logo
logo bip

Ogłoszenie o przetargu

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
 O G Ł A S Z A

przetarg ustny, ograniczony do właścicieli nieruchomości przylegających, na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej, położonej w miejscowości ROBAKOWO, gmina KÓRNIK, zapisanej w księdze wieczystej  Nr PO1D/00019303/2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer:


116 o powierzchni 0,0970 ha
za cenę wywoławczą  62 100,00 zł.
(słownie złotych: sześćdziesiąt dwa tysiące sto 00/100)

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT

WYMIENIONA DZIAŁKA  JEST PRZEZNACZONA POD TEREN OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH, SKŁADÓW I MAGAZYNÓW – ZGODNIE ZE ZMIANĄ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W ROBAKOWIE, REJON UL. ZBOŻOWEJ, GM. KÓRNIK, ZATWIERDZONĄ UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU NR XXXI/336/2008 Z DNIA 26.11.2008 R. (DZ. U. NR 5, POZ. 77 Z DNIA 22.01.2009 R.)

Przetarg odbędzie się w dniu 15 stycznia 2015 r.
o godz.  10.00

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku
przy Placu Niepodległości 1

- Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.   
- Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przylegających do działki nr 116 położonej w obrębie Robakowo ze względu na to, że oferowana w niniejszym przetargu działka nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość a może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej.
- Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 630,00 zł.
- Warunkiem zakwalifikowania do udziału w przetargu ograniczonym jest złożenie do dnia 12 stycznia 2015 r.  wniosku wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości przyległej (odpis księgi wieczystej nie starszy niż 3 miesiące).
- Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku w dniu 14 stycznia 2015 r.
- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 6 210,00 zł. na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 96 9076 0008 2001 0000 0215 0003 w terminie do dnia 12 stycznia 2015 r. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.
- Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.
- Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.
- Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.
- Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.
- W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
- Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.

Bliższych informacji, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok.203, tel. (61) 8 170-411 wew. 675

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres  od dnia  27 listopada 2014 r. do dnia 29 grudnia 2015 r.

 

Ogłoszenie o przetargu

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
 O G Ł A S Z A

przetarg ustny, ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych, na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej, położonej w miejscowości Szczytniki, gmina KÓRNIK, zapisanej w księdze wieczystej  Nr PO1D/00025045/0, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:

39/4 o powierzchni 0,0076 ha
za cenę wywoławczą 14 145,00 zł. brutto
(słownie złotych: czternaście tysięcy sto czterdzieści pięć 00/100)

WYMIENIONA DZIAŁKA JEST PRZEZNACZONA POD TERENY POSTULOWANE DO ZAINWESTOWANIA W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI – ZGODNIE ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK, ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU NR LV/450/98 Z DNIA 16.06.1998R. Z PÓŹN. ZM.

Przetarg odbędzie się w dniu  15 stycznia  2015 r.
o godz.  12.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku
przy Placu Niepodległości 1

- Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.   
- Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych do działki nr 39/4 położonej w miejscowości Szczytniki, tj. dla właścicieli działek nr 38/2 lub dz. nr 40. Zgodnie z przeznaczeniem działka nr 39/4 nie może stanowić samodzielnej działki i może zostać zainwestowana jedynie z działką 38/2 lub działką nr 40.
- Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj.
   - za działkę nr  39/4 – 150,00 zł.
- Warunkiem zakwalifikowania do udziału w przetargu ograniczonym jest złożenie do dnia 12 stycznia 2015 r.  wniosku wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości przyległej (odpis księgi wieczystej nie starszy niż 3 miesiące).
- Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku w dniu  14 stycznia 2015 r.
- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.
   - za działkę nr 39/4 – 1 415,00 zł.
na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 96 9076 0008 2001 0000 0215 0003 w terminie do dnia 12 stycznia 2015 r. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.
- Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.
- Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.
- Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.
- Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.
- W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
- Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.

Bliższych informacji  można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok.203, tel. (61) 8 170-411 wew. 675.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres od dnia 27 listopada 2014r. do dnia 29  grudnia  2014r.

Informacja o wykazie

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE


Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 27 listopada 2014 r. do dnia  22 grudnia 2014 r., wywieszony został wykaz dotyczący sprzedaży w trybie bezprzetargowym  budynku mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy
- znajdującego się na działce nr 12/19 o pow. użytkowej 61,50 m2 położonego w Szczodrzykowie, Gmina Kórnik wraz z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działek opisanych numerami ewidencyjnymi 12/18, 12/19 oraz 12/22.

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411.

Imformacja o wykazie

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE


Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 29 października 2014 r. do dnia  21 listopada 2014 r., wywieszony został wykaz dotyczący sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej będącej własnością  Gminy  Kórnik:

- działka nr 418/12  o powierzchni  0,0166 ha
położona w miejscowości  Kórnik.

Przedmiotowa działka przeznaczona jest do sprzedaży na  poprawę warunków zagospodarowania przyległej działki nr 418/10.

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411.

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK INFORMUJE

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 2 października 2014 r.
do dnia 23 października 2014 r., wywieszony został wykaz dotyczący sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich:

 

 

- 1 działki  nr 116  położonej w miejscowości  Robakowo.

 

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,  Pl. Niepodległości 1 w Kórniku,
pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 674.

 

 

Informacja o wykazie

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 25 września 2014 r. do dnia 17  października 2014 r., wywieszony został wykaz dotyczący sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich:

- 1 działka nr 39/4  położona w  miejscowości Szczytniki, Gmina Kórnik.

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,  Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 675.


 

Informacja o wykazie

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 5 września 2014r. do dnia  29 września  2014r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionych  nieruchomości:

1) nieruchomość przeznaczona pod  ogródek przydomowy:
- część nr 2  działki nr 131/1 o powierzchni 0,0300 ha położonej  w miejscowości  Szczytniki,
2) nieruchomość zabudowana budynkiem garażowym:
- 1 działka nr 368/34 o powierzchni 26 m2 położona w miejscowości Kórnik obręb Bnin,
3) nieruchomości przeznaczone na cele rolne:
- 1 działka nr 142 o powierzchni 0,1900 ha i 1 działka nr 144/1 o powierzchni 0,0900 ha położone w miejscowości Błażejewko,
- 1 część  działki  nr 580 o powierzchni 0,5250 ha położona w miejscowości Czmoniec,
- 1 działka nr 159/5 o powierzchni 0,8073 ha położona w miejscowości Czmoń,
- 1 działka nr 163/14 o powierzchni 0,9759 ha położona w miejscowości Czmoń,
- 1 działka nr 21 o powierzchni 1,3150 ha i 1 działka nr 23/3 o powierzchni 0,5094 ha położone w miejscowości Dębiec,
- 1 część działki nr 480 o powierzchni 28 m 2 położona w miejscowości Kórnik.

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411, wew. 675.

 

Informacja o wyniku przetargu

INFORMACJA
BURMISTRZA  GMINY KÓRNIK
O WYNIKU PRZETARGU

W dniu  12 sierpnia 2014r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy Placu Niepodległości 1 odbył się przetarg ofertowy na dzierżawę części  nieruchomości będącej  własnością Gminy Kórnik:

część działki  nr 13 o powierzchni 0,8642 ha
położonej  w miejscowości  Radzewo
numer księgi wieczystej KW 24 862
z przeznaczeniem na cele rolne
za cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego
5,0 q pszenicy rocznie

W wyznaczonym terminie  określonym w ogłoszeniu o przetargu zostały złożone  dwie oferty.
Oferta nr  1 spełniała wymogi formalne i zakwalifikowała się do dalszego etapu przetargu.
Oferta nr 2 spełniała wymogi formalne i zakwalifikowała się do dalszego etapu przetargu.

W wyniku przetargu została wybrana oferta nr  2:

1. Pana Andrzeja Rozmiarka

Za dzierżawę w/w nieruchomości została zaoferowana stawka czynszu w wysokości  20,5 q pszenicy rocznie.

Informacja o wykazie

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE


Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 17 lipca 2014 r. do dnia 8 sierpnia 2014 r., wywieszony został wykaz dotyczący sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych będących własnością  Gminy  Kórnik:

- 1 działka nr  956/16 o powierzchni  0,0006 ha
- 1 działka nr  956/18 o powierzchni  0,0003 ha
- 1 działka nr  956/20 o powierzchni  0,0047 ha
- 1 działka nr  956/22 o powierzchni  0,0014 ha
położone w miejscowości  Kórnik.

Przedmiotowe działki przeznaczone są do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania przyległych działek nr 956/5 i  956/13.

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411.


Informacja o wykazie

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE


Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 17 lipca 2014 r. do dnia 8 sierpnia 2014 r., wywieszony został wykaz dotyczący sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych będących własnością  Gminy  Kórnik:

- 1 działka nr  956/17 o powierzchni  0,0022 ha
- 1 działka nr  956/21 o powierzchni  0,0033 ha
położone w miejscowości  Kórnik.

Przedmiotowe działki przeznaczone są do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania przyległej działki nr 956/10.

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411.


Informacja o wykazie

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 9 lipca 2014r. do dnia  31 lipca 2014r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionych  nieruchomości:

1) nieruchomości przeznaczone pod tereny zieleni:
     - 1 działka  nr  882/6  położona  w miejscowości  Kórnik.

2) nieruchomości przeznaczone na cele rolne:
     - 1 część  działki  nr 580 położona w miejscowości  Czmoniec,
     - 1 działka nr 163/14 położona w miejscowości Czmoń,
     - 1 działka  nr 84 i 1 działka nr 85 położone w miejscowości  Konarskie,
     - 1 działka nr 10 położona w miejscowości  Radzewo,
     - 1 część działki nr 12 położona w miejscowości Radzewo,
     - 2 części działki nr 13 położone w miejscowości Radzewo.

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411, wew. 675.

 

Obwieszczenie 27-06-2014


OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości rolnej będącej własnością Gminy Kórnik

 

część działki nr 13 o powierzchni 0,8642 ha
numer księgi wieczystej KW 24862
położonej w miejscowości RADZEWO 
klasy użytków: RIVa - 0,8642 ha
z przeznaczeniem na cele rolne
za cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego 5,0 q pszenicy rocznie

 

-W/w nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.

- Czas trwania dzierżawy ustalony zostanie w umowie na okres do 3 lat.

- Formularz ofertowy można odebrać do dnia 28 lipca 2014 r. w Urzędzie Miejskim 
w Kórniku - Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 203 w godz. 9:00 do 14:00.

- Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Kórniku (Biuro Obsługi Mieszkańca, Sekretariat) w terminie do dnia 12 sierpnia 2014 r. do godziny 9:45 z dopiskiem na zabezpieczonej kopercie: „OFERTA NA DZIERŻAWĘ, NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 10:00 12 sierpnia 2014r.".

- Oferent składa oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi zastrzeżeń.

- Oferty złożone przez osoby, które mają jakiekolwiek zaległości finansowe wobec Gminy Kórnik będą automatycznie odrzucane.

- Oferty nie spełniające w/w wymogów lub złożone poza obowiązującym trybem bądź 
po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 sierpnia 2014 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim
w Kórniku.

- Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.

- Informację dotyczące przedmiotu i warunków dzierżawy (projekt umowy dzierżawy) można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kórniku - Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
Pl. Niepodległości 1, pok. 203, tel. (61) 8-170-411.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 27 czerwca 2014 r. do dnia 28 lipca 2014 r.

 

Informacja o wykazie

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 9 maja 2014r. do dnia  2 czerwca  2014r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionych  nieruchomości:

1) nieruchomości przeznaczone pod tereny zieleni:
- 2 części  działki  nr  87/2 położone  w miejscowości  Borówiec.

2) nieruchomości przeznaczone na cele rolne:
- część  działki  nr 13 położona w miejscowości  Radzewo,
- część działki  nr  109 położona w miejscowości Pierzchno,
- 1 działka nr 176 położona w miejscowości  Konarskie,
- 1 działka nr 74 położona w miejscowości Pierzchno.


Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411, wew. 675.

Informacja o wykazie

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE


Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 3 kwietnia 2014 r. do dnia  25 kwietnia 2014 r., wywieszony został wykaz dotyczący sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych będących własnością  Gminy  Kórnik:

- działka nr 405/18  o powierzchni  0,0024 ha
- działka nr 407/6 o powierzchni  0,0013 ha
- działka nr 408/8 o powierzchni  0,0157 ha
położone w miejscowości  Kórnik.

Przedmiotowe działki przeznaczone są do sprzedaży na  poprawę warunków zagospodarowania przyległej działki nr 406.

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411.


Informacja o wyniku przetargu

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY KÓRNIK
O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 31 marca 2014 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy Placu Niepodległości 1 odbył się przetarg ograniczony ustny na najem lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Kórnik:

MIEJSCOWOŚĆ                KÓRNIK
             ULICA                         Rynek 1
NUMER DZIAŁKI                          170
                           POWIERZCHNIA                  - lokal           14,60 m2
                                                                             - korytarz      6,96 m2
                                                                                łącznie:      21,56 m2
ILOŚĆ POMIESZCZEŃ                          2
               CZAS TRWANIA UMOWY                 na  okres do 3 lat
WYWOŁAWCZY CZYNSZ NAJMU LOKALU                   300,00 zł/m-c
                                                                                                               
(słownie: trzysta  złotych 00/100)
                                                                                                                    Do czynszu uzyskanego w przetargu
                                                                                                                        zostanie doliczony 23% podatek VAT
                                          PRZEZNACZENIE                     AGENCJA POCZTOWA
                                                                                                               wraz z usługami towarzyszącymi

W wyznaczony terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu wadium w wysokości 10% czynszu w kwocie 30,00 zł wpłaciła jedna osoba.
W przetargu uczestniczyła jedna osoba.

W wyniku przetargu najemcą lokalu użytkowego została:
1. Pan Michał Szymkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą  PHU ANAMAX Michał Szymkowiak.
Za najem w/w lokalu została zaoferowana miesięczna stawka czynszu w wysokości 310,00 zł/miesięcznie netto + 23% VAT, tj. 381,30 zł/miesięcznie brutto. 

Informacja o wykazie

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 21 marca 2014r. do dnia 14 kwietnia 2014r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionej  nieruchomości, z przeznaczeniem  na cele sołeckie:


- 1 działka nr 169 położona w miejscowości Prusinowo.

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411, wew. 675.

Informacja o wykazie

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 21 marca 2014r. do dnia  14 kwietnia 2014r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości:

1) nieruchomość przeznaczona na cele rekreacyjne:
- 1 działka  nr  882/9 położona  w miejscowości  Kórnik.

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411, wew. 675.


 

Informacja o wyniku przetargu

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY KÓRNIK
O WYNIKU PRZETARGU
 

W dniu 17 marca 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy ul. Plac Niepodległości 1 odbył się przetarg licytacyjny, ograniczony do właścicieli nieruchomości przylegających, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Robakowo gmina Kórnik, przeznaczonej pod tereny obiektów produkcyjnych, składów magazynów, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1D/00031738/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:


115/1 o pow. 1400 m2

 cena wywoławcza 120 400,00 zł netto,
(słownie złotych: sto-dwadzieścia- tysięcy-czterysta 00/100)

Do udziału w przetargu została zakwalifikowana RABEN POLSKA Sp. z o.o. reprezentowana przez Pana Wojciecha Knotche który złożył w terminie wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości przyległej oraz wpłacił wadium w wysokości 12 040,00 zł. W wyniku przetargu nabywcą działki oznaczonej nr 115/1 została RABEN POLSKA Sp. z o.o.. Za wymienioną działkę została zaoferowana cena 149 580,30 zł brutto.

Informacja o wyniku przetargu

                                                                                                               INFORMACJA BURMISTRZA GMINY KÓRNIK
                                                                                                                           O WYNIKU IV PRZETARGU
 
W  dniu 12 marca 2014 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy ul. Plac Niepodległości 1 odbył się V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Kamionkach gmina Kórnik, przeznaczonych pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, zapisanych w księdze wieczystej nr PO1D/00027894/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerze:

44/83 o pow. 0,0494 ha
za cenę wywoławczą 60 000,00 zł
(słownie złotych: sześćdziesiat-tysięcy  00/100)

44/84 o pow. 0,0380 ha
za cenę wywoławczą 42 000,00 zł
(słownie złotych: czterdzieści-dwa-tysiące   00/100)

44/85 o pow. 0,0494 ha
za cenę wywoławczą 42 000,00 zł
(słownie złotych: czterdzieści-dwa-tysiące  00/100)

44/86 o pow. 0,0380 ha
za cenę wywoławczą 60 000,00 zł
(słownie złotych: sześćdziesiąt-tysięcy  00/100)


Do udziału w przetargu zostali zakwalifikowani Państwo Wanda i Eugeniusz Michałek którzy wnieśli w terminie wadium na działki nr:
- 44/83 w wysokości 7 380,00 zł
- 44/84 w wysokości 5 166,00 zł
- 44/85 w wysokości 5 166,00 zł
- 44/86 w wysokości 7 380,00 zł.
W wyniku przetargu nabywcami działek oznaczonych nr 44/83, 44/84, 44/85, 44/86 zostali wyżej wymieniony. Za działkę nr:
- 44/83 została zaoferowana cena 74 538,00 zł brutto
- 44/84 została zaoferowana cena 52 275,00 zł brutto
- 44/85 została zaoferowana cena 52 275,00 zł brutto
- 44/86 została zaoferowana cena 74 538,00 zł brutto

Informacja o wyniku przetargu

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY KÓRNIK
O WYNIKU  PRZETARGU

W dniu  12 marca 2014r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy ul. Plac Niepodległości 1 odbył się przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Robakowo, gmina Kórnik, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1D/00024206/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:
 
                   1.    104 o pow.  1,7246 ha   - cena wywoławcza  492 700,00 zł,
            (słownie złotych:  czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset  00/100)

Do udziału w przetargu zostały zakwalifikowane następujące osoby, które w wyznaczonym terminie wpłaciły wadium w wysokości 49 270,00 zł.
- Pani Anna Goździcka-Józefiak,
- G.G.T. Dominik Radwański, który nie przystąpił do przetargu.

W wyniku przetargu nabywcą działki została:
- Pani  Anna Goździcka-Józefiak.
Za wymienioną działkę została zaoferowana cena 497 700,00 zł.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ograniczony ustny na najem lokalu użytkowego
będącego  własnością Gminy Kórnik

MIEJSCOWOŚĆ KÓRNIK
ULICA Rynek 1
NUMER DZIAŁKI  170
POWIERZCHNIA - lokal       14,60 m2
                                 - korytarz   6,96 m2
                                    łącznie:   21,56 m2
ILOŚĆ POMIESZCZEŃ 2
CZAS TRWANIA UMOWY na okres do  3 lat
WYWOŁAWCZY CZYNSZ NAJMU LOKALU   300,00 zł/m-c
                                                                                              (słownie: trzysta  złotych 00/100)
                                                                                                         Do czynszu uzyskanego w przetargu
                                                                                                         
zostanie doliczony 23% podatek VAT
                PRZEZNACZENIE                            AGENCJA POCZTOWA
                                                                                wraz z usługami towarzyszącymi

Przetarg odbędzie się w dniu 31 marca 2014 r. o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy Placu Niepodległości 1
 

- W/w nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.
- Czas trwania najmu ustalony zostanie w umowie najmu na czas nieokreślony.
- Cena postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 30,00 zł na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym
w Kórniku nr 96 9076 0008 2001 0000 0215 0003 w terminie do dnia 27 marca 2014  r. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu. - Osoby zainteresowane przystąpieniem do przetargu są zobowiązane do przedstawienia komisji przetargowej umowy zawartej z Pocztą Polska S.A. zezwalającej na prowadzenie agencji pocztowej w lokalu przy ul. Rynek 1 w Kórniku obręb Bnin. 
- Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.
- Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.
- Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.
- Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet czynszu najmu.
- W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
- Wadium wpłacone przez uczestników przetargu po zakończeniu przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone na konto oferenta.
- Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.
- Informacje dotyczące przedmiotu i warunków najmu (projekt umowy najmu) można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kórniku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
Pl. Niepodległości 1, pok. 203, tel. (61) 8-170-411.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 26 lutego 2014 r. do dnia  28  marca 2014 r.


 

Ogłoszenie o przetargu

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
 O G Ł A S Z A

przetarg ustny, ograniczony do właścicieli nieruchomości przylegających, na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej, położonej w miejscowości ROBAKOWO, gmina KÓRNIK , zapisanej w księdze wieczystej  Nr PO1D/00031738/0, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer:


115/1 o powierzchni 0,1400 ha
za cenę wywoławczą  120 400,00 zł.
(słownie złotych:sto dwadzieścia tysięcy czterysta 00/100)

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT

WYMIENIONA DZIAŁKA  JEST PRZEZNACZONA POD TEREN OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH, SKŁADÓW I MAGAZYNÓW – ZGODNIE ZE ZMIANĄ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W ROBAKOWIE, REJON UL. ZBOŻOWEJ, GM. KÓRNIK, ZATWIERDZONĄ UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU NR XXXI/336/2008 Z DNIA 26.11.2008 R. (DZ. U. NR 5, POZ. 77 Z DNIA 22.01.2009 R.)

Przetarg odbędzie się w dniu  17 marca 2014 r.
o godz.  10.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku
przy Placu Niepodległości 1

- Nieruchomość nie są przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.   
- Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przylegających do działki nr 115/1 położonej w obrębie Robakowo ze względu na to, że oferowana w niniejszym przetargu działka nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość a może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej.
- Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 1 210 zł.
- Warunkiem zakwalifikowania do udziału w przetargu ograniczonym jest złożenie do dnia 13 marca 2014 r.  wniosku wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości przyległej (odpis księgi wieczystej nie starszy niż 3 miesiące).
- Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku w dniu 14 marca 2014 r.
- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 12 040 zł. na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 96 9076 0008 2001 0000 0215 0003 w terminie do dnia 13 marca 2014 r. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.
- Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.
- Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu. 
- Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium. 
- Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.
- W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
- Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.

Bliższych informacji, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok.203, tel. (61) 8 170-411 wew. 675

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres  od dnia  10 lutego 2014 r. do dnia 12 marca  2014 r.

Informacja o wykazie

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 7 lutego 2014 r. do dnia  3 marca 20143 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w użyczenie niżej wymienionej nieruchomości z przeznaczeniem na cele statutowe Bnińskiego Klubu Sportowego w Kórniku obręb Bnin:

- część działki nr 515/1 położonej w Kórniku obręb Bnin


Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411, wew. 675.


 

Informacja o wykazie

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 7 lutego2014 r. do dnia  3 marca 2014 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionych  nieruchomości, z przeznaczeniem  na cele sołeckie:


- 1 działka nr 441/3 położona w miejscowości Czmoniec,
- 1 działka nr 112 położona w miejscowości Czołowo,
- 1 działka nr  164 położona w miejscowości Dębiec,
- 1 działka nr 41 położona w miejscowości Dziećmierowo,
- 1 działka nr 177 położona w miejscowości Konarskie,
- 1 działka nr 52 położona w miejscowości Pierzchno,
- 1 działka nr 169 położona w miejscowości Prusinowo.

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411, wew. 675.

Ogłoszenie o przetargu

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
 O G Ł A S Z A


 przetarg  ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej, położonej w  obrębie Robakowo,  zapisanej w księdze wieczystej  nr PO1D/00024206/0, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:

   
104 o powierzchni 1,7246 ha
za cenę wywoławczą
492 700,00 zł.
(słownie złotych: czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset 00/100)


WYMIENIONA DZIAŁKA JEST PRZEZNACZONA POD TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ – PARKI WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW –ZGODNIE ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK TERENÓW PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI GMINY KÓRNIK – OBRĘB ŻERNIKI, ROBAKOWO, DACHOWA, BORÓWIEC, SZCZODRZYKOWO, RUNOWO, DZIEĆMIEROWO, PIERZCHNO I KROMOLICE, ZATWEIRDZONYM UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU NR XX/237/2012 Z DNIA 25.04.2014R.


Przetarg odbędzie się w dniu 12 marca 2014 r. o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku
przy Placu Niepodległości 1


- Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.  
- Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj.  5 000,00 zł.
- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.  49 270,00 zł. na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 96 9076 0008 2001 0000 0215 0003 w terminie do dnia  7 marca 2014 r. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu
- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu i nie wnoszeniu zastrzeżeń.
- Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.
- Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.
- Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.
- Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.
- W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
- Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 6 lutego 2014r.  do dnia  8  marca 2014 r.

Bliższych informacji, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok.203, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 675

Ogłoszenie o przetargu

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
 O G Ł A S Z A


V przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanych, położonych w miejscowości KAMIONKI gmina KÓRNIK , przy ulicy Platanowej, zapisanych w księdze wieczystej  nr PO1D/00027894/0, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerze:

44/83 o powierzchni 0,0494  ha
za cenę wywoławczą 60 000,00 zł,
(słownie złotych: sześćdziesiąt-tysięcy  00/100)

44/84 o powierzchni 0,0380  ha
za cenę wywoławczą 42 000,00 zł,
(słownie złotych: czterdzieści-dwa-tysiące  00/100)

44/85 o powierzchni 0,0380  ha
za cenę wywoławczą 42 000,00 zł,
(słownie złotych: czterdzieści-dwa-tysiące  00/100)

44/86 o powierzchni 0,0494  ha
za cenę wywoławczą 60 000,00 zł,
(słownie złotych: sześćdziesiąt-tysięcy  00/100)

Do cen uzyskanych w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT

WYMIENIONE DZIAŁKI SĄ NIEZABUDOWANE I PRZEZNACZONE POD TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z USŁUGAMI ZGODNIE Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ „OSIEDLE PÓŁNOCNE” W KAMIONKACH, GM. KÓRNIK, ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU Z DNIA 30.06.1999 R. NR XIII/114/99 (DZ. URZ. WOJ. WLKP. NR 56, POZ. 1188 Z DNIA 10.08.1999 R.) ORAZ ZMIANĄ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ „OSIEDLE PÓŁNOCNE” KAMIONKI, GM. KÓRNIK, ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU Z DNIA 30.04.2008 R. NR XXIII/232/2008 (DZ. URZ. WOJ. WLKP. NR 117, POZ. 2155 Z DNIA 21.07.2008 R.)

Przetarg odbędzie się w dniu 12 marca 2014 r. o godz. 12.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku
przy Placu Niepodległości 1

- Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.  
- Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  I przetarg odbył się 9 października 2012 r., II przetarg odbył się 11 stycznia 2013 r., III przetarg odbył się 4 czerwca 2013 r., IV przetarg odbył się 8 listopada 2014 r.
- Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj:
- za działkę numer 44/83 – 600,00 zł
- za działkę numer 44/84 – 500,00 zł
- za działkę numer 44/85 – 500,00 zł
- za działkę numer 44/86 – 600,00 zł
- Cenę wywoławczą nieruchomości ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego przetargu, stosownie do art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami obniżono o 40%.
- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na każdą działkę osobno w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.
- za działkę numer 44/83 – 6 000,00 zł
- za działkę numer 44/84 – 4 200,00 zł
- za działkę numer 44/85 – 4 200,00 zł
- za działkę numer 44/86 – 6 000,00 zł
na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 96 9076 0008 2001 0000 0215 0003 w terminie do dnia 7 marca 2014 r. z dopiskiem w tytule przelewu numeru działki, której kupnem jest się zainteresowanym. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu
- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu i nie wnoszeniu zastrzeżeń.
- Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.
- Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.
- Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.
- Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.
- W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
- Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 6 lutego 2014 r. do dnia 8 marca 2014 r.

Bliższe informacje, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok.203, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 674


 

Informacja o wykazie

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 29 stycznia 2014 r. do dnia  20 lutego 2014 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w najem niżej wymienionej nieruchomości:

- najem lokalu użytkowego:
- znajdującego się na działce opisanej numerem 170 położonej w  Kórniku obręb Bnin przy ul. Rynek 1.
Lokal przeznaczony pod AGENCJĘ  POCZTOWĄ wraz z usługami towarzyszącymi.

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 675.


 

Informacja o wyniku przetargu

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY KÓRNIK
O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 7 stycznia 2014 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy Placu Niepodległości 1 odbył się przetarg ustny, ograniczony do właścicieli nieruchomości przylegających na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych  w miejscowości Kórnik, gmina Kórnik,  zapisanych w księdze wieczystej nr PO1D/00025000/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach:
 
1.    403/4 o pow. 0,0129 ha  
- dla prawa własności działki gruntu nr 403/4 - 3 887,00 zł.
(słownie złotych: trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt siedem 00/100)
- dla udziału 0,25 w działce gruntu nr 403/8 – 467,00 zł.
(słownie złotych: czterysta sześćdziesiąt siedem 00,100)
cena wywoławcza łączna 4 354,00  zł,
(słownie złotych: cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery 00/100)

2.    403/5 o pow.  0,0119   ha
- dla prawa własności działki gruntu nr 403/5 – 3 585,00 zł.
(słownie złotych: trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć 00/100)
- dla udziału 0,23 w działce gruntu nr 403/8 – 430,00 zł.
(słownie złotych: czterysta trzydzieści 00/100)
cena wywoławcza łączna  4 015,00 zł,
(słownie złotych:  cztery tysiące piętnaście  00/100)

3. 403/6 o pow.  0,0188 ha
- dla prawa własności działki gruntu nr 403/6 – 5 664,00 zł.
(słownie złotych: pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery 00/100)
- dla udziału 0,35 w działce gruntu nr 403/8 – 654,00 zł.
(słownie złotych: sześćset pięćdziesiąt cztery 00/100)
cena wywoławcza  łączna 6 318,00 zł,
(słownie złotych: sześć tysięcy trzysta osiemnaście 00/100)

4.     403/7 o  pow. 0,0089 ha
- dla prawa własności działki gruntu nr 403/7 – 2 682,00 zł.
(słownie złotych: dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa 00/100)
- dla udziału 0,17 w działce gruntu nr 403/8 – 318,00 zł.
(słownie złotych: trzysta osiemnaście 00/100)
 cena wywoławcza  łączna  3 000,00 zł,
(słownie złotych: trzy tysiące  00/100)

Do udziału w przetargu zostały zakwalifikowane następujące osoby fizyczne, które wniosły w terminie wadium na niżej wymienione działki:
- nr 403/4  wraz z udziałem 0,25 w działce gruntu nr 403/8 - 2 osoby fizyczne,
- nr 403/5 wraz z udziałem 0,23 w działce gruntu nr 403/8 - 1 osoba fizyczna,
- nr 403/6 wraz z udziałem 0,35 w działce gruntu nr 403/8 - 2 osoby fizyczne,
- nr 403/7 wraz z udziałem 0,17 w działce gruntu nr 403/8 - 3 osoby fizyczne.

W wyniku przetargu nabywcą działek oznaczonych:
- nr 403/4 wraz z udziałem 0,25 w działce gruntu nr 403/8 zostali Państwo Ewa Ratajczak i Janusz Michał Ratajczak, za wymienioną działkę została zaoferowana cena  4 404,00 zł.,
- nr 403/5  wraz z udziałem 0,23 w działce gruntu nr 403/8 została Pani Alicja Magdalena Wiła, za wymienioną działkę została zaoferowana cena  4 065,00 zł.,
- nr 403/6 wraz z udziałem 0,35 w działce gruntu nr 403/8 zostali Państwo Elwira Katarzyna Konatkowska i Waldemar Piotr Konatkowski, za wymienioną działkę została zaoferowana cena          6 418,00 zł.,
- nr 403/7 wraz z udziałem 0,17 w działce gruntu nr 403/8  zostali Pani Halina  Maria Obielak, Pani Anna Katarzyna Obielak-Drygas i Pan Szymon Bartłomiej Obielak,  za wymienioną działkę  została zaoferowana cena  3 030,00 zł.