewódzka  nr 434 – Runowo długości ok. 676 m gm. Kórnik i budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Dziećmierowa do Szczodrzykowa w ciągu drogi gminnej nr 329017P, ul. Kolejowej  oraz drogi wojewódzkiej 434 wraz z parkingiem dla samochodów osobowych  PARK&RIDE i parkingiem dla rowerów BIKE&RIDE  przy dworcu kolejowym w Kórniku”.

 

Wszelkich informacji dotyczących ww. sprawy udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pok. 201.

 

Otrzymują:

1.      Wydział Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,

2.      Miasto i Gmina Kórnik – Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej,

3.      Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Wilczak 51, 60-101 Poznań

4.      Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań,

5.      Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,

6.      Tablica ogłoszeń Sołectwa Dziećmierowo,

7.      Tablica ogłoszeń Sołectwa Szczodrzykowo,

8.      Tablica ogłoszeń Sołectwa Runowo,

9.      Strona internetowa www.kornik.pl

10.  a/a

 

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 20 (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23), niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, a także w gablotach informacyjnych sołectw: Skrzynki, Borówiec, oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pod adresem www.kornik.pl

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Sprawę prowadzi:                                                                                                 

Krzysztof Ratajczak               

Tel.  61 8170411 wew. 671

 

Kórnik, dnia 29 listopada  2016 r.

WB-OSR.6220.64.2016

 

 

    wg rozdzielnika

 

Dotyczy: wniosku inwestora Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, w sprawie wydania decyzji   o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  „budowie ścieżki   rowerowej w ciągu drogi powiatowej  nr 2476P na odcinku  droga wojewódzka  nr 434 – Runowo   długości ok. 676 m gm. Kórnik i budowa ścieżki rowerowej na odcinku
  od Dziećmierowa do Szczodrzykowa w ciągu drogi gminnej nr 329017P, ul. Kolejowej  oraz drogi   wojewódzkiej 434 wraz z parkingiem dla samochodów osobowych  PARK&RIDE i parkingiem dla   rowerów BIKE&RIDE  przy dworcu kolejowym w Kórniku”.
 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 23) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. – O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) uprzejmie proszę o wywieszenie załączonego obwieszczenia, w sposób zwyczajowo przyjęty na okres 14 dni.

 

Zgodnie z art. 57 § 1 kpa termin liczy się od dnia następnego po dniu, w którym obwieszczenie zostało wywieszone.

 

Po upływie ww. terminu proszę o niezwłoczny zwrot obwieszczenia z potwierdzeniem faktu publicznego ogłoszenia do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta
i Gminy Kórnik pok. 201, I piętro tut. Urzędu.

 

 

Rozdzielnik:

1.      Wydział Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,

2.      Miasto i Gmina Kórnik – Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej,

3.      Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Wilczak 51, 60-101 Poznań

4.      Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań,

5.      Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,

6.      Tablica ogłoszeń Sołectwa Dziećmierowo, Pan Sołtys Henryk Hypsior,

7.      Tablica ogłoszeń Sołectwa Szczodrzykowo, Pan Jan Tuczyński,

8.      Tablica ogłoszeń Sołectwa Runowo, Pani Iwona Cupryjak,

9.      Strona internetowa www.kornik.pl

10.  a/a

 

 

Sprawę prowadzi:                                                                                                 

Krzysztof Ratajczak               

Tel.  61 8170411 wew. 671

 

 

 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamiam, że zostały zebrane dokumenty i uzgodnienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie hali logistyczno – magazynowo – usługowo - produkcyjnej z częściami socjalno – biurowymi oraz  infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 35/19, 35/25, 35/27
i  35/29, obręb Żerniki, gmina Kórnik.

W związku z powyższym jest możliwość zapoznania się z dokumentami w ww. sprawie i złożenia ewentualnych uwag i wniosków w terminie 5 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. 

            Wgląd do dokumentów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 61 8170411 wew. 671 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pok. 201.

            Jednocześnie w załączeniu przesyłam opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 17 maja 2016 r. znak WOO-IV.4240.744.2016.KL.1.

  

Sprawę prowadzi:                                                                                                 

Krzysztof Ratajczak               

Tel.  61 8170411 wew. 671

Kórnik, dnia 26 października 2016 r.

WB-OSR.6220.52.2016

  

    wg rozdzielnika

 

Dotyczy: wniosku inwestora AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, zastępowanego przez Panią  Dominikę Grunt z firmy SWECO CONSULTING Sp. z o. o., ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań  w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego  budowie rurociągu kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn.: „ Kórnik – kanalizacja sanitarna dla m.  Skrzynki”

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 23) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) uprzejmie proszę o wywieszenie załączonego wystąpienia Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, w sposób zwyczajowo przyjęty na okres 14 dni.

 

Zgodnie z art. 57 § 1 kpa termin liczy się od dnia następnego po dniu, w którym obwieszczenie zostało wywieszone.

 Po upływie ww. terminu proszę o niezwłoczny zwrot obwieszczenia z potwierdzeniem faktu publicznego ogłoszenia do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pok. 201, I piętro tut. Urzędu.

 

Otrzymują:

  1. AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań,
  2. Pani Dominika Grunt z firmy SWECO CONSULTING Sp. z o. o.,

ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań,

  1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,

ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań,

  1. Miasto i Gmina Kórnik – Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej,
  2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,
  3. Tablica ogłoszeń Sołectwa Borówiec,
  4. Tablica ogłoszeń Sołectwa Skrzynki,
  5. Strona internetowa www.kornik.pl
  6. a/a

 

 

Sprawę prowadzi:                                                                                                 

Krzysztof Ratajczak               

Tel.  61 8170411 wew. 671

WB-OSR.6220.42.2016

Kórnik, dnia 10 listopada  2016 r.

WB-OSR.6220.42.2016

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w związku z prowadzonym postępowaniem
z wniosku inwestora KM Building Sp. z o.o. Sp. k., ul. Rodawska 15, 61-312 Poznań zastępowanego przez Pana Łukasza Małysza, ul. Poznańska 60, 62-035 Kórnik o wydanie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  zespołu 304 jednorodzinnych budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej wraz
z drogami, miejscami postojowymi oraz 304 zbiornikami bezodpływowymi na nieczystości na działkach nr 299/4, 299/6, 300/4, 300/5, 300/8, 302/2, 302/3,  302/4, 302/5, 303/1, 303/2, 303/3, 303/4, 303/5, obręb Błażejewko, gmina Kórnik,

 

postanawiam

 

wyznaczyć nowy termin załatwienia sprawy do dnia 30 listopada 2016 r.

 

Uzasadnienie

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik pismem z dnia 10 listopada 2016 r. wezwał wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień w sprawie złożonych przez strony postępowania Marcopolo Development A. Zawadzki Sp. K. oraz Wspólnoty Mieszkaniowej „Lawendowe Pola Błażejewo Os. Przylesie 150, 152, 154  protestu w sprawie budowy zespołu 304 jednorodzinnych budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej wraz z drogami, miejscami postojowymi oraz 304 zbiornikami bezodpływowymi na nieczystości na działkach nr 299/4, 299/6, 300/4, 300/5, 300/8, 302/2, 302/3,  302/4, 302/5, 303/1, 303/2, 303/3, 303/4, 303/5, obręb Błażejewko, gmina Kórnik oraz żądania nałożenia na Wnioskodawcę obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z koniecznością uzupełnienia materiałów oraz dokonania określonych czynności przewidzianych w przepisach prawa, wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy uznaje się za zasadne.

 

Otrzymują:

1.      KM Building Sp. z o. o. Sp. k., ul. Rodowska 15, 61-312 Poznań,

2.      Pan Łukasz Małysz, ul. Poznańska 60, 62-035 Kórnik,

3.      Marcopolo Development A. Zawadzki Sp. K., ul. Kilińskiego 26A, 63-100 Śrem

4.      Wspólnota Mieszkaniowa „Lawendowe Pola”  Błażejewo Os. Przylesie 152/7, 62-035 Błażejewo,

5.      Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,

6.      Tablica ogłoszeń Sołectwa Błażejewo,

7.      Strona internetowa www.kornik.pl

8.      a/a

 

WB-OSR.6220.45.2016

Kórnik, dnia 7 listopada 2016 r.

WB-OSR.6220.45.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Na podstawie art. 85 ust. 3 oraz art. 38 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 23)

 BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK  PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 informację, że w dniu 7 listopada 2016 r. została wydana decyzja nr WB-OSR.6220.45.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn. „budowa sieci wodociągowej w gminach Kórnik i Mosina”. 

 Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z :

§  wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz załącznikami,  tym z „Kartą informacyjną przedsięwzięcia” i jej uzupełnienia,

§  opinią Regionalnego  Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 11 października  2016 r. znak WOO-IV.4240.1416.2016.MW.1 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

§  opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 15 września 2016 r. znak NS-52/2-179/16 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i stwierdzającą brak konieczności sporządzenia  raportu  oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

§  postanowieniem Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 19 października 2016 r. B-OSR.6220.45.2016 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w gminach Kórnik i Mosina, można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (II piętro, pok. 201) w poniedziałek w godz. 800 – 1600, od wtorku do piątku  w godz. 730 – 1530.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na: 

