logo
logo bip

Obwieszczenie

Kórnik, dnia 28.10.2008r.
 
B.OSR.7625-38/08
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
          Stosownie do art. 32 ust. 1 i ust 3 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008. Nr 25, poz. 150 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w dniu 30.10.2008r. w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów w miejscowości Kórnik, przy ulicy Średzkiej 17, na działce o numerze ewidencyjnym 932/4, obręb Kórnik, pow. poznański, woj. wielkopolskie
         W związku z powyższym zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków w terminie do dnia 17.11.2008r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku Pl. Niepodległości 1, BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCA.
Dodatkowych informacji udziela Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego pok.201.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 
 
 
D E C Y Z J A 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 
Na podstawie art. 46a ust. 7 pkt 4 i art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150) oraz  art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Pana Dariusza Palacza z firmy  AQUA Sp. z o.o. ul. Kanclerska 28, 60-492 Poznań będącego upoważnionym pełnomocnikiem  firmy AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań dot. rozbudowy i modernizacji i oczyszczalni ścieków w Borówcu Qśrd= 4000 m3/d oraz rozbiórce istniejących obiektów tej oczyszczalni na działkach o nr ewid. 219/1, 231, 258 obręb Borówiec, gm. Kórnik, pow. poznański, woj. wielkopolskie.
 
 
U s t a l a m
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia
1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie będzie polegać na rozbudowie i modernizacji i oczyszczalni ścieków w Borówcu Qśrd= 4000 m3/d oraz rozbiórce istniejących obiektów tej oczyszczalni na działkach o nr ewid. 219/1, 231, 258 obręb Borówiec, gm. Kórnik i jest zgodne z Decyzją Burmistrza Gminy Kórnik z dnia 11 lutego 2008r. znak WB.PP.7331-382/07 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków polegającej na sukcesywnej likwidacji istniejących obiektów i zastępowanie ich nowymi w sposób umożliwiający pełne oczyszczanie dopływających ścieków.
 
2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji
a) ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego:
- w trakcie prac związanych z rozbudową oczyszczalni ścieków  powstawać będzie niezorganizowana emisja zanieczyszczeń do powietrza, której źródłami będą: praca silników, sprzętu oraz samochodów transportowych. Należy ograniczyć emisję niezorganizowaną zanieczyszczeń do powietrza do minimum.
-  plac budowy, w tym drogi dojazdowe należy tak zorganizować, aby nie występowała wtórna emisja pyłu (np. poprzez: zraszanie terenu w okresie bezdeszczowym, ograniczenie prędkości pojazdów, tymczasowe utwardzenie dróg w stopniu umożliwiającym sprzątanie),
b) gospodarka odpadami:
-   w trakcie realizacji przedsięwzięcia jak i eksploatacji należy przestrzegać zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. nr 39, poz. 251 z późniejszymi zm.). Powstałe odpady należy selektywnie gromadzić z uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami nadającymi się do powtórnego wykorzystania i przekazać firmom prowadzącym skup, unieszkodliwianie lub zajmującym się wtórnym wykorzystaniem odpadów,
-    masy ziemne powstające w trakcie realizacji inwestycji należy w miarę możliwości po zakończeniu budowy wykorzystać do zagospodarowania terenu,  
- w projekcie budowlanym inwestor winien określić warunki i sposób zagospodarowania mas ziemnych usuwanych albo przemieszczanych w związku z realizacją inwestycji spełniających standardy jakości gleby i ziemi,
- inwestor w projekcie budowlanym winien zapewnić miejsca magazynowania odpadów zabezpieczone przed wnikaniem zanieczyszczeń do gruntu (szczelne podłoże) i rozprzestrzenianiem się odpadów do środowiska, 
- zmodernizowana oczyszczalnia może zostać oddana do użytkowania po przeprowadzeniu likwidacji lagun osadowych; odpady w postaci komunalnych odpadów ściekowych, zgromadzone w lagunie przewidzianej do likwidacji, muszą być zagospodarowane w sposób zgodny z wymogami przepisów o odpadach, poprzez przekazanie podmiotowi uprawnionemu do gospodarowania tymi odpadami, albo zagospodarowanie przez prowadzącego oczyszczalnię, zgodnie z warunkami gospodarowania odpadami określonymi w posiadanej decyzji,
- wykonawca robót rozbiórkowych i budowlanych winien złożyć Staroście Poznańskiemu informację  o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania odpadami,
- na etapie eksploatacji należy złożyć Staroście Poznańskiemu informację o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi,
c) gospodarka wodno - ściekowa:
 - w trakcie prac budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na właściwą eksploatację sprzętu budowlanego. Zabrania się podejmowania prac remontowych sprzętu budowlanego i transportowego, takich jak wymiana oleju i inne wymiany elementów maszyn, powodujące powstawanie odpadów niebezpiecznych,
- w fazie realizacji inwestycji Inwestor zobowiązany jest do zapewnienia zorganizowanego odprowadzenia ścieków socjalno - bytowych, z zachowaniem warunków ochrony środowiska gruntowo - wodnego,
-   wszelkie podejmowane na etapie budowy i eksploatacji działania będą wykonywane w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczaniem w szczególności wody podziemne  a także grunty i ziemię,
- Inwestor winien przyjąć takie rozwiązania projektowe, które zagwarantują ograniczenia stosunków wodnych do rozmiarów niezbędnych dla realizacji kanalizacji sanitarnej,
-  inwestor jest zobowiązany do  prowadzenia monitoringu lokalnego środowiska gruntowo - wodnego, na postawie przyjętej dokumentacji hydrogeologicznej, przy czym wykonanie pierwszego cyklu badań musi nastąpić przed oddaniem obiektu do użytkowania;
d)  ochrona przed hałasem:
-   głównymi źródłami emisji hałasu do środowiska w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą maszyny budowlane oraz samochody ciężarowe i dostawcze,
-   prace  związane z  ww. inwestycją należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej i tak zorganizować, aby uciążliwość hałasową ograniczyć do minimum.
-   działalność należy prowadzić w sposób nieuciążliwy dla otoczenia. W przypadku stwierdzenia uciążliwości obowiązkiem inwestora będzie uciążliwość tę wyeliminować,
-   w projekcie budowlanym należy przedstawić rozwiązania zapewniające dokładną izolację akustyczną wszelkich urządzeń mechanicznych a w szczególności agregatów prądotwórczych. Normatywne wartości dopuszczalnego hałasu muszą być zachowane już w obrębie granic do których inwestor posiada tytuł prawny,
e) ochrona cennych wartości przyrodniczych:
-  planowana inwestycja nie będzie oddziaływać na  projektowane specjalne obszary Natura 2000. Jednakże Inwestor winien prowadzić roboty ziemne w sposób, który nie spowoduje zniszczeń istniejącej szaty roślinnej, w tym drzewostanu,
-  na etapie opracowywania rozwiązań projektowych, w przypadku rozpoznania jakiejkolwiek kolizji przedsięwzięcia z istniejąca zielenią, należy wystąpić o opinię do odpowiedniej jednostki (zgodnie z kompetencjami) w sprawie możliwości usunięcia lub przesadzenia drzew lub krzewów , przedkładając inwentaryzację zieleni  występującej na  trasie inwestycji oraz w pasie roboczym, zawierającą nazwy gatunkowe roślin  oraz obwód pnia na wysokości 1,3 m oraz powierzchnię krzewów[m2], 
-   po uzyskaniu pozytywnej opinii, o której mowa powyżej a następnie pozwolenia na  budowę planowanego przedsięwzięcia,  posiadacz terenu wystąpi do odpowiedniej jednostki (Urząd Miejski w Kórniku)  o uzyskanie zezwolenia na usunięcie  lub przesadzenie kolidującej zieleni w trybie odrębnego postępowania administracyjnego,
-   w celu ochrony zieleni występującej w rejonie planowanej inwestycji a nie będącej w bezpośredniej z nią kolizji, zwłaszcza w fazie realizacji inwestycji zabrania się:
magazynowania w obrębie korzeni i koron materiałów budowlanych, a także zabrania się wylewania chemikaliów, a także wody z osadami cementowymi lub wapiennymi,
pojemniki z chemikaliami i materiałami napędowymi znajdujące się na placach budowy winny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniami. W razie wycieku Inwestor winien bezzwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska  w Poznaniu,
zabrania się takiego prowadzenia niwelacji terenu, która przyczynia się do zmiany poziomu gruntu przy pniach, szczególnie dotyczy  to podsypywania (gruzem, ziemią i odpadami),
Inwestor zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożność podczas stosowania wszelkiego rodzaju maszyn na placach budowy. W bezpośrednim sąsiedztwie drzew zabrania się przechowywania i uruchamiania maszyn i urządzeń budowlanych, a dojazdy winny zostać  tak zorganizowane  żeby nie niszczyć koron drzew  i nie uszkadzać kory na pniach. W obrębie korzeni zabrania się zagęszczenia gruntu,
drzewa, które znalazły by się w obrębie placu budowy, winny mieć pnie oszalowane matami lub deskami, aby wykluczyć ich uszkodzenie. W razie potrzeby należy chronić także korony,
wykopy i przejścia rurociągów bezpośrednio przy pniach drzew Inwestor zobowiązany jest wykonywać w obecności inspektora nadzoru ds. zieleni.
- należy dokonać nasadzeń zielenią izolacyjną, odpowiednich gatunków drzew i krzewów w celu uzupełnienia dotychczas zdegradowanego fragmentu ekosfery,
f) ograniczenie uciążliwości dla terenów sąsiednich:
- dla przedmiotowej inwestycji nie planuje się tworzenia obszaru ograniczonego    oddziaływania,
-  Inwestor winien przyjąć takie rozwiązania projektowe, które zagwarantują  dotrzymanie standardów jakości środowiska poza terenem inwestycji, do której     inwestor posiada tytuł prawny,
3. Wymagania dotyczące przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych:
Planowane przedsięwzięcie nie należy do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 roku w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2002r. nr 58 poz. 535).
4. Wymagania dotyczące zakresu ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko :
Podczas rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania inwestycji na środowisko.
 
5. Wymagania dotyczące konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:
Należy tak prowadzić prace budowlane aby zakres oddziaływania na środowisko  zamknąć w granicach terenu inwestora. Wszystkie obiekty całej oczyszczalni należy ująć w hermetycznie zamknięty system. Uszczelnienie oraz hermetyzacja dotyczy szczególnie zbiorników oraz całego ciągu technologicznej obróbki ścieków.
 
 6. W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia prac ziemnych kopalnych szczątków roślin lub zwierząt, należy powiadomić o tym niezwłocznie wojewodę, a jeżeli nie jest to możliwe Burmistrza Gminy Kórnik.
 
 U z a s a d n i e n i e
 
W dniu 28 listopada  2007r. do Urzędu Miejskiego w Kórniku wpłynął wniosek Pana Dariusza Palacza z firmy  AQUA Sp. z o.o. ul. Kanclerska 28, 60-492 Poznań będącego upoważnionym pełnomocnikiem  firmy AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań dot. rozbudowy i modernizacji i oczyszczalni ścieków w Borówcu Qśrd= 4000 m3/d oraz rozbiórce istniejących obiektów tej oczyszczalni na działkach o nr ewid. 219/1, 231, 258 obręb Borówiec, gm. Kórnik, pow. poznański, woj. wielkopolskie.
Przed wydaniem decyzji - działając na podstawie § 3 ust. 1 pkt 72 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu  przedsięwzięcia na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 - z późniejszymi zmianami) rozważono możliwość sporządzenia takiego raportu, rozbudowa i modernizacji i oczyszczalni ścieków zaliczana jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu ustala się po zasięgnięciu opinii starosty oraz państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
Starosta Poznański, postanowieniem z dnia 13 grudnia 2007r. znak WŚ.XIV-7638-211/07 wyraził opinię, że dla ww. inwestycji  powinien być sporządzony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko którego zakres został ujęty w niniejszym postanowieniu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, postanowieniem z dnia 19 grudnia  2007r. znak. NS2-72-827/07 odstąpił od konieczności sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
Na podstawie art. 51 ust. 2 Prawo ochrony środowiska i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań, związanych z kwalifikowaniem  przedsięwzięć do sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami), organ nałożył obowiązek sporządzenia raportu  o oddziaływaniu omawianego  przedsięwzięcia na środowisko.
            Wypełniając dyspozycje art. 48 ust 2 POŚ przed wydaniem przedmiotowej decyzji zwrócono się do Starosty Poznańskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wraz z raportem oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko  o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.
Starosta Poznański, postanowieniem z dnia 9 czerwca 2008r. znak WŚ.XIV.7639-14/08 uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia z następującymi uwagami:
- inwestor w projekcie budowlanym winien zapewnić miejsca magazynowania odpadów zabezpieczone przed wnikaniem zanieczyszczeń do gruntu (szczelne podłoże) i rozprzestrzenianiem się odpadów do środowiska,
- zmodernizowana oczyszczalnia może zostać oddana do użytkowania po przeprowadzeniu likwidacji lagun osadowych,
- odpady w postaci komunalnych odpadów ściekowych, zgromadzone w lagunie przewidzianej do likwidacji, muszą być zagospodarowane w sposób zgodny z wymogami przepisów o odpadach, poprzez przekazanie podmiotowi uprawnionemu do gospodarowania tymi odpadami, albo zagospodarowanie przez prowadzącego oczyszczalnię, zgodnie z warunkami gospodarowania odpadami określonymi w posiadanej decyzji,
- inwestor jest zobowiązany do  prowadzenia monitoringu lokalnego środowiska gruntowo - wodnego, na postawie przyjętej dokumentacji hydrogeologicznej, przy czym wykonanie pierwszego cyklu badań musi nastąpić przed oddaniem obiektu do użytkowania;
Powyższe warunki zostały uwzględnione w treści decyzji.
Ponadto, poinformował, że: 
- inwestor przed oddaniem oczyszczalni do użytkowania winien uzyskać pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie oczyszczonych ścieków do odbiornika,
- wykonawca robót rozbiórkowych i budowlanych winien złożyć Staroście Poznańskiemu informację  o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania odpadami,
- na etapie eksploatacji należy złożyć Staroście Poznańskiemu informację o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, postanowieniem z dnia 26 lutego 2008r.  znak NS2-72-74(2)/08 uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia pozytywnie  z  zastrzeżeniem:
- Działalność należy prowadzić w sposób nieuciążliwy dla otoczenia. W przypadku stwierdzenia uciążliwości, obowiązkiem wnioskodawcy będzie tę uciążliwość wyeliminować.
Powyższe zastrzeżenie zostało uwzględnione w treści decyzji.
Strony postępowania nie zgłosiły uwag i wniosków w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.  Zawiadomieniem z dnia 28 listopada 2007r. strony postępowania  zostały poinformowane o wszczęciu postępowania zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami),  następnie w oparciu o art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z  2008r. Nr 25 poz. 150 j. t.) pismem z dnia 03 grudnia 2007r.  zostały powiadomione o wystąpieniu do  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz do Starostwa Powiatowego w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia.  Postanowieniem z dnia 10 stycznia 2008r. strony zostały powiadomione o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. inwestycji. Zawiadomieniem z dnia 28 stycznia 2008r. strony postępowania zostały powiadomione o złożeniu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z możliwością składania uwag i wniosków. Zawiadomieniem z dnia 25 marca 2008r. oraz 30 kwietnia 2008r. strony postępowania zostały powiadomione o obowiązku uzupełnienia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Po uzgodnieniu warunków realizacji z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Poznaniu oraz z Starostwem Powiatowym w Poznaniu zawiadomieniem z dnia 20 czerwca 2008r. strony postępowania zostały powiadomione, że zostały zebrane dokumenty i uzgodnienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w związku z czym była możliwość złożenia uwag i wniosków w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.
            W postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wzięto pod uwagę następujące dowody:
informację o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko sporządzoną zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 49 ust. 3 POŚ,
Raport o oddziaływaniu na środowisko sporządzony w dniu 23 stycznia 2008r. przez Pana dr inż. Tymoteusza Jaroszyńskiego,
Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami Gminy Kórnik,
stanowiska organów uzgadniających.
Przy dokonaniu szczegółowej analizy organ badał, czy posiada wystarczające informacje dostarczone zgodnie z wymogami art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz informacje zawarte w przedłożonym przez inwestora raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i stwierdził iż:
-   skala i rozmieszczenie przedsięwzięcia nie powoduje negatywnego oddziaływania na środowisko,
-   opisane technologie wykonywania robót nie wpływają negatywnie na środowisko,
przedstawione formy zabezpieczeń i rozwiązań chroniących środowisko są wystarczające, a charakter inwestycji nie wymaga szczególnych rozwiązań, mających na celu zapobieganie lub kompensację szkodliwego oddziaływania na środowisko.
Z przedłożonej dokumentacji wynika, że inwestycja polega na rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków do przepustowości Q=4000 m3/d, umożliwiającej przyjęcie obciążenia odpowiadającego 28 500 RLM.
 Modernizacja obejmie m. in. budowę nowych obiektów kubaturowych, ułożenie nowej infrastruktury podziemnej, wykonanie utwardzonych dróg dojazdowych, likwidację starych obiektów podlegających wymianie. Planowane przedsięwzięcie przeprowadzone zostanie w granicach terenu oczyszczalni, a odprowadzanie oczyszczonych ścieków odbywać się będzie do Strumienia Kamionka (Głuszynki), będącego elementem zlewni rzeki Kopli. Ścieki do oczyszczalni doprowadzane będą za pomocą dwóch rurociągów tłocznych oraz dowożone beczkowozami.
W chwili obecnej w skład oczyszczalni wchodzi m. in. przepompownia ścieków, zblokowana mechaniczna oczyszczalnia, reaktor biologiczny, osadniki wtórne, stacja dmuchaw, komora pomiarowa, stacja odwadniania osadu, plac kompostowania, laguny osadowe, budynek agregatu, budynek socjalny. Modernizacja oczyszczalni pozwoli na zwiększenie przepustowości, umożliwiając rozbudowę sieci kanalizacyjnej i podłączenie mieszkańców nowych osiedli. Ponadto zapewni stabilną pracę oczyszczalni, zastosowanie nowoczesnych technologii oczyszczania oraz ograniczenie uciążliwości zapachowej i akustycznej. Planowana inwestycja przewiduje również likwidację lagun osadowych, które negatywnie wpływają na jakość wód podziemnych. Jak wynika z przeprowadzonych badań i wyników zamieszczonych w raporcie wody podziemne pobrane z otworów obserwacyjnych wykazały znaczne zanieczyszczenie, potwierdzając oddziaływanie antropogeniczne. Z raportu wynika, że niezbędne jest dalsze systematyczne monitorowanie środowiska gruntowo-wodnego w celu obserwowania zmian zachodzących w warstwie wodonośnej po przeprowadzeniu modernizacji oczyszczalni. Po likwidacji lagun, osady nie będą magazynowane na terenie oczyszczalni, tylko bezpośrednio na bieżąco wywożone do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach w celu ich dalszego zagospodarowania.
Wykonawca robót rozbiórkowych i budowlanych oraz inwestor na etapie eksploatacji, winni uregulować sprawy związane z gospodarką odpadami, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zmianami). Odpady w postaci komunalnych osadów ściekowych, zgromadzone w lagunie przewidzianej do likwidacji, muszą być zagospodarowane w sposób zgodny z wymogami przepisów o odpadach, poprzez przekazanie     podmiotowi uprawnionemu do gospodarowania tymi odpadami, albo zagospodarowanie przez prowadzącego oczyszczalnię, zgodnie z warunkami gospodarowania odpadami określonymi w posiadanej decyzji. Jak wynika z raportu, skład odprowadzanych ścieków nie spowoduje zagrożenia dla odbiornika i będzie spełniał wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984) w sprawie warunków jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. W raporcie przeanalizowano wpływ inwestycji na powietrze. Obiekty oczyszczalni ścieków mogą stanowić źródła uciążliwości zapachowej. W związku z powyższym planuje się zhermetyzowanie wszystkich obiektów stanowiących potencjalnie zagrożenie. Ponadto inwestor zamierza zastosować układ biofiltrów. Jak wynika z przedstawionej dokumentacji zmodernizowana oczyszczalnia ścieków nie spowoduje ponadnormatywnej emisji hałasu. W 2007 r. po przeprowadzonej modernizacji stacji dmuchaw wykonano badanie klimatu akustycznego. Punkt pomiarowy zlokalizowano na granicy najbliżej położonej zabudowy mieszkaniowej. Wykonane badania potwierdziły, że funkcjonowanie obiektu wraz ze znajdującymi się na jego terenie instalacjami nie powoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu. Ponadto w ramach inwestycji przewiduje się zastosowanie dostępnych rozwiązań technicznych pozwalających na redukcję emisji hałasu oraz nasadzenia pasma zieleni od strony wschodniej i północno-wschodniej. Z raportu wynika, że oczyszczalnia ścieków, przy zastosowaniu przedstawionych, odpowiednich rozwiązań technicznych, nie spowoduje w trakcie eksploatacji znaczącego wpływu na środowisko.
            Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawa ochrony środowiska (Dz. U. z  2008r. Nr 25 poz. 150 j. t.) w ramach którego sporządzony został raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko został zapewniony udział społeczeństwa w następujący sposób:
 - obwieszczeniem z dnia 06 lutego 2008r. społeczeństwo zostało poinformowane o możliwości składania uwag i wniosków do dnia 29  lutego 2008r. Niniejsze obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kórniku Plac Niepodległości 1 w terminie od 6 lutego 2008r. do 29 lutego 2008r. oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Borówiec na okres 21 dni i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kornik.pl w zakładce ogłoszenia od 6 lutego 2008r.,
-   zawiadomieniem z dnia 20 czerwca 2008r. powiadomiono, że zostały zebrane dokumenty i uzgodnienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w związku z czym była możliwość złożenia uwag i wniosków w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. Niniejsze zawiadomienie  zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kórniku Plac Niepodległości 1 w terminie od 20 czerwca  2008r. do 07 lipca  2008r. oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Borówiec na okres 14 dni i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kornik.pl w zakładce ogłoszenia od 20 czerwca  2008r. Dodać należy, że 14 dniowy termin zbierania uwag i wniosków stanowił dodatkowe uzupełnienie ustawowego okresu 21 dni.
W trakcie trwania procedury związanej z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji w przewidzianym terminie  nie wpłynęły uwagi i wnioski związane z udziałem społeczeństwa.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest wiążąca w stosunku do decyzji o pozwoleniu na budowę i wiąże organ ją wydający.
  
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.
 
 
P o u c z e n i e
 
Od powyższej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu al. Niepodległości 18 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na rozbudowie i modernizacji i oczyszczalni ścieków w Borówcu

Z A W I A D O M I E N I E
 
 Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska    (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150) i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami) zawiadamiam, że zostały zebrane dokumenty i uzgodnienia w  sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na rozbudowie i modernizacji i oczyszczalni ścieków w Borówcu Qśrd= 4000 m3/d oraz rozbiórce istniejących obiektów tej oczyszczalni na działkach o nr ewid. 219/1, 231, 258 obręb Borówiec, gm. Kórnik, pow. poznański, woj. wielkopolskie na wniosek Pana Dariusza Palacza z firmy  AQUA Sp. z o.o. ul. Kanclerska 28, 60-492 Poznań będącego upoważnionym pełnomocnikiem  firmy AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań,
W związku z powyższym jest możliwość zapoznania się z dokumentami w ww. sprawie i złożenia ewentualnych uwag i wniosków w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.  
Wgląd do dokumentów  po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 061 8170411 wew. 671  Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kórniku pok. 201.
 

HARMONOGRAM ODBIORUZUŻYTEGO SPRZĘTU RTV I AGD

 
HARMONOGRAM ODBIORU
ZUŻYTEGO SPRZĘTU RTV I AGD
 
Z terenu wsi: Biernatki , Błażejewo.
 
9  czerwca
 
Zużyty sprzęt RTV i AGD prosimy wystawić przed bramę posesji, w wyznaczonym terminie odbioru do godz. 9:00.
 
 Z terenu wsi: Borówiec
 
  13 czerwca
 
Zużyty sprzęt RTV i AGD prosimy wystawić przed bramę posesji, w wyznaczonym terminie odbioru do godz. 9:00. 
 
Z terenu wsi: Kamionki
12 czerwca
 
Zużyty sprzęt RTV i AGD prosimy wystawić przed bramę posesji, w wyznaczonym terminie odbioru do godz. 9:00.
 
 
Z terenu wsi: Koninko, Szczytniki, Jaryszki, Świątniczki, Żerniki.
 
10 czerwca
 
Zużyty sprzęt RTV i AGD prosimy wystawić przed bramę posesji, w wyznaczonym terminie odbioru do godz. 9:00.
 
 
Z terenu wsi: Gądki, Robakowo - Osiedle, Robakowo - Wieś, Dachowa, Szczodrzykowo.
 
16 czerwca
 
Zużyty sprzęt RTV i AGD prosimy wystawić przed bramę posesji, w wyznaczonym terminie odbioru do godz. 9:00.
 
Z terenu wsi: Dębiec, Kromolice, Pierzchno, Celestynowo, Runowo, Dziećmierowo.
 
17 czerwca
 
Zużyty sprzęt RTV i AGD prosimy wystawić przed bramę posesji, w wyznaczonym terminie odbioru do godz. 9:00.
Z terenu wsi: Skrzynki, Mościenica, Czołowo,
 
16 czerwca
 
Zużyty sprzęt RTV i AGD prosimy wystawić przed bramę posesji, w wyznaczonym terminie odbioru do godz. 9:00.
 
Z terenu wsi: Czmoń, Czmoniec, Trzykolne Młyny, Radzewo, Dworzyska, Konarskie
 
11 czerwca
 
Zużyty sprzęt RTV i AGD prosimy wystawić przed bramę posesji, w wyznaczonym terminie odbioru do godz. 9:00.
 
W sprawach reklamacji należy dzwonić do Biura Obsługi Klienta pod nr telefonu
O61 285 28 62,  061 8106 156, Tel kom. 0 798 699 977
 
 

List do właścicieli sklepów w sprawie Światowego Dznia Ochrony Środowiska Naturalnego

Młodzież Liceum Ogólnokształcącego                                     Kórnik, 26.05.2008 r.
im. Gen. Jadwigi Zamoyskiej
w Kórniku
 
 
 
 
                                                                                              Do właścicieli sklepów
na terenie Kórnika
 
 
 
 
Troszcząc się o nasze wspólne środowisko chcielibyśmy, aby 5 czerwca, który jest obchodzony jako Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego, był w Kórniku Dniem bez torby foliowej. Dlatego prosimy, abyście Państwo jako właściciele sklepów przyłączyli się do naszej akcji.
Do produkcji torebek foliowych wykorzystuje się nieodnawialne surowce naturalne, jak ropa naftowa, których zasoby kurczą się gwałtownie. Niska trwałość tego typu opakowań oraz ich duża dostępność powoduje lawinowy wzrost odpadów z tworzyw sztucznych. Polacy w ciągu roku zużywają, co najmniej 7 mld sztuk różnego rodzaju opakowań foliowych, które potem trafiają na wysypiska śmieci. Jedna taka reklamówka rozkłada się przez 100 do nawet 400 lat. Odpady tego rodzaju (nie tylko reklamówki) zajmują około 15 procent objętości polskich wysypisk. Do tego folia zaśmieca ulice, pola, zieleńce i parki, zatyka studzienki kanalizacyjne, wpływa też na liczebność ptaków.
Prosimy, abyście państwo w tym dniu ograniczyli do niezbędnego minimum pakowanie zakupów w torebki foliowe. Jako alternatywę można zaproponować klientom zakup toreb lnianych, papierowych lub innych opakowań wielokrotnego użytku.
Bardzo liczymy na państwa zrozumienie i przychylne ustosunkowanie się do problemu, ponieważ "nie odziedziczyliśmy Ziemi po przodkach, lecz pożyczyliśmy ją od następnych pokoleń". Wszyscy powinniśmy się czuć współodpowiedzialni za stan naszego środowiska.
 
 
 
 
                                                                                              Młodzież kórnickiego liceum

Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego

                                                                                Kórnik, dnia 27.05.2008r.
B.OSR.7062-37/08
 
 
 
 
Właściciele sklepów
na terenie gminy Kórnik 
 
 
 
 
 
Informuję, że w dniu 5 czerwca będzie obchodzony po raz kolejny Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego.
W związku z tym zwracam się do Państwa z prośbą o zaakcentowanie tego Dnia w swoich sklepach poprzez ograniczenie do minimum torebek foliowych do pakowania zakupów. Jednocześnie popieram inicjatywę młodzieży Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Jadwigi Zamoyskiej w Kórniku, aby dzień 5 czerwca był w Kórniku Dniem bez torby foliowej.
 
 
 
 
Z poważaniem
 
Burmistrz
 
Jerzy Lechnerowski
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi:
Krzysztof Ratajczak
Tel. 061 8170411 w. 671

NIE BIERZ FOLII W SKLEPIE

DROGI MIESZKAŃCU GMINY KÓRNIK !
  TY TEŻ BĄDŹ EKO-KONSUMENTEM !
  Przy zakupach nie bierz torby foliowej jednorazowego użytku.
Użyj bezpiecznej dla środowiska torby.
Czy wiesz, że:
 
Ø    w Polsce rocznie zużywamy 10 mld foliowych torebek
Ø    co roku na świecie produkuje się 5 bln jednorazówek, z czego przetwarzanych jest zaledwie 1%
Ø    większość foliówek trafia do kosza, a stamtąd na wysypiska
Ø    miejsc na wysypiskach odpadów już nie ma
Ø    okres rozkładu torby foliowej na składowisku odpadów trwa ponad 400 lat
i towarzyszy mu wydzielanie szkodliwych substancji
Ø    co roku foliówki zabijają milion ptaków i 100 tysięcy morskich ssaków
Ø    przyczyniają się również do rozprzestrzeniania malarii
 
 
 
Torby przyjazne dla środowiska mają wiele zalet:
 
Ø    wykonane są z naturalnych składników
Ø    są bezpieczne dla środowiska
Ø    są bardziej pojemne i wytrzymałe od toreb foliowych
Ø    są wygodne w użyciu i estetyczne
Ø    są praktyczne - można je prać
Ø    można je wielokrotnie wykorzystywać
 
DBAJ O ŚRODOWISKO !
OGRANICZ ILOŚĆ POWSTAJĄCYCH ODPADÓW !
Na zakupy zabieraj własną torbę wielorazowego użytku, przez co zmniejszysz zużycie foliowych toreb
i zminimalizujesz produkcję odpadów.

Obwieszczenie

Kórnik, dnia 06.02.2008r.
 
B.OSR.7625-88/07/08
 
 
 
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
            Stosownie do art. 32 ust. 1 i ust 3 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w dniu 06.02.2008r. w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji  oczyszczalni ścieków w Borówcu Qśrd= 4000 m3/d oraz rozbiórce istniejących obiektów tej oczyszczalni na działkach o nr ewid. 219/1, 231, 258 obręb Borówiec, gm. Kórnik, pow. poznański, woj. wielkopolskie.
            W związku z powyższym zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków w terminie do dnia 29.02.2008r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku Pl. Niepodległości 1, BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCA.
Dodatkowych informacji udziela Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego pok. 201.
 

Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Kórnik, dnia 16.01.2008r.
 
B.OSR.7625-81/07/08
 
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Stosownie do art. 32 ust. 1 i ust 3 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w dniu 16.01.2008r. w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego Budowie Centrum Logistycznego w miejscowości Koninko na działkach o nr ewid. 45/1, 33 i 47/5 obręb Koninko, gmina Kórnik, pow. poznański, woj. wielkopolskie.
W związku z powyższym zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków w terminie do dnia 06.02.2008r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku Pl. Niepodległości 1, BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCA.