logo
logo bip

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na przebudowie ul. Krasickiego w Kórniku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Informacja o wydaniu decyzji oraz umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację budowy stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Kromolice

Kórnik, dnia 18 sierpnia 2009r.

 

B.OSR7625-24/09

 

INFORMACJA
o wydaniu decyzji
oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kórniku informuje, że Burmistrz Gminy Kórnik decyzją Nr B.OSR7625-24/09  z dnia 19 sierpnia  2009r., ustalił środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Kromolice  z powiązaniami liniowymi 400kV z kierunku: Pątnów, Plewiska, Ostrów wraz z obejściem linii o napięciu 2 x 400kV od słupa nr 80 do 183 poprzez słupy 183A i 184 na działce o nr ewid. 10/6 obręb Kromolice, gm. Kórnik oraz modernizacji drogi dojazdowej z miejscowości Zimin na działce o nr ewid. 110 obręb Zimin, gm. Kleszczewo, pow. poznański, woj. wielkopolskie, na wniosek Pana  Konrada Nowajczyka z firmy B.P.W „Energotelprojekt” Sp. z o. o. ul. Gronostajowa 9, 61-065 Poznań działającego  w imieniu  inwestora Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin – Jeziorna, złożony w dniu 05 czerwca 2009r.
Ponadto informuje się, że dane o ww. decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku.
Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, Plac Niepodległości 1,  pok. 201 w godzinach pracy urzędu.

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegajacej na budowie stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Kromolice.

Kórnik, dnia 10.08.2009r.

B.OSR.7625-24/09

 

 

 Z A W I A D O M I E N I E

 

 

            Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami) zawiadamiam, że zostały zebrane dokumenty i uzgodnienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Kromolice z powiązaniami liniowymi 400kV z kierunku: Pątnów, Plewiska, Ostrów wraz z obejściem linii o napięciu 2 x 400kV od słupa nr 80 do 183 poprzez słupy 183A i 184 na działce o nr ewid. 10/6 obręb Kromolice, gm. Kórnik

            W związku z powyższym jest możliwość zapoznania się z dokumentami w ww. sprawie i złożenia ewentualnych uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. 

            Wgląd do dokumentów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 061 8170411 wew. 671 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kórniku pok. 201.

 

 Otrzymują:

1.      Pan Konrad Nowajczyk,  B.P.W „Energotelprojekt” Sp. z o. o.

ul. Gronostajowa 9, 61-065 Poznań,

2.      Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.

ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin – Jeziorna,

3.      Urząd Gminy w Kleszczewie,  ul.Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo,

4.      Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej U.M. Kórnik,

5.      Fundacja „Zakłady Kórnickie”, Plac Niepodległości 49, 62-035 Kórnik

6.      Właściciele działek sąsiadujących z planowaną inwestycją,

7.      Kórnickie Przedsiębiorstwo Rolno – Handlowe i Usługowe „JAGROL” Sp. z o. o.

Pierzchno 14, 62-035 Kórnik

8.      Komisja Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Kórniku, ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik,

9.      Agencja Nieruchomości Rolnych  Skarbu Państwa, ul. Fredry 12, 61-701 Poznań,

10.  Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

ul. Budowlanych 8, 62-081Przeźmierowo,

11.  Spółdzielnia Nabywców i Najemców Zasobów Mieszkaniowych

Nagradowice 9, 63-006 Krerowo,

12.   Pani Jolanta Gańko, sołtys wsi Kromolice, Kromolice 1, 62-035 Kórnik,

13.  OTOP Samuel Odrzykowski,  ul.Mikołajecka 3, 60-461 Poznań,

14.  PTOP "Salamandra" ul. Szamarzewskiego 11/6, 60-514 Poznań

 

Sprawę prowadzi:

Krzysztof Ratajczak

Tel. 061 8170411 wew. 671

 

 

Zawiadomienie o zebraniu dokumentów i uzgodnieniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie stacji demontażu pojazdów w miejscowości Kórnik

Kórnik, dnia 08.07.2009r.

B.OSR.7625-38/08/09

 

 

 

                                                                Z A W I A D O M I E N I E

 

 

 

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska    (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150) i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami)

                                                          zawiadamiam,

 

 że zostały zebrane dokumenty i uzgodnienia w  sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na  budowie stacji demontażu pojazdów w miejscowości Kórnik, przy ulicy Średzkiej 17, na działce o numerze ewidencyjnym 932/4, obręb Kórnik, pow. poznański, woj. wielkopolskie.

            W związku z powyższym jest możliwość zapoznania się z dokumentami w ww. sprawie i złożenia ewentualnych uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.  

            Wgląd do dokumentów  po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 061 8170411 wew. 671  Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kórniku pok. 201.

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Krzysztof Ratajczak

Tel. 061 8170411 wew. 671

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kórnik

Kórnik, dnia 06.02.2008r.

 

B.OSR.7625-24/09

 

 

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

         Stosownie do art.  art. 21 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008r. – O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)  i art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w dniu 05.06.2009r. w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Kromolice wraz z powiązaniami liniowymi 400 kV z kierunku: Pątnów, Plewiska na działce o nr ewid. 10/6 obręb Kromolice, gm. Kórnik.