1.      Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,

2.      Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie,

3.      Tablica ogłoszeń Sołectwa Kamionki,

4.      Tablica ogłoszeń Sołectwa Borówiec,

5.      Tablica ogłoszeń Sołectwa Borówiec Nowy,

6.      Tablica ogłoszeń Sołectwa Skrzynki,

7.      Tablica ogłoszeń Sołectwa Czołowo,

8.      Tablica ogłoszeń Sołectwa Mościenica,

9.      Tablica ogłoszeń Sołectwa Mieczowo,

10.  Tablica ogłoszeń Sołectwa Rogalin,

11.  Tablica ogłoszeń Sołectwa Sasinowo,

12.  Strona internetowa www.kornik.pl 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o wszczęciu  postępowania w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rurociągu kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn.: „ Kórnik – kanalizacja sanitarna dla m. Skrzynki” 

Obwieszczenie

w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rurociągu tłocznego z przepompowni głównej w Kórniku do oczyszczalni ścieków Borówcu oraz modernizacji istniejącej przepompowni głównej  ścieków sanitarnych przy ul. Poznańskiej w Kórniku w ramach zadania pn.: „Kórnik – rurociąg tłoczny z przepompowni głównej w Kórniku do oczyszczalni ścieków Borówcu”. 

WB-OSR.6220.52.2016

O B W I E S Z C Z E N I E 

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik - na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 23) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) – ogłasza publicznie treść zawiadomienia
o wszczęciu postępowania z dnia 29 września 2016 r. znak WB-OSR.6220.52.2016 z wniosku inwestora AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, zastępowanego przez Panią Dominikę Grunt z firmy SWECO CONSULTING Sp. z o. o., ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rurociągu kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn.: „ Kórnik – kanalizacja sanitarna dla m. Skrzynki”.

Pobierz obwieszczenie - PDF  

WB-OSR.6220.42.2016

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu  postępowania

 

Na podstawie art. 73 ust. 1 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamiam, że w dniu dzisiejszym zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora KM Building Sp. z o.o. Sp. k., ul. Rodawska 15, 61-312 Poznań zastępowanego przez Pana Łukasza Małysza, ul. Poznańska 60, 62-035 Kórnik w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  zespołu 304 jednorodzinnych budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej wraz z drogami, miejscami postojowymi oraz 304 zbiornikami bezodpływowymi na nieczystości na działkach nr 299/4, 299/6, 300/4, 300/5, 300/8, 302/2, 302/3,  302/4, 302/5, 303/1, 303/2, 303/3, 303/4, 303/5, obręb Błażejewko, gmina Kórnik.

Wszelkich informacji dotyczących ww. sprawy udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pok. 201.

Pobierz obwieszczenie - PDF  

WB-OSR.6220.25.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

 Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik - na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 23) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) – ogłasza publicznie treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14 października 2016 r. znak WB-OSR.6220.25.2016 z wniosku inwestora Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik zastępowanego przez Studio ML Sp. z o.o., Plac Niepodległości 15/Ip, 62-035 Kórnik, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie   drogi gminnej w miejscowości Czmoniec od drogi wojewódzkiej nr 434 do drogi powiatowej nr 2464P, Gmina Kórnik.

 

Pobierz obwieszczenie - PDF  

 

W sprawie drogi od 434 do 2463 P

Pobierz pismo - kliknij TUTAJ

WB-OSR.6220.45.2016

Dotyczy: wniosku inwestora AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań zastępowanego przez Panią Honoratę Łozę z firmy AQUA S.A., ul. Kanclerska 28, 60-327 Poznań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w gminach Kórnik i Mosina

WB-OSR. 6220.45.2016

Dotyczy: wniosku inwestora AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań zastępowanego przez Panią Honoratę Łozę z firmy AQUA S.A., ul. Kanclerska 28, 60-327 Poznań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w gminach Kórnik i Mosina

WB-OSR.6220.42.2016

Kórnik, dnia 20 lipca 2016 r.

WB-OSR.6220.42.2016 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu  postępowania

 

Na podstawie art. 73 ust. 1 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamiam, że w dniu dzisiejszym zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora KM Building Sp. z o.o. Sp. k., ul. Rodawska 15, 61-312 Poznań zastępowanego przez Pana Łukasza
Małysza, ul. Poznańska 60, 62-035 Kórnik
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  zespołu 304 jednorodzinnych budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej wraz z drogami, miejscami postojowymi oraz 304 zbiornikami bezodpływowymi na nieczystości na działkach nr 299/4, 299/6, 300/4, 300/5, 300/8, 302/2, 302/3,  302/4, 302/5, 303/1, 303/2, 303/3, 303/4, 303/5, obręb Błażejewko, gmina Kórnik.

