logo
logo bip

Postanowienie

 

Kórnik, dnia 14.11.2012r.

WB-OSR.6220.57.2012

 P O S T A N O W I E N I E  

Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. – O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami)  oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000r. Nr 98, 1071 ze zmianami)

 p o s t a n a w i a m: stwierdzić obowiązek  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na:Budowie instalacji OP Mieczewo wraz z gazociągiem ekspedycyjnym  DN100 PN8 4 Mpa i wydobywaniu kopaliny  - gazu ziemnego na podstawie koncesji wydobywczej” obręb Kamionki, obręb Skrzynki, obręb Czołowo, obręb Konarskie, obręb Czmoń, obręb Błażejewko, gmina Kórnik oraz obręb Jeziory Wielkie gmina Zaniemyśl oraz określam zakres raportu, który powinien zawierać elementy wynikające z art. 66 ustawy  z dnia 3 października 2008r. – O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami). Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko winien zawierać również analizę podanych niżej zagadnień:  

I.     W zakresie hydrogeologii:

1.      Wskazać najbardziej prawdopodobną lokalizację planowanych otworów oraz opisać usytuowanie przedsięwzięcia względem cieków powierzchniowych oraz wód podziemnych, tj. przedstawić informacje dotyczące warunków hydrogeologicznych i geologicznych terenu planowanej inwestycji uwzględniając:

- budowę geologiczną, w tym uskoki tektoniczne, lokalizację wysadów solnych,

- poziomy wodonośne, w tym użytkowe poziomy wodonośne,

- uprzywilejowane kierunki migracji, drenaże, zasilania wód podziemnych,

- głębokości zalegania pierwszego poziomu wód gruntowych,

- Główne Zbiorniki Wód Podziemnych,

- ujęcia wód podziemnych wraz z ich strefami ochronnymi,

- cieki oraz wody powierzchniowe,

- kierunki migracji wód podziemnych oraz bazy drenażu;

powyższe informacje przedstawić na załącznikach graficznych w postaci mapy geologicznej, mapy hydrogeologicznej oraz przekrojów geologicznych obejmujących  cały profil przewiercanych skał z zaznaczeniem informacji uszczelniających skały zbiornikowe i macierzyste gazu oraz przekrojów hydrogeologicznych obejmujących wszystkie poziomy wodonośne.

2.      Przedstawić rozwiązania technologiczne i organizacyjne ukierunkowane na ochronę środowiska hydrogeologicznego w trakcie prowadzenia poszczególnych etapów realizacji inwestycji; przedstawić procedury awaryjne wdrażane w przypadku zaistnienia niekontrolowanych sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.

3.      Określić bezpieczne odległości lokalizacji terenów wiertniczych oraz wiertni od terenów objętych ochroną, w tym w szczególności stref ochronnych ujęć wód podziemnych.

4.      Przedstawić rozwiązania techniczno-organizacyjne dotyczące przechowywania na terenie placu wiertniczego paliw, smarów, olejów oraz substancji wykorzystywanych w procesie wiercenia oraz szczelinowania hydraulicznego w kontekście konieczności ochrony środowiska gruntowo-wodnego.

  

II.      W zakresie gospodarki wodno – ściekowej:

1.      Przedstawić wszystkie urządzenia i technologie, ukierunkowane na ograniczenie powstawania nadmiernej ilości zanieczyszczonych wód opadowych oraz pozostałych ścieków, wytwarzanych na terenie wiertni.

2.      Odnieść się do art.81 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz wyjaśnić, czy przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięci celów środowiskowych zawartych w: Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, zatwierdzonym na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu  22 lutego 2011 r. przez Prezesa rady Ministrów. Odpowiedź proszę szczegółowo uzasadnić odwołując się do zapisów ww. dokumentów oraz przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. Nr 145).

 

III.             W zakresie ochrony przed hałasem:

1.      Określić parametry eksploatacyjne przedsięwzięcia mające wpływ na wielkość emisji hałasu.

2.      Zinwentaryzować wszystkie źródła hałasu występujące na terenie planowanego przedsięwzięcia, podać ich parametry techniczne oraz określić czas ich pracy w porze dziennej oraz nocnej i na tej podstawie, zgodnie z art.66 ust. 1 pkt. 1 lit. c ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko określić przewidywaną emisję hałasu do środowiska z terenu przedsięwzięcia uwzględniając poziomy dopuszczalne hałasu dla danych kategorii terenu wymagających ochrony akustycznej.

3.      Analizę akustyczną przeprowadzić dla etapu robót montażowych, wiercenia i testów produkcyjnych przy założeniu najniekorzystniejszej sytuacji z punktu widzenia akustycznego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia.

4.      W analizie akustycznej uwzględnić wpływ pojazdów obsługujących przedmiotowe przedsięwzięcie na klimat akustyczny na terenach zlokalizowanych wzdłuż ich drogi dojazdowej.

5.      Określić skuteczne metody zabezpieczania terenów wymagających ochrony przed negatywnym wpływem przedsięwzięcia na klimat akustyczny, z podaniem parametrów zabezpieczeń oraz ich skuteczności.

 

IV.   Z zakresu gospodarki odpadami:

1.      Przedstawić rodzaje oraz szacunkowe ilości poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą powstać na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia.

2.      Określić sposób i miejsce ewentualnego magazynowania odpadów.

3.      Wskazać sposób dalszego zagospodarowania wszystkich powstających odpadów w szczególności sposób postępowania z odpadami powstającymi podczas wierceń.

4.      W przypadku magazynowania odpadów niebezpiecznych, wskazać sposoby ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnymi zanieczyszczeniami.

5.      Wskazać sposoby ograniczania ilości powstających odpadów i negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko.

 

V.      Z zakresu ochrony powietrza:

1.      Wskazać wszystkie źródła zorganizowanej i niezorganizowanej emisji substancji do powietrza oraz przedstawić dla nich tok obliczeń wielkości emisji.

2.      Wskazać moc (w kW) agregatów prądotwórczych wykorzystywanych podczas prac wiertniczych oraz wskazać ich ilość.

3.      Przedstawić mapę poglądową z wrysowanymi emitorami na terenie wiertni.

4.      Przedstawić pismo Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska określające aktualny stan jakości powietrza.

5.      Opisać przewidywane działania mające na celu ograniczenie negatywnych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na stan powietrza, tzn. działania organizacyjne, techniczne lub technologiczne służące ograniczeniu emisji substancji do powietrza oraz określić ich skuteczność.

  VI.             W zakresie ochrony przyrody:

1.  Opisać elementy przyrodnicze środowiska będące w zasięgu przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, w tym szaty roślinnej ze szczególnym uwzględnieniem roślin gatunków chronionych, występujących zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt gatunków chronionych, a także chronionych gatunków grzybów.

2.  Przedstawić dane dotyczące drzewostanu rosnącego na terenach, na których prowadzone będą prace, ze wskazaniem składu gatunkowego, szacunkowego wieku i rozmiarów drzew, a także dane dotyczące ilości i gatunków drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia  (w tym drzew i krzewów owocowych oraz w wieku poniżej 10 lat), z informacją na temat występowania na terenie inwestycji drzew i krzewów stanowiących miejsce bytowania ptaków, nietoperzy, owadów lub grzybów ( w tym porostów) podlegających ochronie.

3.  Ocenić wpływ inwestycji na ww. elementy środowiska przyrodniczego, w szczególności na etapie jej realizacji; w przypadku konieczności złamania zakazów określonych w przepisach dotyczących ochrony gatunkowej roślin, zwierząt lub grzybów, przedstawić analizę spełnienia warunków określonych w art. 56 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz.1220 ze zm.).

4.  Przedstawić analizę przewidywanego wpływu inwestycji na najbliżej położone obszary Natura 2000.

5.  Opisać przewidywane działania mające na celu zapobieganie lub ograniczanie negatywnych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, np. związanych ze zniszczeniem szaty roślinnej, pracami prowadzonymi w sąsiedztwie drzew niepodlegających usunięciu (np. podanie sposobów zabezpieczeń drzew, wskazanie terminu prowadzenia prac), ze zwierzętami mogącymi występować na terenie inwestycji np. ptaki, płazy, bezkręgowce), a także z obszarami podlegającymi ochronie.

6.  Przedstawić analizowane zagadnienia w formie graficznej i kartograficznej, w skali odpowiadającej przedmiotowi w szczególności tych zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie analiz oddziaływania na rośliny, zwierzęta oraz obszary podlegające ochronie.

7.  Opisać i przedstawić na załączniku graficznym organizację terenu wiertni oraz lokalizację poszczególnych urządzeń i elementów instalacji związanych z procesem wiercenia oraz wykonywaniem zabiegów specjalnych.

   U z a s a d n i e n i e  

            Zgodnie z art. 59 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. – O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami)  oraz § 3, ust. 1 pkt 33 i 41 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 ze zmianami) budowa instalacji OP Mieczewo wraz z gazociągiem ekspedycyjnym  DN100 PN8 4 Mpa i  wydobywanie kopaliny  - gazu ziemnego na podstawie koncesji wydobywczej zaliczana  jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ustala się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, postanowieniem z dnia 25 października 2012 r. znak WOO-II.4240.647.2012.KL wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pod nazwą: „budowa instalacji OP Mieczewo wraz z gazociągiem ekspedycyjnym  DN100 PN8 4 Mpa i  wydobywaniu kopaliny  - gazu ziemnego na podstawie koncesji wydobywczej istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią z dnia 31.10.2012 r. znak NS2-72-188(1)/12 nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia i odstąpił od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

             W postępowaniu wzięto pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Przeanalizowano: skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z jej eksploatacją, powiązanie z innymi przedsięwzięciami, kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.                Raport o oddziaływaniu na środowisko powinien być wykonany zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.). Ustalając zakres raportu wskazano, że powinien on zawierać szczegółową i wnikliwą analizę aspektów związanych z ochroną przyrody, gospodarką wodno-ściekową i  hydrogeologią,  ochroną przed hałasem,  ochroną powietrza oraz gospodarką odpadami.

W związku z powyższym orzeczono jak w osnowie.

 P o u c z e n i e

Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu al. Niepodległości 18 za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia.

     

Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: "Budowie instalacji OP Mieczewo wraz z gazociągiem ekspedy

 

Kórnik, dnia 14.11.2012r.

WB-OSR.6220.57.2012

 P O S T A N O W I E N I E  

Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. – O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami)  oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000r. Nr 98, 1071 ze zmianami)

 p o s t a n a w i a m: stwierdzić obowiązek  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na:Budowie instalacji OP Mieczewo wraz z gazociągiem ekspedycyjnym  DN100 PN8 4 Mpa i wydobywaniu kopaliny  - gazu ziemnego na podstawie koncesji wydobywczej” obręb Kamionki, obręb Skrzynki, obręb Czołowo, obręb Konarskie, obręb Czmoń, obręb Błażejewko, gmina Kórnik oraz obręb Jeziory Wielkie gmina Zaniemyśl oraz określam zakres raportu, który powinien zawierać elementy wynikające z art. 66 ustawy  z dnia 3 października 2008r. – O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami). Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko winien zawierać również analizę podanych niżej zagadnień:  

I.     W zakresie hydrogeologii:

1.      Wskazać najbardziej prawdopodobną lokalizację planowanych otworów oraz opisać usytuowanie przedsięwzięcia względem cieków powierzchniowych oraz wód podziemnych, tj. przedstawić informacje dotyczące warunków hydrogeologicznych i geologicznych terenu planowanej inwestycji uwzględniając:

- budowę geologiczną, w tym uskoki tektoniczne, lokalizację wysadów solnych,

- poziomy wodonośne, w tym użytkowe poziomy wodonośne,

- uprzywilejowane kierunki migracji, drenaże, zasilania wód podziemnych,

- głębokości zalegania pierwszego poziomu wód gruntowych,

- Główne Zbiorniki Wód Podziemnych,

- ujęcia wód podziemnych wraz z ich strefami ochronnymi,

- cieki oraz wody powierzchniowe,

- kierunki migracji wód podziemnych oraz bazy drenażu;

powyższe informacje przedstawić na załącznikach graficznych w postaci mapy geologicznej, mapy hydrogeologicznej oraz przekrojów geologicznych obejmujących  cały profil przewiercanych skał z zaznaczeniem informacji uszczelniających skały zbiornikowe i macierzyste gazu oraz przekrojów hydrogeologicznych obejmujących wszystkie poziomy wodonośne.

2.      Przedstawić rozwiązania technologiczne i organizacyjne ukierunkowane na ochronę środowiska hydrogeologicznego w trakcie prowadzenia poszczególnych etapów realizacji inwestycji; przedstawić procedury awaryjne wdrażane w przypadku zaistnienia niekontrolowanych sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.

3.      Określić bezpieczne odległości lokalizacji terenów wiertniczych oraz wiertni od terenów objętych ochroną, w tym w szczególności stref ochronnych ujęć wód podziemnych.

4.      Przedstawić rozwiązania techniczno-organizacyjne dotyczące przechowywania na terenie placu wiertniczego paliw, smarów, olejów oraz substancji wykorzystywanych w procesie wiercenia oraz szczelinowania hydraulicznego w kontekście konieczności ochrony środowiska gruntowo-wodnego.

  

II.      W zakresie gospodarki wodno – ściekowej:

1.      Przedstawić wszystkie urządzenia i technologie, ukierunkowane na ograniczenie powstawania nadmiernej ilości zanieczyszczonych wód opadowych oraz pozostałych ścieków, wytwarzanych na terenie wiertni.

2.      Odnieść się do art.81 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz wyjaśnić, czy przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięci celów środowiskowych zawartych w: Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, zatwierdzonym na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu  22 lutego 2011 r. przez Prezesa rady Ministrów. Odpowiedź proszę szczegółowo uzasadnić odwołując się do zapisów ww. dokumentów oraz przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 r. Nr 145).

 

III.             W zakresie ochrony przed hałasem:

1.      Określić parametry eksploatacyjne przedsięwzięcia mające wpływ na wielkość emisji hałasu.

2.      Zinwentaryzować wszystkie źródła hałasu występujące na terenie planowanego przedsięwzięcia, podać ich parametry techniczne oraz określić czas ich pracy w porze dziennej oraz nocnej i na tej podstawie, zgodnie z art.66 ust. 1 pkt. 1 lit. c ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko określić przewidywaną emisję hałasu do środowiska z terenu przedsięwzięcia uwzględniając poziomy dopuszczalne hałasu dla danych kategorii terenu wymagających ochrony akustycznej.

3.      Analizę akustyczną przeprowadzić dla etapu robót montażowych, wiercenia i testów produkcyjnych przy założeniu najniekorzystniejszej sytuacji z punktu widzenia akustycznego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia.

4.      W analizie akustycznej uwzględnić wpływ pojazdów obsługujących przedmiotowe przedsięwzięcie na klimat akustyczny na terenach zlokalizowanych wzdłuż ich drogi dojazdowej.

5.      Określić skuteczne metody zabezpieczania terenów wymagających ochrony przed negatywnym wpływem przedsięwzięcia na klimat akustyczny, z podaniem parametrów zabezpieczeń oraz ich skuteczności.

 

IV.   Z zakresu gospodarki odpadami:

1.      Przedstawić rodzaje oraz szacunkowe ilości poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą powstać na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia.

2.      Określić sposób i miejsce ewentualnego magazynowania odpadów.

3.      Wskazać sposób dalszego zagospodarowania wszystkich powstających odpadów w szczególności sposób postępowania z odpadami powstającymi podczas wierceń.

4.      W przypadku magazynowania odpadów niebezpiecznych, wskazać sposoby ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnymi zanieczyszczeniami.

5.      Wskazać sposoby ograniczania ilości powstających odpadów i negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko.

 

V.      Z zakresu ochrony powietrza:

1.      Wskazać wszystkie źródła zorganizowanej i niezorganizowanej emisji substancji do powietrza oraz przedstawić dla nich tok obliczeń wielkości emisji.

2.      Wskazać moc (w kW) agregatów prądotwórczych wykorzystywanych podczas prac wiertniczych oraz wskazać ich ilość.

3.      Przedstawić mapę poglądową z wrysowanymi emitorami na terenie wiertni.

4.      Przedstawić pismo Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska określające aktualny stan jakości powietrza.

5.      Opisać przewidywane działania mające na celu ograniczenie negatywnych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na stan powietrza, tzn. działania organizacyjne, techniczne lub technologiczne służące ograniczeniu emisji substancji do powietrza oraz określić ich skuteczność.

  VI.             W zakresie ochrony przyrody:

1.  Opisać elementy przyrodnicze środowiska będące w zasięgu przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, w tym szaty roślinnej ze szczególnym uwzględnieniem roślin gatunków chronionych, występujących zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt gatunków chronionych, a także chronionych gatunków grzybów.

2.  Przedstawić dane dotyczące drzewostanu rosnącego na terenach, na których prowadzone będą prace, ze wskazaniem składu gatunkowego, szacunkowego wieku i rozmiarów drzew, a także dane dotyczące ilości i gatunków drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia  (w tym drzew i krzewów owocowych oraz w wieku poniżej 10 lat), z informacją na temat występowania na terenie inwestycji drzew i krzewów stanowiących miejsce bytowania ptaków, nietoperzy, owadów lub grzybów ( w tym porostów) podlegających ochronie.

3.  Ocenić wpływ inwestycji na ww. elementy środowiska przyrodniczego, w szczególności na etapie jej realizacji; w przypadku konieczności złamania zakazów określonych w przepisach dotyczących ochrony gatunkowej roślin, zwierząt lub grzybów, przedstawić analizę spełnienia warunków określonych w art. 56 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz.1220 ze zm.).

4.  Przedstawić analizę przewidywanego wpływu inwestycji na najbliżej położone obszary Natura 2000.

5.  Opisać przewidywane działania mające na celu zapobieganie lub ograniczanie negatywnych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, np. związanych ze zniszczeniem szaty roślinnej, pracami prowadzonymi w sąsiedztwie drzew niepodlegających usunięciu (np. podanie sposobów zabezpieczeń drzew, wskazanie terminu prowadzenia prac), ze zwierzętami mogącymi występować na terenie inwestycji np. ptaki, płazy, bezkręgowce), a także z obszarami podlegającymi ochronie.

6.  Przedstawić analizowane zagadnienia w formie graficznej i kartograficznej, w skali odpowiadającej przedmiotowi w szczególności tych zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie analiz oddziaływania na rośliny, zwierzęta oraz obszary podlegające ochronie.

7.  Opisać i przedstawić na załączniku graficznym organizację terenu wiertni oraz lokalizację poszczególnych urządzeń i elementów instalacji związanych z procesem wiercenia oraz wykonywaniem zabiegów specjalnych.

