logo
logo bip

WB-OSR.3050.88.2015

Kórnik, dnia 30 grudnia 2015 r.

WB-OSR.3050.88.2015

  

OBWIESZCZENIE 

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 

o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

 Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 ze zm.)

  Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik 

Zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa przed przyjęciem dokumentu pn.:

Program Ochrony Środowiska dla gminy Kórnik na lata 2014 – 2018 z perspektywą do roku 2022”.

 Zgodnie z art. 54 ust. 2 z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2013, poz. 1235 ze zm.) organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

 

W związku z powyższym informuję o:

1. Możliwości zapoznania się z projektem dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla gminy Kórnik na lata 2014 – 2018 z perspektywą do roku 2022” wraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Kórniku przy Placu Niepodległości 1, pokój 201 w godz. od 8:00 do 15:00.

Projekt Programu został umieszczony na stronie www.bip.kornik.pl.

2. Możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w Urzędzie Miejskim w Kórniku przy Placu Niepodległości 1, pokój 201, w godz. od 8:00 do 15:00, kornik@kornik.pl

3. Uwagi i wnioski rozpatrywane będą przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik przed przyjęciem przedmiotowego dokumentu. Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w obwieszczeniu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kórnik na lata 2014-2018 z perspektywą do roku 2022 - pobierz  

                                                                                  

WB-OSR.6232.8.2014

WB-OSR.6232.8.2014                                                                                                         Kórnik, dnia 14 grudnia 2015 r.

  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

 Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 ze zm.) 

 Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa przed przyjęciem dokumentu pn.: „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kórnik na lata 2014-2032”.

Zgodnie z art. 54 ust. 2 z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2013, poz. 1235 ze zm.) organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. 

W związku z powyższym informuję o:

1. Możliwości zapoznania się z projektem dokumentu pn.: „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kórnik na lata 2014-2032” wraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Kórniku przy Placu Niepodległości 1, pokój 201 w godz. od 8:00 do 15:00.

Projekt Programu został umieszczony na stronie www.bip.kornik.pl.

2. Możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w Urzędzie Miejskim w Kórniku przy Placu Niepodległości 1, pokój 201, w godz. od 8:00 do 15:00, kornik@kornik.pl

3. Uwagi i wnioski rozpatrywane będą przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik przed przyjęciem przedmiotowego dokumentu. Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w obwieszczeniu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 

                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

 

                                                                                  Jerzy Lechnerowski

 

Załączniki:

1. PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINYKÓRNIK NA LATA 2014-2032 - POBIERZ

2. Załącznik nr 1. Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest - POBIERZ

3. Wykaz przedsiębiorstw posiadających program gospodarki odpadami - wytwarzających odpady azbestowe - POBIERZ

4. PROGNOZA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO „PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY KÓRNIK NA LATA 2014-2032” - POBIERZ

  

 

 

WB.OSR.6220.38.2014

Kórnik, dnia 9 grudnia 2015 r.

WB.OSR.6220.38.2014

  

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 
z późniejszymi zmianami)

 

podaje się do publicznej wiadomości

 

informację o złożeniu w dniu 7 grudnia 2015 r. przez Pana Mariusza Kozłowskiego, reprezentującego Firmę Grześkowiak Spółka Jawna, ul. Śremska 29, 62-035 Kórnik, raportu 
i uzupełnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn. budowa centrum logistyczno - produkcyjnego na działkach o nr ewid.  458, 463/2,463/5, 462/4, 461/2, 460/2, 459/2, 463/8, 463/6, 47/1, 462/5, 462/6, 463/7 i 461/1, obręb geodezyjny Błażejewko, gmina Kórnik (w związku z wnioskiem strony postępowania Pana Sławomira Nowackiego zastępowanego przez Kancelarię Adwokacką adwokat Ewelina Cisowska).

 

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Gminy Kórnik, zaś organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją w tej sprawie, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w Urzędzie Miejskim w Kórniku przy Placu Niepodległości 1, p. 201, w godz. od 8:00 do 15:00.

            Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez tut. Organ przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

 

Obwieszczenie niniejsze zamieszcza się:

1.      Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kórniku,

2.      Strona Internetowa www.kornik.pl,

3.      w pobliżu zakładu Firma Grześkowiak Spółka Jawna,

4.      aa

 

WB.OSR.6220.38.2014

Kórnik, dnia 15 października 2015 r.

WB.OSR.6220.38.2014

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami)

podaje się do publicznej wiadomości

informację o złożeniu w dniu 15 października 2015 r. przez Pana Mariusza Kozłowskiego, reprezentującego Firmę Grześkowiak Spółka Jawna, ul. Śremska 29, 62-035 Kórnik, uzupełnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn. budowa centrum logistyczno - produkcyjnego na działkach o nr ewid.  458, 463/2,463/5, 462/4, 461/2, 460/2, 459/2, 463/8, 463/6, 47/1, 462/5, 462/6, 463/7 i 461/1, obręb geodezyjny Błażejewko, gmina Kórnik (w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO-I.4242.297.2014.IJ.10).

Z dokumentacją sprawy obejmującą wniosek, raport, uzupełnienia do raportu oraz inne dokumenty niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia, można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Kórniku, pokój 201, w godz. 8:00 – 15:00.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w siedzibie urzędu w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail; kornik@kornik.pl, w terminie 21 dni, licząc od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, tj. do dnia 5 listopada 2015 r. Uwagi lub wnioski po upływie wyżej podanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

POBIERZ PDF  

Zawiadomienie o wydanie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 24 września 2015 r. uchylającej w całości zaskarżoną decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Zawiadomienie o wydanie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 24 września 2015 r. uchylającej w całości zaskarżoną decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz:

str. 1

str. 2

KONSULTACJE Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Metropolii Poznań

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zaprasza w dniach 09.10.2015 r. – 16.10.2015 r. do wzięcia udziału w  konsultacjach społecznych dotyczących projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Metropolii Poznań, w skład której wchodzi także Gmina Kórnik.

Każdy z mieszkańców może zapoznać się z projektem, który dostępny jest na stronie urzędu kornik.pl lub bip.kornik.pl, a także wyrazić swoją opinię i złożyć uwagi za pomocą formularza elektronicznego.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem strategicznym, wyznaczającym kierunki rozwoju gospodarki niskoemisyjnej do roku 2020, dlatego też ważnym elementem w jego tworzeniu jest uczestnictwo mieszkańców.

PGN umożliwi naszej Gminie występowanie o dofinansowanie ze środków unijnych i krajowych zadań ujętych w przedmiotowym planie.

 

Opracowanie: Agnieszka Gielar-Fotin, Edyta Kapała, Consus Carbon Engineering

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 do PGN  POBIERZ

Rozdział IV PGN  POBIERZ

Formularz zgłaszania uwag i wniosków - POBIERZ

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 03 lipca 2015 r. ws. farmy wiatrowej wielkopolska 2

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 03 lipca 2015 r. ws. farmy wiatrowej wielkopolska 2 - pobierz

WB-OSR.6220.38.2014

Kórnik, dnia 20 maja 2015 r.
WB-OSR.6220.38.2014

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy Kórnik


Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) w związku z art. 49   ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)
    
Zawiadamiam

że Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum logistyczno - produkcyjnego na działkach o nr ewid.  458, 463/2, 463/5, 462/4, 461/2, 460/2, 459/2, 463/8, 463/6, 47/1, 462/5, 462/6, 463/7 i 461/1, obręb geodezyjny Błażejewko, gmina Kórnik.

Wnioskodawca: Firma Grześkowiak Spółka Jawna, ul. Śremska 29, 62-035 Kórnik zastępowana   przez Pana Mariusza Kozłowskiego zamieszkałego przy ul. Szkolnej 5, 62-023   Borówiec.
Pobierz

Obwieszczenie ws. farmy wiatrowej wielkopolska 2

Obwieszczenie ws. farmy wiatrowej wielkopolska 2 - pobierz