logo
logo bip

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości rolnej będącej  własnością  Miasta i Gminy Kórnik

 

działki nr 56/2 o powierzchni 1,2118 ha

numer księgi wieczystej PO1D/00025126/2

położonej w miejscowości  Pierzchno

klasy użytków: RIIIa – 1,2118 ha

z przeznaczeniem na cele rolne

za cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego 7,0 q pszenicy rocznie

 

- Nieruchomość nie jest  przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń

Czas trwania dzierżawy ustalony zostanie w umowie na okres do 3 lat.

Formularz ofertowy można odebrać do dnia 12 stycznia 2017r. w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik  – Wydział Gospodarki Nieruchomościami parter (pok. nr 2)  w godz. 900 do 1400.

Oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik (Biuro Obsługi Mieszkańca) w terminie do dnia  12 stycznia 2017 r. do godziny 15.00 z dopiskiem na zabezpieczonej kopercie: „OFERTA  NA  DZIERŻAWĘ, NIE OTWIERAĆ PRZED 20 STYCZNIA 2017, GODZ. 1000.”

Oferent składa oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi zastrzeżeń.

- Oferty złożone przez osoby, które mają jakiekolwiek zaległości finansowe wobec Miasta i Gminy Kórnik będą automatycznie odrzucane. 

Oferty nie spełniające ww. wymogów lub złożone poza obowiązującym trybem bądź po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  20 stycznia 2017 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.

Informację dotyczące przedmiotu i warunków dzierżawy (projekt umowy dzierżawy) można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik– Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Pl. Niepodległości 1, parter (pokój nr 2), tel. (61) 8-170-411.

 

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 2 grudnia 2016 r. do dnia 3 stycznia 2017 r. 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK INFORMUJE

BURMISTRZ  MIASTA I GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik od dnia 2 grudnia 2016 r.
do dnia  27 grudnia  2016 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionych  nieruchomości:

 

1) nieruchomości przeznaczone na cele rolne:

- dz. nr  441/4 o powierzchni  0,6200 ha, położona w miejscowości  Czmoniec,

 

2) Nieruchomość przeznaczona na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

- cz. dz. nr 725 o powierzchni 0,0003 ha, położona w miejscowości Kamionki.

 

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, parter, pok. nr 2, tel. (61) 8170-411 wew. 675.

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Miasta i Gminy Kórnik

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 3 znajdujący się w budynku położonym w miejscowości Borówiec przy ul. Poznańskiej  47 wraz z udziałem ułamkowym w nieruchomości wspólnej wynoszącym 259/1000 (działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 49/6 o powierzchni 0,2159 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1D/00028410/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej), składającey się z:

- dwóch pokoi o łącznej powierzchni – 29,48 m2,

- kuchni o powierzchni – 8,05 m2,

- korytarza o powierzchni – 4,43 m2,

- pom. gospodarczego – 4,50 m2,

- WC-1,30 m2.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Wymieniona nieruchomość, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Borówiec w rejonie ulic Poznańskiej i Rekreacyjnej -Borówiec III- zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Kórniku Nr LV/452/98 z dnia 16.06.1998r. /Dz.Urz. Woj. Pozn. Nr 21, poz. 273 z dnia 25.08.1998 r./ oraz zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Borówiec w rejonie ulic Poznańskiej i Rekreacyjnej – Borówiec III-zatwierdzoną Uchwałą Rady Miejskiej w Kórniku  Nr LIII/573/2006 z dnia 29.03.2006r. /Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 159, poz. 3745 z dnia 13.10.2006r./ze zm., przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności.

 

Cena  wywoławcza: 37 400,00 zł.  (słownie złotych: trzydzieści siedem tysięcy czterysta 00/100) 

 

Informacje ogólne:

Oględzin lokalu można dokonać dnia  7 grudnia  2016 o godz. 12.00

Przetarg na sprzedaż ww. lokalu odbędzie się dnia 10 stycznia 2017r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1

Nieruchomość  nie jest przedmiotem żadnych  zobowiązań i obciążeń.    

Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem     
 w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 380,00 zł.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 3 740,00 zł. na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 96 9076 0008 2001 0000 0215 0003 w terminie do dnia  30 grudnia 2016 r. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

 

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu:

- podmiotów innych niż osoby fizyczne - jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu,

- małżonków – do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia lokalu – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

- pełnomocników osób fizycznych – poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w  formie aktu notarialnego.

 

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym przelewem na rachunek bankowy uczestnika przetargu

 

Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.

W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.

Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Nabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w przetargu cenę sprzedaży lokalu nie później niż do dnia zawarcia umowy  sprzedaży w formie aktu notarialnego. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy.

Osoba, która przetarg wygrała zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Na nabywcy spoczywa obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości wynikający z ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016r., poz. 716).

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.

 

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 21 listopada 2016 r. do dnia  22  grudnia 2016 r.                    

Dodatkowych  informacji można  uzyskać  w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Plac Niepodległości 1 w Kórniku (parter)  pok.2, tel. (61) 8170-411 wew. 675 

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK O WYNIKU PRZETARGU

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

O WYNIKU  PRZETARGU

 

 W dniu  28 października 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy Kórnik przy Placu Niepodległości 1 odbył się przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych  w  miejscowości Kórnik obręb Bnin, gmina Kórnik, przy ulicy Zwierzynieckiej, zapisanych w księdze wieczystej nr PO1D/00029434/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach:

        

        

                1.    294/35   o pow. 0,0660 ha   - cena wywoławcza  75 000,00 zł(słownie złotych:  siedemdziesiąt- pięć- tysięcy 00/100)

                2.    294/36 o pow.  0,0665   ha  - cena wywoławcza  75 000,00 zł(słownie złotych: siedemdziesiąt- pięć- tysięcy 00/100)

                3.    294/37 o pow.  0,0669 ha  - cena wywoławcza 76 000,00 zł(słownie złotych: siedemdziesiąt- sześć- tysięcy 00/100)

                4.     294/38 o  pow. 0,0674 ha - cena wywoławcza  76 000,00 zł(słownie złotych: siedemdziesiąt-sześć- tysięcy 00/100)

                5.     294/39  o  pow. 0,0678 ha - cena wywoławcza  77 000,00 zł(słownie złotych: siedemdziesiąt- siedem-tysięcy 00/100)

                6.     294/40  o  pow. 0,0686 ha - cena wywoławcza  78 000,00 zł(słownie złotych: siedemdziesiąt –osiem- tysięcy 00/100)

                7.     294/41  o  pow. 0,0758 ha - cena wywoławcza  86 000,00 zł(słownie złotych: osiemdziesiąt- sześć- tysięcy  00/100)

                8.     294/42  o  pow. 0,0676 ha - cena wywoławcza  77 000,00 zł(słownie złotych: siedemdziesiąt- siedem- tysięcy 00/100)

                9.    294/43   o pow. 0,0697 ha   - cena wywoławcza  79 000,00 zł(słownie złotych: siedemdziesiąt- dziewięć- tysięcy 00/100)

                10.   294/44 o pow.  0,0695   ha  - cena wywoławcza  79 000,00 zł(słownie złotych: siedemdziesiąt- dziewięć- tysięcy  00/100)

                11.    294/45 o pow.  0,0694 ha  - cena wywoławcza 79 000,00 zł(słownie złotych: siedemdziesiąt- dziewięć- tysięcy 00/100)

                12.    294/46 o  pow. 0,0693 ha - cena wywoławcza  79 000,00 zł(słownie złotych: siedemdziesiąt- dziewięć- tysięcy 00/100)

                13.   294/47  o  pow. 0,0692 ha - cena wywoławcza  78 000,00 zł(słownie złotych: siedemdziesiąt- osiem- tysięcy  00/100)

                14.   294/48  o  pow. 0,0804 ha - cena wywoławcza  91 000,00 zł(słownie złotych: dziewięćdziesiąt- jeden- tysięcy 00/100)

                15.   294/49  o  pow. 0,0977 ha - cena wywoławcza  111 000,00 zł(słownie złotych: sto- jedenaście- tysięcy  00/100) 

                16.   294/50 o pow.  0,0692   ha  - cena wywoławcza  78 00,00 zł(słownie złotych: siedemdziesiąt- osiem- tysięcy  00/100)

                17.    294/51 o pow.  0,0693 ha  - cena wywoławcza 79 000,00 zł(słownie złotych: siedemdziesiąt- dziewięć- tysięcy 00/100)

                18.    294/52 o  pow. 0,0694 ha - cena wywoławcza  79 000,00 zł(słownie złotych: siedemdziesiąt- dziewięć- tysięcy 00/100)

                19.   294/53  o  pow. 0,0696 ha - cena wywoławcza  79 000,00 zł(słownie złotych: siedemdziesiąt- dziewięć- tysięcy  00/100)

                20.   294/54  o  pow. 0,0697 ha - cena wywoławcza  79 000,00 zł(słownie złotych: siedemdziesiąt- dziewięć- tysięcy 00/100)

                21.   294/55  o  pow. 0,0676 ha - cena wywoławcza  77 000,00 zł(słownie złotych: siedemdziesiąt- siedem- tysięcy  00/100)

                22.   294/56  o  pow. 0,0764 ha - cena wywoławcza  87 000,00 zł(słownie złotych: osiemdziesiąt- siedem- tysięcy 00/100)

 

 

Do udziału w przetargu została zakwalifikowana 1 osoba fizyczna, która w wyznaczonym terminie wniosła wadium na niżej wymienione działki:

- nr 294/35 - 1 osoba fizyczna

- nr 294/36 - 1 osoba fizyczna

- nr 294/37 - 1 osoba fizyczna

- nr 294/38 - 1 osoba fizyczna

- nr 294/39 - 1 osoba fizyczna

- nr 294/42 - 1 osoba fizyczna

- nr 294/43 - 1 osoba fizyczna

- nr 294/44 - 1 osoba fizyczna

- nr 294/45 - 1 osoba fizyczna

- nr 294/46 - 1 osoba fizyczna

- nr 294/52 - 1 osoba fizyczna

- nr 294/53 - 1 osoba fizyczna

 

W wyniku przetargu nabywcą działek oznaczonych:

- nr 294/35 zostali Państwo Alicja i Jan Fraś, za wymienioną działkę została zaoferowana cena  75 750,00 zł. + 23% VAT,

- nr 294/46 zostali Państwo Alicja i Jan Fraś, za wymienioną działkę została zaoferowana cena 79 790,00 zł. + 23% VAT,

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK INFORMUJE

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik od dnia 21 października 2016 r.
do dnia  14 listopada  2016 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionych  nieruchomości:
 

1) nieruchomości przeznaczone na cele rolne:

- dz. nr 163/1 o powierzchni  1,3200 ha, położona w miejscowości Czmoń,

dz. nr 56/2 o powierzchni 1,2118 ha, położona w miejscowości Pierzchno,

dz. nr 121/2 o powierzchni 0,0936 ha, położona w miejscowości Robakowo.

 

2) Nieruchomość przeznaczona na cele rekreacyjne-ogródek warzywny:

-  cz. dz. nr 958/9 o powierzchni 0,0100 ha, położona w miejscowości Kórnik.

 

3) Nieruchomość przeznaczona na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

-  cz. dz. nr 725 o powierzchni 0,0003 ha, położona w miejscowości Kamionki.

 

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, parter, pok. nr 2, tel. (61) 8170-411 wew. 675.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik od dnia 10 października 2016 r.
do dnia  31 października  2016 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionej  nieruchomości: 

 

1) nieruchomość przeznaczona na cele rolne:

-  cz. dz. nr 127/5  o powierzchni  0,7741 ha, położona w miejscowości Czmoniec

 

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, parter, pok. nr 2, tel. (61) 8170-411 wew. 675.

INFORMACJA BurmistrzA MIASTA I Gminy Kórnik

INFORMACJA BurmistrzA MIASTA I Gminy Kórnik

o wyniku PRZETARGU

 

 

 

W dniu  20 września 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik przy Placu Niepodległości 1 odbył się przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w  miejscowości Kórnik, gmina Kórnik, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1D/00040089/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka o numerze:

         

                    203/3   o pow. 0,0376 ha   - cena wywoławcza  32 400,00  zł,

(słownie złotych: trzydzieści dwa tysiące czterysta 00/100)

 

 

Do udziału w przetargu zostały zakwalifikowane 2 osoby fizyczne i osoba prawna, które w terminie wniosły wadium w wysokości 3 240,00 zł.

 

 

W wyniku przetargu nabywcą działki nr 203/3 został:

 

- Pan Stanisław Taczkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Taczkowski Stanisław P.P.H.U ‘TAMES 1’, za wymienioną działkę została zaoferowana cena w wysokości 40 257,90 zł. brutto

INFORMACJA BurmistrzA MIASTA I Gminy Kórnik

INFORMACJA BurmistrzA MIASTA I Gminy Kórnik

o wyniku PRZETARGU

 

 

 

W dniu  20 września 2016 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik przy Placu Niepodległości 1 odbył się przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej,  zabudowanej budynkiem garażowym, położonej w miejscowości Kórnik obręb Bnin, gmina Kórnik, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1D/00021547/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:

         

         

369/14   o powierzchni  0,0024 ha

zabudowana budynkiem garażowym w zabudowie szeregowej

o powierzchni użytkowej 14,8 m2

 

- cena wywoławcza  10 800,00 zł. netto

(słownie złotych: dziesięć tysięcy osiemset 00/100)

 

 

Do udziału w przetargu została zakwalifikowana 1 osoba fizyczna, która
w terminie wniosła wadium w wysokości 1 080,00 zł.

 

W wyniku przetargu nabywcą działki nr 369/14 zabudowanej budynkiem garażowym została:

 

- Pani Teresa Maćkowiak, za wymienioną działkę została zaoferowana cena
w wysokości  13 419,30 zł. brutto

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK OGŁASZA

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
 O G Ł A S Z A

przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanych, położonych  w miejscowości KÓRNIK OBRĘB BNIN,  gmina KÓRNIK, przy ulicy Zwierzynieckiej, zapisanych w księdze wieczystej  nr PO1D/00029434/2, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerze:

-
294/35 o powierzchni 0,0660  ha

za cenę wywoławczą  75 000,00 zł,

(słownie złotych: siedemdziesiąt-pięć-tysięcy  00/100)

-
294/36 o powierzchni 0,0665  ha

za cenę wywoławczą 75 000,00 zł,

(słownie złotych: siedemdziesiąt-pięć-tysięcy  00/100)

-

294/37 o powierzchni 0,0669 ha

za cenę wywoławczą 76 000,00 zł,

(słownie złotych: siedemdziesiąt-sześć-tysięcy  00/100)

-

294/38 o powierzchni 0,0674 ha

za cenę wywoławczą 76 000,00 zł,

(słownie złotych: siedemdziesiąt-sześć-tysięcy 00/100)

-

294/39 o powierzchni 0,0678 ha

za cenę wywoławczą 77 000,00 zł,

(słownie złotych: siedemdziesiąt-siedem-tysięcy 00/100)

-

294/40 o powierzchni 0,0686  ha

za cenę wywoławczą  78 000,00 zł,

(słownie złotych: siedemdziesiąt-osiem-tysięcy  00/100)


Do cen  uzyskanych w przetargu zostanie doliczony podatek 

w wysokości 23% VAT 


294/41 o powierzchni 0,0758  ha

za cenę wywoławczą  86 000,00 zł,

(słownie złotych: osiemdziesiąt-sześć-tysięcy  00/100)

-

294/42 o powierzchni 0,0676  ha

za cenę wywoławczą  77 000,00 zł,

(słownie złotych: siedemdziesiąt-siedem-tysięcy  00/100)

-

294/43 o powierzchni 0,0697  ha

za cenę wywoławczą 79 000,00 zł,

(słownie złotych: siedemdziesiąt-dziewięć-tysięcy  00/100)

-

294/44 o powierzchni 0,0695 ha

za cenę wywoławczą 79 000,00 zł,

(słownie złotych:  siedemdziesiąt-dziewięć-tysięcy  00/100)

-

294/45 o powierzchni 0,0694 ha

za cenę wywoławczą 79 000,00 zł,

(słownie złotych: siedemdziesiąt-dziewięć-tysięcy 00/100)

-

294/46 o powierzchni 0,0693 ha

za cenę wywoławczą 79 000,00 zł,

(słownie złotych: siedemdziesiąt-dziewięć-tysięcy  00/100)

-

294/47 o powierzchni 0,0692 ha

za cenę wywoławczą 78 000,00 zł,

(słownie złotych: siedemdziesiąt-osiem-tysięcy 00/100)

-

294/48 o powierzchni 0,0804 ha

za cenę wywoławczą 91 000,00 zł,

(słownie złotych: dziewięćdziesiąt –jeden-tysięcy 00/100)

-

294/49 o powierzchni 0,0977 ha

za cenę wywoławczą 111 000,00 zł,

(słownie złotych: sto-jedenaście-tysięcy 00/100)

-

294/50  o powierzchni 0,0692 ha

za cenę wywoławczą 78 000,00 zł,

(słownie złotych: siedemdziesiąt-osiem-tysięcy 00/100) 


Do cen uzyskanych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT

w wysokości 23%


294/51 o powierzchni 0,0693  ha

za cenę wywoławczą  79 000,00 zł,

(słownie złotych: siedemdziesiąt-dziewięć-tysięcy  00/100)

-

294/52 o powierzchni 0,0694  ha

za cenę wywoławczą  79 000,00 zł,

(słownie złotych: siedemdziesiąt-dziewięć-tysięcy  00/100)

-

294/53 o powierzchni 0,0696  ha

za cenę wywoławczą  79 000,00 zł,

(słownie złotych: siedemdziesiąt-dziewięć-tysięcy  00/100)

 -

294/54 o powierzchni 0,0697  ha

za cenę wywoławczą  79 000,00 zł,

(słownie złotych: siedemdziesiąt-dziewięć-tysięcy  00/100)

-

294/55 o powierzchni 0,0676  ha

za cenę wywoławczą  77 000,00 zł,

(słownie złotych: siedemdziesiąt-siedem-tysięcy  00/100)

-

294/56 o powierzchni 0,0764  ha

za cenę wywoławczą  87 000,00 zł,

(słownie złotych: osiemdziesiąt-siedem-tysięcy  00/100)


Do cen uzyskanych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT

w wysokości 23%


WYMIENIONE DZIAŁKI SĄ NIEZABUDOWANE I PRZEZNACZONE POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ, ZGODNIE Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE ULICY ZWIERZYNIECKIEJ I ŚREMSKIEJ ORAZ OBWODNICY MIASTA KÓRNIK W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 434, GM. KÓRNIK – ETAP 1 I 2, ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU NR IV/28/2015 Z DNIA 28.01.2015R. /DZ. URZ. WOJ. WLKP. POZ. 1380 Z DNIA 10.03.2015R./.


Przetarg odbędzie się w dniu  28 października 2016  r. 

o godz.  10.00

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik

przy Placu Niepodległości 1? Nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.    

? Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 

? Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na każdą działkę osobno w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 


- za działkę numer 294/35    -  7 500,00 zł.

- za działkę numer 294/36   -   7 500,00 zł.

- za działkę numer 294/37   -   7 600,00 zł. 

- za działkę numer 294/38   -   7 600,00 zł. 

- za działkę numer 294/39   -   7 700,00 zł. 

- za działkę numer 294/40    -  7 800,00 zł. 

- za działkę numer 294/41   -   8 600,00 zł. 

- za działkę numer 294/42   -   7 700,00 zł. 

- za działkę numer 294/43   -   7 900,00 zł. 

- za działkę numer 294/44   -   7 900,00 zł. 

- za działkę numer 294/45   -   7 900,00 zł. 

- za działkę numer 294/46   -   7 900,00 zł. 

- za działkę numer 294/47   -   7 800,00 zł. 

- za działkę numer 294/48   -   9 100,00 zł. 

- za działkę numer 294/49   - 11 100,00 zł. 

- za działkę numer 294/50   -   7 800,00 zł.

- za działkę numer 294/51   -   7 900,00 zł. 

- za działkę numer 294/52   -   7 900,00 zł.

- za działkę numer 294/53   -   7 900,00 zł. 

- za działkę numer 294/54   -   7 900,00 zł. 

- za działkę numer 294/55   -   7 700,00 zł.

- za działkę numer 294/56   -   8 700,00  zł. 


na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 96 9076 0008 2001 0000 0215 0003 w terminie do dnia 24 października 2016 r. z dopiskiem w tytule przelewu numeru działki, której kupnem jest się zainteresowanym. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

? Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.

? Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.  Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu. 

? Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium. 

? Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.

? W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.

? Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę. 


Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 21 września 2016r. do dnia 21 października 2016r.                    


Bliższe informacje, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, 

Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok.2, tel. (61) 8170-411 wew. 675  

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK INFORMUJE

BURMISTRZ  MIASTA I GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

 

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik od dnia 16 września 2016 r.
do dnia  10 października  2016 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionej  nieruchomości:

 

 

1) nieruchomość przeznaczona na cele rolne:

Ø     działka nr  323  położona w miejscowości Czmoniec

 

2) nieruchomość przeznaczona pod reklamę:

Ø     cz. działki nr 882/18 położonej w miejscowości  Kórnik

 

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, parter, pok. nr 2, tel. (61) 8170-411 wew. 675.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Informuje

BURMISTRZ  MIASTA I GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

 

 

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik od dnia 15 września 2016 r.
do dnia  7 października 2016 r., wywieszony został wykaz dotyczący sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

 

 

Ø     lokalu mieszkalnego nr 3 znajdującego się w miejscowości Borówiec przy ul. Poznańskiej 47  wraz  z udziałem  ułamkowym w nieruchomości wspólnej.

 

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 2 tel. (61) 8170-411.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK INFORMUJE

BURMISTRZ  MIASTA I GMINY KÓRNIK

INFORMUJE 

 

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik od dnia 2 września 2016 r. do dnia  26 września  2016 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionej  nieruchomości:

 1) nieruchomość przeznaczona na cele rolne:

   - działka nr 441/4  położona w miejscowości Czmoniec.

 Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, parter, pok. nr 2, tel. (61) 8170-411 wew. 675.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK OGŁASZA

BURMISTRZ   MIASTA I GMINY KÓRNIK
O G Ł A S Z A  

Przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem garażowym, położonej w miejscowości Kórnik obręb Bnin, gmina KÓRNIK, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1D/00021547/1, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze: 

369/14 o powierzchni 0,0024 ha zabudowana budynkiem garażowym w zabudowie szeregowej 
o powierzchni użytkowej 14,8 m2 za cenę wywoławczą 10 800,00 zł. netto 
(słownie złotych: dziesięć tysięcy osiemset 00/100)

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT 

WYMIENIONA DZIAŁKA JEST PRZEZNACZONA JAKO TERENY ZAINWESTOWANE – PODSTAWOWA FUNKCJA MIESZKALNA, ZGODNIE ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK, ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU NR LV/450/98 Z DNIA 16.06.1998R., ZE ZM.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 września 2016 r. o godz. 12.00

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik przy Placu Niepodległości 1

 

Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.

Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 110,00 zł.

Warunkiem  przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości  10 % ceny wywoławczej tj.,  1 080,00 zł.  na rachunek  gminy w Banku Spółdzielczym  w Kórniku nr 96 9076 0008 2001 0000 0215 0003 w terminie do dnia   16 września 2016r. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.            

Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.

Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających  dzień przetargu.

Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.

W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.

Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.

 

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 11 sierpnia 2016r. do dnia 12 września 2016r. 

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Plac Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 2, tel. (61) 8170-411 wew.675.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK OGŁASZA

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK

 OGŁASZA

Przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej, położonej  w miejscowości Kórnik,  gmina KÓRNIK,

zapisanej w księdze wieczystej  nr PO1D/00040089/1oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:

 

203/3 o powierzchni 0,0376  ha

za cenę wywoławczą  32.400,00 zł,

(słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset  00/100) 

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT  

 

WYMIENIONA DZIAŁKA JEST NIEZABUDOWANA I PRZEZNACZONA POD TERENY ZAINWESTOWANE – ZABUDOWA MIESZKANIOWA ZGODNIE ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK, ZATWIERDZONE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU Z DNIA 16.06.1998 R. NR LV/450/98 ZE ZMIANAMI.

 Przetarg odbędzie się w dniu  20  września  2016 r.o godz.  10.00

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik przy Placu Niepodległości 1

 

> Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.

> Na ww. nieruchomości zostanie ustalona służebność przesyłu  na rzecz Miasta i Gminy Kórnik oraz jej następców prawnych polegająca na:

Na ww. nieruchomości zostanie ustalona służebność przesyłu  na rzecz Miasta i Gminy Kórnik oraz jej następców prawnych polegająca na:

a) przeprowadzeniu przez ww. nieruchomość sieci kanalizacji deszczowej, stanowiącej własność Miasta i Gminy Kórnik,

b) przeprowadzeniu przez ww. nieruchomość sieci kanalizacji deszczowej, stanowiącej własność Miasta i Gminy Kórnik,

c) zezwoleniu na swobodny dostęp przez lub podmiot działający w imieniu Miasta i Gminy Kórnik (właściwe służby), do urządzeń w celu przeprowadzenia inspekcji ich stanu, usunięcia 

wszelkich usterek i awarii, a także konserwacji, modernizacji przebudowy i remontów, w tym wymiany zużytych urządzeń oraz zezwoleniu na odbudowę urządzeń w przypadku ich zniszczenia,

d)  prawie wstępu, używania i korzystania z pasa gruntu o szerokości 3,0 m (trzech metrów)  każdą stronę, od biegnących rurociągów,

e) zachowaniu wzdłuż istniejącej sieci kanalizacji deszczowej strefy ochronnej o szerokości min. 3,0 m (trzech metrów) w każdą stronę (licząc od skraju przewodu), pozbawionej

zabudowy i zadrzewienia.

Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 330,00 zł.

 

> Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 3 240,00 zł na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku

nr 96 9076 0008 2001 0000 0215 0003 w terminie do dnia  16 września  2016 r.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

 

Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.

> Warunkiem przystąpienia do przetargu jest podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu i nie wnoszeniu zastrzeżeń.

Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego

rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w

okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.

Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.

 > Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.

>  W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.

>  Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.

 Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia  11 sierpnia 2016 r. do dnia  12 września  2016 r.                    

 Bliższych informacji, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok.2, tel. (61) 8170-411 wew. 675. 

Informacja o wykazie

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik od dnia 4 sierpnia 2016 r. do dnia 26 sierpnia 2016 r. wywieszony został wykaz dotyczący sprzedaży:

 

-    1 działki nr 870/18 położonej w miejscowości Kórnik, Miasto i Gmina Kórnik w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej w celu poprawienia warunków zagospodarowania.

 

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 2, tel. (61) 8170- 411 wew. 675.

Informacja o wykazie

BURMISTRZ  MIASTA I GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik od dnia 28 lipca 2016 r. do dnia 19 sierpnia 2016 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży w drodze przetargu licytacyjnego, nieograniczonego nieruchomości gruntowych będących własnością Miasta i Gminy Kórnik, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

-      działka nr  294/35  o powierzchni  660 m2,

-      działka nr  294/36  o powierzchni  665 m2,

-      działka nr   294/37 o powierzchni  669 m2,

-      działka nr  294/38  o powierzchni  674 m2,

-      działka nr  294/39  o powierzchni  678 m2,

-     działka  nr  294/40 o powierzchni  686 m2,

-     działka nr  294/41  o powierzchni  758 m2,

-      działka nr  294/42  o powierzchni  676 m2,

-      działka nr  294/43  o powierzchni  697 m2,

-      działka nr  294/44  o powierzchni  695 m2,

-      działka nr  294/45  o powierzchni  694 m2,

-      działka nr  294/46  o powierzchni  693 m 2,

-      działka nr  294/47  o powierzchni  692 m2,

-      działka nr  294/48  o powierzchni  804 m2,

-      działka nr  294/49  o powierzchni  977 m2,

-      działka nr  294/50  o powierzchni  692 m2,

-      działka nr  294/51  o powierzchni  693 m2,

-      działka nr  294/52  o powierzchni  694 m2,

-      działka nr  294/53  o powierzchni  696 m2,

-      działka nr  294/54   o powierzchni 697 m2,

-      działka nr  294/55   o powierzchni 676 m2,

-      działka nr  294/56   o powierzchni 764 m2,

położone w miejscowości Kórnik obręb Bnin.

 

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 2, tel. (61) 8170-411.

Informacja o wykazie

 BURMISTRZ  MIASTA I GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik od dnia 24 czerwca 2016 r. do dnia  18 lipca 2016 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionych  nieruchomości:

 1) nieruchomości przeznaczone  na cele rolne:

-      1 działka nr  15 o powierzchni 0,3500 ha oraz 1 dz. nr 210 o powierzchni 1,5770 ha, położone w miejscowości Konarskie,

-      1 działka nr 167/3 o powierzchni 0,4578 ha oraz dz. nr 168 o powierzchni 0,5000 ha, położone w miejscowości Prusinowo,

-      1 dz. nr 163/8 o powierzchni 1,1406 ha, położona w miejscowości Czmoń,

-      1 dz. nr 163/11 o powierzchni 0,9461 ha, położona w miejscowości Czmoń,

-      1 dz. nr 441/4 o powierzchni 0,6200 ha, położona w miejscowości Czmoniec.

2) nieruchomości przeznaczone pod reklamę:

-      część dz. nr 882/18 o powierzchni 3 m2, położona w miejscowości Kórnik,

-      część dz. nr 4/20 o powierzchni 3 m2, położona w miejscowości Kórnik obręb Bnin,

3) nieruchomość przeznaczona pod ogródek przydomowy:

-      dz. nr 227/9 o powierzchni 0,0196 ha, położona w miejscowości Kamionki.


-                               Nieruchomości położone w miejscowości Konarskie  przeznaczone są do dzierżawy jedynie łącznie.

-                               Nieruchomości położone w obrębie Prusinowo  przeznaczone są do dzierżawy jedynie łącznie.

 Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 2, tel. (61) 8170-411, wew. 675.

 

Informacja o wykazie

BURMISTRZ  MIASTA I GMINY KÓRNIK
INFORMUJE


Na tablicy ogłoszeń w Urzędu Miasta i Gminy Kórnik od dnia 20 maja 2016 r. do dnia 13 czerwca 2016 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionych  nieruchomości:

1) nieruchomości przeznaczone pod ogródek warzywny:
- część działki  nr 131/1 (nr 1) położonej w miejscowości Szczytniki,
- część działki  nr 131/1 (nr 3) położonej w miejscowości Szczytniki,
- część działki nr 131/1 (nr 4) położonej  w miejscowości Szczytniki,
- część działki  nr 131/1 (nr 5) położonej w miejscowości Szczytniki,
- część działki  nr 131/1 (nr 6) położonej w miejscowości  Szczytniki.

2) nieruchomości przeznaczone na cele rolne:
- działka nr 397/1 położona w miejscowości Czmoniec,
- część działki nr 217 położonej w miejscowości Konarskie.

3) nieruchomość przeznaczona pod przystań statku „Biała Dama”:
- część działki nr 956/7 położonej w miejscowości Kórnik.

4)  nieruchomość przeznaczona pod garaż:
- część działki nr 175/19 położona  w miejscowości Robakowo.

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK INFORMUJE

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik od dnia 4 maja 2016 r. do dnia 25 maja 2016 r., wywieszony został wykaz dotyczący sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

 - 1 działki  nr 203/3  położonej w miejscowości  Kórnik. 

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 674.

Informacja o wykazie

 BURMISTRZ  MIASTA I GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik od dnia 26 lutego 2016r. do dnia  18 marca 2016r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionych  nieruchomości: 

1) nieruchomości przeznaczone  na cele rolne:

1 działka nr  509/2 o powierzchni 0,0022 ha, 1 działka nr 510/3 o powierzchni  0,0138 ha, 1 działka nr 526/8 o powierzchni 0,0505 ha, 1 działka nr 547 o powierzchni 0,0057 ha położone w miejscowości Kórnik obręb Bnin

1 działka nr 180/5 o powierzchni 0,4055 ha, 180/6 o powierzchni 0,0732 ha, 1 działka nr 180/7 o powierzchni 0,0033 ha położone w miejscowości Czmoniec.

Nieruchomości położone w miejscowości Kórnik obręb Bnin  przeznaczone są do dzierżawy jedynie łącznie.

 Nieruchomości położone w obrębie Czmoniec  przeznaczone są do dzierżawy jedynie łącznie.

 

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411, wew. 675.

Informacja o wykazie

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik od dnia 25 lutego 2016 r. o dnia  18 marca 2016r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości  będącej własnością Miasta    i Gminy Kórnik składającej się z:

działki nr 369/14 o powierzchni 0,0024 ha zabudowanej budynkiem garażowym w zabudowie szeregowej o powierzchni użytkowej 14,8 m2, położonej w miejscowości Kórnik obręb Bnin.

 

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1,62-035 Kórnik,  pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 675.

Informacja o wyjkazie

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK
INFORMUJENa tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik od dnia 21 stycznia 2016 r. do dnia  11 lutego 2016 r., wywieszony został wykaz dotyczący zbycia w trybie darowizny nieruchomości gruntowej będącej własnością  Gminy  Kórnik:

- działka nr 283 o powierzchni 0,0795 ha położona w miejscowości Kórnik obręb Bnin.

Przedmiotowa nieruchomość zostanie darowana z przeznaczeniem na cel publiczny – Biblioteka Publiczna.

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411.