logo
logo bip

Zarządzenie nr 181/ 2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie: ogłosznia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 

Pobierz:
Zarządzenie i załączniki- PDF

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Burmistrz MIASTA I Gminy Kórnik

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem garażowym stanowiącym własność Miasta i Gminy Kórnik

 

Opis nieruchomości:

Działka nr 680/3 o powierzchni 0,0070 ha, zabudowana budynkiem garażowym w zabudowie szeregowej o powierzchni użytkowej 46,63 m2, położona w miejscowości Kórnik, zapisana w księdze wieczystej nr PO1D/00023122/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Wymieniona nieruchomość, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Kórniku Nr LV/450/98 z dnia 16.06.1998r. ze zm.,  przeznaczona jest pod tereny zainwestowane - podstawowa funkcja mieszkalna - symbol M.

 

Cena  wywoławcza: 59 860,00 zł. netto (słownie złotych: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt  00/100) Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23% VAT.

 

Informacje ogólne:

Oględzin garażu można dokonać dnia  4 grudnia 2018r. o godz. 12.00

Przetarg na sprzedaż ww. garażu odbędzie się dnia  8 stycznia 2019r. o godz. 10.00  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1.

Nieruchomość  nie jest przedmiotem żadnych  zobowiązań i obciążeń.    

Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 600,00 zł.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 5 986,00 zł. na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 96 9076 0008 2001 0000 0215 0003 w terminie do dnia 21.12.2018r. r. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

 

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu:

- podmiotów innych niż osoby fizyczne - jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu,

- małżonków - do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia garażu  - dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

- pełnomocników osób fizycznych - poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w  formie aktu notarialnego.

 

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym przelewem na rachunek bankowy uczestnika przetargu.

Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.

W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.

Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Nabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w przetargu cenę sprzedaży garażu nie później niż do dnia zawarcia umowy  sprzedaży w formie aktu notarialnego. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy.

Osoba, która przetarg wygrała zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Na nabywcy spoczywa obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości wynikający z ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016r., poz. 716).

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.

 

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 22.11.2018r.  do dnia  24.12.2018r. 

Dodatkowych  informacji można  uzyskać  w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Plac Niepodległości 1 w Kórniku (parter)  pok.2, tel. (61) 8170-411. 

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Burmistrz MIASTA I Gminy Kórnik

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem garażowym stanowiącym własność Miasta i Gminy Kórnik

 

Opis nieruchomości:

Działka nr 368/34 o powierzchni 0,0026 ha, zabudowana budynkiem garażowym w zabudowie szeregowej o powierzchni użytkowej 14,80 m2, położona w miejscowości Kórnik obręb Bnin, zapisana w księdze wieczystej nr PO1D/00021547/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Wymieniona nieruchomość, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Kórniku Nr LV/450/98 z dnia 16.06.1998r. ze zm.,  przeznaczona jest pod tereny zainwestowane - podstawowa funkcja mieszkalna - symbol M.

 

Cena  wywoławcza: 10 533,00 zł.  (słownie złotych: dziesięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy  00/100)

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23% VAT.

 

Informacje ogólne:

Oględzin garażu można dokonać dnia  5 grudnia 2018r. o godz. 12.00

Przetarg na sprzedaż ww. garażu odbędzie się dnia 8 stycznia 2019r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1

Nieruchomość  nie jest przedmiotem żadnych  zobowiązań i obciążeń.   

Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem    
 w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 110,00 zł.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 1 053,30 zł. na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 96 9076 0008 2001 0000 0215 0003 w terminie do dnia  21.12.2018r. r. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

 

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu:

- podmiotów innych niż osoby fizyczne - jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu,

- małżonków - do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia garażu - dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

- pełnomocników osób fizycznych - poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w  formie aktu notarialnego.

 

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym przelewem na rachunek bankowy uczestnika przetargu

 

Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.

W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.

Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Nabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w przetargu cenę sprzedaży garażu nie później niż do dnia zawarcia umowy  sprzedaży w formie aktu notarialnego. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy.

Osoba, która przetarg wygrała zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Na nabywcy spoczywa obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości wynikający z ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016r., poz. 716).

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.

 

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 22.11.2018r.  do dnia  24.12.2018r.              

 

Dodatkowych  informacji można  uzyskać  w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Plac Niepodległości 1 w Kórniku (parter)  pok.2, tel. (61) 8170-411 

Zarządzenie Nr 160 z dnia 16.11.2018 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Pobierz:
Zarządzenie - PDF
Załącznik - PDF

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 stanowiącego własność Miasta i Gminy Kórnik

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK 

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
lokalu użytkowego nr 2  stanowiącego własność Miasta i Gminy Kórnik

 

Opis nieruchomości:

Lokal  użytkowy nr 2 znajdujący się w budynku poszkolnym położonym w miejscowości  Konarskie  ul. Długa 40 wraz z udziałem ułamkowym w nieruchomości wspólnej wynoszącym 21/100 (działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 209/9 o powierzchni 0,1599 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1D/00025135/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej), składający się z:

- hallu o powierzchni - 9,84 m2,

- świetlicy o powierzchni - 53,57 m2 o łącznej powierzchni 63,41 m2.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Wymieniona nieruchomość, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Kórniku Nr LV/450/98 z dnia 16.06.1998r. z późn. zm., przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej - symbol M.

 

Cena  wywoławcza: 71 500,00 zł.  (słownie złotych: siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset 00/100) .
Do uzyskanej ceny w przetargu zostanie doliczony 23%  podatek VAT.

 

Informacje ogólne:

Oględzin lokalu można dokonać dnia   26 listopada  2018r.  o godz. 12.00

Przetarg na sprzedaż ww. lokalu odbędzie się dnia  4 stycznia 2019r. o godz. 12.00  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1

Nieruchomość  nie jest przedmiotem żadnych  zobowiązań i obciążeń.    

Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem     
w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj.  720,00 zł.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 7 150,00 zł. na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 96 9076 0008 2001 0000 0215 0003 w terminie do dnia 17 grudnia 2018r. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

 

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu:

- podmiotów innych niż osoby fizyczne - jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu,

- małżonków ? do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia lokalu ? dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

- pełnomocników osób fizycznych ? poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w  formie aktu notarialnego.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym przelewem na rachunek bankowy uczestnika przetargu

Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.

W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.

Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Nabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w przetargu cenę sprzedaży lokalu nie później niż do dnia zawarcia umowy  sprzedaży w formie aktu notarialnego. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy.

Osoba, która przetarg wygrała zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Na nabywcy spoczywa obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości wynikający z ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016r., poz. 716).

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.

Pierwszy przetarg został odwołany dnia 25 października 2018r.

 

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 16 listopada 2018r. do dnia  17 grudnia 2018r.                    

Dodatkowych  informacji można  uzyskać  w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Plac Niepodległości 1 w Kórniku (parter)  pok.2, tel. (61) 8170-411 wew. 675 

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK O WYNIKU PRZETARGU

INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 26 października 2018r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1 odbył się przetarg ofertowy na dzierżawę nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Kórnik:

- działka nr 298/1 o pow. 0,0251 ha
klasy użytków: RIVa-0,0251 ha,
- działka nr 298/2 o pow. 0,0643 ha
klasy użytków: RIVa-0,0643 ha,
- działka nr 298/3 o pow. 0,4486 ha
klasy użytków: RIVa-0,4486 ha,
- działka nr 298/4 o pow. 0,1259 ha
klasy użytków: RIVa - 0,1259 ha,
- działka nr 298/5 o pow. 0,0645 ha
klasy użytków: RIVa-0,0645 ha,
- działka nr 298/6 o pow. 0,0992 ha
klasy użytków: RIVa - 0,0500 ha,
RV - 0,0492 ha,
- działka nr 298/7 o pow. 0,0834 ha
klasy użytków: RV-0,0834 ha,
- działka nr 298/8 o pow. 0,0835 ha
klasy użytków: 0,0835 ha,
- działka nr 298/9 o pow. 0,0836 ha
klasy użytków: RV-0,0836 ha,
- działka nr 298/10 o pow. 0,0837 ha
klasy użytków: RV-0,0837 ha,
- działka nr 298/11 o pow. 0,0838 ha
klasy użytków: RIVa - 0,0503 ha,
RV-0,0335 ha,
- działka nr 298/12 o pow. 0,0969 ha
klasy użytków: RIVa - 0,0969 ha,
- działka nr 298/13 o pow. 0,1744 ha
klasy użytków: RIVa - 0,0497 ha,
RV-0,1247 ha,
- działka nr 298/14 o pow. 0,0773 ha
klasy użytków: RIVa - 0,0733 ha,
RV-0,0040 ha,
- działka nr 298/15 o pow. 0,0920 ha
klasy użytków: RIVa-0,0060 ha
RV-0,0860 ha,
- działka nr 298/16 o pow. 0,1003 ha
klasy użytków: RV-0,1003 ha,
- działka nr 298/17 o pow. 0,0917 ha
klasy użytków: RV-0,0917 ha,
- działka nr 298/18 o pow. 0,0863 ha
klasy użytków: RV-0,0863 ha,
- działka nr 298/19 o pow. 0,0230 ha
klasy użytków: RV-0,0230 ha,
- działka nr 298/20 o pow. 0,0843 ha
klasy użytków: RV-0,0843 ha,
- działka nr 298/21 o pow. 0,0887 ha
klasy użytków: RV-0,0887 ha,
- działka nr 298/22 o pow. 0,0946 ha
klasy użytków: RV- 0,0946 ha,
- działka nr 298/23 o pow. 0,1949 ha
klasy użytków: RV-0,1949 ha,
- działka nr 298/24 o pow. 0,0787 ha
klasy użytków: RV-0,0787 ha,
- działka nr 298/25 o pow. 0,1852 ha
klasy użytków: RV-0,1852 ha,
- działka nr 298/26 o pow. 0,1904 ha
klasy użytków: RV-0,1904 ha,
- działka nr 298/27 o pow. 0,1988 ha
klasy użytków: RV-0,1988 ha,
- działka nr 298/28 o pow. 0,0233 ha
klasy użytków: RV-0,0233 ha,
- działka nr 298/29 o pow. 0,0218 ha
klasy użytków: RV-0,0218 ha,
- działka nr 298/30 o pow. 0,1351 ha
klasy użytków: RV-0,1351 ha,
- działka nr 298/31 o pow. 0,1680 ha
klasy użytków: RV-0,1680 ha
numer księgi wieczystej PO1D/00029434/2
położonej w miejscowości Kórnik obręb Bnin
z przeznaczeniem na cele rolne
za cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego 10,0 q pszenicy rocznie

W wyznaczonym terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu zostało złożonych 7 ofert:
Oferta nr 1 spełniała wymogi formalne i została zakwalifikowana do dalszego etapu przetargu.
Oferta nr 2 spełniała wymogi formalne i została zakwalifikowana do dalszego etapu przetargu.
Oferta nr 3 spełniała wymogi formalne i została zakwalifikowana do dalszego etapu przetargu.
Oferta nr 4 spełniała wymogi formalne i została zakwalifikowana do dalszego etapu przetargu.
Oferta nr 5 spełniała wymogi formalne i została zakwalifikowana do dalszego etapu przetargu.
Oferta nr 6 spełniała wymogi formalne i została zakwalifikowana do dalszego etapu przetargu.
Oferta nr 7 spełniała wymogi formalne i została zakwalifikowana do dalszego etapu przetargu.

W wyniku przetargu została wybrana oferta nr 5:

1. Pana Radosława Rozmiarka

Za dzierżawę ww. nieruchomości została zaoferowana stawka czynszu w wysokości 80,0 q pszenicy rocznie. Powyższa oferta została wybrana, ponieważ była ofertą najkorzystniejszą.

 

................................
/podpis/

OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU PRZETARGU

OGŁOSZENIE O

ODWOŁANIU PRZETARGU

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK

 

na podstawie  art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 121 ze zm.)

ODWOŁUJE

 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu  użytkowego nr 2 znajdującego się w budynku poszkolnym położonym w miejscowości Konarskie ul. Długa 40 wraz z udziałem ułamkowym w nieruchomości wspólnej wynoszącym 21/100 (działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 209/9 o powierzchni 0,1599 ha).

Przetarg miał odbyć się dnia 15 listopada 2018r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1.

Przyczyna odwołania przetargu: na moment sprzedaży ww. lokal jest niezbędny na cele publiczne.

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik oraz na stronie internetowej Urzędu.

Zarządzenie Nr 119 z dnia 8 października 2018 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Pobierz:
Zarządzenie - PDF
Załącznik - PDF

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 stanowiącego własność Miasta i Gminy Kórnik

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  

lokalu użytkowego nr 2  stanowiącego własność Miasta i Gminy Kórnik

 

Opis nieruchomości:

Lokal  użytkowy nr 2 znajdujący się w budynku poszkolnym położonym w miejscowości  Konarskie  ul. Długa 40 wraz z udziałem ułamkowym w nieruchomości wspólnej wynoszącym 21/100 (działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 209/9 o powierzchni 0,1599 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1D/00025135/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej), składający się z:

- hallu o powierzchni - 9,84 m2,

- świetlicy o powierzchni - 53,57 m2, o łącznej powierzchni 63,41 m2.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Wymieniona nieruchomość, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Kórniku Nr LV/450/98 z dnia 16.06.1998r. z późn. zm., przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej - symbol M.

Cena  wywoławcza: 71 500,00 zł.  (słownie złotych: siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset 00/100).
Do uzyskanej ceny w przetargu zostanie doliczony 23%  podatek VAT.

 

Informacje ogólne:

Oględzin lokalu można dokonać dnia  19 października 2018r.  o godz. 12.00

Przetarg na sprzedaż ww. lokalu odbędzie się dnia  15 listopada 2018r. o godz. 10.00  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1

Nieruchomość  nie jest przedmiotem żadnych  zobowiązań i obciążeń.    

Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj.  720,00 zł.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 7 150,00 zł. na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 96 9076 0008 2001 0000 0215 0003 w terminie do dnia  9 listopada 2018r. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

 

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu:

- podmiotów innych niż osoby fizyczne - jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu,

- małżonków - do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia lokalu - dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

- pełnomocników osób fizycznych - poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w  formie aktu notarialnego.

 

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym przelewem na rachunek bankowy uczestnika przetargu

 

Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.

W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.

Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Nabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w przetargu cenę sprzedaży lokalu nie później niż do dnia zawarcia umowy  sprzedaży w formie aktu notarialnego. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy.

Osoba, która przetarg wygrała zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Na nabywcy spoczywa obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości wynikający z ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016r., poz. 716).

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.

 

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia  8 października 2018r. do dnia  9 listopada 2018r.                    

 

Dodatkowych  informacji można  uzyskać  w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Plac Niepodległości 1 w Kórniku (parter)  pok.2, tel. (61) 8170-411 wew. 675.

Zarządzenie Nr 116/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 02.10.2018r.

 Zarządzenie Nr   116/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia  02.10.2018r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm./, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.         
o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm./, w wykonaniu uchwały nr XLIII/472/2005 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz bonifikat od cen sprzedaży nieruchomości gminnych, Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zarządza, co następuje: 

§ 1 

Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej budynek mieszkalnypołożony w  miejscowości Czmoń przy ul.  Polnej 91, Miasto i Gmina Kórnik  opisany w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik na okres 21 dni oraz informacja o wykazie podlega podaniu do publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu. 

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia wykazu.

 


W Y K A Z

budynku mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego najemcy

1. Oznaczenie nieruchomości:
- Budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 91,85 m2 położony w miejscowości Czmoń przy ul. Polnej 91 wraz z nieruchomością opisaną numerem ewidencyjnym 269/3 o powierzchni 0,2061 ha, zapisany w księdze wieczystej nr PO1D/00025074/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. składający się z:
- dwóch pokoi o łącznej powierzchni 33,94 m2,
- kuchni o powierzchni 11,04 m2,
- łazienki o powierzchni 5,20 m2,
- skrytki o powierzchni 2,05 m2,
- kotłowni o powierzchni 8,87 m2,
- wc o powierzchni 1,48 m2,
- korytarz o łącznej powierzchni 22,09 m2,
- wiatrołapu o powierzchni 7,18 m2,
- strychu o powierzchni 32,17 m2,
- piwnicy o powierzchni 3,91 m2.

2. Przeznaczenie nieruchomości:
 Nieruchomość wymieniona w pkt 1 niniejszego wykazu jest przeznaczona pod tereny zainwestowane ? podstawowa funkcja mieszkaniowa ? zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Kórniku Nr LV/450/98 z dnia 16.06.1998r. ze zm.
 Przedmiotowy budynek mieszkalny przeznaczony jest do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy.
3. Forma sprzedaży
 Tryb bezprzetargowy.
4. Cena nieruchomości:
Zgodnie z uchwałą nr XLIV/586/2018 z dnia 28 lutego 2018r. Rada Miasta i Gminy Kórnik wyraziła zgodę na przyznanie pierwszeństwa w nabyciu oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży budynku mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym w wysokości 95%, po zastosowaniu której cena budynku mieszkalnego wraz z pomieszczeniem gospodarczym i nieruchomością wynosi 6 140,00 zł. (słownie złotych: sześć tysięcy sto czterdzieści 00/100).

5. Termin zapłaty ceny
Zapłata ceny uregulowana zostanie najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Uwaga: Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa dnia 13 listopada 2018r.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres nie krótszy niż 21 dni, tj. od dnia 2 października 2018r. do dnia 23 października 2018r., natomiast informacja o wywieszeniu wykazu podlega podaniu w prasie lokalnej, na stronie www.kornik.pl.

Szczegółowych informacji o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik ? Wydział Gospodarki Nieruchomościami, parter, pok. 2, tel. (61)8 170 411.

Zarządzenie nr 110 z dnia 24 września 2018 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży

Pobierz:
Zarządzenie i załącznik - PDF

Zarządzenie nr 109 z dnia 24 września 2018 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży

Pobierz:
Zarządzenie i załącznik - PDF

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości rolnej będącej  własnością Miasta i Gminy Kórnik

- działka  nr  298/1  o pow. 0,0251 ha

klasy użytków: RIVa-0,0251 ha, 

- działka  nr  298/2  o pow. 0,0643 ha

klasy użytków: RIVa-0,0643 ha,

- działka nr   298/3  o pow. 0,4486 ha

klasy użytków: RIVa-0,4486 ha,

- działka  nr  298/4  o pow. 0,1259 ha

klasy użytków: RIVa - 0,1259 ha,

- działka  nr  298/5  o pow. 0,0645 ha

klasy użytków: RIVa-0,0645 ha,

- działka  nr  298/6    o pow. 0,0992 ha

klasy użytków: RIVa - 0,0500 ha, 

                         RV - 0,0492 ha,

- działka nr 298/7 o pow. 0,0834 ha

klasy użytków: RV-0,0834 ha,

- działka  nr 298/8 o pow. 0,0835 ha

klasy użytków: 0,0835 ha,

- działka  nr  298/9 o pow. 0,0836 ha

klasy użytków: RV-0,0836 ha,

- działka  nr  298/10  o pow. 0,0837 ha

klasy użytków: RV-0,0837 ha,

- działka  nr  298/11  o pow. 0,0838 ha

klasy użytków: RIVa - 0,0503 ha,

                           RV-0,0335 ha,

- działka  nr  298/12  o pow. 0,0969 ha

klasy użytków: RIVa - 0,0969 ha,

- działka  nr  298/13  o pow. 0,1744 ha

klasy użytków: RIVa - 0,0497 ha,

                         RV-0,1247 ha,

- działka  nr  298/14  o pow. 0,0773 ha

klasy użytków: RIVa - 0,0733 ha,

                          RV-0,0040 ha,

- działka  nr  298/15  o pow. 0,0920 ha

klasy użytków: RIVa-0,0060 ha

                         RV-0,0860 ha,

- działka  nr  298/16  o pow. 0,1003 ha

klasy użytków: RV-0,1003 ha,

- działka  nr  298/17 o pow. 0,0917 ha

klasy użytków: RV-0,0917 ha,

- działka  nr  298/18  o pow. 0,0863 ha

klasy użytków: RV-0,0863 ha,

- działka  nr  298/19  o pow. 0,0230 ha

klasy użytków: RV-0,0230 ha,

- działka  nr  298/20  o pow. 0,0843 ha

klasy użytków: RV-0,0843 ha,

- działka  nr 298/21  o pow. 0,0887 ha

klasy użytków: RV-0,0887 ha,

- działka  nr 298/22  o pow. 0,0946 ha

klasy użytków: RV- 0,0946 ha,

- działka  nr  298/23  o pow. 0,1949 ha

klasy użytków: RV-0,1949 ha,

- działka  nr  298/24  o pow. 0,0787 ha

klasy użytków: RV-0,0787 ha,

- działka  nr  298/25  o pow. 0,1852 ha

klasy użytków: RV-0,1852 ha,

- działka  nr  298/26  o pow. 0,1904 ha

klasy użytków: RV-0,1904 ha,

- działka  nr  298/27  o pow. 0,1988 ha

klasy użytków: RV-0,1988 ha,

- działka  nr  298/28  o pow. 0,0233 ha

klasy użytków: RV-0,0233 ha,

-działka  nr  298/29  o pow. 0,0218 ha

klasy użytków: RV-0,0218 ha,

- działka  nr  298/30  o pow. 0,1351 ha

klasy użytków: RV-0,1351 ha,

- działka nr 298/31  o pow. 0,1680 ha

klasy użytków: RV-0,1680 ha

 

numer księgi wieczystej PO1D/00029434/2

położonej w miejscowości  Kórnik obręb Bnin

z przeznaczeniem na cele rolne

za cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego 10,0 q pszenicy rocznie

 

- Nieruchomości nie są  przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.   

- Czas trwania dzierżawy ustalony zostanie w umowie na okres do 3 lat.

- Formularz ofertowy można odebrać do dnia 22 października 2018r. w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik  - Wydział Gospodarki Nieruchomościami parter (pok. nr 2)  w godz. 9:00  do 14:00.

- Oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik (Biuro Obsługi Mieszkańca) w terminie do dnia  22 października 2018r.  do godziny 15.00 z dopiskiem na zabezpieczonej kopercie: "OFERTA  NA  DZIERŻAWĘ, NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 26 PAŹDZIERNIKA 2018r. godz. 12:00 ."

- Oferent składa oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi zastrzeżeń.

- Oferty złożone przez osoby, które mają jakiekolwiek zaległości finansowe wobec Miasta i Gminy Kórnik będą automatycznie odrzucane.  

- Oferty nie spełniające ww. wymogów lub złożone poza obowiązującym trybem bądź po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 października  2018r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1.

- Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.

- Informacje dotyczące przedmiotu i warunków dzierżawy (projekt umowy dzierżawy) można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik - Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Pl. Niepodległości 1, parter (pokój nr 2), tel. (61) 8-170-411.

 

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 21 września 2018r. do dnia 22 października 2018 r. 

Zarządzenie 108 z dnia 21 września 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zmiany

Pobierz:
Zarządzenie - PDF
Załącznik - PDF

Zarządzenie nr 98 z dnia 4 września 2018 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Załącznik - PDF

Zarządzenie Nr 96/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28.08.2018r.

Zarządzenie Nr 96/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28.08.2018r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Pobierz:

Zarządznie -PDF

Załacznik -PDF

Zarządzenie Nr 95/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28.08.2018 r.

Zarządzenie Nr 95/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28.08.2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Pobierz:

Zarządzenie -PDF

Załącznik -PDF

Zarządzenie Nr 90/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 17.08.2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 90/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 17.08.2018r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm./, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm./, w wykonaniu uchwały nr XLIII/472/2005 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz bonifikat od cen sprzedaży nieruchomości gminnych, Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zarządza, co następuje:

§ 1 

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w miejscowości Konarskie opisaną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik na okres 21 dni oraz informacja o wykazie podlega podaniu do publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu. 

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia wykazu.

 

Załącznik nr 1do zarządzenia nr 90/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 17.08.2018r.

 

 W Y K A Z 

lokalu użytkowego przeznaczonego do sprzedaży,

w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

1. Oznaczenie nieruchomości:

Lokal użytkowy nr 2 znajdujący się w budynku poszkolnym położonym w obrębie Konarskie, ul. Długa 40 wraz z udziałem ułamkowym w nieruchomości wspólnej wynoszącym 21/100 części (działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 209/9

o powierzchni 0,1599 ha zapisanej w księdze wieczystej nr PO1D/00025135/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej), składającego się z:

- hallu o powierzchni 9,84 m2

- świetlicy o powierzchni 53,57 m2, o łącznej powierzchni 63,41 m2.

2. Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość wymieniona w pkt 1 niniejszego wykazu jest przeznaczona pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej - symbol M, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Kórniku Nr LV/450/98 z dnia 16.06.1998r.z późn. zm.

3. Forma sprzedaży

Przetarg ustny nieograniczony.

4. Cena nieruchomości:

- Wartość rynkowa prawa własności lokalu użytkowego wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku  71 500,00 zł

(słownie złotych: siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset 00/100)

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT

5. Termin zapłaty ceny

Zapłata ceny uregulowana zostanie najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.  

Uwaga: Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa dnia 28 września 2018 r.

 Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 17 sierpnia 2018 r. do dnia 10 września 2018 r., natomiast informacja o wywieszeniu wykazu podlega podaniu w prasie lokalnej oraz na stronie www.kornik.pl. 

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik  Wydział Gospodarki Nieruchomościami, parter, pok. 2, tel. (61)8 170  411.

 

Zarządzenie Nr 84/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 13.08.2018 r.

Zarządzenie Nr 84/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 13.08.2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Pobierz: 

Zarządzenie -PDF

Załacnzik -PDF

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 19 lipca 2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta 
i Gminy Kórnik przy Placu Niepodległości 1 odbył się I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych 
w obrębie Dziećmierowo, gmina Kórnik, zapisanych w księdze wieczystej
nr PO1D/00037780/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach:

        

1.    297/6 o pow.  1,1992   ha  - cena wywoławcza  1 070 300,00 zł,

(słownie złotych: jeden milion siedemdziesiąt tysięcy trzysta 00/100)

 2.    297/8 o pow.  0,5009 ha  - cena wywoławcza  447 000,00 zł,

(słownie złotych: czterysta czterdzieści siedem tysięcy 00/100)

 3.     297/ 9 o  pow. 1,0747 ha - cena wywoławcza  713 700,00 zł,

(słownie złotych: siedemset trzynaście tysięcy siedemset 00/100)

 

Do udziału w przetargu została zakwalifikowana 1 osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która w wyznaczonym  terminie wniosła wadium na niżej wymienione działki nr:

- 297/6 o powierzchni 1,1992 ha,

- 297/9 o powierzchni 1,0747 ha.

 W wyniku przetargu nabywcą działki:

- nr 297/9  został Pan Tomasz Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą  VENTO  LOGISTICS  Nowak Tomasz , za wymienioną działkęzostałazaoferowana cena  720 840,00 zł. + 23% VAT, tj. 886 633,20 zł. brutto.

 

ZARZĄDZENIE NR 77/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 19 lipca 2018r.

ZARZĄDZENIE NR 77/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 19 lipca 2018r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Dziećmierowo, gmina Kórnik.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie Nr 63/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 2 lipca 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Pobierz:

Zarządzenie -PDF

Załaczniki -PDF

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza I przetarg, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Dziećmierowo

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza I przetarg, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Dziećmierowo - pobierz

Zarządzenie Nr 56/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 08.06.2018r.

Zarządzenie Nr 56/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 08.06.2018r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Pobierz:

Zarządzenie -PDF

Wykaz -PDF 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

 OGŁOSZENIE O
UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU
BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK

na podstawie  art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 121 ze zm.)

 ODWOŁUJE 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 znajdującego się w budynku położonym w miejscowości Kórnik obręb Bnin przy ul. Rynek 7 wraz

z udziałem ułamkowym w nieruchomości wspólnej wynoszącym 183/1000 (działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 168 o powierzchni 0,0409 ha).

Przetarg miał odbyć się dnia 27 kwietnia 2018r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1.

 Powodem odwołania przetargu jest zły stan techniczny budynku oraz lokalu mieszkalnego.

 Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik oraz na stronie internetowej Urzędu.

Zarządzenie Nr 24 / 2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 20.03.2018r.

Zarządzenie Nr 24 / 2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 20.03.2018r.

 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Pobierz: 

Zarządzenie - PDF

Załącznik - PDF

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Miasta i Gminy Kórnik

 Burmistrz MIASTA I Gminy Kórnik

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu mieszkalnego

 stanowiącego własność Miasta i Gminy Kórnik 

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 3 znajdujący się w budynku położonym w miejscowości  Kórnik obręb Bnin przy ul. Rynek 7 wraz z udziałem ułamkowym w nieruchomości wspólnej wynoszącym 183/1000 (działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 168 o powierzchni 0,0409 ha, zapisanej w księdze wieczystej
nr PO1D/00032073/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej), składającej się z:
- pokoju o  powierzchni  16,64 m2,
- kuchni o powierzchni  8,45 m2,
- łazienki o powierzchni  4,32 m2,
- WC-0,90 m2, o łącznej powierzchni 30,31 m2

Przeznaczenie nieruchomości:

Wymieniona nieruchomość, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Kórniku Nr LV/450/98 z dnia 16.06.1998r. ze zm., przeznaczona jest jako tereny zainwestowane - podstawowa funkcja mieszkalna - symbol M.

Cena  wywoławcza: 35 300,00 zł.  (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy trzysta 00/100)  

Informacje ogólne: 

Oględzin lokalu można dokonać dnia  11 kwietnia  2018r. o godz. 12.00 

Przetarg na sprzedaż ww. lokalu odbędzie się dnia 27 kwietnia 2018r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu  Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1. 

Nieruchomość  nie jest przedmiotem żadnych  zobowiązań i obciążeń.        

Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 360,00 zł.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 3 530,00 zł. na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 96 9076 0008 2001 0000 0215 0003 w terminie do dnia  23 kwietnia 2018r. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu. 

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu:

- podmiotów innych niż osoby fizyczne - jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu, 

- małżonków  do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia lokalu dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

- pełnomocników osób fizycznych  poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w  formie aktu notarialnego. 

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym przelewem na rachunek bankowy uczestnika przetargu

Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium. 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia. 

W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu. 

Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający. 

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę sprzedaży w formie aktu notarialnego. 

Nabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w przetargu cenę sprzedaży lokalu nie później niż do dnia zawarcia umowy  sprzedaży w formie aktu notarialnego. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy. 

Osoba, która przetarg wygrała zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Na nabywcy spoczywa obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości wynikający z ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1785 ze zm.).

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia  20 marca 2018r. do dnia  23 kwietnia 2018r.                    

Dodatkowych  informacji można  uzyskać  w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,

Plac Niepodległości 1 w Kórniku (parter)  pok.2, tel. (61) 8170-411 wew. 675 

Zarządzenie Nr 10 z dnia 26 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Pobierz:
Zarządzenie - PDF
Wykaz - PDF

Zarządzenie Nr 2 z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF
Załącznik - PDF