Wszelkich informacji dotyczących ww. sprawy udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pok. 201.

  

Otrzymują:

1.      KM Building Sp. z o.o. Sp. k., ul. Rodawska 15, 61-312 Poznań,

2.      Pan Łukasz Małysz, ul. Poznańska 60, 62-035 Kórnik,

3.      Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,

4.      Tablica ogłoszeń Sołectwa Błażejewo

5.      Strona internetowa www.kornik.pl

6.      a/a

 

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 20 (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23), niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, a także w gablocie informacyjnej sołectwa Błażejewo, oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pod adresem www.kornik.pl

 Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  

Sprawę prowadzi:                                                                                                 

Krzysztof Ratajczak               

Tel.  61 8170411 wew. 671

WB-OSR.6220.25.2016

Kórnik, dnia 18 marca 2016 r.

WB-OSR.6220.25.2016

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu  postępowania

 

Na podstawie art. 73 ust. 1 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamiam, że w dniu dzisiejszym zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik zastępowanego przez Studio ML Sp. z o. o., Plac Niepodległości 15/Ip, 62-035 Kórnik w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie   drogi gminnej w miejscowości Czmoniec od drogi wojewódzkiej nr 434 do drogi powiatowej nr 2464P, Gmina Kórnik.

Wszelkich informacji dotyczących ww. sprawy udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kórniku pok. 201.

 Otrzymują:

1.      Wydział Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,

2.      Studio ML Sp. z o. o., Plac Niepodległości 15/Ip, 62-035 Kórnik,

3.      Gmina Kórnik - Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej U M i G Kórnik,

4.      Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,

5.      Tablica ogłoszeń Sołectwa Czmoniec

6.      Strona internetowa www.kornik.pl

7.      a/a

 

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 20 (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23), niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, a także w gablocie informacyjnej sołectwa Czmoniec, oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pod adresem www.kornik.pl

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Sprawę prowadzi:                                                                                                 

Krzysztof Ratajczak               

Tel.  61 8170411 wew. 671

WB-OSR.6220.38.2014

Kórnik, dnia 9 marca 2016 r.

WB-OSR.6220.38.2014

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

  

Na podstawie art. 85 ust. 3 i art. 38 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23)                                                                                                                             

Zawiadamiam 

że Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum logistyczno - produkcyjnego na działkach o nr ewid.  458, 463/2, 463/5, 462/4, 461/2, 460/2, 459/2, 463/8, 463/6, 457/1, 462/5, 462/6, 463/7 i 461/1, obręb geodezyjny Błażejewko, gmina Kórnik. 

W związku z powyższym, informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji  środowiskowych uwarunkowaniach oraz z dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu  z dnia 12.01.2016 r. nr WOO-I.4242.346.2015.IJ.2 oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dnia 30.12.2015 r. nr NS-52/2-196(2)/15.

Z aktami przedmiotowej sprawy zainteresowani mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa (pok. 201) godzinach 730 – 1530 w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. 

Wnioskodawca: Firma Grześkowiak Spółka Jawna, ul. Śremska 29, 62-035 Kórnik zastępowana przez Pana Mariusza Kozłowskiego zamieszkałego przy ul. Szkolnej 5,      62-023   Borówiec.

WB.OSR.6220.38.2014

Kórnik, dnia 19 stycznia 2016 r.

WB.OSR.6220.38.2014

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami)

podaje się do publicznej wiadomości

informację o zakończeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na  budowie centrum logistyczno - produkcyjnego na działkach o nr ewid.  458, 463/2, 463/5, 462/4, 461/2, 460/2, 459/2, 463/8, 463/6, 47/1, 462/5, 462/6, 463/7 i 461/1, obręb geodezyjny Błażejewko, gmina Kórnik wszczętego na wniosek Firmy Grześkowiak Spółka Jawna, ul. Śremska 29, 62-035 Kórnik zastępowanej przez Pana Mariusza Kozłowskiego zamieszkałego przy ul. Szkolnej 5, 62-023 Borówiec.

            W związku z powyższym informuje się, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w przedmiotowym postępowaniu w terminie 7 dni od dnia doręczenia przedmiotowego zawiadomienia.

Obwieszczenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Kórnik i w pobliżu planowanego przedsięwzięcia na okres 14 dni licząc od dnia następnego po podaniu niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale  Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pokój nr 201 w poniedziałki w godz. 8:00 - 16:00, wtorek – piątek w godz. 7:30-15:30.  
            Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w siedzibie urzędu w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail; kornik@kornik.pl, w terminie 7 dni, licząc od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Uwagi lub wnioski po upływie wyżej podanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Obwieszczenie niniejsze zamieszcza się:

1.      Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,

2.      Strona Internetowa www.kornik.pl,

3.      aa