logo
logo bip

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Z A W I A D O M I E N I E o złożeniu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

OBWIESZCZENIE podanie do publicznej wiadomości informacji 

wykonane na zlecenie Firmy Grześkowiak Spółka Jawna, ul. Śremska 29, 62-035 Kórnik

POBIERZ   

  

 

Decyzja / obwieszczenie SATER KÓRNIK

Decyzja o środowiskowych warunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Sater Kórnik 

Obwieszczenie Burmistrza - wnioskodawca Sater Kórnik  

Obwieszczenie

Kórnik, dnia 18 czerwca 2014 r.

WB-OSR.6220.21.2014


OBWIESZCZENIE
podanie do publicznej wiadomości informacji


Burmistrz Gminy Kórnik, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. – O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 18 czerwca  2014 r. wpłynął raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko opracowany na zlecenie firmy „SATER KÓRNIK” Sp. z o.o., Czmoń 73, 62-035 Kórnik, a wykonany przez firmę HEKO Halina Karolińska – Słotkowska, ul. Jugosłowiańska 41, 61-301 Poznań,

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Czmoń na działkach o nr ewid. 392/1, 392/4, 392/5 i 392/6 obręb Czmoń, gmina Kórnik.


Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Gminy Kórnik, zaś organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją w tej sprawie, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w Urzędzie Miejskim w Kórniku przy Placu Niepodległości 1, p. 201, w godz. od 7:30 do 15:30.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez tut. Organ przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.


Obwieszczenie niniejsze zamieszcza się:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kórniku,
2. Tablica ogłoszeń Sołectwa Czmoń
3. Strona Internetowa
www.kornik.pl,
4. aa

Zawiadomienie o budowie kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem etap I oraz przebudową ul. Poznańskiej od skrzyżowania z ul. Kamienną do skrzyżowania z ul. Mostową i Mieczewską w miejscowości Kamionki

Kórnik, dnia 30 maja 2014 r.


WB-OSR.6220.22.2014


Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U z 2013 r. poz. 267) zawiadamiam, że zostały zebrane dokumenty i uzgodnienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na

budowie kanalizacji deszczowej  wraz z odwodnieniem etap I oraz przebudową ul. Poznańskiej od skrzyżowania z ul. Kamienną do skrzyżowania z ul. Mostową i Mieczewską w miejscowości Kamionki, gm. Kórnik.

W związku z powyższym jest możliwość zapoznania się z dokumentami w ww. sprawie i złożenia ewentualnych uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.  Wgląd do dokumentów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 61 8170411 wew. 671 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kórniku pok. 201.

Otrzymują:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kórniku,
2. Tablica ogłoszeń Sołectwa Kamionki, Pani Sołtys Małgorzata Walkowiak,
3. ul. Poznańska 28, 62-023 Kamionki,
4. Strona Internetowa
www.kornik.pl,
5. aa


Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 20 (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, a także w gablocie informacyjnej sołectwa Kamionki, oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kórniku pod adresem www.kornik.pl
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Sprawę prowadzi:        
Krzysztof Ratajczak 
Tel.  61 8170411 wew. 671 
 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem etap I oraz przebudową ul. Poznańskiej: WB-OSR.6220.22.2014

Kórnik, dnia 2 maja 2014 r.


WB-OSR.6220.22.2014


Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu  postępowania

Na podstawie art. 73 ust. 1 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. – O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) zawiadamiam, że w dniu dzisiejszym zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Gmina Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej  wraz z odwodnieniem etap I oraz przebudową ul. Poznańskiej od skrzyżowania z ul. Kamienną do skrzyżowania z ul. Mostową i Mieczewską w miejscowości Kamionki, gm. Kórnik.
Wszelkich informacji dotyczących ww. sprawy udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kórniku pok. 201.

Otrzymują:
1. Gmina Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik,
2. Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego w Kórniku,
3. Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań,
4. Timelles Building Sp. z o.o., ul. Prądówka 1, 64-361 Prądówka,
5. Agencja Nieruchomości Rolnych, ul. Fredry 12, 61-701 Poznań,
6. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Babki,
Babki 2, 61-160 Poznań,
7. Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Śremie, ul. Ogrodowa 39, 63-100 Śrem,
8. Tablica ogłoszeń Sołectwa Kamionki, Pani Sołtys Małgorzata Walkowiak, ul. Poznańska 28, 62-023 Kamionki,
9. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kórniku
10. aa,


Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 20 (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, a także w gablocie informacyjnej sołectwa Kamionki, oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kórniku pod adresem www.kornik.pl
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Sprawę prowadzi:        
Krzysztof Ratajczak 
Tel.  61 8170411 wew. 671

Informacja dotycząca inwestycji " Farma Wiatrowa Wielkopolska 2 "

Postanowienie - kliknij tutaj

pismo - kliknij

pismo - kliknij

pismo - kliknij

Obwieszczenie - kliknij

Obwieszczenie o udziale społeczeństwa - kliknij