logo
logo bip

Zawiadomienie o roprawie administracyjnej dotyczącej zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji telefonii komórkowej ERA "E4240110 GĄDKI" zlokalizowanej w m. Gądki

Kórnik, dnia 18.12.2006r.
 
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
Na podstawie art. 89, art. 91 § 1 i art. 92 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 roku ,,Kodeks postępowania administracyjnego" ( Dz. U. Nr 98/2000 poz. 1071 ze zmianami ) oraz stosownie do art. 32 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902)
Burmistrz Gminy Kórnik wzywa
na rozprawę administracyjną dotyczącą zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej ERA "E42 40110 GĄDKI" zlokalizowanej w miejscowości Gądki na ul. Zbożowej 1, działka o nr ewid. 41/36 obręb Gądki, gm. Kórnik, pow. poznański, woj. wielkopolskie.
Rozprawa odbędzie się dnia 05 stycznia 2007r. (piątek)  o godzinie 1700 w sali  firmy ELEWAR w Gądkach.
           
 
 

Obwieszczenie o wniosku dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK CENTERTEL

Kórnik, dnia 04.10.2006r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art. 32 ust. 1 i ust 3 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902) podaję do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w dniu 4.10.2006r. w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK CENTERTEL NR 1246/5334 "GĄDKI" zlokalizowanej w miejscowości Gądki na ul. Zbożowej 1, działka o nr ewid. 41/36 obręb Gądki, gm. Kórnik, pow. poznański, woj. wielkopolskie.
 
W związku z powyższym zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków w terminie do dnia 30.10.2006r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku Pl. Niepodległości 1, BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCA.
 

Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej dotyczącej zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu stacji bazowej telefonii cyfrowej PTC ERA 40128 w technice EDGE na istniejącym maszcie - Czmoń nr 19

Kórnik, dnia 20.09.2006r.
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
Na podstawie art. 89, art. 91 § 1 i art. 92 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 roku ,,Kodeks postępowania administracyjnego" (Dz. U. Nr 98/2000 poz. 1071 ze zmianami) oraz stosownie do art. 32 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902) Burmistrz Gminy Kórnik wzywa
 
na rozprawę administracyjną  dotyczącą zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu stacji bazowej telefonii cyfrowej PTC ERA 40128 w technice EDGE (zwiększenie mocy nadajników i możliwości tiltu) na istniejącym maszcie  zlokalizowanym w miejscowości Czmoń nr 19, 62-035 Kórnik, na działce o nr ewid. 126 obręb Czmoń, gm. Kórnik, pow. poznański, woj. wielkopolskie.
 
Rozprawa odbędzie się dnia 26 września 2006r. (wtorek) o godzinie 2000 w sali  OSP w Czmoniu.
 

Pomoc przy usuwaniu wyrobów azbestowych

 
INFORMACJA
 
 
Informujemy, że Zarząd Powiatu Poznańskiego zatwierdził "Regulamin udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym w likwidacji wyrobów zawierających azbest".
W związku z tym od 1 sierpnia 2006r. można składać wnioski o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu na pomoc przy usuwaniu wyrobów azbestowych do Urzędu Miejskiego w Kórniku, które po sprawdzeniu zostaną przekazane do Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Dla informacji podajemy, że wnioski powinny dotyczyć prac, których wykonanie przewidujemy w roku bieżącym. Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Miejskim w Kórniku Biuro Obsługi Mieszkańca lub referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Druk wniosku, Regulamin udzielania pomocy oraz wzór umowy dofinansowania znajdują się także w załącznikach poniżej.
 
Załączniki:
 

Obwieszczenie o zamieszczeniu w publ. wykazie danych o wniosku dot. wydania dec. o środ. uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii cyfrowej ERA 40429 (Kórnik, ul. Kościelna)

 
Kórnik, dnia 20.06.2006r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Stosownie do art. 32 ust. 1 i ust 3 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w dniu 12.06.2006r. w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA 40429 zlokalizowanej w miejscowości Kórnik przy ul. Kościelnej, działka o nr ewid. 289 obręb Bnin, gm. Kórnik, pow. poznański, woj. wielkopolskie.
 
W związku z powyższym zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków w terminie do dnia 20.07.2006r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku Pl. Niepodległości 1, BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCA.
 
Załączniki:
 
 

Obwieszczenie o zamieszczeniu w publ. wykazie danych o wniosku dot. wydania dec. o środ. uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej ERA "E42 40110 GĄDKI" (ul. Zbożowej 1)

 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Stosownie do art. 32 ust. 1 i ust 3 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w dniu 24.05.2006r. w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej ERA "E42 40110 GĄDKI" zlokalizowanej w miejscowości Gądki na ul. Zbożowej 1, działka o nr ewid. 41/36 obręb Gądki, gm. Kórnik, pow. poznański, woj. wielkopolskie.
 
W związku z powyższym zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków w terminie do dnia 24.06.2006r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku Pl. Niepodległości 1, BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCA.
 

Komunikaty - ptasia grypa

 
Chcesz się ustrzec ptasiej grypy? Stosuj się do poniższych zaleceń
 
  • Mięso drobiowe, przetwory drobiarskie i jaja spożywaj po poddaniu odpowiedniej obróbce w temperaturze minimum 70˚C;
  • Myj dokładnie z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym drobiem (deski, noże, talerze);Pamiętaj, że zamrożenie mięsa nie niszczy wirusa ptasiej grypy;
  • Nie dotykaj, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwych lub sprawiających wrażenie chorych ptaków dzikich ani ubitego drobiu; przede wszystkim dopilnuj, aby nie robiły tego dzieci;
  • Zadbaj o to, aby dzieci unikały miejsc bytowania dzikiego ptactwa, ferm drobiu oraz innych miejsc jego przetrzymywania;
  • Myj ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak i hodowlanym; Dopilnuj, aby robiły to także dzieci;
  • Pamiętaj, aby surowe mięso drobiowe nie miało styczności z innymi produktami żywnościowymi;
  • Przypominamy o przestrzeganiu zakazu przywozu z zagranicy żywego lub martwego ptactwa, drobiu i wyrobów drobiarskich, jaj, nieprzetworzonych piór i ich części, pierza, puchu oraz trofeów myśliwskich;
  • Bezwzględnie przestrzegaj zaleceń wydawanych przez przedstawicieli inspekcji weterynaryjnej i państwowej inspekcji sanitarnej.
 
Główny Inspektor Sanitarny
 
Załącznik:
 
 
 

Informacja dotycząca wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

  
INFORMACJA
 
Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw - POŚ (Dz. U. Nr 113, poz. 954), obowiązująca od 28 lipca 2005 r. wprowadziła m.in. zmianę dotyczącą oceny wpływu inwestycji na środowisko. Postępowanie oceniające wpływ inwestycji na środowisko będzie kończyło się wydaniem odrębnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w skrócie - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach). Przedmiotowa decyzja dla przedsięwzięć realizowanych w Kórniku wydawana będzie oddzielnie, w większości przypadków przez Burmistrza Gminy Kórnik. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach musi być poprzedzone przeprowadzeniem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (art. 46 ust. 3 POŚ).
 
Zgodnie z nowymi przepisami, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach należy uzyskać zarówno przed decyzjami określonymi w art. 46 ust. 4 pkt. 2-9 ustawy POŚ, jak i przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonywania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części - na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (art. 46 ust.4a)- jeżeli dotyczy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określonych a art. 51 ust. 1 pkt. 1 i 2. Nowelizacja ustawy wprowadziła również obowiązek przeprowadzenia przedmiotowego postępowania dla innych niż ww. planowanych przedsięwzięć, które nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony, jeżeli mogą one znacząco oddziaływać na ten obszar (art. 51 ust. 1 pkt.3). Postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia rozpoczyna się, dopiero gdy inwestor złoży wniosek, do którego dołącza:
  • raport (gdy inwestycja objęta jest obowiązkiem jego sporządzenia) lub informacje zawierające wstępne dane o wpływie inwestycji na środowisko (gdy sporządzenie raportu jest fakultatywne),
  • poświadczoną kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu oraz obszarem, na które będzie oddziaływała planowana inwestycja)