logo
logo bip

Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie gminy Kórnik

OBWIESZCZENIE

W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI NA TERENIE  GMINY KÓRNIK

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z Rozdz. VIII § 22 Uchwały Rady Miejskiej nr LVI/593/2006 z dnia 31.05.2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kórnik, Burmistrz Gminy Kórnik zobowiązuje do:

§ 1

Przeprowadzenia w dniach 18.10.2010 r. do 20.11.2010 r. obowiązkowej deratyzacji na terenie gminy Kórnik, polegającej na wyłożeniu preparatów do zwalczania gryzoni (szczurów) w miejscach ich występowania i gromadzenia się.

 

 § 2

  1. W związku z treścią § 1 zobowiązuje się właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kórnik do:
  • dokonania w budynkach i pomieszczeniach naprawy wszystkich urządzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi dostępu np. otwory w drzwiach, podłogach;
  • usunięcia z terenu i pomieszczeń wszelkich odpadów żywnościowych, mogących stanowić pożywienie dla zwalczanych gryzoni;
  • wyłożenia preparatów do zwalczania gryzoni (szczurów) nie później niż 18.10.2010r. i stałego jego uzupełniania do dnia 20.11.2010r. w szczególności w narożnikach pomieszczeń i wzdłuż ścian oraz na ścieżkach przemieszczania się gryzoni i miejscach ich żerowania oraz umieszczenia napisów ostrzegawczych o treści: „UWAGA! Wyłożono trutkę o nazwie …. przeciw gryzoniom! Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt!”

 

  1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek umożliwić właściwym służbom przeprowadzenie kontroli dotyczącej:

·      potwierdzenia faktu przeprowadzenia deratyzacji poprzez okazanie rachunków zakupu preparatów do zwalczania gryzoni, bądź umowy z firmą specjalistyczną świadczącą usługi w zakresie deratyzacji;

·      sposobu przeprowadzenia i skuteczności działań w zakresie deratyzacji;

 

  1. Po upływie terminu określonego w § 1 wyłożone preparaty do zwalczania gryzoni (szczurów) i ich pozostałości powinny zostać usunięte.

 

§ 3

Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega wywieszeniu na tablicach  ogłoszeń sołectw oraz na stronie internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kórniku.

 

                                                                            § 4

Informuję, że na podstawie art. 117 Kodeksu wykroczeń – „Kto mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny albo nagany”

 

Burmistrz Gminy Kórnik

Jerzy Lechnerowski

OBWIESZCZENIE

Kórnik, dnia 28.09.2010r.

                                                                                                                                                           

B.OSR.7625-06/10

 

  

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

                Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami) zawiadamiam, że zostały zebrane dokumenty i uzgodnienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na Budowie stacji demontażu pojazdów na działce o nr ewid. 250/11 obręb Dziećmierowo.

                W związku z powyższym zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków w terminie do dnia 08.10.2010r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku Pl. Niepodległości 1, BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCA.

                Dodatkowych informacji udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego pok. 201.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Kórnik

Kórnik, dnia 09.08.2010r.

B.OSR.7625-15/10

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Kórnik

 

 

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) w związku z art. 49   ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami)

 

 

Zawiadamiam

 

że Burmistrz Gminy Kórnik wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych na działkach o nr ewid. 239/4 i 238/3 obręb Czołowo, gmina Kórnik.

 

 

 

Wnioskodawca: „Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie, Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin w którego imieniu działa CODEX Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Sadowski i Wspólnicy Sp. J. ul. Stachury 9, 63-000 Środa Wlkp.

 

Treść decyzji

 

OBWIESZCZENIE podanie do publicznej wiadomości informacji

 

Kórnik, dnia 16.08.2010r.

B.OSR.7625-38/10

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

podanie do publicznej wiadomości informacji

 

Burmistrz Gminy Kórnik, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 13.08.2010r. wpłynął  raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Przedsiębiorstwa „EKOLAB” ul. Pszenna 7a, 62-020 Swarzędz wykonany dla  SPV Carpo Investment Sp. z o. o.  ul. Złota 59, 00-120 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przystosowaniu hali na produkcję wykonywania usług poligraficznych (metodą: tampodruk, sitodruku, tłoczenia, grawerowania haftowanie, transfer) na działce o nr ewid.  370  w miejscowości Robakowo.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Gminy Kórnik, zaś organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu. 

Jednocześnie zgodnie z  art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami) zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w Urzędzie Miejskim w Kórniku przy Placu Niepodległości 1 p. 201, w godzinach od 7:30 do 15:30.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez tut. organ przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  Obwieszczenie niniejsze zamieszcza się:
1) tablica ogłoszeń Sołectwa Robakowo wieś;
2) tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kórniku;
3) strona internetowa U.M. Kórnik, www.kornik.pl

 

 

OBWIESZCZENIEBurmistrza Gminy Kórnik

 

 

Kórnik, dnia 05.08.2010r.

B.OSR.7625-32/10

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Kórnik

 

 

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) w związku z art. 49   ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami)

 

 

Zawiadamiam

 

że Burmistrz Gminy Kórnik wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na zmianie przebiegu drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz – Gądki w miejscowości Żerniki, gmina Kórnik.

 

 

Wnioskodawca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań zastępowany przez firmę „DROMOST” Sp. z o.o. ul. Trójpole 3,b’ 61-693 Poznań

 
TREŚĆ OBWIESZCZENIA

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kórnik w sprawie wpłynięcia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko "Zakładu Gospodarki Odpadami"

 

Kórnik, dnia 26.03.2010r.

B.OSR.7625-15/10

 

 

                                                                               OBWIESZCZENIE

                                                       podanie do publicznej wiadomości informacji

 

Burmistrz Gminy Kórnik, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 23.03.2010r. wpłynął raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko „Zakładu Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie, Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin w którego imieniu działa CODEX Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Sadowski i Wspólnicy Sp. J. ul. Stachury 9, 63-000 Środa Wlkp. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych na działkach o nr ewid. 239/4 i 238/3 obręb Czołowo, gmina Kórnik.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Gminy Kórnik, zaś organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu. 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w Urzędzie Miejskim w Kórniku przy Placu Niepodległości 1 p. 201, w godzinach od 7:30 do 15:30.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez tut. organ przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.


Obwieszczenie niniejsze zamieszcza się:
1) tablica ogłoszeń Sołectwa Konarskie;
2) tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kórniku;
3) strona internetowa U.M. Kórnik, www.kornik.pl

Ogłoszenie Burmistrza

TREŚĆ OGŁOSZENIA

Obwieszczenie Burmistrza w sprawie wniosku wraz z raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Genexpol

Obwieszczenie Burmistrza

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Przedsiębiorstwa WielobranżowegoGenexpol w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania