logo
logo bip

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw

O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
            Stosownie do art. 32 ust. 1 i ust 3 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w dniu 23.11.2007r. w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw PKN ORLEN S.A. Nr 576 wraz z infrastrukturą techniczną w miejscu istniejącej stacji przewidzianej do rozbiórki zlokalizowanej w miejscowości Kórnik na działce o nr ewid. 296/6 obręb Dziećmierowo, gmina Kórnik, pow. poznański, woj. wielkopolski.
 
            W związku z powyższym zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków w terminie do dnia 17.12.2007r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku Pl. Niepodległości 1, BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCA.
Dodatkowych informacji udziela Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego pok. 201.
 

Obwieszczenie o publicznym dostępie do wykazu danych o wniosku dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

O B W I E S Z C Z E N I E
 
Stosownie do art. 32 ust. 1 i ust 3 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w dniu 21.11.2007r. w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum logistycznego "GĄDKI DISTRIBUTION CENTER GDD" zlokalizowanego w miejscowości Robakowo na działkach o nr ewid. 16, 17, 18, 19/1, 19/2 i 20 obręb Robakowo, gmina Kórnik, pow. poznański, woj. wielkopolski.
 
W związku z powyższym zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków w terminie do dnia 14.12.2007r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku Pl. Niepodległości 1, BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCA.
Dodatkowych informacji udziela Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego pok. 201
 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum logistycznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą zlokalizowanego w miejscowości Żerniki gm. Kórnik

Kórnik, dnia 12.09.2007r.
 
B.OSR.7625-50/07
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
            Stosownie do art. 32 ust. 1 i ust 3 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w dniu 12.09.2007r. w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum logistycznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą zlokalizowanego w miejscowości Żerniki gm. Kórnik na działkach o numerach ewidencyjnych 53/36, 53/43, 53/58, 53/62.
gmina Kórnik, powiat poznański, woj. wielkopolskie.
            W związku z powyższym zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków w terminie do 03.10.2007r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku Pl. Niepodległości 1, BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCA

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w Borówcu

 
Kórnik, dnia 4 września 2007 roku
B.OSR.7625-67/07
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie art. 46a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska    (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami) i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu dzisiejszym zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek  Urzędu Miejskiego w Kórniku Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik zastępowanego przez upoważnionego pełnomocnika Pana Roberta Ochowiaka z firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spochacz, Ruszkowo 7A, 63-000 Środa Wlkp. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, punktami podnoszenia ścieków oraz rurociągami tłocznymi i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Borówiec, gm. Kórnik na działkach o nr ewid. ark. 1, obręb Borowiec - nr 1, 13, 42, 40, 19, 21, 31, 24/17, 24/4, 118, 65/4, 54/1, 49/5, 20/2, 24/18, 25/2, 38/8, 38/7, 39/4,  18/4, 18/7; ark. 2, obręb Borowiec - nr 73/1, 74/6, 74/7, 73/2, 74/9, 465, 466, 74/16, 76/10, 78/3, 79/9, 80/2, 79/13, 82/7, 82/21, 85/1, 434/3, 88/6, 87/7, 429, 420, 411, 402, 435, 494, 383, 375/2, 375/1, 88/1, 87/1, 89/1, 91/1, 97/6, 97/9, 96/3, 543, 544/2, 551/2, 552, 91/2, 90/26, 90/22, 91/16, 96/15, 91/25, 91/2, 92/5, 92/3, 86/8, 446, 110, 112, 108, 107/3, 103/4, 104, 105, 115/3, 103/2, 115/1, 74/2, 394, 389, 90/28, 90/19, 90/27, 91/22, 96/3, 556/1, 98, 87/1, 558/1, 557/1; ark.4, obręb Borowiec - nr 371/2, 200/1; ark. 5, obręb Borowiec - nr 371/3, 202/2, 202/1, 288/5, 286/1, 275/43, 216/4, 274/1, 274/6, 274/10, 274/15, 274/20, 274/24, 275/44, 275/2, 276, 219/1; ark. 6, obręb Borowiec - nr 267/27, 267/22, 267/9, 269/7, 253/73, 253/65, 253/40, 253/52, 253/37, 254/34, 254/33, 254/51, 246, 254/13, 253/33, 253/24, 253/22, 253/20, 253/18, 247/18, 247/52, 247/35, 247/40, 233/2, 233/12, 233/16, 232/2, 247/32, 247/69, 247/9, 247/7, 249/5, 376/4, 377/2, 378/1, 247/13, 247/56, 247/25, 247/27, 232/6, 233/14, 254/14, 254/22; ark. 8, obręb Borowiec - nr 233/4, 233/5, 244/2, 231, 258, 255, 233/6, 148, 263; ark. 9, obręb Borowiec - nr 517; ark. 10, obręb Borowiec - nr 400, 384. Gm. Kórnik, pow. poznański, woj. wielkopolskie.
 
Wszelkich informacji dotyczących ww. sprawy udziela Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kórniku pok. 201.
 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Kórnik, dnia 17.07.2006r.
 
B.OSR.7625-45/07
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
Stosownie do art. 32 ust. 1 i ust 3 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w dniu 4.07.2007r. w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na instalacji 3 anten linii radiowych na dachu elewatora zbożowego  ELEWARR GĄDKI  położonego przy ul. Zbożowej 1 w miejscowości Gądki, działka o nr ewid. 41/36 obręb Gądki, gm. Kórnik, pow. poznański, woj. wielkopolskie.
 
            W związku z powyższym zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków w terminie do dnia 06.08.2007r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku Pl. Niepodległości 1,
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCA.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie art. 46a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami) i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu dzisiejszym zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych ul. Zielona 8, 61-851 Poznań sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 2461 P w miejscowości Borówiec na odcinku od ul. Leśnej do ul. Szkolnej zlokalizowanej w obrębie Borówiec w zakresie: poszerzenie jezdni z 5,50 m do 6,00 m, budowa obustronnych chodników o szerokości 2,50 m (min. 2,00 m), budowa wjazdów do posesji, budowa zatok autobusowych, budowa oświetlenia drogowego, budowa kanalizacji deszczowej obejmującej: wpusty deszczowe, studnie rewizyjne, kanały, osadniki i separatory, przebudowa skrzyżowania z ul. Szkolną na skrzyżowanie typu rondo o średnicy zewnętrznej Dz=26,0 m rozbiórka obiektu mostowego na rzece Głuszynka i budowa obiektu z blach stalowych falistych, - przebudowa kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej na działkach ewidencyjnych nr: cz. 27, cz. 31, cz. 37, 40, cz. 42, cz. 62, cz. 63, cz. 65/1, cz. 65/4, cz. 66, cz. 67/1, cz. 67/2, cz. 70/2, cz. 70/3, cz.72/2, 73/1, 73/2, 74/6, 74/7, cz. 74/8, 74/9, cz. 74/10, cz. 76/1, cz. 78/1, cz. 79/13, cz. 79/18, cz. 79/19, cz. 80/1, cz. 80/2, cz. 8111, cz. 81/2, cz. 81120, cz. 82/6, cz. 82/7, 85/1, 87/1, cz. 87/4, 88/1, 89/1, cz. 89/3, cz. 89/4, 9111, 9114, 96/3, 97/6, 97/9, cz. 98, 103/2, cz. 104, cz. 105, 115/1, cz. 115/5, cz. 115/6, cz. 116, cz. 146, cz. 186, 200/1, cz. 200/3, 202/1, 202/2, cz. 203/1, cz. 203/5, cz. 204, cz. 205/1, cz. 205/4, cz. 206/4, cz. 206/6, cz. 206/7, cz. 206/8, cz. 233/4, cz. 233/5, cz. 263, cz. 264, 288/5, cz. 37112, cz. 37113, cz. 434/3, cz. 465, cz. 542/1, cz. 543, cz. 568 obręb Borówiec, gm. Kórnik, powiat poznański, woj. wielkopolskie.
 
Wszelkich informacji dotyczących ww. sprawy udziela Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kórniku pok. 201 tel. (061) 8-170-411 wew. 671.
 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Kórnik, dnia 20.04.2007r.
B.OSR.7625-35/07
  
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie art. 46a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami) i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu dzisiejszym zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Urzędu Miejskiego w Kórniku Referat Inwestycji Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej w ul. Krauthofera oraz na odcinku w ul. Witosa w miejscowości Bnin na dziłkach o nr ewid. 329/8, 329/6, 329/4, 486, 412/6, 484 obręb Bnin gm. Kórnik, pow. poznański, woj. wielkopolskie.
 
Wszelkich informacji dotyczących ww. sprawy udziela Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kórniku pok. 201. 
 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Kórnik, dnia 05.04.2007r.
 
B.OSR.7625-10/07
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Stosownie do art. 32 ust. 1 i ust 3 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w dniu 06.03.2007r. w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno - magazynowej, w której odbywać się będą następujące procesy produkcyjne:
 • wulkanizacja na wtryskarkach mieszanek kauczukowych i silikonowych
 • wygrzewanie w szuszarkach elektrycznych wyrobów
w miejscowości Robakowo na działce o nr ewid. 262/2 obręb Robakowo gm. Kórnik, pow. poznański, woj. wielkopolskie.
 
W związku z powyższym zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków w terminie do dnia 26.04.2007. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku Pl. Niepodległości 1, BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCA.
 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Kórnik, dnia 26.03.2007r.
 
B.OSR.7625-27/07
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie art. 46a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami) i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu dzisiejszym zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Urzędu Miejskiego w Kórniku Referat Inwestycji Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur PVC 160 długości ok. 1600 mb. oraz z rur PVC 110 długości ok. 350 mb. zlokalizowanej w miejscowości Pierzchno na działkach o nr ewid. 155/1, 138, 139, 120, 119, 123 i 91 obręb Pierzchno, powiat poznański, woj. wielkopolskie.
 
Wszelkich informacji dotyczących ww. sprawy udziela Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kórniku pok. 201.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Kórnik, dnia 19.03.2007r.
 
B.OSR.7625-19/07
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Stosownie do art. 32 ust. 1 i ust 3 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w dniu 6.03.2007r. w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej 40125 Poznań - Kamionki zlokalizowanej w Kamionkach przy ul. Poznańskiej 119, na działce o nr ewid. 499/4, obręb Kamionki gmina Kórnik, powiat poznański woj. wielkopolskie.
 
W związku z powyższym zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków w terminie do dnia 10.04.2007r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku Pl. Niepodległości 1, BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCA.
 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Kórnik, dnia 14.03.2007r.
 
B.OSR.7625-42/06/07
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Stosownie do art. 32 ust. 1 i ust 3 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w dniu 06.03.2007r. w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu piętrzenia wody oraz zalewu w dolinie Strugi Średzkiej zlokalizowanego w miejscowości Szczodrzykowo na działkach o nr ewid. 35/2, 41, 42, 43, 44, 45 i 46/3 obręb Szczodrzykowo gmina Kórnik.
 
W związku z powyższym zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków w terminie do dnia 29.03.2007r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku Pl. Niepodległości 1, BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCA.
 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Kórnik, dnia 06.03.2007r.
B.OSR.7625-16/07
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie art. 46a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami) i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu dzisiejszym zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Urzędu Miejskiego w Kórniku Referat Inwestycji, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie chodnika - ul. 20 Października oraz ul. Steckiego w Kórniku wraz z oświetleniem ulicznym na działkach o nr ewid. 547/7, 548, 512, 861/11, 861/7, 855, 853/1, 853/2, 852/2, 853/3, 850, 861/12, 875/1, 854, 858, 877, 876/2 gm. Kórnik, pow. poznański, woj. wielkopolskie.
 
Wszelkich informacji dotyczących ww. sprawy udziela Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kórniku pok. 201.
 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Kórnik, dnia 07.03.2007r.
 
B.OSR.7625-21/06/07
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Stosownie do art. 32 ust. 1 i ust 3 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w dniu 06.03.2007r. w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej S11 odcinek Poznań - Kórnik w zakresie zjazdu z węzła Robakowo w km 13+656,18 (km roboczy) i podłączenia do drogi powiatowej nr 2461 P Robakowo (Gądki) - Borówiec na działkach o nr ewid. 497/1, 497/3, 497/4, 503/1, 503/2, 514/3, 514/4, 514/5, 515/1, 233/4, 233/5, 233/6, 464, 73/1 73/2 obręb Borówiec gm. Kórnik, pow. poznański, woj. wielkopolskie.
 
W związku z powyższym zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków w terminie do dnia 27.03.2007 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku Pl. Niepodległości 1, BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCA.
 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Kórnik, dnia 06.03.2007r.
 
B.OSR.7625-12/07
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Stosownie do art. 32 ust. 1 i ust 3 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w dniu 6.03.2007r. w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji z zakresu instalowania urządzeń telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych na istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej nr 5108/5613 "Poznań Borówiec", zlokalizowanej w miejscowości Kamionki, gmina Kórnik, na działce o nr ewid. 347/2 obręb Kamionki, gm. Kórnik, pow. poznański, woj. wielkopolskie.
W związku z powyższym zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków w terminie do dnia 03.04.2007r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku Pl. Niepodległości 1, BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCA.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu  postępowania
 
Na podstawie art. 46a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska    (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902) i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu dzisiejszym zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek firmy  AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań zastępowanej przez ESKO Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska c.s. A. Baczmański, B. Baczmański, ul. Obywatelska 1, 65-736 Zielona Góra w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na wymianie i budowie sieci wodociągowej wraz z przełączeniem istniejących wodociągów i przełączy wodociągowych (w miejscowości Szczytniki - ul. Jieziorna; w miejscowości Kamionki - ul. Mostowa, ul. Poznańska, ul. Mieczewska, wydzielona droga nr 18/1)
 • budowie wzdłuż projektowanego wodociągu kanalizacji kablowej dla późniejszego wprowadzenia kabli światłowodowych do przesyłu sygnałów monitorujących stan pracy urządzeń wodociągowych,
 • budowie studni zastępczej nr 2z i likwidacje studni nr 2 na terenie istniejącego ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamionki w ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych Qe = 92 m3/h,
 • rozbudowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamionki, gdzie planowana jest budowa następujących obiektów i urządzeń:
  -
  zbiorniki retencyjne o pojemności 200 m3 wraz z instalacją    technologiczną  - 3 szt.
  -
  filtry zamknięte d = 1600 mm - 2szt.,
  -
  instalacja napełniania zbiorników retencyjnych wodą z PSW (rurociąg-zbiornik-sieć),
  -
  pompa rezerwowa z oprzyrządowaniem - 1 szt.,
  -
  wymiana zestawu pomp hydroforowych wody czystej (Q = 240 m3/h, H= 40 m) - 1szt.,
  -
  instalacja dozowania koalugantu do wód popłucznych,
  -
  modernizacja układu automatyki,
  -
  przebudowa tarasu budynku technologicznego pod nowe filtry - obudowa lekką konstrukcją,
  -
  zmiana wejścia głównego do budynku,
zlokalizowanego w miejscowości Szczytniki - obręb Szczytniki i miejscowości Kamionki - obręb Kamionki, gmina Kórnik - nr ewid. działek 189, 157 i 14 obręb Szczytniki, 250/1, 5/31, 18/1, 24/109, 250/2, 250/3, 227/5, 147/4, 128/3, 129/1, 130/2, 161/1, 134/1, 135/1, 136/1, 147/8, 149/5, 250/4, 147/3, 149/3, 81, 538, 17, 339/1, 333, 352, 351/3, 341/7, 341/11, 341/12, 341/10 obręb Kamionki gm. Kórnik, pow. poznański, woj. wielkopolskie.
 
Wszelkich informacji dotyczących ww. sprawy udziela Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kórniku pok. 201.
 

Obwieszczenie dot. wniosku dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - rozbudowa istniejącego gospodarstwa rolnego

Kórnik, dnia 01.02.2007r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Stosownie do art. 32 ust. 1 i ust 3 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w dniu 01.02.2007r. w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego gospodarstwa rolnego poprzez projektowany budynek inwentarski (obora) w miejscowości Trzykolne Młyny 1, na działce o nr ewid. 551/12 obręb Czmoniec, gm. Kórnik, pow. poznański, woj. wielkopolskie.
 
W związku z powyższym zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków w terminie do dnia 16.02.2007. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku Pl. Niepodległości 1, BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCA.