logo
logo bip

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Budowie instalacji OP Mieczewo

Kórnik, dnia 9 sierpnia 2013 r.

WB-OSR.6220.57.2012

  OBWIESZCZENIEBurmistrza Gminy Kórnik  

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) w związku z art. 49   ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 267 ) 

Zawiadamiam 

że Burmistrz Gminy Kórnik wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Budowie instalacji OP Mieczewo wraz z gazociągiem ekspedycyjnym  DN100 PN8 4 Mpa na działkach zgodnie z poniższą tabelą:

  
Nr arkusza Nr ewid. działek na których zaprojektowano budowę instalacji OP Mieczewo wraz z gazociągiem ekspedycyjny DN100 PN8,4 MPa
Obręb : KamionkiGm. Kórnik DZ. NR.:1061
Obręb : 0020 SkrzynkiGm. Kórnik DZ. NR.:438, 441, 448, 451/2, 452, 447, 431, 432,
Obręb : 0006 CzołowoGm. Kórnik DZ. NR:64/2, 64/5, 64/12, 64/13, 79/5, 80/1, 82/1, 82/2, 85/8, 85/5, 84/5, 86/3, 87, 88/1, 90/1, 106, 103/1, 108, 110, 109/2, 119
Obręb : 0012 KonarskieGm. Kórnik DZ. NR: 213, 216/4, 254, 258, 257
Obręb : 0006 CzołowoGm. Kórnik DZ. NR:198, 202, 204, 211, 213, 219, 220, 224/1, 233, 234/4, 245/1, 247, 252, 253, 256, 257, 263
Obręb : 0004 CzmońGm. Kórnik DZ. NR:364/2, 471, 409, 414, 412, 410, 501, 411, 419, 418, 417, 416, 496
Obręb : 0002 BłażejewkoGm. Kórnik DZ. NR: 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420/1,421/1, 422/1, 423/1, 424/2, 425/2, 426/1, 427/1, 428/1, 429/1, 430/1, 431, 439, 432
Obręb: 0021Jeziory WielkieGm. Zaniemyśl DZ. NR: 202/1, 200/18 
położonych w miejscowościach: Kamionki, Skrzynki, Czołowo, Konarskie, Czmoń, Błażejewko, Jeziory Wielkie  

Wnioskodawca: FX ENERGY POLAND Sp. z o. o., ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa  zastępowanego przez  TRIAS Sp. z o.o., Krzywopłoty 41, 78 – 230 Karlino

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

WB-OSR.6220.24.2013

     OBWIESZCZENIEBurmistrza Gminy Kórnik   

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) w związku z art. 49   ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 267 ) 

 Zawiadamiam że Burmistrz Gminy Kórnik wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku  magazynowo – biurowego na stację demontażu pojazdów i zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na działce o nr ewid. 499/6 obręb Kamionki, gmina Kórnik.    

Wnioskodawca: P.W. Jarosław Kaczmarek,

 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kórnik

treść obwieszczenia - kliknij tutaj

Program likwidacji wyrobów zawierających azbest

Z dniem 15 maja 2013 roku Urząd Miejski w Kórniku rozpoczyna procedurę przyjmowania od mieszkańców wniosków na utylizację wyrobów zawierających azbest.

 

Z programu korzystać mogą następujące podmioty:

1)      właściciele i użytkownicy wieczyści, nieprowadzący działalności gospodarczej,

2)      spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,

3)      jednostki organizacyjne zaliczane do sektora finansów publicznych,

4)      Polski Związek Działkowców,

które posiadają nieruchomość na terenie gminy Kórnik, na której znajdują się wyroby i materiały zawierające azbest.

 

W przypadku niewykorzystania limitów dotacyjnych, uprawnionymi do wzięcia udziału w programie stają się także rolnicze spółdzielnie produkcyjne, posiadające nieruchomość na terenie gminy Kórnik, na której znajdują się wyroby i materiały zawierające azbest.

 

Zainteresowane osoby winny złożyć pisemny wniosek wg ustalonego wzoru na rok 2013 (do pobrania w tut. Urzędzie, II piętro pok. 201 lub na stronie internetowej  www.kornik.pl) do Urzędu Miejskiego w Kórniku, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (Biuro Obsługi Mieszkańca, pok. 209).

  Do wniosku należy dołączyć:

1)      dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest (oryginał np. akt notarialny, odpis z księgi wieczystej lub inne dokumenty),

2)      w przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność lub użytkowanie wieczyste należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości,

3)      w przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności należy załączyć zgodę poszczególnych współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz upoważnienie dla wnioskodawcy – współwłaściciela do występowania o dofinansowanie w sytuacji gdy jest pełnomocnikiem,

4)      w przypadku wnioskodawców zajmujących się produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi lub produktami rybołówstwa – wypełnione oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz formularz z informacjami o otrzymanej pomocy publicznej.

  

Powyższe wnioski będą przyjmowane od dnia 15 maja 2013 r. do wyczerpania limitu określonego w zasadach likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego, przy czym ostateczny termin składania wniosków ustala się na dzień 16 września 2013 r. Złożone wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu do tut. Urzędu, które następnie będą przekazywane do Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

 

Środki na realizację programu likwidacji wyrobów zawierających azbest pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, budżetu powiatu poznańskiego oraz budżetu gminy Kórnik i wynoszą 100% całościowego kosztu realizacji przedsięwzięcia.

 

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie będą finansowane koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji.

 

Jednocześnie informujemy, że składanie wniosków powinno dotyczyć prac, których wykonanie przewidują Państwo w roku bieżącym, ewentualnie przekazania  (zmagazynowanych wcześniej) wyrobów azbestowych.

 

Ponadto z chwilą złożenia wniosku (dot. demontażu) wnioskodawca jest zobowiązany do dokonania w Starostwie Powiatowym w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych przynajmniej na 30 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia lub uzyskać na nie pozwolenie na budowę (wzory wniosków dostępne są w Starostwie Powiatowym w Poznaniu).

  

Uwaga: szacunkowa waga płyty cementowo-azbestowej o wymiarze 1m2 wynosi 17 kg.

Wnioski i oświadczenia - klinij tutaj

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska o zawieszeniu postępowania

treść Obwieszczenia - kliknij

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska - zawiadomienie o wydaniu postanowienia o zakresie raportu oddziaływania na środowisko inwestycji

treść Obwieszczenia - kliknij

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska

treść Obwieszczenia - kliknij

Obwieszczenia, postępowania ws Farmy Wiatrowej Wielkopolska 2

Obwieszczenia, postępowania ws Farmy Wiatrowej Wielkopolska 2 - pobierz część 1

Obwieszczenia, postępowania ws Farmy Wiatrowej Wielkopolska 2 - pobierz część 2

Obwieszczenia, postępowania ws Farmy Wiatrowej Wielkopolska 2 - pobierz część 3

Obwieszczenie Burmistrz Środy Wielkopolskiej

treść obwieszczenia burmistrza Środy Wielkopolskiej - kliknij

OBWIESZCZENIE

Kórnik, dnia 22  marca 2013 r.

WB-OSR.6220.24.2013 OBWIESZCZENIE

podanie do publicznej wiadomości informacji

  

Burmistrz Gminy Kórnik, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. – O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 15 marca  2013 r. wpłynął raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko opracowany na zlecenie P.W. Jarosław Kaczmarek, ul. Poznańska 117, 62-023 Kamionki przez firmę ALFAECO s. c. Adrianna Maćkowiak i Maciej Augustyniak  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku  magazynowo – biurowego na stację demontażu pojazdów i zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na działce o nr ewid. 499/6 obręb Kamionki, gmina Kórnik.

            Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Gminy Kórnik, zaś organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją w tej sprawie, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w Urzędzie Miejskim w Kórniku przy Placu Niepodległości 1, p. 201, w godz. od 7:30 do 15:30.

            Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez tut. Organ przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

  Obwieszczenie niniejsze zamieszcza się:
 1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kórniku,
 2. Tablica ogłoszeń Sołectwa Kamionki
 3. Strona Internetowa www.kornik.pl,
 4. aa

Obiweszczenie

Kórnik, dnia 22 lutego 2013r.

WB-OSR.6220.65.2012 OBWIESZCZENIE

podanie do publicznej wiadomości informacji

  

Burmistrz Gminy Kórnik, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. – O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 14 lutego  2013 r. wpłynął raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko opracowany na zlecenie firmy Commercial Point Sp. z o. o., ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa (reprezentowanej przez upoważnionego pełnomocnika Panią Paulinę Taraszkiewicz, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa), a wykonany przez firmę EKOKONSULTACJA Maria Malcharczyk, ul. Karola Liberta 1a/7, 61-706 Poznań oraz firmę EKORESORT Danuta Kwaśniewska, ul. Karola Liberta 1a/7, 61-706 Poznań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno – magazynowej  (obróbka metali żelaznych i nieżelaznych) wraz z zapleczem socjalno – biurowym i infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 42/3 obręb Koninko w gminie Kórnik.  

            Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Gminy Kórnik, zaś organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją w tej sprawie, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w Urzędzie Miejskim w Kórniku przy Placu Niepodległości 1, p. 201, w godz. od 7:30 do 15:30.

            Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez tut. Organ przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

  

Obwieszczenie niniejsze zamieszcza się:

 1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kórniku,
 2. Tablica ogłoszeń Sołectwa Koninko
 3. Pan Jan Jankowiak, sołtys wsi Koninko, ul. Pisarska 24, 62-023 Koninko,
 4. Strona Internetowa www.kornik.pl,
 5. aa

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych

WB-OSR.6220.17.2013

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu  postępowania


Na podstawie art. 73 ust. 1 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. – O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu dzisiejszym zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Mirosława Morasia, ul. Młyńska 1,64-100 Leszno będącego pełnomocnikiem firmy „JAGROL” Sp. z o.o., Pierzchno 14, 62-035 Kórnik w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na wykonaniu czterech zastawek piętrzących wodę w dolinie Strugi Średzkiej do maksymalnego poziomu 75,30 m npm, utworzenie (powiększenie) istniejącego zalewu na powierzchni doliny rzeki do około 38,00 ha dla potrzeb nawadniania upraw rolnych oraz wykonanie kanału obiegowego Strugi Średzkiej poza czaszą zbiornika na działkach o nr 171/5, 174/1, 68, 77/4, 69/1, 69/2, 70, 71/1, 72,73, 77/3 i 79 obręb Pierzchno.
Wszelkich informacji dotyczących ww. sprawy udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kórniku pok. 201.

Otrzymują:
1. Pan Mirosław Moraś, ul. Młyńska 1, 64-100 Leszno,
2. Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego w Kórniku,
3. Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Kórniku,
4. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Inspektorat  w  Przeźmierowie, ul. Budowlanych 8, 62-081 Przeźmierowo,
5. Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Śremie, ul. Ogrodowa 39, 63-100 Śrem
6. Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań,
7. Fundacja „Zakłady Kórnickie”, Plac Niepodległości 49, 62-035 Kórnik,
8. Właściciele działek sąsiadujących z przedmiotową inwestycją,
9. aa,


Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 20 (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071)), niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, a także w gablotach informacyjnych sołectwa Pierzchno, Kromolice, Runowo oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej  Urzędu Miejskiego w Kórniku pod adresem www.kornik.pl. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Sprawę prowadzi:        
Krzysztof Ratajczak 
Tel.  61 8170411 wew. 671

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

aby zapoznać się z treścią - kliknij tutaj

Obwieszczenie burmistrza Środy Wlkp.

Obwieszczenie, pismo, materiał graficzny w sprawie "Farma wiatrowa Wielkopolska 2"

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Obwieszczenie 14-01-13

Kórnik, dnia 14.01.2013 r.
WB-OSR.6220.57.2012  
OBWIESZCZENIE
podanie do publicznej wiadomości informacji
Burmistrz Gminy Kórnik, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 10.01.2013r. wpłynął  raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko opracowany na zlecenie firmy TRIAS Sp. z o.o., Krzywopłoty 41, 78 – 230 Karlino (inwestor:  FX ENERGY POLAND Sp. z o. o., ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa)  przez  firmę Lemitor  Ochrona Środowiska Sp. z o.o., ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:1. Budowie instalacji OP Mieczewo wraz z gazociągiem ekspedycyjnym DN100 PN8 4 Mpa, 2. Wydobywaniu kopaliny  - gazu ziemnego na podstawie koncesji wydobywczej.Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Gminy Kórnik, zaś organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w Urzędzie Miejskim w Kórniku przy Placu Niepodległości 1 p. 201, w godzinach od 7:30 do 15:30.Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez tut. organ przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Obwieszczenie niniejsze zamieszcza się:

 1. Urząd Gminy w Zaniemyślu, ul. Średzka 9, 63-020 Zaniemyśl,
 2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kórniku,
 3. Tablica ogłoszeń Sołectwa Czołowo, Pani Sołtys Dorota Dłubała,  Czołowo 1, 62-035 Kórnik,
 4. Tablica ogłoszeń Sołectwa Jeziory Wielkie, Pan Sołtys Bartłomiej Mieloch, Jeziory Wielkie 18, 63-020 Zaniemyśl,
 5. Tablica ogłoszeń Sołectwa Błażejewo, Pan Sołtys, Jan Szymaniak,
 6. Błażejewo, ul. St. Mikołajczyka 35, 62-035 Kórnik,
 7. Tablica ogłoszeń Sołectwa Błażejewko, Pan Sołtys Andrzej Duda, ul. Sportowa 8, 62-035 Błażejewko
 8. Tablica ogłoszeń Bnina, Pan Paweł Mikołajczak, ul. Śremska 22, 62-035 Kórnik,
 9. Strona Internetowa www.bip.kornik.pl