logo
logo bip

Informacja o wykazie

 BURMISTRZ  MIASTA I GMINY KÓRNIK
INFORMUJENa tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 20 listopada 2015r. do dnia  14 grudnia 2015r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w najem niżej wymienionego lokalu:

- lokal użytkowy znajdujący się w Kórniku przy ul. Ignacego Krasickiego 1

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411, wew. 675.

 

Informacja o wyniku przetargu

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
O WYNIKU PRZETARGU
 

W dniu  13 listopada 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy ul. Plac Niepodległości 1 odbył się przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Dziećmierowo, gmina Kórnik, zapisanych w księdze wieczystej nr PO1D/00037780/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach:

- 297/6 o powierzchni 1,1992 ha przeznaczonej pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2,
- 297/7 o powierzchni 1,5756 ha przeznaczonej pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży poniżej 2000m2/ tereny zieleni izolacyjnej

za cenę wywoławczą  3 329 760,00 zł.
(słownie złotych:  trzy miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt   00/100)W wyznaczonym terminie nie wpłacono wadium za ww. nieruchomości. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Informacja o wykazie

BURMISTRZ  MIASTA I GMINY KÓRNIK
INFORMUJENa tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 9 października 2015r. do dnia  2 listopada 2015r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości:

1) nieruchomość przeznaczona  na cele rolne:
- 1 działka nr  211 o powierzchni 0,9660 ha położona w miejscowości Błażejewo obręb Błażejewko.

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411, wew. 675.

Informacja o przetargu

BURMISTRZ  MIASTA I GMINY KÓRNIK
 O G Ł A S Z A

 
przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej, położonej w miejscowości DZIEĆMIEROWO gmina KÓRNIK, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1D/00037780/1, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerze:


297/6 o powierzchni 1,1992  ha
297/7 o powierzchni 1,5756  ha

Cena nieruchomości wynosi: 3 329 760,00 zł. netto
(słownie złotych: trzy-miliony-trzysta-dwadzieścia-dziewięć-tysięcy-siedemset-sześćdziesiąt 00/100)

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT


- działka nr 297/6 o pow. 1,1992 ha – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie drogi krajowej S-11 Kołobrzeg-Poznań-Pleszew-Bytom, obręb Dziećmierowo i Kórnik – etap Ia, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Kórniku Nr XXXVII/409/2013 z dnia 31.07.2013r. /Dz.Urz. Woj. Wlkp., poz. 5831 z dnia 28.10.2013r./ przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub tereny rozmieszczenia obiektów handlowych  o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2.
- działka nr 297/7 o pow. 1,5756 ha -  zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie drogi krajowej S-11 Kołobrzeg-Poznań-Pleszew-Bytom, obręb Dziećmierowo i Kórnik-etap Ia, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Kórniku Nr XXXVII/409/2013 z dnia 31.07.2013r. /Dz. Urz. Woj. Wlkp., poz. 5831  z dnia 28.10.2013r./ przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2/ tereny zieleni izolacyjnej.
      

Przetarg odbędzie się w dniu  13 listopada 2015  r. o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku
przy Placu Niepodległości 1


- Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.   
- Przez  działkę nr 297/7 położoną w obrębie Dziećmierowo przechodzi sieć gazowa wysokiego ciśnienia.
- Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj.:   33 300,00 zł.
- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium  w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 332 976,00 zł. na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr   96 9076 0008 2001 0000 0215 0003  w terminie do dnia 5 listopada 2015r. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu
- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu i nie wnoszeniu zastrzeżeń.
- Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.
- Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.
- Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.
- Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.
- W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
- Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 5 października 2015. r. do dnia 5 listopada 2015r.

Bliższe informacje, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok.203, tel. (61) 81-70-411 wew. 675

Informacja o wykazie

BURMISTRZ  MIASTA I GMINY KÓRNIK
INFORMUJENa tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 25 września 2015r. do dnia  19 października 2015r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości:

1)    nieruchomości przeznaczone na cele rolne:

- 1 działka nr 16 o powierzchni  0,6400 ha  oraz 1 działka nr 17 o powierzchni 0,6700 ha położone w miejscowości Konarskie

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411, wew. 675.

Informacja o wyniku przetargu

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
O WYNIKU PRZETARGU

W dniu  19 sierpnia 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy ul. Plac Niepodległości 1 odbył się przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kórniku, gmina Kórnik, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1D/00040089/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer:
    
                       203/3 o pow. 0,0376 ha   - cena wywoławcza 70 900,00 zł,
(słownie złotych:  siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset  00/100)

Do udziału w przetargu zostały zakwalifikowane 4 osoby fizyczne i 1 osoba prawna, które wniosły w terminie wadium na niżej wymienioną działkę.

W wyniku przetargu nabywcą działki oznaczonej nr 203/3 została Firma PPHU TAMES1 Stanisław Taczkowski, za wymienioną działkę została zaoferowana cena  71 610,00 zł netto.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT

Informacja o wyniku przetargu

 INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
O WYNIKU PRZETARGU

 

W dniu 19 sierpnia 2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy ul. Plac Niepodległości 1 odbył się przetarg licytacyjny, ograniczony do właścicieli nieruchomości przylegających, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Kamionki gmina Kórnik, przeznaczonych pod tereny usług, zapisanych w księdze wieczystej Nr PO1D/00027894/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerze:
  
44/88 o powierzchni 0,0227 ha
44/89 o powierzchni 0,0306 ha

 łączna cena wywoławcza 55 010,00 zł netto,
(słownie złotych: pięćdziesiąt pięć tysięcy dziesięć 00/100)

Do udziału w przetargu zostali zakwalifikowani Państwo Wanda i Eugeniusz Michałek którzy złożył w terminie wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości przyległej oraz wpłacili wadium w wysokości 5 501,00 zł. W wyniku przetargu nabywcami działek oznaczonych nr 44/88 i 44/89 zostali Państwo Wanda i Eugeniusz Michałek. Za wymienione działki została zaoferowana cena 68 351,10 zł brutto.

Informacja o wykazie

BURMISTRZ  MIASTA I GMINY KÓRNIK
INFORMUJENa tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 21 sierpnia 2015r. do dnia 14 września  2015r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości:

1) nieruchomości przeznaczone na cele rekreacyjne i tereny zieleni:
- 1 działka nr 227/17 o powierzchni 0,0378 ha położona w miejscowości Kamionki,
- część działki nr 725 o powierzchni 0,0026 ha położonej w miejscowości Kamionki.

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411, wew. 675.

Informacja o wykazie

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK
INFORMUJE


Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 17 sierpnia 2015 r. do dnia 8 września 2015 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży w drodze przetargu licytacyjnego, nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Kórnik składającej się z:
- działki nr 297/6 o powierzchni 1,1992 ha przeznaczonej pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży poniżej 2000m2,
- działki nr 297/7 o powierzchni 1,5756 ha przeznaczonej pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży poniżej 2000m2/ tereny zieleni izolacyjnej,
położonych w obrębie Dziećmierowo.
Przedmiotowe działki przeznaczone są do sprzedaży łącznie w drodze przetargu licytacyjnego, nieograniczonego.
 
Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego , Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 675.

Informacja o wykazie

BURMISTRZ  MIASTA I GMINY KÓRNIK
INFORMUJENa tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 17 lipca 2015r. do dnia  10 sierpnia  2015r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości:
1) nieruchomość przeznaczona  pod ogródek warzywny:
- część działki nr  373/5 o powierzchni  0,0120 ha położonej w miejscowości Radzewo,
2) nieruchomości przeznaczone na cele rolne:
- 2 działki nr 243/1 o powierzchni 0,5030 ha i 243/2 o powierzchni 0,1470 ha położone w miejscowości Kórnik obręb Bnin,
- część działki nr 12 o powierzchni 1,0000 ha położonej w miejscowości Radzewo,
3) nieruchomości przeznaczone na cele sołeckie:
- 1 działka nr 112 o powierzchni 1,4620 ha położona w miejscowości Czołowo,
- 1 działka nr 164 o powierzchni 0,7275 ha położona w miejscowości Dębiec,
- 1 działka nr 41 o powierzchni 1,8690 ha położona w miejscowości Dziećmierowo,
- 1 działka nr 177 o powierzchni 2,6950 ha położona w miejscowości Konarskie,
- 1 działka nr 52 o powierzchni 0,9360 ha położona w miejscowości Pierzchno,
- 1 działka nr 169 o powierzchni 1,0430 ha położona w miejscowości Prusinowo.

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411, wew. 675.

Informacja o wyniku przetargu

INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA I  GMINY KÓRNIK
O WYNIKU PRZETARGUW dniu  29 czerwca 2015r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy Placu Niepodległości 1 odbył się II przetarg ofertowy na dzierżawę nieruchomości będącej własnością Gminy Kórnik:


działka nr 369/14 o powierzchni 0,0024 ha
zabudowana budynkiem garażowym w zabudowie szeregowej  
o powierzchni użytkowej 14,8 m2

numer księgi wieczystej PO1D/00021547/1
położona w miejscowości Kórnik obręb Bnin
klasy użytków: Bi – 0,0024 ha
za cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego 1 200,00 zł. netto
+ 23% VAT brutto rocznie


W wyznaczonym terminie  określonym w ogłoszeniu o przetargu zostały złożone  trzy oferty.
Oferta nr 1 spełniała wymogi formalne i zakwalifikowała się do dalszego etapu przetargu.
Oferta nr 2 spełniała wymogi formalne i zakwalifikowała się do dalszego etapu przetargu.
Oferta nr 3 spełniała wymogi formalne i zakwalifikowała się  do dalszego etapu przetargu.

Spośród trzech ofert złożonych przez uczestników przetargu dwie oferty zawierały tę samą najwyższą kwotę i zostały zakwalifikowane do  dodatkowego przetargu ustnego ograniczonego. Dnia 7 lipca 2015r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórnik został  przeprowadzony dodatkowy przetarg ustny ograniczony  do oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty.

W wyznaczonym terminie osoby zakwalifikowane do dodatkowego przetargu ustnego ograniczonego nie przystąpiły.

W związku z powyższym II przetarg ofertowy na dzierżawę działki nr 369/14 o powierzchni 0,0024 ha położonej w miejscowości Kórnik obręb Bnin,  zabudowanej budynkiem garażowym w zabudowie szeregowej o powierzchni użytkowej 14,8 m2 został zakończony wynikiem negatywnym.

Ogłoszenie o przetargu

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

zgodnie z §6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 20.08.2013 r. poz. 942)

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza przetarg licytacyjny, ograniczony do właścicieli nieruchomości przylegających, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych:

1. Oznaczenie nieruchomości:
Nieruchomości położone w miejscowości Kamionki gmina Kórnik, zapisane w księdze wieczystej nr PO1D/00027894/0, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 44/88   o powierzchni 0,0227 ha oraz nr 44/89 o powierzchni 0,0306 ha.
2. Cena wywoławcza: 55 010,00 zł
Do ceny uzyskanej w przetargu będzie doliczony 23% podatek VAT.
3. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się 19 sierpnia 2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy Pl. Niepodległości 1.
4. Termin złożenia wniosku: 17 sierpnia 2015 r.
5. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona dnia 18 sierpnia 2015 r.
6. Wysokość wadium: 5 501,00 zł
Wpłata wadium na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 96 9076 0008 2001 0000 0215 0003 do dnia 17 sierpnia 2015 r. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.
7. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:
Ogłoszenie wywiesza się: na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy Pl. Niepodległości 1 (II piętro), w Internecie – strona www.bip.kornik.pl – zakładka ogłoszenia, obwieszenia, oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Kamionki.
8. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje:
Urząd Miejski w Kórniku, Pl. Niepodległości 1, pok. 203 tel. 61 8170411 wew. 674.

Ogłoszenie o przetargu

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

zgodnie z §6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 20.08.2013 r. poz. 942)

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza przetarg licytacyjny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej:

1. Oznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość położona w miejscowości Kórnik gmina Kórnik, zapisana w księdze wieczystej nr PO1D/00040089/1, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 203/3 o powierzchni 0,0376 ha.
2. Cena wywoławcza: 70 900,00 zł
Do ceny uzyskanej w przetargu będzie doliczony 23% podatek VAT.
3. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się 19 sierpnia 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy Pl. Niepodległości 1.
4. Wysokość wadium: 7 090,00 zł
Wpłata wadium na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 96 9076 0008 2001 0000 0215 0003 do dnia 17 sierpnia 2015 r. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.
5. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:

Ogłoszenie wywiesza się: na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy Pl. Niepodległości 1 (II piętro), w Internecie – strona www.bip.kornik.pl – zakładka ogłoszenia, obwieszenia.
6. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje:
Urząd Miejski w Kórniku, Pl. Niepodległości 1, pok. 203 tel. 61 8170411 wew. 674.

Informacja o wyniku przetargu

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
O WYNIKU PRZETARGUW dniu  26 czerwca 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy Placu Niepodległości 1 odbył się przetarg ustny, ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej  w  obrębie Biernatki, gmina Kórnik,  zapisanej w księdze wieczystej nr PO1D/00027306/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp.,  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:

    
1.  284/17 o pow. 0,0066 ha   
cena wywoławcza  1 079,00  zł,
(słownie złotych: jeden tysiąc siedemdziesiąt dziewięć 00/100)Do udziału w przetargu zostały zakwalifikowane następujące osoby fizyczne, które wniosły w terminie wadium:
- Państwo Katarzyna Ewa i Waldemar Marek Kaczmarek

W wyniku przetargu nabywcą działki oznaczonej:

- nr 284/17 zostali Państwo Katarzyna Ewa i Waldemar Marek Kaczmarek, za wymienioną działkę została zaoferowana cena  1 090,00 zł.

Informacja o wykazie

BURMISTRZ  MIASTA I GMINY KÓRNIK
INFORMUJE


Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 22 maja  2015r. do dnia 15 czerwca  2015r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości:

1) nieruchomości przeznaczone  na cele rolne:
- 1 działka nr  269/2 o powierzchni 2,1707 ha położona w miejscowości Czmoń,
część działki  nr 13 o powierzchni 2,6573 ha położona w miejscowości Radzewo,
- część działki  nr 13 o powierzchni 4,0957 ha położona w miejscowości Radzewo,
- część działki  nr 12 o powierzchni 0,6800 ha położona w miejscowości Radzewo.
2) nieruchomości przeznaczone na cele rekreacyjne i tereny zieleni:
- 1 działka nr 344/3 o powierzchni 0,0095 ha położona w miejscowości Błażejewo obręb Błażejewko,
- 1 działka nr 882/7 o powierzchni 0,0104 ha położona w miejscowości Kórnik,
- część działki nr 670/1 o powierzchni 0,0100 ha położona w miejscowości Kórnik,
- część działki nr 734 o powierzchni 0,0722 ha położona w miejscowości Kórnik obręb Bnin.
3) nieruchomość przeznaczona na cele składu-zaplecze produkcyjne:
- 1 działka nr 856 o powierzchni 0,0199 ha położona w miejscowości Kórnik.

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411, wew. 675.

Ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza II przetarg ofertowy na dzierżawę  nieruchomości  zabudowanej budynkiem garażowym będącej  własnością Gminy Kórnik

 działka nr 369/14 o powierzchni 0,0024 ha 
zabudowana budynkiem garażowym w zabudowie szeregowej            
    o powierzchni użytkowej 14,8 m2
numer księgi wieczystej PO1D/00021547/1
położona w miejscowości Kórnik obręb Bnin 
klasy użytków: Bi – 0,0024 ha
za cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego 1 200,00 zł. netto 
+ 23% VAT brutto rocznie

- W/w nieruchomość nie jest  przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.   
- Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami I przetarg odbył się dnia 13 kwietnia 2015r. 
- Zgodnie z art. 22 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, w przypadku złożenia przez uczestników przetargu ofert równorzędnych zostanie przeprowadzony dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.
Czas trwania dzierżawy ustalony zostanie w umowie na okres do 3 lat.
Formularz ofertowy można odebrać do dnia 23 czerwca 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Kórniku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 203 w godz. 9.00 do 14.00.
Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Kórniku (Biuro Obsługi Mieszkańca, Sekretariat) w terminie do dnia 23 czerwca  2015r. do godziny 1500 z dopiskiem na zabezpieczonej kopercie: „OFERTA  NA  DZIERŻAWĘ  DZIAŁKI  NR 369/14 O POWIERZCHNI 0,0024 HA ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM GARAŻOWYM, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KÓRNIK OBRĘB BNIN, NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 10.00 29 czerwca  2015r.”.
Oferent składa oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi zastrzeżeń.
Oferty złożone przez osoby, które mają jakiekolwiek zaległości finansowe wobec Gminy Kórnik będą automatycznie odrzucane.  
Oferty nie spełniające w/w wymogów lub złożone poza obowiązującym trybem bądź po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 czerwca 2015r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Kórniku.
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.
Informację dotyczące przedmiotu i warunków dzierżawy (projekt umowy dzierżawy) można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kórniku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
Pl. Niepodległości 1, pok. 203, tel. (61) 8-170-411.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 22 maja  2015 r. do dnia 23 czerwca 2015 r.

Ogłoszenie o przetargu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK
 O G Ł A S Z A


przetarg ustny, ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych, na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej, położonej w obrębie Biernatki, gmina KÓRNIK, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1D/00027306/2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:

 284/17 o powierzchni 0,0066 ha
za cenę wywoławczą  1 079,00 zł.
(słownie złotych: jeden tysiąc siedemdziesiąt dziewięć 00/100)
WYMIENIONA  DZIAŁKA JEST PRZEZNACZONA   JAKO ŁĄCZNIK EKOLOGICZNY BEZ PRAWA ZABUDOWY – ZGODNIE ZE ZMIANĄ STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK – OBRĘB BNIN, BIERNATKI, DĘBIEC, PRUSINOWO, ZATWIERDZONĄ UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU NR XXIX/334/2012 Z DNIA 28.12.2012R. ZE ZM.
PRZEDMIOTOWA NIERUCHOMOŚĆ PRZEZNACZONA JEST  DO SPRZEDAŻY NA POPRAWĘ WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA DZ. NR 281 LUB DZ. NR 195/4 .

Przetarg odbędzie się w dniu 26 czerwca 2015 r. 
o godz.  10.00 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku
przy Placu Niepodległości 1

- Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.    
- Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych do działki nr 284/17 położonej w obrębie Biernatki, tj. do właścicieli działek nr 281 lub 195/4,
ze względu na to, że oferowana w niniejszym przetargu działka nie ma dostępu do drogi publicznej oraz nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość a może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej.
- Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 11,00 zł.
- Warunkiem zakwalifikowania do udziału w przetargu ograniczonym jest złożenie do dnia 19 czerwca 2015 r.  wniosku wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości przyległej (odpis księgi wieczystej nie starszy niż 3 miesiące).
- Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku w dniu 24 czerwca 2015 r.
- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium  w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 110,00 zł.
na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 96 9076 0008 2001 0000 0215 0003 w terminie do dnia 19 czerwca 2015r. z dopiskiem w tytule przelewu numeru działki.  
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu. 
- Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.
- Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu. 
- Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium. 
- Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.
- W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
- Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę. 

Bliższych informacji, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok.203, tel. (61) 8 170-411 wew. 675

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres od dnia 18 maja 2015r. do dnia 19 czerwca 2015r. 

Informacja o wykazie

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK
INFORMUJE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 18 maja 2015 r. do dnia 9 czerwca 2015 r. wywieszony został wykaz dotyczący sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich:

- 2 działek nr 44/88 i 44/89 położonych w miejscowości Kamionki.
 
Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170411 wew. 674.

Informacja o wykazie

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK
INFORMUJE


Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 18 maja 2015 r. do dnia 9 czerwca 2015 r. wywieszony został wykaz dotyczący sprzedaży:

- 1 działki nr 44/87 położonej w miejscowości Kamionki gmina Kórnik w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej w celu poprawienia warunków zagospodarowania.

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170411 wew. 674.

Informacja o wykazie 18.05.2015

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK
INFORMUJE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 18 maja 2015 r. do dnia 9 czerwca 2015 r., wywieszony został wykaz dotyczący sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

- 1 działki  nr 203/3  położonej w miejscowości Kórnik.

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,  Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 674.


INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK O WYNIKU PRZETARGU

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA I  GMINY KÓRNIK

O WYNIKU PRZETARGU


W dniu  13 kwietnia 2015r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego                   
w Kórniku przy Placu Niepodległości 1 odbył się przetarg ofertowy na dzierżawę  
nieruchomości będącej  własnością Gminy Kórnik:

 


-  działka  nr  298  o powierzchni  3,4513 ha

położonej  w miejscowości  Kórnik obręb Bnin

numer księgi wieczystej PO1D/00029434/2

z przeznaczeniem na cele rolne

za cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego

10,0 q pszenicy rocznie 

 W wyznaczonym terminie  określonym w ogłoszeniu o przetargu zostały złożone  cztery  oferty.

Oferta nr 1 spełniała wymogi formalne i zakwalifikowała się do dalszego etapu przetargu.

Oferta nr 2 spełniała wymogi formalne i zakwalifikowała się do dalszego etapu przetargu.

Oferta nr 3 spełniała wymogi formalne i zakwalifikowała się do dalszego etapu przetargu.

Oferta nr 4 spełniała wymogi formalne i zakwalifikowała się do dalszego etapu przetargu.

 

W wyniku przetargu została wybrana oferta nr  1:

 

1.      Pani Justyny Rozmiarek

 

Za dzierżawę w/w nieruchomości została zaoferowana stawka czynszu w wysokości  30,0 q pszenicy rocznie. Powyższa oferta została wybrana, ponieważ była ofertą najkorzystniejszą.

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

Unieważnia się przetarg ofertowy na dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym, położonej w miejscowości Kórnik obręb Bnin, zapisanej      
w księdze wieczystej PO1D/00021547/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy               
w Środzie Wlkp. , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:

 369/14 o pow. 0,0024 ha

 Powodem odwołania przetargu jest złożenie ofert przez dwóch uczestników przetargu na tą samą kwotę.  Nowy termin przetargu zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu.

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK INFORMUJE

 BURMISTRZ  MIASTA I GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 20 marca 2015r.
do dnia  13 kwietnia  2015r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionej  nieruchomości:

 1) nieruchomość przeznaczona  na cele rolne:

-  1 działka nr  580 o powierzchni 1,0500 ha położona w miejscowości Czmoniec.

 

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411, wew. 675.

Ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę  nieruchomości  zabudowanej budynkiem garażowym będącej  własnością Gminy Kórnik

 działki nr 369/14 o powierzchni 0,0024 ha
zabudowanej budynkiem garażowym w zabudowie szeregowej o powierzchni użytkowej 14,8 m2
numer księgi wieczystej PO1D/00021547/1
położonej w miejscowości Kórnik obręb Bnin
klasy użytków: Bi – 0,0024 ha
za cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego 1 200,00 zł. netto
+ 23% VAT brutto rocznie

- W/w nieruchomość nie jest  przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.  

- Czas trwania dzierżawy ustalony zostanie w umowie na okres do 3 lat.

- Formularz ofertowy można odebrać do dnia 7 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Kórniku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 203 w godz. 9.00 do 14.00.

- Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Kórniku (Biuro Obsługi Mieszkańca, Sekretariat) w terminie do dnia 7 kwietnia  2015 r. do godziny 15.00 z dopiskiem na zabezpieczonej kopercie: „OFERTA  NA  DZIERŻAWĘ  DZIAŁKI  NR 369/14 O POWIERZCHNI 0,0024 HA ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM GARAŻOWYM, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KÓRNIK OBRĘB BNIN, NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 10.00 13  kwietnia 2015r.”.

- Oferent składa oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi zastrzeżeń.

- Oferty złożone przez osoby, które mają jakiekolwiek zaległości finansowe wobec Gminy Kórnik będą automatycznie odrzucane. 

- Oferty nie spełniające w/w wymogów lub złożone poza obowiązującym trybem bądź po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 kwietnia 2015 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Kórniku.

- Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.

- Informację dotyczące przedmiotu i warunków dzierżawy (projekt umowy dzierżawy) można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kórniku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Pl. Niepodległości 1, pok. 203, tel. (61) 8-170-411.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia  6 marca 2015 r. do dnia 7 kwietnia 2015 r.

 

Ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i  Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę niezabudowanej  nieruchomości rolnej  będącej  własnością Gminy Kórnik

działki nr 298 o powierzchni 3,4513 ha
numer księgi wieczystej PO1D/00029434/2
położonej w miejscowości  Kórnik obręb Bnin
klasy użytków: RIVa -1,0545 ha, RV-2,3968 ha
z przeznaczeniem na cele rolne
za cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego 10,0 q pszenicy rocznie

- W/w nieruchomość nie jest  przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.  

- Czas trwania dzierżawy ustalony zostanie w umowie na okres do 3 lat.

- Formularz ofertowy można odebrać do dnia 7 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Kórniku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 203 w godz. 9.00 do 14.00.

- Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Kórniku (Biuro Obsługi Mieszkańca, Sekretariat) w terminie do dnia  7 kwietnia 2015 r. do godziny 15.00 z dopiskiem na zabezpieczonej kopercie: „OFERTA  NA  DZIERŻAWĘ DZIAŁKI NR 298 O POWIERZCHNI 3,4513 HA, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KÓRNIK OBRĘB BNIN, NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 12.00  13 kwietnia 2015r.”.

- Oferent składa oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi zastrzeżeń.

- Oferty złożone przez osoby, które mają jakiekolwiek zaległości finansowe wobec Gminy Kórnik będą automatycznie odrzucane. 

- Oferty nie spełniające w/w wymogów lub złożone poza obowiązującym trybem bądź po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 kwietnia 2015r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Kórniku.

- Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.

- Informację dotyczące przedmiotu i warunków dzierżawy (projekt umowy dzierżawy) można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kórniku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Pl. Niepodległości 1, pok. 203, tel. (61) 8-170-411.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia  6 marca 2015 r. do dnia  7 kwietnia 2015 r.

Informacja o wykazie

BURMISTRZ  MIASTA I GMINY KÓRNIK
INFORMUJE


Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 6 marca 2015r. do dnia  30 marca  2015r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionych  nieruchomości:

1) nieruchomość przeznaczona  na cele rekreacyjne:
- 1 działka nr  674/2 o powierzchni 0,0522 ha położona w miejscowości Kórnik obręb Bnin,
2) nieruchomość przeznaczona pod zieleń urządzoną:
- 1 działka nr 418/12 o powierzchni 0,0166 ha położona w miejscowości Kórnik.

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411, wew. 675.

Informacje o wykazie

BURMISTRZ  MIASTA I GMINY KÓRNIK
INFORMUJE


Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 5 marca 2015 r. do dnia 27 marca 2015 r., wywieszony został wykaz dotyczący sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy:

- lokalu mieszkalnego nr 4 znajdującego się w Kórniku przy ul. Prowent 5 wraz z udziałem w gruncie.

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411.


Informacja o wykazie

BURMISTRZ  MIASTA  I GMINY KÓRNIK
INFORMUJE


Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 5 marca 2015 r. do dnia  27 marca 2015 r., wywieszony został wykaz dotyczący sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych:

- działka nr  284/17  o powierzchni 0,0066 ha
położona w  obrębie Biernatki, gmina Kórnik.

Przedmiotowa działka przeznaczona jest na poprawę warunków zagospodarowania działki nr 281 lub działki  nr 195/4.

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411.

Informacja o wyniku przetargu

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
O WYNIKU PRZETARGU
 

W dniu 15 stycznia 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy ul. Plac Niepodległości 1 odbył się przetarg licytacyjny, ograniczony do właścicieli nieruchomości przylegających, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Robakowo gmina Kórnik, przeznaczonej pod tereny obiektów produkcyjnych, składów magazynów, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1D/00019303/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:


 
116 o pow. 0,0970 m2

 cena wywoławcza 62 100,00 zł netto,
(słownie złotych: sześćdziesiąt-dwa-tysiące-sto 00/100)

Do udziału w przetargu została zakwalifikowana Moderno Mundo Sp. z o.o. reprezentowana przez Pana Macieja Czerwińskiego który złożył w terminie wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości przyległej oraz wpłacił wadium w wysokości 6 210,00 zł. W wyniku przetargu nabywcą działki oznaczonej nr 116 została Moderno Mundo Sp. z o.o. Za wymienioną działkę została zaoferowana cena 77 159,90 zł brutto.

Informacja o wykazie

BURMISTRZ  MIASTA I GMINY KÓRNIK
INFORMUJE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 23 stycznia 2015r. do dnia  16 lutego 2015r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionych  nieruchomości:

1) aleja owocowa:
- 2 działki nr 273/2 i 274 położone w miejscowości Kórnik obręb Bnin
(od ul. Śremskiej do skrzyżowania z drogą do Zwierzyńca)
2) nieruchomość zabudowana budynkiem garażowym:
- 1 działka nr 369/14 o powierzchni  24 m2 położona w miejscowości Kórnik obręb Bnin,
3) nieruchomości przeznaczone na cele rolne:
- 1 działka nr 298 o powierzchni 3,4513 ha położona w miejscowości Kórnik obręb Bnin,
- 1 działka  nr 211 o powierzchni 0,9660 ha położona w miejscowości  Błażejewo obręb Błażejewko,
- 1 działka nr 244/1 o powierzchni 1,0892 ha położona w miejscowości Czołowo,
- 1 działka  nr 371 o powierzchni 0,1100 ha i 1 działka nr 373/7 o powierzchni 0,3765 ha położone w miejscowości Radzewo,
- 1 część działki nr 12 o powierzchni 1,3700 ha położona w miejscowości Radzewo,
- 1 działka nr 69 o powierzchni 2,0960 ha położona w miejscowości Robakowo
4) nieruchomość przeznaczona pod kiosk typu Ruch:
- 1 część działki nr 282/5 o powierzchni 35 m2 położona w miejscowości Kórnik obręb Bnin
5) nieruchomości przeznaczone na cele rekreacyjne:
- 1 część działki nr 434/3 o powierzchni 0,0310 ha położona w miejscowości Borówiec,
- 1 działka nr 891/1 o powierzchni 0,0284 ha położona w miejscowości Kórnik.


Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411, wew. 675.

Informacja Burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

Odwołuje się przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Szczytnikach, gmina Kórnik, przeznaczonej pod tereny postulowane do zainwestowania w pierwszej kolejności, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1D/00025045/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:

39/4 o pow. 0,0076 ha

Powodem odwołania  jest brak zakwalifikowania uczestników do przetargu. Nowy termin przetargu zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu.