logo
logo bip

Zaproszenie do udziału w negocjacjach na sprzedaż środka trwałego - Kotłowni olejowej

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU
W NEGOCJACJACH

 

Na sprzedaż środka trwałego - Kotłowni olejowej

 

 

Burmistrz Gminy Kórnik zaprasza do negocjacji na sprzedaż środka trwałego - Kotłowni olejowej – piec firmy ARAJ PGA 100 z palnikiem GIERSCHA na olej opałowy lekki o parametrach:

-          moc nominalna - 116 kW,

-          zużycie oleju – 11,0 l/h

-          zasilanie – 230V/50 Hz

-          pobór mocy elektrycznej - 2,40 kW

Kotłownia olejowa zlokalizowana jest w budynku grzewczo – wentylacyjnym
o powierzchni zabudowy 17,50 m2 – murowanym z pokryciem z blachy trapezowej pokrytej wełną mineralną i papą. Dach nad budynkiem jednospadowy o wysokości w najwyższym punkcie 4,77 m.

Nabywca ww. ruchomości zobowiązany będzie do zdjęcia pokrycia dachowego nad budynkiem w celu wyciagnięcia kotła olejowego i zbiornika olejowego oraz ponownego zamontowania pokrycia dachowego.

Nabywca zobowiązany będzie do zabezpieczenia terenu wokół budynku, w którym znajduje się kocioł na czas prowadzenia prac związanych ze demontażem pokrycia dachowego, wyciągania kotła oraz zbiornika i montaż pokrycia dachowego.

W/w obiekt zlokalizowany jest przy Gimnazjum im. Władysława hr. Zamoyskiego
ul. Dworcowa 11 w Kórniku.

 

 

Zamkniętą kopertę z oznaczeniem: „Negocjacje – Kotłownia olejowa”, należy złożyć do dnia 14 listopada 2011r. do godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, Biuro Obsługi Mieszkańca (pok. nr 9).

 

Oferta powinna zawierać:

-        nazwę i adres oferenta,

-        proponowaną cenę nabycia,

-        proponowany termin odbioru kotła.

 

Zgłoszenia złożone po terminie będą zwrócone bez rozpatrywania.

Zgłoszenia nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania w negocjacjach pod warunkiem dostarczenia przez pocztę do dnia 14 listopada 2011r. do godz. 15.30

 

Zaproszenia oferentów, których oferty zostały zakwalifikowane do dalszych negocjacji, zostaną wysłane pisemnie w terminie jednego tygodnia od dnia złożenia.

 

 

Bliższe informacje, można zasięgnąć w Wydziale Inwestycji tut. Urzędu, Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok.2, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 685.

OGŁOSZENIE o II aukcji na sprzedaż następujących środków trwałych

OGŁOSZENIE

o II aukcji na sprzedaż następujących środków trwałych:

 

·          Hala namiotowa firmy EmZet - rok produkcji 2003, o parametrach: szerokość - 12m, długości - 24 m, wysokości ściany bocznej 4,55m, wysokości kalenicy – 6,50m, składająca się z elementów:

Hala                                           - powierzchnia zabudowy – 292,8 m2

Łącznik                                     - powierzchnia zabudowy – 19,35m2

 

Cena wywoławcza: 22.609,03 zł

(słownie złotych: dwadzieścia-dwa-tysiące-sześćset-dziewięć 03/100)

 

·          Kotłownia olejowa – piec firmy ARAJ PGA 100 z palnikiem GIERSCHA na olej opałowy lekki o parametrach:

-          moc nominalna - 116 kW,

-          zużycie oleju – 11,0 l/h

-          zasilanie – 230V/50 Hz

-          pobór mocy elektrycznej - 2,40 kW

Kotłownia olejowa zlokalizowana jest w budynku grzewczo – wentylacyjnym
o powierzchni zabudowy 17,50 m2

 

Cena wywoławcza: 6.605,64 zł

(słownie złotych: sześć-tysięcy-sześćset-pięć 64/100)

 

Aukcja odbędzie się w dniu 16 września 2011r. o godz. 11.00

w Urzędzie Miejskim w Kórniku.

 

Ø Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w terminie do 12 września 2011r. i okazanie się dowodem wpłaty. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu

Ø Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia.

Ø Cena postąpienia wynosi 5% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Ø Nabywca, który wygrał aukcję zobowiązany będzie zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przybicia.

Ø Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

 

Nabywca ww. ruchomości zobowiązany będzie do ich demontażu i przewozu
na własny koszt. Gmina zobowiązuje się do uzyskania wszelkich pozwoleń
na rozbiórkę hali namiotowej i kotłowni.

 

W/w obiekty zlokalizowane są przy Gimnazjum im. Władysława hr. Zamoyskiego ul. Dworcowa 11 w Kórniku.

Bliższe informacje, można zasięgnąć w Wydziale Inwestycji tut. Urzędu, Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok.2, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 685.

 

Burmistrz

 

Jerzy Lechnerowski

Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż środków trwałych

OGŁOSZENIE

o aukcji na sprzedaż następujących środków trwałych:

 

·          Hala namiotowa firmy EmZet - rok produkcji 2003, o parametrach: szerokość - 12m, długości - 24 m, wysokości ściany bocznej 4,55m, wysokości kalenicy – 6,50m, składająca się z elementów:

Hala                                           - powierzchnia zabudowy – 292,8 m2

Łącznik                                     - powierzchnia zabudowy – 19,35m2

 

Cena wywoławcza: 45.218,05 zł netto

(słownie złotych: czterdzieści-pięć-tysięcy-dwieście-osiemnaście 05/100)

Do ceny uzyskanej w aukcji należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

 

·          Kotłownia olejowa – piec firmy ARAJ PGA 100 z palnikiem GIERSCHA na olej opałowy lekki o parametrach:

-          moc nominalna - 116 kW,

-          zużycie oleju – 11,0 l/h

-          zasilanie – 230V/50 Hz

-          pobór mocy elektrycznej - 2,40 kW

Kotłownia olejowa zlokalizowana jest w budynku grzewczo – wentylacyjnym
o powierzchni zabudowy 17,50 m2

 

Cena wywoławcza: 13.211,27 zł netto

(słownie złotych: trzynaście-tysięcy-dwieście-jedenaście 00/100)

Do ceny uzyskanej w aukcji należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

 

Aukcja odbędzie się w dniu 14 lipca 2011r. o godz. 11.00

w Urzędzie Miejskim w Kórniku.

 

Ø Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu
w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym
w Kórniku nr 55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 najpóźniej w dniu przetargu do godz. 10.00
i okazanie się dowodem wpłaty.

Ø Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia.

Ø Cena postąpienia wynosi 5% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Ø Nabywca, który wygrał aukcję zobowiązany będzie zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przybicia.

Ø Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

 

Nabywca ww. ruchomości zobowiązany będzie do ich demontażu i przewozu
na własny koszt. Gmina zobowiązuje się do uzyskania wszelkich pozwoleń
na rozbiórkę hali namiotowej i kotłowni.

 

W/w obiekty zlokalizowane są przy Gimnazjum im. Władysława hr. Zamoyskiego ul. Dworcowa 11 w Kórniku.

Bliższe informacje, można zasięgnąć w Wydziale Inwestycji tut. Urzędu, Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok.2, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 685.

Burmistrz

   Jerzy Lechnerowski