   U z a s a d n i e n i e  

            Zgodnie z art. 59 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. – O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami)  oraz § 3, ust. 1 pkt 33 i 41 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 ze zmianami) budowa instalacji OP Mieczewo wraz z gazociągiem ekspedycyjnym  DN100 PN8 4 Mpa i  wydobywanie kopaliny  - gazu ziemnego na podstawie koncesji wydobywczej zaliczana  jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ustala się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, postanowieniem z dnia 25 października 2012 r. znak WOO-II.4240.647.2012.KL wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pod nazwą: „budowa instalacji OP Mieczewo wraz z gazociągiem ekspedycyjnym  DN100 PN8 4 Mpa i  wydobywaniu kopaliny  - gazu ziemnego na podstawie koncesji wydobywczej istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią z dnia 31.10.2012 r. znak NS2-72-188(1)/12 nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia i odstąpił od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

             W postępowaniu wzięto pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Przeanalizowano: skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z jej eksploatacją, powiązanie z innymi przedsięwzięciami, kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.                Raport o oddziaływaniu na środowisko powinien być wykonany zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.). Ustalając zakres raportu wskazano, że powinien on zawierać szczegółową i wnikliwą analizę aspektów związanych z ochroną przyrody, gospodarką wodno-ściekową i  hydrogeologią,  ochroną przed hałasem,  ochroną powietrza oraz gospodarką odpadami.

W związku z powyższym orzeczono jak w osnowie.

 P o u c z e n i e

Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu al. Niepodległości 18 za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia.

     

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

Kórnik, dnia 1.10.2012r.

WB-OSR.6220.57.2012

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu  postępowania

  

Na podstawie art. 73 ust. 1 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. – O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu dzisiejszym zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora tj. FX ENERGY POLAND Sp. z o. o., ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa  zastępowanego przez  TRIAS Sp. z o.o., Krzywopłoty 41, 78 – 230 Karlino w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na:

1.      Budowie instalacji OP Mieczewo wraz z gazociągiem ekspedycyjnym  DN100 PN8 4 Mpa, 2.      Wydobywaniu kopaliny  - gazu ziemnego na podstawie koncesji wydobywczej, na działkach zgodnie z załączoną dokumentacją.

Wszelkich informacji dotyczących ww. sprawy udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kórniku pok. 201.

  Otrzymują:
 1. Urząd Gminy w Zaniemyślu, ul. Średzka 9, 63-020 Zaniemyśl,
 2. Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego w Kórniku,
 3. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, ul. Piekary 17, 60-967 Poznań,
 4. Agencja Nieruchomości Rolnych,  ul. Fredry 12, 61-701 Poznań,
 5. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań,
 6. Zarząd Dróg Powiatowych w Śremie, ul. Floriana Marciniaka 2, 63-100 Śrem,
 7. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Babki, 61-160 Babki  
 8. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kórniku,
 9. Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ul. Krauthofera 11, 62-035 Kórnik,
 10. Tablica ogłoszeń Bnina, Pan Paweł Mikołajczak, ul. Śremska 22, 62-035 Kórnik,
 11. Tablica ogłoszeń Sołectwa Czołowo, Pani Sołtys Dorota Dłubała,
Czołowo 1, 62-035 Kórnik,
 1. Tablica ogłoszeń Sołectwa Błażejewo, Pan Sołtys, Jan Szymaniak,
Błażejewo, ul. St. Mikołajczyka 35, 62-035 Kórnik,
 1. Tablica ogłoszeń Sołectwa Błażejewko, Pan Sołtys Andrzej Duda, ul. Sportowa 8, 62-035 Błażejewko
Błażejewo, ul. St. Mikołajczyka 35, 62-035 Kórnik
 1. Tablica ogłoszeń Sołectwa Jeziory Wielkie, Pan Sołtys Bartłomiej Mieloch,
 2. Jeziory Wielkie 18, 63-020 Zaniemyśl
 3. Strona Internetowa www.kornik.pl,
 4. aa.
 Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 20 (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071)), niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, a także w gablotach informacyjnych sołectwa Czmoniec i Orkowo, oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej  Urzędu Miejskiego w Kórniku pod adresem www.kornik.pl

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

PROGRAM DOFINANSOWANIA LIKWIDACJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

PROGRAM DOFINANSOWANIALIKWIDACJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST   

z dniem 25 czerwca 2012 roku Urząd Miejski w Kórniku rozpoczyna procedurę przyjmowania od mieszkańców wniosków na utylizację wyrobów zawierających azbest. Z dofinansowania korzystać mogą osoby fizyczne.

 

Zainteresowane osoby winny złożyć pisemny wniosek wg ustalonego wzoru na rok 2012 (do pobrania w tut. Urzędzie II piętro pok. nr 201 lub na stronie internetowej  www.kornik.pl) do Urzędu Miejskiego w Kórniku, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (Biuro Obsługi Mieszkańca). Dofinansowanie wynosi 70 % kosztów demontażu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych lub wyłącznie odbioru i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych. Pozostałe 30% kosztów pokrywa wnioskodawca.

 

Powyższe wnioski będą przyjmowane od dnia 25 czerwca 2012 r. do wyczerpania limitu określonego w zasadach likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego, przy czym ostateczny termin składania wniosków ustala się na dzień 28 września 2012 r. Złożone wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpłynięcia do tut. Urzędu, które następnie będą przekazywane do Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

 

Jednocześnie informujemy, że składanie wniosków powinno dotyczyć prac, których wykonanie przewidują Państwo w roku bieżącym, ewentualnie przekazania  (zmagazynowanych wcześniej) wyrobów azbestowych.

 

Ponadto z chwilą złożenia wniosku (dot. demontażu) wnioskodawca jest zobowiązany do dokonania w Starostwie Powiatowym w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych przynajmniej na 30 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia, wg ustalonych wzorów (do pobrania jak wyżej).

 

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na wykonawcę prac związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych z terenu powiatu poznańskiego wybrano firmę „Ekodachy” Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Czermin, nr tel. 62 7 416 838

 

Wykonawca prowadzi prace będące przedmiotem przetargu za cenę:

 • 0,56 zł brutto/kg – demontaż, transport i unieszkodliwienie
 • 0,29 zł brutto/kg – odbiór, transport i unieszkodliwienie
  

Uwaga: szacunkowa waga płyty cementowo-azbestowej o wymiarze 1m2 wynosi 17 kg.

Wniosek - kliknij TUTAJ

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji

Kórnik, dnia 04.06.2012r.


WB-OSR.6220.29.2012

 

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
Ul. 28 Czerwca 1956r. 223/229
61-485 Poznań

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
Ul. Sieroca 10
61-771 Poznań
skr. pocztowa 53

W oparciu o art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. – O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) i art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek:

Gmina Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik zastępowanej przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Kórniku

wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na:

Budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami ścieków wraz z rurociągami tłocznymi dla m. Trzykolne Młyny, Czmoniec gm. Kórnik wraz z podłączeniem do istniejącej infrastruktury komunalnej w m. Orkowo gm. Śrem na działkach zgodnie z załączoną do pisma dokumentacją.

W związku z powyższym prosimy o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby prosimy o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Jednocześnie informuję, że dla przedmiotowego terenu na którym planowana jest ww. inwestycja nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, inwestor zamierza wystąpić o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenia wodnoprawnego  oraz pozwolenia na budowę. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397) powyższa inwestycja została zakwalifikowana do § 3 ust. 1 pkt 79.

Załączniki:
1. Kopia wniosku z kartą informacyjną przedsięwzięcia,


Otrzymują:
1. Adresat
2. aa,

 

 


Sprawę prowadzi:        
Krzysztof Ratajczak 
Tel.  61 8170411 wew. 671
Do wiadomości:
1. Urząd Miejski w Śremie, Plac 20 Października 1, 63- 100 Śrem
2. Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Kórniku,
3. Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego w Kórniku,
4. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, ul. Piekary 17, 60-967 Poznań,
5. Agencja Nieruchomości Rolnych,  ul. Fredry 12, 61-701 Poznań,
6. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań,
7. Zarząd Dróg Powiatowych w Śremie, ul. Floriana Marciniaka 2, 63-100 Śrem,
8. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Babki, 61-160 Babki 
9. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kórniku,
10. Tablica ogłoszeń Sołectwa Czmoniec, Pan Sołtys Zbigniew Tomaszewski,
Czmoniec 31, 62-035 Kórnik, 
11. Tablica ogłoszeń Sołectwa Orkowo, Pan Sołtys Zygmunt Ciołek
Orkowo 9, 63-100 Śrem,
12. Strona Internetowa www.kornik.pl,

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na Budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami ścieków wraz z rurociągami tłocznymi dla m. Trzyk

 

Kórnik, dnia 01.06.2012r.

WB-OSR.6220.29.2012

    

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu  postępowania

  Na podstawie art. 73 ust. 1 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. – O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu dzisiejszym zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora tj. Gmina Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik zastępowanej przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Kórniku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na Budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami ścieków wraz z rurociągami tłocznymi dla m. Trzykolne Młyny, Czmoniec gm. Kórnik wraz z podłączeniem do istniejącej infrastruktury komunalnej w m. Orkowo gm. Śrem na działkach zgodnie z załączoną do pisma dokumentacją.

Wszelkich informacji dotyczących ww. sprawy udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kórniku pok. 201.

  Otrzymują:1.       Urząd Miejski w Śremie, Plac 20 Października 1, 63- 100 Śrem2.       Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Kórniku,3.       Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego w Kórniku,4.       Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, ul. Piekary 17, 60-967 Poznań,5.       Agencja Nieruchomości Rolnych,  ul. Fredry 12, 61-701 Poznań,6.       Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań,7.       Zarząd Dróg Powiatowych w Śremie, ul. Floriana Marciniaka 2, 63-100 Śrem,8.       Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Babki, 61-160 Babki  9.       Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kórniku,10.    Tablica ogłoszeń Sołectwa Czmoniec, Pan Sołtys Zbigniew Tomaszewski, Czmoniec 31, 62-035 Kórnik,  11.    Tablica ogłoszeń Sołectwa Orkowo, Pan Sołtys Zygmunt CiołekOrkowo 9, 63-100 Śrem,12.    Strona Internetowa www.kornik.pl,13.    aa. Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 20 (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071)), niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, a także w gablotach informacyjnych sołectwa Czmoniec i Orkowo, oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej  Urzędu Miejskiego w Kórniku pod adresem www.kornik.pl Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.  Sprawę prowadzi:                                                                                                  Krzysztof Ratajczak                Tel.  61 8170411 wew. 671  Przedsięwzięcie projektowane jest na terenie nieruchomości oraz oddziałuje krótkotrwale na  tereny przyległe do terenów, na których projektowane jest przedsięwzięcie zgodnie z załączoną tabelą :
Nr arkusza Nr ewid. działek na których zaprojektowano sieci  kanalizacji sanitarnej , rurociągi tłoczne , przepompownie ścieków
Obręb : 0005CzmoniecGm. Kórnik ARK.2, DZ. NR.:664 , 639 , 661 ,310/6 , 310/4 ,310/7 ,310/5 , 316
ARK.3(3), DZ. NR:535/5 ,536/1 ,543/1 ,643 ,535/1 ,505/1 , 505/2 ,495/3,495/1 ,534/6, 506/3 ,506/5 ,510/1 , 513/3 ,511/1 , 511/2 , 641 , 640 ,642 , 629 , 545 , 522/3 ,522/4 ,522/1 , 522/5 ,523/1 , 523/2 ,667 , 534/9 , 530/1, 530/2 ,533/2 , 550/1 ,550/2 ,550/3 ,534/3 ,551/12 ,551/7 ,551/6 , 551/10 ,551/11 ,551/9 ,551/1 ,533/1 , 533/3 ,
ARK.1(3) DZ. NR: 638 , 23/1 , 22 , 21 , 20/1 , 1 /2 , 1/1 , 1/3 , 4 , 2/1 ,  648 , 127/5 , 128/8 , 128/6 , 128/5 , 128/4 , 128/3 , 650 , 154 , 156/2 , 151 , 153 , 152 , 665 ,649/2 ,648 ,187/2 ,9/2 ,9/1 ,9/3 ,10/1 ,10/2 ,10/4 ,10/5 ,10/6 ,20/5 ,638 ,35 ,36 ,38 ,39 ,32/1 ,41/2 ,41/1 ,20/4 ,43/1 ,43/2 , 42/1 , 42/2 , 187/5 , 214/1 , 40 ,44 , 214/2 ,649/1 ,210/2 ,210/1 ,46/1 ,46/6 ,106/1 ,106/2 ,106/3 , 106/5 ,670 ,107/7 , 107/8 , 107/6 ,114/1 ,207/11 , 207/1 ,207/10 ,112/2 , 634 , 114/5 , 107/1 ,105 , 678 ,676 ,109/8 , 109/9 , 108 , 109/20 , 109/21 , 677 , 109/11 , 109/12 , 109/23 , 109/24 , 113/1 , 112/1 , 118/1 , 118/2 , 206/1 , 206/2 , 201 , 119 , 120/1 , 120/2 , 127/1 , 127/3 , 131/1 , 187/6 , 127/4 , 200/6 , 200/5 , 200/2 , 200/4 , 131/2 , 128 , 128/9 ,128/10 , 128/1 , 199/1 , 199/2 , 133/1 , 133/13 , 133/7 , 133/3 , 133/8 , 134/1 , 134/3 , 134/4 , 135/1 , 135/2 , 139/1 , 139/3 , 140/1 , 140/2 , 144/1 , 144/3 , 144/4 , 145 , 147/5 , 147/1 , 147/3 , 147/6 , 148/1 , 146 , 148/2 , 149/1 , 149/2 , 650 , 187/7 , 304/2 ,304/12 , 304/11 , 304/10 , 304/9 , 304/6 , 304/7 , 187/13 , 302 , 301/2 , 301/1 , 300/4 , 300/5 , 300/3 , 300/1 , 299 , 194/1 , 194/4 , 194/3 , 193/5 , 193/3 , 193/1 , 193/4 , 188/6 , 188/1 , 188/5 , 188/9 , 188/10 , 188/7 , 188/8 , 186/1 , 186/2 , 181/1 , 176/1 , 181/3 , 176/2 , 180/1 , 180/3 , 180/7 , 180/6 , 174/10 , 174/12 , 174/11 , 174/13 , 174/14 , 174/22 , 674 , 174/5 , 174/4 , 174/1 , 173/1 , 173/3 , 173/4 , 172/1 , 172/4 , 172/5 , 160/1 , 160/3 , 162/1 , 162/3 , 162/6 ,162/5 , 163/1 , 163/2 , 187/8 ,168/2 , 168/1 , 187/9 ,658/1 , 311/1 , 311/2 , 658/2 , 637 , 187/15 , 658/3 ,
Obręb: 0021OrkowoGm. Śrem 211/2 , 321/17 , 211/11 , 321/14 , 218/1 , 321/10 , 218/2 , 321/15 ,209/1 , 212/3 , 212/5 , 322/7 , 217/5 , 323/7 , 219/7 , 219/6 , 218/5 , 330/5 ,227/5 ,524/1 , 507/2 ,482/2 , 481/2 , 482/1 , 481/1 , 333 , 493/4  493/6 , 250/2 , 526/1 , 335/2 , 336/4 , 334 , 341 , 342/1 , 342/2 ,346 , 344/1 , 344/2 , 340/2, 345/3 , 252/3 , 253/3 , 254/3 , 255/3 , 256/5 , 516/1 , 259/1 , 523 , 260/3 , 260/6 , 350/5 , 350/7
położonych w miejscowości  Trzykolne Młyny i Czmoniec gm. Kórnik , Orkowo gm. Śrem .  

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Borówiec i Kamionki

 

Kórnik, dnia 21.05.2012r.

WB-OSR.6220.28.2012

    

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu  postępowania

  Na podstawie art. 73 ust. 1 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. – O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu dzisiejszym zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora tj. Gmina Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik zastępowanej przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Kórniku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi ul. Głównej w Borówcu na działkach o nr ewid. 150/2, 150/3, 150/4, 152/7, 153/27, 156/9, 157/12, 157/24, 160, 161/9, 165, 167, 169/3, 169/9, 184, 190/3, 190/5, 190/6, 197, 198/3, 198/4, 199/1, 199/2, 291, 292/1, 294/3, 295/1, 295/4, 296/3, 298/13, 298/15, 298/19, 300, 301, 302/1, 302/2, 304/4, 305, 307/2, 309, 310/9, 310/35, 310/28, 310/36, 310/47, 329, 333, 335/24, 336/11, 341/2, 342/9, 342/10, 347/2, 347/30, 349/3, 349/4, 350/154, 350/181, 371/1, 371/2, 400, 402, 403, 406, 410, 565 obręb Borówiec oraz 252/5, 251, 204/5, 203, 250/4, 204/6, 202, 204/4 obręb Kamionki, gmina Kórnik.

Wszelkich informacji dotyczących ww. sprawy udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kórniku pok. 201.

   Otrzymują:1.       Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Kórniku,2.       Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego w Kórniku,3.       Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, 4.       Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kórniku,5.       Tablica ogłoszeń Sołectwa Borówiec, Pan Sołtys Maciej Słowiński, ul. Wiosenna 15, 62-023 Borówiec,  6.       Tablica ogłoszeń Sołectwa Kamionki, Pani Sołtys Małgorzata Walkowiak  ul. Poznańska 28, 62-023 Kamionki,7.       Strona Internetowa www.kornik.pl,8.       aa Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 20 (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071), niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku a także w gablotach informacyjnych sołectwa Borówiec i Kamionki, także zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej  Urzędu Miejskiego w Kórniku pod adresem www.kornik.pl Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Sprawę prowadzi:                                                                                                                                                              Krzysztof Ratajczak             Tel.  61 8170411 wew. 671

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Borówiec i Kamionki

Kórnik, dnia 17.05.2012r.

WB-OSR.6220.21.2012

    

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu  postępowania

  Na podstawie art. 73 ust. 1 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. – O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu dzisiejszym zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora tj.  Gmina Kórnik Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik zastępowanej przez upoważnionego pełnomocnika „STUDIO ML” Maciej Łabno, Plac Niepodległości 15, 62-035 Kórnik w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Borówiec w ul. Głównej na działkach drogowych nr 371/2  - ark. 4, 371/2 – ark. 7 obręb Borówiec; 203, 250/4 i 251 – ark. 4 obręb Kamionki.

Wszelkich informacji dotyczących ww. sprawy udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kórniku pok. 201.

 Otrzymują:1.       „STUDIO ML” Maciej Łabno, Plac Niepodległości 15, 62-035 Kórnik,2.       Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego w Kórniku,3.       Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Kórniku,4.       Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, 5.       Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kórniku,6.       Tablica ogłoszeń Sołectwa Borówiec, Pan Sołtys Maciej Słowiński, ul. Wiosenna 15, 62-023 Borówiec,  7.       Tablica ogłoszeń Sołectwa Kamionki, Pani Sołtys Małgorzata Walkowiak ul. Poznańska 28, 62-023 Kamionki,8.       Strona Internetowa www.kornik.pl,9.       aa Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 20 (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071), niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku a także w gablotach informacyjnych sołectwa Borówiec i Kamionki, także zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej  Urzędu Miejskiego w Kórniku pod adresem www.kornik.pl Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Sprawę prowadzi:                                                                                                  Krzysztof Ratajczak               

Tel.  61 8170411 wew. 671

AKCJA STERYLIZACJI/KASTRACJI

AKCJA STERYLIZACJI/KASTRACJI  

Uprzejmie informujemy, że na terenie gminy Kórnik trwa realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, dzięki któremu poprzez wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji u zwierząt, zarówno posiadających właściciela jak i uznanych za bezpańskie ograniczana jest nadpopulacja psów i kotów na terenie naszej gminy.

Zgodnie z zapisami programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, gmina Kórnik zapewnia dofinansowanie właścicielom zwierząt – tylko mieszkańcom naszej gminy w wysokości 100% kosztów zabiegu.

Osoby zainteresowane wykonaniem zabiegu u swojego czworonoga prosimy
o bezpośredni kontakt z przychodnią weterynaryjną w celu umówienia się na termin zabiegu oraz uzyskania wszelkich informacji:

-        Stanisław Makulec Gabinet Weterynaryjny – lekarz weterynarii, ul. Młyńska 44, Kórnik, tel. 61 8170 167.

 

UWAGA: Ilość zabiegów ograniczona !!!  

  

SZKODY W ROLNICTWIE - UJEMNE SKUTKI PRZEZIMOWANIA

 SZKODY W ROLNICTWIE - UJEMNE SKUTKI PRZEZIMOWANIA 

W związku z licznymi sygnałami o wystąpieniu szkód w uprawach rolnych spowodowanych „ujemnymi skutkami przezimowania” tj. wymarznięcie, wymoknięcie, wyprzenie, wysmalenie lub wysadzenie roślin w okresie od 1 grudnia do 30 kwietnia, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniem roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części Burmistrz Gminy Kórnik informuje, że o zaistniałych stratach należy niezwłocznie poinformować Urząd Miejski w Kórniku - formularz w załączniku.    

 

Z uwagi na spodziewane decyzje rolników o dokonaniu przesiewów, zwracam uwagę, że przed likwidacją uszkodzonej plantacji, konieczna będzie wizja lokalna komisji klęskowej na polach poszkodowanych rolników.

W przypadku przedwczesnej likwidacji zespół komisji nie będzie miał możliwości dokonania oceny zakresu szkody.


Pobierz formularz    

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia

  

Kórnik, dnia 06.03.2012r.

B.OSR.7625-60/10

   OBWIESZCZENIEBurmistrza Gminy Kórnik   

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) w związku z art. 49   ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami)

  Zawiadamiam 

że Burmistrz Gminy Kórnik wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Okrężnej w miejscowości Dachowa Etap II od km 0+000,00 do km 1+278,00 na terenie obejmującym działki o nr ewid. 19, 48, 50, 70, 82/2 i 124 obręb Dachowa.

.

  Wnioskodawca: Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik zastępowany przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SABRE Tomasz Szabelski, ul. Osiedlowa 5, 62-050 Mosina.       Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 20 (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071), niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku a także w gablotach informacyjnych sołectwa Dachowa, także zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej  Urzędu Miejskiego w Kórniku pod adresem www.kornik.pl 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego

     

Kórnik, dnia 06.03.2012r.

B.OSR.7625-60/11

D E C Y Z J A

 

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 71 ust. 1 i  2 pkt 2 i  art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz  z art. 84 ust 1 i art. 85 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami)  oraz  art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Urzędu Miejskiego w Kórniku, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik zastępowanego przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SABRE Tomasz Szabelski, ul. Osiedlowa 5, 62-050 Mosina dot. przebudowy ulicy Okrężnej w miejscowości Dachowa Etap II od km 0+000,00 do km 1+278,00 na terenie obejmującym działki o nr ewid. 19, 48, 50, 70, 82/2 i 124 obręb Dachowa.

  S t w i e r d z a m  Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na  środowisko 

U z a s a d n i e n i e

 

W dniu 22 grudnia 2011r. do Urzędu Miejskiego w Kórniku wpłynął wniosek   Przedsiębiorstwa Wielobranżowego  SABRE Tomasz Szabelski, ul. Osiedlowa 5, 62-050 Mosina będącego upoważnionym pełnomocnikiem Urzędu Miejskiego w Kórniku, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik dot. przebudowy ulicy Okrężnej w miejscowości Dachowa Etap II od km 0+000,00 do km 1+278,00 na terenie obejmującym działki o nr ewid. 19, 48, 50, 70, 82/2 i 124 obręb Dachowa. Do wniosku załączona została: karta informacyjna przedsięwzięcia, kopie map ewidencyjnych oraz wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie. 

            Na podstawie art. 73 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) oraz art. 61  § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami) Burmistrz Gminy Kórnik zawiadomił wnioskodawcę oraz strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (zawiadomienie B. OSR7625-60/11 z dnia 22 grudnia 2011r.)

            Zgodnie z art. 59 ust.1 pkt 2 w związku z art. 173 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. – O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami)  oraz § 3, ust. 1 pkt 60  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.  w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397) realizacja powyższej inwestycji zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ustala się zgodnie z art. 156 ustawy z ustawy z dnia 3 października 2008r. – O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227ze zmianami)  po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, postanowieniem z dnia 27 stycznia 2012r. znak WOO-II.4240.16.2012.MW wyraził opinię, że dla ww. inwestycji nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią z dnia 16 lutego 2012r. znak. NS2-72-16(1)/12 nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia i odstąpił od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na środowisko.

Po przeanalizowaniu stanowisk Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego a także informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz po uwzględnieniu uwarunkowań zawartych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. – O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami)  w szczególności:

1.      Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia:

- Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na przebudowie drogi klasy L w miejscowości Dachowa o łącznej długości ok. 1,28 km,

-   Zakres robót budowlanych będzie obejmował wykonanie nawierzchni drogi, zjazdów do posesji i odwodnienia. Dwupasmowa jezdnia o szerokości 5,5 m, wykonana zostanie z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszyw łamanego. Szerokość gruntowego pobocza wyniesie 0,5 m. Nawierzchnia zjazdów na posesje wykonana zostanie z kruszywa łamanego,

-   Natężenie ruchu oszacowano na około 40 pojazdów osobowych i 2 ciężarowe w ciągu doby. Projektowana droga będzie posiadać kategorię ruchu KR-1 i klasę lokalną o prędkości projektowanej 40 km/h,

-  Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni drogi odbywać się będzie spadkami podłużnymi i poprzecznymi do istniejącego rowu przydrożnego,

-  W trakcie realizacji przedsięwzięcia miejsce przechowywania materiałów do budowy i odpadów niebezpiecznych zostanie zabezpieczone w celu uniemożliwienia przedostania się substancji niebezpiecznych do gleby i wód,

-   Powstające podczas realizacji inwestycji odpady będą gromadzone selektywnie w szczelnych pojemnikach w specjalnie przygotowanym do tego miejscu, a następnie wywożone przez firmy posiadające stosowne zezwolenia,

-  Woda na plac budowy dostarczona zostanie z wodociągu miejskiego. Ścieki bytowe powstające podczas realizacji inwestycji gromadzone będą w przenośnych sanitariatach, a następnie będą wywożone przez koncesjonowanego przewoźnika,

Masy ziemne powstające podczas realizacji przedsięwzięcia wykorzystane zostaną do rekonstrukcji terenów zielonych wzdłuż drogi.

 2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczenia się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: -  przedmiotowa inwestycja planowana jest około 2,9  km od obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty - obszar PLH300057 Dolina Średzkiej Strugi  a także ok. 1,4 km od Obszaru Chronionego Krajobrazu w Gminie Kórnik;-  Ze względu na lokalizację planowanej inwestycji w znacznej odległości od ww. obszarów Natura 2000, a także mając na względzie, iż nie zachodzi konieczność usuwania drzew i krzewów stwierdzono, iż nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, a w szczególności na obszary chronione w tym na gatunki roślin, zwierząt, siedliska oraz integralność ww. obszarów Natura 2000;  - w związku z oddaleniem inwestycji od obszarów chronionych stwierdzono, iż przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na formy ochrony przyrody utworzone na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 ze zm.), w tym na cele ochrony obszaru Natura 2000, nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, nie wpłynie negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, a także nie pogorszy integralności obszaru Natura 2000 lub powiązań z innymi obszarami,  3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1i 2:-  uciążliwości związane z realizacją inwestycji będą krótkookresowe, trwać będą tylko przez okres budowy, nie będą się powtarzać  oprócz koniecznych remontów i ustaną  po realizacji inwestycji, zatem będą odwracalne;-   z uwagi na zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy uznać, że inwestycja nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i nie będzie powodowała transgranicznego oddziaływania;-  w związku z zapisami art. 63 ust 1 pkt 1 lit. e cyt. ustawy, dotyczących ryzyka wystąpienia poważnej awarii, należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. 

Burmistrz Gminy Kórnik Postanowieniem z dnia 1 marca  2012r. znak B.OSR.7625-60/11 odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  przedmiotowej  inwestycji.

             Z uwagi na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, postępowanie w przedmiotowej sprawie nie wymagało zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa.

            Biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, w szczególności rozwiązania chroniące środowisko na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji przez opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, organ uznał, że planowane przedsięwzięcie nie wpłynie w znaczący negatywny sposób  na środowisko. Stwierdzono także, że po zrealizowaniu inwestycji przez inwestora warunków zawartych w przedłożonych  dokumentach, realizacja przedmiotowej inwestycji będzie zgodna z wymaganiami ochrony środowiska.

            Ponieważ w toku postępowania nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami), w niniejszej decyzji stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 P o u c z e n i e

Od powyższej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu al. Niepodległości 18 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Prawomocność decyzji musi zostać potwierdzona przez organ wydający decyzję, poprzez zamieszczenie w niej klauzuli stwierdzającej prawomocność.

Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 – 15 w/w ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Powyższy termin może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

   Załączniki:1. Charakterystyka przedsięwzięcia,2. Karta Informacyjna  (dla inwestora).   

Otrzymują:

1.      Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Kórniku ,

2.      Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SABRE Tomasz Szabelski, ul. Osiedlowa 5

62-050 Mosina,

3.      Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego w Kórniku,

4.      Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu miejskiego w Kórniku

5.      Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu

Inspektorat w Przeźmierowie, ul. Budowlanych 8, 62-081 Przeźmierowo,

6.      Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa

ul. Fredry 12, 61-701 Poznań,

7.      Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kórniku,

8.       Pan Przemysław Pacholski – sołtys wsi Dachowa – z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni.

9.      aa,

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kórnik w 2012 roku

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) zmianie uległ art. 11a, który zobowiązuje Radę Miejską do określania w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego z art. 11 ust. 1 ww. ustawy.Do 1 stycznia 2012 r. art. 11a ustawy o ochronie zwierząt miał charakter fakultatywny, gdyż Rada Miejska mogła w drodze uchwały przyjąć program zapobiegający bezdomności zwierząt. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt obligatoryjne uchwalanie przez gminy „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”, przyczyni się do ograniczenia bezdomności zwierząt. Ponadto ww. uzasadnienie wskazuje, że istniejąca w Polsce nadpopulacja zwierząt domowych jest efektem słabej edukacji społeczeństwa, porzucania zwierząt bez żadnych konsekwencji
i niekontrolowanego ich rozmnażania.  
Według raportu Najwyższej Izby Kontroli w sprawie przestrzegania praw zwierząt z dnia 23 sierpnia 2011 r., zjawisko bezdomności zwierząt utrzymuje się na wysokim poziomie i ma tendencję wzrostową. W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kórnik w 2012 roku.  Dokument obejmuje swoim zakresem realizację takich zadań jak: 1)    zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;2)    opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;3)    odławianie bezdomnych zwierząt;4)    obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;5)    poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;6)    usypianie ślepych miotów;7)    wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;8)    zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.
 

Do zapoznania się treść w/w dokumentu w załączniku do niniejszej informacji.

Projekt uchwały