logo
logo bip

Informacja o wykazie

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 6 grudnia 2013r. do dnia  30 grudnia 2013r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości:

1) nieruchomość przeznaczona na cele rekreacyjne:
- 1 działka  nr  882/9 położona  w miejscowości  Kórnik.

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411, wew. 675.


 

Informacja o wykazie

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 21 listopada 2013r. do dnia 16 grudnia 2013r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący
sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Kórnik, z przeznaczeniem pod tereny zieleni urządzonej – parki wpisane do rejestru zabytków:
- działka nr 104  o powierzchni  1,7246 ha  położona w  obrębie Robakowo.
Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411., wew. 675.

Informacja o wykazie

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 18 listopada 2013 r. do dnia 9 grudnia 2013 r., wywieszony został wykaz dotyczący sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich:

- 1 działki  nr 115/1  położonej w miejscowości Robakowo.

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 674.

Informacja o wyniku przetargu

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY KÓRNIK
O WYNIKU IV PRZETARGU

W dniu 8 listopada 2013 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy ul. Plac Niepodległości 1 odbył się IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Kamionkach gmina Kórnik, przeznaczonych pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, zapisanych w księdze wieczystej nr PO1D/00027894/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerze:

44/83 o pow. 0,0494 ha
za cenę wywoławczą 60 000,00 zł
(słownie złotych: sześćdziesiat-tysięcy  00/100)

44/84 o pow. 0,0380 ha
za cenę wywoławczą 42 000,00 zł
(słownie złotych: czterdzieści-dwa-tysiące   00/100)

44/85 o pow. 0,0494 ha
za cenę wywoławczą 42 000,00 zł
(słownie złotych: czterdzieści-dwa-tysiące  00/100)

44/86 o pow. 0,0380 ha
za cenę wywoławczą 60 000,00 zł
(słownie złotych: sześćdziesiąt-tysięcy  00/100)


W wyznaczonym terminie nie wpłacono wadium za w/w nieruchomości. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Ogłoszenie o przetargu

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
 O G Ł A S Z A

przetarg ustny, ograniczony do właścicieli nieruchomości przylegających, na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanych, położonych w miejscowości KÓRNIK, gmina KÓRNIK , zapisanych w księdze wieczystej  Nr PO1D/00025000/3, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach:

403/4 o powierzchni 0,0129 ha
- dla prawa własności działki gruntu nr 403/4 – 3 887,00 zł.
(słownie złotych: trzy tysiące osiemset  osiemdziesiąt siedem 00/100)
- dla udziału 0,25 w działce gruntu nr 403/8 – 467,00 zł.
(słownie złotych: czterysta sześćdziesiąt siedem 00/100)
za cenę wywoławczą łączną  4 354,00 zł.
(słownie złotych: cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery 00/100)
403/5 o powierzchni 0,0119  ha
- dla prawa własności działki gruntu nr 403/5 – 3 585,00 zł.
(słownie złotych: trzy tysiące  pięćset osiemdziesiąt pięć 00/100)
- dla udziału 0,23 w działce gruntu nr 403/8 – 430,00 zł.
(słownie złotych: czterysta trzydzieści 00/100)
za cenę wywoławczą łączną 4 015,00 zł.
(słownie złotych: cztery tysiące piętnaście  00/100)
403/6 o powierzchni 0,0188 ha
- dla prawa własności działki gruntu nr 403/6 – 5 664,00 zł.
(słownie złotych: pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery 00/100)
- dla udziału 0,35 w działce gruntu nr 403/8 – 654,00 zł.
(słownie złotych: sześćset pięćdziesiąt cztery 00/100)
za cenę wywoławczą łączną 6 318,00 zł.
(słownie złotych: sześć tysięcy trzysta osiemnaście 00/100
)
403/7 o powierzchni 0,0089 ha
- dla prawa własności działki gruntu nr 403/7 – 2 682,00 zł.
(słownie złotych: dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa 00/100)
- dla udziału 0,17 w działce gruntu nr 403/8 – 318,00 zł.
(słownie złotych: trzysta osiemnaście 00/100)
za cenę wywoławczą łączną 3 000,00 zł.
(słownie złotych: trzy tysiące 00/100)
 

WYMIENIONE  DZIAŁKI  SĄ PRZEZNACZONE POD GRUNTY ROLNE – ZGODNIE ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK, ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU  NR LV/450/98 Z DNIA 16.06.1998R. Z PÓŹN. ZM. PRZEDMIOTOWE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE SĄ POD OGRÓDKI DZIAŁKOWE .

Przetarg odbędzie się w dniu  7 stycznia  2014 r.
o godz.  900
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku
przy Placu Niepodległości 1

- Nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.   
- Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przylegających do działki nr 403/4 położonej w Kórniku, tj. dla właścicieli działek nr 403/1, 649/1 i 649/2,
- Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przylegających do działki nr 403/5 położonej w Kórniku, tj. dla właścicieli działek nr  403/1 i 649/2,
- Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przylegających do działki nr 403/6 położonej w Kórniku, tj. dla właścicieli działek nr 402 i 403/1,
- Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przylegających do działki nr 403/7 położonej w Kórniku, tj. dla właścicieli działek nr 402 i 403/1,
 ze względu na to, że oferowane w niniejszym przetargu działki nie mają dostępu do drogi publicznej oraz nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości a mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej.
- Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem            w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj.
- za działkę nr 403/4 – 50,00 zł.
- za działkę nr 403/5 – 50,00 zł.
- za działkę nr 403/6 – 70,00 zł.
- za działkę nr 403/7 – 30,00 zł.
- Warunkiem zakwalifikowania do udziału w przetargu ograniczonym jest złożenie do dnia 16 grudnia 2013 r.  wniosku wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości przyległej (odpis księgi wieczystej nie starszy niż 3 miesiące).
- Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku w dniu 20 grudnia 2013 r.
- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na każdą działkę osobno w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.
- za działkę nr 403/4 – 440,00 zł.
- za działkę nr 403/5 – 410,00 zł.
- za działkę nr 403/6 – 640,00 zł.
- za działkę nr 403/7 – 300,00 zł.

 na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 96 9076 0008 2001 0000 0215 0003 w terminie do dnia 16 grudnia  2013 r. z dopiskiem w tytule przelewu numeru działki, której kupnem jest się  zainteresowanym. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.
- Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.
- Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.
- Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.
- Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.
- W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
- Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.

Bliższych informacji, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok.203, tel. (61) 8 170-411 wew. 675

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres  od dnia  14 listopada 2013r. do dnia 16 grudnia  2013r.

 

Informacja o wyniku przetargu

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY KÓRNIK
O WYNIKU PRZETARGU


W dniu  8 listopada 2013 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy ul. Plac Niepodległości 1 odbył się II  przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Kórnik obręb Bnin, gmina Kórnik, przy ulicy Zwierzynieckiej przeznaczonych pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zapisanych w księdze wieczystej nr PO1D/00029434/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerze:


- 294/35 o powierzchni 0,0660  ha
za cenę wywoławczą  75 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-pięć-tysięcy  00/100)

- 294/36 o powierzchni 0,0665  ha
za cenę wywoławczą 75 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-pięć-tysięcy  00/100)

- 294/37 o powierzchni 0,0669 ha
za cenę wywoławczą 76 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-sześć-tysięcy  00/100)

- 294/38 o powierzchni 0,0674 ha
za cenę wywoławczą 76 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-sześć-tysięcy 00/100)

- 294/39 o powierzchni 0,0678 ha
za cenę wywoławczą 77 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-siedem-tysięcy 00/100)

- 294/40 o powierzchni 0,0686  ha
za cenę wywoławczą  78 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-osiem-tysięcy  00/100)

- 294/41 o powierzchni 0,0758  ha
za cenę wywoławczą  86 000,00 zł,
(słownie złotych: osiemdziesiąt-sześć-tysięcy  00/100)

- 294/42 o powierzchni 0,0676  ha
za cenę wywoławczą  77 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-siedem-tysięcy  00/100)

-294/43 o powierzchni 0,0697  ha
za cenę wywoławczą 79 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-dziewięć-tysięcy  00/100)

- 294/44 o powierzchni 0,0695 ha
za cenę wywoławczą 79 000,00 zł,
(słownie złotych:  siedemdziesiąt-dziewięć-tysięcy  00/100)

- 294/45 o powierzchni 0,0694 ha
za cenę wywoławczą 79 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-dziewięć-tysięcy 00/100)

- 294/46 o powierzchni 0,0693 ha
za cenę wywoławczą 79 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-dziewięć-tysięcy  00/100)

- 294/47 o powierzchni 0,0692 ha
za cenę wywoławczą 78 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-osiem-tysięcy 00/100)

- 294/48 o powierzchni 0,0804 ha
za cenę wywoławczą 91 000,00 zł,
(słownie złotych: dziewięćdziesiąt –jeden-tysięcy 00/100)

- 294/49 o powierzchni 0,0977 ha
za cenę wywoławczą 111 000,00 zł,
(słownie złotych: sto-jedenaście-tysięcy 00/100)

- 294/50  o powierzchni 0,0692 ha
za cenę wywoławczą 78 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-osiem-tysięcy 00/100)

- 294/51 o powierzchni 0,0693 ha
za cenę wywoławczą  79 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-dziewięć-tysięcy 00/100)

- 294/52 o powierzchni 0,0694 ha
za cenę wywoławczą 79 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-dziewięć-tysięcy 00/100)

- 294/53 o powierzchni 0,0696 ha
za cenę wywoławczą 79 000,00 zł.
(słownie złotych: siedemdziesiąt-dziewięć-tysięcy 00/100)

- 294/54 o powierzchni 0,0697  ha
za cenę wywoławczą  79 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-dziewięć-tysięcy  00/100)

  - 294/55 o powierzchni 0,0676  ha
za cenę wywoławczą  77 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-siedem-tysięcy  00/100)

- 294/56 o powierzchni 0,0764  ha
za cenę wywoławczą  87 000,00 zł,
(słownie złotych: osiemdziesiąt-siedem-tysięcy  00/100)

W wyznaczonym terminie nie wpłacono wadium za w/w nieruchomości. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Informacja o wykazie

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 8 listopada 2013 r. do dnia 2 grudnia  2013 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w użyczenie Parafii Rzymsko-Katolickiej niżej wymienionych  nieruchomości:


- działki nr 175/16 i 175/18 położone w miejscowości Robakowo.


Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411, wew. 675.

Informacja o wykazie

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 8 listopada 2013r. do dnia  2 grudnia  2013r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionych  nieruchomości:

1) nieruchomości przeznaczone na cele rekreacyjne –  ogródek warzywny:
 - część działki  nr  958/9 położona  w miejscowości  Kórnik,

2) nieruchomości przeznaczone na cele rolne:
- 1 działka nr 163/1 położona w miejscowości Czmoń,
- 1 działka nr 56/2 położona w miejscowości Pierzchno,
- 1 działka nr 121/2 położona w miejscowości Robakowo.

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411, wew. 675.

 

Ogłoszenie o przetargu

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
 O G Ł A S Z A


IV przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanych, położonych w miejscowości KAMIONKI gmina KÓRNIK, przy ulicy Platanowej, zapisanych w księdze wieczystej  nr PO1D/00027894/0, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerze:

44/83 o powierzchni 0,0494  ha
za cenę wywoławczą 60 000,00 zł,
(słownie złotych: sześćdziesiąt-tysięcy  00/100)

44/84 o powierzchni 0,0380  ha
za cenę wywoławczą 42 000,00 zł,
(słownie złotych: czterdzieści-dwa-tysiące  00/100)

44/85 o powierzchni 0,0380  ha
za cenę wywoławczą 42 000,00 zł,
(słownie złotych: czterdzieści-dwa-tysiące  00/100)

44/86 o powierzchni 0,0494  ha
za cenę wywoławczą 60 000,00 zł,
(słownie złotych: sześćdziesiąt-tysięcy  00/100)

Do cen uzyskanych w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT

     

WYMIENIONE DZIAŁKI SĄ NIEZABUDOWANE I PRZEZNACZONE POD TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z USŁUGAMI ZGODNIE Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ „OSIEDLE PÓŁNOCNE” W KAMIONKACH, GM. KÓRNIK, ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU Z DNIA 30.06.1999 R. NR XIII/114/99 (DZ. URZ. WOJ. WLKP. NR 56, POZ. 1188 Z DNIA 10.08.1999 R.) ORAZ ZMIANĄ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ „OSIEDLE PÓŁNOCNE” KAMIONKI, GM. KÓRNIK, ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU Z DNIA 30.04.2008 R. NR XXIII/232/2008 (DZ. URZ. WOJ. WLKP. NR 117, POZ. 2155 Z DNIA 21.07.2008 R.)

Przetarg odbędzie się w dniu 8 listopada 2013 r. o godz. 12.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku
przy Placu Niepodległości 1

- Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.  
- Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  I przetarg odbył się 9 października 2012 r., II przetarg odbył się 11 stycznia 2013 r., III przetarg odbył się 4 czerwca 2013 r.
- Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj:
- za działkę numer 44/83 – 600,00 zł
- za działkę numer 44/84 – 500,00 zł
- za działkę numer 44/85 – 500,00 zł
- za działkę numer 44/86 – 600,00 zł
- Cenę wywoławczą nieruchomości ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego przetargu, stosownie do art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami obniżono o 40%.
- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na każdą działkę osobno w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.
- za działkę numer 44/83 – 6 000,00 zł
- za działkę numer 44/84 – 4 200,00 zł
- za działkę numer 44/85 – 4 200,00 zł
- za działkę numer 44/86 – 6 000,00 zł
na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 96 9076 0008 2001 0000 0215 0003 w terminie do dnia 5 listopada 2013 r. z dopiskiem w tytule przelewu numeru działki, której kupnem jest się zainteresowanym. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu
- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu i nie wnoszeniu zastrzeżeń.
- Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.
- Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.
- Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.
- Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.
- W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
- Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 4 października 2013 r. do dnia 4 listopada 2013 r.

Bliższe informacje, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok.203, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 674

Ogłoszenie o przetargu

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
 O G Ł A S Z A


II przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanych, położonych w miejscowości KÓRNIK OBRĘB BNIN,  gmina KÓRNIK, przy ulicy Zwierzynieckiej, zapisanych w księdze wieczystej  nr PO1D/00029434/2, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerze:

294/35 o powierzchni 0,0660  ha
za cenę wywoławczą  75 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-pięć-tysięcy  00/100)

294/36 o powierzchni 0,0665  ha
za cenę wywoławczą 75 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-pięć-tysięcy  00/100)

294/37 o powierzchni 0,0669 ha
za cenę wywoławczą 76 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-sześć-tysięcy  00/100)

294/38 o powierzchni 0,0674 ha
za cenę wywoławczą 76 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-sześć-tysięcy 00/100)

294/39 o powierzchni 0,0678 ha
za cenę wywoławczą 77 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-siedem-tysięcy 00/100)

294/40 o powierzchni 0,0686  ha
za cenę wywoławczą  78 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-osiem-tysięcy  00/100)

294/41 o powierzchni 0,0758  ha
za cenę wywoławczą  86 000,00 zł,
(słownie złotych: osiemdziesiąt-sześć-tysięcy  00/100)

294/42 o powierzchni 0,0676  ha
za cenę wywoławczą  77 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-siedem-tysięcy  00/100)

294/43 o powierzchni 0,0697  ha
za cenę wywoławczą 79 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-dziewięć-tysięcy  00/100)

294/44 o powierzchni 0,0695 ha
za cenę wywoławczą 79 000,00 zł,
(słownie złotych:  siedemdziesiąt-dziewięć-tysięcy  00/100)

294/45 o powierzchni 0,0694 ha
za cenę wywoławczą 79 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-dziewięć-tysięcy 00/100)

294/46 o powierzchni 0,0693 ha
za cenę wywoławczą 79 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-dziewięć-tysięcy  00/100)

294/47 o powierzchni 0,0692 ha
za cenę wywoławczą 78 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-osiem-tysięcy 00/100)

294/48 o powierzchni 0,0804 ha
za cenę wywoławczą 91 000,00 zł,
(słownie złotych: dziewięćdziesiąt –jeden-tysięcy 00/100)

294/49 o powierzchni 0,0977 ha
za cenę wywoławczą 111 000,00 zł,
(słownie złotych: sto-jedenaście-tysięcy 00/100)

294/50  o powierzchni 0,0692 ha
za cenę wywoławczą 78 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-osiem-tysięcy 00/100)

294/51 o powierzchni 0,0693  ha
za cenę wywoławczą  79 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-dziewięć-tysięcy  00/100)

294/52 o powierzchni 0,0694  ha
za cenę wywoławczą  79 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-dziewięć-tysięcy  00/100)

294/53 o powierzchni 0,0696  ha
za cenę wywoławczą  79 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-dziewięć-tysięcy  00/100)
 
294/54 o powierzchni 0,0697  ha
za cenę wywoławczą  79 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-dziewięć-tysięcy  00/100)

294/55 o powierzchni 0,0676  ha
za cenę wywoławczą  77 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-siedem-tysięcy  00/100)

294/56 o powierzchni 0,0764  ha
za cenę wywoławczą  87 000,00 zł,
(słownie złotych: osiemdziesiąt-siedem-tysięcy  00/100)
 

Do cen uzyskanych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT
w wysokości 23%

WYMIENIONE DZIAŁKI SĄ NIEZABUDOWANE I PRZEZNACZONE POD TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ  ZGODNIE Z OSTATECZNĄ DECYZJĄ BURMISTRZA GMINY KÓRNIK O WARUNKACH ZABUDOWY NR WB.PP.7331-7/10 Z DNIA 29.03.2010R.

Przetarg odbędzie się w dniu   8 listopada  2013 r.
o godz.  9.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku
przy Placu Niepodległości 1


- Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.   
- Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami I przetarg odbył się dnia 5 lipca 2013r.
- Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na każdą działkę osobno w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.

- za działkę numer 294/35    -  7 500,00 zł.
- za działkę numer 294/36   -   7 500,00 zł.
- za działkę numer 294/37   -   7 600,00 zł.
- za działkę numer 294/38   -   7 600,00 zł.
- za działkę numer 294/39   -   7 700,00 zł.
- za działkę numer 294/40    -  7 800,00 zł.
- za działkę numer 294/41   -   8 600,00 zł.
- za działkę numer 294/42   -   7 700,00 zł.
- za działkę numer 294/43   -   7 900,00 zł.
- za działkę numer 294/44   -   7 900,00 zł.
- za działkę numer 294/45   -   7 900,00 zł.
- za działkę numer 294/46   -   7 900,00 zł.
- za działkę numer 294/47   -   7 800,00 zł.
- za działkę numer 294/48   -   9 100,00 zł.
- za działkę numer 294/49   - 11 100,00 zł.
- za działkę numer 294/50   -   7 800,00 zł.
- za działkę numer 294/51   -   7 900,00 zł.
- za działkę numer 294/52   -   7 900,00 zł.
- za działkę numer 294/53   -   7 900,00 zł.
- za działkę numer 294/54   -   7 900,00 zł.
- za działkę numer 294/55   -   7 700,00 zł.
- za działkę numer 294/56   -   8 700,00 zł.

na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 96 9076 0008 2001 0000 0215 0003 w terminie do dnia  5 listopada 2013 r. z dopiskiem w tytule przelewu numeru działki, której kupnem jest się zainteresowanym. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.
- Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.
- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu i nie wnoszeniu zastrzeżeń.
- Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu. 
- Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.
- Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.
- W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
- Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia  4 października 2013r. do dnia 4 listopada  2013r.                   

Bliższe informacje, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok.203, tel. (61) 8170-411 wew. 675 


 

Informacja o wykazie

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE


Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 23 sierpnia 2013 r. do dnia  17 września 2013 r., wywieszony został wykaz dotyczący sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej będącej własnością  Gminy  Kórnik:

? działka  nr  227/12  o powierzchni  0,0054 ha położona w miejscowości   Kamionki.

Przedmiotowa działka przeznaczona jest do sprzedaży na realizację urządzeń infrastruktury technicznej.

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411.

Informacja o wykazie

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 23 sierpnia 2013 r. do dnia  17  września  2013 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionych  nieruchomości:

1) nieruchomości przeznaczone pod ogródek warzywny:
? część działki  nr 131/1 (nr 1) położona  w miejscowości  Szczytniki,
? część działki  nr 131/1 (nr 4) położona w miejscowości Szczytniki,
? część  działki nr 131/1 (nr 5) położona w miejscowości Szczytniki.

2) nieruchomość przeznaczona na cele rolne:
? 1 działka nr 163/11 położona w miejscowości Czmoń,
? 1 działka nr 163/8 położona w miejscowości Czmoń,
? 1 działka nr 397/1 położona w miejscowości Czmoniec,
? 1 działka  nr 127/5 położona w miejscowości Czmoniec,
? 1 działka nr 441/4 położona w miejscowości Czmoniec,
? 1 działka nr 323 położona w miejscowości Czmoniec,
? 1 działka nr 15  położona w miejscowości Konarskie,
? 1 działka nr 210 położona w miejscowości Konarskie.

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411.

Informacja o wyniku przetargu

INFORMACJA
BURMISTRZA  GMINY KÓRNIK
O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 26 lipca 2013r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy Placu Niepodległości 1 odbył się przetarg ofertowy na dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Kórnik:


działkę nr 167/3 o powierzchni 0,4578 ha
działkę nr 168 o powierzchni 0,5000 ha
 położone w miejscowości Prusinowo
numer księgi wieczystej TI-K7 Prusinowo
z przeznaczeniem na cele rolne
za cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego
4,0 q pszenicy rocznie

W wyznaczonym terminie  określonym w ogłoszeniu o przetargu zostały złożone  dwie oferty.
Oferta nr 1 spełniała wymogi formalne i zakwalifikowała się do dalszego etapu przetargu.
Oferta nr 2 spełniała wymogi formalne i zakwalifikowała się do dalszego etapu przetargu.

W wyniku przetargu została wybrana oferta nr  2:

1. Pana Kazimierza  Owczarzaka zamieszkałego w Prusinowie 46, 62-035 Kórnik

Za dzierżawę w/w nieruchomości została zaoferowana stawka czynszu w wysokości  15,0 q pszenicy rocznie.

 

Informacja o wyniku przetargu

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY KÓRNIK
O WYNIKU PRZETARGU
 


W dniu  5 lipca 2013 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy ul. Plac Niepodległości 1 odbył się przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Kórnik obręb Bnin, gmina Kórnik, przy ulicy Zwierzynieckiej przeznaczonych pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zapisanych w księdze wieczystej  nr PO1D/00029434/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerze:

294/33 o powierzchni 0,0623  ha
za cenę wywoławczą 71 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-jeden-tysięcy  00/100)

294/34 o powierzchni 0,0655  ha
za cenę wywoławczą 74 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-cztery-tysiące  00/100)

294/35 o powierzchni 0,0660  ha
za cenę wywoławczą  75 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-pięć-tysięcy  00/100)

294/36 o powierzchni 0,0665  ha
za cenę wywoławczą 75 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-pięć-tysięcy  00/100)

294/37 o powierzchni 0,0669 ha
za cenę wywoławczą 76 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-sześć-tysięcy  00/100)

294/38 o powierzchni 0,0674 ha
za cenę wywoławczą 76 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-sześć-tysięcy 00/100)

294/39 o powierzchni 0,0678 ha
za cenę wywoławczą 77 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-siedem-tysięcy 00/100)

294/40 o powierzchni 0,0686  ha
za cenę wywoławczą  78 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-osiem-tysięcy  00/100)

294/41 o powierzchni 0,0758  ha
za cenę wywoławczą  86 000,00 zł,
(słownie złotych: osiemdziesiąt-sześć-tysięcy  00/100)

294/42 o powierzchni 0,0676  ha
za cenę wywoławczą  77 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-siedem-tysięcy  00/100)

294/43 o powierzchni 0,0697  ha
za cenę wywoławczą 79 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-dziewięć-tysięcy  00/100)

294/44 o powierzchni 0,0695 ha
za cenę wywoławczą 79 000,00 zł,
(słownie złotych:  siedemdziesiąt-dziewięć-tysięcy  00/100)

294/45 o powierzchni 0,0694 ha
za cenę wywoławczą 79 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-dziewięć-tysięcy 00/100)

294/46 o powierzchni 0,0693 ha
za cenę wywoławczą 79 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-dziewięć-tysięcy  00/100)

294/47 o powierzchni 0,0692 ha
za cenę wywoławczą 78 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-osiem-tysięcy 00/100)

294/48 o powierzchni 0,0804 ha
za cenę wywoławczą 91 000,00 zł,
(słownie złotych: dziewięćdziesiąt –jeden-tysięcy 00/100)

294/49 o powierzchni 0,0977 ha
za cenę wywoławczą 111 000,00 zł,
(słownie złotych: sto-jedenaście-tysięcy 00/100)

294/50  o powierzchni 0,0692 ha
za cenę wywoławczą 78 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-osiem-tysięcy 00/100)

294/51 o powierzchni 0,0693  ha
za cenę wywoławczą  79 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-dziewięć-tysięcy  00/100)

294/52 o powierzchni 0,0694  ha
za cenę wywoławczą  79 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-dziewięć-tysięcy  00/100)

294/53 o powierzchni 0,0696  ha
za cenę wywoławczą  79 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-dziewięć-tysięcy  00/100)
 
294/54 o powierzchni 0,0697  ha
za cenę wywoławczą  79 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-dziewięć-tysięcy  00/100)

294/55 o powierzchni 0,0676  ha
za cenę wywoławczą  77 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-siedem-tysięcy  00/100)

294/56 o powierzchni 0,0764  ha
za cenę wywoławczą  87 000,00 zł,
(słownie złotych: osiemdziesiąt-siedem-tysięcy  00/100)

W wyznaczonym terminie nie wpłacono wadium za w/w nieruchomości. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Informacja o wykazie

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE


Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 21 czerwca 2013 r. do dnia 15 lipca 2013 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży nieruchomości:
- 4 działek nr 785/1, 785/2, 785/3, 785/4 położonych w Kórniku obręb Bnin gmina Kórnik w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawienia warunków zagospodarowania.
Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170411 wew. 674

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę niezabudowanych nieruchomości rolnych będących  własnością Gminy Kórnik
działki nr 167/3 o powierzchni 0,4578 ha
numer księgi wieczystej T.I-K.7 Prusinowo
położonej w miejscowości  Prusinowo
klasy użytków: RIVa -0,1200, RV – 0,3378
działki nr 168 o powierzchni 0,5000 ha
numer księgi wieczystej T.I-K.7 Prusinowo
położonej w miejscowości Prusinowo
klasy użytków: RIIIa-0,2800, RIVa – 0,2200
z przeznaczeniem na cele rolne
za cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego 4,0 q pszenicy rocznie

? W/w nieruchomości nie są  przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.  

? Czas trwania dzierżawy ustalony zostanie w umowie na okres do 3 lat.

? Formularz ofertowy można odebrać do dnia 22 lipca 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Kórniku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 203 w godz. 9.00 do 14.00.

? Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Kórniku (Biuro Obsługi Mieszkańca, Sekretariat) w terminie do dnia  22 lipca 2013 r. do godziny 15.00 z dopiskiem na zabezpieczonej kopercie: „OFERTA  NA  DZIERŻAWĘ, NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 1000  26 lipca 2013r.”.

? Oferent składa oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi zastrzeżeń.

? Oferty złożone przez osoby, które maja jakiekolwiek zaległości finansowe wobec Gminy Kórnik będą automatycznie odrzucane. 

? Oferty nie spełniające w/w wymogów lub złożone poza obowiązującym trybem bądź
po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane.

? Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 lipca 2013 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Kórniku.

? Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.

? Informację dotyczące przedmiotu i warunków dzierżawy (projekt umowy dzierżawy) można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kórniku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
Pl. Niepodległości 1, pok. 203, tel. (61) 8-170-411.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 21 czerwca 2013 r. do dnia  22 lipca 2013 r.

Informacja o wykazie

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE


Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 21 czerwca 2013 r. do dnia 15 lipca 2013 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży nieruchomości:
- 1 działki nr 284/15 położonej w obrębie Biernatki, gmina Kórnik w trybie  bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej  w celu poprawienia warunków zagospodarowania.
Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8 170-411 wew. 675.

Informacja o wykazie

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 21 czerwca 2013 r. do dnia 15 lipca 2013 r., wywieszone zostały wykazy dotyczące sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich:

? 1 działki  nr 403/4  położonej w miejscowości  Kórnik,
? 1 działki  nr 403/5  położonej w miejscowości  Kórnik,
? 1 działki  nr 403/6  położonej w miejscowości  Kórnik,
? 1 działki  nr 403/7  położonej w miejscowości  Kórnik.

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,  Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 675.


 

Informacja o wyniku przetargu

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY KÓRNIK
O WYNIKU PRZETARGU
 


W dniu 4 czerwca 2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy ul. Plac Niepodległości 1 odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym w Kórniku, przeznaczonej pod teren zainwestowany z podstawową funkcją mieszkaniową zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik, zapisanej w księdze wieczystej PO1D/00018933/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  o numerze:

526 o pow. 0,0367 ha

za cenę wywoławczą 150 000,00 zł
(słownie złotych: sto-pięćdziesiąt-tysięcy  00/100)

  


W wyznaczonym terminie nie wpłacono wadium w wysokości 15 000,00 zł za w/w nieruchomość. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Informacja o wyniku przetargu

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY KÓRNIK
O WYNIKU II PRZETARGU
 


W dniu 4 czerwca 2013 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy ul. Plac Niepodległości 1 odbył się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Kamionkach gmina Kórnik, przeznaczonych pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, zapisanych w księdze wieczystej nr PO1D/00027894/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerze:

44/83 o pow. 0,0494 ha
za cenę wywoławczą 60 000,00 zł
(słownie złotych: sześćdziesiat-tysięcy  00/100)

44/84 o pow. 0,0380 ha
za cenę wywoławczą 42 000,00 zł
(słownie złotych: czterdzieści-dwa-tysiące   00/100)

44/85 o pow. 0,0494 ha
za cenę wywoławczą 42 000,00 zł
(słownie złotych: czterdzieści-dwa-tysiące  00/100)

44/86 o pow. 0,0380 ha
za cenę wywoławczą 60 000,00 zł
(słownie złotych: sześćdziesiąt-tysięcy  00/100)


W wyznaczonym terminie nie wpłacono wadium za w/w nieruchomości. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Informacja o wykazie

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 7 czerwca 2013 r. do dnia 1 lipca 2013 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionych  nieruchomości:

? 2 działek  nr  109/3 i 109/4  położonych w miejscowości  Czmoniec
? 1 działki nr 956/7 położonej w miejscowości Kórnik
? część działki nr 217 położonej w miejscowości Konarskie

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,  Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411.


 

Informacja o wyniku przetargu

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY KÓRNIK
O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 29 maja 2013 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy Placu Niepodległości 1 odbył się przetarg ograniczony ustny na najem lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Kórnik:

MIEJSCOWOŚĆ KÓRNIK
ULICA Rynek 1
NUMER DZIAŁKI 170
POWIERZCHNIA - lokal           14,60 m2- korytarz      6,96 m2  łącznie:      21,56 m2
ILOŚĆ POMIESZCZEŃ 2
CZAS TRWANIA UMOWY na  okres 9 miesięcy
WYWOŁAWCZY CZYNSZ NAJMU LOKALU  300,00 zł/m-c(słownie: trzysta  złotych 00/100)Do czynszu uzyskanego w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT
PRZEZNACZENIE AGENCJA POCZTOWAwraz z usługami towarzyszącymi

W wyznaczony terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu wadium w wysokości 10% czynszu w kwocie 30,00 zł wpłaciła jedna osoba.
W przetargu uczestniczyła jedna osoba.

W wyniku przetargu najemcą lokalu użytkowego została:
1. Pani Bogumiła Janiszewska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą  „BDJ  Finance”.
Za najem w/w lokalu została zaoferowana miesięczna stawka czynszu w wysokości 310,00 zł/miesięcznie netto, tj. 381,30 zł/miesięcznie brutto. 

Informacja o wyniku rokowań

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY KÓRNIK
O WYNIKU ROKOWAŃ
 


W dniu 30 kwietnia 2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy ul. Plac Niepodległości 1 odbyły się rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym – sklep położonej w Robakowie, przeznaczonej pod tereny zainwestowane – o podstawowej funkcji mieszkaniowej zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1D/00042273/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:

131/1 o pow. 0,0160 ha

za cenę wywoławczą 43 000,00 zł
(słownie złotych: czterdzieści – trzy-tysiące  00/100)

  


Do udziału w rokowaniach zostały zakwalifikowane Pani Marika Kobielska oraz Pani Żaneta Woś, które wniosły w terminie zaliczkę w wysokości 4.300,00 zł. W wyniku rokowań nabywcą działki oznaczonej nr 131/1 została Pani Żaneta Woś. Za wymienioną działkę została zaoferowana cena 71.715,00 zł

Ogłoszenie

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
 O G Ł A S Z A


przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanych, położonych w miejscowości KÓRNIK OBRĘB BNIN,  gmina KÓRNIK, przy ulicy Zwierzynieckiej, zapisanych w księdze wieczystej  nr PO1D/00029434/2, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerze:

294/33 o powierzchni 0,0623  ha
za cenę wywoławczą 71 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-jeden-tysięcy  00/100)

294/34 o powierzchni 0,0655  ha
za cenę wywoławczą 74 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-cztery-tysiące  00/100)

294/35 o powierzchni 0,0660  ha
za cenę wywoławczą  75 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-pięć-tysięcy  00/100)

294/36 o powierzchni 0,0665  ha
za cenę wywoławczą 75 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-pięć-tysięcy  00/100)

294/37 o powierzchni 0,0669 ha
za cenę wywoławczą 76 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-sześć-tysięcy  00/100)

294/38 o powierzchni 0,0674 ha
za cenę wywoławczą 76 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-sześć-tysięcy 00/100)

294/39 o powierzchni 0,0678 ha
za cenę wywoławczą 77 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-siedem-tysięcy 00/100)

294/40 o powierzchni 0,0686  ha
za cenę wywoławczą  78 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-osiem-tysięcy  00/100)

294/41 o powierzchni 0,0758  ha
za cenę wywoławczą  86 000,00 zł,
(słownie złotych: osiemdziesiąt-sześć-tysięcy  00/100)

294/42 o powierzchni 0,0676  ha
za cenę wywoławczą  77 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-siedem-tysięcy  00/100)

294/43 o powierzchni 0,0697  ha
za cenę wywoławczą 79 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-dziewięć-tysięcy  00/100)

294/44 o powierzchni 0,0695 ha
za cenę wywoławczą 79 000,00 zł,
(słownie złotych:  siedemdziesiąt-dziewięć-tysięcy  00/100)

294/45 o powierzchni 0,0694 ha
za cenę wywoławczą 79 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-dziewięć-tysięcy 00/100)

294/46 o powierzchni 0,0693 ha
za cenę wywoławczą 79 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-dziewięć-tysięcy  00/100)

294/47 o powierzchni 0,0692 ha
za cenę wywoławczą 78 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-osiem-tysięcy 00/100)

294/48 o powierzchni 0,0804 ha
za cenę wywoławczą 91 000,00 zł,
(słownie złotych: dziewięćdziesiąt –jeden-tysięcy 00/100)

294/49 o powierzchni 0,0977 ha
za cenę wywoławczą 111 000,00 zł,
(słownie złotych: sto-jedenaście-tysięcy 00/100)

294/50  o powierzchni 0,0692 ha
za cenę wywoławczą 78 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-osiem-tysięcy 00/100)

294/51 o powierzchni 0,0693  ha
za cenę wywoławczą  79 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-dziewięć-tysięcy  00/100)

294/52 o powierzchni 0,0694  ha
za cenę wywoławczą  79 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-dziewięć-tysięcy  00/100)

294/53 o powierzchni 0,0696  ha
za cenę wywoławczą  79 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-dziewięć-tysięcy  00/100)
 
294/54 o powierzchni 0,0697  ha
za cenę wywoławczą  79 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-dziewięć-tysięcy  00/100)

294/55 o powierzchni 0,0676  ha
za cenę wywoławczą  77 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-siedem-tysięcy  00/100)

294/56 o powierzchni 0,0764  ha
za cenę wywoławczą  87 000,00 zł,
(słownie złotych: osiemdziesiąt-siedem-tysięcy  00/100)
 

Do cen uzyskanych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT
w wysokości 23%


WYMIENIONE DZIAŁKI SĄ NIEZABUDOWANE I PRZEZNACZONE POD TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ  ZGODNIE Z OSTATECZNĄ DECYZJĄ BURMISTRZA GMINY KÓRNIK O WARUNKACH ZABUDOWY NR WB.PP.7331-7/10 Z DNIA 29.03.2010R.


Przetarg odbędzie się w dniu   5 lipca  2013 r.
o godz.  9.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku
przy Placu Niepodległości 1


? Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.   
? Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
? Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na każdą działkę osobno w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.

- za działkę numer 294/33    -  7 100,00 zł.
- za działkę numer 294/34    -  7 400,00 zł.
- za działkę numer 294/35    -  7 500,00 zł.
- za działkę numer 294/36   -   7 500,00 zł.
- za działkę numer 294/37   -   7 600,00 zł.
- za działkę numer 294/38   -   7 600,00 zł.
- za działkę numer 294/39   -   7 700,00 zł.
- za działkę numer 294/40    -  7 800,00 zł.
- za działkę numer 294/41   -   8 600,00 zł.
- za działkę numer 294/42   -   7 700,00 zł.
- za działkę numer 294/43   -   7 900,00 zł.
- za działkę numer 294/44   -   7 900,00 zł.
- za działkę numer 294/45   -   7 900,00 zł.
- za działkę numer 294/46   -   7 900,00 zł.
- za działkę numer 294/47   -   7 800,00 zł.
- za działkę numer 294/48   -   9 100,00 zł.
- za działkę numer 294/49   - 11 100,00 zł.
- za działkę numer 294/50   -   7 800,00 zł.
- za działkę numer 294/51   -   7 900,00 zł.
- za działkę numer 294/52   -   7 900,00 zł.
- za działkę numer 294/53   -   7 900,00 zł.
- za działkę numer 294/54   -   7 900,00 zł.
- za działkę numer 294/55   -   7 700,00 zł.
- za działkę numer 294/56   -   8 700,00  zł.

na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w terminie do dnia  1 lipca 2013 r. z dopiskiem w tytule przelewu numeru działki, której kupnem jest się zainteresowanym. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.
? Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.
? Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.
? Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.
? Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.
? W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
? Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 28 maja 2013r. do dnia 1 lipca 2013r.                   

Bliższe informacje, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok.203, tel. (61) 8170-411 wew. 675 

Informacja

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 10 maja 2013 r. do dnia  3 czerwca 2013 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w najem niżej wymienionej  nieruchomości:

  •  najem lokalu użytkowego:
    znajdującego się na działce opisanej numerem 680/1 położonej w Kórniku, przy ul. Wodnej.

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411.

Informacja

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 10 maja 2013 r. do dnia  3 czerwca 2013 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionych  nieruchomości:

1) nieruchomości przeznaczone pod ogródek warzywny:
? część działki  nr 131/1 (nr 1) położona  w miejscowości  Szczytniki,
? część działki  nr 131/1 (nr 3) położona w miejscowości Szczytniki,
? część działki  nr 131/1 (nr 4) położona w miejscowości Szczytniki,
? część działki  nr 131/1 (nr 6) położona w miejscowości  Szczytniki.

2) nieruchomości przeznaczone na cele rolne:
? 2 działki nr  167/3 oraz 168  położone w miejscowości Prusinowo,
? 3 działki nr 180/5, 180/6 oraz 180/7 położone w miejscowości Czmoniec.

3) nieruchomość przeznaczona pod garaż:
? część działki nr  175/19 położona  w miejscowości Robakowo.


Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411.

Informacja

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 30 kwietnia 2013 r. do 23 maja 2013 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Kórnik:

- działka nr  659/3 o powierzchni  0,0032 ha położona w Kórniku.
 

Przedmiotowa działka przeznaczona jest do sprzedaży na rzecz właściciela nieruchomości przyległej w celu poprawienia warunków zagospodarowania.
 
Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego , Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 675.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ograniczony ustny na najem lokalu użytkowego
będącego  własnością Gminy Kórnik

MIEJSCOWOŚĆ KÓRNIK
ULICA Rynek 1
NUMER DZIAŁKI  170
POWIERZCHNIA - lokal 14,60 m2
- korytarz      6,96 m2
  łącznie:      21,56 m2
ILOŚĆ POMIESZCZEŃ 2
CZAS TRWANIA UMOWY na okres  9 miesięcy
WYWOŁAWCZY CZYNSZ NAJMU LOKALU   300,00 zł/m-c
(słownie: trzysta  złotych 00/100)
Do czynszu uzyskanego w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT
PRZEZNACZENIE AGENCJA POCZTOWA
wraz z usługami towarzyszącymi

Przetarg odbędzie się w dniu 29 maja 2013 r. o godz. 12.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy Placu Niepodległości 1


? W/w nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.
? Czas trwania najmu ustalony zostanie w umowie najmu na czas nieokreślony.
? Cena postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych.
? Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 30,00 zł na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym
w Kórniku nr 55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w terminie do dnia  24 maja 2013 r. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.
? Osoby zainteresowane przystąpieniem do przetargu są zobowiązane do przedstawienia komisji przetargowej umowy zawartej z Pocztą Polska S.A. zezwalającej na prowadzenie agencji pocztowej w lokalu przy ul. Rynek 1 w Kórniku obręb Bnin. 
? Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.
? Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.
? Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.
? Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet czynszu najmu.
? W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
? Wadium wpłacone przez uczestników przetargu po zakończeniu przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone na konto oferenta.
? Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.
? Informacje dotyczące przedmiotu i warunków najmu (projekt umowy najmu) można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kórniku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
Pl. Niepodległości 1, pok. 203, tel. (61) 8-170-411.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 26 kwietnia 2013 r. do dnia 27 maja 2013 r.

 

Informacja o wyniku przetargu

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY KÓRNIK
O WYNIKU III PRZETARGU

W dniu  19 kwietnia  2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy ul. Plac Niepodległości 1 odbył się III przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Kórniku obręb Bnin, gmina Kórnik, przy ulicy Zwierzynieckiej, zapisanych w księdze wieczystej nr PO1D/00029434/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach:
 
                   1.    294/16 o pow. 0,0716 ha   - cena wywoławcza  84 402,00 zł,
(słownie złotych:  osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta dwa  00/100)
                2.    294/18 o pow.  0,0701   ha  - cena wywoławcza  82 633,00 zł,
(słownie złotych: osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści trzy 00/100)
                3.    294/19 o pow.  0,0716 ha  - cena wywoławcza 84 402,00 zł,
(słownie złotych: osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta dwa 00/100)
                4.     294/25 o  pow. 0,0716 ha - cena wywoławcza  84 402,00 zł,
(słownie złotych: osiemdziesiąt  cztery tysiące czterysta dwa  00/100)
                5.    294/28  o  pow. 0,0651 ha - cena wywoławcza  76 739,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć  00/100)

Do udziału w przetargu zostały zakwalifikowane następujące osoby fizyczne i osoby prawne, które wniosły w terminie wadium na niżej wymienione działki:
- nr 294/16 - 2 osoby prawne i 2 osoby fizyczne
- nr 294/18 – 1 osoba prawna i 2 osoby fizyczne
- nr 294/19 - 2 osoby prawne i 4 osoby fizyczne
- nr 294/25 - 2 osoby prawne i 2 osoby fizyczne
- nr 294/28 - 2 osoby prawne

W wyniku przetargu nabywcą działek oznaczonych:
- nr 294/16 została Firma Dzierżawa Waldemar Wesołek, za wymienioną działkę została zaoferowana cena  85 252,00 zł.,
- nr 294/18 zostali Państwo Kamila i Piotr Śródka, za wymienioną działkę została zaoferowana cena 83 463,00 zł.,
- nr 294/19 zostali Państwo Anna i Tomasz Pawłowscy, za wymienioną działkę została zaoferowana cena 86 102,00 zł.,
- nr 294/25  została Firma Dzierżawa Waldemar Wesołek, za wymienioną działkę  została zaoferowana cena 85 252,00 zł.,
- nr 294/28  została Firma Dzierżawa Waldemar Wesołek, za wymienioną działkę  została zaoferowana cena 77 509,00 zł.,
Do cen uzyskanych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT

Ogłoszenie

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
 O G Ł A S Z A

II przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  zabudowanej, położonej w miejscowości KÓRNIK gmina KÓRNIK, przy Pl. Powstańców Wlkp. 13, zapisanej w księdze wieczystej  nr PO1D/00018933/0, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:

526 o powierzchni 0,0367  ha
za cenę wywoławczą 150 000,00 zł,
(słownie złotych: sto-pięćdziesiąt-tysięcy  00/100)

WYMIENIONA DZIAŁKA JEST ZABUDOWANA BUDYNKIEM MIESZKALNYM ORAZ BUDYNKIEM GOSPODARCZYM I PRZEZNACZONA POD TEREN ZAINWESTOWANY Z  PODSTAWOWĄ FUNKCJĄ MIESZKANIOWĄ ZGODNIE ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ NR LV/450/98 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU Z DNIA 16.06.1998 R. (ZE ZMIANAMI) ZGODNIE Z DECYZJĄ POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO NR PINB-7356/10/118/07 Z DNIA 06.03.2009 R. BUDYNEK MIESZKALNY ZOSTAŁ WYŁĄCZONY  Z UŻYTKOWANIA.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 czerwca 2013 r. o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku
przy Placu Niepodległości 1

? Nieruchomość nie jest obciążona.
? Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami I przetarg odbył się 10 stycznia 2013 r.  
? Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
? Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 15 000,00 zł na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w terminie do dnia 28 maja 2013 r. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu
? Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.
? Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.
? Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.
? Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.
? W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
? Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia  24 kwietnia 2013  r. do dnia 24 maja 2013  r.

Bliższe informacje, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok.203, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 674

Ogłoszenie

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
 O G Ł A S Z A


III przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanych, położonych w miejscowości KAMIONKI gmina KÓRNIK , przy ulicy Platanowej, zapisanych w księdze wieczystej  nr PO1D/00027894/0, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerze:

44/83 o powierzchni 0,0494  ha
za cenę wywoławczą 60 000,00 zł,
(słownie złotych: sześćdziesiąt-tysięcy  00/100)

44/84 o powierzchni 0,0380  ha
za cenę wywoławczą 42 000,00 zł,
(słownie złotych: czterdzieści-dwa-tysiące  00/100)

44/85 o powierzchni 0,0380  ha
za cenę wywoławczą 42 000,00 zł,
(słownie złotych: czterdzieści-dwa-tysiące  00/100)

44/86 o powierzchni 0,0494  ha
za cenę wywoławczą 60 000,00 zł,
(słownie złotych: sześćdziesiąt-tysięcy  00/100)

Do cen uzyskanych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT

WYMIENIONE DZIAŁKI SĄ NIEZABUDOWANE I PRZEZNACZONE POD TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z USŁUGAMI ZGODNIE Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ „OSIEDLE PÓŁNOCNE” W KAMIONKACH, GM. KÓRNIK, ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU Z DNIA 30.06.1999 R. NR XIII/114/99 (DZ. URZ. WOJ. WLKP. NR 56, POZ. 1188 Z DNIA 10.08.1999 R.) ORAZ ZMIANĄ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ „OSIEDLE PÓŁNOCNE” KAMIONKI, GM. KÓRNIK, ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU Z DNIA 30.04.2008 R. NR XXIII/232/2008 (DZ. URZ. WOJ. WLKP. NR 117, POZ. 2155 Z DNIA 21.07.2008 R.)

Przetarg odbędzie się w dniu 4 czerwca 2013 r. o godz. 12.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku
przy Placu Niepodległości 1

? Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.  
?  Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  I przetarg odbył się 9 października 2012 r., II przetarg odbył się 11 stycznia 2013 r.
? Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
? Cenę wywoławczą nieruchomości ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego przetargu, stosownie do art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami obniżono o 40%.
? Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na każdą działkę osobno w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.
- za działkę numer 44/83 – 6 000,00 zł
- za działkę numer 44/84 – 4 200,00 zł
- za działkę numer 44/85 – 4 200,00 zł
- za działkę numer 44/86 – 6 000,00 zł
na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w terminie do dnia 28 maja 2013 r. z dopiskiem w tytule przelewu numeru działki, której kupnem jest się zainteresowanym. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.
? Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.
? Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.
? Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.
? Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.
? W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
? Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 24 kwietnia 2013 r. do dnia 24 maja 2013 r.

Bliższe informacje, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok.203, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 674


 

Informacja o wykazie

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE


Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 12 kwietnia 2013 r. do dnia 6 maja 2013 r., wywieszony został wykaz dotyczący sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych będących  własnością  Gminy  Kórnik:

? działka  nr  33/5  o powierzchni  0,0062 ha położona w miejscowości  Kórnik

Przedmiotowa działka przeznaczona jest do sprzedaży na realizację urządzeń obsługi komunikacji i infrastruktury technicznej.

? działka nr 161/28 o powierzchni 0,0400 ha położona w miejscowości Borówiec


Przedmiotowa działka przeznaczona jest do sprzedaży na realizację urządzeń infrastruktury technicznej.

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411.

Informacja o wykazie

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 29 marca 2013 r. do dnia  22 kwietnia 2013 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w najem niżej wymienionej nieruchomości:

  • najem lokalu użytkowego:
    - znajdującego się na działce opisanej numerem 170 położonej w  Kórniku obręb Bnin przy ul. Rynek 1.
    Lokal przeznaczony pod AGENCJĘ  POCZTOWĄ wraz z usługami towarzyszącymi.

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 675.

 

Informacja o wykazie

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 26 marca 2013 r. do dnia 18 kwietnia 2013 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący
sprzedaży w drodze przetargu licytacyjnego, nieograniczonego nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Kórnik, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:
? działka nr  294/33  o powierzchni  623 m2,
? działka nr  294/34  o powierzchni  655 m2,
? działka nr  294/35  o powierzchni  660 m2,
? działka nr  294/36  o powierzchni  665 m2,
? działka nr   294/37 o powierzchni  669 m2,
? działka nr  294/38  o powierzchni  674 m2,
? działka nr  294/39  o powierzchni  678 m2,
? działka nr  294/40  o powierzchni  686 m2,
? działka nr  294/41  o powierzchni  758 m2,
? działka nr  294/42  o powierzchni  676 m2,
? działka nr  294/43  o powierzchni  697 m2,
? działka nr  294/44  o powierzchni  695 m2,
? działka nr  294/45  o powierzchni  694 m2,
? działka nr  294/46  o powierzchni  693 m2,
? działka nr  294/47  o powierzchni  692 m2,
? działka nr  294/48  o powierzchni  804 m2,
? działka nr  294/49  o powierzchni  977 m2,
? działka nr  294/50  o powierzchni  692 m2,
? działka nr  294/51  o powierzchni  693 m2,
? działka nr  294/52  o powierzchni  694 m2,
? działka nr  294/53  o powierzchni  696 m2,
? działka nr  294/54  o powierzchni  697 m2,
? działka nr  294/55  o powierzchni  676 m2,
? działka nr  294/56  o powierzchni  764 m2,
położone w miejscowości Kórnik obręb Bnin.

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH


Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami), § 25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108)
Burmistrz Gminy Kórnik ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym – sklep, położonej w obrębie Robakowo gmina Kórnik

Oznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana położona jest w obrębie Robakowo gmina Kórnik, oznaczona w ewidencji gruntów nr 131/1 o powierzchni 0,0160 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1D/00042273/2 prowadzonej przez  Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp.
Cena wywoławcza nieruchomości: 43 000,00 zł

Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem żadnego zobowiązania.

Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość jest zabudowana budynkiem gospodarczym – sklep i przeznaczona pod tereny zainwestowane – o podstawowej funkcji mieszkaniowej zgodnie ze studium uwarunkowań            i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik zatwierdzonym uchwałą nr LV/450/98 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 16.06.1998 r. (ze zmianami). 

Terminy przeprowadzonych przetargów:
1. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 10 października 2012 r. – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu.
2. Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 11 stycznia 2013 r. – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu.

Termin i miejsce składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach: 
Termin składania pisemnych zgłoszeń upływa z dniem 26 kwietnia 2013 r. o godz. 15.30
Zamkniętą kopertę z oznaczeniem: „ Rokowania – Nie otwierać przed 30.04.2013 r. godz. 10.00 ”, należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Kórniku Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, Biuro Obsługi Mieszkańca.
Zgłoszenia złożone po terminie będą zwrócone bez rozpatrywania.
Zgłoszenia nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania w rokowaniach pod warunkiem dostarczenia przez pocztę do dnia 26 kwietnia 2013 r. do godz. 15.30
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przygotowania zgłoszenia zawarte są w dodatkowych warunkach rokowań które można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, II piętro pok. 203, tel. (0-61)  8170-411 wew. 674, do dnia 26 kwietnia 2013 r.
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wniesienie zaliczki w kwocie 4 300,00 zł
Zaliczkę można wpłacać na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku
 nr 55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w terminie do dnia 26 kwietnia 2013 r.
Dowód wniesienia zaliczki przez uczestnika rokowań podlega przedłożeniu komisji przed otwarciem rokowań .
Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który rokowania wygra zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, zaliczka przepada na rzecz Sprzedającego.
Pozostałym uczestnikom zaliczkę zwraca się po zakończeniu rokowań.
Uczestnik rokowań, który wygra rokowania jest związany ofertą do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Termin zapłaty:
Termin i sposób zapłaty ceny sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w trakcie rokowań.

Rokowania na sprzedaż przedmiotowej działki odbędą się dnia 30 kwietnia 2013 r. o godz. 10.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy Pl. Niepodległości 1,

Burmistrz Gminy Kórnik zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. 

Ogłoszenie Burmistrza

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
 O G Ł A S Z A

III przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanych, położonych  w miejscowości KÓRNIK OBRĘB BNIN, gmina KÓRNIK , przy ulicy Zwierzynieckiej, zapisanych w księdze wieczystej  nr PO1D/00029434/2, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerze:


294/16 o powierzchni 0,0716  ha
za cenę wywoławczą
84 402,00 zł,
(słownie złotych: osiemdziesiąt-cztery-tysiące-czterysta-dwa  00/100)

294/18 o powierzchni 0,0701  ha
za cenę wywoławczą
82 633,00 zł,
(słownie złotych: osiemdziesiąt-dwa-tysiące-sześćset-trzydzieści-trzy 00/100)

294/19 o powierzchni 0,0716  ha
za cenę wywoławczą
84 402,00 zł,
(słownie złotych: osiemdziesiąt-cztery-tysiące-czterysta-dwa  00/100)

294/25 o powierzchni 0,0716  ha
za cenę wywoławczą
84 402,00 zł,
(słownie złotych: osiemdziesiąt-cztery-tysiące-czterysta-dwa  00/100)

294/28 o powierzchni 0,0651  ha
za cenę wywoławczą
76 739,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-sześć-tysięcy-siedemset-trzydzieści-dziewięć  00/100)


Do cen uzyskanych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT

WYMIENIONE DZIAŁKI SĄ NIEZABUDOWANE I PRZEZNACZONE POD TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ  ZGODNIE Z OSTATECZNĄ DECYZJĄ BURMISTRZA GMINY KÓRNIK O WARUNKACH ZABUDOWY NR  WB.PP.7331-7/10 Z DNIA 29.03.2010R.

Przetarg odbędzie się w dniu   19 kwietnia 2013 r. o godz.  10.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku
przy Placu Niepodległości 1

Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.  
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  I przetarg odbył się dnia 26 października 2012r. , II przetarg odbył się  dnia 31 stycznia 2013 r.
Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na każdą działkę osobno w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.

- za działkę numer  294/16 –   8 440,20 zł.
- za działkę numer 
294/18  –  8 263,30 zł.
- za działkę numer 
294/19 –   8 440,20 zł.
- za działkę numer 
294/25 –   8 440,20 zł.
- za działkę numer  294/28 –   7 673,90 zł.

na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w terminie do dnia  16 kwietnia  2013 r. z dopiskiem w tytule przelewu numeru działki, której kupnem jest się zainteresowanym. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.
Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.
Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.
Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.
W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia  15 marca 2013 r. do dnia  15 kwietnia 2013 r.

Bliższe informacje, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok.203, tel. (61) 8 -170-411 wew. 675

Informacja o wykazie

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 22 lutego 2013r. do dnia  18 marca 2013r.,

wywieszone zostały wykazy dotyczące oddania w dzierżawę niżej wymienione nieruchomości:

3 działki  nr 180/5, 180/6 i 180/7  położone w miejscowości Czmoniec

3 działki nr 509/2, 510/3, 526/8 i 547 położone w miejscowości Kórnik obręb Bnin   

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 675.
   

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY KÓRNIK

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY KÓRNIK
O WYNIKU II PRZETARGU
 


W dniu  31 stycznia 2013 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy ul. Plac Niepodległości 1 odbył się II przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Kórniku obręb Bnin, gmina Kórnik, przy ulicy Zwierzynieckiej, zapisanych w księdze wieczystej nr PO1D/00029434/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach:
 
 
                1.    294/13   o pow. 0,0706 ha   - cena wywoławcza  83 223,00 zł,
(słownie złotych:  osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia trzy 00/100)
                2.    294/14 o pow.  0,0701   ha  - cena wywoławcza  82 633,00 zł,
(słownie złotych: osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści trzy 00/100)
                3.    294/16 o pow.  0,0716 ha  - cena wywoławcza 84 402,00 zł,
(słownie złotych: osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta dwa 00/100)
                4.     294/17 o  pow. 0,0711 ha - cena wywoławcza  83 812,00 zł,
(słownie złotych: osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwanaście 00/100)
                5.    294/18  o  pow. 0,0701 ha - cena wywoławcza  82 633,00 zł,
(słownie złotych: osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści trzy 00/100)
                6.    294/19  o  pow. 0,0716 ha - cena wywoławcza  84 402,00 zł,
(słownie złotych: osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta dwa 00/100)
                7.    294/20  o  pow. 0,0721 ha - cena wywoławcza  84 991,00 zł,
(słownie złotych: osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden 00/100)
                8.    294/21  o  pow. 0,0701 ha - cena wywoławcza  82 633,00 zł,
(słownie złotych: osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści trzy 00/100)
                9.    294/22   o pow. 0,0716 ha   - cena wywoławcza  84 402,00 zł,
(słownie złotych:  osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta dwa 00/100)
                10.   294/23 o pow.  0,0710   ha  - cena wywoławcza  83 694,00 zł,
(słownie złotych: osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery 00/100)
                11.    294/24 o pow.  0,0701 ha  - cena wywoławcza 82 633,00 zł,
(słownie złotych: osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści trzy 00/100)
                12.    294/25 o  pow. 0,0716 ha - cena wywoławcza  84 402,00 zł,
(słownie złotych: osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta dwa 00/100)
                13.   294/26  o  pow. 0,0858 ha - cena wywoławcza  101 141,00 zł,
(słownie złotych: sto jeden tysięcy sto czterdzieści jeden 00/100)
                14.   294/27  o  pow. 0,0768 ha - cena wywoławcza  90 531,00 zł,
(słownie złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści jeden 00/100)
                15.   294/28  o  pow. 0,0651 ha - cena wywoławcza  76 739,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt sześć  tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć 00/100)


Do udziału w przetargu zostały  zakwalifikowane następujące osoby fizyczne i osoby prawne, które wniosły w terminie wadium na niżej wymienione działki:
- nr 294/13 - 2 osoby prawne
- nr 294/14 - 2 osoby prawne
- nr 294/16 - 2 osoby prawne
- nr 294/17 - 2 osoby prawne i 2 osoby fizyczne
- nr 294/18 - 2 osoby prawne
- nr 294/19 - 2 osoby prawne i 2 osoby fizyczne
- nr 294/20 - 2 osoby prawne
- nr 294/21 - 2 osoby prawne i 2 osoby fizyczne
- nr 294/22 - 2 osoby prawne
- nr 294/23 - 2 osoby prawne i 2 osoby fizyczne
- nr 294/24 - 2 osoby prawne
- nr 294/25 - 2 osoby prawne i 2 osoby fizyczne
- nr 294/26 - 2 osoby prawne
- nr 294/27 - 2 osoby prawne
- nr 294/28 - 2 osoby prawne


W wyniku przetargu nabywcą działek oznaczonych:
- nr 294/13 została Firma „FRETLESS" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Łukasz Łagoda, za wymienioną działkę została zaoferowana cena  89 103,00 zł.,
- nr 294/14 została Firma „FRETLESS” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Łukasz Łagoda, za wymienioną działkę została zaoferowana cena 83 463,00 zł.,
- nr 294/17 zostali Państwo Natalia Joanna Koleśnik-Goldmann i Norbert Jakub Goldmann, za wymienioną działkę została zaoferowana cena 88 852,00 zł.,
- nr 294/20  została Firma Dzierżawa Waldemar Wesołek, za wymienioną działkę  została zaoferowana cena 85 841,00 zł.,
- nr 294/21  została Firma Dzierżawa Waldemar Wesołek, za wymienioną działkę  została zaoferowana cena 83 463,00.,
- nr 294/22 została Firma Dzierżawa Waldemar Wesołek, za wymienioną działkę  została zaoferowana cena 85 252,00 zł.,
- nr 294/23 została Firma Dzierżawa Waldemar Wesołek, za wymienioną działkę została zaoferowana cena 84 534,00 zł.,
- nr 294/24 została Firma Dzierżawa Waldemar Wesołek, za wymienioną działkę została zaoferowana cena 83 463,00 zł.,
- nr 294/26 została Firma Dzierżawa Waldemar Wesołek, za wymienioną działkę została zaoferowana cena 102 161,00 zł.,
- nr 294/27 została Firma Dzierżawa Waldemar Wesołek, za wymienioną działkę została zaoferowana cena 91 441,00 zł.

Do cen uzyskanych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT

Informacja o wyniku przetargu

INFORMACJA

Burmistrz Gminy Kórnik
o wyniku II przetargu

 W dniu 11 stycznia 2013 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy ul. Plac Niepodległości 1 odbył się

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Kamionkach gmina Kórnik, przeznaczonych pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, zapisanych w księdze wieczystej nr PO1D/00027894/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerze: 44/83 o pow. 0,0494 ha

za cenę wywoławczą 60 000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiat-tysięcy  00/100) 44/84 o pow. 0,0380 ha

za cenę wywoławczą 42 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści-dwa-tysiące   00/100) 44/85 o pow. 0,0494 ha

za cenę wywoławczą 42 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści-dwa-tysiące  00/100) 44/86 o pow. 0,0380 ha

za cenę wywoławczą 60 000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt-tysięcy  00/100) 

W wyznaczonym terminie nie wpłacono wadium za w/w nieruchomości.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Informacja o wyniku przetargu

 INFORMACJA
Burmistrza Gminy Kórnik
o wyniku II przetargu

  W dniu 11 stycznia 2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy ul. Plac Niepodległości 1 odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym - sklep położonej w Robakowie, przeznaczonej pod tereny zainwestowane o podstawowej funkcji mieszkaniowej zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik,
zapisanej w księdze wieczystej PO1D/00042273/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  o numerze: 131/1 o pow. 0,0160 ha
za cenę wywoławczą 61 440,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt-jeden-tysięcy-czterysta-czterdzieści 00/100) 
Do udziału w przetargu został zakwalifikowany Pan Władysław Kojro, który wniósł w terminie wadium w wysokości 6 144,00 zł ,ale nie przystąpił do przetargu. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Informacja o wyniku przetargu

INFORMACJA

Burmistrza Gminy Kórnik
o wyniku przetargu


  W dniu 10 stycznia 2013 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy ul. Plac Niepodległości 1 odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym w Kórniku, przeznaczonej pod teren zainwestowany z podstawową funkcją mieszkaniową zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik,

zapisanej w księdze wieczystej PO1D/00018933/0  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  o numerze:   526 o pow. 0,0367 ha za cenę wywoławczą 150 000,00 zł (słownie złotych: sto-pięćdziesiąt-tysięcy  00/100)           

W wyznaczonym terminie nie wpłacono wadium w wysokości 15 000,00 zł za w/w nieruchomość.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.