         W związku z powyższym zawiadamiam o możliwości składania uwag
i wniosków w terminie do dnia 01.06.2009r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku Pl. Niepodległości 1, BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCA.

Dodatkowych informacji udziela Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego pok. 201.

 

 

 

 

 

 

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na Budowie Centrum Logistycznego w miejscowości Koninko

Kórnik, dnia 09.03.2009r.

B.OSR.7625-81/07/08/09

 

 

 

 

                                                                                    Z A W I A D O M I E N I E

 

 

             

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska    (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150) i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami) zawiadamiam, że zostały zebrane dokumenty i uzgodnienia w  sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na Budowie Centrum Logistycznego w miejscowości Koninko na działkach o nr ewid. 45/1, 33 i 47/5 obręb Koninko, gmina Kórnik, pow. poznański, woj. wielkopolskie.

 

W związku z powyższym jest możliwość zapoznania się z dokumentami w ww. sprawie i złożenia ewentualnych uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.  

           

 

Wgląd do dokumentów  po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 061 8170411 wew. 671  Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kórniku pok. 201.

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1. MLP Poznań Sp. z o. o. ul. 3-ego Maja 8, 05-800 Pruszków,

2. Pan Roman Bednarek, ul. Galileusza 1A/4, 60-159 Poznań,

3. Referat Eksploatacji Infrastruktury Technicznej 

    Urzędu Miejskiego w Kórniku,

4. Właściciele działek sąsiadujących z planowaną inwestycją,

5. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu

    Inspektorat w Przeźmierowie, ul. Budowlanych 8, 62-028 Przeźmierowo,

6. Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu, ul. Fredry 12, 61-701Poznań

7. Dyrekcja Okręgowych Kolei Państwowych , ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

8. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Poznaniu,

    Ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań,

9. Peri Polska Sp. z o.o., ul. Stołeczna 62, 05-860 Płochocin,

10. „Presspublica” Sp. z o.o., Plac Strynkiewicza 7/9, 02-015 Warszawa,

12. „Inter Groclin Auto” S.A., ul. Jeziorna 3, 64-200 Karpicko,

13. „Elektroskandia” S.A. , ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań

14. Rejonowy Związek Spółek Wodnych, ul. Ogrodowa 39, 63-100 Śrem,

15. aa

 

 

Sprawę prowadzi:

Krzysztof Ratajczak

Tel. 061 8170411 wew. 671

 

 

 

Wykaz właścicieli działek:

1.      Właściciel działki o nr ewid. 137

Sylwia i Emil Nowak, ul. Sowice 29a, 61-306 Poznań,

2.      Właściciel działki o nr ewid. 49/4 i 49/5

Teresa Siwek – Karalus i Zbigniew Karalus, ul. Swarożyca 10, 61-615 Poznań

3. Właściciel działki o nr ewid. 55/2

      Damian Kubis, ul. Kuźnicza 11/8, 60-241 Poznań,

4. Właściciel działki o nr ewid. 47/5

     Janusz Kalida, ul. Oliwska 25/27, 60-454 Poznań,

     Eugeniusz Waligóra, ul. Dworcowa 19, 62-035 Szczodrzykowo,

 

 

 

 

 

 

 

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na świadczeniu usług motoryzacyjnych

Kórnik, dnia 09.03.2009r.

B.OSR.7625-56/08/09

 

 

 

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska    (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150) i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami) zawiadamiam, że zostały zebrane dokumenty i uzgodnienia w  sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na świadczeniu usług motoryzacyjnych (z wyłączeniem blacharstwa samochodowego i lakiernictwa) w Miejscowości Kamionki na działkach o nr ewid. 71/1 i 72 obręb Kamionki, gm. Kórnik, pow. poznański, woj. wielkopolskie.

 

            W związku z powyższym jest możliwość zapoznania się z dokumentami w ww. sprawie i złożenia ewentualnych uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.  

 

            Wgląd do dokumentów  po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 061 8170411 wew. 671  Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kórniku pok. 201.

 

 Otrzymują:

 

 

1. Iwona i Paweł Wilkońscy ul. T. Wolniewicza 8, 62-023 Borówiec ,

2. Zarząd Dróg Powiatowych ul. Zielona 8, 61-851 Poznań,

3. Referat Eksploatacji Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego w Kórniku,

4. Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Fredry 12, 61-701 Poznań

5. Właściciele działek sąsiadujących,

6. aa

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Krzysztof Ratajczak

Tel. 061 8170411 wew. 671

 

Wykaz właścicieli działek sąsiadujących z planowaną inwestycją:

1.   Właściciel działki o nr ewid. 71/1

Czesława i Ryszard Janeczko, ul. Poznańska 94, 62-023 Kamionki,

2.   Właściciel działki o nr ewid. 73/1

Wiesław Rymelski, ul. Murarska 2, 62-023 Kamionki,

3.   Właściciel działki o nr ewid. 68, 67/2

Barbara i Mariusz Wawrzyniak ul. Poznańska 96, 62-023 Kamionki

 

 

 

 

 

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Kórnik, dnia 03.03.2009r.

B.OSR.7625-08/09

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu  postępowania

 

 

 

 


 

 

 

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. – O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu dzisiejszym zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tomasz Szabelski ul. Komornicka 80A, 62-051 Wiry w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na poszerzeniu drogi zbiorczej relacji Skrzynki – Kórnik wraz z budową chodnika na działkach zgodnie z załączoną dokumentacją na terenie gminy Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie.  

                 Wszelkich informacji dotyczących ww. sprawy udziela Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kórniku pok. 201.

 

 

Otrzymują:

1.      Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tomasz Szabelski ul. Komornicka 80A, 62-051 Wiry,

2.      Referat Eksploatacji Infrastruktury Technicznej U.M. Kórnik,

3.      Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Poznaniu

Ul. Gajowa 6, 60-815 Poznań,

4.       „Rodan” Sp. z o.o., 78 – 217 Stanomino 11,

5.      Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, ul. Budowlanych 8,

62-081 Przeźmierowo

6.      aa,

 

 

Do wiadomości:

1.      Pani Beata Bruczyńska, ul. Kwiatowa 7, 62-035 Skrzynki

           

 

Sprawę prowadzi:

Krzysztof Ratajczak

Tel. 061 8170411 wew. 671

 

Obwieszczenie Burmistrza o trwającej procedurze opracowania projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2011 z perspektywą 2012-2019

Kórnik, dnia 05.02.2009 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Burmistrz Gminy Kórnik zawiadamia o trwającej procedurze opracowywania projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2011 z perspektywą 2012 – 2019 oraz sporządzenia wspólnego Planu Gospodarki Odpadami dla 17 Gmin – członków POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO w Jarocinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

W ramach procedury opracowywania projektu planu zostały wykonane miedzy innymi następujące czynności:

1)      Ogłoszeniem w dniu 24 listopada 2008 roku zawiadomiono społeczeństwo o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie informacji o przystąpieniu do opracowywania projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2011 z perspektywą 2012 – 2019 oraz sporządzenia wspólnego Planu Gospodarki Odpadami dla 17 Gmin – członków POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO w Jarocinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

2)      Zapewniono możliwość zgłaszania na piśmie ewentualnych uwag i wniosków do projektu Planu. W podanym w ogłoszeniu terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski pochodzące od społeczeństwa.

 

Działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z dnia 7 listopada 2008 r.), Burmistrz Gminy Kórnik

i n f o r m u j e

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko opracowanego projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2011 z perspektywą 2012 – 2019 oraz sporządzenia wspólnego Planu Gospodarki Odpadami dla 17 Gmin – członków POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO w Jarocinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Opracowywany przez Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Poselska 34, 63-000 Środa Wielkopolska projekt Planu Gospodarki Odpadami wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został udostępniony do publicznego wglądu, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kórniku: www.kornik.pl. Powyższy dokument jest również dostępny do wglądu w Urzędzie Miejskim w Kórniku w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, przy Pl. Niepodległości 1 (II piętro pokój nr 201).

W dniach od 05 lutego do 06 marca 2009 roku zainteresowane osoby mogą składać uwagi i wnioski do przedłożonego projektu planu, w następujący sposób:

- w formie pisemnej – na adres Urząd Miejski w Kórniku, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik;

- ustnie do protokołu – osobiście w siedzibie Urzędu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa pok. 201,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail : sadowski@codex.pl lub kornik@kornik.pl

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag/wniosków jest Burmistrz Gminy Kórnik.

 

                                                                                                            Burmistrz Gminy Kórnik

Aktualizacja Planu Zarządzania Odpadami na lata 2009-2012 z perspektywą lat 2012-2019

 

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Kórnik o przystąpieniu do opracowania projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2011 z perspektywą 2012-2019 i sporządzenia wspólnego Planu Gospodarki Odpadami dla 17 gmin

OGŁOSZENIE

 

Burmistrza Gminy Kórnik

 

 

 

o przystąpieniu do opracowania projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2011 z perspektywą 2012 – 2019 oraz  sporządzenia wspólnego Planu Gospodarki Odpadami dla 17 gmin – członków POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO w Jarocinie.

 

 

 


         Zgodnie z art. 31, art. 32 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 34 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150, ze zm.) zawiadamiam, o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie ogłoszenia o przystąpieniu do pracowania projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2011 z perspektywą 2012 – 2019 oraz sporządzenie wspólnego Planu Gospodarki Odpadami dla 17 gmin – członków POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO, wymagającego udziału społeczeństwa.


          Opracowywany przez Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Poselska 34, 63-000 Środa Wielkopolska Projekt Planu Gospodarki Odpadami został udostępniony do publicznego wglądu, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kórniku.

           W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z projektem Planu Gospodarki Odpadami i ewentualnie do dnia 18 grudnia 2008r. można w Wydziale Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kórniku /pokój nr 201/ zgłosić na piśmie ewentualne uwagi i wnioski.

 

Projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Porozumienia Międzygminnego Jarocin